You are on page 1of 64

‫ا‬

‫أو ‪..‬‬ ‫‪ "# ..‬أ!‬ ‫اوي‪..‬‬ ‫‪.. ..‬ر‬ ‫‪-1‬‬


‫(‪ #‬ت ' & ت ‪$‬‬
‫ا (‪ +,‬وا *‪ #‬ل‬ ‫ا‬

‫؟‬ ‫ا‬ ‫ا (‪/‬‬ ‫‪-2‬ا ‪ 12‬ا ‪0‬‬


‫(‪ #‬ت ا ‪ 456‬ا د‬

‫(?ــــــــ ‪...‬‬ ‫<!‪9 : ;,‬ن‬ ‫‪-3‬إ!‬


‫(‪ #‬ت ا*‪5‬م ‪( 62‬‬

‫‪ F-4‬ى ‪ D‬ا ‪9‬ا‪C‬ــ أم ‪ B‬ـــ‪D‬؟‬


‫(‪ #‬ت ‪9J‬اھ ا ‪G H‬‬

‫‪ G‬ﷲ‪..‬‬ ‫‪-5‬ا ‪OP Q‬وة ‪ M?F‬ا‬


‫(‪ #‬ت ‪6‬‬

‫ا ‪ $ 0‬ا!‪&#‬ــــــ ا‪.‬‬ ‫‪ G -6‬ـــ ‪5‬زم وا‬


‫ءات ‪5‬زم‬ ‫(‪ #‬ت‬

‫‪ -7‬أ ‪9‬اق *‪.. (2‬أ! ‪ ($‬ي ‪BW GH‬ـــ‬


‫‪9‬‬ ‫(‪ #‬ت ا ‪0‬‬

‫‪ -8‬ــ ذا ا!‪ OM‬ا ‪+ H‬؟‬


‫(‪ #‬ت ‪ P‬ا‬
‫أو ‪..‬‬ ‫‪ "# ..‬أ!‬ ‫اوي‪..‬‬ ‫‪.. ..‬ر‬
‫ت' &ت‪$‬‬ ‫(‪#‬‬
‫ا (‪ +,‬وا *‪ #‬ل‬ ‫ا‬

‫أو ‪..‬‬ ‫‪ "# ..‬أ!‬ ‫اوي‪..‬‬ ‫‪.. ..‬ر‬

‫‪ B‬ا‬
‫ا ‪0‬ــــــــ ط‪Z‬‬
‫م‬ ‫ا ?‪ 0‬ف ا‬

‫"‪9‬ل‪/‬‬
‫م ار نار م‬
‫ت ‪" $‬‬ ‫م"‬ ‫ت – ظ م ‪ -‬ھذا ا‬ ‫دى‬ ‫ء‬ ‫أ وا وأ وا أ‬
‫*د ـ‬ ‫‪ %‬وا‪-‬د ‪ %‬و‪ ,‬رھ ـ إ( ا‬ ‫‪ %‬ا(‪.‬‬ ‫( دا 'م ا &‬

‫‪$1‬م‬ ‫طرك ودون رج ‪$'2‬‬ ‫‪.‬ول ‪2‬‬ ‫‪ 0‬ل أن ط‪$‬ق ‪ $‬ك و ط‬

‫ءا' ‪%‬‬ ‫و ك ‪..‬و ‪ 0‬ذون دك إ ‪9‬‬ ‫ك ن ھ وأ وا ك ‪2‬‬ ‫د* ن ‪.2‬رب‬ ‫وإن ' ت ن ا‬
‫وا; داع‪..‬‬

‫< إ <‪،‬‬ ‫و' ? ل أ د ا‪ -‬وة ا =ء =ً < ‪ :‬أن َ‪$‬ك & ِ‬


‫ر'‪ِ , %‬رك دون‬
‫ك ن ‪$1‬م‬ ‫أو ا < ‪ 9$‬أ ك ?ل ( ؤ ف‪ :‬ذر ٌ‬
‫‪ %1‬إ ‪ 9‬ا دح ‪ 2‬روء ك؛ ‪ 2‬د‬
‫ِد ‪.‬‬ ‫أن ‪$‬ك ا & ر'‪ %‬ت ن إ & *ك أو ‪ِ 0‬ك 'ذب أو ا ر?‪ ،%‬وإن ' َت ‪َ $‬م ا‬

‫ن إ دادك‪ ،‬و?د رح ذ ك ا ‪ J‬ء‪،‬‬ ‫‪ِ ,‬ك أو ّ‬


‫?وة ‪J‬ك أو‬ ‫ظن أ ك ‪ . 9$‬ل‬
‫ن ّ‬ ‫و?د ‪J‬‬
‫م ‪$1‬وا ‪.‬‬ ‫‪1‬طوا‪ ،‬أو ن ون أن دوا‬‫م ُ َ‬ ‫‪' 2‬ون ن ا & ‪ 1‬ن‬

‫َ ك & ء ن ذ ك ‪ .‬أھـ‬ ‫‪1‬رض‬


‫ك‪ -‬أن ( ّ‬ ‫ري ك –‪ ,‬ر‬
‫‪N 2‬‬

‫ذ وط ب ن ا دا ت ا‪=?-‬م‬ ‫‪' %‬ل‬ ‫آ ‪ $‬ن ‪= Q‬ص و 'ل دق ‪ S 2‬ھذه ا‬


‫< إ ‪ 9‬ا وا?‪ U‬وا د ت ا‪ -‬رى‬ ‫‪$‬وا < و ‪$‬وا‬ ‫و 'ن ر ھذا ر ‪ V ً 1‬ر ن‬

‫د‪^ $‬‬
‫‪elswify1‬‬
‫و ا (" ش ا &ـ‬ ‫ت' &ت‪$‬‬ ‫‪ 0 -‬ف‪ ,‬و ‪h2‬ول (‪#‬‬ ‫'‪5‬ح ا ‪92‬‬

‫ت ر ‪.. %‬و ن طور ھـــــ‬ ‫ا ق ُــ ل‪ ( ....‬د‬


‫ــ ت ر ‪..%‬‬ ‫ــن '‪ 0‬ــ ء ‪2‬‬ ‫و( ـــد‬

‫ــرة‬ ‫رة وا‬ ‫ــر‪ ..‬وا‪.‬د ‪J‬ل ھذه ا‪'2-‬ــ ر ا‬ ‫( د ــ أن‬


‫دى‬ ‫ن &‪ < 0‬ر‪ %12‬ھذا ا‬ ‫ق 'ل‬ ‫ل‬ ‫( ‪ 0‬و ‪ .‬دا‪2..‬‬ ‫وا‬

‫*< ‪..‬وزواره‪...‬‬ ‫ر‪ %12‬ر د < وأ‬ ‫دى ‪ 2‬ط‪ ..‬ل أ‬ ‫‪..‬و س ا‬

‫ت ر ‪...%‬‬ ‫ت ر ‪ ...%‬وھ *‬ ‫ء‬ ‫أ‬ ‫‪* 2‬‬


‫ل ا ن ا ــ رك‪...‬‬ ‫‪'$J‬م أ ا‬ ‫و‪.‬ود أ?ــ=م وأ‪'2‬ــ ر‪..‬‬

‫را ‪ ..‬ن ‪ 1‬ر‪'2‬م‪...‬‬ ‫ن أ ‪' J‬م ‪...‬وزاد‬ ‫أ'‪J‬ر‬

‫ا‪^B‬‬ ‫‪Fj‬‬
‫ا ?‪ B‬رك‬ ‫ا‬
‫‪ 0‬ف‬

‫ول ‪ %$ $‬ورج و *‪ %‬رأي‬


‫ا =م ‪' $‬م ور ‪ %‬و ر' <‪...‬‬
‫ت ‪' <$‬م‬ ‫ھذا ‪02‬‬ ‫ق و و‬ ‫ھذا ا '=م ' < أ د ا‪ -‬وة وھو ‪ 2‬س‬
‫ول‪:‬‬

‫إن ا ' ‪ %‬وا ‪ 0‬ف & ء ‪,U‬و ‪ % 1‬وھ ا ن '‪ J‬ر ن ا س‪' ...‬ن ا '‪ J‬ر ن ا س ‪ .‬ل‬
‫‪ Z 2,%‬ھذه ا ‪ 2 % 1‬ط ا ' ن ؛‪ < -‬ظر أن دث < و?ف‬ ‫' و ت < ‪,‬و?درا < ا &‬
‫‪ 1‬ن ‪.‬ر ط ? < و' < ‪ 0. $2‬إ ‪ 9‬ا ل ن ‪ ,‬ره ن & ء & < و?ف ر <‪,‬أو د‪1 %J‬رض‬
‫دره‪...‬‬ ‫‪2 \$‬‬ ‫ك ا ‪$‬م و( ث‬ ‫دون أن '‪$‬ف < ‪0‬ن‬
‫‪ %‬ل د إ ‪ 9‬ا *ل ا ‪ % $1‬وا‪-‬د ‪ 9$12 %‬ا; ن أن ث ھ‬ ‫ر ‪ 9$‬ا *ل ا(‪.‬‬ ‫ھذا (‬
‫وھ ‪ 2‬ذا < ‪. <$1‬د ‪ 9$ < 1‬ث ‪ .$‬ت < ‪' 2‬ون * ذ ' < ‪'1 ( % 2‬رة ‪$‬ون ا ل‪...‬‬

‫ث ‪ 2‬ا س ‪. <$1‬د‬ ‫<‪,‬و 'ن أ ث ‪ 9$‬ا‬ ‫وب إ ‪9‬‬ ‫وأ ‪ 2‬و و (أ 'ر ? ‪ %‬ا ل ا‬
‫ر وا ‪ $‬ل‪...‬‬ ‫< ن ا ‪ 1‬ر وا‬
‫‪ 02‬ك ?‪ $‬ك وأ دأ ‪ $‬ل ‪ -‬ك ‪.‬د ا '‪ J‬ر‪...‬‬
‫‪...U .$‬‬

‫وھ( ‪FjF‬‬
‫ا‪9lm‬اق‬
‫‪ JO? 9 $‬ا‬

‫ول‪/‬‬
‫م‬ ‫رآ ‪ 9$‬ھذا ا‬ ‫‪.‬زا'م‬
‫‪$‬وا ا&وا?‬
‫ا‪&-‬واق‬
‫م ( ا& راك ‪ ,‬رھم ‪ ..‬رف ا( ظ ر ن ا ‪ 1‬ل‬ ‫= ظ‪ /%‬و ‪.‬د د ‪ 1‬ه روس ?ر?وز ‪..%‬ا& را'‬
‫و س‬ ‫& رك ‪.‬د د‬ ‫رك ( م ا راء‬ ‫ا ذي = ظون ا ط ‪ U‬ا(داري ‪ .< 2‬و ؤ'د ھذا رد ن‬
‫ا و ‪/‬‬ ‫ن ‪ 1‬م ھم‪..‬ا ‪1‬وا ?و < ا ر‬

‫‪9‬د‬

‫ا ?‪ B‬رك‬ ‫ا‬
‫‪ 0‬ف‬
‫أھ=ً و =ً ك ا‪ -‬ت أ&واق‬
‫ر‪,‬م إ ك ‪.‬د دة‪...‬‬
‫‪ .‬زي ك ‪ $‬دم‬
‫دة‬ ‫ا د ول إ ‪ 9‬ھ ھو ا د ول إ ‪ 9‬ا‬
‫= ظ ‪/‬‬
‫دى؟‬ ‫د‬ ‫ز وھ ‪.‬د دة او د ‪%J‬‬ ‫و ز ‪.‬دا‪..‬او ( ' ف ‪ .‬ءھ ا‬ ‫و ‪ 9‬ا ‪ &0‬رة‬

‫ھ( ‪Fj‬‬
‫‪elswify1‬‬
‫و ا (" ش ا &ـ‬ ‫ت' &ت‪$‬‬ ‫‪ 0 -‬ف‪ ,‬و ‪h2‬ول (‪#‬‬ ‫'‪5‬ح ا ‪92‬‬

‫? ذا "‪9‬ل‪/‬‬
‫' ‪ 9$ %‬و د ‪ U‬ا در!‬ ‫و' ت ا‬

‫‪ $‬م *ا ط ‪ :%‬ا ر? ت ا(د ‪*%‬‬ ‫*‪%‬‬ ‫‪ $‬ل ا راء‬ ‫و<آ ر‬

‫ا ?‪(6,‬‬ ‫‪9‬ز‬ ‫وس ا "‬ ‫‪G‬ا‬ ‫و‪9 F‬د ا‬


‫ا‪9lm‬اق‬
‫‪ JO? 9 $‬ا‬

‫رك‬ ‫انا‬
‫ا و‬
‫ا&'ر'م ‪ 9$‬ا د وة‬
‫‪$‬وا ا&وا?‬
‫ا‪&-‬واق‬

‫= ظ ‪/‬‬
‫‪ 1‬م‪.‬‬ ‫ت ن‬ ‫* م وھ وا ا راء وا ‪ 1‬م وا‬

‫وھ( ‪Fj‬‬
‫‪KONAN‬‬
‫‪ 0‬ف‬
‫"‪9‬ل‪/‬‬
‫م‬ ‫‪ 2‬ا?‬ ‫& ر'ت ا وا‬ ‫وت‬ ‫' ت ا ‪ Z‬ا? م ا دى ‪2‬‬
‫&د ا ھ ھذي ا و وع‬
‫?‪$‬ت ا& رك ا ا ن ا رك ‪ < ? 2‬ا رك‬
‫و‪2‬ق ا ‪ $ U .‬ر‬
‫ا و'م 'و ن‬
‫‪ %1‬ا ط ‪ a‬ا ‪ 1‬ن‪.‬‬ ‫م ‪9$‬‬ ‫ر‬ ‫ن ادارة ا دى‪..‬و ‪ < $1‬ر د د وة ا راء او‬ ‫= ظ ‪ /‬ھوا‬

‫‪ +‬ا ‪9M‬م‪/‬‬ ‫د‪^ $‬ا ? ة‬


‫ا ?‪ B‬رك‬ ‫ا‬
‫‪ 0‬ف‬
‫'و ن‪..‬‬ ‫أھ=ً‬
‫رورك‬ ‫‪ %‬ل دى ‪$‬‬ ‫أ&ر?ت وأ ورت ا‬
‫'م ن ‪ 1‬د ن و‪.‬ودك ‪% J‬‬

‫‪%‬‬ ‫‪ %‬وا‬ ‫ك 'ل ا‬

‫راء‪..‬ھذا طري ‪ 9$‬ھذا‪..‬وھذا &'ر ھذا‪..‬‬ ‫دل ا =ت وا ‪b‬ر ر‬ ‫ا = ظ‪%‬‬

‫‪/‬‬ ‫ا ‪ ^J9‬ا ‪M‬‬ ‫ھ( ‪Fj‬‬


‫‪ 6$‬ا ‪9M‬ري‬
‫(* وف ‪)^ ?J‬‬

‫‪/u 2‬‬ ‫ا ?‪ (H2‬وا!^ ‪9‬اط‬ ‫ء‬ ‫"‪9‬ل ‪0‬‬


‫ا ا 'ر م‬
‫&'را ‪ 2‬ا دا < ‪ 9$‬د و 'م ا 'ر <‬
‫وا ب ان ا رف & ء ‪ 2‬ا دا <‬
‫ط‬ ‫و( روا* ل ا ‪.‬رد واطن ر‬ ‫ت ' و( ?‬ ‫‪? 2‬ول ا‬
‫دى ب و?ر ب ‪< $‬‬ ‫ول ان ‪ 1‬ر ن ' و ت دره ( < < ‪2‬‬
‫ھ ‪.‬رد واطر ا'‬
‫و را < ا'‪J‬ر و دي ا &‪ < .‬ا ' ‪ < 2‬ان ا رف ذ ك‬
‫د ا?را ‪1‬ض ا( ء ا = ‪ 2 <1‬ھذا ا دى و( ار د ان اذ'ر ا ء‬
‫ء ا '‪ < $‬ا را? < و زف ا ‪$‬م ا(روع‬ ‫‪ $' < $ 2‬م ‪.‬وم وا? ر =( ‪2‬‬
‫وف ‪ 2‬ذا 'ون ا ‪ .‬ب ‪J‬ل ھؤ(ء ا ' ب ا ذ ن ا ز‬ ‫‪ =12‬ا&‪1‬ر‬
‫وا &رف ن ا?رأ م‬
‫‪$‬و و ‪$‬وا ا ط * ‪ 2‬ا ' < ور' '< ا ‪2 <b$‬‬ ‫و ذا ار‪.‬و 'م ان‬
‫‪1‬ض ا( ن‬
‫ا ‪ 9‬ا(‪ 2‬ل‬ ‫‪.‬رد & ص دي ا ب ان ار?‪9‬‬ ‫‪$? ' 2‬ت‬
‫‪ 2‬ل ‪1‬ذرو‬

‫= ظ ‪/‬‬
‫م‬ ‫<‪..‬أ ‪ ,‬ره ‪'2‬‬ ‫رة‬ ‫ھذا ا ن ط آ ر‪.‬؟ 'ل ' < ھ ن‬
‫ءة و س ‪ 9$‬ا &ر‬ ‫رو?‪ %‬ھو & ر‬

‫دور‬ ‫‪Fj‬‬
‫‪samirames‬‬
‫ه)‬ ‫(' &^ ‪J‬‬

‫"‪9‬ل‪/‬‬
‫ذ‬ ‫‪ 1‬وط < أ‬
‫رك‬ ‫و ‪.‬د‬
‫‪0‬ذن‬

‫‪. %‬د دة* ت ا رف ‪ $‬ن ا( راب‪ '..‬ا رد ‪< 2‬‬ ‫= ظ ‪ /‬ا & رة* روف ‪J *%$ .‬م *‬
‫رك‪..‬ا ذن ‪b 2 /‬ر ر د ن وھم ا ود‪.‬‬ ‫ا ءة ا ‪ 9‬ا ط ‪ U‬ا(داري‪. ..‬د‬

‫ه ‪F‬‬
‫‪Dz‬‬ ‫{‬
‫(* وف ‪)^ ?J‬‬

‫‪ 2‬ط ‪ ......‬وا دى وا ‪ U‬ا(?و ء‬ ‫ا ا ‪1‬ز ز ا ا' ب ن '‬


‫ت ‪..‬‬ ‫اذا ا‪ J‬ت اي ا ن ان 'ل '‬
‫ا ا& رك ‪ 2‬ا'‪J‬ر ن دى و س ا( م وا م ا ر ھو ‪haill66‬ا ‪ 9‬ان ا'ون و‪2‬‬
‫‪ 2‬ا دا ‪ %‬و ‪'1‬م ‪ 2‬ا دى ا را*‪U‬‬

‫طر <‬ ‫& 'ر ك ا‬

‫= ظ ‪/‬‬
‫‪ %‬ا وا‬ ‫ھ ا ‪ %$ $‬ا ‪ ..% J‬ذا ا ر' ز ‪/9$‬ا ' ‪ %‬م ام ‪ b‬رھم؟و ن ‪ 0‬م او &'ك ‪ 2‬م؟وا‬
‫ر?‪ %‬ا(د ‪.%‬‬ ‫و و‪%‬ا‬ ‫ا ‪ %‬وا &' ك ‪& 2‬‬
‫‪/Q $‬‬ ‫اط ‪ D‬ا‬ ‫*‪Q#‬‬
‫ا( ى‬ ‫|‬
‫م ا ‪9‬رد)‬ ‫(و‬

‫ام ا &‪G‬‬
‫ه)‬ ‫(' &^ ‪J‬‬

‫‪/‬‬ ‫وھ}ا‬ ‫‪9‬ر ~‪9‬ا‪?F‬‬ ‫‪/ ($‬ا‬ ‫‪9F‬‬


‫ز زى ا &رف ا ‪ 1‬م‬
‫‪ Z‬وھو ذ'ر < ھ‬ ‫( ‪ Z‬ا( ا‬
‫وق ا ‪ b‬ر‬ ‫ظ‬ ‫‪ 9$ %‬ا & '‪ %‬ا ‪ ' 1‬و ‪ %‬ا ‪( 9‬‬ ‫ا ر? ت ا(د < ا &رت ا & را ' را‬
‫‪$ %‬ؤھ ا ود ‪ %? U‬ورد ن ‪9‬‬

‫= ظ ‪/9‬‬
‫* ‪//‬‬ ‫‪%‬و‬ ‫وا ا‬ ‫رح‬ ‫ھ‬
‫ا‬ ‫را آ‬ ‫ت ا‬ ‫ا‬ ‫ت ا د‬ ‫ا‬
‫ق‬ ‫‪! "#$‬‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬
‫ا ‪%‬‬
‫' وھم ا ‪ $‬وص وا(رھ ون و‪..‬و‪..‬و‪..‬‬ ‫&و ‪%‬‬

‫را‪ U.‬وى ا را ط‪/‬‬


‫‪http://www.sf7at.com/vb/showthread.php?t=35992‬‬

‫‪/‬‬ ‫‪ 2‬ا رد‬


‫‪http://www.sf7at.com/vb/showthread.php?p=343880‬‬
‫& ر' ‪/‬‬
‫اوي‬ ‫‪ ?,‬ر‬ ‫ا‪ 0‬ف‬ ‫‪ Dz‬ھ}ه ا "‪ ,‬ة ‪ !9 &#(F‬؟ا!‬

‫‪/ #‬‬ ‫&‬

‫ت‬ ‫‪ 2‬رف ا‬
‫ھ دن‬
‫‪%$‬‬ ‫‪$‬درا ت ا( را ‪ % .‬وا‬ ‫ھ ا ر'ز ا ‪1‬‬
‫= &را و ن طر ق ا(ورو‪2‬ز ون ‪ 1‬ش وا 'م ا‪.‬واء ھذا ا ل ا ‪1‬ظ م ا ذي ا? م ‪& 9$‬رف ا *د‬
‫ا ‪1‬ر ا دي ا ظر وھو ‪$‬م ز م ر* ‪ %‬ا ‪ 1‬م ا ‪1‬ر (ول رة ‪ 2‬ر ‪ a‬ا &ر ‪.%‬‬
‫ت د‪ $ %‬ن‬ ‫‪ .‬ء ذ ا ‪ $‬ظ‪..%‬ا ‪ $‬ظ‪.. %‬ا < ‪ % $' $‬ت وان ‪ 2‬رف ا‬
‫‪ U‬ا ‪ < 2 9‬و ‪ €‬ا <‪//‬‬ ‫ا د ور ‪$2.%‬‬

‫ت‬ ‫و دي ا ‪2‬ر ‪ 2‬رف ا‬


‫ر ا د ن‪ 9 ..‬ري = ات‬
‫ا ر'ب ا( ‪1‬ض ا و ‪•%‬‬ ‫?د ‪2‬‬
‫طو ت ط ‪b .• J=J‬‬
‫& ق ؤو ‪%‬‬ ‫‪1‬م ‪..‬ا ‪1‬ر‬
‫‪1‬م ھذا ‪.‬وع ‪$ $‬ط‪%‬‬
‫ره؟‬ ‫‪1‬م 'ل ا طرق ؤدي ا ‪ 9‬رو ‪ 2..‬ھو ا طر ق ا ذي‬
‫ح‪..‬ا ا‪2‬ر \ ا? ر وا•‬ ‫ر‬
‫ت‬ ‫ذو ••‪•.‬ا( ھ وا‬
‫و دو(را‪1 ..‬ز 'م‬ ‫(‬
‫ا ت••‪.•.‬ا? م ‪1‬زى و =ت‬

‫دو? ‪ 2‬ود 'م‬ ‫? ‪$‬ت '‪$‬‬


‫ا ‪ 9‬دور و ت•‬ ‫ذوا‬

‫ذوا * ‪ =2‬س & ر'ــــ‪..%‬‬


‫ـــذوا ا ول دادا او رھ ت‬

‫' ر د ن•‪.‬ا ن ا 'م‪•.‬‬


‫ت‬ ‫وا راي را 'م وا ‪ 2‬ا(‪.‬‬

‫ج اد ‪..%b‬‬ ‫وا ا وا ن•'م‬


‫ا ‪ 1‬د رع ‪$‬ز‪. .‬ـــــــــــ ت‬

‫اذا ا &‪1‬وب ا ?ت‪ ..‬ن د‪ .‬؟‬


‫ــ‬ ‫ا ذت ذري وا‪.‬ر ت‬

‫ت ا رب ‪% $1‬‬ ‫رة‬ ‫ما‬


‫م ا ' رم 'م د ت ا 'را ــ ت‬

‫ذات ا ـــــ‪%‬‬ ‫ھل ذ'رون‬


‫ت و(ءا ــــ ؟‬ ‫ان ا ‪1‬راق و‬
‫‪$‬وا ‪ $2‬ط ن ‪ 9$‬ھ ھ وھ‬
‫ھل ?‪$‬ت ‪ :‬ا ؟ د وا 'ل ا و& ت‬

‫م ا =م 'م ?دس‪..‬و‪, 2‬د‬


‫ام ا رى 'و‪ 2‬ء زا ــــــــ •‬

‫'م ‪2‬رات ••• و ل ‪ 2‬د‪< 2‬‬


‫د ل ب‪' .....‬م ام ا طو(ت‪......‬‬

‫' ‪.‬دد ز ‪ 2......‬اراد ـــ‬


‫‪ $‬د د ‪ 2 (........‬ر دا‬

‫<‬ ‫‪& 2‬وع ود وع ا ر ‪ b %‬ر‬


‫‪$‬م ? ت ن ا ورد ن ھ وھ ك‬
‫ور‬ ‫رج ا ر ا‬
‫دن ‪ 2‬وم ‪1995/08/14‬‬
‫ل وا ث &‪b$‬وم ا ‪ 1‬د‬ ‫ط‪ %‬ا(و ‪= 9‬‬ ‫ا‬
‫ا راج ز ‪ / $‬ر ‪1 U‬داوي‬

‫ا ‪ $1‬ق‪/‬‬
‫ر م ‪$‬زواج م‬ ‫تا‬ ‫دة ‪ .‬ءت ردا ن ط ا ‪ 9‬و ‪ %‬ا &‬ ‫‪1*-‬ا‬
‫ا ‪1‬ث ?‬ ‫‪...‬ا‬ ‫‪1‬ط م ‪2‬ر ‪ %‬ا‪,‬‬ ‫دة ‪ $‬ظ م‬ ‫و \ ? دة‬ ‫ص&‬
‫ق ط ط م و ‪ 9‬اؤ'د ان دوري‬ ‫‪ $ 9$‬ا‬ ‫ا ‪.‬ك‪...‬وا ‪.< % b‬وھذا س ا( ' دا‬
‫ان ا' ب وا ر ص '‪$‬م وا رؤوس ط‪ U‬وا(‪2‬واه ' م ‪$‬و ا ص وا و ‪ ...‬ا ا رف ا ‪%b$‬‬
‫'‪ $‬ا داء ‪.‬‬ ‫ا‪1‬ر‪%‬ا‬
‫‪ %‬ا زروا ‪..%‬‬ ‫دة زا ت وا ‪ %$‬ا(‬ ‫‪2*-‬ھذه ا‬
‫ل ا ‪1‬دد ‪ 124‬وا(ر& د ‪ 9$‬ا وا‬ ‫‪& 3*-‬رت ‪ 2‬و?‬
‫__________________‬

‫ا ا ‪/u‬‬ ‫‪#‬‬ ‫او ا ‪& •B6‬‬ ‫ا "‪ ,‬ة &‪ D‬ا ‪2‬‬
‫‪http://www.sf7at.com/vb/showthread.php?t=37737‬‬

‫ا‪ 0‬ف‬ ‫ا!‬

‫ذ ا دا ‪ %‬ا &*ت ا ـــــرف‬


‫ف‬ ‫و ا ب ‪ ... '$‬ل ? ل‬

‫ت اذ'ره‬ ‫'ناز نز‬


‫?د ' ت ا ت ا ‪ 2‬وا د ر‪2‬وا‬

‫ھل ذ'ر ن=‪ $.‬ھ ھ وھ ؟‬


‫ھذا ھو ا وض ' ــــ< ‪ b‬رف‬

‫ر ر‪1‬‬ ‫تا‬ ‫ھذي ھ ا‬


‫‪ $‬و و رح ‪ 2‬ـــــ< و ‪ 1‬ـ'ف‬

‫‪$‬ك ا را& ت ھل ر‪2‬ت ‪ b‬ر ‪9‬؟‬


‫او ا ف؟‬ ‫وا ط ر‪ ..‬ذا ا?ول‬

‫‪ 1‬ن & & ا ‪1‬دھ ؟‬ ‫ھل‬


‫? ?‪1 = $‬ض ا ــر ش ‪ $‬ف‬

‫و ظري ‪... %‬ا ارى ?‬


‫ن ھ ھ ك د و ان ا* ‪ $‬ــوا‬

‫‪..‬اي ‪1‬م و ‪1‬م‪..‬‬ ‫دن‬ ‫?د‬


‫‪...‬ا ك ا &ــرف‬ ‫(‬

‫&‪b$‬وم‪.‬ا ‪ 1‬د ‪2000/12/14‬‬


‫__________________‬
‫؟‬ ‫ا‬ ‫ا (‪/‬‬ ‫ا ‪ 12‬ا ‪0‬‬
‫(‪ #‬ت ا ‪ 456‬ا د‬

‫؟‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬

‫إ ‪ B#‬س‪:‬‬

‫ي ُ ق ؟؟!!‬ ‫وق و‬ ‫ا رق وا‬

‫‪..‬‬ ‫و‬

‫د‬ ‫و ف‬ ‫اوي‬ ‫اوي ھ ر‬ ‫ا "!‬


‫) ( ' & ا ‪ $%‬ة ار‪ 1‬ك ‪'0‬رك !‪.‬ه ا " 'ر ‪ ) ,‬ا "‪ *+%‬ا " ‪ 5 67 ')..‬وض ‪+3‬‬
‫وا‪ 1‬ك ‪ 8+3‬ﷲ‪ "! ..‬ان ف )'&< ا‪ :;3‬و " ھ وا > '‪..‬و ‪ BA‬ا ‪ ?@'A‬ا‪ & ' :‬ا ‪ $%‬ة او ‪ D‬ك ‪.. ! C‬‬

‫& ‪'7‬ت ‪ , 3‬ا ;م ا ‪'7‬ر ‪C‬ن ا ‪ A‬ة ھ‪.‬ه )‪ F@ A‬ھ ‪..‬‬ ‫و‪" ' FG3'"1‬‬ ‫‪ * @ C‬ان @>‪ H+‬ا‬

‫وق؟‬ ‫‪ 3‬ف ‪ B5‬ا 'رق و‪ B5‬ا "‬ ‫‪ A‬ن 'ن ھ '‬ ‫‪.‬ا ا د‬

‫‪ MN G@ 8G‬ا ؤ ‪' + ,‬رئ ھ‪.‬ه ‪ 5‬ا‪,>3‬‬

‫@‪ & +"7‬ا ‪ $%‬ة ا‪5‬ـــــ ا‬


‫ارى ‪PG75 ' F P@ C‬ـــــ?‬

‫@ ‪$‬ز ‪ : F 5‬س ا ‪A‬ــــــ ام‬


‫و@‪ T‬ــ' ا ود ‪ F‬وا ـــــ?‬

‫@!"ـــــ‪$‬‬ ‫أ‪:‬ـــــ‬ ‫@"‬


‫"' ا‪"V@ :‬ــ‪ $‬؟ ــــ' ‪?% +‬‬

‫"' ا‪G@ :‬ــــــ ك ) 'ن ھ ـ'(‬


‫‪Y' , 5C‬ــ; ‪3‬ـــــــ‪> B‬ــ?؟‬

‫؟‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ا‬


‫‪ 8+‬ا‪"G:‬ــ' ‪ 0‬ف ‪ +‬ـــــ ب‪...‬‬
‫ا ق ‪ 5‬ة ا[ ى‬ ‫‪ ) 0‬ا‬
‫‪.7 C‬ف ھ‪.‬ا ا ‪..\ + G‬ا " ]و ‪] 5 ,‬و ‪ ,‬ا ‪ Y;P‬ا‪.., 5; C‬‬
‫ا‪.3‬ر ‪ B5‬ا‪.:‬ر‪.‬‬
‫‪/,‬‬ ‫ا ` @'ن ‪ N 5‬ع ا‬

‫ا ‪ a‬ا '‪ 3‬ا > ' و‪ B5 a >@ B5‬ا ‪'V‬و ‪B‬‬

‫‪ ) (>b@ 8"3T‬ظ‪"+‬ـــــــــــ‪F‬‬
‫‪G‬ـــــ و ـــ?؟‬ ‫‪D +‬‬ ‫@‬

‫أ‪ '5‬آ "‪G‬ـــــ‪ a‬ا ا) @‪ +‬ــ ؟‬


‫‪ :‬أو ‪ +‬ك و‪%3 B5 C‬ــــ?‬

‫ــ ا " ‪ 81‬ــ م؟‬ ‫اأ‪ :‬ا‬


‫‪5‬ـ‪PG75 ' a‬ــــــ?‬ ‫‪"G0‬‬

‫@‪P‬ــ'ل ‪1-‬ـ ا‪ -‬أ‪ 7G @ '5‬؟‬


‫وھ‪.‬ا –ا ‪ -,h P7‬إ "'‪? ..‬‬

‫)"' ‪ 3‬ت @‪ B" 8 +‬أ ‪3‬ـــــ ا‬


‫‪A5‬ــ'‪ ':‬و‪ C‬ــ‪ j j‬ر@?‬

‫)‪ k @ ? D * +‬ـــــــــ'‪..‬‬
‫و ‪ 1 ..‬ا‪... Y‬ھ' @ @‪?A‬‬

‫‪+‬ــ غ ا "ــ‪ l‬؟ أ ـــــ ا‪..‬‬ ‫@‬


‫‪ D‬ور ‪-‬وا‪' -‬ن‪' ..‬ن ا >?‬

‫أ‪ ':‬أو ‪ 5 8‬ــ‪A a‬ــ< ا " '‪:‬‬


‫أ‪ '5‬ا‪n‬ن أ‪"3T :‬ــ'ق ‪?1‬؟‬

‫ا‪ C‬و < أ‪5‬ـ‪+G a‬ـــــــــ ك‬


‫"'ذا @ــــ د؟ أ ــــ ا ‪.A‬ب؟‬

‫‪ :‬ا ‪ A76@ A6 8+3‬ن‬


‫و < ‪A j‬ـــ< [ ــــ?‬
‫@‪ A '6‬ا‪'5 A )..‬ت ا ‪"6‬‬
‫@‪ A '6‬ا ' 'دة ) طــ ب‬

‫‪ D..8+‬ا و ‪ ` G‬ا ھ‪.A‬ا‪..‬‬


‫)>' ‪ 1‬أھـــ ا >ـــ?‬

‫ـــــ‪T‬د[< ‪ G 5 ;> G 5‬ا ـــ‬


‫و) ‪ A‬أ)ـــــ ج < ا ــ ب‬

‫أ‪ @ ) AD 5‬اب ا ‪G‬ــــ اب‬


‫ب‬ ‫و) ا <‪3 5..‬‬

‫) ‪ "@ ,27‬ز‪' 5 8:17 - 2007 ,‬ءاً ‪... '!>G rabai23 saadaoui‬‬

‫وإذ ‪3‬ــــــ ‪- Ab 0‬وا‪ !)-‬ب‬


‫و‪C‬ذ ‪!0 B5 "G7 A‬ــــــ?‬

‫)‪ 7+ G:T‬ب ‪ G‬أھـــــــــ;‬


‫وا‪G:‬ــ ‪) @ C‬ـــــــ ن ا‪n‬دب‬

‫) ‪ A‬م ا د ) [ ـــــــ‪,‬‬
‫و ‪ 5 A@ B‬ا أ ا ' د ـــــــ?‬

‫‪ :‬ا ‪76@ A6 8+3‬ـــ‪ A‬ن‬


‫@‪ A '6‬ا و ‪ ` G‬ا ) طـ ب‬

‫‪' G 8G5‬دة ‪>%:‬ـــــــــــــ'ء؟‬


‫و‪ B5‬أ ‪ @$ B‬إ ا ـــــ ب؟‬

‫‪ @ ' u‬ا ھ ــــ'‪...‬وھ ـــ'ك ‪..‬‬


‫! ا 'س ط '‪. ...‬ب‬ ‫و‬
‫ور‪ F 5 Gu‬ا "ـــ‪ 8‬ـ' ) اخ‬
‫‪'5....‬ذا؟و ' ـــ‪ ,‬أب‬ ‫و‪B5‬‬

‫ــــ ي ھ‪.‬ا أ) ‪A‬ـــــــــــ‬


‫أ ــــــــ?‬ ‫وأ‪A "1‬‬

‫أ‪A :‬ـــــــــــ ‪-‬وا ‪-‬‬ ‫"‬ ‫‪..8+‬‬


‫> ــ وا‪?7 :‬‬ ‫و ــــ ‪1‬ــ‬

‫ر ' ' ــــ‪ <A 8‬ا `ــ ل‬


‫وإن ‪'G ' - Gh0‬ء ا‪PN‬ـــ ب‬

‫‪ 8 T‬أ ' ا '‪ 0‬ــ‪ B‬وأ ‪8‬‬


‫اء ‪ 3..‬ا ‪ :‬ــــ?‬ ‫أب ا‬

‫أ‪7G @ '5‬ـــ ن ــ'ة ‪3‬ـــ اة‬


‫‪ 3‬ل ا `') ـــ ؟ ' ‪?% +‬‬

‫‪ 8+3..8 'w‬ا ـ'س رز ‪- A‬وا ‪-‬‬


‫ــ>?‬ ‫و @ ‪G7‬ـــ ن ‪T‬‬

‫‪A‬ــــ‬ ‫أ‪0 " : ) ':‬‬


‫ــ‪P‬ـــ?‬ ‫‪ + @ 8G5‬ن؟ '‬

‫‪ +3 $‬ـــ' ‪A '`5‬ـــــــــــ ‪-‬وا ‪-‬‬


‫‪G> P‬ــــ أ ‪A‬ـــ ا ‪ 85‬وا ‪? +‬‬
‫اوي ‪ V+0‬م ا ا ‪$%‬ا‪Y‬‬ ‫‪ +‬ر‬
‫' "‪ *+%‬ا "‬ ‫و ) ض ا ‪ 67‬و‪ B5 : 5‬د[ ل ا "‪ *+%‬ا‪C‬د‬
‫ا ا ( ‪/www.al-yemen.org‬‬
‫اوي‬ ‫ا " ‪ N‬ع @‪ 7‬ا ‪ 5‬ن ـــ ‪/‬رد ‪ %!@ 8+3‬ر‬

‫ف " ‪' G‬ت‪aseeralshoog.com/vb‬‬ ‫ا‪5 ':‬‬


‫‪ G 5‬ك " ‪' G‬ت ‪ w‬ة‬
‫(?ــــــــ ‪...‬‬ ‫<!‪9 : ;,‬ن‬ ‫إ!‬
‫‪( 62‬‬ ‫(‪ #‬ت ا*‪5‬م‬
‫إ‪ +V+ M`:n :‬ن ‪" B5‬ــــــــ'‬
‫@ ا‪ 1‬ا " و‪,:‬‬
‫‪http://shahla56.jeeran.com/archive/2009/7/907908.html‬‬
‫‪ B‬إ ‪ 8‬ھ‪.‬ا و‪5‬ـــ' ز‪"3‬ــــ'؟‬ ‫‪ j‬ا ‪'1‬ل ‪' :‬ء ) @` )! ****ھ< @‬
‫‪"+3‬ـ'‬ ‫ـــــ‪.‬ق؟ **** @'‪+5‬ـ ا ‪ <1‬ا "!‪$‬وم‬ ‫أ‪5‬ـــ' @> ‪ B‬إ‪3'0 :‬‬
‫‪"wG+5‬ـــــ'‬ ‫‪ bG 5‬ا ‪< ..‬‬ ‫@ـــــ **** و‬ ‫‪ , &': A+5‬ا‪' 0C‬ر‬
‫ا ‪"!G‬ـــــــــ'‬ ‫وإن ' ا‬ ‫ا‪"3C‬ـــ‪ 8‬ا ‪ 8‬اد **** أ‪ ':‬ر‬ ‫ا‪ ':‬ا ‪.‬ي ‪:‬‬
‫‪ 1‬وا ‪****FG 7+‬و ‪3‬ـ ا ‪ '"+3 C +‬و‪" C‬ـــــ'‬ ‫‪ '5‬ا "\ ا > ‪j‬‬
‫ھ ' @ ‪!7%>@ < j \+‬ـــــــ ****ھ ' ا > 'دق إ‪ : '5‬ــ‪T‬ل ا ‪"5.‬ـــــــ'‬
‫' ‪+!0‬ــ‪ ,‬ا ‪"+‬ـــ'‬ ‫‪ 6‬ري دا‪ '"Y‬أ ا****ھ ـ' دوا@ ‪+ ..‬‬ ‫ھ ' ا‪:‬ــ' )‬

‫ا‪n‬ن أذ ــ إ‪:‬ـــ د ‪G‬ـــــ‪ F‬وإذن ****أ ‪ B‬ا ‪ V‬ا ــ‪' '" ) ,‬ل ‪" G75‬ــــ'؟‬
‫>‪ H+‬ا ‪"+7‬ـــ'‬ ‫ا‪**** !) 3‬وإن أردت‪!) ..‬ـ‬ ‫‪B5‬‬ ‫ھـ وا‬
‫‪5‬ــ'‬ ‫ع '‬ ‫أ@‪****F‬ھ' ھ @‪ّ A‬‬ ‫اري ‪a 3‬‬ ‫‪ 865‬ز‪5‬ــ'ن‬
‫"ــــــــ'‬ ‫إ‪!@ 1‬ــــــ ؟****إ‪ +V+ M`:n :‬ن )ـ‬ ‫‪ 8G5‬ا‪ 1‬أ‪ 3‬ا‪Y‬‬

‫‪/,‬‬ ‫ا ` ة‪ N 5‬عا‬
‫أ ل ‪'!1‬را "‪3 B‬‬
‫>‪ F‬ا > ح‬ ‫ا‪ C‬ان ا ل واھ"* "'‬ ‫‪C..‬‬ ‫و@‬ ‫ا د ‪+A@ B3‬‬ ‫و ‪'1‬ء ا‪;3C‬ن ‪' +‬‬

‫'‪, 5‬‬ ‫او ا ‪ ,P‬ا‬

‫أ ‪!0 B3 {7‬ــــ ة‬ ‫أ‪':‬‬


‫‪ B5 B‬أ‬ ‫‪T‬‬ ‫و ـــــ‬

‫أ ‪,P+ B3 {7‬‬ ‫أ‪..<1‬‬


‫‪ 5 ) 5'P‬ـــــــــ‬ ‫و‬

‫) ( أ‪ ':‬أ " ‪ :‬أ‪!G1‬ـــــــ‬


‫وأ " أ‪ N‬ب ‪+5‬ـــــ‪ k‬ي‬

‫أ ــــــ ل ‪'!1‬را "‪3 B‬‬


‫أ‬ ‫ا ا ب ھ ‪B5‬‬

‫ا ا ب @ ف ط> ! *وا‬
‫و@ ‪ B5 +‬ھ *وا* ‪ .5‬أ‪5‬ـــــ‬

‫ھ ا 'دة ا ‪'>%‬ء‪ )..‬ــــــ‬


‫و ً ك )' ‪$‬م و‪@ C‬ـــــــــ‪$‬د‬

‫‪ +3‬ـــــ'‬ ‫رو ك ‪+ G@ C‬‬


‫) ‪ , +‬ا ‪ V‬ب ' ‪ $‬ــــــــ‬

‫" دي أ‪$D‬و د 'ر ــ *وا*‬


‫)‪ A‬أذا ‪ 3 ) h1‬د؟‬

‫‪ .G‬وا @" ز ' أ‪ >D‬ــــــ'ء‬


‫وھ‪.‬ا ‪") :‬ـــــــــ> ) ‪ +‬ي‬

‫‪/,‬‬ ‫{ @" ا‬ ‫ا"‪ G‬ى‬

‫ا ;م )‪, P +‬‬
‫‪ F‬ى ‪ D‬ا ‪9‬ا‪C‬ــ أم ‪ B‬ـــ‪D‬؟‬
‫(‪ #‬ت ‪9J‬اھ ا ‪G H‬‬
‫@ ى ) < ا ! ا ــ أم > ـــ<؟‬

‫‪ $‬ـــل ــن ط‪ 1‬ن ا دھـــر ?‪$‬‬


‫ــــور ( د و( ـــــــ ل‬
‫ا ب‪ :‬أ ــ زل ا( داء ‪ .‬ـــرا‬
‫اط ردھم ‪ ( b‬او ‪ b‬ـــــــــــــل‬
‫@`‪*<V * V‬‬
‫‪ b‬ر ا ن ن *‪.‬زا*ر* 'ن‬
‫' را ن د و ا ‪ $.‬ــــــل‬
‫را‬ ‫أ ــ ا =‪'&...‬وت ا‬
‫ــــل‬ ‫ن ‪ ...‬ن ‪.‬دي‬
‫‪.‬ـ‬ ‫ا ر 'م أرى ‪.‬‬
‫ــــــــل‬ ‫أ?ل ا & ء‪& :‬ر‬

‫ـ‪ 9$‬ا '&وف أ 'م‪ :‬ـ ذا؟‬


‫رى ‪12‬ل ا وا'ــر أم ? ـــل؟‬
‫@' ‪ :‬ھ '‪/‬‬
‫‪http://www.jwhr.net/forum/t15440.html‬‬

‫ر ‪ U‬ا &‪1‬ر ‪1‬ـر‪ <2‬ا وا‪2‬ــــ‬


‫و ‪1‬ر‪2‬ـ ر ‪ 9‬ا طرف ا ' ـل‬

‫&رب ا & ي ا &ـــ ء‬ ‫‪1‬‬


‫و( ــ & ن ا ‪ $‬ل ا ‪J‬ــــ ل‬

‫طط (‪ ,‬ـــ‬ ‫أرى ‪1‬ــ‬


‫‪,‬ب ّ د < ? ـــــــــــــل‬
‫ّ‬ ‫‪,‬‬

‫‪ Z‬زھو‬ ‫و ‪ 1‬ت و ‪ 0‬ـــ ا‬


‫و ‪ % 1 9‬ا دھرا طو ـــــــــل‬

‫ا 'ـــــــــم‬ ‫?و‬
‫?و ‪&...‬ر‪2‬ت 'م ھز ل‬

‫ل‪:‬ر م*وا* ــذل رد‬


‫ل‪ :‬وا و?د ذھــب ا ‪ $‬ل‬

‫ـ رو ـ‬ ‫‪ 1‬وا ــرت‬
‫ن ‪ J‬ــل‬ ‫ـذوا ّ ‪2 :‬‬

‫‪..‬‬ ‫ا ‪ 0 M" G‬اء‪ ':‬ا )'ء )‪ +‬ا ا ‪ B .‬ا‪.. ! 3‬و‪ "+ @ ! 5‬وا@ ‪ B) +‬ا‬
‫‪ 0.‬اء ‪'>0‬ب ‪ 8+3‬ا ‪ `b‬ص ‪ C‬ا ` ! ا‪ ' -':‬ا‪ 3‬اء ا‪ -,5C‬ا ‪ !+‬در‪... ,1‬‬
‫را‪* ,7Y‬ا‪ ) *':C‬ھ‪.‬ا ا >‬
‫ھ ‪ 8+3‬ا ‪ !G‬و * ‪. :' 8+3‬‬
‫‪ !&'b0C •" @..,V '>5‬ا ‪.‬ة‪...‬ا ‪ +‬ب ا ‪.. @' G‬إ 'ط ‪ * ..‬إ‪.C‬‬

‫ت ‪, 2‬ـــدوا 'رام‬ ‫ا‪9‬ا‬


‫ت‪1 ..‬م ا ــل‬ ‫ا‪9‬ا‬

‫‪ $2‬ط ن ا ز وھ ت‬
‫ط 'م‪ 9 :‬رد ا ‪ .‬ـــــــل؟‬
‫‪ a+G" B5‬ا ‪ , '7‬ا 'د ‪$ +) ,‬ل ا ‪ 8‬ھ '‪/‬‬
‫ا " ‪.*>G‬‬ ‫{ا>‬ ‫‪ 1‬اھ ا ‪+A‬‬

‫ل ــن ط ن ا دھـــر‬
‫د و ـــــــ ل‬ ‫ـــــور‬

‫دة و وع ا ر ‪/‬‬ ‫ا‬

‫ـــــر ــو ُد ــــ‬


‫َ‬ ‫ـــ= ‪Q2‬ن ا‬
‫ـس ا طو ‪ 2 %‬ا‪ِ -‬ر ?د ط‪1$‬ت‪-----------‬و‪ 2‬ر ‪ 9‬ا ‪1‬رب 'م ذا اورق ا„ ـــــــل‬
‫& ُ‬
‫ود و ُن ا ـــوم ‪ُ ُ $‬‬
‫ـــــ<‪ -----------‬ـــــ ج 'ل &ر ف‪ Z ?..‬ن ذ ــــــوا‬ ‫ِ‬ ‫‪J‬وب ا‬
‫دم ا ‪1‬رو ـــــــــ‪ %‬ھ ــــــــ ت د <‪ -----------‬ـــد ‪.‬و ـــ‪..(..( ...%‬و( ا ــــــــل‬
‫ــــو ا ‪1‬دو ا ‪ .‬ھل ا ‪ J‬ـــــل‬ ‫‪1 ----------<1‬ل‬ ‫?ــــم ـق ا ‪ $‬ل واھـ س ‪2‬‬
‫ر ا ‪1‬رب 'ل ا ‪b‬ــرب ‪1‬ر‪ 2‬ــ ‪ ----------‬وإن 'ــــــر ‪ ( 2‬ـــــــــ م ذي دول‬
‫' ـ ‪ 2 ---------‬رأ ت وى & رو ـم ? ‪$‬ــــــوا‬ ‫طو‪2‬ت ‪ 2‬ا‪-‬رض أ ‪2 91‬‬
‫ر‪ 2‬م‪ ----------‬و?ل ر ك ھل أ‪ ,‬ت م ــــــــــل؟‬ ‫?د ا&ر وا ا ‪.1‬ل ‪ 2‬ظر ‪2‬‬
‫طـــك◌ّ ر‪.‬ــــــــل‬ ‫ّ‬ ‫آ‪J‬ـــــــــ ر ـــوز ــــ زا ت ؤر? ـــــم‪----------‬و'م ‪2‬را* م ـ‬
‫ـم ا ـــل‬ ‫ت ‪ $ 2‬ـــــــ‪' ----------%‬ـــل ا وا ن ?ت‬ ‫ت‬ ‫'ل ا‬
‫ـــــــــرة‪ ----------‬ذا ــ ق 'م أ‪ 2‬وا و'م د‪$.‬ــــــــوا؟‬ ‫? وا ‪ b :‬ـــرة•? وا ‪:‬‬
‫‪ 9‬ــــ< ا ل؟‬ ‫روج ‪ :‬زب ا ‪$‬ـــــ< ـ ــــــــ ‪ ----------‬ن ا ‪ 1‬ل؟و ن‬ ‫أ ظر ّ‬
‫ن ا ‪ .‬ر ‪$ 2‬ـــدي‪ ---------‬وا وم أ ر‪ ..<2‬ن ‪ ,‬ـــره ا ـــــــــذل؟‬ ‫ر‪2‬ت‬
‫س '‪0‬س ر ــــــــ<‪ ---------‬وا ش ا و ــــ‪ 02 9‬ت ا د ا طـل‬ ‫دع ا وا‬
‫س طت ‪& 9$‬ط ِ َ ‪ b‬ل ُ‬ ‫ـرب‪----------‬وا & ُ‬ ‫د‪ %$.‬ا ـر ‪ 2‬رس ا دا َط◌َ ِ ٌ‬ ‫ُ‬ ‫ذي‬
‫‪b‬ـــــدر ?ر ــــ و ـــــــل ُ‬
‫َ‬ ‫ـــــر ــو ُد ــــ ‪---------‬و َ ــــــذ ُ‪ Z‬ا‬
‫َ‬ ‫ول ُ ـــ= ‪Q2‬ن ا‬

‫دة‪/‬‬ ‫ون ا ر ن‬
‫‪http://www.asdaff.com/t48586.html‬‬

‫وا دة‬ ‫د ‪ 567‬ف ‪ 3‬ا ط وس و ‪1‬ن ا‬

‫ا ‪9‬ور و د‪ :; <5‬دة وا ‪ 9‬ت‪/‬‬ ‫‪5‬را>= ; ر‪51‬‬


‫‪http://vb.sh8d.com/t6958.html‬‬
‫****************‬

‫‪ B5‬ا دود ا ‪/ '6‬‬


‫ّ‬
‫@‪+%‬ـــــ‪ 8‬ار@>' ‪ " ' + a‬ــــــ‪..B‬‬
‫‪$:‬ا ؟ ‪ 6‬ـــ ُ ‪ +3‬ـــــ‪a‬‬ ‫@‬

‫‪$1‬اؤك ' ھ‪.‬ا‪..‬ھ< ـــــــ'ت؟‬


‫'ك ‪ D‬ــــ' إ ‪ 8‬أذ‪ :‬ـــــــــ‪a‬‬

‫إذا @ ّ ‪ 3‬ا ‪ +‬وا ‪ +‬ـــــ'ت‪..‬‬


‫"'ذا ر‪ > 3 8+3 َ 1‬ــــــ‪a‬؟‬
‫ا ‪.•+‬‬ ‫ا‪a:‬‬ ‫را‪C ' :‬‬ ‫ل *‪!5‬ـــ;* '‬ ‫@‪ 0T‬ة ‪5‬‬
‫– ‪P5‬ــــــ ا ‪-‬‬ ‫أر ‪G‬‬
‫‪P‬ـ' "' ّ‬
‫‪http://www.jwhr.net/forum/t15858.html‬‬
‫> ‪ aG‬ا ‪ 8‬ا ‪..\ + G‬‬ ‫و‬
‫{ @ ل‪:‬‬
‫د ; ‪ M5' @ 8+3‬ا ‪<1‬‬
‫@ ' ا ` ة ‪ ! C 8G‬ا ‪<1 + ' 5 ?` G‬‬
‫‪ 5‬د@‬
‫‪ 5‬ا‪ ` '!:‬ة ' ة‬
‫‪ A‬ارى ) !' ‪,"+A+ C'"1‬‬
‫‪ 5‬د@‬
‫‪ B5‬ا‪'>0‬ه ا ‪'1‬ل ا‪.. a 'w5‬ا ‪ ,: b‬ا " @‪, $‬‬ ‫‪ B5‬ا ‪'1‬ل ا ‪'1‬ل وا‪ MN‬و ‪5 BA‬‬ ‫ھ< ا‪ "+ '! 5 ?` G5 ':‬أة؟‪5‬‬
‫وا ";ء و ‪ ,&'b‬ا&‪'7‬ب ا '‪ B 0‬وا‪' G5C‬زات وا " وا ‪.. , ;%‬ا ‪ `+‬ص و ‪'P‬ع ا ‪ P‬ق‪..‬ارھ' ا ‪'P+‬ت‪..‬‬
‫‪..‬ھ أ ‪ w‬و‪.' N‬‬
‫< أ‪:‬ــ'‬
‫‪ C‬ا ‪ >G‬ا‪ a:‬ا‪ , 0'3 :‬ا "‪P‬‬

‫ا ـــــــ‪a‬‬ ‫وطــ' "' )‪!G ّG‬‬


‫` ــــــ ؟‬ ‫‪!G‬‬ ‫أ@ ّ ‪3‬ــ‬
‫@ ل ' آ‪D‬ـــ'‪:‬‬
‫!' ‪ Y'` j‬ي‬ ‫'ت ا ‪N @ G‬‬ ‫@ د ا ‪ .@C ' .‬ا‬
‫) ‪N 5‬‬
‫‪ N 5 ) u‬آ[ @ ل ) ‪ * :‬ا " ‪8‬‬
‫ا ;م ‪A +3‬‬
‫‪ 5‬ة ا[ ا ‪ $ $‬ق ا ھ ` ة‬
‫د‪,‬‬ ‫وھ ‪ B5‬ا‬
‫‪'5‬ھ‪.‬ا ا ‪ jb‬وا ج ‪ A +‬ة*@ >‪ F‬ا ‪ *,‬ا " رة؟‬
‫ا‪ ,+" ) :‬ا‪ a`b , 'bG:‬ا ‪ A‬؟‬
‫وا‪ MN‬ا‪' '7@ a:‬د ‪,!>0‬‬

‫‪a‬‬ ‫ا ‪ N')..<YC‬ب‬ ‫‪"1‬‬

‫`'‪ Y‬ك ا ;@ أھ ‪!G‬ـــــــــــ‬


‫‪ D‬ت ‪ !0 B5‬دي ‪a ) a5 %‬؟‬
‫ا‪ :‬ظ‪a : "+‬‬
‫دي‬ D ‫د ' او‬ B‫اظ‬n..‫ي‬ ‫ ا `'ب ا‬+"G ‫ اراھ' ا‬G ‫ ا‬Y'` ‫ ا‬, B3 google ‫ ' ا‬C ‫ل‬T T
.?@'A ‫ ا‬a:‫ ا‬M& ‫? إن‬GA@ '5 <w5 8 ‫ " ّ ا ا‬F : F M" @
. " ‫ ك ' اق ا‬1‫ @ ا‬B3 google F 3 '1‫اول ]ال ا‬

'‫ ر ّـ' !ـــــ‬a‫ ــ ت ـــ‬.. :


‫؟‬a‫و ـــــ‬. ‫>ـــ ا‬G 5 :‫)!< أ‬
, 3 ‫'ت‬7 ` FG3'"1‫و‬ ‫ا‬-1
http://falfalhar.jeeran.com/new_page_51.htm
http://www.falfalhar.jeeran.com/new_page_50.htm

Y;P ' ,"+A ‫ا‬ ‫ و 'ن ھ ' و‬$% ‫& ا‬-2


http://www.falfalhar.jeeran.com/new_page_27.htm

.‫;زم‬5 ‫'ءات‬6 - 3' ‫ا‬-3


http://www.jwhr.net/forum/u372.html

‫ ة‬, $5 ‫ا ` رة ا‬.., P +) ‫ا ق ' ;م‬ ‫ا‬ ‫وا‬-4


http://www.paldreamz.com/vb/showthread.php?t=14924

‫ــ زا‬G75 ‫ ا >ــ ء‬B‫ــ‬5


a‫ ـــــــ‬G 0 B5 ‫ا‬.‫ ' ھـ‬a@‫أ‬
/‫ @ ل‬:‫; ا‬w5
,+1' " ‫ه ا‬.‫< ھ‬w5 ¢ ‫'ر‬G ‫< !"' ا‬% 1 ‫' ان ا زدق او‬5 ' " '")
‫ ي‬Y'` j '! N @ G ‫'ت ا‬ ‫ ا‬.@C ' . ‫@ د ا‬
. 7 ‫ ا‬M0 " ‫ ا‬3' ‫ ا‬a:‫ أ‬8+3 , 'bG:‫ ا‬,+" ‫ ا أي؟‬,h !@ 8+3 <" @ :‫؟ا‬jY' ‫ ا‬5 , ‫' د[< ا‬5
/a+> ‫ ' ا‬FG3'"1‫و‬ ‫ا‬
.‫ أول‬:‫ أ‬G .. .. ‫اوي‬ ‫ر‬.. ' ..a+6) B5

.‫ 'دة‬+ ‫ذ 'ء ['رق‬


‫ @ أ زا رك ' داوود؟‬B"

:‫ اذ @ ل‬u
‫ادري‬C
‫'ذي‬G ‫@ ا‬
+A ‫ اھ ا‬1 ‫ 'ت‬G 5 ) a ;‫اھ‬
F bG : ‫ا‬$ $3 '[‫ وا‬3'0
a:‫ ا[ ا‬B a ;‫اھ‬
‫ وف‬b ‫ ا‬,3‫? ) ودا‬Y. ‫ ا‬, ‫ ا‬0 B3 A ‫;م‬A ‫ا ا‬.‫< ھ‬w5
/////// w ‫ أ‬a"+
F ‫* ا " وأ‬+%" ' ' > ‫ ا‬3' ‫ ا‬B5 u , 3 ‫'ت‬7 ` FG3'"1‫و‬ ‫ ا‬B5 ‫'ن‬%" ' , 67G ‫ ا روس ا‬+@
G ‫ ا 'م درا‬, > ‫ ا‬,V+ ‫ ) ا‬, ‫ اد‬3C‫ ا‬, ‫ ات ا را‬, 7 ‫) ا‬ ‫وإن‬..., + ‫ وا‬A ‫" ' ا‬1 !+)...‫>'ر‬1 ‫ــــــ‬
,3'"1*,>`3 { Y‫ا‬$% ' , A 3‫ و‬, : 5 , 3 ‫"') ' 'راض‬+ G ‫ 'ز‬5 u.. 95‫و‬94 B '5 , 5'% ‫ا‬
..‫[ 'ز و دة‬...*‫ ة‬1‫و‬
‫أ ‪:a T‬‬ ‫د‪3‬‬
‫'‪ :‬ردودي؟‬
‫ا " 'ر ‪ ,+5' ,‬ھ ھ ' ‪ \) 5‬ر ‪1‬‬

‫@‪3– ' a 'G <5T‬ــــــ ــــ ‪-‬‬


‫أظ ّ‪ C..a‬وا ـــــــــــ‪a‬‬ ‫و‬

‫'‪ *5n‬ھ< أ ‪aG1‬؟‬ ‫ر '‪G‬‬


‫@" ‪a 5 8+3‬؟‬ ‫وھ< ط‬
‫‪ •:‬ر ' ‪ G‬و) !' ردك‪/‬‬
‫‪PM 08:39 ,‬‬ ‫مأ‬

‫* ر ) ا ( '&‪: Mar 2009%‬‬ ‫ً‬ ‫ا‬ ‫را‬

‫‪34‬د ‪ 1‬ط ا ‪355 : ./‬‬


‫ا ‪ 8‬ر‪ 7‬ت‪3,894 :‬‬
‫‪'"3‬ر ا "; ‪+3‬‬ ‫را‬ ‫رة ا‬ ‫ا‬

‫‪3/‬ل * &&; ا ( ى ‪: 10‬‬ ‫‪:..‬‬ ‫‪..:‬ا ‪$‬‬

‫رد‪ :‬ا ;م ‪A +3‬‬

‫ا ‪'>G‬س‪:‬‬
‫اوي‬ ‫ا ‪ ,P‬ر‬ ‫ا " 'ر ‪ ,‬ا‪>G , +&£‬‬
‫@ ا‪ 1‬ك‪..‬‬ ‫@ م ا " 'ر ‪ ,‬و@` رھ' ا '‪,"Y‬‬
‫‪' 5‬د‪..‬‬ ‫& )‪ B5 [ ,‬ا‬
‫"' ان ا ة ‪ G5‬ا‪ 1‬ة ھ ا‪ [C‬ى ‪ V+‬ھ' @‪@' 7‬‬
‫ان @‪............................BA‬‬

‫‪"""""5‬‬

‫)!" ‪'h 0‬‬ ‫‪G‬‬


‫__________________‬
‫‪b‬ــ? ' أ ّـــ‪.‬ا‪....‬‬
‫ّ‬ ‫'‬ ‫أ‪':‬‬
‫"‪ 6@ '> '& B‬ــ‪a‬‬ ‫و‬

‫اد‬ ‫أ ـ‪B5 j‬‬ ‫@> ّــــ‪B‬‬


‫‪ ' P google‬ا ا ‪'P‬ن‪/‬‬ ‫ا‬
‫‪http://www.jwaherna.com/forum/showthread.php?t=1802‬‬
‫‪http://www.jwhr.net/forum/t1802.html‬‬
‫ا " ‪ G‬ى ‪ G5‬د ا ‪' %‬ت؟ا ` ة ا " و ‪ ,‬وا‪.,7N‬‬
‫' ‪ ¢‬وا ‪ \`+‬و ‪ 8G google ,7 & B5‬ى ا اء ‪/‬‬
': 3 5 ` ‫!; )'ن ا‬5 .1
B7:‫و‬
ُ ‫ ب ا `" ِد‬u <‫ـــ‬5n‫ذا اورق ا‬ ‫ب‬ ‫ ا‬8 ‫و) ر‬----------- +‫>'ر ط‬:£‫ا‬
ِ ) , P> ‫"ـ* ا‬0 ُ
.B5 M> .. 0 <A ‫@ـــــ'ج‬----------- ُF‫> ُ ـــــ‬+: ‫ا ـــ م‬
www.jwhr.net/forum/t1802.html
.,!> ‫ > ا‬C...' :‫' را‬ ‫ ل وا‬5 ‫ ة‬0T@

.. ‫'ت‬ % ‫ دة ا‬G5 7>&‫ا ق ا م وا‬ ‫ 'ت ا‬G 5 ‫ ة‬A) 8+3


http://ss14.com/vb/index.html
http://ss41.com/vb/index.html
/‫ ا ! دي‬+ ‫ا ا‬.‫ ھ‬F ! ‫ ى‬G " ‫ا ا‬.‫ ھ‬,
http://djalfarab.jeeran.com/new_page_10.htm
. 0'>" ‫ ھ ' ا < ا‬B")

a‫ ـــــ‬+3 C...8 @ B" ‫و‬


:<Y' ‫ ا‬B5
‫اء‬ ‫ا‬, ') 5 M>`@ ‫ ان‬8 "@‫وار‬
?> ‫ ة‬G ? D' ':')
'!+> @ ‫ ا ان‬1‫ار‬
‫'ذي‬G ‫ ا‬a @‫ د‬5

/'"! ) ‫ا ` ة‬.. w ‫ !"' وأ‬7G ‫' ا‬:‫'ن أ‬G"% ‫ا‬


http://www.jwhr.net/forum/t16028.html

/‫ا‬.‫ ھ‬5; ‫! ا 'س‬ ;w5 u


/\ ' ‫ \ ا‬+ G ‫ ا‬/KLhttp://www.falfalhar.jeeran.com ( ‫ ا ا‬, 7+ ‫ >< ا‬C " ‫ا‬
‫اوي‬3/ M&N‫ر‬
/, ‫ 'ر‬5 <1‫ ا‬B5 ‫ ا‬G " 7G ‫ا‬
" ‫ ا‬A‫ ھ‬+ ‫ ا‬8+3 < ‫ ا‬:‫> ﷲ و‬
w ' ‫! ھ' ات ھ‬ @' 7@ " ‫ ا‬A‫ ھ‬+ ‫ ا‬8+3 < ‫ ا‬:‫> ﷲ و‬

/ ‫ ا‬G "‫ ــ‬,"GG ‫"' ان ا ` ة ا‬


http://www.jwhr.net/forum/t15440.html
.‫و& 'ت ا[ ى‬..‫) !' > ' ﷲ‬

/‫ { 'س‬7 ‫ار وا‬$: ‫ل‬


‫"'ت‬+A ' ‫ ا‬C‫ * إ‬+)*****‫ & دة‬5 ' 5'5‫ ق أ‬P ‫< ا‬
.'! ) A :‫ ا‬G ‫ او‬G ‫ ا‬,‫ ا رط‬B5 A % ; ‫ و‬%@ B

/' :'u

*‫ـ‬% ‫ ) ا‬B5 ‫> ﷲ ط‬ ‫ھ‬


*‫ ا >ـــ‬5 @T ‫ ر‬V ‫ ا ا‬5T@ C
‫ ة وري‬0‫ ر‬:‫@ ل‬

< ‫ ا‬:‫> ' ﷲ و‬


http://sadaalsharq.com/vb/showthread.php?p=4283
'!G
©' C‫ ّ ة ا‬C ‫'ء ﷲ @>'رك ﷲ‬0'5

F‫ \ ـــــــ‬+ C ' 8"ّ @ j


*‫و) [ ـ‬ ) B ‫)'ق ا 'ط‬

;w5

‫ةر لﷲ‬
‫ ى‬G " ‫را ( ا‬

http://www.kaleejia.com/forums/showthread.php?p=652694
, % +[ ‫ 'ت‬G 5
,P G+" ‫را ( ا ` رة ا‬

http://boutaf.jeeran.com/archive/2009/4/852004.html

‫ د ـــ ا‬BA +) ‫'ح‬A ‫ ز ا‬% ;)****‫ة‬ 5 j 7 ‫ إن ا‬a ‫ة و‬

‫" ا‬G3‫' ّ« وا‬b 0 .G ‫****و‬, $!5 ‫م‬$ ‫ا‬ ) +" a ‫ا‬

\7 ‫'& ا‬:
‫` ىا ق‬
, " ‫ < ا‬: ( ‫را‬
" ‫* ا‬+%" ‫ا‬

http://www.al-yemen.org/vb/showthread.php?p=4740059&posted=1
.‫ ا ر‬BA *, ‫ ' ا‬GV+ ' N ‫ ن‬G ':‫ اؤ‬3‫*أ‬., ‫ ا‬, V+ ‫ا‬

B ' " ‫ا‬


‫>; ود‬
‫ ;م‬C‫ ر ا‬:
‫ ب‬%‫` تا‬

,5 b ‫را ( ) ا‬

http://boutaf.jeeran.com/archive/2009/1/786318.html

‫ ق‬0 , 5‫د‬
‫ا ف‬ '

http://www.ss14.com/vb/showthread.php?t=593

' > ‫ ا‬B 7 , $5‫ ` رة ر‬8 5


http://mobdioon.jeeran.com/archive/2008/10/704142.html, ‫ ا‬,V+ ‫ ا‬8! "
'! : ‫وھ‬
B 5
, +% ‫ 'ت ا‬G "

‫رھ‬
‫` ىا ق‬
‫ ا 'دة‬D 8+3 N' G ‫وھ ا‬
, ‫ اج أد‬5T
/‫ \ وا ` ة ا د‬+ G ‫ا‬
http://www.al-maqha.com/showthread.php?t=2511
'6 ‫ ا‬, "‫ "'ء ا ھ‬C‫روا ا‬.7G
/,5 b ‫را ( ) ا‬
http://www.vb.alhoolm.com/showthread.php?t=20656
- , "‫ــــ'س وھ‬: 5 :‫ا‬

: ‫!ــ‬6 .. ‫اك ﷲ‬$1: j ‫ل‬


*‫ـ‬:n‫ا ّ ) أ‬ .. ‫© درك‬

`:‫و‬.., ‫ل ا‬ G ‫ ا‬, ‫ر‬C‫ا " 'ر 'ت ا‬..F@‫ وأ[ ا‬F:‫ وأ[ ا‬3 ‫ ا‬$‫ < { ھ‬+ C‫ 'ت ا‬G 5 ‫ ا‬$:‫ا‬
‫ ي‬Y‫ا‬$% ‫ أي ا 'م ا‬+ ,h !@‫و‬.., Y'P ‫ ا‬, G) ‫ ض اذ 'ء‬V ..B ‫ د‬C‫ و‬,+5 ; ‫) ا‬ ‫ ھ' وھ ا‬D‫و‬....‫ﷲ‬
‫ & رة‬,5 b ‫ را ( ) ا‬.*‫ ب‬V" ' ‫ ة‬3' ‫*ا‬,7P0 ‫ @ 'دم‬B G" ‫ ي ا‬Y‫ا‬$% ‫ ا 'م ا‬Y‫ ا‬1 8 bG
‫‪ 5‬از ‪ G " F‬اھ ‪ ' F ) ® G7‬ا ! و@ ‪. @' +‬‬
‫‪...http://algerodo23.jeeran.com/rabai23‬زا‪ 5_ Y‬ة_ا[ ى‪/‬‬

‫‪ '5‬ـ أرا ‪ !+ ) '5' :‬ــــــــــــ‪,‬؟‬


‫‪ 0‬ا واب ھ )وا( ‪..‬أو‪C‬ء ‪ B5‬د‪*:‬‬

‫ا ــ م ا&‪]@*;!5* 8+3 7‬ر !‬


‫‪5‬ـــ‪ B‬وا @ ـــــــــ*‬ ‫"'‬

‫إ‪:‬ـــ ا 'ول )‪ّ ..'7G‬‬


‫إ‪w>3 '":‬ـــــــــــ'‬ ‫ّ‬
‫@‪ @T‬ا '‪ M> : <Y‬ا ‪>3 ) < +‬ـ*‬

‫ھ ا ! ا ' " &'د @ > ـــــــــ‬


‫' رب اد‪ 3‬ك‪:‬ھ> رو ‪ a‬ا‬

‫‪ B5‬أ ‪'3‬م ‪'5 865‬ز ‪'" G 5‬‬


‫و ف أ ‪ ّ ! 5 P‬ة ا ـــــ*‬

‫' ‪!G‬ــ‬ ‫رو‪: 3‬ـــ' ! دا )‬


‫ھ ّ‬
‫ھ ّ و‪ j > ':‬ا ل ‪>G 5‬ـــــ*‬

‫"‪7‬ــ<‪ B T)..‬ا ‪'7+P`5 <7‬؟‬


‫ّ‬ ‫' ا‪ :‬ا‬
‫) ّ‪ a‬ا ـ'ط ؟ "'ذا ‪w‬ــ ة ا !"ـــ*؟‬

‫‪ 8 5‬ا "‪; :<7‬ل ) ‪!@ 3‬ـــــ‬


‫‪G‬ـــ◌ل ا ‪ < P‬وا ــ*‬
‫دم ا > يء و ٍ ٍ‬

‫‪,‬‬ ‫‪ , '>G C‬ا ‪'5‬ء ا‬ ‫ھ‪.‬ا ‪ M+P`5 8 5‬ا * ا "‪ <7‬وھ ‪ B‬ا 'ء ا 'م ا "‪,"+ B G‬‬
‫وا‪.., 5; C‬‬
‫‪ !" '75 F‬و *‬ ‫ا * ا "‪ '7+P`5 <7‬د ' و * ‪'7+P`5 B5‬ت ا '‪ :‬ن ) ‪"A *.k0‬‬
‫ا " '‪* 1‬‬
‫<؟‬5‫ي أ‬. 81 <‫ ّ ع ا 'س ھ‬1 B5
‫ـــــ*؟‬+ ' ‫'د‬3 <‫' ھـ‬A0 ! ‫ ا‬B5‫و‬

06/839: ‫ ® ر‬7 ' , ' ‫ار ا‬


.‫`'ص‬G[C‫ م ا‬3 ,7P , A ‫ ا‬,"A7" ‫و@! ب ا‬
/‫>'ت‬u± ‫" ذج‬:.. :‫ و‬GA C‫ ا > ا‬8+3 8G FG ‫ ا‬3 ‫م ووز‬$ ‫ ا‬,+ ‫ ا‬5
/http://www.boutaf.jeeran.com

: ‫' !ــــ‬7@ ) ‫' ّ ا‬7@ F ‫أ " ا‬


‫ >ــ* ؟‬8+3 8‫ھ< ا ــ‬-‫ 'ل‬-\)' 5

‫'ل‬ '7 ‫ ا‬,5 A7 ‫ * ا‬Y‫ ب ر‬V" ' ‫ ة‬3' + ‫ ا و‬3$ ‫رة ا‬. ‫< ا "!'م ا‬1‫ ر‬7 ‫ ا " او‬.....‫ا ــ‬
A@ F +3 <! ‫ ا‬B5 ‫ ه ' 'ق‬D !G B5..\)' 5 F:‫ ا‬:'P+ ‫ ة‬1 ‫م و ش أ‬$ ‫ ) ا‬F [‫ أ‬8+3
. ‫ وب و * ا‬7 ‫ ا‬5 %5 ‫ ا‬7 ‫ او‬F > ‫ط> ' ا‬...B [n‫ا‬
/ ! ) ‫ ج‬G ‫ وا‬,1 + ( ‫را‬
http://www.echoroukonline.com/ara/national/43473.html
---------------------------------------------------------------------------
/http://www.president25.jeeran.com

.., +) + ‫ ) ا‬3 B5 < ‫` 'ت و‬b ' ‫ اط‬+ ‫`• ) ا‬bG5 ':‫أ‬
B 5C‫! ا‬5‫' ['د‬:‫ ا 'س ا‬B5 ‫'ء‬P > ‫ا‬
http://www.jwhr.net/forum/t15440.html/ 4 O 1
‫‪ G‬ﷲ‪..‬‬ ‫ا ‪OP Q‬وة ‪ M?F‬ا‬
‫(‪ #‬ت ‪6‬‬
‫ا ‪,‬ا ‪< :‬‬ ‫‪C‬ول ‪ 5‬ة و@‪7‬‬ ‫ا ‪$D 8‬وة @"‪ %‬ا ﷲ‪@...‬‬
‫و أ &ــــ‪ (: < $ 9‬ــرى ــــــــ‬
‫د رأ م*وا* إذ ‪ٌ .‬ــ‪1‬ـــو ا ر?ـــــــ‬

‫ــــــــم‬ ‫أ‪.‬ــل‪ ..‬رأ ــ< ‪2‬ردا ‪. 2‬‬


‫‪ $‬ـــــــــ‬ ‫و?د رأ ــ< ‪ 0‬ا;‪2‬ــــك‬

‫ـــن ? ل‪$1 :‬ن ن ا م أرى & ـــــ‬


‫أ' د أ‪.‬زم &‪1‬ري ‪ 2‬ــــ< ا* ‪ $‬ـــــــــــ‬

‫ط‪ %‬ا(&رار‬ ‫س وا( ‪ 1‬د و دم‬ ‫‪%‬ا ي‬ ‫او(‪2---‬‬

‫ا ـ ا‪$.‬ــــــــك ‪ (..‬س ود ـــــــــــــ‬


‫ــــــــ ٌ ـــ طـــرا ‪$‬ط ر ?ـــد رزق‬

‫‪ %‬ا ‪% '1‬‬ ‫‪ J‬ـــ ‪ 2 ----‬ا‬

‫ـــرا‬ ‫ـك ا(‪.‬ور إذا ــــــــ ' ت‬


‫ـــــ‬ ‫‪2‬ــــــ‪ & 0‬ر = ـــك إو ھ ــ‬

‫&ــــــــر ? ‪ 2‬ـــــــ‪%‬‬ ‫ل ‪$‬‬ ‫ـــ ا‬

‫د‬ ‫دة* ا ‪, 9‬زوة ‪.‬د *و س أي دى ن ا‬ ‫ل ‪$ Z 2 $‬ف ا‬ ‫و ا &ر ا‬ ‫ظ‪%‬‬


‫‪%‬‬ ‫‪ 2‬س ا ‪ $‬ظ‪ ' %‬ت و‪.‬دت ر ‪ %‬ر دي ن د ت طر و' ت ا ‪ %$‬ا(‬
‫‪( 1$ %‬ت‪& .‬رت < ‪/=J‬‬ ‫‪ %‬ا ' & ‪ %‬وا‬ ‫&ر ا&‪ 1‬ري '‪ %2 J‬و‬
‫‪ %‬ا( داع‪...‬‬ ‫? د ‪2‬‬
‫' ت وازاة ا ‪ Z‬وا ت ا ‪1‬رب و‪.‬واھر ا '‪$‬م‪.‬‬
‫ت‪.‬‬ ‫‪ . 9$ Z $ %‬زي ا &‬ ‫ا( ان ا ظ ‪ $ $‬ت ر ب < ا‬
‫ر?ــــ ؟‬ ‫ت ـــ‬ ‫؟‪...‬ھل‬ ‫‪.‬د‬

‫ــــــــــ‬ ‫ھم ا وا'ر ن ا طوك‬


‫ل ‪ $‬و' ـــ ط ‪ .‬ھزا‪..‬ط ــــــ‬

‫م ‪ 2‬م*وا* د ــــ‬ ‫إن &روھ‬


‫'وھ ‪ 2‬د ‪ 1‬م ا ـــــــــــ‬ ‫او‬

‫م 'ـن ‪2‬ر ت‬ ‫د*‬ ‫?ت ا‬ ‫?د *‬

‫دة م ا &رھ ن ? ل وھ ن ا(ر& ف‬ ‫ا‬


‫‪ , %‬روا ا وا?‪.U‬‬ ‫ظ ر ھ ا ‪ $‬وص و ‪ $‬ت دا*‬
‫و ‪.‬‬ ‫د ظ م ‪.‬زا*ري ‪ 1‬ن و ‪ <* $‬ن دول ور ا &ر ا ‪1‬ر ‪%‬‬ ‫ا م رون وا‬
‫ر وا ‪$‬ف‪.‬‬ ‫‪ 9$‬رأى و ‪ U‬ن ا ‪ 1‬م ا‬ ‫?‪$‬ت وا'رر د ا ظ م طو ‪ %$‬؟ا ن ط‪1‬‬

‫ن ز‪ 2‬ف م ‪.‬ــد & ـــــــــ ؟‬ ‫‪ '2‬ف‬

‫از ‪ %‬ا 'ن ن ‪ $‬ــ ؟وا د ث ? س‬

‫ر ــــــ‬ ‫‪ %‬ا„ن ?د ـــــــ دت‬ ‫ا‬


‫د ور?‬ ‫ھل ا ت ـــــ‪1‬رف 'م؟ھـــ‬

‫‪ ٌ 2‬ــــت &‪1‬ري‪ ..‬ــذاري أي ز ‪%‬‬


‫ن ? *ل ا ت؟ھ أد ـــــــ ا ذ?ــــ‬

‫ــن &‪1‬ر ا ‪ b‬ـــــر ؤ ــــ‬ ‫ن ذا‬


‫‪ ,‬ري؟ وھل ھ ‪b‬ري ' ت ن &ق؟‬

‫‪.. 2‬‬ ‫‪%‬‬ ‫ھذه ا‬ ‫د‬ ‫و ن?‬ ‫‪ b‬ر‪ $ ..‬رئء ان وازن‬ ‫وا‬ ‫دة ن ر &‬ ‫ا‬

‫د?‪ %‬وا ر ز?‪ %‬وا ‪ $‬وص‪..‬وا‬ ‫ن‪..‬ا‬ ‫ن وا‬ ‫‪$‬‬ ‫?ط‪ 1‬دا ر ا‬ ‫ط‬ ‫'ــــــن ذ'ر ت ن ا رك ا دا '‬
‫ن ا ' ري *أ و دي* ' ‪ $‬ــــ‪.. %‬‬
‫ن ر د د ـــ= ‪:‬ا ظـــروا ا„‪ 2‬ــــــــ‬

‫ن ا ' ري ظ *ا زم * ــــــرة‬
‫ھل أ ت ‪.‬رؤ و ـــــــ ' ت ر ز? ؟‬

‫‪www.boutaf.jeeran.com‬‬

‫‪www.president25.jeeran.com‬‬

‫‪www.mobdioon.jeeran.com‬‬

‫‪.%$‬‬ ‫د ت ر ز?‪ %‬و‬ ‫‪%‬‬ ‫ر‪.‬‬

‫ر‬ ‫لا ‪J‬ل(ا‬ ‫‪9$‬‬

‫*******************‬

‫‪ *%‬د‬ ‫د ‪ %‬وا ‪ $‬ق (‪,‬راض‬ ‫و م ا ر?‪ %‬ا‬ ‫دة * و وع‬ ‫ا‬

‫‪ b‬را و( ‪1‬ر‪2‬ون ا ‪1$‬ب‪/‬‬ ‫زا ون‬ ‫آ ‪ %‬ط * ‪..%‬ھم‬ ‫‪ 9$‬ر'‪%‬‬

‫ﷲ‬ ‫@"‪%‬ــــــــ إ‬
‫ا ‪$D 8‬وة ّ‬

‫ا ‪'6‬د‪ ) ..‬ھ اھ' أ‪' '>& *** :'3‬ت‪ ..‬ــــ ‪ 1‬ى ‪3‬ــــــ'ن‬ ‫‪'N‬‬

‫ز‪5‬ـــــ'‪:‬‬ ‫ا‪ :‬ا >‪'7‬ر @ ــ ف ‪5‬ــــــ ّ ا*** أ‪ ':‬و ـــ ي ‪..‬أ‪) ':‬‬ ‫‪@C‬‬

‫>ــ< ا‪':n‬م أ "< >ـــ'***‪ h1‬أط ي ا‪ G5‬اد < ‪A5‬ـــ'ن‬ ‫‪1‬ــــــــ‪h‬‬

‫ادري ‪ B5‬أ ‪ > B‬أ ‪"3‬ــــ ي؟***‪ ) ..'>%3‬ا ‪ V‬ام أ ‪ 8‬ھ ا‪:‬ـ‬

‫أ‪ ,6> B5 %:‬ا‪$ n‬ان؟‬ ‫؟ ***‬ ‫@‬ ‫@ ‪ G> > 8N‬؟‬

‫ّ ا ط‪ +‬ـــ'*** ـــــ ‪$5‬ھ ّ ا * ‪u +w5‬ـــ'ن‬ ‫>ــــــــ< أ 'ھ'‬

‫ا ‪ P‬ر ) أ ‪7‬ـــــ'‪:‬ــ‬ ‫@‬ ‫ــــــ ط ا ‪ 5‬ا >; < أ‪0‬ـــ و***‬


‫ّ< آن ؟‬ ‫***إ ‪ 8‬أ ‪ B‬ا "‪) 6‬ــــــ‬ ‫‪"! ' ; w5‬ــــــــ م ‪..‬ھ' أ‪ ':‬أ‪5‬‬

‫ھـــــــ‪.‬ه ' ‪ ,‬ا رود أ@ــــــ ري؟***‪0'5‬ــــــ‪.‬اھ'؟‪ '!: '5‬ا‪ 7 C‬ا‪ :‬؟‬

‫"ــــــ‪ B‬ا !"ـ* وا ‪' 6‬ء ‪ >+‬؟*** "‪ B‬ا "ـــ'ء ‪:' k+5 k+5‬ــــــ ؟‬

‫@ "‪ 3 , 1 B3 8‬ـــــ'ن؟‬ ‫'؟***‬ ‫"ـــــــــ‪ B‬ا‪n‬رض وا "'ء‬

‫وھ ‪u‬ــ ا‪:‬ــ‬ ‫' أو@‪ b‬ــ‪8‬؟*** @‪ P‬ل ا ‪' +‬‬ ‫‪?7‬‬
‫`ــــــــــ‪ ,‬ا ّ‬

‫ـــ'ء‪..‬ھ‪.‬ا ا ‪:'%‬‬ ‫ھــــــ' ‪ ? P‬ا ‪ F ) { 7‬و ‪+7‬ــــ ***‪ 8+3‬ر‪ D‬ا‬

‫ط' "' ) ‪ F‬ط!ـــ ي***‪5‬ــــــ‪' '%: B‬ت @‪ A+‬ا‪ C‬ـــ ان‬ ‫‪>3‬ـــــــ\ ا ّ‪.‬‬

‫ـــــ ّ ة و أ‪5‬ــــــــ'ن‬ ‫ط' "' > { ا " ات و ‪ 7‬ــــــــــ *** ‪> 1 B‬‬

‫ع ‪ّ +‬و ‪0‬ــــ ط رھــــــــــ'ن***ھــــ< @> ‪u F 8‬ـــ ى ھــ'ن؟‬

‫ّ‪: + '"+‬أ ‪B‬؟ 'ل ــــــــــ ا ‪***MG‬إ ‪) 8‬ــــــــ ّ‪ a‬ـــ< ‪ >3‬و‪3‬ـــ'ن‬

‫‪ : F+ +‬را‪:‬ـــــ‬ ‫ــــ‬ ‫)ــــ‪ < j‬ــــــ< ‪+3‬ـــــ‪ 8‬ا‪£‬رض‬


‫ّ‬ ‫وإ ‪8‬‬

‫ﷲ ) ‪3‬ـــــــــــــ' ‪P 0‬ــــــــــــــ'‪:‬‬ ‫@"‪%‬ــــــــ إ‬


‫ــ< ا ‪$D 8‬وة ّ‬

‫أ اء ا‪X4Y‬اء ا‪ UVN‬ا ‪/ 4‬‬

‫أ ‪( '1‬ـــ ن ‪:‬ــــــذا ا‪3D‬ــ‬

‫د دد‪7‬‬ ‫ا ‪ I‬ا ‪H‬م؟ ‪5‬‬

‫د‪ 67 3 5‬ا‬

‫‪tar.net/vb/t8364‬‬
‫‪.‬ا ‪.‬‬

‫) ‪ * :‬ا " ‪ N‬ع وا " ‪ G‬ى ‪ @ ` P5‬ھ‪.‬ه‪/‬‬

‫‪ ,‬ا ‪/'6‬‬ ‫و‪ B5‬ا دود ا‬


‫‪http://www.wahatalarab.com/asp/showArticle.aspx?Art_ID=133562&Upvisitedcount=true‬‬
‫'‪ :‬ر '‬ ‫{ا‬ ‫'‪;5‬‬

‫أ‪5‬ــ' "‪% - ( ) -'> `@ aG‬ـــــــ ا؟‬


‫اك ‪ B @:‬ا ‪P‬ــ د ‪7 5‬ــــــ را‬ ‫@>ــــ‬

‫‪ :‬ا >‪..a‬‬ ‫<‬


‫` @‪a‬‬
‫‪/http://matarmatar.net/vb/t11487‬‬
‫) ــــ;‪, )' : ..‬‬
‫‪ +[ '! A‬ـــــــ ‪> , >%5‬ـــــــــــــ ا‬

‫"' ‪ :‬اھ' @ "ــــ ' "!'؟ ط" ـ'؟‬


‫ھ‪.‬ا ا‪7G:‬ــ'ل ‪ [£‬ى ‪ D‬ھ' طـــــ! ا‬
‫` @‬
‫‪http://matarmatar.net/vb/t14193‬‬
‫وھ ا ‪: < :'! +P5 '6‬ا >‪a‬‬
‫‪http://www.al-yemen.org/vb/showthread.php?t=235286‬‬
‫) ' ‪ ,‬ا ‪.7‬ف ' أھ< ط" ‪..‬ر‪ 5..(5‬ط‪ ..‬و * ‪P5‬‬ ‫‪ ":‬ذج ‪ B5‬ا‬

‫‪ : < ...C‬اھ' @‪%‬ــــــ ا ‪'[ < .‬د‪3‬ـــــ‪,‬‬


‫و ‪!"+‬ــ' [ ‪ 3‬ھ' @‪+P‬ـــــ? ا "ــــــ ا‬

‫ـ‪:T‬ـ‪%‬ــ"ــــ‪F‬‬
‫ُ ِ‬ ‫"ــ‪@ B‬ـ>ـ ُـ‪w‬ـ ھـ' ــ ــ<‬
‫)ِ ْ‬
‫و‪ B5‬و ‪!G‬ــــ' ‪ '5‬ذاع وا‪ G:‬ـــــــ ا‬

‫ـــــ‪,‬‬
‫ٍ‬ ‫أت )ـ ـ!ـ' ا‪!:‬ـ ـ'را طـــ ﱠ ـ')ـ‬
‫ُ‬
‫‪5‬ــ'ذا @ ل ‪ B3‬ا ‪AG‬ـــ ار ظ!ـــــ ؟‬

‫‪'5‬ذا @ ل "« ا ‪.‬وق ذو ‪A‬ــــــــ ؟‬


‫) ا ‪ P @ ?7‬؟إذن )‪T !G+‬وا ـ ا‬

‫إن ـ`‪+‬ــ‪ M‬ا ) ‪+‬ـ*‪ %5‬ن*‪ G>5‬أ‬


‫)!< ‪ 1 \ +‬ن ‪5‬ـ ه ‪1‬ــــــــــــ‪$‬را؟‬
ُ
G3 0‫{ أ‬ ، >> ' ، *"
ُ ‫ا ﱠ‬
.. a> ‫ا‬: <
@ `
http://matarmatar.net/vb/t14193
a> ‫ا‬: < :'! +P5 '6 ‫وھ ا‬
http://www.al-yemen.org/vb/showthread.php?t=235286
P5 * ‫ و‬..‫ ط‬5..(5‫ر‬.. "‫ف ' أھ< ط‬.7 ‫ ا‬, ' ) ‫ ا‬B5 ‫" ذج‬:
‫وار@ ــ &ـ را‬ '

'!@ P :'[ '5 B ‫' ــ‬P ‫ذات ا‬


‫ـــــ ى‬1 '"!5 ‫ا‬.‫ @> ـ ' ھ‬B ‫و‬

‫ ي؟‬D A ‫ ا‬B5
http://colombo23.jeeran.com/algeriemafia/archive/2008/5/566267.html
..;w5
: '!G&;[.. , G " ‫ ا‬G ' ‫ ر‬1
.$ ‫'ع ا "'ر‬G:‫ ب ا‬$ ‫ ا‬N‫• ) ر‬Gb5 , A ‫ ا‬,"A7" ' \ 7G ‫ ا‬N'

‫ا !'دات‬.. ‫ ي‬Y‫ا‬$% ‫ ا 'م ا‬B @ ‫ت‬C' 5 ,3 "%5 -2


http://awraak-rabai-saadaoui.nireblog.com/post/2009/05/31/٠ج٠٠عة-
ا٠جزائر٠--٠٠ا٠ات-تد٠٠-ا٠٠ظاÙ
ا٠ش٠ادات

‫ـــ‬A+Y' ‫أ‬..
‫ ا ـ ا‬G "1‫ھ' و ـــ ا‬ @B
Sat ‫ ي ر‬+ G ‫ ا‬3' ` ‫ ' " ا‬A ,P G+" ‫ا ` ر ا‬
:*‫ 'دة‬+ ‫ ذ 'ء ['رق‬M 7&* ‫ 'ت‬% @‫ ا‬G C‫( وا‬Pb ‫ا‬
http://www.wahatalarab.com/asp/BrwsArticles.aspx?TypeID=6
*‫ ل‬5* ‫ ة‬0TG ‫ وا ار‬+A ‫ اھ ا‬% *;!5* B5 ‫"' أن ا > ء 'ن‬+3
, ‫ او‬G 5 ‫ `; 'ت‬, ‫@ ر‬
/, ` ‫ ` @ ا‬1‫@ ا‬..‫ ح‬6 5 ‫ام‬$!:‫وا‬
‫ھ< 'ت؟‬.. ‫ا‬.‫اؤك ' ھ‬$1

‫ــ'ل اء )ــــ @ ددھ ؟‬1 ‫إذا ا‬


‫' ذ ــــــ ا‬w:‫ا‬..‫ '؟‬1 D B‫ـ‬5

‫` ــــــــــ ة‬5 '! @'0' ‫ي‬.‫ھ‬


‫ ا‬7G:‫ ا‬3'0 B5 A ‫ــ<؟‬3‫ و‬8 3
‫`'‪ Y'` B5 ,+5' Y‬ي ‪ ,7 `) B‬و‪, > 0‬‬ ‫‪G ,‬‬ ‫‪'75‬و ‪ AG‬ا‬
‫‪http://sansbarbe.jeeran.com/new_page_33.htm‬‬
‫ا ‪ x‬ت ا‪Y‬د‪w&N‬‬ ‫ا & م ا '‪ ;z %‬دس ‪ V‬و ‪w‬‬
‫‪ • N‬رة و‪ 3|} N‬ا ‪ DC/ { /‬اض ' ‪.,‬‬

‫ھ‪.‬ي '‪ `5 '! @'0‬ــــــــــ ة‬


‫‪7‬ــ ا > ( رأو‪:‬ـ ) ـــــ‪G 5 F‬ــــ را‬

‫ھ; ا ‪ G 7G‬؟‬
‫؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟‬
‫؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟‬
‫و‪ '5‬ا‪ D‬اك ' ا‪ 5‬أة؟‬
‫ھ< ا‪'0 , P: :‬رون ‪ D‬ا ‪ >3‬ا ؟‬

‫ة و ‪ a‬إن ا ‪ 5 j 7‬ـــ ة‬
‫); ‪ %‬ز ا ‪A‬ـــ'ح )‪ BA +‬د ــــــ ا‬

‫ا ‪$‬م ‪ $!5‬ـــ‪,‬‬ ‫إ ‪) +" a‬‬


‫‪ « 'b 0‬وا‪"G3‬ـــــ ا‬ ‫و ‪.G‬‬

‫أ‪ ) •Gb5 ':‬ا ‪ +‬اط ' ‪' `b‬ت ‪ 5 %5‬ا ‪ 7‬وب ‪ !5 G‬ا ‪$‬م ‪ @..‬ـ‪ , + @..‬وو ا@‪ F‬ا ‪ '6‬و *‬
‫'ت‪ C..‬ا "' ‪ ,‬و‪ C‬ا‪n‬د ‪.,‬‬ ‫أي ا[‪'`G‬ص ) ا‬
‫ا ‪.‬روا‪/‬‬
‫‪ & `: 1‬و‪ ********* :‬و) ا ` 'دة ‪+ G5 :'5‬‬
‫@‪ +‬ح ;ھ'ي‬ ‫‪ A) 8+3‬ة ش ‪$‬ع ا ‪.., w‬و 'ر زي ‪') ' ? 'P‬ء ' ‪'G‬ر ‪ ¢‬ا " ‪ G‬ك وا ة‬
‫ا ‪.. w‬ا ‪.‬روا ا ة ‪ < 5‬او @ [< اط اف دو ‪,‬‬ ‫وا ‪ N‬ا ' ) ا ‪$%‬ا‪ 7: F%G Y‬ا ‪G‬‬
‫>? @` )'@‪ A‬ا `> '‪.., :‬‬ ‫ا[ ى ) ا ` اع ا '‬
‫را‪ 1‬ا ا ‪' ' 7‬ت‪ , 0.. , 0..‬و@ [‪ +‬ن 'ر‪ A+1‬ا ‪C 8‬ھ'ي‪..‬‬
‫***********************‬
‫) ا د ا ‪/'6‬‬
‫‪ .‬ــــــ' ‪ V>@:‬أذ ‪ G‬ـــــــــ'‬ ‫‪@ C‬ـــ ‪3‬ــ‬

‫ا ــ أ‪$.‬ـك ‪2‬ــــــــ &‪1‬ـــر وا ـــــــــرم‬


‫ــــواه ‪? =2‬ر ـــــــ‪ 9‬و( ر ــــــــم‬ ‫أ‬
‫ن ? ل ا ــــــ ك م ا رف &ــذى أ ــدا‬
‫و( ا < ـــ و ـ ‪1‬ــــــت ?ـــــــــدم‬

‫ا ا ل ( ‪b‬ر ــــــك ‪ $2‬ـــــــ‪%‬‬


‫و( ‪b‬ــرك ھــــــذا ا زم وا ــــــــدم‬
‫ا‪ ,3'"1 B5 :‬و‪ 1‬ة )'‪'& " ' A ':‬د‬ ‫اذا‬
‫و‪ , 0 , 0‬ا د ا ‪C 8‬ھ'ي‪...‬‬
‫ا‪ >G3‬وا ' ‪ 1‬ة ‪. :'P+‬‬
‫را ( ) ا ‪/,5 b‬‬
‫‪http://www.echoroukonline.com/ara/national/43473.html‬‬

‫ر ــــ<‬ ‫ــــــس '‪0‬س‬ ‫دع ا وا‬


‫‪* '!G‬ا " ة ا ‪*, 5'b‬‬ ‫‪ B5‬ا ` ة*‪'75..*;!5‬و ‪!G‬‬
‫‪http://www.jwhr.net/forum/t1802.html‬‬
‫ات‬ ‫ھ'@‪aA‬ا‬
‫‪http://www.jwhr.net/forum/t16160.html‬‬
‫ا ` ة ‪$1/‬اؤك ' ھ‪.‬ا ھ< ــ'ت؟‬
‫‪F"3‬‬
‫و‪ B5‬ھ ' ‪ 7‬ث @‪ V‬ھ ‪C‬ر‪ , N‬ا "‪ ? +‬وا " 'ورات ا '‪/,+0‬‬

‫إن ا &ر ف ا ذي ھ ـــ ت ‪J $‬ــــــــم‬

‫ر ا ط أرا ‪ 2‬ــــــ< ـــــدرا‬


‫ـم‬ ‫ــن‬ ‫و ن ط ــــــق زا ــ‬

‫أ ك ا„‪2‬ـــــق ‪ 2‬ظر ‪ 2‬ر‪12‬ـــــــــ<‬


‫ــــك إن ا ـــــوج ر طـــم‬ ‫وا \‬

‫‪ ..‬ھ‪.‬ا ا‪ !:‬ــــ'ر ط ') ــــــــ‪,‬‬ ‫&‬


‫‪P‬ـــــ ت ‪.. '! +3‬ھـــ‪.‬ه ا ــــ ؟‬ ‫و‬
‫ا‪ ) 8G G:‬ا ‪ ?7‬و‪ ) @ C‬ن ا‪C‬ا ‪P‬‬
‫' ‪ +‬ن ا‪C‬زرق ا ا (‪/‬‬
‫‪/http://matarmatar.net/vb/t11487‬‬

‫أراك @ ) ــ ‪ +!%@ { B5‬ـــــــــ‬


‫‪5‬ـ‪` + B‬ـ ة ‪ D‬ـــ ي ؟ا ـــ' ا ــ ؟‬
‫‪>G‬ـــــــ ‪ 0‬ا ‪ w‬ـــ ا ) ‪ !+‬ـــــ‪,‬‬
‫‪'5‬ذا ‪ >G‬؟ا '‪ ....‬ــــــــــ‪T‬ل ا ‪+‬ـــ‬

‫أ‪. 3‬ھ' ‪ :‬ات ‪ 5‬ــــــــ‪> 'u a‬ــــــــــــ‪,‬‬


‫أن @‪ ? 7‬ا ‪5 ) 7‬ــــ‪ F"7 B‬ورم‬

‫‪@ C‬ـــ ‪3‬ــ ‪ .‬ــــــ' ‪ V>@:‬أذ ‪ G‬ـــــــــ'‬


‫)½ن ا أس `ـــــــــــ‬ ‫إذا ‪N‬‬

‫إ ـ‪ B‬ا 'م؟‪3‬ــــــــ ) ' أ‪5 A:‬ـــــــ‪$‬ق‬


‫و * ‪ b‬ـ‪ +3 8‬ـــــــ' ا ‪ ?Y.‬وا ‪ V‬ـ‬
‫‪' G 5‬ت‬ ‫ا‪ G3‬ان ا " ‪ G‬ى*‪P5‬ـــ * ‪$1‬ا‪ Y‬ي ‪ 5' : 5 A‬و‪ , '"3 < "3‬ا ‪$‬م ا ‪.. '6‬ا[ ا‪ B5 F:‬ا‬
‫ا ‪.., +%‬ا‪..< + C‬ا وق ‪'6)..‬ءات ‪;5‬زم ور "' ا ‪ $%‬ة @ ك وا " ل‪...‬و‪ 1‬اھ ا ‪... +A‬وا ;م )‪, P +‬‬
‫وھ‪.‬ا ط> ' ‪;[ B5‬ل ا ‪ ,V+‬ا > ‪ ,‬وا ‪C‬ء وا ‪ 1 B3 G G‬ا‪ Y‬ھ‪.‬ا ا 'م ا "‪..B G‬و ? ا 'ل‪.‬‬
‫) ‪/F‬‬ ‫& ى ا ق ‪'u‬‬
‫ـــــــــــــ‬ ‫ا‬ ‫ق )> ـــــ‪' : B5 ,‬م****@ ـ‪'1 B‬وز‬ ‫& ىا‬
‫ا ق‬ ‫‪ * :‬ا‪ •b '" ) 5C‬ا‬
‫ا < ا ">'‪ ) 0‬ا ! د ‪¾> +@ '5‬‬
‫‪http://djalfarab.jeeran.com/new_page_10.htm‬‬

‫واذ ‪ j‬ا‪'" C‬ء ‪ 5‬و ‪'V5*,‬ر ‪/ *,‬‬


‫‪'" 0--1‬ء ا '‪' A5... 5‬س‬
‫‪maroc.. 5 ,Gb B —2‬‬
‫و‪ D‬ھ ‪..‬‬
‫ا ‪ A‬ا ا ‪'P‬ن‪/‬‬
‫‪www.ibarnos.jeeran.com‬‬
‫‪www.mohbabalwad.jeeran.com‬‬
‫‪ A@ 8G‬ن ا > ة " ار ‪. ,‬‬
‫‪ ,A>0‬ا ` ‪/M‬‬
‫‪8 5 , " ..,‬‬ ‫ا ‪ G‬ر ‪ >3‬ا "'ن " !‪ 8‬ا ‪ ,V+‬ا‬
‫‪ ,A>0‬ا ` ‪M‬‬
‫‪' G 5‬ت ا > ا < وردي ‪ 8+3‬ر ' ‪ ,‬ا‪ G[C‬اق ‪'!%‬زي ال ‪hacker‬‬
‫ش‪/‬‬ ‫‪ @C u‬ا ا[ ا‪) A:‬‬
‫‪ Lelou‬وا ‪u sœur‬‬
‫< ‪/® 7 '"5 ® 7‬‬ ‫ا‬
‫‪ ! 5‬ا ‪a 'V‬‬ ‫ا ‪$‬م [ــــــ ه ‪:..‬‬ ‫ا‪ B3 <&C‬ه و‪**** 1‬أ‬ ‫‪ 5‬و‬ ‫ا‬

‫‪ 5‬ـ‪ 8‬ا "‪ :<7‬ـــــــــ;ل ) ‪A@ 3‬‬


‫خ و‪@T B5‬ـــــــــ‪ F‬ا ‪+7‬ــ‬ ‫‪ <G‬ا‬
‫) ا ‪$‬ف ' ‪ 0 B‬ح واف 'ف‪/‬‬
‫‪http://matarmatar.net/vb/showthread.php?t=14176‬‬

‫ا > ا ‪ 8‬إ ــــــــ‪ 8‬ز‪5‬ــ‪B‬‬ ‫‪'5‬‬


‫ا ‪ ) 7‬ــ‪ F‬ــــــ اس ‪u‬ـــــــ ‪!G‬ـــــ‬

‫ھ‪.‬ي ا‪' C‬دي ا ‪G"@ G‬ـــ آ‪"u‬ــــــــــ‪,‬‬


‫‪ @ 8G5‬د ا ‪ 8‬ر‪0‬ـــ ط ت ظ‪+‬ـــــ ؟‬

‫أ‪ ':‬ا ‪.‬ي ‪ :‬ا‪"3C‬ـــ‪ 8‬إ ‪ 8‬أد ــــــــ‬


‫‪ : h1.. '5 ' 3 5‬أ‪ G:‬ـــــــــ‬ ‫و‬

‫ا‬ ‫ھ'* > ﷲ* ‪'3‬دت ‪N '5‬‬


‫( ا‪'3‬دوا ‪ ,>b:‬ھ‪5$‬ــــ ا‬ ‫و) ا‬

‫* إ ‪ 8‬ا ;م *أرى ‪1 [ ! % B5‬‬


‫و أ‪ 3‬ت ‪ 8+3‬ر‪ D‬ا ‪.‬ى ز‪"3‬ـــ ا‬
‫ي ‪ ` +‬ة‪ /‬ھ ا‪ G " " n‬اھ‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ 7‬ث ا‪'1 G C‬ع ‪ Y'` +‬ا ‪;w‬ث‬
‫‪/http://matarmatar.net/vb/t14192‬‬
‫‪ 5 !: ).7@ BA"5‬ة أ[ ى‪..‬‬
‫‪7‬ـ?‬
‫إن ا ُـ" َ ُ‪ٌ ِ 5‬‬ ‫ـ>ـ‪ .. a‬ﱠ‬
‫ـ< ـ ‪ :‬أ ﱡ ِ‬
‫ْ‬
‫‪ 8G‬أراك ‪..‬وإ‪.. C‬ھ ــ' ' & ـــــــــ‬
‫' ‪ +‬ن ا‪C‬زرق ا ا (‪/‬‬
‫‪/http://matarmatar.net/vb/t11487‬‬
‫ا‪ '5‬ا ` ة ا " ‪.!) ,) !G‬ه ‪..‬ا ا (‪/‬‬
‫‪/http://matarmatar.net/vb/t14193‬‬
‫)‪ ,) & * +‬ان @> أ ا ` @'ن ــــ‪ < /‬أ >ـــ‪a‬‬
‫‪ ? B3‬ا 'ل !‪.‬ا ا " ‪ G‬ى* ‪.* P5‬‬ ‫‪ jV‬ا‬

‫ا ‪ ,‬ا‪... , "5‬ا ‪..< :‬‬ ‫` ة @‪7‬‬ ‫‪,‬ا‬ ‫‪ "+‬ة ا ‪'@ ) , :'w‬ر ‪ ¢‬ا >‬

‫[;&‪ ,‬ا ‪ 7‬و‪/,u‬‬


‫‪ >+‬ق أ‪'7 B 5‬ل ا "‪ Gb‬ق وا ل ‪ 5‬ة ا[ ى‪/‬‬ ‫أ‪+ ':‬‬
‫أ‪ <1‬أ‪ ?> G:‬ا‪ :C‬ــــ;ت*****و‪ 3 B5‬ا ‪ N‬او ‪A>0‬ــــ‪F‬‬
‫‪ ) ' %3 G %3‬ــــــ‪*****F‬وا‪ C G:‬ھ ‪A+3 B5‬ـــــــــــــــ‪F‬‬
‫ا ‪. w ') w‬‬ ‫'م @ ‪G‬‬ ‫ا‪ B % ' A +3 G:‬وا‪ B 1'P ' +3 ':‬و[‪ MY'6) +‬ا‬
‫)‪$1 A7 '6‬ا‪ Y‬ن ام ‪ 5 G‬ار ‪ ,‬ا > ‪ B5‬ان @‪.8`7‬‬
‫'‪1‬‬ ‫@‪' 7‬ت ا '@< ا د > ‪' N‬ف ‪B5‬‬
‫‪;5‬‬ ‫'ت‪/‬‬
‫ا" ` د‬
‫‪') ;!5 @ ` ....;!5 -1‬ن ا ` ‪': 3 5‬‬
‫‪ > ...-2‬ﷲ‪ @ ` . ..‬ھ * > ﷲ*ط ‪ ) B5‬ا ‪*%‬‬
‫‪ ,>b: ) @ ` ---,>b:—3‬ا‪ C‬اع‬

‫**********************‬
‫و) رد ا‪'>G3‬ر ا '‪3‬‬

‫ر ‪ b$‬ر‬ ‫أ ك ‪ ..‬رد ا‬ ‫?ل‬


‫‪/http://matarmatar.net/vb/t11487‬‬

‫?ـل أ ك ‪..‬د ‪ ..‬ا ' ـــــــ‬


‫ــرف ــ ‪ ُ ..8+ ..‬د ـ ـ َ را‪2‬ـ ـ ـ‬
‫َ ˆ‬

‫ـت أرى‬ ‫ـرت ‪2‬ـ ‪.‬ـ‪ %‬ا‪&-‬ـواق ـ ُ‬‫ُ‬ ‫أ‬


‫إ( ھ ــــ ‪ ..‬و ‪1‬م &ــواط ــــــــ‬

‫( س رأ ــــــــــــــت ــ‬ ‫ذ'رت إ‬


‫‪ ..‬ذا ا? ت ن ?وا‪ 2‬ــــــــ ؟‬
‫) ‪ a+@ ) +‬ا ` ة @` >' ' '‪/‬‬
‫ـــــ‪,‬‬
‫ٍ‬ ‫أت )ـ ـ!ـ' ا‪!:‬ـ ـ'را طـــ ﱠ ـ')ـ‬
‫ُ‬
‫‪5‬ــ'ذا @ ل ‪ B3‬ا ‪AG‬ـــ ار ظ!ـــــ ؟‬

‫‪'5‬ذا @ ل "« ا ‪.‬وق ذو ‪A‬ــــــــــــ ؟‬


‫) ا ‪ P @ ?7‬؟إذن )‪T !G+‬وا ـــــ ا‬

‫ھـ‪ %‬؟ (‪ (..‬ت ‪$ 2‬ـــم‬ ‫إ ـــ‪ 9‬ا ـ ـ ِ‬


‫( س ' ت & دت ‪? :‬ـــــوة ‪ 2‬ـــــــ‬

‫ــ ‪ ‰‬ـــ ‪ -‬ـر‪2‬ــ ــ‬ ‫إذا أ ــــ أ ـ ــ ــ‬


‫ن ز' ـــــــــــ‬ ‫وإن ? وت ‪2‬‬
‫@ ) ا > ‪ B G‬ا ' ‪.B‬‬ ‫ا‪ @ G:‬ون‬

‫*ر إ ?د ' رت ــــــــــــــ‬ ‫'ل ا‬


‫ـــــــــــــــــ‬ ‫د ــ إ م إذ ا‬ ‫‪2‬‬

‫*أ ا ذي ظر ا( ‪ 9‬ا ‪ 9‬أد ــــــــــــ *‬


‫ــــــ‬ ‫وا ا ــد أن ا ذات أ‬ ‫(‬

‫ــم ـ ـ ?ـ‪$‬ـ ـ إ ـــ‪ َ 9‬ـ َــري‬


‫ــدي أ ˆ‬
‫ن ‪J‬ل ھذا رأى ر ـــ و & ــــــ ؟‬

‫ْ‬
‫ـ‪$‬ـطـت‬ ‫أ ـ&ــ‪ 9‬ـ‪$‬ــ ‪ Š‬و‪ '5‬أورا?ـ َ ا ـ‬
‫أ &‪ 2 $ 9‬ط‪ ' ..‬ف أ‪ .‬ر ـــــــــ ؟‬

‫?ـــرأت ‪2‬ـ ـ ـ ا ـ ـ ـ ري طـــ ‪? Š‬ـ ‪2‬ـ ٍ‬


‫ــ‪%‬‬ ‫ُ‬
‫أ ‪ .‬ـــــــــــ‬ ‫ــــ‬ ‫( ‪ 0‬ـ ــ‬

‫ـر ُ ـ ِ ٌ‬
‫ـب‬ ‫إن ا ُ‪1‬ـ َ‬
‫?ـلْ ـ ‪ :‬أ ـ ˆ ـك ‪Š ..‬‬
‫ـــ‪ 9‬أرا ‪ 2‬ك ن ‪ 1‬ــــــــــــــــ‬

‫ت‪? ...‬ل ‪ $‬س إن ‪ 0‬وا ‪:‬‬ ‫أرو ا ' ـ ِ‬


‫ــــــــ‬ ‫‪1‬ـــب د وع ا ‪ 1‬ن ـ‬ ‫و‬

‫ـون ـ‪0‬ود ـــــــ‬


‫ت‪. َ ...‬ـ ٌ‬ ‫أرو ا ' ـ ِ‬
‫ــــل ‪ Š‬ا ـ ُ ـطــ‪ .. 9‬وأظـ‪$‬ـ ْ ـ< ـ ـ ـ ـ ـ‬

‫?د &رب ا ــر 'ن ‪ B‬د ـــــ‬


‫و ـــرب ا(‪J‬م 'ن ‪ 1 B‬د ــــــــــــ‬

‫' ‪ +‬ن ا‪ " C‬ـــ*ا 'س إ ‪ `G *,A>0‬ف‬


‫' ‪ +‬ن ا‪C‬زرق ‪ B5‬ا ` ة ‪ <75‬رد ا‪'>G3C‬ر ا ا ( ا "‪ .‬ر ا‪;3‬ه‬
‫ا ‪ $ 0‬ا!‪&#‬ــــــ ا‪.‬‬ ‫‪5‬زم وا‬ ‫‪ G‬ـــ‬
‫ءات ‪5‬زم‬ ‫(‪ #‬ت‬

‫ــــــرا‬ ‫?م ـــ =زم وا ك ا & ر ا‬

‫ھـــــــو ا ز ــ ن ــر ‪' 2‬م ا ‪ 1‬ــــــرا‬


‫?م ـــ =زم وا ك ا & ر ا ــــــرا‬

‫ا& رة ا ‪9‬‬
‫=زم ‪ 2:‬ءات =زم‬
‫ا & ر ‪:‬ا ‪$‬ص ا رق‪..‬ا ز ــ ءات‬
‫ا ‪ %$J‬ط‪ %‬ن ا ‪ 1‬ر وا ‪ 1‬ت‪/‬‬
‫رب وز‬ ‫‪-1‬ا زام ا را* ل و ر ‪2 b‬‬

‫‪$.—2‬ط‪ & %‬رون‬

‫‪?—3‬ر ‪ %‬ا ‪1‬دة و ‪ 1‬ن ا ظ م ا ‪.‬زا*ري ‪ 1‬ن‬

‫‪Z‬‬ ‫‪ .‬د و‪ ..‬ـ‪ % $ ..‬وا =? <‪...‬ا ورة ھ ' ا‬


‫‪http://boutaf.jeeran.com/archive/2009/1/775785.html‬‬

‫ـــن ا دا ‪ %‬م ل ـــــــ< ?ـــــــدم‬


‫أ ظر ا < ف ا ظـــــــل ?د ذ ـــرا‬

‫ا ا& ر‬
‫‪1‬ض ا ‪ $‬وص ھ‬
‫‪http://www.falfalhar.jeeran.com/new_page_27.htm‬‬
‫رؤو ك ا =م‪.‬‬
‫ھل ا ت وا ‪ J‬ك ‪ 1‬رون؟‬

‫ن ا راب و‪ ,‬ض ا ء و ـــــدي‬


‫‪ $2‬ر'ــب ا ر ل إ ّ ــ ' ــــــت ـــدرا‬
‫ا& رة ا ‪9‬‬
‫د ‪ :‬ن ا راب و‪ ,‬ض ا ء‪..‬‬ ‫?‬
‫و و ك ر? ھ‬

‫‪ 9‬ا رء ـــــدر'ــــــ<‬ ‫'ل ل‬


‫ـــــرا‬ ‫‪.‬ري ا ر ح 'م‪? ..‬ردا ‪$‬‬

‫و ' ت ‪1‬ــــــرف ذا ‪1‬ض ‪ $2‬ـــ‪%‬‬


‫ب ــــل م رم طــرا‬ ‫او ' ت‬
‫ن ‪ < 2‬ا ‪1‬رف ‪? 9$‬درا ‪/‬‬

‫‪http://www.mobdioon.jeeran.com/‬‬
‫ر‪% .‬‬
‫&و ‪ %‬ل ‪ 9$‬ا &ر‬
‫‪http://boutaf.jeeran.com/archive/2009/1/788433.html‬‬
‫‪http://lmd-batna.hooxs.com/montada-f18/topic-t1129.htm‬‬

‫ز ـــــ ؟‬ ‫و ل أ ك ھــل ‪b‬ـــــ‬


‫ن أ ت ‪ 2‬ا ‪$1‬م؟?ل ‪ $‬س‪ :‬ذا رى؟‬

‫‪ 1‬ن ا ظ م ا ‪.‬زا*ري وارھ <؟‬


‫‪http://boutaflika1pd.tadwena.com/‬‬
‫‪ %‬ر؟‬
‫‪http://algerodo23.jeeran.com/rabai23colombo/archive/2007/‬‬
‫‪11/376109.html‬‬
‫‪ %‬ا ‪1‬ود ‪%‬؟‬
‫‪http://www.ss14.com/vb/showthread.php?p=22469‬‬
‫دول ور ا &ر ا ‪1‬ر ‪%‬؟‬
‫ا ت ‪ < 2‬ا& رة ا ‪9‬‬
‫? د ‪ :‬ن رى أراه‬
‫و و ك ر? ھ‬

‫ط ‪ U‬ر? ـ‬ ‫?ـد د‪.‬ن ا &‪1‬ر‪ ..‬ن‬


‫أ 'ــــرا‬ ‫و ت ‪$‬وي ذرا‬

‫أ ــ ا ذي ظر ا( ‪ 9‬ا ‪ 9‬أد ـــــ ‪..‬‬


‫و? م &و? < & ‪ ..‬ر &ـــزرا‬
‫ء‪1 ..‬رف ن ا م‪ 2..‬ل د ت؟‬
‫ت داك‪ ...‬ظن ا طود ــــــدرا؟‬
‫ا( ت ا ‪=J‬ث ‪ 2‬ا& رة ا ‪9‬‬
‫ء‬ ‫? د ‪ :‬د وھ و م‬
‫و و ك ر? ھ‬
‫*************‬
‫ا(د ‪ %‬ا(و ‪/%‬‬

‫‪ 9‬ا(ن ؤ'د ان‪:‬‬ ‫ا ‪1‬ط ت وا را*ن ا ‪1 .‬‬


‫او(‪ --‬ا ر?‪ %‬ت ‪ a‬و ق ن ا ‪$‬م ا ‪.. . $‬‬
‫ب ا وا ق ‪ 2‬ا ر? ت ا(د ‪ %‬ا & رك**‬ ‫‪— J‬‬
‫*‬ ‫*?‪$‬م‬
‫& ر' <‪/‬‬
‫‪' .. 9‬ل ا &ر!!!‬
‫‪http://vb.alhoolm.com/t37942.html‬‬
‫‪/‬‬ ‫* ن‬ ‫ر? *ھذا ا ‪$‬م ا‬ ‫وا‬
‫ن ا دو ‪ & %‬ك‬
‫‪http://lovemaster20.jeeran.com/shababek/archive/2009/4/855908.html‬‬
‫ر & ر'‪%‬‬ ‫ردا ‪ 9$‬زھرة ا ‪$‬م وھ‬ ‫‪ %‬ا ‪ .‬ء ن ا‪ .. $.‬ول ھذا ا ‪$‬م ا‬ ‫‪— J J‬ا‬
‫ب ا دو ‪ & %‬ك ‪..‬و?د ا طرت ا رق وا روق ‪ 2‬و? ‪/..‬‬ ‫ا رو?‪ %‬ن‬
‫ا ‪ 9‬ا 'ر ‪ %‬زھرة ا ‪$‬م‬
‫ا د “ وا ل وا <‬
‫رب ا ‪ 1‬ن‪...‬‬
‫‪0.‬ت ھ ا ث ن م او وق‬
‫رة ز ‪ %‬و ب ص‬ ‫وا‪.‬دى ھ‬
‫‪ 2 9‬ط‪..‬‬ ‫ا ض‪<2‬‬
‫‪ ,‬در'م ‪ 9$1‬ا رك ھ‬ ‫و ر اان‬
‫‪ %‬ط ‪..%‬‬ ‫'م‬
‫ا ‪$‬ك دووا ن و ؤ ت ا( ا‬
‫‪ %‬و ‪ 2 9‬ط و ت ‪% 1$‬‬
‫‪ 02‬وا ل وا < رب ا ‪ 1‬ن‬
‫ھ ا ر?‪ %‬وا ‪ $‬و ‪ %‬و س ‪ ,‬رھ ‪..‬‬
‫وا ر'‪ google 2 %‬رك ا ث ‪ 2‬د ا ‪ Z‬ن ا ر ا ء ا ض وا ط < ‪ 9$‬ا ‪ $‬وص & '‪%‬‬
‫ا ‪ ' 1‬و ‪/%‬‬
‫< ھ ھذه‪ ..‬و‪2‬دوا ا ء ا ظ م ا ‪ 1‬ن ي ا م و 'روا 'ل ا ب ا ‪ $‬ل‪ ..‬ن‬ ‫& دة ‪ 9$‬ان‬
‫ط ‪1‬وا‬
‫‪http://www.president25.jeeran.com/‬‬

‫****************‬
‫زا*ري‬. ‫ل‬J ‫ول‬
‫و‬1 *‫ ن‬. ‫ط‬ $ ‫ ن وا‬.1 ‫ 'م‬$ ‫*ا ت‬

9 ‫دااوي ا‬1 ‫ ا‬U ‫ر‬ ‫ م ا وھ‬1 ‫ ر* س ا‬% 2 = ‫ د ا ر ض‬$ <.‫د وة و‬


‫د د‬. ‫ا‬ ‫ ا ر‬1?‫و‬
http://aminechbab21hotmailcom.nireblog.com/post/2009/06/22/&Oslash;¯&Osla
sh;¹&Ugrave;ˆ&Oslash;©-&Ugrave;•&Ugrave;ˆ&Oslash;¬&Ugrave;‡-
&Ugrave;„&Ugrave;„&Oslash;³&Ugrave;Š&Oslash;¯-
&Oslash;§&Ugrave;„&Ugrave;•&Oslash;±&Ugrave;Š&Osla sh;¶-
&Oslash;¹&Ugrave;‚&Ugrave;„&Oslash;§&Ugrave;Š&Osla sh;§-
&Ugrave; &Oslash;®&Oslash;§&Ugrave;•&Oslash;©-
&Oslash;±&Oslash;¦&Ugrave;Š&Oslash;³-
&Oslash;§&Ugrave;„&Oslash;¹&Oslash;§&Ugrave;„&Ugra ve;•-&Oslash;§

‫ دو‬% ‫ا‬ ‫و‬$1 ‫ا د ل‬..‫ ش 'م‬1 ‫ =دن ا 'م وھ او‬% ‫ت ا‬ ‫ا‬


% ‫ا ورة ا ر ز‬....% ‫ط‬ % ‫ 'ر‬1 ‫ ' 'م ا‬9 ‫ 'م‬12‫ و را‬2006 ‫ذ‬
% ‫ 'ر‬1 ‫ ا‬% ' ‫ د وا د ء ا‬1 ‫وم ا‬b$& % ' ‫دو ?رار ظ ن‬
/‫ا زل & ر' 'م‬..‫ ك‬$1 ‫ ( ا?ول‬9 & ‫& دة وا د 'م ?د 'ون ا ت‬ ‫اد لا‬
*=*‫داوي‬1 ‫ ا‬U ‫ ر‬9 ‫إ‬
/‫ق‬2‫ا را ط وا ر‬
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=61895
:‫ث‬ ‫'رة و ن‬2 9$
% ‫*ا و‬ ‫ ردودك‬2 ‫داوي و' ھ‬1 ‫ ا‬U ‫ر* س ا وھ ر‬$ ‫ د و ك‬2 ' ‫ھ‬ 2 ‫ر ف‬1 ‫—ال ا‬1
‫را*م ا م‬. ‫م ا‬$ 2*...‫وھو ا ت‬...‫ أن ا & ص ر وا د‬9$ ‫د ل‬..<$ ' ‫ ا ر‬9$ ‫ دو ك ا دال‬2*%‫&ط‬
*.‫م‬$? ‫ ت‬$2 * ‫وھ ھ‬..* ‫ ت ن‬$2*‫ ت‬$ ‫و < ا‬

:‫وان & ر' 'م‬ 9 ‫ھو ا?رب ا‬ ‫ م ا وھ‬1 ‫ك ــ ر* س ا‬2‫— ز‬2

% $ ‫ن و‬ ‫ و‬9$ ‫ز ز ا(رھ‬1 ‫د ا‬
% ‫ ا وھ‬% ‫ ور‬. ‫ر* س ا‬
/‫ق‬2‫ا را ط وا ر‬
http://forum.maktoob.com/t942233.html
hamid_ch ‫ ن رج و ض ا‬% ‫ وا‬%'‫ & ر‬$ %'‫ وا ر‬% ‫ا وا ا‬
:‫رف‬ ‫؟ ول‬% ‫؟ ف ر ؟ ده ? ت د‬ 2 ‫ اخ‬% ‫ول *ز‬
‫ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟‬B~ ‫ ر ا‬, ‫ا‬
‫؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟‬
‫ ^؟؟‬G $ Q $ 1!‫(^ ؟؟ وا‬$ G C
… ‫ة ا‬9 ‫ل و‬9*

=J ..< ‫رأي ا„ ر ا ذي &دق < ا‬$ ‫ا را‬ $1 ‫ث ن‬ ‫ا ريء < ان‬


‫( م‬ $1
moh-babalwad
http://forum.maktoob.com/u/195164.html
/ " F9 ‫م‬O" ~ 9F (‫ھ‬
http://www.boutaf.jeeran.com/
# ! #! ‫! ا‬9! " ‫*" ا‬5? ‫ ردة وا‬6? ‫ا‬ O? ‫ھ( ا‬ ,
^ ‫ د‬B ‫رة‬96#? ‫ا ~ ر ا‬ 2‫ا‬
http://algerodo23.jeeran.com/rabai23colombo/archive
/2008/5/570261.html
http://algerodo23.jeeran.com/rabai23colombo/archive
/2008/5/570252.html

rabai23 ‫او ا( م‬

http://forum.maktoob.com/u/138855.html
Q2(! Q#*
‫و‬ 4‫ا‬OM ‫ ا‬DH M ‫ ت ا‬#( - ‫ـــــــــــــ ھ‬M? ‫ • ا‬l
‫ا ب‬
http://djelfa.info/vb/showthread.php?t=56041
‫ﷲ‬ GH!‫ا‬9~ ‫ا‬9"& ‫ا‬
‫ ت‬#( - 2 & , ‫ ا‬- l (# J # ‫ ة ا‬0 ‫ ب ا‬B m‫ا‬
‫ ق‬0‫' ىا‬
http://sadaalsharq.com/vb/showthread.php?t=446&p
age=2
—4 "& ‫ا‬ O? ‫ وا ا‬#!‫وا‬

‫رق‬ ‫دك ا زم‬ 9$ ‫ ر‬.. ‫ ا‬%'‫ وا ر‬% ‫ ا وھ‬%'‫ب ھذه ا & ر‬ ‫ ت‬2 ‫واذن‬
‫< رج‬ % ‫ ا‬%$ 2 ‫ ك د ول‬J (‫ ك ا ت و‬Z ‫ت و‬ (‫? ون ا‬
‫ا وا د؟‬
‫ ارا ب ا ق و& دوا‬9 ‫ب 'م ور ؤه 'م؟‬1& ‫ ن ا ر ا‬2..‫ا م س 'م &رف‬
‫ ن‬...% ‫ ا زم ن ا روج ن ? ر ا راد‬% % ‫دام و *ل ا دو‬ ...‫زو ر‬
‫رب‬b ‫ ا‬9 ‫ ره د ا‬J‫زا*ر ا( ان آ‬. ‫دف ا‬ ‫ع ا طط ا(رھ ا ذي وان ' ن‬
‫ودول ا ر ا( ض ا و ط‬..% ‫ر‬1 ‫ ا‬% (‫ ا‬9 ‫ ورة ل ا‬. ‫ ا دول ا‬9 ‫ا‬..‫ا & ق‬
.% ‫ا(ورو‬
.‫ ذا ا زا 'م‬$2 % ‫دا'م رو‬ ‫و ا ا ت‬
% ‫ول ا ر? ت ا(د‬ ‫و ا ت وا ت‬

/‫روا ط ا رو? ت‬
http://malazim.com/vb/t4471.html
http://malazim.com/vb/t4469.html
http://malazim.com/vb/t4475.html
http://malazim.com/vb/t4486.html
http://malazim.com/vb/t4485.html
http://malazim.com/vb/t4482.html
http://malazim.com/vb/t4480.html
http://malazim.com/vb/t4476.html
http://malazim.com/vb/t4479.html

/‫ل‬J ‫ا‬.. ?‫ أن ر‬U ‫ ت ن ط‬$2


‫< د ر < ا&ــــــ' ل‬ ‫ن‬
/% ,(‫ا‬
‫د ــــــــــــــ دو‬ ‫ت‬.
‫ـــــــم‬$1 ‫دة‬ ‫ ا‬2‫و‬
‫ م ادرك و رف‬1 .2..% ‫ وش ن ا ر‬2 ‫ ا وا ك‬9 ‫ م ا ر وا &ر ف ل‬1 ‫ا‬
.‫ب‬, & ‫ا زا 'م وا ' را 'م ا ا ط ل ا‬
**************************
‫ا ا & ر ا ـ=زم ? ــرا‬
‫ ـ ك؟‬2 ‫ن ــرد‬ ‫ر‬

9‫ــ‬ ‫أ ت ص و رق و‬
‫ـت أ ــ ك‬$ ? ‫م أ ت ا ذي‬J

<‫ أو & ّ 'ـ‬U ‫ل أ م ـ ب ا( =ت*****و ن ّـد ا و‬.‫أ‬


<‫'ــ‬$ ‫ ّو?<*****وا م ( ھــو ن‬2 ‫ ــ‬. ‫ م‬.
: 2 %$ ' ‫دة‬ ‫ا‬
2009‫ر ل‬2‫ ? *دي ا‬% ‫ و‬.
/ ‫ھ ــ‬
http://moimeme.blogaraby.com/2009/05/01/&Ugrave;•&Oslash;¬&Ugrave;•&U
grave;ˆ&Oslash;¹&Osla sh;©-
&Ugrave;‚&Oslash;µ&Oslash;§&Oslash;¦&Oslash;¯&Ugra ve;Š-
&Oslash;§&Ugrave; &Oslash;±&Ugrave;Š&Ugrave;„-2009/
‫ـد ا ‪$1‬م ‪ 2‬ا راق ‪ .‬زي؟‬
‫ب? ـك‬ ‫?د‪.‬رى ا ـ***** ‪2‬‬
‫و‪/wx‬‬
‫ا• رة ا ‪ ƒ‬ا ‚&‪3‬ة ا‬
‫ى اراه و ‪3‬ري‬
‫‪http://malazim.com/vb/t4482.html‬‬
‫'ن )! آ‪B5‬‬ ‫ا‬ ‫‪ B5‬د[<‬
‫*د و وع ا ر? ت‬ ‫ا‬

‫ا(و ‪/9‬‬
‫؟ ‪ B5‬ى ‪5‬ــ' أراه‬
‫‪ B5‬ى ‪5‬ــ' أ‪ ':‬أراه و ـ ري؟‬
‫ــب ا ـــوادي‬ ‫ت ا ّزھر ‪2‬‬

‫ر ّ ‪b‬در ا ر‪.‬ــ ل و 'ــــــــن‬


‫'ل ‪,‬در طــ ل رأس ا ــ دي*ء*‬

‫ز ــ ـــ ‪..‬‬ ‫' ن و ــ < ا‬


‫ن ر & ـ و ــدادي؟‬ ‫'ف‬

‫أ ز ت ‪$‬ـ‪b‬رام أ‪ ,‬ــــــــــــ‬
‫ق ا ب ‪ 2‬ا ‪ .‬ء ‪2‬ؤادي‬

‫ـــــــــ‬ ‫ھو ‪ 2‬ل اذا ذ'ر <‬


‫ـ ا & ط ن‪ ' ..‬دھ و ــ دي‬

‫( ظ ا ‪ .‬ء ‪$‬ـق 'رھـــ‬


‫وا وا(ة ن رد ‪ .‬ـــــــــــ دي‬
‫****************‬
‫ا ‪/% J‬‬
‫إ ‪ ' .. F‬أو '‪..'5‬أ‪3‬ــ ّ ك ــــــــ ّ ا‬
‫‪!5‬ــ;‬
‫ا‪£‬رض ٍ‬
‫ً‬ ‫أ !' ا ' " ن )‬
‫ا‪£‬رض ‪>3‬ـ ة وا‪`G:‬ــــــ'را‬
‫ً‬ ‫إن )‬
‫ّ‬

‫ا ‪ ` B5 P‬ة‪/‬‬
‫‪http://vb.alhoolm.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.gazasat.com%‬‬
‫‪2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D63931‬‬

‫" ‪'0‬رون‪7 * ..‬ـــ ‪.....‬‬


‫ا ‪+G‬ــــ ه او اط ـــ ه ا ‪GG‬ــــ'را‬

‫ھ ذا آ ــ‪!).. ,‬ـــ; ا ‪ G‬ـ‪G‬ــــــــ ؟‬


‫@ ن ة وا ‪G‬ــــــــــ ارا؟‬

‫‪ \+P 5 B5‬د‬
‫أ‪ , :; '5‬و‪ 5 B5‬ر ا ‪ G‬ا@ ‪%‬‬
‫ا "`' ‪ M‬ا ‪ C ' +‬ا‪< Y‬‬ ‫و‪G‬‬

‫‪: 6‬‬ ‫ھ< ‪ّ @ '5'3 B "[ G T‬‬


‫ـ< ‪3‬ــ'م ّ ا‪% :C‬ـــــــــــ'را ؟‬
‫ّ‬

‫ھ< `‪ + 8+3 G+‬ـ< أ‪5‬ــــ'ن‪:‬‬


‫ب &‪V‬ــــ'را؟‬ ‫‪ B5 G+G‬ا‬

‫أ‪G:‬ــ ا م ) ) ') ـــــــ‬


‫'ت ــــــ'رى‬ ‫و&‪'7‬را ‪5‬‬

‫ا ‪ , $‬ا و ‪ ,‬أت @‪ 8+%G‬أ‪'5‬را@!'‬


‫' ا ا‪...< Y‬‬
‫@ ار ا ‪N‬‬

‫< ‪ 0 '5‬ـ 'طـــ; ‪!G‬ــــــ'وى‬


‫وا ‪.‬ي ‪1 + :‬ـ'وز ا‪" n‬ــــــــ'را‬

‫ب ر‪'N‬‬ ‫ــ‪ ' @ B‬ا ‪ B5‬ا‬


‫‪ ّ u‬ھ !ـ'ت أن @ ' ــــ ا د ــــ'را‬
‫أي ‪... :‬أ‪ G:‬ا[‪ ` G G‬را‬
‫‪ 0‬م ا ‪ ¢‬أ ‪ T‬ه ‪!1‬ـــــ'را‬

‫أ ‪ T‬ا ا ‪$‬م وا " ا ‪8 " B‬‬


‫أ) وا ا س " ــ‪ ,‬و ــ'را‬

‫‪ !0‬وا‪ :‬إ ا‪ < Y‬ـ'‪ V :‬ــــ'‬


‫‪ GA‬ا )ــ‪ :'b‬ا ا ـ `'رى‬ ‫‪u‬‬

‫@` ‪ M‬ا ‪$‬م ‪ B5‬ا‪$ + C‬ي‪//‬‬

‫‪'@ ' :‬ر ‪ G 5 ¢‬ك ‪ 5‬ا ‪$%‬ا‪Y‬‬


‫‪ 3' +‬ة ا "‪ V" ' ,5 3$‬ب ر‪,5 A7+ ' Y‬‬ ‫راح ‪ ? ` @ 5‬او ‪ 7‬ا ‪ 3$‬ا و‬
‫‪..‬و ' ‪' $‬رة ا "‪$ + , A‬م ا‪ [C‬ة ا ‪ 8‬ط! ان‪.‬‬
‫‪http://vb.alhoolm.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.sansbarbe.jeer‬‬
‫‪an.com‬‬
‫ات‬ ‫) @ ‪aA‬ا‬

‫إ ‪ ' .. F‬أو '‪..'5‬أ‪3‬ــ ّ ك ــــــــ ّ ا‬


‫)'& ف ا ء إ‪A !:‬ــ'رى‬

‫' ھ ;ري ‪ ّ V@C..C‬ك *را ــ**‬


‫[ ّ‪ 6‬ا ` ت وا@ّ ا‪0C‬ــ ارا‬

‫ھ ّ‪ : B‬ــ ا ‪' w‬ب و ‪A‬ــــــــ‪B‬‬


‫‪ '3‬ا م @‪ %‬ا ‪ G‬ـــــ ارا‬
‫****************‬
‫ا ‪%J J‬‬
‫وادي‬ ‫ن ا راب و‪ ,‬ض ا ء‬

‫ن‬ ‫‪ %‬ورد‬ ‫ھذا ص ر‬


‫‪assoula/‬‬
‫( ادري ذا ول &و < ورة ا ‪.‬زا*ر ن‬
‫ن ا روض ان و? ك ا د ر‬
‫**************‬
‫د ظ م ‪ 2‬ا& ص و س ؤ ت او &‪1‬ب ا وا د ن ا *<‪=2..‬‬ ‫د‬ ‫وا ‪ Z‬ان‬
‫'ن ط ن‪/‬‬

‫‪b‬داد &دي ط ? ‪ 2 ..‬ـــك إ &ـــــ دي‬


‫ــــ ر ــ د‬ ‫ــراك & ــ‪• %‬دو‬

‫ھل ‪ U‬ا ‪1‬رب ? ل ا وم ز ــــ‪%‬؟‬


‫ّز وأ ‪.‬ــــــــ د؟‬ ‫ن ذا ّرط ‪2‬‬

‫ن ‪ 9‬ھز ــوا؟‬ ‫‪b‬ر ا‬


‫أ ؤك ا ّ‬
‫وھـــــل ــــ‪ ّ 0‬ر إ( ‪1‬ـــــــض ّ‬
‫رواد؟‬

‫ــــــرة‬ ‫ھـــــم ا ر‪ .‬ل ــ ء 'ل‬


‫ّ‬
‫ھم أو‪,‬ــــــــــــــ د‬
‫'ـــن ھ ّ م ن ّ‬

‫‪J‬ـ ‪...‬‬ ‫ـ‪. %‬دي إ ـ‬ ‫ظ ــوا ا‬


‫وادي‬ ‫ن ا راب و‪ ,‬ض ا ء‬

‫‪J‬ل ا را& ت ھم ‪ $‬ون ر م‪..‬‬


‫ھم ‪ 1 $‬ل ‪ ..‬د ‪2 2 J‬م ا ــــــ دي‬

‫ت ا د رة ?د ‪ 2‬م ــــورا‬
‫' وا ّاد ــوا ? ‪..‬وا? ‪ Z‬أ ـ د‬

‫ـــ ء ا ‪ 2 %‬أ ق ? ـــــــــ‪%‬‬


‫‪.‬ري و 'ن دم ‪ 2‬ا ‪1‬ض و دي‬

‫‪ 2‬ــــم؟‬ ‫‪ ..‬أ ن‬ ‫وا‬ ‫' وا ا‬


‫و ل أ م ? ‪$‬ــــوا ن ? ــل ‪1‬ـــ د‬

‫َن ‪ 2 ,‬ــ‪%‬‬ ‫س ‪.‬ر‬ ‫وا ً إذا ّ‬


‫ـــن ا دا*ن ‪2‬ــــــــ ذل وإ ـــ=د‬

‫'ـــ ت ادري ــــدق ا„هُ ز‪2‬ر‬


‫و ق ا ‪2 U‬ـــــــ أذان ـــ ـ د‬

‫‪ %‬ا ' رو ‪%‬‬ ‫‪%‬‬ ‫دة‬ ‫‪$‬ون ا( ر ن ?‬


‫‪* $‬دة ا را ط‪/‬‬

‫‪http://vb.alhoolm.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fasdaf2009.jeeran.co‬‬
‫‪m%2Farchive%2F2009%2F4%2F860809.html‬‬

‫****************‬
‫ا را ‪%1‬‬
‫ــــــــــ ء‬ ‫و م‪:‬‬ ‫د وھ‬

‫د‪.‬ـــــن ا &‪1‬ــــر أ ا &‪1‬ــــراء‬


‫ّ‬
‫‪$‬ـــــت و ــ وا د ـــــ ء‬
‫ّ‬ ‫وا‬

‫ھو ھذا ‪ U‬ا ‪* .‬ز &ــــ ‪...‬‬


‫وھو ھــــذا وا ّ ــون ــــواء‬

‫‪$'2‬وا وا&ر ــــوا ّ ن ــــط‬


‫ء‬ ‫وا ر‪2‬ــــوا ? ‪ $‬ـ ‪ .‬ء‬

‫ا? ‪$‬و أو ارطر و ــ ـــــ‪0‬رض‬


‫ـــن ــ ' ـــ أ„ ــــ ء‬
‫ـــ وى‬ ‫و ف ا ّد ـــق ا‪2‬‬
‫واو‪ 2‬ــــ ا ' ـــل إ ــ ‪ 2‬ـــــراء‬

‫ل و‪'2‬ــر‪..‬‬ ‫' ب ا &‪1‬ـــر ن‬


‫‪ %‬وو‪2‬ـــ ء‬ ‫ب‬
‫ن‪ 2‬ا ّ‬

‫‪ %‬و ــــ ‪...‬‬ ‫ن م ‪1‬رف ا‬


‫ء‬ ‫م ‪ U‬أر ـ ‪ & 2..‬دي‬

‫وا ـ‬ ‫‪$1‬ـــم ا ‪ 1‬ــر‪ ..‬ر?‬


‫وا ذي ? ل 'ذ ‪ %‬وا‪ 2‬ــــــــــــراء‬

‫ز وا ‪$ :‬ـ‪ Z‬ا ‪ % b‬أ ّ ــــــــ‬


‫ــــــــــ ء‬ ‫د وھ و م‪:‬‬
‫أ ‪9‬اق *‪.. (2‬أ! ‪ ($‬ي ‪BW GH‬ـــ‬
‫‪9‬‬ ‫(‪ #‬ت ا ‪0‬‬
‫‪K*3&‚x‬‬ ‫‪ x‬ت ا‪Y‬د‪ w&N‬ا ‪ /* .‬ض ا '‪X‬ء ا‪Y‬ول‬ ‫ا‬

‫أ واق ‪.. 7‬أ‪7 7‬دي ‪1‬م ‪ 6‬ـــر‬


‫‪57‬د ت ا ;‪ :‬د و ن‬
‫ا را ط‪/‬‬
‫‪http://www.moamen.org/vb/showthread.php?p=41464‬‬

‫دي 'م ـــر‬ ‫‪..‬أ‬ ‫أ واق‬


‫' ــن ‪ 2‬روا‬ ‫م ا ـر‪.‬ل ا‬ ‫‪2‬‬

‫ط ــــــــــــ‪%‬‬ ‫إذ ‪ *.‬م ا(‪2‬ك اط‬


‫ھل ّد?و'م و'م ?د أ ر‪.‬ت ور؟‬

‫ن د'ـــم‬ ‫رأ ـت ‪ 2‬رى ا‬


‫‪1‬طـ ا(وا ر ‪' 2‬م ‪' 1‬م أ روا‬

‫م روا ــــم‬ ‫ول‪ :‬ھ ا ‪1‬وا‬


‫وا ‪..‬إ م ــــــــر‬ ‫ق ا‪ .-‬ر ا‬

‫و ‪' ّ $‬م ‪ 1 2‬ط ا ـر 'ــرة‬


‫ا&ر وھ ‪.‬و(‪..‬ھ'ذا ذ'ــــروا‬

‫اد م ‪2‬ن ا ول؟? 'ـــــــــــم‬


‫ـــــــر؟‬ ‫ھل ‪ $1‬ون وإن ا ول‬

‫ـــــــ‪%‬‬ ‫ا ول س ا‪ 2‬ــراءات‬
‫‪1‬م‪..‬و س ‪ 2‬ط أن ‪1‬زف ا و ـــــر‬

‫ر‪/< 2‬‬ ‫و?د ' ن ردي ‪< $‬‬


‫‪am 11:45 :‬‬ ‫‪ 5‬ر ‪ 2010-02-03 : T‬ا‬

‫ص‪/‬‬ ‫دة ‪1‬‬ ‫أ‬


‫‪http://www.wahatalarab.com/asp/showArticle.aspx?Art_ID=134656&Repl‬‬
‫‪ypos=19‬‬
‫; ر ‪/ 51‬‬ ‫‪ 3‬ا وا‬
‫د ‪ c15‬ك‬ ‫‪ H‬ر‬ ‫ا ‪ 7‬ك ‪5‬‬
‫‪1‬ب‬
‫ــ ذا ا!‪ OM‬ا ‪+ H‬؟‬
‫(‪ #‬ت ‪ P‬ا‬
‫‪/‬‬ ‫‪F ,‬‬ ‫ت ‪ P‬ا‬ ‫* ث ?(‪#‬‬ ‫ا‬

‫ذا ا!‪ OM‬ا ‪+ H‬؟‬


‫ا ا ‪/u‬‬
‫‪http://www.ghramy.com/vb/t29664.html‬‬

‫ذا أ ‪.‬ــز ا '‪$‬ـــــب؟‬

‫ـــــب‬
‫ّ‬ ‫( ـــــ‪ 0‬ن ا 'ـــر ا( ا ‪ .‬ھل ا‬
‫ن ' روا ?‪ $‬ــ ‪ :‬د ّ ــــ ‪$‬ـــــ ا ّدب‬

‫ا ا ذي ظــــر ا( ــ‪ 9‬إ ‪ 9‬أد ـــــــ‬


‫ــق ( ـــو‬ ‫ّ‬ ‫و ا ــــوف و ف ا‬

‫ــــرت أ ــــــــ‬ ‫?د ّ و درو‬


‫ـــــن 'ـم*وا* و؟‬ ‫‪ '2‬ف ‪ $b‬ـ‬

‫'‬ ‫ر?وا ا(رض ‪& 2..‬وا ‪2‬‬ ‫ن‬


‫ط ‪1‬وا ا‪ ,‬ـــ ‪..‬إ 'ـــــم ? ــــب‬ ‫ن‬

‫‪' $‬م‪..‬ھذا ادھ 'م‬ ‫„ا‬


‫''ك‪&...‬و‪ 2‬ر‪' ( .‬م‬ ‫ــ ‪..‬ا‬
‫‪http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%7‬‬
‫‪7%77%77%2e%73%66%37%61%74%2e%63%6f%6d%2f%62%6c%6f%67%2f%73‬‬
‫‪%6f%63%69%6f%64%69%6e%65%63%75%6c%74%2f%6e%6f%74%65%2f%32‬‬
‫‪%35%36%2f%e1%ed%dd%e4%dc%dc%ed‬‬

‫( و 'م ' *ده ا را ط‪/‬‬


‫‪http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%6‬‬
‫‪d%6f%68%62%61%62%61%6c%77%61%64%2e%6a%65%65%72%61%6e%2e%‬‬
‫‪63%6f%6d%2f%61%72%63%68%69%76%65%2f%32%30%30%38%2f%31%32%2‬‬
‫‪f%37%36%31%36%39%33%2e%68%74%6d%6c‬‬

‫‪ %‬ا دو ‪ %‬و ‪b‬رر راء‪ ..‬رق‪ ..‬دق ( ردد ‪ 2‬ا( ءة ‪ $‬واري‬ ‫‪9‬‬
‫ل‪nireblog.com‬‬ ‫‪..<1‬ا ‪ Z‬د ول دو < ا‬ ‫و د ن ‪ 2‬وارا‬

‫‪1‬د ا < ا ‪$‬ص ا ‪ 1$‬ن‪/‬‬ ‫(ا‬

‫‪:-:‬‬ ‫<ا‬ ‫‪ &$‬ر‬ ‫‪:-:‬ا دى ا ر‬


‫‪http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%6‬‬
‫‪1%69%64%68%61%68%2e%63%6f%6d%2f%76%62%2f%73%68%6f%77%74%68‬‬
‫‪%72%65%61%64%2e%70%68%70%3f%74%3d%34%36%36‬‬
‫<‪.‬‬ ‫وذج ن =‬
‫و&و ‪ %‬ا ‪ 2‬ت‪/‬‬
‫ا ل ‪ 9$‬ا &ر ر' ت‪ 2..‬ا و ود ‪ 1$‬ش‬
‫‪http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%6‬‬
‫‪4%6a%61%6c%66%61%69%6e%66%6f%2e%6a%65%65%72%61%6e%2e%63%‬‬
‫‪6f%6d%2f%61%72%63%68%69%76%65%2f%32%30%30%39%2f%31%2f%37%3‬‬
‫‪7%30%33%35%30%2e%68%74%6d%6c‬‬

‫ر? ت اد ‪..%‬‬ ‫‪$‬س‬ ‫ك‬ ‫ا‬

‫‪http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%7‬‬
‫‪7%77%77%2e%77%61%68%61%74%61%6c%61%72%61%62%2e%63%6f%6d%‬‬
‫‪2f%61%73%70%2f%73%68%6f%77%41%72%74%69%63%6c%65%2e%61%73%‬‬
‫‪70%78%3f%41%72%74%5f%49%44%3d%31%32%34%36%39%37%26%61%6d%‬‬
‫‪70%3b%52%65%70%6c%79%70%6f%73%3d%37‬‬

‫أ? ت “ أروي 'ــــــــل ّ ‪.‬ر ـــــــ‪%‬‬


‫ودواا ‪ 9‬ا ّ ّت‪' :‬ـم ?ت وھ ر ب‬

‫ب ا ذف إ( & ن * 'ــــــــرة*‬ ‫(أ‬

‫ا ‪ $‬دي ر ‪U‬‬ ‫را‬


‫دى ط‪' % $‬رة ‪ 2‬ادار < و &ر‪ ( < 2‬ا & ر' ن و( ا & ر' ت ط ‪. 1‬ا & دة‪% J‬‬
‫‪Sat ..‬ا ورة ا ‪ $‬ط‪.%‬‬
‫‪http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%7‬‬
‫‪2%61%62%61%69%32%33%63%6f%6c%6f%6d%62%6f%2e%6a%65%65%72%6‬‬
‫‪1%6e%2e%63%6f%6d%2f%61%72%63%68%69%76%65%2f%32%30%30%39%2f‬‬
‫‪%31%30%2f%39%35%36%30%33%38%2e%68%74%6d%6c‬‬

‫‪ Z‬ا زم ‪ 2‬ق ا و زة ون‪/‬‬ ‫ا ‪' J‬م ھ ‪ 2‬ر' م‬


‫‪http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%7‬‬
‫‪2%61%62%61%69%32%33%63%6f%6c%6f%6d%62%6f%2e%6a%65%65%72%6‬‬
‫‪1%6e%2e%63%6f%6d%2f%61%72%63%68%69%76%65%2f%32%30%30%39%2f‬‬
‫‪%32%2f%38%31%32%37%31%34%2e%68%74%6d%6c‬‬

‫ون ا م‬ ‫ث‬ ‫' < و را < ن‬ ‫‪ 2..%‬ل ھم ر دون ا &' ك ‪ < 2‬و‪2‬‬ ‫‪$1‬وم & دة ا زم ‪ 2‬ر* ت‬
‫‪ *%‬م وا‬ ‫‪ U‬ا& ه ا ر‪ .‬ل*ا(را ب ا‬ ‫ر‪ %$.‬وا '‪ %‬ر ‪%‬‬ ‫ون ‪ 1‬؟ھل ا ط‪ 0‬ن & د‬
‫ات؟‬ ‫م ‪ 9‬ن زو ره =‬ ‫ا‬

‫ّ ــر ـــذر ? ّ ــــــــ‪ Z‬ا ذ ــــــــب‬ ‫و?د‬

‫'م وا وا 'م ‪2‬‬ ‫ّ رون ‪ 9$‬ا ‪.‬را*م‪..‬ا م وا ‪' J‬م ون ا(رھ ن ‪ 2..‬ط ( م ارھ‬ ‫ن زاو ‪ ? %‬و ‪ %‬ا م‬
‫وھ‪$‬م ‪.‬را‪.‬‬
‫وش‪...‬و?د ا م ا ‪1‬زف ‪(:‬ذوا رار‪...‬ا ل ا رد‪ّ ..‬‬

‫( ‪ّ ّ$‬‬
‫ــورط‪....‬أ ن ا رأي ــــــر ؟‬
‫ّ‪$‬وا ا و ــــ‪ %‬وا وا أ ّ ا ‪.‬ـب‬
‫ّ‬
‫ 'م*وا* أ ــــــــــــم‬2 ‫?د‬...‫ ّ ّ ـــر‬$ (
*‫ــــــــب‬1& *‫'م‬$ّ ‫ھل ر وون؟ رى ?د‬

/‫ * 'م‬2‫را* 'م و‬. ‫وا‬2‫&و‬


‫ر وا طو ق‬. ‫ ق ن ب ا‬J‫ وا و‬U . ‫ا‬..‫زا*ري‬. ‫را*م ا ظ م ا‬.
http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%7
7%77%77%2e%73%66%37%61%74%2e%63%6f%6d%2f%62%6c%6f%67%2f%73
%6f%63%69%6f%64%69%6e%65%63%75%6c%74%2f%6e%6f%74%65%2f%32
%35%37%2f%cc%d1%c7%c6%e3%2d%c7%e1%e4%d9%c7%e3%2d%c7%e1%c
c%d2%c7%c6%d1%ed%c7%e1%cc%e3%da%2d%e6%c7%e1%ca%e6%cb%ed
%de%2d%e3%e4%2d%c8%c7%c8%2e%68%74%6d%6c
‫ا ' رو‬..‫ ن د'م ا زم‬%$ $ ‫ ن‬1 ..‫ ل‬1 ‫ ر و 'م‬% $. ‫ ا‬% '

‫'م‬ ‫ا ت ا( ض ا دء‬..‫د'م وا وا 'م‬ 2 ‫ رون ور'م وا ا ّوط‬..‫ ل وت ا د رة‬..‫دة ر'ل‬ ‫ا‬.. ‫ را‬% (
:‫د دة‬.% ‫ را ط ا‬... ‫ر‬2 ‫ رة‬2.. ‫ او‬9 ‫وش و و( ا‬ ‫ا رو‬

‫ دي‬$ ‫ دو ل‬.. ‫ر وا درك ا ر‬2 ‫ رة‬9 ‫ا‬ ‫ر‬


http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%7
7%77%77%2e%73%66%37%61%74%2e%63%6f%6d%2f%62%6c%6f%67%2f%73
%6f%63%69%6f%64%69%6e%65%63%75%6c%74%2f%6e%6f%74%65%2f%32
%35%35%2f%d1%d3%c7%e1%ca%ed%2d%c7%e1%ec%2d%d3%dd%c7%d1%c
9%2d%dd%d1%e4%d3%c7%2d%e6%c7%e1%cf%d1%df%2d%c7%e1%dd%d1%
e4%d3%ed%ca%cf%e6%ed%e1%2e%68%74%6d%6c

.%$ ‫ طو‬% * ‫وا‬

‫؟‬..% ‫دا‬1 ‫ا =ح ا‬:‫ ر‬1& ‫رون‬ ‫' ف‬..‫ض‬1 ‫ 'م ا‬1 *‫ون *& دة‬ ‫ر ا م‬J'(‫ا‬

/‫ا' د‬

‫ب ا د(ت‬ % ‫دا‬1 ‫* ا&رف ن ? ور ل ر' ت ا‬ ‫وت ا د رة‬


http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%7
0%72%65%73%69%64%65%6e%74%32%35%2e%6a%65%65%72%61%6e%2e%
63%6f%6d%2f%61%72%63%68%69%76%65%2f%32%30%30%39%2f%38%2f%3
9%32%34%38%32%30%2e%68%74%6d%6c

‫؟‬- ‫ ظ م ا & ذ‬-‫ ن‬1 ‫ ظ م‬/% ‫و‬ ‫دة‬ $ ‫ا ز م ا رو‬ ‫زف او‬

/‫ ن ھذا ا را ط‬% ‫*را ط ا‬% ‫ 'ر ا 'و‬$ 1 ‫* < وھو‬ 2 ‫? د‬


‫دى ' وب‬
http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%6
6%6f%72%75%6d%2e%6d%61%6b%74%6f%6f%62%2e%63%6f%6d%2f%74%39
%36%39%36%30%33%2e%68%74%6d%6c
‫د دا‬
‫ا = ظـ ت‬
http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%7
3%61%6e%73%62%61%72%62%65%2e%6a%65%65%72%61%6e%2e%63%6f%
6d%2f%6e%65%77%5f%70%61%67%65%5f%34%2e%68%74%6d
‫راخ ظ م ا & ذ ؟‬2 ‫رخ ن‬2 ‫ا س او‬

‫ دي‬$ U ‫دو ل ن‬
http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%7
0%72%65%73%69%64%65%6e%74%32%35%2e%6a%65%65%72%61%6e%2e%
63%6f%6d%2f%61%72%63%68%69%76%65%2f%32%30%30%39%2f%31%30%2
f%39%35%32%37%31%37%2e%68%74%6d%6c

‫ د ـت 'را ـــــــــ‬% ‫و( ا‬


‫ـــــب؟‬$' ‫ــز ا‬. ‫ـــــزا*ر؟ ذا أ‬.$ ‫ن‬

‫زا*ر ن‬. ‫ر ا‬ ‫أ راض ا ر‬


http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%6
b%6f%75%68%6c%61%6c%6d%61%72%72%61%6b%65%63%68%65%2e%62%
6c%6f%67%73%70%6f%74%2e%63%6f%6d%2f%32%30%30%39%2f%30%32%2
f%62%6c%6f%67%2d%70%6f%73%74%5f%36%39%31%39%2e%68%74%6d%6
c
/‫م‬J
.‫زا*ر ن‬. ‫روات ا‬J 9$ ‫وذ ّرا‬ % .(‫ ر ا دواء ا‬1--
.‫زا*ر‬. ‫ ط رة د ل ا‬% ‫و‬ %$. 2—
% ‫ ا ق ا( ' رو‬% ‫ ن‬152‫دد‬1 ‫ا‬

‫ون م ا ز ر‬$'0 ‫زا*ر ون‬. ‫ا‬3-


.% ‫ ا( ' رو‬% ‫ ن ذات ا‬153 ‫دد‬1 ‫ا‬
‫ا ق ا ري‬
*/< *‫رف ھ'ذا‬1 ‫ ان ا زم د'م‬%‫ط‬

http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%6
1%73%72%61%72%6c%68%65%62%64%6f%2e%62%6c%6f%67%73%70%6f%7
4%2e%63%6f%6d%2f%32%30%30%39%2f%30%32%2f%62%6c%6f%67%2d%70
%6f%73%74%5f%32%36%2e%68%74%6d%6c

‫ا‬ ‫ را ك‬U2‫ ار‬/% ‫ را < إ ( و < ا & رة و ظر < ا دارو‬U2‫ د ر‬2 ‫وا د'م ا زم‬2‫&و‬
/% ‫ا ن ? *د و‬
First
http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%7
7%77%77%2e%61%72%61%62%74%69%6d%65%73%2e%63%6f%6d%2f%70%6
f%65%74%2f%70%6f%65%74%2e%68%74%6d
/‫ن‬
http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%7
a%69%6c%7a%61%6c%32%33%2e%6e%69%72%65%62%6c%6f%67%2e%63%
6f%6d%2f%70%6f%73%74%2f%32%30%30%39%2f%30%34%2f%31%36%2f%26
%61%6d%70%3b%4f%73%6c%61%73%68%3b%2a%26%61%6d%70%3b%55%6
7%72%61%76%65%3b%26%23%31%32%39%3b%26%61%6d%70%3b%55%67%
72%61%76%65%3b%26%23%31%33%38%3b%26%61%6d%70%3b%4f%73%6c
%61%73%68%3b%af%26%61%6d%70%3b%4f%73%6c%61%73%68%3b%a9%2
6%61%6d%70%3b%4f%73%6c%61%73%68%3b%2a%26%61%6d%70%3b%55%
67%72%61%76%65%3b%26%23%31%33%33%3b%26%61%6d%70%3b%55%67
%72%61%76%65%3b%26%23%31%33%32%3b%26%61%6d%70%3b%55%67%7
2%61%76%65%3b%26%23%31%33%38%3b%2d%26%61%6d%70%3b%55%67%
72%61%76%65%3b%26%23%31%32%39%3b%26%61%6d%70%3b%55%67%72
%61%76%65%3b%26%23%31%33%38%3b%26%61%6d%70%3b%4f%73%6c%6
1%73%68%3b%af%26%61%6d%70%3b%55%67%72%61%76%65%3b%26%23%
31%33%38%3b%26%61%6d%70%3b%55%67%72%61%76%65%3b%26%23%31
%33%36%3b%2d%26%61%6d%70%3b%4f%73%6c%61%73%68%3b%a7%26%6
1%6d%70%3b%55%67%72%61%76%65%3b%26%23%31%33%32%3b%26%61%
6d%70%3b%55%67%72%61%76%65%3b%26%23%31%33%30%3b%26%61%6d
%70%3b%4f%73%6c%61%73%68%3b%b2%26%61%6d%70%3b%55%67%72%6
1%76%65%3b%26%23%31%33%33%3b%2d%26%61%6d%70%3b%55%67%72%
61%76%65%3b%26%23%31%33%33%3b%26%61%6d%70%3b%55%67%72%61
%76%65%3b%26%23%31%32%39%3b%26%61%6d%70%3b%4f%73%6c%61%7
3%68%3b%ae%26%61%6d%70%3b%4f%73%6c%61%73%68%3b%b1%26%61%
6d%70%3b%4f%73%6c%61%73%68%3b%a9
/‫= ظر ا ز دي ن‬1 ‫وا ن‬
- BlogHosterU ‫دا ا طر ا‬,‫و‬...‫=ك‬1 ‫ ا وم‬- ‫ ا(( ب‬Z 2‫ و‬% ‫ ر‬1 ‫ ا‬%b$ ‫م ا‬$1 2
http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%7
9%65%73%31%62%6f%75%74%61%66%6c%69%6b%61%31%70%64%2e%6d%
6f%64%61%77%61%6e%61%74%69%2e%63%6f%6d%2f%37%37%33%36%32%
2f%26%61%6d%70%3b%43%63%65%64%69%6c%3b%26%61%6d%70%3b%61
%61%63%75%74%65%3b%26%61%6d%70%3b%69%61%63%75%74%65%3b%2
6%61%6d%70%3b%61%65%6c%69%67%3b%26%61%6d%70%3b%61%74%69%
6c%64%65%3b%2b%2b%26%61%6d%70%3b%61%75%6d%6c%3b%26%61%6d
%70%3b%55%61%63%75%74%65%3b%26%61%6d%70%3b%61%61%63%75%7
4%65%3b%26%61%6d%70%3b%43%63%65%64%69%6c%3b%26%61%6d%70%
3b%73%7a%6c%69%67%3b%2e%2e%2e%26%61%6d%70%3b%61%65%6c%69
%67%3b%26%61%6d%70%3b%55%63%69%72%63%3b%26%61%6d%70%3b%4
9%75%6d%6c%3b%26%61%6d%70%3b%43%63%65%64%69%6c%3b%2b%26%
61%6d%70%3b%43%63%65%64%69%6c%3b%26%61%6d%70%3b%61%61%63
%75%74%65%3b%26%61%6d%70%3b%49%63%69%72%63%3b%26%61%6d%7
0%3b%4f%73%6c%61%73%68%3b%26%61%6d%70%3b%4e%74%69%6c%64%
65%3b%2b%26%61%6d%70%3b%43%63%65%64%69%6c%3b%26%61%6d%70
%3b%61%61%63%75%74%65%3b%26%61%6d%70%3b%4f%61%63%75%74%6
5%3b%26%61%6d%70%3b%43%63%65%64%69%6c%3b%26%61%6d%70%3b%
45%67%72%61%76%65%3b%26%61%6d%70%3b%55%61%63%75%74%65%3b
%2e%68%74%6d%6c
*‫رات‬ (‫ وا‬% ‫ ا ر‬%b$ ‫* ن م ا‬.< % ‫ اھ‬2‫ و‬% ‫ دو‬$

‫او‬

http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%7
2%61%62%61%69%2e%65%6c%61%70%68%62%6c%6f%67%2e%63%6f%6d%2
f%70%6f%73%74%73%2e%61%73%70%78%3f%55%3d%32%31%35%38%26%6
1%6d%70%3b%41%3d%32%30%35%35%39

‫؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟‬
--------------------------------------------------------------------------------

/< 2‫ر‬ ‫داھم‬ ‫ص‬$ ‫ ا‬9$ ‫و?د ' ن ردي‬

8+3 '! \ + G+ ‫ ا ` ة‬B3 {7 ‫' ا‬:‫ ف ا‬0


http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%61%
6b%68%62%61%72%2d%61%6c%67%65%72%69%61%2e%63%6f%6d%2f%70%
68%6f%74%6f%67%61%6c%6c%65%72%79%2e%70%68%70%3f%70%68%6f%7
4%6f%5f%69%64%3d%31%38%32%35

..‫ ك‬3 '! a " Google ' ‫)'ذا‬


..\7 Vip :‫ا‬

/‫ اء‬+ G ‫' ھ‬5 "3

, ' ‫ اض‬DC , ‫د‬C‫'ت ا‬ ‫ ا‬B5 7G C ‫ 'م‬:


/ G:‫ و‬5 B3 ; :
....‫'ظ‬A3 ‫ق‬ + ‫اد ا‬$" ‫ ة ) ا‬7 ‫ ن وا‬3 )
http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%79%
65%73%62%6f%75%74%70%64%2e%6a%65%65%72%61%6e%2e%63%6f%6d%
2f%61%72%63%68%69%76%65%2f%32%30%31%30%2f%31%2f%39%39%35%
38%30%39%2e%68%74%6d%6c
C‫او‬
‫ أول‬:‫ أ‬G .. ..‫اوي‬ ‫ر‬.. ' ..a+6) B5
http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%66%
61%6c%66%61%6c%68%61%72%2e%6a%65%65%72%61%6e%2e%63%6f%6d%
2f%6e%65%77%5f%70%61%67%65%5f%35%31%2e%68%74%6d
‫اوي‬ ‫ ر‬,"` '! ) ‫ ا ف‬a:‫!'؟ا‬: +7G @ ‫ه ا ` ة‬.‫< ھ‬w5
http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%66%
61%6c%66%61%6c%68%61%72%2e%6a%65%65%72%61%6e%2e%63%6f%6d%
2f%6e%65%77%5f%70%61%67%65%5f%35%30%2e%68%74%6d
******************************
' :'u
, ‫د‬C‫ ا‬, ‫ا‬
http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%
77%77%2e%66%61%6c%66%61%6c%68%61%72%2e%6a%65%65%72%61%6e%
2e%63%6f%6d%2f%6e%65%77%5f%70%61%67%65%5f%32%37%2e%68%74%6
d
******************************
'w 'u
, :'%5 ‫دروس‬.., ‫د‬C‫'ت ا‬ ‫ ا‬B5 , '"7 ‫) ا‬
http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%70%
72%65%73%69%64%65%6e%74%32%35%2e%6a%65%65%72%61%6e%2e%63%
6f%6d%2f%61%72%63%68%69%76%65%2f%32%30%30%39%2f%36%2f%38%3
9%37%36%30%34%2e%68%74%6d%6c
, ‫د‬C‫'ت ا‬ ‫ ا‬B5 , '"7 ‫) ا‬
http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%
77%77%2e%77%61%68%61%74%61%6c%61%72%61%62%2e%63%6f%6d%2f%
61%73%70%2f%73%68%6f%77%41%72%74%69%63%6c%65%2e%61%73%70%
78%3f%41%72%74%5f%49%44%3d%31%32%34%36%39%37%26%61%6d%70%
3b%52%65%70%6c%79%70%6f%73%3d%37
******************************
' ‫را‬
, ‫ ا ا‬, ‫د‬C‫ ا‬, ‫ا‬
http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%70%
72%65%73%69%64%65%6e%74%32%35%2e%6a%65%65%72%61%6e%2e%63%
6f%6d%2f%61%72%63%68%69%76%65%2f%32%30%30%39%2f%37%2f%39%3
0%37%39%37%31%2e%68%74%6d%6c
******************************
' 5'[
‫@ ى ) < ا ! ا ــ أم > ـــ<؟‬
http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%
77%77%2e%77%61%68%61%74%61%6c%61%72%61%62%2e%63%6f%6d%2f%
61%73%70%2f%73%68%6f%77%41%72%74%69%63%6c%65%2e%61%73%70%
78%3f%41%72%74%5f%49%44%3d%31%33%33%30%38%37%26%61%6d%70%
3b%52%65%70%6c%79%70%6f%73%3d%32%30
/ 5 <5'AG@
‫ھ< ـــــــ'ت؟‬..‫ا‬.‫اؤك ' ھ‬$1
http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%
77%77%2e%77%61%68%61%74%61%6c%61%72%61%62%2e%63%6f%6d%2f%
61%73%70%2f%73%68%6f%77%41%72%74%69%63%6c%65%2e%61%73%70%
78%3f%41%72%74%5f%49%44%3d%31%33%33%34%31%39%26%61%6d%70%
3b%52%65%70%6c%79%70%6f%73%3d%30
******************************
' ‫'د‬
< : ‫ا‬, ‫ا‬ 7@‫ ة و‬5 ‫ول‬C @...‫ ا ﷲ‬%"@ ‫وة‬$D 8 ‫ا‬
http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%
77%77%2e%77%61%68%61%74%61%6c%61%72%61%62%2e%63%6f%6d%2f%
61%73%70%2f%73%68%6f%77%41%72%74%69%63%6c%65%2e%61%73%70%
78%3f%41%72%74%5f%49%44%3d%31%33%33%35%36%32%26%61%6d%70%
3b%52%65%70%6c%79%70%6f%73%3d%31%30
******************************
' '
P ‫ ا‬8+3 ‫ 'ه‬....a> ‫ ا‬- <
http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%
77%77%2e%77%61%68%61%74%61%6c%61%72%61%62%2e%63%6f%6d%2f%
61%73%70%2f%73%68%6f%77%41%72%74%69%63%6c%65%2e%61%73%70%
78%3f%41%72%74%5f%49%44%3d%31%33%33%37%37%32%26%61%6d%70%
3b%52%65%70%6c%79%70%6f%73%3d%36
/<5'AG@
‫ "ــــــــــ‬C‫ھ ' ا‬
http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%
77%77%2e%77%61%68%61%74%61%6c%61%72%61%62%2e%63%6f%6d%2f%
61%73%70%2f%73%68%6f%77%41%72%74%69%63%6c%65%2e%61%73%70%
78%3f%41%72%74%5f%49%44%3d%31%33%33%36%39%33%26%61%6d%70%
3b%52%65%70%6c%79%70%6f%73%3d%33
________________________________________
*/ `7 ‫ ا‬C ‫'ل‬w" ‫ > < ا‬8+3*‫"'ذج‬: , V+ ‫ ب ا‬7 ‫ا‬
*,A ‫'دت ا‬G3‫' ا‬5 3 8+31--
http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%
77%77%2e%6a%77%68%72%2e%6e%65%74%2f%66%6f%72%75%6d%2f%74%
31%35%34%34%30%2e%68%74%6d%6c
*<"1‫*ا[ اج ا‬,A ‫'دت ا‬G3‫' ا‬5 D 8+3
http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%77%
77%77%2e%77%61%68%61%74%61%6c%61%72%61%62%2e%63%6f%6d%2f%
61%73%70%2f%73%68%6f%77%41%72%74%69%63%6c%65%2e%61%73%70%
78%3f%41%72%74%5f%49%44%3d%31%33%32%36%37%37%26%61%6d%70%
3b%52%65%70%6c%79%70%6f%73%3d%35
, +Gb5 , " ‫> ى‬A ‫ ا‬,3 b ‫ا وض ا " ا‬2--
‫ @ ا ا " ذج‬C > ‫و) ا‬
..‫ 'ت‬+ @
http://www.ghramy.com/vb/redirector.php?url=%68%74%74%70%3a%2f%2f%79%
65%73%62%6f%75%74%70%64%2e%6a%65%65%72%61%6e%2e%63%6f%6d%
2f%61%72%63%68%69%76%65%2f%32%30%30%39%2f%31%32%2f%39%39%
33%36%34%31%2e%68%74%6d%6c