HBQE1203 RASM AL-UTHMANI

1
Pengenalan Rasm Uthmani.
Menurut Haji Abdul Qadir Leong (2000), Kalimah Rasm bermaksud penulisan. Penulisan adalah
berhubung dengan ejaan huruf-huruf yang membentuk perkataan dalam ayat dari segi
penggunaan, penyusunan, penyambungan dan pemisahan.
Ilmu Rasm merupakan satu ilmu yang membincangkan kaedah serta cara penulisan huruf-huruf
dan kalimah-kalimah Al-Quran. Ilmu ini disebut juga sebagai Rasm Uthmani. Penyeragaman
kaedah penulisan Rasm Uthmani bertujuan untuk mengekalkan dan memelihara ketepatan
bacaan qiraat tujuh yang mutawatir daripada Rasulullah s.a.w. dan menyatukan kaum muslimin
dari segi pembacan al-Quran. Ia juga berpandukan kepada dialek kaum Quraisy yang menjadi
asas kaedah penulisan yang telah ditentukan oleh Saidina Uthman bin Affan. Maka dengan
itulah rasm ini juga dikenali dengan nama Rasm Uthmani bersempena dengan Saidina Uthman
yang telah menentukan kaedah dan asas penulisan Mashaf al-Quran dan beliau pada ketika itu
merupakan khalifah Islam yang ketiga.
Hukum mempelajarinya adalah Fardhu Kifayah.
Konsep Rasm Uthmani dan sejarahnya.
Pengumpulan Dan Penyalinan Al-Quran.
Allah s.w.t. telah menjamin akan menjaga kesucian dan kemurnian Al-Quran, iaitu melalui
firman-Nya :
.Ò÷ ´´´´1´ ´´ v´X ´¹´´X
v´´=´ ´1´ v´X
Maksudnya :
³Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan Kamilah yang memeliharanya. ³
Justeru itu, Al-Quran pasti terselamat daripada sebarang usaha pemalsuan, penambahan atau
pengurangan. Ini jelas apabila kajian sejarah membuktikan bahawa proses pengumpulan dan
penulisan Al-Quran yang menjamin kesucian dan kemurniannya berlaku secara menyakinkan.

HBQE1203 RASM AL-UTHMANI


2
Terdapat tiga peringkat pengumpulan Al-Quran iaitu :
1. Zaman Rasulullah s.a.w.
2. Zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.a.
3. Zaman Khalifah Osman bin Affan r.a.

1. Pengumpulan Pertama : Zaman Rasulullah s.a.w.
Rasulullah adalah insan pertama yang mengumpulkan Al-Quran. Pengumpulan Al-
Quran pada zaman Rasulullah melalui dua cara iaitu :

i. Pengumpulan dalam dada berupa penghafalan dan penghayatan.
Al-Quran diturunkan kepada Nabi s.a.w. yang ummi iaitu tidak tahu membaca
dan menulis. Oleh itu, perhatian Nabi s.a.w. ditumpukan sekadar menghafal dan
menghayatinya, agar baginda dapat menguasai Al-Quran dengan tepat seperti
mana yang disampaikan oleh malaikat Jibrail a.s. Setelah itu, baginda
membacakannya kepada para sahabat dengan terang dan jelas agar mereka
juga dapat menghafal dan menghayatinya.

Wahyu Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat. Setiap kali wahyu
diterima, Rasulullah s.a.w. akan membacanya kepada para sahabat dan
mengulanginya beberapa kali agar dapat dihafal oleh mereka. Para sahabat
sentiasa bersaing untuk menghafal dan menjaga hafalan mereka supaya tidak
hilang dari ingatan mereka. Oleh itu, Al-Quran pada zaman itu turut terpelihara
dan terkumpul dalam dada-dada para sahabat.

ii. Pengumpulan dalam bentuk tulisan.
Antara keistimewaan Al-Quran ialah pengumpulannya dalam bentuk tulisan.
Rasulullah s.a.w. sangat memberi perhatian kepada penyalinan Al-Quran.
Baginda mempunyai beberapa orang penulis wahyu. Setiap kali wahyu
diturunkan, baginda akan memerintahkan mereka menulisnya. Penulis-penulis
tersebut adalah para sahabat yang dipilih oleh Rasulullah daripada kalangan
yang terbaik dan cantik tulisannya agar tugasan tersebut dapat dilaksanakan
dengan baik.

HBQE1203 RASM AL-UTHMANI


3
Antara para sahabat yang terkenal sebagai penulis wahyu pada zaman itu ialah :
1. Abu Bakar As-Siddiq
2. Omar bin Al-Khattab
3. Osman bin Affan
4. Ali bin Abu Talib
5. Ubai bin Kaab
6. Zaid bin Thabit
7. Zubair bin Al-Awwam
8. Muawiyah bin Abi Sufian
Para penulis wahyu ini mendapat petunjuk secara terus daripada Rasulullah
mengenai cara penulisan dan panduan bagi meletakkan ayat-ayat dalam surah-
surah tertentu. Pada peringkat ini, penulisan Al-Quran tidaklah bererti dilakukan
oleh sekumpulan di atas satu bahan tetapi Al-Quran ditulis pada pelbagai bahan
seperti kayu, batu, tulang, pelepah tamar dan sebagainya. Kemudian ayat-ayat
yang ditulis pada pelbagai bahan ini dikumpulkan untuk peringkat selanjutnya.
Ayat-ayat Al-Quran yang tercatat di atas ketulan-ketulan batu, pelepah tamar,
tulang belulang unta dan kulit biri-biri yang telah kering dan kepingan-kepingan
kayu disimpan di dalam rumah Rasulullah sendiri.
Terdapat juga sebahagian para sahabat mengambil inisiatif tersendiri dengan
menuliskan ayat Al-Quran untuk simpanan mereka sendiri tanpa diarahkan oleh
Nabi. Menyedari akan hal itu,Rasulullah s.a.w. menegah para sahabat daripada
menyalin perkara selain daripada Al-Quran termasuklah hadis-hadis baginda.
Arahan ini bertujuan untuk menjamin kemurnian dan kesahihan ayat-ayat Al-
Quran daripada bercampur dengan sesuatu yang lain daripadanya. Maka
dengan sebab itu, Al-Quran terus terpelihara kemurniannya sejak dari awal lagi.
Kesimpulannya, pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasulullah s.a.w. secara
penulisan telah pun wujud secara tersusun tetapi pada masa itu ia masih lagi
belum dikumpulkan di dalam satu mashaf. Ini adalah berdasarkan kepada
keadaan di waktu itu yang mana wahyu masih lagi diturunkan.


HBQE1203 RASM AL-UTHMANI


4
iii. Sebab Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mashaf pada zaman Nabi s.a.w.
Ketika Rasulullah wafat, Al-Quran sedia kukuh terpelihara dalam dada-dada para
sahabat. Namun dari sudut penulisannya, Al-Quran masih lagi berada dalam
keadaan lembaran-lembaran yang terpisah antara satu sama lain, ia belum lagi
dikumpulkan dalam satu buku atau mashaf yang lengkap berserta ayat-ayat dan
surah-surah yang tersusun. Keadaan yang berlaku ini mempunyai hikmah-
hikmahnya yang tertentu memandangkan Al-Quran merupakan kalam yang
diturunkan oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Antara sebab mengapa Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mashaf pada
zaman Rasulullah ialah :

a) Kaedah penurunan Al-Quran adalah secara beransur-ansur dan tidak sekali
gus. Oleh itu mustahil untuk membukukannya dalam masa tersebut sebelum
selesai keseluruhan penurunannya.

b) Terdapat sebahagian ayat yang diturunkan lebih awal telah dimansukhkan
apabila diturunkan ayat terkemudian yang menasakhkannya. Oleh itu
mustahil untuk membukukannya dalam masa tersebut kerana ini boleh
menyebabkan berlakunya banyak pindaan dan pembatalan terhadap
penulisanAl-Quran.

c) Susunan ayat dan surah di dalam Al-Quran adalah tidak berdasarkan urutan
waktu ia diturunkan. Sebahagian ayat ada yang diturunkan pada saat terakhir
wahyu tetapi urutannya ditempatkan pada surah-surah yang terawal. Oleh
itu, mustahil untuk membukukannya dalam tempoh penurunannya kerana itu
juga boleh menyebabkan berlakunya banyak pindaan dan perubahan pada
susunan penulisannya.

d) Tempoh turun wahyu terakhir dengan kewafatan Rasulullah s.a.w. adalah
terlalu singkat. Oleh itu dalam masa yang sesingkat ini tidak memungkinkan
ia untuk disusun lalu dibukukan dengan segera.


HBQE1203 RASM AL-UTHMANI


5

e) Ketiadaan faktor-faktor yang mendorong untuk mengumpulkan Al-Quran
menjadi satu mashaf sebagaimana yang berlaku pada zaman Abu Bakar As-
Siddiq. Ini kerana ketika hayat Rasulullah terdapat ramai sahabat yang
menghafal Al-Quran sebaik sahaja ia diturunkan sehingga tidak wujud
sebarang kepentingan untuk mendesak kepada penulisannya. Ini berbeza
selepas kewafatan Rasulullah kerana kemunculan banyak fitnah seumpama
peperangan yang menyebabkan ramai penghafal Al-Quran yang gugur
syahid sehingga mendorong Abu Bakar melaksanakan rancangan
pengumpulan Al-Quran dalam satu mashaf kerana khuatir ia akan lenyap
dengan ketiadaan para penghafalnya.

Oleh itu setelah segala-galanya stabil iaitu dengan berakhirnya penurunan serta
wafatnya Rasulullah maka tiada lagi perkara dikhuatiri akan menjejaskan
pembukuannya. Inilah yang diilhamkan oleh Allah s.w.t kepada Khulafak Ar-Rasyidin
yang mendapat hidayah langsung daripadaNya sehingga timbul idea untuk
membukukan Al-Quran dalam satu mashaf bermula dengan pengumpulannya oleh
Saidina Abu Bakar As-Siddiq.
2. Pengumpulan Kedua : Zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq.

a. Faktor utama pengumpulan Al-Quran : Perang al-Yamamah
Peringkat kedua pengumpulan Al-Quran ialah pada zaman Khalifah Abu Bakar iaitu
selepas kewafatan Rasulullah. Peringkat ini disebut oleh sebahagian para ulamak
sebagai peringkat pengumpulan ayat-ayat Al-Quran di dalam mashaf. Pengumpulan ini
merupakan berikutan daripada beberapa peristiwa besar yang berlaku semasa
pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Antara peristiwa terpenting yang menjadi faktor
utama pengumpulan Al-Quran adalah perang Al-Yamamah bagi menentang golongan
yang murtad sejurus selepas kewafatan Rasulullah pada tahun ke-12 Hijrah yang
menyebabkan ramai di kalangan para sahabat penghafaz Al-Quran gugur syahid fi
sabilillah.

Menurut sejarah Islam, selepas kewafatan Rasulullah para sahabat telah bersepakat
untuk melantik Abu Bakar sebagai khalifah Islam kerana beliau merupakan salah
HBQE1203 RASM AL-UTHMANI


6
seorang sahabat yang paling akrab hubungannya dengan Rasulullah dan termasuk
antara mereka yang terawal memeluk Islam daripada kalangan orang lelaki dewasa.

Semasa dilantik menjadi khalifah, beliau menghadapi beberapa masalah yang berkaitan
dengan perpecahan umat Islam. Antaranya golongan yang murtad, golongan yang tidak
mahu membayar zakat dan golongan pengikut nabi-nabi palsu seperti pengikut
Musaylamah Al-Kazzab. Sebagai seorang pemimpin tertinggi pada waktu itu, beliau
telah mengarahkan bala tentera umat Islam untuk memerangi golongan ini.
Pertempuran yang paling hebat telah berlaku di Yamamah, ia menyaksikan tentera
Islam bertempur dengan golongan murtad dan golongan yang mengingkari zakat.
Pertempuran ini telah menyebabkan lebih 70 orang sahabat penghafaz Al-Quran gugur
syahid.

Senario ini telah menggusarkan perasaan Omar bin Al-Khattab pada ketika itu. Beliau
merasakan bahawa kemungkinan Al-Quran ini akan lenyap berikutan ramainya para
penghafaz Al-Quran yang mati syahid, bahkan kebimbangan semakin bertambah
sekiranya nanti mereka sekali lagi akan terlibat dalam siri-siri peperangan yang lain.
Beliau memikirkan sesuatu tindakan perlu diambil oleh khalifah ketika itu. Lalu beliau
bertemu dengan khalifah Abu Bakar dan menyatakan kebimbangannya itu lantas
mencadangkan kepada khalifah supaya ayat-ayat Al-Quran disalin dan dikumpulkan
dalam satu himpunan yang dikenali sebagai mashaf.

Pada awalnya, Saidina Abu Bakar berasa keberatan untuk menerima cadangan Omar
bin Al-Khattab kerana perkara seperti itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah semasa
hayat baginda. Akhirnya Allah telah melapangkan dada Saidina Abu Bakar untuk
menerima cadangan Omar Al-Khattab setelah ia dibincangkan terlebih dahulu dan
dipersetujui oleh para sahabat yang lain.

b. Peranan Zaid bin Thabit r.a.
Setelah cadangan Omar diterima, khalifah Abu Bakar telah memerintahkan Zaid bin
Thabit untuk mengetuai tanggungjawab mencari dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran
di dalam satu mashaf. Maka Zaid mencari dan meneliti Al-Quran.
Dikumpulkan daripada potongan-potongan kain, kepingan-kepingan besi, kulit-kulit
binatang dan hafalan-hafalan orang lelaki. Suhuf (lembaran-lembaran yang sudah
HBQE1203 RASM AL-UTHMANI


7
terkumpul di dalamnya Al-Quran) berada bersama Abu Bakar sehingga beliau wafat
kemudian disimpan oleh Omar Al-Khattab dan seterusnya oleh Hafsah binti Omar.

3. Pengumpulan Ketiga: Zaman Khalifah Osman bin Affan r.a.

a.Faktor utama pengumpulan Al-Quran pada zaman Khalifah Osman : Perbezaan
Bacaan.
Al-Quran mengalami proses pengumpulan untuk peringkat yang ketiga pada zaman
Saidina Osman bin Affan. Perbezaan usaha ini antara zaman Saidina Abu Bakar
dengan zaman Saidina Osman ialah usaha pengumpulan pada zaman Osman adalah
daripada arahan beliau sendiri yang pada ketika itu merupakan seorang khalifah Islam
yang ketiga, sedangkan zaman Abu Bakar usaha ini adalah merupakan tindakan
susulan Abu Bakar sebagai seorang khalifah Islam yang pertama setelah didesak oleh
Omar Al-Khattab tentang kepentingan usaha mengumpulkan Al-Quran dalam satu
mashaf.

Apakah penyebab utama yang membawa kepada usaha pengumpulan Al-Quran pada
zaman Osman ?
Sebab utama yang membawa kepada usaha pengumpulan Al-Quran pada zaman
Osman ialah kerana berlakunya pertelingkahan dan perpecahan antara umat Islam
mengenai cara membaca sebahagian ayat-ayat Al-Quran di kalangan negeri-negeri
Islam yang luas pada ketika itu. Terutamanya mereka yang tidak tergolong di kalangan
generasi sahabat.

Huzaifah r.a. meminta khalifah agar mengatasi segera kekecohan yang telah berlaku
sebelum ia menjadi lebih parah sehingga boleh mengakibatkan pertikaian dan
perpecahan yang tidak berkesudahan dan supaya umat Islam tidak mengulangi
pertikaian yang berlaku antara Yahudi dan Nasrani.

b. Pengumpulan Al-Quran secara sistematik.
Saidina Osman bin Affan memenuhi permintaan Huzaifah dengan meminta Saidatina
Hafsah meminjamkan mashaf yang ada dalam simpanannya kepada khalifah bagi
tujuan membuat beberapa naskhah salinan dan selepas itu akan dikembalikan kepada
Saidatina Hafsah.
HBQE1203 RASM AL-UTHMANI


8
Setelah meminjam naskhah Al-Quran tersebut, maka khalifah telah mengarahkan
beberapa orang sahabat menyalin kandungan mashaf kepada beberapa salinan.
Para sahabat yang terlibat dengan tugas ini ialah :
1. Zaid bin Thabit
2. Abdullah bin Zubair
3. Saad bin Al-Ash
4. Abdul Rahman bin Al-Harith
Setelah selesai penyalinan dibuat kepada beberapa naskhah, maka naskhah-naskhah
tersebut telah dihantar kepada beberapa Bandar iaitu :
1. Basrah
2. Kufah
3. Syam
4. Kota Madinah (satu untuk simpanan khalifah Osman dinamakan Mashaf Al-Imam)
5. Makkah
6. Yaman
7. Bahrain
Kandungan setiap salinan telah diperakukan oleh para sahabat. Khalifah telah
memerintahkan setiap salinan dihantar ke Negara-negara Islam yang lain bersama
orang yang menghafaz Al-Quran untuk membimbing umat Islam cara membaca Al-
Quran dengan menggunakan mashaf tersebut.
Pengumpulan Al-Quran pada zaman Saidina Osman ini telah menjadikan sistem
penyalinan mashaf lebih tersusun. Daripada sistem inilah disiplin ilmu penyalinan Al-
Quran telah berkembang dan semakin kemas. Khalifah Saidina Osman telah berjaya
menyelaraskan sistem Rasm Al-Quran dan menghasilkan lima naskhah salinan induk
yang dipanggil sebagai Mashaf Uthmani.
Budaya penyalinan dan pembukuan Al-Quran memberi kesan bahawa Al-Quran
merupakan kitab suci daripada langit yang tidak dapat diragukan lagi kesuciannya. Ia
juga memberi kesan ke arah kemunculan pelbagai bidang ilmu yang bernilai tinggi. Ia
juga menunjukkan betapa pentingnya budaya mencatat dan membukukan sebarang
penulisan kerana ia akan memberi kesan kepada jangka hayat sesuatu ilmu dan
menjadi satu bidang keutamaan dalam sistem pendidikan yang lebih menyakinkan.
HBQE1203 RASM AL-UTHMANI


9
Kaedah penulisan rasm uthmani
Mashaf Uthmani ialah mashaf atau naskhah Al-Quran yang ditulis semula di zaman
pemerintahan Saiyidina Osman bin Affan atas arahan sendiri. Oleh kerana usaha penulisan
semula mashaf ini di lakukan pada zaman dan atas arahan beliau, maka ia dinamakan Mashaf
Uthmani, sebagai bersandarkan kepada nama beliau.
Kaedah-kaedah penulisan Rasm Uthmani adalah menyentuh masalah-masalah berikut:
1. Al-Hazf (membuang huruf)
2. Al-Ziadah (menambah huruf)
3. Al-Hamzah (penulisan Hamzah)
4. Al-Ibdal (mengganti huruf dengan huruf lain)
5. Al-Fasl wa al-Wasl (memisah dan menyambung tulisan pada kalimah dan huruf)
6. Ma fihi Qiraatani (kalimah yang mengandungi dua bacaan ditulis dengan salah satu
bacaan).

Penulisan Hamzah

Dari segi bahasa: Hamzah bererti tekanan atau tolakan.
Dari segi istilah: Hamzah bererti bertutur dengan huruf Hamzah.
Hamzah terbahagi kepada dua bahagian iaitu Hamzah Wasal dan Hamzah Qata¶.
Hamzah Wasal ditulis dengan Alif sama ada di dahului oleh Harf (kata sendi) atau tidak. Tanda
Hamzah Wasal ialah kepala huruf Shod ( μ ) diletakkan atas huruf Alif. Tanda ini adalah untuk
menunjukkan huruf ini tidak disebut ketika menyambung bacaan.
Perbandingan Rasm Uthmani dan Imla¶ei
HBQE1203 RASM AL-UTHMANI


10
´´´ù´X ´.´=
Uthmani Imla¶ie
´´´C´ãBb
´´´X
1´´J´N´ÒBb
/ò´´X
´´´H´M´´´ù´ÒBb

´´´¹´´´X
´
´.1´.×´Ó´ÒBb
´´´ù´X
ãBb
´´´X
´´´BãBb
´´´X
`×P¬`1´´ÒBb
´´´'´X
×P¬AH´´ÒBb
´´´=´X
´´ù´Tf´ÒBb
´´´´´X
´·´M´Ò´ÒBb
´´¹ù´X
6´´´1´´´ÒBb
ó1´'´X
´M´÷´±J.Bb
¹´´´X


HBQE1203 RASM AL-UTHMANI


11

2v´v´´X ´.´=
Uthmani Imla¶ie
6´´·´M´´´´ÒBb.´
ó´´´X´
6´´·´:¬´ù´ÒBB´
ó´.´´´v´
ò´.MM´´´ò´óBB´
2¹´´´´v´
·´+´õ6÷Bb
´v`´´X
M´M·´6Bb
¹´´´X
:¬´Ó´f´ÒBb
.´ù´´X
´:´´MU´ÒBb
.´'´X

Hamzah Qata¶
Kedudukan Hamzah Qata¶ terdapat pada tiga tempat iaitu pada awal kalimah,
pertengahan kalimah dan pada akhir kalimah. Hamzah Qata¶ yang berbaris adakalanya ditulis
bersendirian dan adakalanya diletak di atas Alif. Sementara itu, Hamzah Qata¶ yang berbaris
sukun (mati) ditulis dengan diletak di atas Alif dan adakalanya diletak dan di bawah Ya¶.
´´´ù´X ´.´=
Uthmani Imla¶ie
V´´´0
´´X
HBQE1203 RASM AL-UTHMANI


12
Uthmani Imla¶ie
b¬´V´´0
X´6´X
N´f
´X
b´´´U´ò´0
X´¹´X
´´f
´X
Ó´´´´Ò0´´0
´´´´X
b¬´1´vb.´
X´´´X
6´´´´ãb´´´¬ 6´´´´ãb´´´¬
M´÷´±J.Bb
¹´´´X
boM´)´0
XúX
2v´v´´X ´.´=
Uthmani Imla¶ie
´´M´ó´0´
´¹óv´
·´+´õ6÷Bb
´v`´´X
´=´ò´f.´
´´X´
A´´0
´´X
bß´f
X·X

HBQE1203 RASM AL-UTHMANI


13Alif Zaidah dan Alif Madah
Alif Zaidah
Zaidah bererti menambah atau mengekalkan sesuatu huruf yang tidak berfungsi atau tidak
dibaca ketika wasal atau waqaf pada sesuatu kalimah. Huruf yang ditambah itu diletakkan
tanda bulat kecil ( ˸ ).
´´´ù´X ´.´=
Uthmani Imla¶ie
´b´´MA´AH X´¹´´
´b¬´1´J´· X´´ò´
´b¬´V´´0 X´6´X
´b´´´U´ò´0 X´¹´X
´b´´M´P´´.H´Ò X´ù´´´
´b¬´ùH´f´·.´ X´´´´´´
´b¬´V´´·.´ X´6´´´´
Ó´´´´Ò0´´0
´´´´X
´b¬´1´vb.´ X´´´X
HBQE1203 RASM AL-UTHMANI


14
´b¬´1´oA´.´ X´´´´´
´b¬´´.:.´ X´´.´


Alif Madah
´´´ù´X ´.´=
Uthmani Imlaµei
1´´J´N´ÒBb
/ò´´X
´´/´=
´òo
×P¬`1´´ÒBb
´´´'´X
×P¬AH´´ÒBb
´´´=´X
Ó´Ò´ß.´
´´·´
´´´B´b´´.
´´´·
Ó´´´´Ò0´´0
´´´´X
´6´´´1´´´ÒBb
ó1´'´X
6´´1´¬
ó´æ
M´÷´±J.Bb
¹´´´X
HBQE1203 RASM AL-UTHMANI


15
2v´v´´X ´.´=
Uthmani Imlaµei
6´´·´M´´´´ÒBb.´
ó´´´X´
6´´·´:¬´ù´ÒBB´
ó´.´´´v´
ò´.MM´´´ò´óBB´
2¹´´´´v´
·´+´õ6÷Bb
´v`´´X
Ê`V´´
´´´
´Ó´Ò´ß
´´·


Ha Dhamir pada ketika Dhummah dan Kasrah
HBQE1203 RASM AL-UTHMANI


16
´´´ù´X ´.´=
Uthmani Imlaµei
´ ´´´´BãBb0ã
´´´X ´´
F=´1´´b¬´´.:.´
´
´´´X´´.´
´´=´).:
´ú.
2v´v´´X ´.´=
Uthmani Imlaµei
´´=´)
´´M´ó´0´
´ú ´¹óv´
.´´=´)
·´´´´.¬´
.´´=´)
·´´´´.¬´
´´=´`)´M´Ò
´ú¹´
´´=´ò´f.´
´´X´

Bentuk-bentuk (tanda) Tanwin dan fungsinya, termasuk Tanwin pada huruf akhir surah.
Tanwin : Huruf nun tambahan yang bertanda sukun hanya terdapat di akhir kata nama am yang
bertanwin sahaja, ia wujud dari segi bacaan tetapi ia tidak wujud dari segi tulisan dan pada
ketika berhenti bacaan padanya.
Dalam Al-Quran yang ditulis dengan Rasm Uthmani terdapat tiga jenis Tanwin:
HBQE1203 RASM AL-UTHMANI


17
1. Tanwin (baris dua) yang tersusun, iaitu bagi baris atas dan bawah, dan angka enam
sembilan kecil bagi baris depan.
2. Tanwin (baris dua) dengan huruf Mim kecil bagi semua keadaan.
3. Tanwin (baris dua) yang senget dan berturut atau berikut, iaitu bagi baris atas dan
bawah, dan dua huruf sembilan kecil pada ketika Dhummah.


´´´ù´X ´.´=
Uthmani Imla¶ie
·´.v ´X¬´´.: .

´´ ´´=.
×´M´·´´v
B1´´´´´
´¹´¬´ v´1
.
×´M´·´´v
´¹´¬´
´´ù´HC
1´J´H
´´´´ /ò´
´´ù´HC
´´´´
6´´M´·´v´´M´´

´¹d6 ´´
HBQE1203 RASM AL-UTHMANI


18
boM´)´0
XúX
2v´v´´X ´.´=
Uthmani Imla¶ie
B4´´P+´ v1ù´
C1`´MC
vo´
B4´´P´´
v1ù.
B4´´f´´ v´´´
B´´´o´
v´´æ
T¬´1NÒ
´´´´
MH´÷´´Ò
´´´´
M·´M´´Ò
´´´
H´´´v´¬´·
´´´´
ÓMM´P´´Ò
¹´ù´´


Bentuk-bentuk (tanda) Nun Sakinah dan fungsinya.
Nun Sakinah : Huruf nun ( ) yang bertanda sukun ( ) di atasnya, ia kekal sama ada dari
segi bacaan dan tulisan. Demikian juga ia tetap wujud pada ketika menyambung atau berhenti
HBQE1203 RASM AL-UTHMANI


19
bacaan padanya. Ia terdapat pada pertengahan atau hujung isim ( kata nama ), fi¶il ( kata kerja )
dan harf ( partikel / kata penyerta ).
Ada tiga jenis Nun Sakinah dalam al-Qur¶an iaitu:
1. Nun Sakinah yang bertanda kepala Ha yang dibaca dengan Izhar (dibunyikan dengan
terang dan tidak dengung)
2. Nun Sakinah yang bertanda Mim kecil yang bertemu dengan huruf Ba sahaja dan
dibaca dengan ghunnah atau dengung.
3. Nun Sakinah yang tidak bertanda apa-apa.
Ia bertemu dengan huruf bersabdu dan dibaca dengan Idgham dan dengung
yang sempurna (kecuali huruf Lam dan Ra¶)
Ia bertemu dengan huruf yang tidak bersabdu (dibaca dengan
dengung/ghunnah)
´´´ù´X ´.´=
Uthmani Imla¶ei
´ ´V´´´0·´v
´´X ´´
´´´¹NA´1´v
´´´´´´
H´M´´´)·´v
´ú ´´
´´ ´´
v´ò16 ´´ v´ò16 ´´
¹´´´´X ¹´´´X
´´´´ ´´´´
´´´ ´´´
HBQE1203 RASM AL-UTHMANI


20
´´· ´´´ ´´· ´´´
2v´v´´X ´.´=
Uthmani Imla¶ei
·´+´õ6÷Bb
´v`´´X


Penutup

Sekalipun kebelakangan ini terdapat ramai ustaz dan ustazah yang mengajar Al-Quran dan
umat Islam sememangnya telah menggunakan Mashaf Rasm Uthmani sama ada dibaca,
dihafaz atau diajar kepada mana-mana pelajar tetapi boleh dikatakan masih ramai di antara
mereka ini belum benar-benar mengambil berat untuk mengetahui akan fungsi tanda-tanda
bacaannya, maka sedikit sebanyak masalah akan timbul.
Sebagai contohnya, fungsi tanda tanwin terutama yang menunjukkan hukum-hukum tajwid
dalam mashaf Rasm Uthmani didapati amat berbeza dengan Al-Quran mashaf Rasm Imla¶ei.
Bagi penulisan sesetengah kalimah, didapati ada tanda bacaan telah dihazafkan, ada yang
digantikan dengan alamat tertentu dan beberapa tanda bacaan lagi yang perlu dipelajari supaya
dapat dibaca menurut yang dikehendaki. Semua ini akan menimbulkan kesulitan dan akan
menyusahkan umat Islam yang tidak biasa membaca Al-Quran menurut kaedah Rasm Uthmani.
Maka tujuan Al-Quran Rasm Uthmani ditulis adalah untuk mengatasi sedikit sebanyak masalah
tanda-tanda bacaan dan memberi penerangan mengenai hukum-hukum tajwid serta
dikemaskinikan supaya dapat menambah minat para pembaca mempelajarinya.
Antara peranan mashaf Rasm Uthmani ialah menyeragamkan penulisan Al-Quran dan
menyatukan kaum muslimin dari segi pembacaan Al-Quran. Selain daripada dapat wujud
penyelarasan penulisan dan pembacaan Al-Quran, ia juga mempunyai beberapa hikmah seperti
berikut :
HBQE1203 RASM AL-UTHMANI


21
1. Tulisan Al-Quran Rasm Uthmani adalah mengikut sunnah Rasulullah s.a.w. dan telah
diwarisi oleh penulis-penulis mashaf Al-Quran sehingga ke hari ini.
2. Rasm Uthmani sudah dipersetujui para ulamak dan sudah diterima dengan susunan
ayat-ayatnya, kalimah-kalimahnya dan huruf-hurufnya tidak dapat dinafikan lagi.
3. Berpandu kepada fatwa Imam Malik, Al-Quran hendaklah ditulis dengan Rasm Uthmani.
4. Menggunakan Al-Quran Rasm Uthmani sewaktu membaca Al-Quran adalah salah satu
daripada rukun bacaan Al-Quran.
5. Al-Quran Rasm Uthmani mengandungi rahsia dari segi mengekalkan dan meniadakan
huruf.
6. Dapat menyatukan dan menyeragamkan kaum muslimin dalam satu mashaf yang sama
dari segi bacaan dan tulisan.
7. Menyatukan bacaan walaupun terdapat perbezaan dalam Qiraat.
8. Menyatukan rumusan surah menurut sepertimana yang asalnya.


HBQE1203 RASM AL-UTHMANI


22

Rujukan
1. Ahmad Kamarudin Ibrahim, (2007). HBQE1203 Rasm Al-Uthmani Sekolah Rendah.
Kuala Lumpur : Open University Malaysia.
2. Abdul Qadir Leong Al-Azhari, Hj. (2000). Tajwid Al-Quran Rasm Uthmani, Kuala
Lumpur : Pustaka Salam.
3. ______, (2006). Al-Quran Mushaf Malaysia Dan Terjemahan, Shah Alam : Yayasan
Restu.
4. Mahadi Dahlan Al-Hafiz,Ustaz (1996). Tajwid Ilmi Dan Amali mengikut kaedah Rasm
Uthmani, Kuala Lumpur : Pustaka Haji Abdul Majid.
5. Mahadi bin Dahlan, Ustaz (2004). Al-Quran Rasm Uthmani (bertajwid dan disertai
makna) Jilid 10, Kuala Lumpur : Pustaka Haji Abdul Majid.
6. Mahadi bin Hj. Dahlan Al-Hafiz, Ustaz (1997). Belajar Tajwid Al-Quranul Karim cara
mudah dan tepat (edisi lengkap Rasm Uthmani) Bhgn.1, Kuala Lumpur : Al-Hidayah.
7. Muhamad Abdullah Khairuddin, (2007). 1000 Soal-Jawab Mengenai Al-Quran.
Puchong : Berlian Publications.
8. Mushaf Al-Quran Rasm Uthmani.
9. Mushaf Al-Quran Rasm Imla¶ei
10. Noraine Abu, (2003). Al-Quran Mukjizat Yang Terbesar Nabi Muhammad
S.A.W.Kuala Lumpur : Al-Hidayah.

HBQE1203 RASM AL-UTHMANI


23

HBQE1203 RASM AL-UTHMANI

Terdapat tiga peringkat pengumpulan Al-Quran iaitu : 1. Zaman Rasulullah s.a.w. 2. Zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq r.a. 3. Zaman Khalifah Osman bin Affan r.a. 1. Pengumpulan Pertama : Zaman Rasulullah s.a.w. Rasulullah adalah insan pertama yang mengumpulkan Al-Quran. Pengumpulan AlQuran pada zaman Rasulullah melalui dua cara iaitu : i. Pengumpulan dalam dada berupa penghafalan dan penghayatan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi s.a.w. yang ummi iaitu tidak tahu membaca dan menulis. Oleh itu, perhatian Nabi s.a.w. ditumpukan sekadar menghafal dan menghayatinya, agar baginda dapat menguasai Al-Quran dengan tepat seperti mana yang disampaikan oleh malaikat Jibrail a.s. Setelah itu, baginda membacakannya kepada para sahabat dengan terang dan jelas agar mereka juga dapat menghafal dan menghayatinya. Wahyu Al-Quran diturunkan secara berperingkat-peringkat. Setiap kali wahyu diterima, Rasulullah s.a.w. akan membacanya kepada para sahabat dan mengulanginya beberapa kali agar dapat dihafal oleh mereka. Para sahabat sentiasa bersaing untuk menghafal dan menjaga hafalan mereka supaya tidak hilang dari ingatan mereka. Oleh itu, Al-Quran pada zaman itu turut terpelihara dan terkumpul dalam dada-dada para sahabat. ii. Pengumpulan dalam bentuk tulisan. Antara keistimewaan Al-Quran ialah pengumpulannya dalam bentuk tulisan. Rasulullah s.a.w. sangat memberi perhatian kepada penyalinan Al-Quran. Baginda mempunyai beberapa orang penulis wahyu. Setiap kali wahyu diturunkan, baginda akan memerintahkan mereka menulisnya. Penulis-penulis tersebut adalah para sahabat yang dipilih oleh Rasulullah daripada kalangan yang terbaik dan cantik tulisannya agar tugasan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

2

Rasulullah s. Arahan ini bertujuan untuk menjamin kemurnian dan kesahihan ayat-ayat AlQuran daripada bercampur dengan sesuatu yang lain daripadanya. Ubai bin Kaab 6.HBQE1203 RASM AL-UTHMANI Antara para sahabat yang terkenal sebagai penulis wahyu pada zaman itu ialah : 1. Abu Bakar As-Siddiq 2. penulisan Al-Quran tidaklah bererti dilakukan oleh sekumpulan di atas satu bahan tetapi Al-Quran ditulis pada pelbagai bahan seperti kayu. secara penulisan telah pun wujud secara tersusun tetapi pada masa itu ia masih lagi belum dikumpulkan di dalam satu mashaf. Al-Quran terus terpelihara kemurniannya sejak dari awal lagi. Pada peringkat ini. Kemudian ayat-ayat yang ditulis pada pelbagai bahan ini dikumpulkan untuk peringkat selanjutnya. Menyedari akan hal itu. 3 . pelepah tamar. Zaid bin Thabit 7.w. Zubair bin Al-Awwam 8. Osman bin Affan 4.a. tulang belulang unta dan kulit biri-biri yang telah kering dan kepingan-kepingan kayu disimpan di dalam rumah Rasulullah sendiri. Maka dengan sebab itu. Muawiyah bin Abi Sufian Para penulis wahyu ini mendapat petunjuk secara terus daripada Rasulullah mengenai cara penulisan dan panduan bagi meletakkan ayat-ayat dalam surahsurah tertentu. menegah para sahabat daripada menyalin perkara selain daripada Al-Quran termasuklah hadis-hadis baginda. pelepah tamar dan sebagainya. Omar bin Al-Khattab 3. Kesimpulannya. batu.a. Ini adalah berdasarkan kepada keadaan di waktu itu yang mana wahyu masih lagi diturunkan.w. Ayat-ayat Al-Quran yang tercatat di atas ketulan-ketulan batu. Terdapat juga sebahagian para sahabat mengambil inisiatif tersendiri dengan menuliskan ayat Al-Quran untuk simpanan mereka sendiri tanpa diarahkan oleh Nabi. pengumpulan Al-Quran pada zaman Rasulullah s. Ali bin Abu Talib 5. tulang.

b) Terdapat sebahagian ayat yang diturunkan lebih awal telah dimansukhkan apabila diturunkan ayat terkemudian yang menasakhkannya. Oleh itu. Al-Quran sedia kukuh terpelihara dalam dada-dada para sahabat. Oleh itu dalam masa yang sesingkat ini tidak memungkinkan ia untuk disusun lalu dibukukan dengan segera. Antara sebab mengapa Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mashaf pada zaman Rasulullah ialah : a) Kaedah penurunan Al-Quran adalah secara beransur-ansur dan tidak sekali gus. Oleh itu mustahil untuk membukukannya dalam masa tersebut sebelum selesai keseluruhan penurunannya. mustahil untuk membukukannya dalam tempoh penurunannya kerana itu juga boleh menyebabkan berlakunya banyak pindaan dan perubahan pada susunan penulisannya.HBQE1203 RASM AL-UTHMANI iii. Sebab Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mashaf pada zaman Nabi s. d) Tempoh turun wahyu terakhir dengan kewafatan Rasulullah s. Al-Quran masih lagi berada dalam keadaan lembaran-lembaran yang terpisah antara satu sama lain. Ketika Rasulullah wafat. 4 . Sebahagian ayat ada yang diturunkan pada saat terakhir wahyu tetapi urutannya ditempatkan pada surah-surah yang terawal. Oleh itu mustahil untuk membukukannya dalam masa tersebut kerana ini boleh menyebabkan berlakunya banyak pindaan dan pembatalan terhadap penulisanAl-Quran. adalah terlalu singkat. Namun dari sudut penulisannya.a.w. ia belum lagi dikumpulkan dalam satu buku atau mashaf yang lengkap berserta ayat-ayat dan surah-surah yang tersusun. Keadaan yang berlaku ini mempunyai hikmahhikmahnya yang tertentu memandangkan Al-Quran merupakan kalam yang diturunkan oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.w. c) Susunan ayat dan surah di dalam Al-Quran adalah tidak berdasarkan urutan waktu ia diturunkan.a.

t kepada Khulafak Ar-Rasyidin yang mendapat hidayah langsung daripadaNya sehingga timbul idea untuk membukukan Al-Quran dalam satu mashaf bermula dengan pengumpulannya oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini berbeza selepas kewafatan Rasulullah kerana kemunculan banyak fitnah seumpama peperangan yang menyebabkan ramai penghafal Al-Quran yang gugur syahid sehingga mendorong Abu Bakar melaksanakan rancangan pengumpulan Al-Quran dalam satu mashaf kerana khuatir ia akan lenyap dengan ketiadaan para penghafalnya.HBQE1203 RASM AL-UTHMANI e) Ketiadaan faktor-faktor yang mendorong untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mashaf sebagaimana yang berlaku pada zaman Abu Bakar AsSiddiq. Menurut sejarah Islam. Inilah yang diilhamkan oleh Allah s.w. Faktor utama pengumpulan Al-Quran : Perang al-Yamamah Peringkat kedua pengumpulan Al-Quran ialah pada zaman Khalifah Abu Bakar iaitu selepas kewafatan Rasulullah. Peringkat ini disebut oleh sebahagian para ulamak sebagai peringkat pengumpulan ayat-ayat Al-Quran di dalam mashaf. Pengumpulan Kedua : Zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Oleh itu setelah segala-galanya stabil iaitu dengan berakhirnya penurunan serta wafatnya Rasulullah maka tiada lagi perkara dikhuatiri akan menjejaskan pembukuannya. Pengumpulan ini merupakan berikutan daripada beberapa peristiwa besar yang berlaku semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. 2. Antara peristiwa terpenting yang menjadi faktor utama pengumpulan Al-Quran adalah perang Al-Yamamah bagi menentang golongan yang murtad sejurus selepas kewafatan Rasulullah pada tahun ke-12 Hijrah yang menyebabkan ramai di kalangan para sahabat penghafaz Al-Quran gugur syahid fi sabilillah. selepas kewafatan Rasulullah para sahabat telah bersepakat untuk melantik Abu Bakar sebagai khalifah Islam kerana beliau merupakan salah 5 . Ini kerana ketika hayat Rasulullah terdapat ramai sahabat yang menghafal Al-Quran sebaik sahaja ia diturunkan sehingga tidak wujud sebarang kepentingan untuk mendesak kepada penulisannya. a.

golongan yang tidak mahu membayar zakat dan golongan pengikut nabi-nabi palsu seperti pengikut Musaylamah Al-Kazzab. Pertempuran yang paling hebat telah berlaku di Yamamah. Lalu beliau bertemu dengan khalifah Abu Bakar dan menyatakan kebimbangannya itu lantas mencadangkan kepada khalifah supaya ayat-ayat Al-Quran disalin dan dikumpulkan dalam satu himpunan yang dikenali sebagai mashaf. Dikumpulkan daripada potongan-potongan kain.a. Pada awalnya. Antaranya golongan yang murtad. Semasa dilantik menjadi khalifah. Peranan Zaid bin Thabit r. Suhuf (lembaran-lembaran yang sudah 6 . Akhirnya Allah telah melapangkan dada Saidina Abu Bakar untuk menerima cadangan Omar Al-Khattab setelah ia dibincangkan terlebih dahulu dan dipersetujui oleh para sahabat yang lain. bahkan kebimbangan semakin bertambah sekiranya nanti mereka sekali lagi akan terlibat dalam siri-siri peperangan yang lain.HBQE1203 RASM AL-UTHMANI seorang sahabat yang paling akrab hubungannya dengan Rasulullah dan termasuk antara mereka yang terawal memeluk Islam daripada kalangan orang lelaki dewasa. beliau telah mengarahkan bala tentera umat Islam untuk memerangi golongan ini. beliau menghadapi beberapa masalah yang berkaitan dengan perpecahan umat Islam. kulit-kulit binatang dan hafalan-hafalan orang lelaki. kepingan-kepingan besi. khalifah Abu Bakar telah memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengetuai tanggungjawab mencari dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran di dalam satu mashaf. Beliau memikirkan sesuatu tindakan perlu diambil oleh khalifah ketika itu. Setelah cadangan Omar diterima. Saidina Abu Bakar berasa keberatan untuk menerima cadangan Omar bin Al-Khattab kerana perkara seperti itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah semasa hayat baginda. Senario ini telah menggusarkan perasaan Omar bin Al-Khattab pada ketika itu. b. Pertempuran ini telah menyebabkan lebih 70 orang sahabat penghafaz Al-Quran gugur syahid. Sebagai seorang pemimpin tertinggi pada waktu itu. Beliau merasakan bahawa kemungkinan Al-Quran ini akan lenyap berikutan ramainya para penghafaz Al-Quran yang mati syahid. ia menyaksikan tentera Islam bertempur dengan golongan murtad dan golongan yang mengingkari zakat. Maka Zaid mencari dan meneliti Al-Quran.

Faktor utama pengumpulan Al-Quran pada zaman Khalifah Osman : Perbezaan Bacaan. Pengumpulan Al-Quran secara sistematik. Pengumpulan Ketiga: Zaman Khalifah Osman bin Affan r. sedangkan zaman Abu Bakar usaha ini adalah merupakan tindakan susulan Abu Bakar sebagai seorang khalifah Islam yang pertama setelah didesak oleh Omar Al-Khattab tentang kepentingan usaha mengumpulkan Al-Quran dalam satu mashaf.a. Saidina Osman bin Affan memenuhi permintaan Huzaifah dengan meminta Saidatina Hafsah meminjamkan mashaf yang ada dalam simpanannya kepada khalifah bagi tujuan membuat beberapa naskhah salinan dan selepas itu akan dikembalikan kepada Saidatina Hafsah. Huzaifah r. b. 3. 7 . Al-Quran mengalami proses pengumpulan untuk peringkat yang ketiga pada zaman Saidina Osman bin Affan. Apakah penyebab utama yang membawa kepada usaha pengumpulan Al-Quran pada zaman Osman ? Sebab utama yang membawa kepada usaha pengumpulan Al-Quran pada zaman Osman ialah kerana berlakunya pertelingkahan dan perpecahan antara umat Islam mengenai cara membaca sebahagian ayat-ayat Al-Quran di kalangan negeri-negeri Islam yang luas pada ketika itu. a.HBQE1203 RASM AL-UTHMANI terkumpul di dalamnya Al-Quran) berada bersama Abu Bakar sehingga beliau wafat kemudian disimpan oleh Omar Al-Khattab dan seterusnya oleh Hafsah binti Omar.a. meminta khalifah agar mengatasi segera kekecohan yang telah berlaku sebelum ia menjadi lebih parah sehingga boleh mengakibatkan pertikaian dan perpecahan yang tidak berkesudahan dan supaya umat Islam tidak mengulangi pertikaian yang berlaku antara Yahudi dan Nasrani. Perbezaan usaha ini antara zaman Saidina Abu Bakar dengan zaman Saidina Osman ialah usaha pengumpulan pada zaman Osman adalah daripada arahan beliau sendiri yang pada ketika itu merupakan seorang khalifah Islam yang ketiga. Terutamanya mereka yang tidak tergolong di kalangan generasi sahabat.

Basrah 2. Budaya penyalinan dan pembukuan Al-Quran memberi kesan bahawa Al-Quran merupakan kitab suci daripada langit yang tidak dapat diragukan lagi kesuciannya. Abdul Rahman bin Al-Harith Setelah selesai penyalinan dibuat kepada beberapa naskhah. Zaid bin Thabit 2. Ia juga menunjukkan betapa pentingnya budaya mencatat dan membukukan sebarang penulisan kerana ia akan memberi kesan kepada jangka hayat sesuatu ilmu dan menjadi satu bidang keutamaan dalam sistem pendidikan yang lebih menyakinkan. Kota Madinah (satu untuk simpanan khalifah Osman dinamakan Mashaf Al-Imam) 5. 8 . Khalifah telah memerintahkan setiap salinan dihantar ke Negara-negara Islam yang lain bersama orang yang menghafaz Al-Quran untuk membimbing umat Islam cara membaca AlQuran dengan menggunakan mashaf tersebut. Abdullah bin Zubair 3. Khalifah Saidina Osman telah berjaya menyelaraskan sistem Rasm Al-Quran dan menghasilkan lima naskhah salinan induk yang dipanggil sebagai Mashaf Uthmani. Kufah 3. Pengumpulan Al-Quran pada zaman Saidina Osman ini telah menjadikan sistem penyalinan mashaf lebih tersusun. Saad bin Al-Ash 4. Ia juga memberi kesan ke arah kemunculan pelbagai bidang ilmu yang bernilai tinggi. Daripada sistem inilah disiplin ilmu penyalinan AlQuran telah berkembang dan semakin kemas. Yaman 7. Makkah 6. Bahrain Kandungan setiap salinan telah diperakukan oleh para sahabat. maka naskhah-naskhah tersebut telah dihantar kepada beberapa Bandar iaitu : 1. maka khalifah telah mengarahkan beberapa orang sahabat menyalin kandungan mashaf kepada beberapa salinan. Syam 4. Para sahabat yang terlibat dengan tugas ini ialah : 1.HBQE1203 RASM AL-UTHMANI Setelah meminjam naskhah Al-Quran tersebut.

Hamzah terbahagi kepada dua bahagian iaitu Hamzah Wasal dan Hamzah Qata¶. Tanda ini adalah untuk menunjukkan huruf ini tidak disebut ketika menyambung bacaan. Oleh kerana usaha penulisan semula mashaf ini di lakukan pada zaman dan atas arahan beliau. Al-Ibdal (mengganti huruf dengan huruf lain) 5.HBQE1203 RASM AL-UTHMANI Kaedah penulisan rasm uthmani Mashaf Uthmani ialah mashaf atau naskhah Al-Quran yang ditulis semula di zaman pemerintahan Saiyidina Osman bin Affan atas arahan sendiri. sebagai bersandarkan kepada nama beliau. Al-Hamzah (penulisan Hamzah) 4. maka ia dinamakan Mashaf Uthmani. Perbandingan Rasm Uthmani dan Imla¶ei 9 . Al-Fasl wa al-Wasl (memisah dan menyambung tulisan pada kalimah dan huruf) 6. Hamzah Wasal ditulis dengan Alif sama ada di dahului oleh Harf (kata sendi) atau tidak. Ma fihi Qiraatani (kalimah yang mengandungi dua bacaan ditulis dengan salah satu bacaan). Al-Ziadah (menambah huruf) 3. Kaedah-kaedah penulisan Rasm Uthmani adalah menyentuh masalah-masalah berikut: 1. Penulisan Hamzah Dari segi bahasa: Hamzah bererti tekanan atau tolakan. Dari segi istilah: Hamzah bererti bertutur dengan huruf Hamzah. Tanda Hamzah Wasal ialah kepala huruf Shod ( ) diletakkan atas huruf Alif. Al-Hazf (membuang huruf) 2.

Uthmani Imla¶ie # K O  o ) . 1< L X # # # # # # RW< Kp   G PQSP QSZ R[. R d / JkU   o[  [U n RM :(] 10 . # # # # H # X N L.HBQE1203 RASM AL-UTHMANI .  WT J # -0 LT .

Uthmani Imla¶ie # K O " FT # 11 . . Won 4 B ^ 1 K 2L $P L K K . HX 5/_   o nUd rS rT jq D # # # Hamzah Qata¶ Kedudukan Hamzah Qata¶ terdapat pada tiga tempat iaitu pada awal kalimah. Hamzah Qata¶ yang berbaris sukun (mati) ditulis dengan diletak di atas Alif dan adakalanya diletak dan di bawah Ya¶. Hamzah Qata¶ yang berbaris adakalanya ditulis bersendirian dan adakalanya diletak di atas Alif.HBQE1203 RASM AL-UTHMANI 2$ Uthmani G$ Imla¶ie # K O / / 0 d j [ WT U 3U 1 H # $ $  # d rS . pertengahan kalimah dan pada akhir kalimah. Sementara itu.

HBQE1203 RASM AL-UTHMANI Uthmani Imla¶ie S !T # # / L # # # # # Y  T q & D  U T S < $W [A :(] / F # / F n RM L G$ # [A # #H+# O .j T 2$ Uthmani Imla¶ie # K D nT1T U L3$ $P # # # B ^ 5/_ O 4 WT ZU T Um #I# 12 .

l S ! U dWT dWT U T S < $W 13 . Huruf yang ditambah itu diletakkan tanda bulat kecil ( ). # K O T nZ S ) Z d  # # # # # # # / # H. Uthmani Imla¶ie . L 0 / L  # #  # # S !T T j T q & Wl S .HBQE1203 RASM AL-UTHMANI Alif Zaidah dan Alif Madah Alif Zaidah Zaidah bererti menambah atau mengekalkan sesuatu huruf yang tidak berfungsi atau tidak dibaca ketika wasal atau waqaf pada sesuatu kalimah.

[O -0 X N I H 1< L X # 0. # K O )  .HBQE1203 RASM AL-UTHMANI S S *Z WT # # [K  WrWT Alif Madah Uthmani Imlaµei . # # C # # # 1 7 QSP QSZ   / [U / n RM  UmWT [\ U T  <[A :(] 14 .

HBQE1203 RASM AL-UTHMANI 2$ Uthmani G$ Imlaµei # K O / / 0 d j [ WT U 3U 1 H # $ $  # d rS . Won 4 B ^ 1 K 2L $P 5/_ sP! [ Um I Ha Dhamir pada ketika Dhummah dan Kasrah 15 .

Dalam Al-Quran yang ditulis dengan Rasm Uthmani terdapat tiga jenis Tanwin: 16 . Tanwin : Huruf nun tambahan yang bertanda sukun hanya terdapat di akhir kata nama am yang bertanwin sahaja.HBQE1203 RASM AL-UTHMANI Uthmani Imlaµei . # K O GU O < S WrWT O H # # [K  Wr 2$ G$ +K # K O Uthmani Imlaµei O D nT1T U \ B [ O P O 4 O WSU n  B + \ [ L3$ O WSU  +L #  WT Bentuk-bentuk (tanda) Tanwin dan fungsinya. ia wujud dari segi bacaan tetapi ia tidak wujud dari segi tulisan dan pada ketika berhenti bacaan padanya. termasuk Tanwin pada huruf akhir surah.

dan dua huruf sembilan kecil pada ketika Dhummah. Uthmani Imla¶ie . Tanwin (baris dua) dengan huruf Mim kecil bagi semua keadaan. R[. Tanwin (baris dua) yang tersusun. iaitu bagi baris atas dan bawah. Tanwin (baris dua) yang senget dan berturut atau berikut. 2. # K O B K$ #S Wr \ L @ L OK $ @ -0 < W   Q n < Q n R[. 3. iaitu bagi baris atas dan bawah.HBQE1203 RASM AL-UTHMANI 1. n IT$D IU ) IU $ $ JlU JlU j  17 L8/ H . dan angka enam sembilan kecil bagi baris depan.

W  *UF kS <UU jl M[ U jd j l on $ S U d [c Bentuk-bentuk (tanda) Nun Sakinah dan fungsinya.j T #H+# G$ # K O 2$ Uthmani Imla¶ie > <P > > ^ jU $<. Demikian juga ia tetap wujud pada ketika menyambung atau berhenti 18 .[ $. ia kekal sama ada dari segi bacaan dan tulisan. Nun Sakinah : Huruf nun ( ) yang bertanda sukun ( ) di atasnya.D T HT  7   $<.HBQE1203 RASM AL-UTHMANI .H $ $ G H H J L .

Ada tiga jenis Nun Sakinah dalam al-Qur¶an iaitu: 1. Nun Sakinah yang bertanda Mim kecil yang bertemu dengan huruf Ba sahaja dan dibaca dengan ghunnah atau dengung. Nun Sakinah yang bertanda kepala Ha yang dibaca dengan Izhar (dibunyikan dengan terang dan tidak dengung) 2. # K O " FTB LZ < $ $ $ # H + H $ 0</ L   #  j B  H $ 0</ L #  19 . Ia bertemu dengan huruf bersabdu dan dibaca dengan Idgham dan dengung yang sempurna (kecuali huruf Lam dan Ra¶) Ia bertemu dengan huruf yang tidak bersabdu (dibaca dengan dengung/ghunnah) Uthmani Imla¶ei .HBQE1203 RASM AL-UTHMANI bacaan padanya. Nun Sakinah yang tidak bertanda apa-apa. 3. Ia terdapat pada pertengahan atau hujung isim ( kata nama ). fi¶il ( kata kerja ) dan harf ( partikel / kata penyerta ).

HBQE1203 RASM AL-UTHMANI TC Uthmani 2$ Imla¶ei TC G$ # K O B ^ 5/_ $P # Penutup Sekalipun kebelakangan ini terdapat ramai ustaz dan ustazah yang mengajar Al-Quran dan umat Islam sememangnya telah menggunakan Mashaf Rasm Uthmani sama ada dibaca. Semua ini akan menimbulkan kesulitan dan akan menyusahkan umat Islam yang tidak biasa membaca Al-Quran menurut kaedah Rasm Uthmani. didapati ada tanda bacaan telah dihazafkan. ia juga mempunyai beberapa hikmah seperti berikut : 20 . Antara peranan mashaf Rasm Uthmani ialah menyeragamkan penulisan Al-Quran dan menyatukan kaum muslimin dari segi pembacaan Al-Quran. Maka tujuan Al-Quran Rasm Uthmani ditulis adalah untuk mengatasi sedikit sebanyak masalah tanda-tanda bacaan dan memberi penerangan mengenai hukum-hukum tajwid serta dikemaskinikan supaya dapat menambah minat para pembaca mempelajarinya. Sebagai contohnya. maka sedikit sebanyak masalah akan timbul. ada yang digantikan dengan alamat tertentu dan beberapa tanda bacaan lagi yang perlu dipelajari supaya dapat dibaca menurut yang dikehendaki. Bagi penulisan sesetengah kalimah. fungsi tanda tanwin terutama yang menunjukkan hukum-hukum tajwid dalam mashaf Rasm Uthmani didapati amat berbeza dengan Al-Quran mashaf Rasm Imla¶ei. Selain daripada dapat wujud penyelarasan penulisan dan pembacaan Al-Quran. dihafaz atau diajar kepada mana-mana pelajar tetapi boleh dikatakan masih ramai di antara mereka ini belum benar-benar mengambil berat untuk mengetahui akan fungsi tanda-tanda bacaannya.

kalimah-kalimahnya dan huruf-hurufnya tidak dapat dinafikan lagi. Menyatukan bacaan walaupun terdapat perbezaan dalam Qiraat. 6. 5. Menggunakan Al-Quran Rasm Uthmani sewaktu membaca Al-Quran adalah salah satu daripada rukun bacaan Al-Quran. Al-Quran Rasm Uthmani mengandungi rahsia dari segi mengekalkan dan meniadakan huruf.w. 3.HBQE1203 RASM AL-UTHMANI 1. Tulisan Al-Quran Rasm Uthmani adalah mengikut sunnah Rasulullah s. 7. Al-Quran hendaklah ditulis dengan Rasm Uthmani. Berpandu kepada fatwa Imam Malik. Menyatukan rumusan surah menurut sepertimana yang asalnya.a. dan telah diwarisi oleh penulis-penulis mashaf Al-Quran sehingga ke hari ini. 2. 21 . 8. Dapat menyatukan dan menyeragamkan kaum muslimin dalam satu mashaf yang sama dari segi bacaan dan tulisan. Rasm Uthmani sudah dipersetujui para ulamak dan sudah diterima dengan susunan ayat-ayatnya. 4.

Muhamad Abdullah Khairuddin. Hj. Kuala Lumpur : Pustaka Haji Abdul Majid. (2000). Mahadi bin Dahlan.HBQE1203 RASM AL-UTHMANI Rujukan 1.Ustaz (1996). 1000 Soal-Jawab Mengenai Al-Quran. (2007). Belajar Tajwid Al-Quranul Karim cara mudah dan tepat (edisi lengkap Rasm Uthmani) Bhgn. 6. 7. (2003). Al-Quran Mukjizat Yang Terbesar Nabi Muhammad S. Puchong : Berlian Publications. Mahadi bin Hj. Mushaf Al-Quran Rasm Uthmani. Mushaf Al-Quran Rasm Imla¶ei 10. Kuala Lumpur : Pustaka Haji Abdul Majid. Kuala Lumpur : Open University Malaysia. Mahadi Dahlan Al-Hafiz. Al-Quran Rasm Uthmani (bertajwid dan disertai makna) Jilid 10. 2. Kuala Lumpur : Al-Hidayah. Tajwid Ilmi Dan Amali mengikut kaedah Rasm Uthmani. Ahmad Kamarudin Ibrahim. 4.W. Dahlan Al-Hafiz.1. 22 . Kuala Lumpur : Pustaka Salam. Abdul Qadir Leong Al-Azhari. 3. Shah Alam : Yayasan Restu. Noraine Abu. 8. 9.A. Ustaz (2004). ______. Al-Quran Mushaf Malaysia Dan Terjemahan.Kuala Lumpur : Al-Hidayah. (2006). Tajwid Al-Quran Rasm Uthmani. (2007). HBQE1203 Rasm Al-Uthmani Sekolah Rendah. Ustaz (1997). 5.

HBQE1203 RASM AL-UTHMANI 23 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful