You are on page 1of 3

School: Grade Level: 7

DAILY LESSON LOG Teacher: Learning Area: Araling Panlipunan


Time Allotment: Quarter: 1

LAYUNIN Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5


A. Pamantayang Ang mag-aaral ay
Pangnilalaman naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang
Asyano.
B. Pamantayan sa Ang mag-aaral ay
pagganap malalim na nakapaguugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang
Asyano
C. Pamantayan sa Napapahalagahan Nasusuri ang kaugnayan Nailalarawan ang
Pagkatuto ang yamang tao ng komposisyong etniko ng
ng Asya yamang-tao ng mga mga rehiyon sa Asya
AP7HAS-Ih-1.8 bansa ng Asya sa AP7HAS-Ij-1.10
pagpapaunlad ng
kabuhayan at lipunan sa
kasalukuyang panahon
batay sa:
10.1 dami ng tao
10.2 komposisyon ayon
sa gulang,
10.3 inaasahang haba ng
buhay,
10.4 kasarian,
10.5 bilis ng paglaki ng
populasyon,
AP7HAS-Ii-1.9
I. Nilalaman Aralin: Yamang Tao
1. Yamang tao at Kaunlaran
2.Mga Pangkat-Etniko sa Asya at kani-kanilang wika at kultura
II. Kagamitan
A. References Modyul ng Mag-aaral, mapa, mga larawan
1. Gabay ng guro
2. Modyul ng Mag- Pahina 44-50
aaral
3. Textbook pages
4. Karagdagang
Kagamitan
B. Iba pang kagamitan Power Point Presentations
IV. Pamamaraan
A. Balik-Aral Maikling Pasulit

B. Paghahabi ng Aralin Nakilala ang mga ibat-ibang pangkat etnolingwistiko sa asya ang kahalagahan ng yamang tao
C. Pag-uugnay ng mga Gawain : Kabilang Ka Ba?
Halimbawa sa Bagong Pagsagot sa pamprosesong mga tanong
Aralin

Gawain: Kilala mob a Sila?


D. Pagtalakay ng Bagong Pamprosesong mga Tanong
Konsepto at Paglalahad ng
Bagong Kasanayan #1

E .Paglinang sa Gawain: IRF Chart


Kabihasaan Pagbasa ng Teksto: Pangat Etnolingguwistiko sa Asya
(Tungo sa Formative Gawain: Bigyang –Kahulugan
Assessment) Gawain: Think-Pair-Share
Gawain: Pangkatin Mo
F .Paglalapat ng Aralin Gawain: Magsuri Tayo
sa Pang-Araw-araw na Gawain: Pagbasa ng Teksto o Panood ng videos tungkol sa mga ibat-ibang pangkat etnolinnguwistiko sa Asya
Buhay

G. Paglalahat ng Aralin Gawain: I-profile mo


Gawain: IRF chart
Gawain: Pagsusuri ng balita
Gawain: Synthesis Journal
H.Pagtataya ng Aralin Paano mo mailalarawan ang mga ibat-ibang pangkat etnolingguwistiko ng Asya?
Ano ang kahalagahan ng yamang tao ng Asya at ang kaugnayan nito sa etnisidad.
I. Karagdagang Gawain
para sa Takdang-Aralin at
Remediation
application or
remediation

"
J. Pagninilay

Prepared by:

FELIPE R.SANCHEZ JR.