Handsome Brutal or Handsome Beast / அழகிய மி�க� (1

)

World

Home

Entertainment

Lifestyle

உலக�

தமி�� �ைவ

திைர�சார�

add nilacharal to your favourites

Page 1 of 3

Features

Cunard
Cruise Lines

nilacharal as your homepage

Hot
properties in
India
ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
ேசைவ ெபற

Home>>

இíேக Íðட×õ.

Search

Nilacharal

Web

Search in English

Help
Login

"வாÍ, இவíக �ஸŠ அïசனா நாராயணý. ெலìசரரா

'ெவøகõ' எýÚ ெமø�ய

ஜா�ý பñறாíக" ேபரா��ய÷ அ�ÓகôபÎò�ய

ÒýனைகேயாÎ அவý

ெபñைணô பா÷òதÐõ சரìெகýÚ வாÍைவì கவ÷óதÐ

ெசாýனேபாÐ ஒÕ �Õகõ

அவளÐ கñகûதாý. சÓò�ரõ ேபாலô பளபளòத

கÕவானைத இÕவÕேம

கñகைளî Íü� கைர எØô�னாü ேபால கÕகÕெவýÚ

உண÷ó�Õìக�øைல.

�ñட இைமகû.

Username

"அïசனா, வாÍைவò ெத�யாம இóதì காõபŠல யாÕேம இÕìக ÓÊயாÐ. அùவள×
Password

பாôÒல÷. ேபாகô ேபாக �íகேள ெத�ïÍô�íக" ேபரா��ய�ý அ�Óகõ அவý ேமø
ஒÕ ÍவாரŠயòைதò ேதாüÚ�òதÐ அïசனா×ìÌ.

New Members!
Register Here..
Support

"ெவøகõ" எýÚ ெமø�ய ÒýனைகேயாÎ அவý ெசாýனேபாÐ ஒÕ �Õகõ
கÕவானைத இÕவÕேம உண÷ó�Õìக�øைல.

How to contribute

ேபரா��யÕடý அவû அí�ÕóÐ அகÖைக�ø, அவû ேதாûக�ø ஊïசலாÊய

Tamil font help

�ñÎ அட÷óத ேகசòேதாÎ தý பா÷ைவ நக÷óதைத உண÷óÐ ஒüைறì கñைணî

Work Smart
Volunteer

ÍÕì�ò தýைனî ெசøலமாöì கÊóÐ ெகாû�றாý டாìட÷ வாÍேதவý கñணý,

Advertise

ÓôபòைதóÐ வயதான அ�Šெடýð ôெரா•பஸ÷.
அைலேப� 'அìகõ பìகõ' எýÚ பாÊயÐ. ÒýனைகேயாÎ சðைடô ைப��ÕóÐ
அதைன உÕ�னாý. மைன� ேரகா×ìÌ இைசெயýறாø அòதைன ��யõ. அவைன
அ�கõ அைழìÌõ நப÷கÙìெகன த�òத�யாö அவý அைலேப��ø �õ õä�ì
ேபாðÎ ைவôப�ø அவÙìெகாÕ ஆ÷வõ.
"ெசாøÖ, ெசøலõ"
"ஏý அðெடñெடýŠ தரைல?" ெசøலì ேகா�ôÒ.
வாÍ �Õõப×õ ஒÕ கñைணî ÍÕìக ேவñÊ�ÕóதÐ...
"ஸா�டா... மறóÐðேடý. ஆனா இெதøலாõ உனìேக ெகாïசõ ஓவரா ெத�யைல?
ஒேர காõபŠல ஒñணைர �ேலா�ðட÷ àரõ கா÷ ஓðÊ வரÐìÌ உனìÌ
நாý •ேபாý பñ�î ெசாøலÏமா?"
"ஆரõ�îÍடா�íக. ெசாøலÏõனா ெசாøலÏõ. அùவள×தாý. அÐ ச�, �×
ேபாðÎðÎ எíகைள ஏüகாÎ ÜðÊô ேபாற ôளாý எýனாîÍ?"
"ேபாேறாேம! இý�ìÌ ேத�ைய •�ìŠ பñ�டலாõ. எனìÌ ìளாஸ¤ ìÌ ேநரமாîÍ.

http://www.nilacharal.com/ocms/log/09150813.asp

9/15/2010

Handsome Brutal or Handsome Beast / அழகிய மி�க� (1)

Page 2 of 3

அôÒறõ ேபசேறý" ேப�ì ெகாñேட ைக�ø ேநாðைஸ எÎòÐì ெகாñÎ தý
அைறì கதைவî சாò�னாý.
"கñÊôபா ேபசÏõ" அவû அôபÊî ெசாø��ðÎ ைவòதேபாÐ வாÍ×ìÌ மன�ø
இதமான உண÷× பட÷óதÐ.
ஆÚ வÕட தாõபòயò�ø இÕவÕìÌÓûளான �ைணôÒ ேமÖõ ேமÖõ இÚ�ì
ெகாñÎ வÕ�ற �ைற× தóத இதõ அÐ. ெபüேறா÷ பா÷òÐî ெசöத �Õமணõ தாý.
ஆனாø ஒÕநாÙõ ெப�ய �ரî�ைன எýÚ எÐ×õ எØóத�øைல. ஏேதா
�றóத��ÕóÐ ஒÕவைர ஒÕவ÷ அ�ó�Õóதாüேபாýற Ò�தø இயüைகயாö
வóÐ�ðÊÕóத�ø வாÍ×ìÌ தாý ெப�ய அ�÷‰டìகாரý எýற எñணõ அÊìகÊ
எØõ. ஐóÐ வயÐ அ�தா×õ இரñÎ வயÐ Ôவனா×õ ேச÷óÐ ÌÎõபõ �ìெகன
அைமóÐ ேபான�ø அவÛìÌ இýÛõ க÷வõ.
டாìட÷ அïசனா×ìÌ இÐ �.எî.Ê ÓÊòதÐõ �ைடò�ÕìÌõ Óதø ப�. Óதøநாû
எýபதாø ெப�தாö ேவைல எÐ×õ இøைல. அைறைய ஒØíÌபÎò� Òòதகíகைள
அÎì�யா�üÚ. மÚநாÙìகான வÌôÒìÌò ேதைவயானைதò தயா÷ ெசöதா�üÚ.
இýÛõ ேநர�Õìக, கøæ�ையô பü� இýÛõ ெகாïசõ ெத�óÐ ெகாûளலாெமன
இைணய உல�ையò �றóதÐõ கøæ��ý தளõ �ைர�ø வóதÐ.
�ý� �ý� அைணóத எØòÐìகû 'கí�ராஜுேலஷýŠ Î டாìட÷ வாÍேதவý
கñணý' எýறன Óகô�ேலேய.
அதைனî ெசாÎì� உûேள ெசýறவû அவý ச�பò�ø ெவý�Õóத �Õ�ைனô
பü�Ôõ, �ý அóதì கðÎைர��Õóத ைஹப÷�íì வ�யாö அவý ச�ò�ரõ
ெமாòதòைதÔõ ெத�óÐ ெகாñடாû. அவý மாணவனாöô ெபüற தíக ெமடøகû,
ஐஐஎŠ��ø �.எî.Ê ெசöத ேபாÐ ெவýற ப�Íகû, ச÷வேதச ஏÎக�ø ெவ�யான
அவý கðÎைரகû, பøகைலìகழகò�ý ì�Š மாŠட÷, கøæ� கைலì ÌØ�ý
Your Advertisement Here

கý�ன÷ எýÚ அவ�ý �ñÎ ��óத சாதைனô பðÊயø அவைளô �ர�ìக
ைவòதÐ. ேபரா��ய÷ ெசாýனதý ÓØ அ÷òதõ Ò�óதÐ ேபா�ÕóதÐ. வாÍ�ý ேமø
ெப�ய ம�யாைத ேதாý��ðÊÕóதÐ அïசனா×ìÌ.
ம�யானÐõ அைறையô âðÊì ெகாñÎ ெவ�ேய�னாû அïசனா. Êபா÷ðெமñð
ÓØவÐேம ப�îெசýÚ Íòதமாö இÕóதைதÔõ ஆíகாíேக ெதாðÊக�ø அழகான
ÌேராðடýŠ ெசÊகû அதüÌ இýÛõ அழÌ ேச÷òதைதÔõ ர�òÐì ெகாñேட
நடóதாû. ரòதî �வôÒ �றò�ø கñைண ஈ÷òத ஒÕ ெசÊைய ெநÕí�யேபாÐ
அ��ÕóÐ Ò�தாöò ேதாýற ஆரõ�ò�Õóத இளï�வôÒ �றò த�÷கû அவû
Óகò�ø ஒÕ ÓÚவைலò ேதாüÚ�òதன. பîைசì Ìழóைத ேபால அóதò த�÷க�ø
ஏேதா ஒÕ ப�Íòத�Õóததாöò ேதாýற ெமøல அவüைற வÕÊ�ðடாû அïசனா.
அவளÐ Šப�ஸòைத �ÕõÒவÐ ேபால அைவ தைலயைசìக×õ, அவû தý Óகòைதò
தைழòÐ அóதò த�÷கைளì கýனò�ø ப�òÐì ெகாñடாû.
தý அைற ஜýன�ý வ�யாö இóத நாடகòைதô பா÷òÐì ெகாñÊÕóத வாÍ�ý
இதúக�Öõ Òýனைக ஒýÚ âòÐ 'இவû மகா ர�ைகயாö இÕìகேவñÎõ' எýற
எñணòைதò ேதாüÚ�òதÐ. அவû Óகò��Õóத அóதô பரவசõ அவý பா÷ைவைய
இÚìகமாöò தý�டõ இÕò�ì ெகாñடÐ.
த�÷கேளாடான தý ெகாïசைல ÓÊòÐì ெகாñÎ ��÷óத அïசனா அ�îைசயாöò
�Õõ�ய �ைச�ø ேந÷ெவðடாöî சó�ìக ேந÷óதÐ வாÍ�ý பா÷ைவைய. Í�ெரýÚ
�ýனெலாýÚ பாöóதாüேபா�ÕóதÐ.
(ெதாடÕõ)

Your Comments

http://www.nilacharal.com/ocms/log/09150813.asp

9/15/2010

Handsome Brutal or Handsome Beast / அழகிய மி�க� (2)

World

Home

Entertainment

Lifestyle

உலக�

தமி�� �ைவ

திைர�சார�

add nilacharal to your favourites

Page 1 of 3

Features

Cunard
Cruise Lines

nilacharal as your homepage

Hot
properties in
India
ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
ேசைவ ெபற

Home>>

இíேக Íðட×õ.

Search

Nilacharal

Web

Search in English

Help
Login
Username

Password

அ ïசனா தைலையî �Öô�ì ெகாñÎ �Î�Îெவன

"ெசாøÖ ெசøலõ, எôேபா

நடóதாû. எýன நடóதெதýÚ Ò�ÔÓýேன உடø

ஏüகாÎ ேபாகலாõ?" எýÚ

�ய÷òÐ�ðÊÕóதÐ. ஏேதா தüெசயலாö பா÷ைவகû

எÎòத எÎô�ø ஆரõ�òத

சó�òÐì ெகாñடதüÌ எதüÌ இòதைன படபடôெபனò

கணவ�டõ, "õõõ.... இÐ

தýைன சமாதானõ ெசöÐ ெகாûள அவû ÓயýறாÖõ

ச��øைலேய... எýன தôÒ

அவý பா÷ைவ�ý �ðசñயõ தýைன இýÛõ ெதாட÷வÐ

பñ�íக?" எýÚ ேகðÎî

ேபாலேவ ேதாý�üÚ அïசனா×ìÌ.

��òதாû ேரகா.

Í இரñÎ கñகைளÔõ இÚìகமாö ãÊò �றì�றாý. அïசனா தý பா÷ைவ�ý
வ�யாöò தý Óகò��Õóத பரவசòைத அவý ெநï�ø ஏü��ðÊÕóதாüேபாýற

New Members!
Register Here..
Support

How to contribute
Tamil font help
Work Smart
Volunteer

�ரைம எழ, '�ø� �' எýÚ Óகò�ý Óý ைகைய அைசòÐ அóத மாையையì
கைலìக Óயø�றாý. அôபÊÔõ அவý இதயò�ý Ðûளø Ìைறயாமø ேபாக,
கவனòைதò �ÕôÒõ �தமாö அைலேப�ைய உ�÷ô�òÐ ேரகாைவ அைழòதாý.
"ெசாøÖ ெசøலõ, எôேபா ஏüகாÎ ேபாகலாõ?" எýÚ எÎòத எÎô�ø ஆரõ�òத
கணவ�டõ, "õõõ.... இÐ ச��øைலேய... எýன தôÒ பñ�íக?" எýÚ ேகðÎî
��òதாû ேரகா.

Advertise

தý மைன� தýைனò �றóத Òòதகõ ேபாலô பÊòÐ�Î�றாû எýÚ வாÍ×ìÌò
ேதாýற, "எýனÊ இடõ ேபானாø இÊì�ேற, வலõேபானா கÊì�ேற?" எýÚ ைமய�ø
இறí�னாý.
பòÐ ��ட உைரயாடÖìÌô �ý ேத�ைய �îசயõ ெசöÐ ெகாñÎ �ÎÓைறìÌ
அவý �ñணô�òத ேபாÐ, ÓýÒ �ÎÓைறìÌ ஏí�ய மன�ø இôேபாÐ ஒÕ
�ðேடü�òதனõ ÌÊேய��Õóதைத கவ�òதாý. மாணவ÷க�ý அைஸýெமýÎìகான
ேகû�கû தயா�ôப�ø கவனòைதî ெசÖòத ÓயýÚõ மனõ ஒÕ �ைல��øலாமø
பரபரெவýÚ அóத சÓò�ரì கñக�ý �ýனø பா÷ைவ�ேலேய �ó�ì
ெகாñÊÕóதÐ.
ïசனா அýÚ நாராயணÛìÌô �Êòததாöô பா÷òÐô பா÷òÐ சைமò�Õóதாû.
"எýன இòதைன அம÷ìகளõ, இý�ìÌ? ேவைல ெராõபô �Êî�Õìேகா?" எýறாý
நாராயணý.
"ஒÕ ேவைலÔõ இý�ìÌô பñணøேல. ஆனா Êபா÷ðெமñðல ஒÕ நøல •��í
இÕìÌ. ேவைல எனìÌô �ÊìÌõÛதாý �ைனì�ேறý" எýறாû அïசனா, வாÍ
�ைன×ìÌ வóதைதò த�÷ìகÓÊயாமø.

http://www.nilacharal.com/ocms/log/09220810.asp

9/15/2010

Handsome Brutal or Handsome Beast / அழகிய மி�க� (2)

Page 2 of 3

சாô�ÎõேபாÐ நாராயணý அ�கõ ேபசாமø ஏேதா ேயாசைனÔடேன இÕóதாý.
அïசனா அவைனì கைலìக �Õõபாமø ெதாைலìகாð��ø பா÷ைவையò
�Õô�னாû.
நாராயணý தý இடÐ ைகயாø அவளÐ �ரøகைள இÚìகமாöô பü�னாý. �ý,
"ஆÚ மாசõ �íகôâ÷ ேபாகÏõ ேபா�ÕìÌ. இÕóÐô�யா?" எýறாý சïசலòேதாÎ.
�Õமணமா� இóத ஒÕ வÕடò�ø ஒÕ நாû Üட இÕவÕõ ��ó�Õóத�øைல. ஆÚ
மாதíகû ��ó�ÕìகேவñÎõ எýறÐõ மைலôபாö இÕóதÐ அïசனா×ìÌ.
அவû ப�ø ெசாøலாமø தýைன சüÚ அ�÷î�யாöô பா÷ìக×õ, "எனìÌõ
�Êìகைலதாý, அïÍ. ெராõப நøல ôராஜìð. ôெராேமாஷÛìÌ வாöô�ÕìÌ.
அதனால ேவñடாõÛ �டÓÊயைல" எýறாý நாராயணý.
"ேசîேச... நøல வாöôைப ஏý �டÏõ? ேபாö வாíக"
அவû வாö அôபÊî ெசாýனாÖõ கñக�ø கலìக�Õóதைத கவ�òத நாராயணý,
"இைட�ல � ஒÕ தடைவ �íகôâ÷ வ÷ற மா�� ôளாý பñணலாõ. நாû
ஓÊôேபா�Îõ. ஒñÏõ ெத�யாÐ" எýறாý சமாதானமான Ìர�ø.
(ெதாடÕõ)

Your Advertisement Here

Your Comments
ெபய÷ :
�ý அïசø :
ÍðÊ :

Comment In:

Tamil

English

(Type here in Thanglish and see tamil text in bottom. Tamil conversion powered by : www.suratha.com)
NOTE : Please do not use single quote in your comments. You can use double quote in place.

(English / தமிழி� - �ன�ேகா�)
What you see in this box gets posted as feedback.

இட×õ

http://www.nilacharal.com/ocms/log/09220810.asp

9/15/2010

Azhagiya Mirugam (3) / அழகிய மி�க� (3)

World

Home

Entertainment

Lifestyle

உலக�

தமி�� �ைவ

add nilacharal to your favourites

Page 1 of 4

திைர�சார�

Features

Cunard
Cruise Lines

nilacharal as your homepage

Hot
properties in
India
ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
ேசைவ ெபற

Home>>

இíேக Íðட×õ.

Search

Nilacharal

Web

Search in English

Help
Login
Username

Êபா÷ðெமýÎìÌû ÑைழÔõேபாேத அïசனா×ìÌô

எôேபாÐ�øலாமø

பரபரெவý�ÕóதÐ. வாÍ�ý அைறையì கடóத ேபாÐ

இôேபாÐ தý மனõ தý

கñகû அ�îைசயாö ஜýனைல ேநாìக,

கðÎôபாðÊø இøலாமø

அைடìகôபðÊÕóத ஜýனø அவÙìÌû ஏேதா ஒÕ

எíேகா ��óÐ ெகாñÊÕóதÐ

அவŠைதைய ஏüபÎò�üÚ. 'இÐ தôÒ' எýÚ கýனò�ø

அவÛìÌ சïசலòைத

தனìÌò தாேன அÊ ேபாðÎì ெகாñÎ �Î�Îெவன

ஏüபÎò�üÚ.

நடóதவû, தனìÌô �ýனாø வóத வாÍைவேயா அøலÐ
அவý Óகò�ø அÕõ�ய Òýனைகையேயா கவ�ìக�øைல.

Password

வாÍ×ìÌ அýÚ காைல உüசாகமாöô �றóதÐ ேபா�ÕóதÐ. உûேள ÑைழÔõ ேபாேத
New Members!
Register Here..
Support

அïசனாைவô பா÷ìக ேந÷óதÐ மðÎ�ý� அவ�ý மனô ேபாராðடòைதÔõ கவ�ìக
வாöòத�ø மனõ இறìைக கðÊì ெகாñÎ பறóதÐ. 'இெதýன �டைலô
�ûைளòதனõ!' எýÚ ேதாýற, வாö�ðÎ நைகòÐ�ðÎ அýைறய ேவைலக�ø
ஆúóதாý.

How to contribute
Tamil font help
Work Smart
Volunteer
Advertise

ïசனா ம�ய வÌôÒìகான ஏüபாÎகைள ேல�ø ெசöÐ ÓÊòÐ�ðÎò
தýனைறìÌò �Õõ�ì ெகாñÊÕóத ேபாÐ பல வÌôபைறகைளì கடìக ேந�ðடÐ.
ஜýனø வ�ேய ெத�óத மாணவ÷க�ý Óகì Ì�ôÒõ உடø ெமா�Ôõ வÌô�ý
ÍவாரŠயòைதô �ர�ப�òÐì ெகாñÊÕóதைத ர�òÐì ெகாñேட நடóதாû. ஒÕ
வÌô�ø �ல மாணவ÷கû கைட� ெபï�ø Íகமாöò àí�ì ெகாñÊÕóதைதÔõ,
மüெறாÕ வÌô�ø ெமௗனமாö ைசைக ெமா��ø ��ìெகð கெமñட� நடò�ì
ெகாñÊÕóதைதÔõ பா÷òÐ�ðÎò தனìÌû ��òÐì ெகாñடாû. மாணவ÷க�ý
கவனòைத ஈ÷ôபÐ எòதைன �ரமெமýÚ அவÙìÌô Ò�ய ஆரõ�ò�ÕóதÐ.
அóதì Ì�ô�ðட வÌôபைறையì கடóத ேபாÐ மாணவ÷கû அòதைன ேப�ý
கவனÓõ ஓ�டò�ø Ì�ó�Õìக, அவ÷க�ý Óகò��Õóத ÒýனைகÔõ ÍவாரŠயÓõ
அ�சயமா�Õìக, அóத அüÒதòைத �கúò�ய ஆ��ய÷ யாெரýÚ அ�óÐ ெகாûÙõ
ஆவ�ø வா�ைலì கடìைக�ø பா÷ைவையò �Õô�னாû அïசனா. எôேபாÐõ
எதüகாக×õ வÌô��ÕóÐ பா÷ைவையò �Õôபாத வாÍ×õ ஏேதா ஒÕ àñட�ø
வா�ைல ேநாìக, அíேக அïசனாைவì கñடÐõ ப�ெரýÚ தனìÌû ஒÕ பரவசô
�ரளயõ �கúóதÐ ேபாø உண÷óதாý. அóத ஆüறø ெவûளò�ø சðெடýÚ தý�ைல
மறóÐ ெசயலüÚ �ýற�ø வÌô�ø �Øóத �சôதõ வாÍைவò தÎமாறî ெசöதÐ.
ேமைச��Õóத தý Òòதகò�ø ஏேதா ேதÎõ பாவைன�ø தýைன �ைலôபÎò�ì
ெகாñÎ வÌôைபò ெதாட÷óதாÖõ தý மன�ý ஒÕ பா� அïசனா�ý �ý
அைலóÐ ெகாñÊÕôபைத அவனாø உண÷óÐ ெகாûள ÓÊóதÐ.
வÌôைப ÓÊòÐ�ðÎò தýனைறìÌ வóதம÷óத ேபாÐ ஆயாசமாö இÕóதÐ
வாÍ×ìÌ. இÐவைர இôபÊ எôேபாÐõ நடóத�øைல. எôேபாÐ�øலாமø இôேபாÐ

http://www.nilacharal.com/ocms/log/09290802.asp

9/15/2010

Azhagiya Mirugam (3) / அழகிய மி�க� (3)

Page 2 of 4

தý மனõ தý கðÎôபாðÊø இøலாமø எíேகா ��óÐ ெகாñÊÕóதÐ அவÛìÌ
சïசலòைத ஏüபÎò�üÚ. தாý பல�னôபðÎ�ðேடாமா அøலÐ அïசனா�டõ ஏேதா
�ேசஷ�Õì�றதா எýபÐ அவÛìÌô Ò�ó�Õìக�øைல. மனõ ÓØவÐõ
ஏேதாெவாÕ ேபாைத �ரõ� அவைனò ெத�வாö ேயா�ìக �டாமø ெசöதாÖõ, இÐ
ேதைவ�øலாத �ìகø எýபÐ மðÎõ ெத�வாöô ÒலôபðடÐ அவÛìÌ.
ேபாைதையì கைலìÌõ ெபாÕðÎ தý எìச÷ைசŠ ைபைய எÎòÐì ெகாñÎ �õ
ேநாì� நடóதாý வாÍ.
ðெரð �ø�ø ஒÕ ம� ேநரõ ேபö ேவகò�ø ஓÊ ÓÊòத ேபாÐ மனõ
ஒÕÓகôபðÊÕóதÐ. அïசனா எý�ற மாயô �சாÍ தý மனைதì ெகாò�ì ெகாñÎ
ேபாவைத இ� ஒÕ ேபாÐõ அÛம�ìகô ேபாவ�øைல எýற உÚ�Ôõ அவý மன�ø
�ைறó�ÕóதÐ.
ராயணý �íகôâ÷ ெசýÚ�ðட�ø தனìÌ ம�úî�யா ேசாகமா எýÚ
அïசனாவாø �ளí�ì ெகாûள இயல�øைல. ஆைசì கணவைனô ��óதÐ ஒÕ Òறõ
ேவதைனயாக இÕóதாÖõ மÚÒறõ ஏேதா கðட�úòÐ �டôபðடÐ ேபாலøலவா
இÕì�றÐ!
ச�ì�ழைமைய ச�òÐì ெகாñÊÕóதாû அïசனா. ேநüைறìÌô பா÷ைவகû சó�òÐì
ெகாñட��ÕóÐ மனõ ஒÕ �ைல��øலாமø �Ú�Úெவனî Íü�ì ெகாñÊÕì�றÐ.
ஏேதா மÐ×ñÎ�ðÎ ேமகò�ø சïசாரõ ெசöவÐ ேபாýற மயìகÓõ �றìகÓமாö
அவைளò �ணறÊòதன. ெநாÊ ஓயாமø அóதô பரவசò தÕணõ தைலìÌû �ñÎõ
�ñÎõ படமாö ஓÊì ெகாñÊÕôப�ø சாô�டò ேதாýறாமø, àíக×õ ÓÊயாமø
ேவதைனயாö இÕì�றÐ... Íகமான ேவதைன! நாராயணý இÕóதாø இôபÊ உதðÊø
சதா ÒýனைகÔõ பா÷ைவ�ø �றìகÓமாö Íü�ì ெகாñÊÕìக ÓÊÔேமா?

Your Advertisement Here

�íகð�ழைமìகாöò தவ�Õìக ஆரõ�òதாû அïசனா. ஞா�üÚì �ழைமேய அÎòத
நாû உÎòÐவதüகான உைடகைளò ேத÷óெதÎòÐ ேதöòÐ ைவôபÐõ, ெபாÕòதமான
அ�கலýகைளô ேபாðÎô பா÷òÐ எÎòÐ ைவôபÐõ, ÓகòÐìÌô âîÍ தட�
ெமÕேகüÚவÐமாö மÚநாÙìகாக தயா÷ ெசöய ஆரõ�ò�Õóதாû. அóத ஆரவாரò�ø
வÌôÒìÌì Üட தாý தயா÷ ெசöயாதÐ �ைன�ø வர இர× பòÐ ம�ìÌ ேமø
அவசரக��ø ேநாðŠ எÎòதாû. ேவைலைய ÓÊòத ேபாÐ அச�யாக இÕóதாÖõ
ேசர மÚòத இைமகைளì ெகï�ì ெகாï� அவû àí�ய ெசாüப ேநரõ Üட
வாÍ�ý �ைன× கனவாö ஜ�ò�ÕóதÐ.
தý �õபòைத áÚ Óைற ச�பா÷òத �ýÛõ �Õô� ஏüபடாமø, ேநரமா��ðட
கÎô�ø �ðைடô âðÊ�ðÎì �ளõ�ய ேபாÐ எ�÷பா÷ô�ø மனõ பரபரòதÐ.
Êபா÷ðெமñைட ெநÕí�ய ேபாÐ தýைனì கடóÐ ெசýற �வôÒì கா�ø வாÍைவô
பா÷òதÐõ Óகõ ெசõபÕò� ேபால மல÷óÐ �வóதÐ. அவý காைரô பா÷ì
பñ��ðÎ �ரதான வா�ÖìÌ வÕவதüÌõ தாý அíÌ ெசýÚ ேச÷வதüÌõ ச�யாக
இÕìÌõ எýற க�ô�ø காøகû �ýனô �ýன அவû Ñைழ வா�ைல ேநாì�
நடóதாÖõ பா÷ைவ �ÕðÎòதனமாö கா÷ பா÷ìைக ேநாðடõ �ðÎì ெகாñÊÕóதÐ.
வாÍ�ý கா÷ �ýற ேவகò�ø அவý சÎ��ø இறí�யைதÔõ �Ú�ÚெவýÚ
�ைறôபாö நடóÐ தனìÌ Óý Êபா÷ðெமñÎìÌû ÑைழóதைதÔõ அவý பா÷ைவ
சüÚõ �தறாமø Óýேனாì� இÕóதைதÔõ சüÚ அ�÷î�ேயாÎ ேநாì�னாû அïசனா.
அவÛõ தýைனô ேபால ஏí�ò ÐவñÊÕôபாý எýற எñணõ ெபாÊôெபாÊயாö
உ�ர, ஒÕ ேவைள தýைனì கவ�ò�Õìக மாðடாý எýÚ சமாதானõ ெசöÐ ெகாûள
Óயø�றாû.
அவý அைற�ý அÕகாைம�ø ெசýறÐõ ெவðகò�ø தானாö தைல க�ழóÐ
ெகாñடாÖõ அைறையì கடìைக�ø ÓÊைய ச� ெசö�ற பாவைன�ø அவý
ஜýனைல ேநாìÌ�றாû அïசனா. இÚìகமாö ãÊ இÕóத ஜýனø Óகò�லைறய,
மனõ சðெடýÚ ÍÕñÎ ெகாñடÐ. அேத கணõ அவý தý அைற��ÕóÐ

http://www.nilacharal.com/ocms/log/09290802.asp

9/15/2010

Azhagiya Mirugam (3) / அழகிய மி�க� (3)

Page 3 of 4

ெவ�ôபðÎ கதைவ இØòÐî சாò��ðÎ சüÚõ சல�ìகாமø அவைளì கடóÐ நடìக,
அïசனா×ìÌ ஏமாüறò�ø வாúìைகேய ெவÚòÐô ேபானÐ.
'இவÛìÌ நாý ஒÕ ெபாÕðேட அøல. இóதì கத×, இóதî ெசÊ, இóத Íவ÷ ேபால
நாÛõ ஒÕ வŠÐ இவÛìÌ. இøைலெய�ø, இôபÊ எ�÷ôபðÎô ேபா�றவý
Ìðமா÷�í Üடவா ெசாøலமாðடாý? இரñÎ நாளாö இவý �ைன×க�ø ஊ�ì
�டóததüÌ எóத அ÷òதÓ�øைல'. ஆனாø அவû ெநïசாíÜðÊø பாறாíகø ேபால
�ைலòÐ�ðÊÕóதாý வாÍ.
அóத வாரõ ÓØவÐõ அவ�ý பாராÓகõ அவைள ெவÌவாöì கலì��ðÊÕóதÐ.
அவý தýைன இòதைனயாöô பா�ò�ÕôபÐ அவÙìÌ �Ìóத அவமானமாö
இÕóதÐ. தýைன ஒÕ மÛ�யாöì Üட ம�ìகாதவ�டõ தனìேகý இòதைன �ÊôÒ
எýற ேகாபõ அவ�ý ரணòைத ேமÖõ அ�கôபÎò�யÐ. பû��Öõ கøæ��Öõ
எòதைன ேப÷ அவைளò Ðரò��Õì�றா÷கû! ஒÕவ�டÓõ, ஏý நாராயண�டõ Üடò
ேதாýறாத இòதைன ஈ÷ôÒ இவ�டõ மðÎõ ஏý? அïசனா×ìÌ �ைனìக �ைனìகì
Ìழôபேம எï� �ýறÐ.
நாராயணý ெதாைல ேபÍõேபாெதøலாõ �ரயòதனôபðÎ ம�úî�
காðடேவñÊ�ÕóதÐ அவû சíகடòைத இýÛõ அ�கôபÎò�யÐ. அவÛìÌò
Ðேராகõ ெசöவதாö உûளõ Ìò�üÚ. ஆனாø வாÍ�ý �தான உண÷×கû அவû
தானாö ஏüபÎò�ì ெகாñடைவ அøலேவ? அவளÐ அÛம� இøலாமேலேய அவைள
ஆì�ர�òÐì ெகாñட அÍரரøலவா அைவ? - எýÚதாý அவû உÚòதைலì
ÌைறòÐì ெகாûள Óயø�றாû.
(ெதாடÕõ)

Your Comments
ெபய÷ :
�ý அïசø :
ÍðÊ :

Comment In:

Tamil

English

(Type here in Thanglish and see tamil text in bottom. Tamil conversion powered by : www.suratha.com)
NOTE : Please do not use single quote in your comments. You can use double quote in place.

(English / தமிழி� - �ன�ேகா�)
What you see in this box gets posted as feedback.

இட×õ

http://www.nilacharal.com/ocms/log/09290802.asp

9/15/2010

Handsome Brutal or Handsome Beast / அழகிய மி�க� (4)

World

Home

Entertainment

Lifestyle

உலக�

தமி�� �ைவ

திைர�சார�

add nilacharal to your favourites

Page 1 of 3

Features

Cunard
Cruise Lines

nilacharal as your homepage

Hot
properties in
India
ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
ேசைவ ெபற

Home>>

இíேக Íðட×õ.

Search

Nilacharal

Web

Search in English

ெசýற ஞா�üÚì �ழைமìÌ ேந÷மாறாö ÐìகÓõ

அôபா, அõமா, கணவý,

ேசாகÓமாöì க�óÐ ெகாñÊÕóதÐ இóத ஞா�Ú.

மைன�, �ûைளíக,

ெதாைலேப� அைழòதÐ.

ஃôரñðŠ - இôபÊ நõம
வாúìைக�ல Óì�யமான

Help
Login
Username

Password

New Members!
Register Here..
Support

How to contribute
Tamil font help
Work Smart

"அìகா ேபசேறñÊ. எýன வாöŠ டøலா இÕìÌ? த�யா

உற×கெளøலாõ இóத மா��

இÕìகì க‰டமா இÕìேகா?" எýÚ தý ேகû�ìÌò

ஒôபóதõ ேபாðடவíகதானாõ.

தாேன ப�ø ெசாø�ì ெகாñடாû �òயா.
"அெதøலாõ இøேலìகா"
"�ýேன?"
"ஒÕ ஃôரñð வóÐ அØÐðÎô ேபானா. அைதô பü� �ைனî�ðÊÕóேதý"
"வழìகமான ÌÎõபô �ரî�ைனயா? இெதøலாõ வாúìைக�ல சகஜமôபா" ��ôேபாÎ
ெசாýனாû சேகாத�.

Volunteer
Advertise

"இøைலìகா. இவ �ரî�ைன ெராõப �ò�யாசமா இÕìÌ. இÐவைரìÌõ இôபÊ நாý
ேகû�ôபðடேத இøைல"
"இýடரŠÊí.... ேமேல ெசாøÖ"
அïசனா தயí�னாû. "Íõமா ெசாøÖÊ. எனìÌ அóத ஃôரñð யாÕýÛ Üட
ெத�யாÐ. நாý யா÷�ðேட ேபாö ெசாøலô ேபாேறý?" �òயா ஊì�னாû.
"இவ �னõ ஆஃ�ஸுìÌô ேபாÌõ ேபாÐ பŠல யாைரேயா பா÷ôபாளாõ. இôப
அவைனô பா÷ìகாம இÕìக ÓÊயைலíகறா"
"இ�ெலýன ôராôளõ? சகஜமா வ÷ற காதøதாேனÊ?"
"அவÙìÌì கøயாணமா�Îî�"
"ஆí?" எýÚ ஆîச÷யமானாû �òயா.
"ேபாற பŠைஸ மாò�ô பாòதாளாõ. �ù எÎòÐðÎ ெவÚமேன �ðல Üட இÕóÐ
பா÷òதாளாõ. ெராõப வ�ìகறÐíகறா" Ìர�ø உண÷î�கைளì காðடாமø ேபச
Óயü�òதாû அïசனா.

http://www.nilacharal.com/ocms/log/10060806.asp

9/15/2010

Handsome Brutal or Handsome Beast / அழகிய மி�க� (4)

Page 2 of 3

"ஐ... �"
"அவý ேப÷ Üட ெத�யாதாõ. ஏý இôபÊ நடìகறÐýÛ Ò�ï�ìகேவ ÓÊயைலýறா"
இóதô �ரî�ைன தýனெதýÚ தý சேகாத�ìÌò ெத�óÐ�டì Üடாெதன பல
�தíக�ø மாÚதøகû ேச÷òதாû அïÍ.
"ெவ� இýடரŠÊí... ெரñÎ வாரõ Óýனால Òì ìளôல ஒÕòத÷ க÷�ì
�ேலஷý�ôÛ ஒÕ Òìைகô பü� ெசாø�ðÊÕóதா÷. அôேபா நாý ��யசா
எÎòÐìகைல. ஆனா � இôேபா ெசாøறைதô பா÷òதா இÐ அóதô Òòதகò�ல வ÷ற
க÷ம உற× மா��தாý ெத�ÔÐ" எýறாû �òயா ேயாசைனÔடý.
"அôபÊýனா?"
"உனìÌ ஆýமா�ல நõ�ìைக இÕì�øைலயா?"
"ஆமா"
"ஒùெவாÕ ஆýமா×õ ஒÕ �ற� எÎìகறÐìÌ Óýனால â�ல எýெனýன
பாடíகû கòÐìகô ேபாேறாõÛ ÓÊெவÎìÌமாõ. அóத பாடòைதì கü�ìக சக
ம�த÷கû ேவÏ�øைலயா, அÐìகாக மüற ஆýமாìகû Üட ஒôபóதõ ேபாÎமாõ.
அதாவÐ � எý வாúìைக�ல இôபÊ இôபÊ ÑைழïÍ இெதெதøலாõ ெசö, நாý
அ�ேல÷óÐ பாடõ கòÐìகேறý அôபÊýÛ பல ஆýமாìகேளாட ேப�
ைவî�ì�ðÎòதாý â��ல �றìÌமாõ. அôபா, அõமா, கணவý, மைன�, �ûைளíக,
ஃôரñðŠ - இôபÊ நõம வாúìைக�ல Óì�யமான உற×கெளøலாõ இóத மா��
ஒôபóதõ ேபாðடவíகதானாõ. இ�ல Óì�யமானவíக யா÷ யா÷னா - யா÷ யா÷�ðேட
நமìÌ லù-ேஹð �ேலஷý�ô இÕìேகா அவíகதானாõ. அதாவÐ ஒÕòதரால நமìÌ
ெராõப ேவதைன, ஆனா அவíகைள நõமால �டÓÊயைலíகற �ைலைம
Your Advertisement Here

இÕìÌ�øைலயா, அவíெகøலாõதாý நõேமாட Óì�யமான பாடíகைளî ெசாø�ò
த÷றவíகளா இÕôபாíகளாõ" �ளமாö �ளìகம�òதாû �òயா.
"ேகìகறÐìேக தைலையî ÍòÐÐ. எý ஃôரñð�ðேட ெசாøேறý. அவÙìÌ ஏதாவÐ
Ò�Ôதா பா÷ôேபாõ"
ேவேறேதேதா ேப��ðÎ உைரயாடைல ÓÊòÐì ெகாñட�ý க÷ம உற× பü�ய
�óதைன�ø ஆழóதாû அïசனா. வாÍ தனìÌ க÷ம உறவாகòதா�Õìக ேவñÎõ
எýÚ உÚ�யாகò ேதாý�üÚ அவÙìÌ. இøைலெய�ø Óý�ý ெத�யாத
ஒÕவ�டõ ஏேதா எòதைனேயா ெஜýமமாöò ெத�óதவý ேபாø ஏý இòதைன ஈ÷ôÒ,
எ�÷பா÷ôÒ? �ல வாரíகû ÓýÒ யாெரனேவ ெத�ó�ராதவý இýÚ வாúìைக�ý
�ரதான அíகமாö ஆனதý ÝðÍமõ �òயா ெசாýன ஆýம ஒôபóதமாகò தா�Õìக
ேவñÎெமன எñ�ய ேபாÐ மனÐ ெகாïசõ ÍகôபðÊÕóதÐ ேபா�ÕóதÐ
அïÍ×ìÌ. 'எனìெகýன கüÚì ெகாÎìக வó�Õì�றாö, வாÍ? எÐவா�Ûõ இòதைன
வ��øலாமø �ைரவாöì கüÚì ெகாேடý' எýÚ அவ�டõ மான�கமாöì ேகðÎì
ெகாñட ேபாÐ �ல நாðகளாöò ெதாைலóÐ ேபா�Õóத Òýனைக ஒýÚ அவû
இத�ø தவúóதÐ.
(ெதாடÕõ)

Your Comments
ெபய÷ :
�ý அïசø :

http://www.nilacharal.com/ocms/log/10060806.asp

9/15/2010

Mirugam - 5 / அழகிய மி�க� (5)

World

Home

Entertainment

Lifestyle

உலக�

Page 1 of 3

தமி�� �ைவ

add nilacharal to your favourites

திைர�சார�

Features

Cunard
Cruise Lines

nilacharal as your homepage

Hot
properties in
India
ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
ேசைவ ெபற

Home>>

இíேக Íðட×õ.

Search

Nilacharal

Web

Search in English

Help
Login
Username

Password

New Members!
Register Here..
Support

அÎòத வாரõ ஆரவாரேமÐ�øலாமø ெசýÚ

த�ைம�ø க�ìகô

ெகாñÊÕóதÐ. வாÍ×õ தாÛõ ேவÚ ஏேதா உலகò�ø

ேபாÌõ வார இÚ�,

ஒôபóதõ ெசöÐ ெகாûÙமள× ெநÕí��Õó�Õì�ேறாõ

ெவû�யýேற அவைள

எý�ற எñணேம அவÙìÌì ெகாïசõ ஆÚதலாக

பயÓÚòத ஆரõ�ìக, ம�ய

இÕóதÐ. இòதைன ேவதைன�ý ãலõ கüÚì ெகாûளô

உண× இைடேவைள�ø

ேபாÌõ அóத வாúìைகô பாடõதாý எýன எýற ஆ÷வõ

கவனòைதò �ÕôபலாெமýÚ

எØó�Õóத�ø உண÷î� ெவûளõ சüÚ

கøæ��ý வடேகாÊ��Õóத

மðÎôபðÊÕóதாÖõ அÊநாதமாö á�ைழ ேசாகõ

âíகா�ø உல� வரì

எôேபாÐõ அïÍ�ý மனைத �யா�ò�ÕóதÐ.

�ளõ�னாû அïசனா.

த�ைம�ø க�ìகô ேபாÌõ வார இÚ�, ெவû�யýேற அவைள பயÓÚòத ஆரõ�ìக,
ம�ய உண× இைடேவைள�ø கவனòைதò �ÕôபலாெமýÚ கøæ��ý
வடேகாÊ��Õóத âíகா�ø உல� வரì �ளõ�னாû அïசனா. ெவÌ நாðகளாகô
ேபாக ேவñÎெமன �ைனò�ÕóதாÖõ அýÚதாý ÓதýÓதலாöî ெசøல வாöôÒ

How to contribute
Tamil font help
Work Smart

�ðÊ�ÕóதÐ. âíகா அழகாöô பராம�ìகôபðÊÕóதÐ. அட÷ò�யாö மரíகû அரñ
ேபாø �üக மல÷ô பÎìைககÙõ பîைசô Òøெவ�கÙõ âíகாைவ அலíக�òதன.

Volunteer

Üðடõ அ�க�øலாதÐ ஆîச÷யமா�ÕóதÐ. ஒÕ ேவைள நமìÌî ெசாóதமானதý

Advertise

அÕைம மரòÐ�Îõ ேபாÖõ! ஒÕ �ல மாணவ÷கû மரòதÊ�ø ெபாÚôபாöô பÊòÐì
ெகாñÊÕóதா÷கû. ஒÕ Üðடõ அரðைடேயாÎ உணைவÔõ ெமýÚ ெகாñÊÕóதÐ.
�ல காதø ேஜாÊகû கவைல ஏÐ�øலாமø கைதயÊòÐì ெகாñÊÕóதா÷கû.
âíகா�ý ைமயò�ø ெத�óத மñடபòைத ேநாì� நடóதாû அïசனா. அÕ�ø
ெசýறேபாÐ மñடபò�ý நÎ��Õóத அலíகார ேமைட�ø இÕóத ெப�ய �ý
ெதாðÊ ெத�ய உüசாகõ ெதாü�ì ெகாñடÐ அïÍைவ. �ý ெதாðÊ எýறாø
ெகாûைளô ��யமா�üேற!
ேமைட�னÕேக இÕóத �ெமñð இÕìைக�ø அம÷óÐ ர�ìக வாகாö ேமைட�ø
ைககைள ஊý�ò ெதாðÊ�ø கñகைளô ப�òதேபாÐ ெதாðÊìÌûÙõ வாÍ�ý
Óகõ ெத�ய, தனìÌô ைபò�யõ Óü��ðடÐ எýற �ைனôேபாÎ தý கüபைன�ý
உÕவகமான அóத Óகòைதì கñ ெகாðடாமø பா÷òÐì ெகாñÊÕóதாû அïசனா...
ெதாðÊ�ý மÚÒறõ எôேபாÐõ ேபால �ýகேளாÎ �ýகளாö ேமான �ைல��Õóத
வாÍ×ìÌ ÓØ �ல× ேபால ஒ�÷óத அïசனா�ý Óகõ ெதýபðடேபாÐ ேவÚ
�óதைன ஏÐெமழாமø அóத வðட ÓகòைதÔõ காóதì கñகைளÔõ ஆழமாö
ஊÎÕ�ô பா÷ìகòதாý ேதாý�யÐ. இóத ஏகாóத �ைல �ÊòதÐ எòதைன கணõ,
எòதைன ÔகெமýÚ கணìேகÐõ இøலா ேநரமüற ஒÕ ெவ��ø �தóÐ
ெகாñÊÕóதவ÷கைளò Ðû�ì Ì�òத �ெனாýÚ கைலòதÐ.

http://www.nilacharal.com/ocms/log/10130807.asp

9/15/2010

Mirugam - 5 / அழகிய மி�க� (5)

Page 2 of 3

தாý இòதைன ேநரõ �õபெமன ர�òதÐ �ஜெமனò ெத�óதÐõ ெநïÍ தடதடìக
சேரெலýÚ ெவ�ேய�னாû அïÍ. அவû பா÷ைவ��ÕóÐ மைறÔõ வைர ��
இைமìகாமø பா÷òÐì ெகாñÊÕóதாý வாÍ. 'இóத மாயô�சாÍ எýைன
�Îவதா�øைல' எனò ேதாý�ய ேபாÐ மனÍ �வ�ìக இயலா ˆவாைல ஒý�ø
�க�ôபைத அவனாø உண÷óÐ ெகாûள ÓÊóதÐ. இóதô பரவசõ
அவÙìÌ�ÕìÌமாெவýற ேகû� அவÛìÌû âதாகரமாöò ேதாý� �ைடேதÊô
பறìக ÓüபðடÐ.
அïÍ �Î�Îெவன Óýேனாì� நடóதாÖõ மனõ �ýேனாì�òதாý பய�ì�றÐ.
'எனìÌòதாý அவý ேமø ைபò�யõ எýறாø அவÛìெகýன? ஏý அவÛõ அôபÊ
ஆýமாைவ ஊÎÕ×õ பா÷ைவ பா÷òதபÊ அம÷ó�Õìக ேவñÎõ?' வாÍ×ìÌõ
தýபாø ஈÎபாÎ இÕì�றெதýÚ உÚ� ெசöÐெகாûÙõ �தமாöòதாý இóதì ேகû�
அவÙìÌû ேதாý�யÐ.
'� எýனதாý இ� எýைன உதா�னõ ெசöவதாö நÊòதாÖõ இóதì கணòைத
உýனாø �Õô� எÎòÐì ெகாûள ÓÊயாÐ' எýÚ மனÍìÌû வாÍ�டõ ெசாø�ì
ெகாñடாû அவû. அïÍ�ý உடø, மனõ, ஆýமா அைனò�Öõ �Ö�Öெவன
ெதýறø ��ìெகாñÊÕóதÐ.
(ெதாடÕõ)
Your Advertisement Here

Your Comments
ெபய÷ :
�ý அïசø :
ÍðÊ :

Comment In:

Tamil

English

(Type here in Thanglish and see tamil text in bottom. Tamil conversion powered by : www.suratha.com)
NOTE : Please do not use single quote in your comments. You can use double quote in place.

(English / தமிழி� - �ன�ேகா�)
What you see in this box gets posted as feedback.

இட×õ

http://www.nilacharal.com/ocms/log/10130807.asp

9/15/2010

Handsome Brutal or Handsome Beast (6) / அழகிய மி�க� (6)

World

Home

Entertainment

Lifestyle

உலக�

தமி�� �ைவ

add nilacharal to your favourites

திைர�சார�

Page 1 of 3

Features

Cunard
Cruise Lines

nilacharal as your homepage

Hot
properties in
India
ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
ேசைவ ெபற

Home>>

இíேக Íðட×õ.

Search

Nilacharal

Web

Search in English

Help
Login
Username

ãýÚ மாதíகளாö இÐ ெதாட÷óÐ ெகாñÎதா�Õì�றÐ.

மனைத அடìக ெவÌவாö

ரõபò�ø சóத÷ôபவசமாöî சó�òத பா÷ைவகû தóத

ÓைனóÐ பா÷òÐò ேதாüÚô

ேபாைத�ø �ý ஒÕவைர ஒÕவ÷ பா÷òÐì

ேபாö 'இóதì ÌரíÌ

ெகாûவதüெகனேவ சóத÷ôபõ வÌòÐì ெகாñடா÷கû.

அைலóÐ �Õõ� அÊபðÎò

ஆனாø ெதாைல��ÕóÐ ர�òÐì ெகாû�ற ைத�யõ

�Õõ� வரðÎõ' எýÚ

அÕ�ø வÕõ ேபாÐ மாயமாö மைறóÐ�Îõ.

�ðÎ�டòதாý ேதாý�யÐ

உலகòைதேய வாயாø அளóÐ�Îõ வாÍ அïசனா 20

அவÙìÌ.

அÊ àரò�ø இÕóதாø நòைத ேபாலò தý ÜðÎìÌû
Password

ÍÕñÎ ெகாû�றாý. வா÷òைதகû மðÎமøல, அவ�ÕìÌõ ேபாÐ அòதைன
ÒலýகÙõ மயí�òதாý ேபா�ýறன அவÛìÌ.

New Members!
Register Here..
Support

இேதா... இýÛõ ãýÚ ��டòÐìÌû அïÍ ஜýனைலì கடìக ேவñÎõ. ம�ையò
�Õõப ஒÕÓைற பா÷òதாý 9.28. ஜýனைல அகலமாöò �றóÐ ைவòÐ�ðÎ
ேமைஜ�ø ைகäý�ì கñ ��ðடாமø காòÐì ெகாñÊÕóதாý. அவû கடóÐ ேபாக

How to contribute

4 �நாÊகûதாேன ஆÌõ? கñ ��ðÊ �ல �நாÊகைளò ெதாைலôபாேனý?

Tamil font help
Work Smart
Volunteer

அïÍ Í�தா�ý Ðôபðடாைவî ச�ெசö�ற சாì�ø அïÍ ஜýனைல ேநாì�ò �Õõப

Advertise

பா÷ைவகû பðÎõ படாமø Šப��òÐ �ñடன. ம��றகாø பý�ெரÎòÐ �øெலýÚ
மன�ø தட��ðடாü ேபா�Õì�றÐ வாÍேதவÛìÌ. நாû தவறாமø சõ�ரதாயõ
ேபால இÐ நடóதாÖõ �னÓõ இóதô பரவசÓõ �றìகòதாý ெசö�றÐ! வாÍ×ìÌ
இைதì காதெலýÚ ெசாøலò ேதாýற�øைல. இÐ ஒÕ �தì கவ÷î�. அïசனாைவô
பா÷ìகô �Êò�Õì�றÐ; அவû பா÷ôபÐõ �Êò�Õì�றÐ. அவû இøலாத
ெபாØÐக�ø ஏேதாெவாÕ ஏìகõ மனைத ஆì�ர�ì�றÐ. அïசனா×ìÌõ
இôபÊòதா�Õìக ேவñÎõ எýÚ அவý அவதா�ò�Õóதாý. தýைனô பா÷ìைக�ø
அவû உட�ø ஏüபÎõ Ìைழ×õ பா÷ைவ��ÕìÌõ ஏìகÓõ அôபÊòதாý அவைன
எñண ைவì�ýறன.
அïÍ தý அைறìÌû ÑைழÔÓý àரò�ø ெத�Ôõ அவý அைறைய வழìகõ
ேபாலò �Õõ�ô பா÷ì�றாû. அ÷òதேமÐமüற �ÚìÌòதனõதாý. ஆனாø அவý
ÍüÚîÝழ�ø எíேகÛõ இÕìக வாöôÒñÎ எýறாேல பா÷ைவ தýனாø அíÌ
ேபாö �ü�றேத! �ல சமயõ �க அவமானமாக இÕì�றÐ அவÙìÌ.
�Õமணமான�ý இôபÊ மனைத அைலய�ÎவதüÌ மனசாð� அÊìகÊ Ìள� ேபாலì
ெகாðÊì ெகாñÎதா�Õì�றÐ. ஆனாø ஏேதா ஒÕ மாயì க�Ú தýைன வாÍேவாÎ
�ைணôபைத உண÷×ôâ÷வமாக உணரÓÊ�றேத அவளாø! மனõ தý
கðÎôபாðÊ�øலாமø தா�யí�யாக அவைனேய �யா�òÐì ெகாñÊÕôபைத
எôபÊò தÎôபÐ எýÚ ெத�யாமலøலவா �ண�ì ெகாñÊÕì�றாû அவû!
பா÷ைவகû சó�ì�ற ெபாØÐக�ø Ò�தாöô �றôபÐ ேபால â�òÐô ேபா�றÐ.

http://www.nilacharal.com/ocms/log/10200815.asp

9/15/2010

Handsome Brutal or Handsome Beast (6) / அழகிய மி�க� (6)

Page 2 of 3

�ùெவýÚ இறìைகயÊòÐ �ñெவ��ø பறôபÐ ேபால �Îதைல உண÷× வÕ�றÐ.
ஆனாø இதüெகøலாõ காரணேமÐ�øைல எýபÐதாý அïசனாைவò ��லைடய
ைவì�றÐ. வாÍ எôபÊôபðடவý எýÚ Üடò ெத�யாÐ. அüபனாö இÕìகலாõ. வìர
Òò� ெகாñடவனாöì Üட இÕìகலாõ. ஒýÚேம ெத�யாமø அவைன மன�ø ÍமóÐ
ெகாñÊÕôபதüÌ Óý�ைன அøலாமø ேவெறýன காரணõ இÕìக ÓÊÔõ
எýÚதாý அவைள சமாதானõ ெசöÐ ெகாû�றாû.
வாÍ×டனான இóத அÛபவõ ேவñÎெமýÚ ÓØமனதாö ஏüÚì ெகாûள×õ
ÓÊயாமø ேவñடாெமýÚ ÐைடòÐô ேபாðÎ�ட×õ ÓÊயாமø அïசனா Ìழõ�ì
�டóதாû. வாúìைக அ�÷தÓõ அவŠைதÔõ கலóத கலைவயாö அவைளì கசì�ô
��óÐ ெகாñÊÕóதÐ. மனைத அடìக ெவÌவாö ÓைனóÐ பா÷òÐò ேதாüÚô ேபாö
'இóதì ÌரíÌ அைலóÐ �Õõ� அÊபðÎò �Õõ� வரðÎõ' எýÚ �ðÎ�டòதாý
ேதாý�யÐ அவÙìÌ.
நாராயணý அைலேப��ø அைழòதாý. "உனìÌ �சா வóதாîÍýÛ ðராவø ஏெஜñð
ெம�ø அÛô�î�Õìகாý, அïÍ" Ìàகலமாöî ெசாýனாý.
அïசனா×ìÌò ெதாñைட அைடòதÐ. "ஓ... Ìð" எýறாû Íரò�øலாமø.
"அÎòத ச�ì�ழைம Êìெகð Òì பñணî ெசாø�Õìேகý. �× �ைடî�Õ�øைலயா?"
"õ... ஏüெகனேவ ெசாø� வî�Õìேகý."
"ஷாô�í ஏÐõ ெசöய ேவñடாõ. எøலாõ இíேக வாí�ìகலாõ"
"ச�"
Your Advertisement Here

"நாý ��ஷòைத எñண ஆரõ�î�ðேடý, அïÍõமா. ஐ �ய� �Š ä"
"ஐ Þ" எýÚ ெசாøைக�ø அ�îைசயாö Ìரø கõ� தைல க�úóதÐ.
(ெதாடÕõ)

Your Comments
ெபய÷ :
�ý அïசø :
ÍðÊ :

Comment In:

Tamil

English

(Type here in Thanglish and see tamil text in bottom. Tamil conversion powered by : www.suratha.com)
NOTE : Please do not use single quote in your comments. You can use double quote in place.

(English / தமிழி� - �ன�ேகா�)
What you see in this box gets posted as feedback.

இட×õ

http://www.nilacharal.com/ocms/log/10200815.asp

9/15/2010

Mirugam / அழகிய மி�க� (7)

World

Home

Entertainment

Lifestyle

Page 1 of 4

உலக�

தமி�� �ைவ

add nilacharal to your favourites

திைர�சார�

Features

Cunard
Cruise Lines

nilacharal as your homepage

Hot
properties in
India
ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
ேசைவ ெபற

Home>>

இíேக Íðட×õ.

Search

Nilacharal

Web

Search in English

Help
Login
Username

வாÍைவô பü�ய தý Ìழôபòைதò ெத��òÐì ெகாûள

�ýகாð� சாைல�ø

இóதô பòÐ நாû ��× பயýபÎõ எýÚதாý

�ýகைள ெவ�ìகô பா÷òÐì

�ைனò�Õóதாû அïசனா. னாø �íகôâ�ý சôைப ãìÌ

ெகாñÎ எòதைன ேநரõ

ைசனாìகார�ø Üட வாÍதாý ெத��றாý அவÙìÌ.

அம÷ó�ÕóதாெளýÚ

ஓ�யõ ேபால ஊ�ý அழÌ கñைணì கவ÷óதாÖõ

அவÙìேக ெத�ய�øைல.

ெநïசெமøலாõ ஏேதா ெவÚைமதாý �ைறó�Õì�றÐ.

இôபÊ ஒÕ �ý ெதாðÊதாேன

அóத ெவÚைமைய நாராயணý கñÎ ெகாñÎ�டì

அவளÐ வாúìைகையேய

Üடாெதன ெமனìெகட ேவñÊ�Õì�றÐ.

மாü�யÐ!

Password

நாராயணý அவைள ேதவைத ேபாலò தாí�னாý. Óதø நாû ெசóேதாசா �×ìÌ
New Members!
Register Here..
Support

அைழòÐî ெசýறவý, "உýேனாடதாý இíேக வரÏõÛ இòதைன நாû ெவ�ð
பñ�ேனý. உýைனô ேபாலேவ ெராõப அழகா இÕìÌ இóதò �×" எýறாý
காதÖடý. அவÙìÌòதாý �Õõப எÐ×õ ெசாøல ÓÊயாதபÊ உûளõ கðÎñÎ
�டì�றÐ.

How to contribute
Tamil font help
Work Smart

�ýகாð� சாைல�ø �ýகைள ெவ�ìகô பா÷òÐì ெகாñÎ எòதைன ேநரõ

Volunteer

அம÷ó�ÕóதாெளýÚ அவÙìேக ெத�ய�øைல. இôபÊ ஒÕ �ý ெதாðÊதாேன

Advertise

அவளÐ வாúìைகையேய மாü�யÐ!
நாராயணý ேதாைளò ெதாðÎ, "கைலìக ேவñடாõÛதாý இùவள× ேநரõ ெவ�ð
பñ�ேனý. ேநரமாîÍ. ேபாலாமா?" எýறாý.
�ளõ�யÐõ, "எý ைசô ெபாñடாðÊìÌ �ý இùவள× �ÊìÌõÛ ெத�யாமô
ேபாîேச. ெத�ï�Õóதா Óýனேம �ý ெதாðÊ வாí� வî�Õôேபý. இó�யா
�Õõ�னÐõ Óதø ேவைல அதாý"
அவளÐ ஒùெவாÕ அைச×ìÌõ அ÷òதõ கü�ìÌõ நாராயண�ý ேநசõ அïசனா�ý
Ìüற உண÷ைவ ெவÌவாö அ�க�òதÐ. அவÛடý இÕìÌõேபாÐ Üட வாÍைவ
�ைனòÐì ெகாñÊÕìÌõ இóதô ைபò�யìகாரòதனòÐìÌ ஒÕ ÓÊ× கðÊேய �ர
ேவñÎெமýற உÚ� எØ�றÐ அவÙìÌû. ேதைவ எýறாø மேனாதòÐவ
மÕòÐவைரேயா அøலÐ ý�க ÌÕைவேயா Üடô பா÷ìகேவñÎõ என �ைனòÐì
ெகாû�றாû. 'இ� �íகôâ�ø இÕìÌõ வைரயாவÐ வாÍைவ �ைனôப�øைல' எýÚ
சíகøபõ எÎòÐì ெகாñÎ நாராயணÛடý ைக ேகாòÐì ெகாñடேபாÐ ெகாïசõ
�õம�யாö இÕóதÐ.
ஆனாø நாû ெசøலî ெசøலò அïசனா�ý மனõ அ�க�கமாöòதாý �ச�ì
ெகாû�றÐ.. வாÍ×டý ப�மா�ì ெகாñட ஒùெவாÕ பா÷ைவையÔõ, ர�ò�Õóத
ஒùெவாÕ ÒýனைகையÔõ ெபாì�ஷமாöô ெபாò�ô ெபாò�ô பாÐகாòÐ

http://www.nilacharal.com/ocms/log/10270815.asp

9/15/2010

Mirugam / அழகிய மி�க� (7)

Page 2 of 4

ைவò�Õóத�ø, ஒÕ ெநாÊ �ைடòதாÖõ அைவ தானாö அ�úóÐ அவû மன�ø
ÍகòைதÔõ ÐìகòைதÔõ ச�சமமாö �ரô�யைதò த�÷ìகேவா தÎìகேவா
�ற�øலாமø, ÐவñÎ ேபா�றாû அïசனா.
வாðட÷ æ Šð�ðÊ�Õóத �Õ‰ணý ேகா��ý Óý �� ேஜா�டõ ெசாø�ì
ெகாñÊÕóத ெபñைண அ�சயமாöô பா÷òதாû அïÍ.
"எôபÊíக, இóத ஊ÷ல �� ேஜா�யõ?" எýறாû கணவ�டõ.
"� ேவற, நாேம மறóÐ ேபான நõம கலாசார �ஷயíகெளøலாõ Üட இíேக இÕìÌõ.
ேஜா�யõ ேகðக�யா?"
"ேசîேச"
"ச� நாý ேபாö அ÷îசைனò தðÎ வாí�ðÎ வó�டேறý. � உûேள ேவணா ெவ�ð
பñ�யா?"
"இøைல... இíேக �ýÛ பாòÐðÊÕìேகý"
ேகா��ý Ñைழ வா��ø �ன÷கÙõ Üட அக÷பò� ஏü� ைவòÐ�ðÎô ேபானÐ
îச÷யமா�ÕóதÐ.
"ேஜா�யõ பாÕíக, வாíகலா" �� ேஜா�யô ெபñ அைழòதாû.
ÒýனைகÔடý ேவñடாெமனò தைலயைசòதாû அïசனா.

Your Advertisement Here

"Íõமா வாíகலா... �Õô��øலýனா காேச ெகாÎìக ேவñடாõ"
"அÐì�øைல..." அïசனா தயí�னாû.
"வாíகìகா... உíக மன�ல எைதேயா ேபாðÎì Ìழô�ì ெகாñÊÕì��íக இøேல,
அÐìÌ ப�ø �ைடìகலா�øல?"
அóதô ெபñ அவ�ý ÌழôபமைனòைதÔõ அ�óதÐ ேபாலî ெசாýனÐõ
�Îì�ðடாû அïசனா...
"�னாð�, அìகா×ìெகாÕ �ðெடÎடா, வாலா" அïசனா�ý ஒôÒதÖìÌì காò�ராமø
��ையì ெகாï� அைழòதாû அóதô ெபñ.
"உíக ேப÷ ெசாøÖíக"
"அïசனா"
"�னாð�ì கñÏ, அïசனாí�ற ேபÕìÌ அüÒதமான ஒÕ �ðெடÎலா"
�� தý ரïÍ ãìகாø �ðெடாýைற அழகாöì கù�ì ெகாñÎ அவ�டõ தóதÐ.
படòைதî சüÚ ேநரõ உüÚô பா÷òÐì ெகாñÊÕóதாû அóதô ெபñ.
"ஆலகால �ஷõ ேபால ஏேதா ஒñÏ உíக ெதாñைட�ல �ì�ì �ðÊÕìÌலா.
ÓØíக×õ ÓÊயாம Ðôப×õ ÓÊயாத அவŠைதயாòதா�ÕìÌõ. னா அடì� ைவîசா
�ஷõ உடõெபøலாõ பர�Îõ. க‰டôபðடாவÐ Ðô�ÎýÛ ெசாøÖÐலா இóதî
�ðÎ. இÐ இóத ெஜýமòÐ சாப�øைல. Óý ெஜýமòÐì கடýதாýலா. �சயõ
எÐவா இÕóதாÖõ சõபóதôபðடவíக Üட மனõ �ðÎô ேப�னா ÍÓகமா
ÓÊÔõலா"

http://www.nilacharal.com/ocms/log/10270815.asp

9/15/2010

Mirugam / அழகிய மி�க� (7)

Page 3 of 4

அïசனா îச�யமாö அóதô ெபñ ெசாøவைதì ேகðÎì ெகாñÊÕóதாû.
'வாÍ�டõ ேப�னாø எý �ரî�ைன �Õெமýறா ெசாø�றாû, இவû?'
"எýனíக, எý ெபாñடாðÊையô பா÷òÐ எýன ெசாøÖÐ உíக ��?" �ýனாø
வóÐ �ýற நாராயணý ைநயாñÊயாöì ேகðடாý.
�Îì�ðÎò �Õõ�ய அïசனா அóதô ெபñ ஏேதÛõ உள�ைவìகாமø இÕìக
ேவñÎேம எý�ற பயòÐடý அவைளô பா÷òதாû.
"ÌÎõபò�ல ãணாவதா ஒÕ ஆû வÕõÛ ெசாøறாíக, எý �னாð�" எýறாû அóதô
ெபñ அïசனாைவ அ÷òதÓûள பா÷ைவ பா÷òÐ.
(ெதாடÕõ)

Your Comments
ெபய÷ :
�ý அïசø :
ÍðÊ :

Comment In:

Tamil

English

(Type here in Thanglish and see tamil text in bottom. Tamil conversion powered by : www.suratha.com)
NOTE : Please do not use single quote in your comments. You can use double quote in place.

(English / தமிழி� - �ன�ேகா�)
What you see in this box gets posted as feedback.

இட×õ

About us | Team | Contact Us | Press | Feedback | Favourites | Communities | Shopping | Services | Site map

http://www.nilacharal.com/ocms/log/10270815.asp

9/15/2010

Mirugam(8) / அழகிய மி�க� (8)

World

Home

Entertainment

Lifestyle

உலக�

Page 1 of 3

தமி�� �ைவ

திைர�சார�

add nilacharal to your favourites

Features

Cunard
Cruise Lines

nilacharal as your homepage

Hot
properties in
India
ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
ேசைவ ெபற

Home>>

இíேக Íðட×õ.

Search

Nilacharal

Web

Search in English

Help
Login
Username

Password

அïசனா ãýÚ நாðகளாöì கøæ�ìÌ வராத�ø

அÊô ேபாÊ... காேலˆ

வாÍ×ìÌ ஒÕ ேவைலÔõ ஓட�øைல. 'உடõÒ �டõÒ

Êராமால �ேரா×ìÌ ஒÕ

ச��øைலேயா?' 'ஊÕìெகíேகÛõ �ñட �ÎÓைற�ø

க�ைத ேவÏõÛ

ெசý�Õôபாேளா?' 'எòதைன நாளாÌõ �Õõப?' 'ãýÚ

ேதÊðÊÕìேகாõ. ஒñÏõ

நாÙìேக ãîÍò �ணÚ�றேத! �ñட �ÎÓைறெயýறாø

�Êìகைல. அதாý நாý ðைர

எôபÊò தாìÌô �Êìக ÓÊÔõ?' 'ஒÕ வா÷òைத

பñ�ேனý" இùவள×

ெசாø��ðÎî ெசøல ேவñடாேமா?' அவனÐ மனõ

சரளமாö ெபாö வóதÐ

Òலõ�ò �÷òÐ�ðடÐதாý. �ðÎìேக

அவÛìேக

ெதாைலேபசலாெமý�ற உóÐதைலì க‰டôபðÎòதாý

அ�சயமாகòதா�Õì�றÐ.

அடì�னாý. Êபா÷ðெமñÊø யா�டமாவÐ
New Members!
Register Here..

ேகðகலாெமýறாø ேதைவ இøலாமø வதó�கû �ளõப இடõ தÕேமாெவýற அîசõ
தÎòதÐ.

Support

மாைல�ø �Î �Õõ�யÐõ தý அைறìÌû ÒÌóÐ ெகாñடவ�ý ைககû
How to contribute

ேமைச��Õóத கா�தò�ø அவý மன�ைலையì �Úì�ன.

Tamil font help
Work Smart
Volunteer

கñக�ø த�ôÒõ

Advertise

த�ôபாöò த�ìக
ைககைளì ைககேள
�வìகô �ைசய
ெதýறÖõ எý�டõ
ெநÕôபாö �ச
�ைசகû எí�Öõ
ெவÚைம �லவ
கñக�ø ஏ�ேய
அைலÔõ மன�ø
கý�ைனò ேதÎõ
பÍìகû கதற
எý�ைல உணர
ஏ�வû மறóதாû
இ�ய மனòைத
எíேக Òைதòதாû
இýைறய ெபாØÐõ
��ø �ØóதÐ

http://www.nilacharal.com/ocms/log/11030813.asp

9/15/2010

Mirugam(8) / அழகிய மி�க� (8)

Page 2 of 3

(*** நý�: க�ஞ÷ Òகா� ****)

"சாô�ட வராம எýன ெசöய�íக? ஒேர ��யா?" ேகðடபÊேய ேரகா அவனÐ
ேதாûÒறõ வóÐ �ýறாû. �Úì��Õóத கா�தòைதì ைக�ெலÎòÐ, "அட, க�ைத!
எýனôபா ெராõப நாைளìகôபறõ?" எýறபÊ பÊìக ரõ�òத ேபாÐ வாÍ அவைளò
�ைச �ÕôÒõ Óகமாö, "எýன சாôபாÎ? பயíகர மணமா இÕìÌ உý ேமேல
எøலாõ?" எýறபÊேய அவ�ý ைகபü� இØòÐò தý Óý ேமைச�ø அமர
ைவòதாý.
"îÝ... Íõமா இÕíக. பÊì�ேற�øைல?" எýÚ ெசøலமாöì கÊóÐ ெகாñÎ அவû
பÊôைபò ெதாடர Óயல, "அெதாñÏ�øைல. Íõமா ஒÕ �Úìகø"
"நøலாÕìÌôபா... னா ஒேர · ��íகா இÕìேக... எனìÌò ெத�யாம யாைரயாவÐ லù
பñ�íகளா?" கñணÊòÐì ேகðடாû.
"ேபாÊ, மñÎ" எýÚ அவû கñகைளò த�÷ôபதüகாக அவளÐ மÊ�ø தைல
Òைதòதாý.
"ெலìசரரா? ŠÞடñடா? Íõமா ெசாøÖíகôபா. நாý எýன �ðடவா ேபாேறý?"
ேகðÎ�ðÎ கலகலெவýÚ ��òதாû ேரகா.
"அÊô ேபாÊ... காேலˆ Êராமால �ேரா×ìÌ ஒÕ க�ைத ேவÏõÛ
ேதÊðÊÕìேகாõ. ஒñÏõ �Êìகைல. அதாý நாý ðைர பñ�ேனý" இùவள×
சரளமாö ெபாö வóதÐ அவÛìேக அ�சயமாகòதா�Õì�றÐ.
Your Advertisement Here

"நாý �ñடøதாý பñேணý. �íகேள வóÐ யாைரேயா லù பñறதா ெசாýனாì Üட
நாý நõப மாðேடý" எýறவû அவý தைலையì ேகா�யபÊேய, "�தாý உòதம
ÒÕஷýÛ எனìÌò ெத�யாதா?" எýÚ ெநÕìகமான ஒÕைம�ø Ìைழóதாû.
இòதைன நõ�ìைக ைவò�Õôபவ�டõ தý அவŠைதையô ப�÷óÐ
ெகாûளலாமாெவýÚ ேதாý�ய ேயாசைனைய உடனÊயாöì ைக�ðடாý வாÍ. தíகû
தாõபòயò�ø Ò�தாöì கûளõ ÒÌóÐ ெகாñடÐ அவÛìÌ �சனமா�ÕóதÐ. இர×
உண×ìÌô �ýÛõ ஏேதா ஒÕ சாìைகî ெசாø��ðÎò த�ைமையò ேதÊì
ெகாñடவý வாö�ðÎ யா�டÓõ ப�÷óÐ ெகாûள ÓÊயா இóதô �ரî�ைனìÌ
எôபÊ ÓÊ× காñபெதனò தைலையô �öòÐì ெகாñடாý.
அïசனா×ìÌò தý ேமø அý�Õôபதாöò தாý �ைனòÐì ெகாñÊÕôபÐ Üட தý
இ�ைமயான கüபைனயாக இÕìகலாெமý�ற �ைல�ø, தாý இòதைன �òரவைத
அÛப�ôபÐ ச��øைல எýÚ அவÛìÌ அØòதமாöò ேதாýÚ�றÐ. இÐ
அý�øைல, ஒÕ வைக அôெசஷý; ேவெறைதÔõ எñண�டாத ஒÕ வைக
ஆì�ர�ôÒ எýÚ Ò��றÐ வாÍ×ìÌ. இÐ தíகைள எíேக இðÎî ெசøÖõ எýற
கலìகÓõ, எòதைன ேப÷ இதனாø காயôபÎவா÷கேளா எýற அîசÓõ அவைன
ஆì�ர�òதன.
ÓதýÓதலாö இதüÌ ஒÕ ÓÊ× கðடேவñÎெமý�ற எñணõ ேதாýÚ�றÐ. ஆனாø
அôபÊò ேதாý�ய மாò�ரõ, தíகÙìÌû இÕìÌõ அóத அüÒத உண÷×
ப�ேபாö�டì Üடாேத எý�ற பதüறÓõ எØ�றÐ.
(ெதாடÕõ)

Your Comments

http://www.nilacharal.com/ocms/log/11030813.asp

9/15/2010

Mirugam(9) / அழகிய மி�க� (9)

World

Home

Entertainment

Lifestyle

உலக�

Page 1 of 3

தமி�� �ைவ

add nilacharal to your favourites

திைர�சார�

Features

Cunard
Cruise Lines

nilacharal as your homepage

Hot
properties in
India
ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
ேசைவ ெபற

Home>>

இíேக Íðட×õ.

Search

"ãணாவதா ஒÕ ஆû வÕமாேம? � ெரÊயா?" நாராயணý
ைமயலாöì ேகðடாý.

Nilacharal

Web

Search in English

Help
Login
Username

உண÷×கைள
ெவ�ôபÎòÐ�ற Íதó�ரõ
எøலா ேநரÓõ

அïசனா தைலயைண�ø Óகòைதô ÒைதòÐì ெகாñÎ,

வாöòÐ�Îவ�øைலேய!

"ெவ�ல Íò�னÐ ெராõப டய÷டா இÕìÌ" எýறாû. உடø

அÐ×õ இÐ ேபாýற

Ðýபòைத �ட மன ேவதைன அøலவா அவைளò Ðவளî

�ìகலான சóத÷ôபíக�ø

ெசö�றÐ!

உண÷î�கÙìÌ வÊகாø
ேதÊனாø âகõபõதாý

Password

New Members!
Register Here..
Support

"Ýடா ெஹ÷பø � ÌÊîசா கைளôெபøலாõ ஓÊô ேபாÌõ"

ெவÊìÌõ!

ெசாýனபÊேய இரñÎ ��டò�ø �ேயாÎ வóதாý. �ைய உ�ï�ì ெகாñேட
நாராயண�ý Óகòைதô பா÷òதாû அவû. அவý காதÖõ ஏìகÓமாö, அவû
Óகò��ÕóÐ ÓÊைய �லì� ெமýைமயாö ெநü��ø Óòத�ðடாý. அïÍ×ìÌ
வாÍ �ைன�ø வóதாý. Ü� �ல�னாû.

How to contribute
Tamil font help
Work Smart

"ÒÐô ெபாñÏ மா�� ெவìகô படேற!" எýÚ ��òதபÊேய ேதாேளாÎ இÚìகமாö

Volunteer

அைணòÐì ெகாñடாý நாராயணý. கா�ì ேகாôைபைய வாí� ேமைச�ø

Advertise

ைவòÐ�ðÎ அவý �ளìைக அைணòதேபாÐ அïசனா�ý ��ேயாரõ ெம�சாö
�÷ôபடலõ ேதாý��ÕóதÐ.

நாராயணý அïÍ�ý இÎôைப இÚìகமாö அைணòதபÊ �õம�யாö உறí�ì
ெகாñÊÕìக, அïசனா இÕðÊø Üைரைய ெவ�òÐì ெகாñÊÕóதாû. இôபÊ சதா
ச÷வகாலÓõ வாÍைவî Íü�ேய ÍழýÚ ெகாñÊÕìÌõ இóத மன�ý ேதைவதாý
எýன எýற ேகû��ø அ�úó�Õóதாû. 'நாý �ÕõÒவÐ நடìகவா ேபா�றÐ?'
எýற �ரì��ø ஆழó�ÕóதÐ அவû மனõ. ஆனாø ப�ø ெத�óÐ ெகாñேட ஆக
ேவñÎõ எý�ற ேவðைக அவைள ÝúóÐ ெகாñடÐ. சãகõ, ம�த÷கû, �ய�கû,
�÷பóதíகû - இைவ அைனòÐமüற ெவ��ø தாÛõ வாÍ×õ மðÎ�Õóதாø எýன
நடìக ேவñÎெமýÚ தாý �ÕõÒேவாெமன ேகðÎì ெகாñடாû. ÒÍÒÍெவýÚ
உண÷î�கû ெபாí� ெநïைச ÓðÊì ெகாñÎ �ýறாü ேபா�ÕóதÐ. அைத
ெவ��ø ெகாðÊனாø நலமா�ÕìÌõ.
'ெயŠ.... Íதó�ரமாö அவý கñÏìÌû பா÷òÐ எனìÌ உýைன ெராõப ெராõபô
�Êì�றெதýÚ ெசாøல ேவñÎõ'
இóத ப�ø ெத�óத மாò�ரò�ேலேய ஏேதா பாறாíகø மன��ÕóÐ அகüறôபðடÐ
ேபால ெத�× �றóதÐ...

http://www.nilacharal.com/ocms/log/11100816.asp

9/15/2010

Mirugam(9) / அழகிய மி�க� (9)

Page 2 of 3

'�றÌ...?'
'ைகேயாÎ ைக ேகாòÐì ெகாñÎ Íதó�ரமாö ேதா�ø சாöóÐ ெகாûள ேவñÎõ'
'அôÒறõ?'
'ஏனடா இôபÊ எýைனò த�ìக�ðடாö எýÚ தைல�ø ÌðÊì ேகðகேவñÎõ'
'õõ?'
'அவÛடý கைடìÌô ேபாö Ì÷தா ஒýÚ வாí� அவைனô ேபாðÎì ெகாûளî
ெசாøல ேவñÎõ'
'ேவÚ?'
'ேவெறýன... �ைறய �ைறயô ேபச ேவñÎõ... Íதó�ரமாö... Ìüற
உண÷ேவÐ�øலாமø...'
�ைடòத ப�øக��ÕóÐ ெபாí�ô ெபாí� எØ�ற உண÷î�கÙìÌ Íதó�ரõ
ேவñÎெமýÚ அவû மனõ த�ôபÐ Ò�óதÐ. தýைனÔõ ெவ�ôபÎò� அவைனÔõ
ெத�óÐ ெகாñடாேல பாரò�ý ெபÕõபÌ� ÌைறÔõ எýÚ ேதாý�யÐ. ��
ேஜா�யô ெபñ ெசாýன�ø ஏேதா அ÷òத�Õôபதாöòதாý பðடÐ. ஆனாø
உண÷×கைள ெவ�ôபÎòÐ�ற Íதó�ரõ எøலா ேநரÓõ வாöòÐ�Îவ�øைலேய!
அÐ×õ இÐ ேபாýற �ìகலான சóத÷ôபíக�ø உண÷î�கÙìÌ வÊகாø ேதÊனாø
âகõபõதாý ெவÊìÌõ!
�÷ேவÐõ அ�யாமø ெபÕãîெச�óதாû அïசனா...
Your Advertisement Here

நாராயணý ÒரñÎ பÎòதாý. இர× �ளì�ý ெமø�ய ெவ�îசò�ø அவைனô
பா÷òத ேபாÐ 'இவÛìÌ எýன Ìைற? ஏý எý மனõ இôபÊ அைலபாö�றÐ?'
எýற பலÓைற ேகðÎ பழìகôபðÎ இýனÓõ ப�ø �ைடìகாத �னா �Õõப×õ
தைல எÎòதÐ.
அவÙìÌ நாராயணý ேமø இயüைகயான, இயøபான காதø அப��தமாö இÕì�றÐ.
ஆனாø வாÍ�ý ேமø காரணõ கü�ìக ÓÊயாத ஒÕ �Õகòதனமான ேநசமøலவா?
ஒÕ மÛ� இôபÊ இÕவைர ஒேர ேநரò�ø ேந�ôபÐ Ìüறமா? Ìüறெமýறாø ஏý?
ேமÖõ ேமÖõ ப�ø ெத�யாத ேகû�களாகேவ எழ, உறí�ì ெகாñÊÕóத
நாராயண�ý �õம��ø ெகாïசõ கடனாகவாவÐ �ைடìகாதா எýற �ரயாைச�ø
அவý ேதா�ø சாöóÐ ெகாñÎ உறíக Óயü�òதாû அïÍ.
(ெதாடÕõ)

Your Comments
ெபய÷ :
�ý அïசø :
ÍðÊ :

Comment In:

Tamil

English

(Type here in Thanglish and see tamil text in bottom. Tamil conversion powered by : www.suratha.com)
NOTE : Please do not use single quote in your comments. You can use double quote in place.

http://www.nilacharal.com/ocms/log/11100816.asp

9/15/2010

Mirugam(10) / அழகிய மி�க� (10)

World

Home

Entertainment

Lifestyle

உலக�

Page 1 of 3

தமி�� �ைவ

திைர�சார�

add nilacharal to your favourites

Features

Cunard
Cruise Lines

nilacharal as your homepage

Hot
properties in
India
ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
ேசைவ ெபற

Home>>

இíேக Íðட×õ.

Search

Nilacharal

Web

Search in English

Help
Login
Username

Password

New Members!
Register Here..
Support

இýேறாÎ அவைளô பா÷òÐ 10 நாðகளா�ýறன.

தý கÕவñÎì கñகைள

�ÎÓைற�ø ெசý�Õóதாø வாரì கைட��øதாý

மல÷ò� அïசனா அவைனô

வÕவாளா�ÕìÌெமன வாÍ தýைனò தயா÷ ெசöÐ

பா÷òதேபாÐ ெதாைலóÐ

ைவò�Õóதாý. இòதைன நாðகû காணாமø

ேபான தý வாúìைகையò

இÕóத�øைல... இýÛõ ஒÕ வாரõ இÕìக ÓÊÔமா

�Õõபì கñெடÎòதÐ

எýற சóேதகõ வÖìக, தý பல�னòைதì கÊóÐ

ேபாýற ஆயாசõ அவைன

ெகாû�றாý வாÍ. அெதôபÊ ÓÊயாமø ேபாÌõ? ெசýற

�ைறòதÐ. தý வாச�ø

வÕடõ இறóÐ ேபான தா�ý ��ைவò தாí�ì ெகாûள

சாöóÐ ெவðகமüÚ அவû

ÓÊ�றெதýறாø ெபய÷ மðÎேம ெத�óத அïசனா�ý

ேபாவைதேய பா÷òÐì

��ைவ இÕ வாரíகû தாíக ÓÊயாதா? எòதைன

ெகாñÊÕóதவý

அபòதõ!
இôபÊ அபòதò�ý ெமாòத உÕவாöò தாý மா�ì ெகாñÎ வÕவÐ ெவÚôைபì
�ளô�யÐ. ஆனாø எýன ஆனாÖõ, தý Íயேம அ�óÐ ேபானாÖõ அïÍைவò தý

How to contribute
Tamil font help
Work Smart
Volunteer

வாúìைக��ÕóÐ àì� எ��ற ைத�யõ மðÎõ தனìÌò Ð�Ô�øைல எýÚ மðÎõ
அவÛìÌò ெத�வாöò ெத�óதÐ. ஜýனைலò �றóÐ ைவòÐ�ðÎ வழìகõ ேபால
பா÷ைவைய ெவ��ø ெசÖò�ì காò�Õóதாý. ஒÕேவைள அவû வóதாø?

Advertise

எ�÷பா÷òதபÊேய காò�ÕôÒ ெபாöòதÐ... ம� 9.45. இ� வரமாðடாû எýÚ மனõ
ேசா÷óÐ எØóÐ ெவ��ø நடóத ேபாÐ ஐóதÊ ெதாைல�ø வóதவைளì கñÎ
சðெடýÚ �ýறாý. தý கÕவñÎì கñகைள மல÷ò� அïசனா அவைனô
பா÷òதேபாÐ ெதாைலóÐ ேபான தý வாúìைகையò �Õõபì கñெடÎòதÐ ேபாýற
ஆயாசõ அவைன �ைறòதÐ. தý வாச�ø சாöóÐ ெவðகமüÚ அவû ேபாவைதேய
பா÷òÐì ெகாñÊÕóதவý, அவû தý அைறìÌò �ÕõÒÓý ��ய பா÷ைவ�ø
உ�÷òெதØóதவý ேபால உண÷óதாý.
வாÍ�ý கைள�ழóத ÓகÓõ தýைனì கñடÐõ ஒ�ெபüற கñகÙõ அவÛõ
தýைனô ேபாலேவ ���ø வாÊ�Õì�றாý எýபைதô �ர�ப�òததாக எñ�னாû
அïசனா. எýÚ�øலாமø வாச�ø அòதைன ேநரõ �ýÚ தýைன அவý பா÷òÐì
ெகாñÊÕóத�ø அóதô ���ý அட÷ò� ெத�ய, �கò �Õô�யாக இÕóதÐ
அவÙìÌ.
அவû �Õô�ôபðÎì ெகாñÊÕóத ேவைள வாÍ�ý அைலேப� அைழòதÐ. �í
ேடா�ø ேரகாெவன அ�óÐ, "ெசாøÖõமா' எýறாý. எ�÷Óைன�ø அØைக ஒ�òதÐ.
லõ வóÐ ஒÕ வாரமா�üÚ. ேரகா�ý தõ�ìÌ �பòெதன அ�óÐ கா�ø அíÌ
�ைரóÐ ேச÷óத ேபாÐ எøலாõ ÓÊó�ÕóதÐ. வாழ ேவñÊய வய�ø சðெடýÚ
அவý �ðÎô ேபான ெவü�டõ எ�÷பா÷òதைத �ட அ�க ேசதòைத அóதì

http://www.nilacharal.com/ocms/log/11170810.asp

9/15/2010

Mirugam(10) / அழகிய மி�க� (10)

Page 2 of 3

ÌÎõபòÐìÌî ெசö�ÕóதÐ. �ணíகû ேபாலì �டóதவ÷கைள வாÍதாý ேதü�ì
ெகாñÎ வóதாý. ேரகாைவ மðÎ�ý� அவ�ý ெபüேறா÷கû, உடý�றóதவ÷கû என
அòதைன ேபைரÔõ பா÷òÐô பா÷òÐì கவ�òதாý. உடø ��யாக×õ மன ��யாக×õ
ெநாóÐ ேபாöì �டóதவ÷கÙìÌ அவ�ý இதமான கவ�ôÒ ேதைவயாö இÕóதÐ.
ÍÚÍÚெவன அÎòதவ÷கÙìகாக Íü�ì ெகாñேட இÕóதாÖõ அவ�ý ஒÕ பÌ�
கவ�ôபாரüÚì கலí� �ýÚ தý இÕôைப அவý கவனò�ø ெகாñÎ வÕவ�ø
Óைனôபாö இÕóதÐ. இóதô பÌ� அவைனò àíக�டாமø, சாô�ட�டாமø
'அïசனாைவò த�ìக �ðÎ�ðÎ வóÐ�ðடாேய' என அவைன ச�òÐì ெகாñேட
இÕóதÐ.
ேதைவயானவ÷கÙìÌ �தமான àìக மாò�ைரÔõ மüறவ÷கÙìÌ இதமான
வா÷òைதகÙமாöò தóÐ அைனவைரÔõ àíக ைவòத�ý க���ý Óý அம÷óதாý
வாÍ. அ��ô�øலாத பòÐ நாû ��× தனìÌ எòதைன Ðயரòைதò தóதேதா அேத
அள× ேவதைனைய அவÙõ இôேபாÐ அÛப�ìக ேந�ðÊÕìÌேமா எýற கவைல
அவைனô �ÊòதாðÊì ெகாñÊÕóதÐ. அòதைன பரபரô�Öõ ெசாø��ðÎì
�ளõபலாெமýÚ அவளÐ அைற ேநாì�î ெசýறவý, அவ�டõ ேபசî ச�யான
காரணேமÐ�øலாமø தÎமா� �Õõ��ðÊÕóதாý.
'ேநேர ேபாö அவசரமாö ஊÕìÌì �ளõÒ�ேறý எýÚ ெசாø��Õóதாø எýன ப�ø
ெசாø��Õôபாû? ஏý எý�டõ ெசாø�றாö எýÚ ேகðÊÕôபாேளா?'
�ýனïசலாவÐ எØதலாõ எýÚ அம÷óÐ�ðடாேன த�ர, எýனெவýÚ ஆரõ�òÐ
எýனெவýÚ ெசாøவÐ எனò ெத�யாமø Ìழõ�ò த�òÐì ெகாñÊÕóதாý. கøæ�
�ýனïசÖìÌòதாý அÛôப ÓÊÔõ. அÐ அவÙìேகா தனìேகா ஏதாவÐ
�ரî�ைனைய ஏüபÎò��ட வாöô�Õì�றேத எýÚ தயìகமாக இÕóதÐ..
ெதாைலேப�யலைழòÐ ேபîைச ஆரõ�ìகலாõ, �ý அவளÐ Ì�ôைப உண÷óÐ ேமேல
ேபசேவா அøலÐ தவறான எñைண அைழòÐ�ðடதாக மý�ôÒì ேகாரேவா
Your Advertisement Here

ெசöயலாõ எýÚ ேதாý�ய ேயாசைன உ�தமாகேவ பðடÐ. ஆனாø ேநரõ இர×
ப�ெனாýைறò தாñÊ�Õìக, இதüÌ ேமø அைழôபÐ அநாக�கெமன அóத
ேயாசைனையÔõ ைக�ðடாý. ேவÚ வ�ேயÐõ ெத�யாமø தைலையô �öòÐì
ெகாñடவý, இ�Ôõ இôபÊ ÌÕðÎòதனமாöì காலòைத ஓðடÓÊயாÐ எýற
எøைலைய அைடó�Õóதாý. இóதô �ரî�ைனÔடý ேநÕìÌ ேநராö ேமா�ô
பா÷ôபைதò த�ர ேவÚ வ� ஒýÚõ ெத�ய�øைல அவÛìÌ. இóத �íகòைத அதý
Ìைக�ø எíஙனõ சó�ôபெதýற ஆúóத �óதைன�ø அýÚ இர× ÓØவÐõ
அ�úó�Õóதாý வாÍ.
(ெதாடÕõ)

Your Comments
Mahi
11/16/2008 , 8:39:36 PM
[Comment url]

BHURAGAV
3/22/2010 , 7:09:58 AM
[Comment url]

nila
3/22/2010 , 5:58:55 PM
[Comment url]

http://www.nilacharal.com/ocms/log/11170810.asp

9/15/2010

Mirugam(11) / அழகிய மி�க� (11)

World

Home

Entertainment

Lifestyle

உலக�

Page 1 of 3

தமி�� �ைவ

add nilacharal to your favourites

திைர�சார�

Features

Cunard
Cruise Lines

nilacharal as your homepage

Hot
properties in
India
ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
ேசைவ ெபற

Home>>

இíேக Íðட×õ.

Search

Nilacharal

Web

Search in English

Help
Login
Username

அïசனா×ìÌ அவைன ஒÕ வாரமாöì காணாத�ø

'ேவñடாõ... இ� அவý

�ðடòதðட ைபò�யõ �ÊòÐ�ðடÐதாý. ேவேறÐõ

ேவñடேவ ேவñடாõ. இóத

ேவைல ேதÎ�றாேனாெவýற அîசõ அவைளô

ேவதைன ேவñடாõ. கñட

�ÊòதாðÊயÐ. அவைன இ�ô பா÷ìகேவ ÓÊயாமø

Ìழôபíகû ேவñடாõ. ÓýÒ

ேபாö�Îேமாெவýற �� மனைதì ÌைடóதÐ. த�ேய

ேபால இலÌவான மனÐடý

இÕìÌõ ேநரíக�ø கñ�÷ அவû கðÎôபாÎகைள

சóேதாஷமாö

உைடòÐô பா÷òதÐ. தý �Ð Ð�ேயÛõ அý�Õóதாø
இôபÊò தýைன இóதî �òரவைத�ø தû��Õôபானா எýÚ அவý ேமø ேகாபõ

Password

எØóத அேத ேவைள, அவý ேமø அýÒ ெசÖòதேவா ேகாபôபடேவா தனìெகýன
உ�ைம இÕì�றÐ எýற க��ரìகÓõ ேதாý�யÐ. இóத ெவ�òதனமான,

New Members!
Register Here..
Support

How to contribute
Tamil font help
Work Smart
Volunteer
Advertise

அÊôபைட�øலாத, அ�கôபÊயான அýÒ சðெடýÚ �í��டாதாெவýற ஏìகõ ஒÕ
ÒறÓõ அÐ தÕ�ற �றìகòைத இழìக �Õõபாத �Êவாதõ மÚÒறÓமாö அவைளô
�öòÐò �ýறன.
அýÚ காைல�ø ��ôÒ வóத ேபாÐ ம� எðைடò ெதாðÎì ெகாñÊÕóதÐ.
எýைறìÌ�øலாமø ஏý இùவள× தாமதõ எýÚ அவசரமாö எழ Óயü�ìைக�ø
தைலையî Íü�ì ெகாñÎ வர, �ñÎõ கðÊ�ø அம÷óதாû. உடø ேசா÷óÐ இýÛõ
ெகாïச ேநரõ பÎòÐì ெகாûள ேவñÎõ ேபா�ÕóதÐ. Òறíைகையì கØò�ø
ைவòÐô பா÷òதாû. ஜுரெமாýÚ�øைல.
'எøலாவü�üÌõ அóதì கடýகாரý வாÍதாý காரணõ' எýÚ அவý ேமø எ�îசø
வóதÐ. அவýதாேன அவû சì� ÓØவைதÔõ உ�ï�ì ெகாû�றாý!
தûளாÊ எØóÐ பாòåÓìÌî ெசýறேபாÐ ஒÕ ேவைள கÕ×ü�Õìகலாேமா எýற
சóேதகõ எØóதÐ. இóத ஒÕவாரî �òரவைத�ø நாû, �ழைம எøலாõ மறóÐ
ேபாö�ðடÐதாý. காலñடைரò ேதÊò ேத� பா÷òதேபாÐ Í�ெரýறÐ. �ைலயாöî
சüÚ ேநரõ அம÷ó�Õóதவû, அேத ெதÕ��Õóத டாìட÷ ôர�ணா�ý எñைண
அைழòதாû.
தýைன அ�ÓகôபÎò�ì ெகாñÎ, "ì��ì எôேபா �றô�íக, டாìட÷?" எýறாû.
அவû Ìர��Õóத நÎìகòைத உண÷óத ôர�ணா, "சாயóதரõதாý இíேக பா÷ìகேறý.
பகøல ஹாŠ�டø ேபா�Îேவý. எýனாîÍ? அவசரõனா �ðÎìÌ வாíகேளý"
அïÍ தயí��ðÎ, "கý�ù ஆ��ÕôேபேனாýÛ..." என இØòதாû.
"நøல �ஷயõதாேன! இÐìÌ ஏý இùவள× ெடýஷனா இÕì�íக?
ேவைலìகா��ðேட ெடŠð �ð ெகாÎòதÛôபேறý. �íகேள �ðல ெடŠð பñ�ô

http://www.nilacharal.com/ocms/log/11240813.asp

9/15/2010

Mirugam(11) / அழகிய மி�க� (11)

Page 2 of 3

பாÕíக. பா�Êவா இÕóதா சாயóதரõ ì��ì வாíக. உÚ�ôபÎò�ìகலாõ"
ேசாதைன அவû கÕ×ü�Õôபைதò ெத��òதÐõ கலைவயான உண÷î�கû அïÍைவ
ஆì�ர�òதன. சாதாரணமாö மன�ø ம�úî� ெபாí� இÕìகாதா? அதüÌô ப�லாக,
'வ�üைறò தû�ì ெகாñÎ எôபÊ வாÍ�ý Óýனாø �üபÐ?' எýற அவமானÓõ
��Ôõ தைலெயÎôபாேனý?
'எý �ûைளìÌ எý எñணíகû ெத�óதாø எýைனò தாயாக ஏüÚì ெகாûÙமா?
எýன ஈனô�ற� நாý!' அÕவÕôÒடý ÌÚ�ô ேபானாû அïசனா.
வாÍ ேவñடாெமýÚ உத��ட ேவñÎெமý�ற �÷மானõ எØ�றÐ. 'ேவñடாõ...
இ� அவý ேவñடேவ ேவñடாõ. இóத ேவதைன ேவñடாõ. கñட Ìழôபíகû
ேவñடாõ. ÓýÒ ேபால இலÌவான மனÐடý சóேதாஷமாö எý �ûைளைய
வரேவüக ேவñÎõ'
ஆனாø மனõ அòதைன எ�தாக வசôபðÎ�Î�றதா எýன! ேமÖõ ஒÕவாரõ
அவŠைதÔடேனேய க�óதÐ.

வழìகõ

ேபால கா÷ பா÷ìைக ெநÕíÌõேபாேத மனõ அÊòÐì ெகாûளòதாý

ெசö�றÐ அவÙìÌ. ரòதî �வôÒ �றò�ø கõ�ரமாö அவý கா÷ அவைனô
ேபாலேவ ப�îெசýÚ ெத�óத ேபாÐதாý எòதைன �õம�! ெஹ÷Ì�Š ேபால
உலகòைதேய ÍமóÐ ெகாñÊÕóÐ�ðÎ இறì� ைவòதாüேபாýற ஆயாசõ எØóதÐ
அïசனா×ìÌ. அேத சமயõ தý வாúìைக�ý கÊவாளòைத இவý வசõ
ெகாÎòÐ�ðÎò �ñடாÊò �ணÚõ �ைலையò தýனாø இ�Ôõ Íமìக ÓÊயாெதýற
ைவராìயÓõ எØóதÐ.
�ரதான வா�லÕ�ø வாÍ ேவñÎெமýேற மாணவý ஒÕவ�டõ ேபîைச �ðÊòÐ
Your Advertisement Here

அïசனா×ìகாகì காò�Õóதாý. �ñட ��× தó�Õóத ேசாகòைத அவû பா÷ைவதாý
கைரìகேவñÎõ எý�ற தவõ! அவைனô பா÷òதÐõ அவû கñக�ø ெத��ற
�ýனøதாý அவனÐ நாைளô �ரகாசமாìக ேவñÎõ எýற எ�÷பா÷ôÒ!
அïசனா àரò�ேலேய அவைனì கவ�òÐ�ðடாûதாý. ஆனாø அவý பா÷ì�ற
பா÷ைவ ஒùெவாýÚõ தý மனைத இýÛõ பல�னôபÎòதேவ ெசöÔõ எýபதாø,
ைவராìயÓõ �ரì�Ôமாö பா÷ைவையò தைழòதபÊ அவைனì கடóÐ ெசýறாû.
வாÍ×ìÌ மன�ø வானள× Ðவாரõ �ØóÐ�ðடாüேபாýற ஏமாüறõ!
'ேகாபமா? வÕòதமா? மனõ மா��ðடாேளா? அøலÐ அóத அழகான
தÕணíகெளøலாõ எý கüபைனயா?'
வாÍ தý அைறìÌ வóÐ அம÷óதேபாÐ அய÷î�யாö இÕóதÐ. எÐ×ேம �ó�ìக
ÓÊயாமø, �வனüற ஜடõ ேபாலò ÐவñÎ ேபானாý. �ý அ�îைசயாö எØóÐ
அïசனா�ý அைற ேநாì� நடóதாý.
(ெதாடÕõ)

Your Comments
ெபய÷ :
�ý அïசø :

http://www.nilacharal.com/ocms/log/11240813.asp

9/15/2010

Azhagiya mirukam / அழகிய மி�க� (12)

World

Home

Entertainment

Lifestyle

உலக�

தமி�� �ைவ

add nilacharal to your favourites

Page 1 of 3

திைர�சார�

Features

Cunard
Cruise Lines

nilacharal as your homepage

Hot
properties in
India
ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
ேசைவ ெபற

Home>>

இíேக Íðட×õ.

Search

Nilacharal

Web

Search in English

வாÍைவì கñடÐõ ெபÕìெகÎòத உண÷î� ெவûளò�ý

அவû வா÷òைதகளாø

நÎ�ø எØóத �÷மானõ �ரசவ ைவராìயமாகòதா�ÕóதÐ

ெசாøலாதைத அவû உடø

அïசனா×ìÌ. இேதா... பாரõ தாளாமø ேமைச�ø தைல

ெமா� காðÊì ெகாÎòÐ�ட,

சாöòÐ Íவைர ெவ�òÐì ெகாñÊÕì�றாû.

அவைள ேமÖõ சíகடôபÎòத

Help

�Õõபாமø, "ஒÕ Ìழóைதைய
Login

Username

கத× ெம�தாöò தðடôபðடÐ. 'இóத ேநரò�ø யாேரÛõ

உனìÌô �Êî�ÕóதÐýனா

மாணவனாöòதா�ÕìÌõ.' அïÍ யாைரÔõ பா÷ìÌõ

இôபÊòதாý சíகடôபÎ�யா,

மன�ைல�ø இøைல.

அïÍ?" எýறாý

Password

ெமýைமயான Ìர�ø.

"க�ý" எýÚ �னமாö ெசாø� ÓÊìÌÓý கத× �றìக,
New Members!
Register Here..

ÑைழóதÐ வாÍெவன உண÷óÐ ெகாûÙÓýேன தயாராö ைவò�Õóத வாசகõ வóÐ
�ØóதÐ:

Support

"அôÒறமா வாíகேளý"
How to contribute
Tamil font help
Work Smart
Volunteer
Advertise

"இøைல. இôேபா ேப�யாகÏõ" கதைவî சாò��ðÎ அவû எ��ø அம÷óதாý.
தயìகõ, தÎமாüறõ எøலாõ மைறóÐ அவ�ý இயüைகயான Íபாவõ
�Õõ��ðடாüேபா�ÕóதÐ. ÌழóைதìÌì Üட ÓதலÊ எÎìÌõ வைரதாேன அîசõ!
அதý�ý அÐேவ இயøபா��Î�றேத!
அவைனî சüÚõ எ�÷பா÷ò�ராத அïÍ×ìÌ உடõ�ý இரòதெமøலாõ Óகò�ø
Ì�óÐ�ðடாüேபாýற உண÷×.
"எýனாîÍ?" அவý அவû கñÏìÌû பா÷òÐì ேகðடேபாÐ அவ�ý
த�ôைபெயøலாõ அவளாø உண÷óÐ ெகாûள ÓÊóதÐ.
அïÍ×ìÌ உடõÒ உத�யÐ. அவ�ý நÎí�ய கரíகைளô பா÷òÐ,
"�Øí�டமாðேடý. எÐìÌ இòதைன பயõ?" எýறாý ெம�தான ÒýனைகேயாÎ.
"இôேபா எýன ேவÏõ உíகÙìÌ?" உதÎகû நÎíகì ேகðடாû. ேகாபõ, ஏமாüறõ,
அîசõ கலóத கலைவயா�ÕóதÐ அவளÐ Ìரø.
"ெத�×" அவý ஒüைற வா÷òைத�ø ப�ø ெசாýனாý.
அïசனா �ரøகைளô ��òÐõ ேகாòÐõ தý பதðடòைதò த�òÐì ெகாûள ÓயýÚ
ெகாñÊÕóதாû.
"உனìகÐ ேவñடாமா?" Íவா�னமாö ஒÕைம�ø இறí�னாý.

http://www.nilacharal.com/ocms/log/12010817.asp

9/15/2010

Azhagiya mirukam / அழகிய மி�க� (12)

Page 2 of 3

ேவñÎõதாý... எôபÊò ெத�வÐ எýÚ ெத�யாமøதாேன அவû ேசÚ ேபால
கலí�ì �டì�றாû!
ஆெமýÚ தைலயைசòதாû.
"ஒÕேவைள ெராõப அ÷òதõ பñ�ìகேறாேமா, அïÍ?" எýறாý வாÍ �ேநகòÐடý.
அவý அïÍெவன அவைள உ�ைமயாö, சகஜமாö அைழòதÐ அவÙìÌû ஒÕ
��÷ôைப ஓðÊüÚ. ஆனாø அவý ேகðட ேகû� Ò�óÐ பðÊÕìக�øைல.
அவû ேகû�Ôடý அவைன ேநாì�யÐõ, "எனìÌ உýைனô �Êî�ÕìÌ. உனìÌ
எýைனô �Êî�ÕìÌ..." எýÚ ஏேதா ெசாøல வóதவý �Úò�, "�Êî�ÕìÌதாேன?"
எýறாý ெகாïசõ சóேதகòÐடý.
அïசனா ப�ø ெசாøலாமø தைல க�úóÐ ெகாñடாû. 'இவைனô ேபால இôபÊî
Íதó�ரமாöî ெசாøல ÓÊóதாø எùவள× நýறாக இÕìÌõ!'
"ஏ�óத �ÚìÌòதனõÛதாý Ò�யைல" தைல�ø ைகைவòதபÊ �சனòேதாÎ ெசாýனாû
அïÍ. இôேபாÐ இÚìகõ தள÷óÐ ேபச ÓÊóதÐ.
"எÐ �ÚìÌòதனõ?" அவனÐ ேகû�ìÌ ெநü� ÍÕì�ய அïசனா, "�ýேன இÐ
�ÚìÌòதன�øைலயா?" எýறாû அவ÷க�ÕவைரÔõ �ரலாø ÍðÊ.
வாÍ உடேன ப�ø ெசாøலாமø அவைளì Ü÷ைமயாöô பா÷òதாý. அïசனா
சðெடýÚ பா÷ைவையò தைழòÐì ெகாñடாû. 'இóதô பா÷ைவ... இÐ... இÐதாேன
Your Advertisement Here

அவைள இõ�ì�றÐ!'
அவû வா÷òைதகளாø ெசாøலாதைத அவû உடø ெமா� காðÊì ெகாÎòÐ�ட,
அவைள ேமÖõ சíகடôபÎòத �Õõபாமø, "ஒÕ Ìழóைதைய உனìÌô
�Êî�ÕóதÐýனா இôபÊòதாý சíகடôபÎ�யா, அïÍ?" எýறாý ெமýைமயான
Ìர�ø.
அïசனா உûளíைக�ø Óகòைதò தாí�ô ெபÕãîÍ �ðடாû.
"ÌழóைதÔõ �íகÙõ ஒñணா?"
"ஏý, எýன �ò�யாசõ?"
வாÍ�ý தòÐவா÷òதமான ேகû�ìÌ அவÙìÌô ப�ø ெசாøலò ெத�ய�øைல.
"ஒÕ Ìழóைதையô பா÷ìÌõ ேபாÐ, ஒÕ அÕ�ையô பா÷ìÌõ ேபாÐ, ஒÕ
பறைவையô பா÷ìÌõ ேபாÐ வ÷ற பரவசõ தô�øைல, ஆனா அேத ஆñடவý
பைடîச எýைனô பா÷ìÌõேபாÐ சóேதாஷமா இÕóதா தôபா? அெதôபÊ?"
'ராமா! இவý கன×லகò�ø வ�ôபவý' எýÚ எñ�ì ெகாñடாû.
"உலகõ அôபÊô பா÷ìகா�øைலயா?"
"உலகòைத �ðÎò தûÙ. ெசாøÖ உனìÌ ஏý இÐ மðÎõ �ò�யாசமாô படÏõ?"
அïசனா நகõ கÊòதாû.
"நாý ஒÕ ஆñ, � ஒÕ ெபñகறÐýனால அ�யாயòÐìÌ ெசìŠ சாயõ

http://www.nilacharal.com/ocms/log/12010817.asp

9/15/2010

Azhagiya mirukam / அழகிய மி�க� (12)

Page 3 of 3

â�டேறாேமா?"
அவý அôபÊì ேகðடÐõ அïÍ த÷மசíகடமாö ெந�óதாû.
"ெசாøÖ... எí�ðடÕóÐ எýன ேவÏõ உனìÌ?" எýறாý Íü� வைளìகாமø.
(ெதாடÕõ)

Your Comments
Prabakaran
12/2/2008 , 12:51:40 AM
[Comment url]

ெபய÷ :
�ý அïசø :
ÍðÊ :

Comment In:

Tamil

English

(Type here in Thanglish and see tamil text in bottom. Tamil conversion powered by : www.suratha.com)
NOTE : Please do not use single quote in your comments. You can use double quote in place.

(English / தமிழி� - �ன�ேகா�)
What you see in this box gets posted as feedback.

இட×õ

About us | Team | Contact Us | Press | Feedback | Favourites | Communities | Shopping | Services | Site map
tamil magazines, Hindu devotional songs, tamil links, tamil movies, tamil songs, tamil dvd, tamil news, tamil, tamil comedy, tamil movie, tamil music DVDs, bharatanatyam, Yoga DVDs, carnatic
music, tamil cinema, sivaji movie, cricket world cup, tamil ebooks, web design, web design resources, global warming, outsourcing, mutual funds, Cunard Cruise Lines, India Pakistan cricket series,
Kuselan, India Cricket, Sultan The Warrior
A web magazine from Nilacharal Ltd
Privacy Policy|Terms of use|Disclaimer|
Copyright Nilacharal Ltd - All Rights Reserved Worldwide

http://www.nilacharal.com/ocms/log/12010817.asp

9/15/2010

Azhakiya Mirugam (13) / அழகிய மி�க� (13)

World

Home

Entertainment

Lifestyle

உலக�

தமி�� �ைவ

add nilacharal to your favourites

Page 1 of 4

திைர�சார�

Features

Cunard
Cruise Lines

nilacharal as your homepage

Hot
properties in
India
ேஜா�டõ
ேகÙíகû பÌ�
தüகா�கமாக
�Úò�
ைவìகôபðÎûளÐ.
�ைரóÐ கðடண
ேசைவ ெபற

Home>>

இíேக Íðட×õ.

Search

Nilacharal

Web

Search in English

அïசனா×ìÌ இôேபாÐ �ஜமாகேவ ��ெயÎòதÐ.

"எனìÌô பாராðÎ வóதா

ஆனாø அவý பா÷ைவ வழìகõ ேபாலேவ ப�òரமாö

� சóேதாஷமா வாúòÐî

இÕìக, இவý இÕìÌõ �ைலேய ேவÚ ேபாÖõ என

ெசாøலலாõ. உனìÌô

எñ�ì ெகாñÎ, "ெத�யைல" எýறாû.

�ரî�ைனýனா நாý Óதø

Help

ஆளா உதவலாõ...
Login

Username

Password

"நõம ெரñÎ ேபைரò த�ர இóத உலக ெமாòதÓõ

ஏ�ôபÊெயøலாõ நாம

அ�ïÍ ேபாîÍýÛ வî�ìகேயý... எýன ெசöேவ?"

ேந÷ைமயா இÕìகì ÜடாÐ?"

இேத ேகû�ைய அவÙõ தýைனò தாேன ேகðÎì
ெகாñÊÕì�றாûதாேன!

New Members!
Register Here..

�ைட ெத�óதாÖõ ெசாøல ÓÊயாமø �Øí�னாû.

Support

"பாÕ... இôபÊேய அடì� அடì�òதாý அòதைன ÒலÛõ அைடî�ì�ðட மா��
How to contribute

�ணÚÐ. ெவ�ôபைடயா ேபசலாேம?" எýறாý.

Tamil font help
Work Smart
Volunteer

"�íக ெசாøÖíகேளý"

Advertise

ஒôÒì ெகாñடவý ெகாïசÓõ ேயா�ìகாமø, "உý எ��ல வóÐ உìகாóÐ ெகாïச
ேநரõ உ�ைமயாö உýைனô பாòÐðேட இÕôேபý. அôபறõ உனìÌ எíேகÕóÐÊ
இùவள× அழகான கñÏ வóதÐýÛ ேகðேபý. �றÌ �ைறய மø�ைக வாí�
வóÐ உý ைக�ைறய தÕேவý. உý ைக�ல இÕìகற மø�ைகல Óகòைதô
ப�îÍìÌேவý. � ��ìÌõ ேபாÐ கýனò�ல �Øற Ì�ல ஒÕ �Õ‰Êô ெபாðÎ
ைவôேபý ..." அவý ரசைனயாöî ெசாø�ì ெகாñேட ேபாக, அïசனா Óகõ
�ரகா�ìகì ேகðÎì ெகாñÊÕóதாû.
�ý சðெடனî Íதா�òÐ, "இÐ தô�øைலயா?" எýறாû.
"எÐ?"
"இôபÊ கன× காணறÐ?"
"கனைவî ெசாøலாம இÕìகறதால மðÎõ கன× இøைலýÛ ஆ�Îமா? இøைல,
ேபசறÐனால கன× உñைமயா ஆ�Îமா?"
அவý ெசாøல வóதÐ Ò�யாமø அவû ��òதைதì கñÎ, "இ�Ôõ பாசாíÌ
பñணாம, உñைமைய ஒôÒìÌேவாõÛ ெசாøேறý"

http://www.nilacharal.com/ocms/log/12080801.asp

9/15/2010

Azhakiya Mirugam (13) / அழகிய மி�க� (13)

Page 2 of 4

"உíக ெவாöஃÒìÌõ எý ஹŠபñÎìÌõ ெசöற Ðேராக�øைலயா இÐ?" அவ�ý
சகஜ�ைல அவ�டÓõ ஒðÊì ெகாñÎ �ðடÐ. எíேகÔõ ெவ�ì காðட ÓÊயாமø
உûÙìÌûேளேய ÒØí�ì �டóத எñணíகÙõ உண÷×கÙõ ��ெரனò தைள
உைடóÐ காü�ø �தôபÐ ேபாýற Íதó�ர உண÷× அவÙìÌ ஏüபðடÐ. அÐதாேன
அவ�ý ேதைவÔõ Üட!
"இóத உண÷×கைள மÚìகறÐ நாேம நமìÌ ெசöÐìகற Ðேராக�øைலயா?" அவý
ேகðபÐõ ச�ெயனேவ பðடÐ அïசனா×ìÌ.
'இÕóதாÖõ எனìகாக அÎòதவ÷கைளì காயôபÎòÐவÐ Íயநல�øைலயா? அேத
சமயõ, அÎòதவ÷கÙìகாக மðÎேம வாúóதாø வாúìைக�ý அ÷òதõதாý எýன?
ஆனாø யதா÷òதò�ø ெவÚõ உண÷î�ô �ழõபாö வாúìைகைய வாழ ÓÊயாேத!'
இòதைகய Óரñபாடான வாதíகûதாேன அவைள வாðÊì ெகாñÊÕì�ýறன! ப�ø
ெத�óதாø எýேறா ெத�ó�Õôபாேள!
அவளÐ ெமௗனò�ø அவளÐ உடýபாðÊைன அ�óததாø அவேன ெதாட÷óதாý.
"ஏ�óத அôெசஷýÛ Ò�யைலýÛ ெசாýேன இøைல? காரணõ இÕìÌ. ம�த
வ÷ìகேம இனôெபÕìகòைத ைமயமாì�òதாý ÍழÖÐíகறாíக. அதனால �ல சமயõ
மரபÏìÌû ெராõப நøலா ெபாÕó�னா இÐ ேபால Ò�படாத கவ÷î� வÕõÛ �ஸ÷î
ெசாøÖÐ."
"�ய�? நாý இóதì ேகû�ையì ேகðÎò தைல ெவÊìகாதÐதாý �îசõ. நாý ஏேதா
க÷ம �ைனýÛ �ைனîேசý" எýறாû அïÍ ெமø�ய ÒýனைகேயாÎ.
நைகîÍைவையì ேகðடÐ ேபாலô ெப�தாöî ��òதாý வாÍ.
Your Advertisement Here

"இைத... இைதòதாý நாý ெசாøல வóேதý. ேபச ஆரõ�îÍ பòÐ ��ஷõ Üட
ஆகøேல, அÐìÌûேள நமìÌûள இÕì�ற ேவÚபாÎகû ெவ�ல வÕÐ பாÕ. நாý
அ��யøâ÷வமா ேயா�ì�ேறý. � ஆý�க â÷வமா பா÷ìகேற! இýÛõ சகஜமா பழக
ஆரõ�îேசாõனா, உனìÌõ எனìÌõ Íòதமா ஆகாமì Üடô ேபாகலாõ" எýறாý
வாÍ.
அவý ெசாøவ��Õóத யதா÷òதõ அவÙìÌô Ò�óதÐ.
"எÐìÌ ஒ�ïÍ மைறïÍ �ÕðÎòதனமா àரò�ேல÷óÐ பா÷òÐô பா÷òÐ அவŠைதô
படÏõ? �னõ காைல�ல கñைணô பா÷òÐ Ìðமா÷�í ெசாø�ìகலாõ. சகஜமா '�
இýைனìÌ ெராõப அழகா இÕìேக'ýÛ வாö�ðÎî ெசாøலலாõ. ஊÕìÌô ேபானா
ெசாø�ðÎô ேபாகலாõ. 'உýைன �Š பñ�ேனý'Û ெவ�ôபைடயா ேப�ìகலாõ.
எனìÌô பாராðÎ வóதா � சóேதாஷமா வாúòÐî ெசாøலலாõ. உனìÌô
�ரî�ைனýனா நாý Óதø ஆளா உதவலாõ... ஏ�ôபÊெயøலாõ நாம ேந÷ைமயா
இÕìகì ÜடாÐ?"
"ேகðக நøலாòதா�ÕìÌ... ஆனா நைடÓைறìÌ ச�யா வÕமா?"
"Óயü� ெசöÐதாý பா÷ôேபாேம... நமìÌûேள கவ÷î�ேய இøைலýÛ நõைம நாேம
ஏமாò�ìகறைத �ட, இÕìகறைத ஒòÐì�ðÎ அóத என÷�ைய நøல நðபா மாò�ìக
Óயü� ெசöயலாேம!"
அïசனா×ìÌ இÐ ேமÖõ �ìகைல ஏüபÎòÐேமாெவý�ற சóேதகõ எØ�றÐ.
" இóதì கவ÷î�ìÌ உடø ��யா காரணõ இÕìÌõனா, நாம இýÛõ சகஜமா பழ�னா,
ஆபò�øைலயா?" எýறாû தயìகòேதாÎ.

http://www.nilacharal.com/ocms/log/12080801.asp

9/15/2010

Azhakiya Mirugam (13) / அழகிய மி�க� (13)

Page 3 of 4

"ெவ�Ìð ெகாŠÊý. உடüÜÚதாý காரணõÛ வîÍì�ðடாÖõ அதனால வ÷ற
உண÷î�கÙìÌ இôேபா ஒÕ வÊகாø இÕì�øைலயா? Íதó�ரமா எìŠ�ரŠ பñண
ÓÊயறÐனால, ேச÷òÐ வîÍ ஒÕ நாû ெவÊìகறைத த�÷ìகேறா�øைலயா? இôேபாேவ
பாÕ, இôபÊô ேபசறÐனால மனÍ எùவள× ேலசா இÕìÌ? ஒÕ ஜடõ ேபாலòதாý
இíேக வóேதý. ஆனா உý�ðேட ேப�னôபறõ உலகòைதைய தைல�ல ÍமóÐ�ðÎ
Ý�யைன ஒÕ ÍòÐ Íò� வரலாõÛ ேதாÏÐ" அவý தý ேயாசைன ெவü� ெபÚõ
எýபதüகான ஆதாரòைத ÓýைவòÐ�ðÎ அவû Óகòைத ஆராöóÐ ெகாñÊÕóதாý.

அவý ஆராöவைத ர�òதபÊேய, " எனìÌô �Êìகாத ஏதாவÐ ெசïÍ எனìÌ உíக
ேமல இÕìகற ைபò�யòைதò ெத�ய ைவíகேளý, ô�Š" எýÚ வாö�ðÎî
ெசாýனேபாÐ சரசரெவýÚ அவý ேம�Õóத �றìகõ வÊவைத உண÷óதாû.
அவû ெசாýனைதì ேகðÎ அவý வாö�ðÎî ��òத ேபாÐ ெத�óத பüக��Õóத
கைற 'இவÛõ சாமா�ய ம�தýதாý' எýற எñணòைத அவ�டõ ேதாüÚ�òதÐ.
"நாý ôரìனýடா இÕìேகý" சðெடனî ெசாýனாû. ஏேனா அவ�டõ ெசாøல
ேவñÎõ ேபா�ÕóதÐ.
அவý கñ�ø Ð�தமாö வóÐ ேபான சலனõ அவÙìÌ �க×õ �Êò�ÕóதÐ.
"ேஹö... கí�ராðŠ" எýÚ அவý ைக�ðÊய ேபாÐ அ÷òதõ ெபா�óத அØòதòÐடý
அவý ைக பü� "ேதíìŠ" எýறாû.
அவ�ý மüெறாÕ ைக வாïைசயாö அவளÐ வ�üைறò தடவ எýன
Ìழóைதயா�ÕìÌõ எýற கüபைன �ýÒலò�ø ஓட ஆரõ�òதÐ.
(ÓüÚõ?)

Your Comments
citra
12/7/2008 , 11:15:23 PM
[Comment url]

SUBA
12/10/2008 , 12:24:47 AM
[Comment url]

rave krishnan
12/28/2009 , 6:40:32 AM
[Comment url]

BS
1/25/2010 , 2:16:11 PM
[Comment url]

ெபய÷ :
�ý அïசø :
ÍðÊ :

Comment In:

Tamil

English

(Type here in Thanglish and see tamil text in bottom. Tamil conversion powered by : www.suratha.com)
NOTE : Please do not use single quote in your comments. You can use double quote in place.

http://www.nilacharal.com/ocms/log/12080801.asp

9/15/2010

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful