You are on page 1of 20

En Sifoundersökning om

attityder kring att åldras
Innehållsförteckning

Metod 3
Introduktion 4

Svenskarna om att åldras 5

ATT ÅLDRAS 6
Positiv syn på åldrandet 6

LIVSGLÄDJE 8
Äldre nöjdast med livet 8
Familj och hälsa betyder mest 9

LIVSMISSNÖJE 10
Mindre nöjda med hälsan 10

BÄSTA ÅLDERN 12
Bäst mellan 40–49 – Facit visar högre siffra 12
Medelåldern stiger med åldern 14

HÄLSA 15
Unga mest negativa till sin egen hälsa 15
Två av tre arbetar aktivt med hälsan 17

Skillnader: genus och generation 19

20–29 år 20
30–39 år 22
40–49 år 24
50–59 år 26
60–69 år 28
70+ år 30

Slutsats 32
Om Pfizer 34
Kontakt 35

1
Metod

3823 intervjuer över hela Sverige
Denna rapport baseras på svar från en kvantitativ “Totalt genomfördes 3823
webbpanelundersökning som genomförts av TNS Sifo på intervjuer inom målgruppen
uppdrag av Pfizer. Totalt genomfördes 3823 intervjuer inom 16–79 år.“
målgruppen 16–79 år under vecka 42 och 43, 2013.

Panelen är representativ i förhållande till rikets
sammansättning. Insamlad data vägs på kön, ålder och
region för att uppnå ett korrekt riksrepresentativt resultat.

Enkäten bestod av ett tjugotal frågor om svenskarnas syn på
åldrande, lycka i livet och hälsa. Rapporten sammanfattar
resultatet från undersökningen.

20–29 år 30–39 år 40–49 år

Copyright © 2014 Pfizer AB

Denna rapport är framtagen för media. Som journalist kan du fritt använda resultat, fakta
och bilder. Uppge gärna källa: Älska att åldras, en Sifoundersökning om attityder kring att
åldras, på uppdrag av Pfizer.
50–59 år 60–69 år 70+ år
Pfizer AB
191 90 Sollentuna
Telefon 08-550 52 000

www.pfizer.se • www.älskaattåldras.se

2 3
Introduktion

Med hopp om en attitydförändring
i samhället
“Att vara gammal är ingen sjukdom, lika lite som pension
är detsamma som obrukbar sysslolöshet. Överallt i världen
måste samhällen tänka om när det gäller synen på åldrande
och äldre. Att vara gammal är inte detsamma som att vara
otidsenlig.“
Thorbjörn Larsson, vd Vårdalstiftelsen

Svenskarna blir allt äldre – och även om många drabbas av

Svenskarna
åldersrelaterade sjukdomar är ålderdomen för de flesta en “Svenskarna blir allt äldre.“
mycket lycklig tid.

Den samhällsbild som råder kring åldrandet och ålderdomen

om att åldras
däremot, är dessvärre starkt negativ. I dag är det lätt att
hitta rekommendationer om hur vi ska hålla ålderdomen
ifrån oss; men det är inte lika lätt att få råd om hur vi kan
värna om vårt åldrande.

Den negativa bilden av åldrandet som samhället byggt upp
får konsekvenser. För även om ett lyckligt liv väntar – ett
lyckligare till och med, visar det sig – är den goda hälsan en
förutsättning för att njuta av livet även på ålderns höst.
Utmaningen är att få fler att ta ansvar för sin hälsa och
arbeta aktivt med att förebygga åldersrelaterade sjukdomar
redan i relativt ung ålder. Det är ingen liten utmaning. För
varför ska man leva hälsosamt idag, när det som väntar
känns så dystert?

Resultatet av rapporten pekar på att ålderdomen är allt
annat än dyster – och att många fördomar och rädslor “Ålderdomen är allt
är helt obefogade. Förhoppningen är att bidra till en annat än dyster.“
attitydförändring i samhället kring åldrandet och få fler att
förstå vikten av att investera i sin hälsa: redan nu.

Pfizer AB

4 5
Att åldras
Synen på åldrande
Positiv syn på åldrandet bland
svenskar Hur ser vi själva på att åldras? Hur tycker vi att den allmänna synen på
åldrande är i Sverige idag?
Runt hälften av svenskarna har en positiv syn både på själva “Nästan varannan svensk är
“åldrandet“ och på att bli “gammal“. Bara var sjunde svensk positiv till att åldras.“ 44%
uppger att de personligen har en negativ syn på åldrandet.
Kvinnor är mer positiva till att åldras än vad männen är. De
som är mest positiva till att åldras är de äldre som är eller Positiv syn 8%
på att åldras
snart ska bli pensionärer, medan de i yngre medelåldern är
minst positiva. alla alla
Negativ syn
på att åldras 14%
Det finns också vissa geografiska skillnader i attityden kring
åldrande. Storstadsborna i Stockholm, Göteborg och Malmö
är mest negativa medan de från Skåne är mest positiva.

De yngre ser frihet, visdom och livserfarenhet som de största 53%
fördelarna med att åldras, medan de äldre också värdesätter
barnbarn och en god hälsa. Den största oron däremot är
att inte få vara klar i huvudet eller att drabbas av en kronisk
sjukdom. Få är emellertid rädda för att dö och ångesten för
att dö avtar i takt med att man blir äldre. Läs mer om
50–59-åringarna
på sidan 26.
Trots att man personligen har en positiv attityd till åldrandet “3 av 5 kvinnor
upplever en majoritet att den allmänna synen i samhället är upplever att det råder
negativ. Det är vanligare att kvinnor än män tycker så, och en negativ syn på
starkast är känslan bland kvinnor i äldre medelåldern. åldrande i Sverige.“

47% av kvinnorna är
positiva till att åldras,
Mest negativ syn 40% av männen känner
Rädsla för att dö samma.
på att åldras

68% 19%

68% är inte rädda 19% av
för att dö storstadsborna 70% av kvinnorna i åldern 60% av kvinnorna anser
har en negativ 50–59 anser att synen på att synen på åldrande är
syn på att åldras åldrande är negativ i Sverige, negativ i Sverige,
50% bland männen i samma 47% av männen håller med.
ålder håller med.

6 7
Livsglädje

Äldre nöjdast med livet Familj och hälsa betyder mest
Svenskarna generellt är nöjda med sin tillvaro – även om “4 av 5 som är 60+ Familjen och hälsan är viktigast för att svensken ska känna “Med ökad ålder blir hälsan
kvinnorna är något nöjdare än männen. Bara var tjugonde är nöjda med livet.“ lycka i livet. allt viktigare för ett lyckligt
kvinna är missnöjd med sin tillvaro mot nästan var tionde liv .“
man. Ensamstående utan barn är generellt mer missnöjda än Hälsan är viktigast bland de äldre, medan familjen prioriteras
andra. av de yngre. Familjen rankas också något högre av kvinnor,
medan männen lägger större vikt vid relation och samliv.
Vi blir också mer nöjda med livet ju äldre vi blir. De Familjen klassas lägre av dem som bor i storstad än av dem
åldersgrupper som är absolut nöjdast med livet är de som är som bor i övriga landet. Storstadsborna prioriterar också
60+. Bland dessa är fyra av fem nöjda med sin tillvaro. hälsan i något lägre utsträckning; för dem är relation och 70+
vänner viktigare.

Även om hälsan sammantaget rankas näst högst som faktor 20–29
Hur nöjda är vi med tillvaron/livet idag? för ett lyckligt liv så anses den mindre viktig ju yngre man
är. De yngsta tycker nästan allt annat är viktigare - relation, 5% av 20–29 tycker hälsa
arbete, vänner, fritidssysselsättning och samliv rankas högre är viktigast jämfört med
74% 80% 79%
72% än hälsa. 47% av 70+.
67% 68% 68%
Ekonomi anses mindre viktigt för ett lyckligt liv än både
fritidsintressen och arbete. Inte en enda anger det yttre som
viktigast för att känna lycka.
Nöjda/
Mycket nöjda Familjen viktigast
Ålder Alla 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 70+

Missnöjda/ 4% Vad är viktigast för lycka?
6% 10% 7% 7% 6% 5%
Mycket missnöjda

Ensamstående utan 60–69-åringarna är Män är mer missnöjda 44% 50% av kvinnorna tycker
barn är generellt mer nöjdast med tillvaron/ familjen är viktigast,
Ensamstående utan 22%
missnöjda än andra livet idag 39% av männen
barn är generellt mer 9% 5% håller med.
4% 2%
missnöjda än andra 0%
60–69 Familjen Hälsan Relation Arbete Ekonomi Samliv Det yttre
20–29
13%
av ensamstående
utan barn är
missnöjda med 80% av 60–69-åringarna är 9% av männen är
livet nöjda med livet, endast missnöjda med livet, Läs mer om 70+-åringarna Läs mer om 20–29-
67% av 20–29-åringarna 5% av kvinnorna känner på sidan 30. åringarna på sidan 20.
håller med. samma.

8 9
Livsmissnöje
60–69-åringarna Män mer missnöjda
Mindre nöjda med hälsan nöjdast med hälsan med hälsan

Familjen, följt av hälsan, är den viktigaste förutsättningen “1 av 8 är missnöjda 60-69
för att känna lycka – och när svenskarna rankar hur nöjda de med sin hälsa.“
är med olika aspekter av sina liv är det också familjen som 30-39
rankas högst. Mest nöjda med familjesituationen är de som
är 60–69 år.

På andra plats kommer vänner, följt av fritidsintressen och
relation. 70% av 60–69-åringana är nöjda 13% av männen är missnöjda
med hälsan, endast 61% av med sin hälsa,
Trots att hälsa anses mycket viktigt hamnar hälsan lågt, på 30–39-åringarna håller med. 11% av kvinnorna känner
samma.
femte plats, när svenskarna rankar hur nöjda de är med olika
delar av livet. Mest nöjda med hälsan är 60–69-åringarna
och minst nöjda är 30–39-åringarna.

Det man är minst nöjd med är sitt yttre och sitt samliv – och “60–69-åringarna är
de yngre är mindre nöjda med samlivet än vad de äldre mest nöjda med Män mer missnöjda med
är. 30–39-åringarna är minst nöjda med samlivet medan samlivet.“ sin relation
60–69-åringarna är mest nöjda.
Läs mer om
60–69-åringarna
på sidan 28.

Hur nöjda är vi med våra liv idag inom följande områden?

16% av männen är missnöjda
81% med sin relation,
71% 69% 12% av kvinnorna känner
65% 64% samma.
56% 55% 55% 54%
Mycket nöjda
Nöjda/

60–69 Män mer missnöjda med
30–39 sitt samliv
Familj Vänner Fritid Relation Hälsa Ekonomi Samliv Yttre Arbete

5% 7% 7%
Mycket missnöjda

14% 12% 10% 14%
16% 18%
Missnöjda/

60% av 60–69-åringana är nöjda 18% av männen är missnöjda
OBS! Trots att hälsa anses mycket med samlivet, 51% av 30–39- med sitt samliv,
viktigt hamnar hälsan lågt när vi åringana håller med. 15% av kvinnorna känner
rankar hur nöjda vi är. samma.

10 11
Bästa åldern

40–49 anses bästa åren i livet Sämsta tiden i livet Bästa ålder för relationer
– facit visar högre siffra
När svenska folket får ange vilken ålder som de tror är den “De flesta klassar sin egen
bästa vad gäller livet som helhet väljer vi tiden mellan 40–49
som den bästa, även om de flesta klassar sin egen ålder som
ålder som den bästa.“
38%
den bästa. Men det är de facto de äldre, de i åldern 60+, som
är mest nöjda med sina liv.
58% procent av kvinnorna
Den sämsta tiden anses vara innan 19 år. “Tiden innan man fyller 19 38% säger att 19 tycker att den bästa tiden för
år anses vara den sämsta i och yngre är den relationer är efter 40,
livet.“ sämsta tiden i livet. 50% av männen håller med.
20–29 år betraktas som den bästa tiden för fritidsintressen,
hälsa, vänner och det yttre.

Majoriteten anser att 30–39 år är den bästa tiden för familj,
relation och samliv. De som är i den åldern håller med. Läs mer om
40–49-åringarna Bästa ålder för det yttre
40–49 år ses som sagt sammantaget som den bästa åldern – på sidan 24.
trots att det bara är arbetet som man ser har sin topp då.

50–59 är den bästa tiden för ekonomi, vilket också de som är
mellan 50–59 bekräftar. Varannan 50–59-åring tycker också
att livet som helhet är som bäst i den egna åldern.
26% procent av kvinnorna
anser att den bästa tiden för
det yttre är efter 40,
22% av männen håller med.

Vilken ålder tror vi är den bästa?
Facit :

33% av 60–69-åringarna säger
Bästa ålder för fritid
att bästa tiden var/är vid 60+.

31%
22% 24%
80% av 60–69-åringarna är
14%
8% nöjda med livet.

26% av männen anser att
Ålder 20 – 29 30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 +
den bästa åldern
för fritid är vid 20–29,
19% av kvinnorna i samma
ålder håller med.

12 13
Hälsa

Medelåldern stiger med åldern Unga mest negativa till sin egen
Många försök har gjorts för att definiera medelåldern – och
hälsa
“41% av
även om det inte finns något erkänt facit på när den inträder 20–29-åringarna En överhängande majoritet av svenska folket har en positiv “1 av 4 ser stress och
anser de flesta svenskar att det är vid 45 års ålder. Kvinnor tycker att man är syn på sin egen hälsa. Det är 60–69-åringarna som är mest motion som ett personligt
och äldre anser att den infaller något senare, medan yngre gammal vid 65.“ positiva, medan 30–39-åringarna är minst positiva. Männen hälsoproblem.“
och män anser att den infaller något tidigare. har en något mer kritisk syn på sin hälsa än kvinnorna har.

Svenskarna bedömer att man är “gammal“ vid 75. De yngre Stress och motion är de hälsoparametrar som hamnar
“61% av de som är 70+
tycker att man är gammal vid 70 års ålder, medan de äldre längst ned när vi rankar hur nöjda vi är med olika aspekter
tycker att man är
bedömer att man är gammal när man är 80. av vår hälsa. Kvinnor oroar sig mer för stress och vikt än vad
gammal efter 80.“
männen gör medan männen i större utsträckning upplever Motionsvanor
att de har problem med motion och sömn.

Det är framförallt 30–39-åringarna som upplever att de
stressar för mycket och motionerar för lite. Var tredje i denna

I vilken ålder infaller medelåldern?
34%
ålder ser stress och brist på motion som ett hälsoproblem. 29%
De som är 60+, av vilka de flesta är pensionärer idag, ser inte
stress och motion som ett lika stort problem.
32% anser att 34% av 30-39 åringarna 29% av storstadsborna är
50% Alla
medelåldern infaller Inte heller när det kommer till sjukdomar haratt60+-åringarna
tycker stress är ett negativa till sina
20 – 29 år runt 40–45 år. en märkbart negativ inställning till sin hälsa. Bara var
hälsoproblem sjunde
för dem motionsvanor, mot 23%
40% 70 + år anger sjukdomar som ett personligt hälsoproblem. av alla.
själva, mot 25% i övriga landet

30%
28% anser att Många – främst 40–59-åringarna – upplever sin vikt som ett
20% medelåldern infaller personligt hälsoproblem. Storstadsborna är mindre negativa
runt 50 år. till vikten än de som bor utanför storstäderna. De som är
10% bosatta i Norrland är mest missnöjda med sin vikt.
22% 25%
25 år 30 år 40 år 50 år 60 år 70+ år

Stress ett hälsoproblem Oro över motionsvanor Bekymmer över stress
av alla upplever sin vikt av alla tycker att de
som ett personligt stressar för mycket och
hälsoproblem motionerar för lite

34% 29%
47% av kvinnorna anser att medelåldern infaller
efter 50 år, 37% av männen håller med.

34% av 30-39 åringarna 29% av storstadsborna
28% är
av männen är oroade 28% av kvinnorna är
tycker att stress är ett negativa
över sina till sina
motionsvanor, bekymrade över sin stress,
hälsoproblem för dem motionsvanor, mot 23%
22% av kvinnorna känner 21% av männen känner
själva, mot 25% av alla. i övriga samma.
landet samma.

14 15
Hur ser vi på vår totala hälsa idag?
Två av tre arbetar aktivt med
hälsan
67% 70% 67%
64% 61% 63% 63%
Att arbeta aktivt med sitt hälsotillstånd är en självklarhet för “2 av 5 30–39-åringar
de flesta – framförallt för de som är 60+. De yngre, främst de arbetar inte aktivt med sin
som är 30–39 år, lägger inte lika mycket tid på sin hälsa. hälsa idag .“

Mycket bra Motion är den konkreta insats som hamnar högst på 70+
eller bra åtgärdslistan, följt av viktnedgång. Att hantera sin personliga
stress däremot – som ändå rankas som ett av de största 30–39
Ålder Alla 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+
hälsoproblemen – är inte lika prioriterat.
Mycket dålig
eller dålig 9% 9% 12% 11% 8% 8% 8% En förebyggande hälsoåtgärd som väldigt få prioriterar
är proaktiva hälsotester. Den lilla grupp som planerar att
genomgå ett hälsotest för att säkra sin hälsa representeras 81% av 70+-åringarna arbetar
av äldre. 59%
aktivt med hälsan jämfört med
62% av 30–39-åringarna.
av
69% av alla50–59-åringarna
arbetar aktivt med
sin hälsa.att ändra
planerar
sin vikt
Andel svenskar som är missnöjda eller Vi planerar att göra följande för att förbättra
mycket missnöjda inom följande områden vår hälsa

81%
Alla åldersgrupper av
30 – 40 – talisterna
Ändraarbetar
sin vikt
aktivt med
25% 25% 22% 69% hälsan
18%
8% 52%
46% 42% 40% 59%
Stress Motion Vikt Sömn Kost av
18% 60%
50–59-åringarna
planerar att av
ändra
90vikt
sin – talisterna
Per åldersgrupp Vi planerar att göra
Motionera Gå ned/följande
Bättreför att
Sovaförbättra
Minska Genomgå
arbetar aktivt med
hälsan
mer upp i vikt kost bättre/mer stressen hälsotest
vår hälsa
30% Stress

Motion 81%
av
20% Vikt 30 – 40 – talisterna
22% av männen planerar att göra 45% av kvinnorna
arbetar aktivtplanerar
med att
Sömn
69% ett hälsotest mot 15% av minska på stressen
hälsan mot 36% av
10% Tobak kvinnorna. männen.
52%
Kost 46% 42% 40%
54% av kvinnorna planerar att gå
ned i vikt mot 49% av männen.
20 – 29 år 30 – 39 år 40 – 49 år 50 – 59 år 60 – 69 år 70+ år
18% 60%
av
90 – talisterna
16 Motionera Gå ned/ Sova
17 arbetar aktivt med
Bättre Minska Genomgå
hälsan
mer upp i vikt kost bättre/mer stressen hälsotest
Skillnader:
genus och generation

18 19
20–29-åringarna:
Minst nöjda med tillvaron
16% 36%
20–29-åringen håller inte, i samma utsträckning som andra
åldersgrupper, med om att det råder en negativ syn på
åldrandet i samhället. Själv ser 20–29-åringen positivt på 16% är mycket nöjda 36% arbetar inte aktivt
att åldras, men man räds mer än andra att bli sjuk och att med livet, mot 25% av 48% av kvinnorna är 17% av männen tycker med sin hälsa, mot 31%
alla. rädda för att dö, jobbet är viktigast, av alla.
känna ensamhet. Att inte vara klar i huvudet på ålderns
32% av männen känner 5% av kvinnorna håller med.
höst skrämmer också 20–29-åringarna. Rädslan för att dö är
samma.
också högst i den här åldersgruppen.

20–29-åringarna hör till den åldersgrupp som är minst nöjda
med livet; knappt en av tio i den här åldern är missnöjda 20% 31% av männen är
missnöjda med sin relation,
28% av männen är
missnöjda med samlivet, 46%
med tillvaron. Det som känns positivt för 20–29-åringarna är 19% av kvinnorna känner 15% av kvinnorna känner
samma. samma.
framförallt fritidssysselsättningarna, vännerna och den egna
hälsan. 20% tycker att 46% tror att den
relationen är viktigast sämsta tiden är innan
för lycka i livet, mot 9% 40% av kvinnorna tycker 17% av männen är 19 år, mot 38% av alla.
20–29-åringarna tror att den bästa tiden i livet är mellan av alla. familjen är viktigast, missnöjda med sitt yttre,
30–39 år; då anser de att livet når sin topp vad gäller arbete, 19% av männen håller med. 9% av kvinnorna håller med.
familj, relation och samliv. Ekonomin tror de blir som bäst
något senare i livet; mellan 50–59 år. Däremot ser de den
egna åldern som bäst när det kommer till vänner, fritid och
det yttre. Nästan hälften av alla 20–29-åringar tycker att den
77% 40%
sämsta tiden i livet är åren innan 19.

Familjen är viktigast för 20–29-åringarna; men den är 77% vill motionera 40% är rädda för att
mera, mot 69% av alla. dö, mot 32% av alla.
inte lika viktig i den här åldern som den blir senare i livet.
20–29-åringarna prioriterar istället sin relation i mycket
högre utsträckning, liksom samlivet och arbetet.

Hälsa anses mindre viktigt. Samtidigt är 20–29-åringarna
mest negativt inställda till sin kost och motion. Majoriteten
av 20–29-åringarna har också som ambition att förbättra 17% 57%
sin kost. Att motionera mer och minska på tobak är andra
personliga löften mot en bättre hälsa. Endast en av sex
planerar att göra hälsotester. 17% vill minska på 57% vill förbättra sin
tobak, mot 4% av alla. kost, mot 46% av alla.
Var tredje 20–29-åring upplever inte att de arbetar aktivt
med sin hälsa idag.

29%
29% är negativa till sin
egna stress, mot 25%
av alla.

20–29 år 20–29 år
20 21
Alla Alla
30–39-åringarna:
Tycker den egna åldern är den
sämsta 77% 21%
30–39-åringarna är visserligen något nöjdare med livet
nu än de yngre åldergrupperna, men det är samtidigt den 77% är nöjda med sin 21% har dåliga
familjesituation, mot sömnvanor, mot 18%
åldersgrupp där flest anser att den egna åldern är den 81% av alla.
36% av männen upplever att
av alla.
sämsta. 30–39-åringarna är framförallt missbelåtna med de motionerar för lite,
29% av kvinnorna känner
sitt arbete. De anser att åren mellan 30–39 är de sämsta för samma.
fritidsintressen och vänner.

30–39-åringarna tycker däremot att deras egen ålder är den
bästa för familj, relation och samliv. De anser att 20–29 års
10% 61% av kvinnorna tycker
familjen är viktigast,
25% av männen är
negativa till att åldras, 51%
ålder är bäst för hälsa, vänner, det yttre och fritidsintressen 48% av männen håller med. 9% av kvinnorna känner
samma.
samtidigt som de tror att 40–49 är den bästa åldern för
arbete. 10% tycker god hälsa 51% tycker att det
är viktigast för lycka, råder en negativ syn på
mot 22% av alla.
44% av kvinnorna är 15% av männen är åldrandet i samhället,
Mer än hälften av alla 30–39-åringar sätter familjen högst rädda för att dö, missnöjda med sin hälsa, mot 53% av alla.
när de rankar vad som är viktigast för att känna lycka i livet. 32% av männen känner 11% av kvinnorna känner
samma. samma.
De flesta är också nöjda med hur situationen kring familjen
ser ut idag.

Väldigt få 30–39-åringar tänker på hälsa som en viktig
34%
aspekt för ett lyckligt liv. Samtidigt är den åldersgruppen
minst positiv till den egna hälsan bland alla. Det är
framförallt stressnivån och motionsvanorna som ligger till 34% är negativa till den
egna stressnivån, mot
grund för missnöjet; men många i den här åldersgruppen ser
25% av alla.
också sin sömn som ett personligt hälsoproblem.

30–39-åringarna representerar den grupp som arbetar minst
med sin hälsa, även om många avser att minska stressen,
skaffa bättre kost och motionera mer. Väldigt få – lägst
bland samtliga åldersgrupper – planerar att genomföra ett 17%
proaktivt hälsotest.

Hälften av alla 30–39-åringar tycker att det råder en 17% är negativa till att
negativ syn på åldrandet i samhället. De själva är mest åldras, mot 14% av alla.

negativa av alla åldersgrupper när det kommer till att åldras
– och här är det framförallt rädslan att bli ensam och få
en kronisk sjukdom som avgör. Tittar man istället på vad
30–39-åringarna ser fram emot med åldrandet så är det mer
fritid, mer livserfarenhet och mer visdom som lockar.
12%
Medelåldern infinner sig, enligt 30–39-åringarna, vid 45 års
ålder.
12% planerar att göra
hälsotester, mot 18%
av alla.

22 30–39 år 23 30–39 år
Alla Alla
40–49-åringarna:
Värdesätter familjen mest
56% 65%
Varannan 40–49-åring anser att deras egen ålder är den
bästa i livet, inte minst när det kommer till arbete och familj.
Ingen annan åldersgrupp värdesätter familjen så starkt som 56% tycker att familjen 35% av männen upplever att 65% arbetar aktivt
40–49-åringarna. Även hälsan börjar bli viktig för den här är viktigast för lycka, de motionerar för lite, med sin hälsa, mot 69%
mot 44% av alla. 24% av kvinnorna känner av alla.
åldersgruppen, även om den blir ännu viktigare senare i livet.
samma.

40–49-åringarna känner mindre stress, sover bättre, äter
sundare och motionerar mer än yngre åldergrupper. Trots 17% av männen är 16% av kvinnorna är missnöjda
detta är vikten ett betydligt större problem för den här
åldersgruppen än för 30–39-åringarna – och många är 50%
missnöjda med sin relation,
13% av kvinnorna känner
med sin arbetssituation,
13% av männen känner 20%
inställda på att motionera ännu mer, äta ännu bättre och samma. samma.
försöka att gå ner i vikt. Fler upplever att de arbetar aktivt
med sin hälsa, och i den här åldersgruppen börjar det också 50% vill äta bättre, 52% av kvinnorna tycker att 20% av kvinnorna tycker 20% är missnöjda med
bli lite vanligare att göra förebyggande hälostester. sitt samliv, mot 18% av
mot 46% av alla. deras ålder är den bästa, att hälsan är viktigast,
alla.
40% av männen håller med. 11% av männen håller med.
40–49-åringarna är mer nöjda med sitt arbete än de yngre
– men mindre nöjda än de som är 50–59. Man tycker att
ekonomin blivit bättre och finner mer tillfredsställelse i sin
fritid. Fler 40-49-åringar är också nöjda med sitt yttre än de
som är 30–39. 74% 37%
Bortsett från den yngsta åldersgruppen, 20–29, är
40–49-åringarna de som är mest missnöjda med sin relation. 74% vill motionera 37% är rädda för att få
En av fem i den här åldern är också missnöjd med sitt samliv. mer, mot 69% av alla. cancer, mot 31% av
alla.

Över hälften av alla 40–49-åringar tycker att den allmänna
synen på åldrande blir allt mer negativ. De själva är också
mindre positiva än snittet. I den här åldern ökar rädslan att
få cancer. Att bli ensam som gammal skrämmer inte lika
mycket nu, och den absolut största fördelen med att åldras 58% 35%
är friheten att få göra som man vill. Rädslan för att dö är
mindre nu än hos yngre åldersgrupper.
35% är rädda för att
58% vill gå ner i vikt,
dö, mot 32% av alla.
mot 52% av alla.

19% 53%
53% tycker att det
19% planerar att göra råder en negativ syn på
hälsotester, mot 18% åldrandet i samhället,
av alla. mot 53% av alla.

24 40–49 år 25 40–49 år
Alla Alla
50–59-åringarna:
Nu ökar vikten av god hälsa
74% 69%
50–59-åringarna är mer nöjda med sina liv än de som är
yngre, men mindre nöjda än de som är äldre. De är mer
nöjda med sin relation, sitt samliv, sin familj, sin fritid och 74% är nöjda med sina 69% arbetar aktivt
sina vänner än vad 40–49 åringarna är. liv, mot 72% av alla. med sin hälsa, mot 69%
37% av kvinnorna tycker deras av alla.
ålder är bäst för karriären,
Nu ökar vikten av god hälsa markant, vilket blir på bekostnad 32% av männen känner
av familjens betydelse. Även om 50–59-åringarna på det samma.
stora hela är nöjda med sin hälsa förblir vikten ett lika stort
problem för den här åldersgruppen som för 40–49-åringarna.
Stressen minskar däremot nu, och motionsvanorna 70% 62% av kvinnorna är
nöjda med samlivet,
51% av kvinnorna tycker att 29%
förbättras. Fler än i de yngre åldersgrupperna arbetar aktivt familjen är viktigast,
55% av männen känner 42% av männen håller med.
med sin hälsa och en av fem planerar att genomföra ett samma.
proaktivt hälsotest. 70% är nöjda med sin 29% är rädda för att
relation, mot 65% av dö, mot 32% av alla.
alla. 29% av kvinnorna upplever 14% av kvinnorna är
Ekonomiskt ser livet betydligt bättre ut för 50–59-åringarna
stress som ett personligt missnöjda med ekonomin,
än det gör för 40–49-åringarna. Ingen annan åldersgrupp är
hälsoproblem, 10% av männen känner
heller så nöjd med sin arbetssituation, även om de tror att 18% av männen känner samma.
karriären hade sin topp vid 40–49. samma.

Trots att 50–59-åringarna tror att det yttre är som bäst 59% 60%
mellan 20–29 så är de själva mer nöjda med sitt utseende än
någonsin. Knappt en av tio 50–59-åringar anser sig missnöjd
med sitt yttre. 59% är nöjda med sitt 60% tycker att det
samliv, mot 55% av råder en negativ syn på
50–59-åringarna är mer positiva till att åldras än de yngre alla. åldrandet i samhället,
mot 53% av alla.
men något mindre positiva än de som är äldre. Det som
lockar med åldrandet är friheten att få göra som man vill.
Rädslan att dö är mindre nu än hos tidigare åldersgrupper.
Inom denna åldersgrupp är det flest som tycker att det råder
en negativ bild kring åldrandet i samhället. 57%
57% är nöjda med sitt
yttre, mot 55% av alla.

27%
27% ser sin vikt som
ett hälsoproblem, mot
22% av alla.

26 50–59 år 27 50–59 år
Alla Alla
60–69-åringarna:
Nu leker livet!
80% 79%
Ingen är så tillfreds med tillvaron som 60–69-åringarna:
fyra av fem är nöjda med livet. Det är mer än någon
annan åldersgrupp. Familjen är fortfarande viktigast för att 80% är nöjda med sina 79% arbetar aktivt
känna lycka även om den är mindre viktig nu än för yngre liv, mot 72% av alla. 40% av männen tycker att 29% av männen planerar med sin hälsa, mot 69%
åldersgrupper. hälsa är viktigast för lycka, att göra hälsotester, av alla.
37% av kvinnorna håller med. 17% av kvinnorna planerar
samma.
60–69-åringarna själva tror att hälsan, samlivet och det
yttre är som bäst vid 30–39, att arbete och familj har sin
topp vid 40–49 och att ekonomin är som starkast vid 50–59.
Inget kunde vara mer fel. Aldrig har man varit så nöjd med 73%
53% av kvinnorna är
positiva till att åldras,
83% av kvinnorna är
nöjda med livet, 70%
49% av männen känner 79% av männen känner
relationen, utseendet, samlivet eller vännerna som man
samma. samma.
är i 60–69-åldern. Man har heller aldrig varit så nöjd med
ekonomin som nu. Det är i den här åldern som livet når sin 73% är nöjda med sin 70% är nöjda med
pik! relation, mot 65% av 10% av männen är 71% av kvinnorna är hälsan, mot 69% av
alla. alla.
missnöjda med sin hälsa, nöjda med sin hälsa,
60–69-åringarna är också mer nöjda med sin hälsa än 9% av kvinnorna känner 69% av männen känner
samma. samma.
någon annan åldersgrupp; bara en av tio är missnöjd. Hälsan
fortsätter också att öka i betydelse, och 60–69-åringarna
jobbar mer aktivt med sin hälsa än någonsin. Nästan en av
fyra planerar att göra ett proaktivt hälsotest. 60% 62%
60–69-åringarna ser sig inte som gamla - det anser de att
man blir runt 80. Däremot är de mer positiva än någon 60% är nöjda med sitt
62% är nöjda med sitt
yttre, mot 55% av alla.
annan åldersgrupp till åldrandet; främst för friheten att göra samliv, mot 55% av
som de vill, för barnbarnen och för den livserfarenhet man alla.

skaffat sig. Frihet och tid att resa lockar också.

60–69-åringarnas största oro med åldrandet är att inte vara
klar i huvudet; en rädsla som också ökar i takt med att man
blir äldre. Att få en kronisk sjukdom eller drabbas av cancer 51% 24%
skrämmer också. Fruktan för att dö däremot, fortsätter att
minska.
24% är rädda för att
51% ser positivt på att dö, mot 32% av alla.
åldras, mot 44% av alla.

88% 58%
58% tycker att det
88% är nöjda med sin råder en negativ syn på
familjesituation, mot åldrandet i samhället,
81% av alla. mot 53% av alla.

28 60–69 år 29 60–69 år
Alla Alla
70+-åringarna:
Fortsätter att omfamna åldrandet
79% 81%
70+-åringarna är fortsatt väldigt nöjda med livet – det
skiljer blott en procent mellan dem och de så lyckliga
60–69-åringarna. 79% är nöjda med sina 81% arbetar aktivt
liv, mot 72% av alla. med sin hälsa, mot 69%
Familjen fortsätter att tappa betydelse för att känna lycka av alla.
81% av männen är 62% av männen är
– det är hälsan som avgör. Det ska samtidigt sägas att nöjda med livet, nöjda med sitt yttre,
majoriteten av 70+-åringarna känner sig tillfreds med sin 77% av kvinnorna känner 52% av kvinnorna känner
familjesituation. samma. samma.

70+åringarna är positiva till sin egen hälsa – det är bara 32% 50% av männen ser 63% av männen är 67%
60–69-åringarna som är mer positiva. Åtta av tio upplever positivt på att åldras, nöjda med sitt samliv,
också att de arbetar aktivt med sin egen hälsa – det är mer 46% av kvinnorna känner 49% av kvinnorna känner
än någon annan åldersgrupp. Nu blir det också vanligare att samma. samma.
32% tycker familjen är 67% är nöjda med sin
göra proaktiva hälsotester. viktigast för lycka, mot hälsa, mot 64% av alla.
44% av alla.
69% av kvinnorna tycker att 74% av männen är
Ekonomin har aldrig upplevts så bra som nu. Det är också nu den totala hälsan är bra, nöjda med ekonomin,
man är som nöjdast med sina vänner och sin relation – och 65% av männen håller 62% av kvinnorna känner
samlivet är bättre för 70+-åringarna än för dem som är 49 år med. samma.
och yngre.

Nästan hälften av alla över sjuttio år ser positivt på att
47% 20%
åldras. Det är bara de i åldrarna 60–69 som är mer positiva.
De största fördelarna med att åldras menar 70+-åringarna
47% tycker hälsan är 20% är rädda för att
är att ha livserfarenhet och visdom, frihet att göra som man
viktigast för lycka, mot dö, mot 32% av alla.
vill och att njuta av barnbarn. Den största oron är samma nu 22% av alla.
som hos yngre åldersgrupper; att inte vara klar i huvudet, att
drabbas av en kronisk sjukdom eller att få cancer. Rädslan att
dö däremot, har aldrig varit så låg som nu.

48% 56%
48% ser positivt på att 56% tycker att det
åldras, mot 44% av alla. råder en negativ syn på
åldrandet i samhället,
mot 53% av alla.

24%
24% planerar att göra
ett hälsotest, mot 18%
av alla.

30 70–79 år 31 70–79 år
Alla Alla
Slutsats
Svensken blir lyckligare för varje år
som går
Det finns en omedelbar slutsats att dra av den här rapporten: “Vi blir bara lyckligare
och det är att vi blir bara lyckligare med åren. med åren.“

De flesta tror att den lyckligaste tiden i livet är den mellan
40–49 år, men det är i själva verket de som är äldre –60 år
eller mer -som är absolut nöjdast. Vi är däremot rörande
övererens om att den sämsta tiden i livet är den innan 19 år.

Utöver familjen, som är absolut viktigast, så anser vi hälsan
vara mest avgörande för ett lyckligt liv. Trots detta börjar vi
inte prioritera hälsan förrän ganska sent i livet; och den blir
också viktigare ju äldre vi blir. Vi kan också konstatera att
de som är mest nöjda med sin hälsa är de som är 60 år och
äldre. De yngre är mer negativa på grund av stress och brist
på motion, men även på grund av vikten.

Två av tre arbetar aktivt med sin hälsa idag; men de äldre gör
det i större utstäckning än de yngre. Den mest prioriterade
åtgärden för bättre hälsa är motion. Bara ett fåtal inser
vikten av förebyggande med hälsotester.

Sammantaget har svenskarna en positiv syn på sitt åldrande.
Det gäller alla åldersgrupper!

32 33
Om Pfizer Kontakt

Fler år till livet och mer liv till åren Pfizer AB
KOMMUNIKATION
Vetenskapsvägen 10
Pfizer är mer än läkemedel. Vi är nästan 100 000 människor som tillsammans 191 90 Sollentuna
arbetar för en bättre hälsa i världen.
Tel 08–550 52 000
Pfizer är inte bara Sveriges – tan ett av världens – ledande läkemedelsföretag. Tillsammans
är vi nästan 100 000 nyfikna och hängivna medarbetare i fler än 150 länder som delar en E-post: info.sverige@pfizer.com
gemensam ambition om att skapa fler år till livet och mer liv till åren.

Pfizer erbjuder en unik bredd av egenvårdsprodukter, vacciner och läkemedel inom en mängd
behandlingsområden. Vi vill – och vi vet – att vi gör skillnad genom vårt utbud av ett väl
sammansatt sortiment av väl beprövade och nya, förbättrade läkemedel i sällskap med ett
kompletterande utbud av tjänster till patienter och hälso- och sjukvården.

God hälsa är viktigt för oss alla
Att slippa migrän, kunna åka buss istället för färdtjänst, förebygga och behandla blodpropp,
leva med ledgångsreumatism, bygga upp ett bättre försvar mot infektioner t ex genom
vaccinering eller kämpa mot cancer är viktigt för många människor.

För att våra läkemedel och vacciner ska användas på ett effektivt och säkert sätt krävs
kontinuerlig utveckling, förbättring, öppenhet och samverkan mellan oss på Pfizer och hälso-
och sjukvården, patientföreningar och andra aktörer. Tillsammans kan vi påverka och bidra
till en god hälsa för så många som möjligt.

Av människor för människor
Nyfikenhet är en av våra främsta drivkrafter. För oss är varje dag en spännande resa där vi
ständigt söker, upptäcker och utforskar nya vägar för en världsledande hälso- och sjukvård.
Det innebär att vi prioriterar stora investeringar till forskning och utveckling av nya effektiva
läkemedel och behandling. Detta sker både genom egen forskning samt via samarbeten med
ledande vetenskapliga institutioner runt om i världen.

Fokus för Pfizers globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett
stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation,
kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar
och vacciner.

Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso-
och sjukvård.

För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

34 35
www.älskaattåldras.se

OTH20140402PSE01

Pfizer AB •191 90 Sollentuna • tel 08-550 52 000 • www.pfizer.se