KAJIAN KETEBALAN LAPISAN MEDIA PENURAS SEBAGAI PENJERAP GARAM BAGI AIR MASIN

NAMA

NO. PEND.

Mohd Afindy Bin Abd Kadir Nor Amira Binti Abdul Razak Muhammad Yusri Bin Rosli Munira Binti Abdul Rauap Norishah Binti Harun Lee Chin Foo

06 DKA 05 F006 06 DKA 05 F054 06 DKA 05 F070 06 DKA 05 F026 06 DKA 05 F030 06 DKA 07 F302

Laporan ini dikemukakan kepada Jabatan Kejuruteraan Awam sebagai memenuhi sebahagian syarat penganugerahan Diploma Kejuruteraan Awam.

1

PENGESAHAN LAPORAN PROJEK

Laporan projek bertajuk “Kajian Ketebalan Lapisan Media Penuras Sebagai Penjerap Garam Bagi Air Masin” ini telah dikemukakan, disemak serta disahkan sebagai memenuhui syarat dan keperluan penulisan projek seperti yang telah ditetapkan.

Disemak oleh

Nama Penyelia Tandatangan Penyelia Tarikh

: En Baharin b Ahmad : :

Disahkan oleh

Nama Penyelaras Tandatangan Penyelaras Tarikh

: En Baharin b Ahmad : :

“Kami akui karya ini adalah hasil kerja kami sendiri kecuali nukilan yang setiap satunya telah kami jelaskan sumbernya”

2

Tandatangan Nama No. Pend. Tarikh Tandatangan Nama No. Pend. Tarikh Tandatangan Nama No. Pend. Tarikh Tandatangan Nama No. Pend. Tarikh Tandatangan Nama No. Pend. Tarikh Tandatangan Nama No. Pend. Tarikh

: : Mohd Afindy Bin Abd Kadir : 06 DKA 05 F006 : : : Nor Amira Binti Abdul Razak : 06 DKA 05 F054 : : : Muhammad Yusri Bin Rosli : 06 DKA 05 F070 : : : Munira Binti Abdul Rauap : 06 DKA 05 F026 : : : Norishah Binti Harun : 06 DKA 05 F030 : : : Lee Chin Foo : 06 DKA 07 F302 :

PENGHARGAAN

3

Alhamdulillah syukur kami ke hadrat Illahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah kami menyiapkan sebuah laporan Projek Akademik ini dengan jayanya. Dalam kesempatan yang ada ini, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menyiapkan projek akademik ini.

Penghargaan yang tidak terhingga ini juga kami tujukan kepada Penyelia Projek iaitu En. Baharin bin Ahmad di atas bimbingan, tunjuk ajar dan perbincangan yang diberikan sepanjang tempoh projek ini dilaksanakan. Selain itu kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah UTHM Pn. Azra Munirah bt Mat Daud yang telah membantu memberi sedikit sebanyak maklumat yang boleh dijadikan bahan tambahan dan rujukan kepada kami untuk menjalankan projek ini. Bagi menjalankan ujikaji dimakmal UTHM ribuan terima kasih diberikan kepada pembantu makmal En Ridzwan kerana kesudiannya memberikan maklumat dan tunjuk ajar yang sangat berguna kepada kami.

Tidak dilupakan juga kepada Penyelaras Projek Akademik, Pensyarah Jabatan Kejuruteraan Awam dan rakan – rakan yang telah memberi bantuan dalam melaksanakan projek akademik ini. Sesungguhnya segala ketekunan dan keikhlasan mereka yang terlibat dalam menjayakan projek ini amat kami hargai.

Akhir kata, sekalung budi diberikan kepada semua yang terlibat memberikan kerjasama kepada kami sama ada secara langsung ataupun tidak langsung.

ABSTRAK

4

Air merupakan keperluan asas yang paling penting kepada segala hidupan di muka bumi. Kini, Malaysia berhadapan dengan masalah bekalan air yang serius disebabkan oleh punca air tidak bersih dari pencemaran air. Maka, sistem penapisan air yang efektif perlu dititikberatkan untuk mengurangkan masalah ini. Sistem

penapisan air yang berkesan dipengaruhi oleh faktor – faktor seperti keperluan rekabentuk yang mencukupi, penggunaan bahan yang sesuai dan amalan kerja di makmal yang betul dan berkualiti. Tujuan kajian ini adalah untuk mengurangkan kadar kemasinan air laut bagi tujuan menyediakan air bersih yang hanya tidak bergantung kepada air tawar semata – mata dan secara tidak langsung menjimatkan kos rawatan. Maklumat yang berkaitan dengan teori yang digunakan dalam merekabentuk dan menjalankan ujikaji dikumpulkan berpandukan kepada buku – buku ilmiah. Dari hasil kajian, perbandingan ketebalan media dilakukan bagi mengenalpasti ketebalan media yang paling efektif. Antara parameter- parameter yang dipilih dalam kajian ini ialah jumlah Pepejal Terampai (SS), Kandungan Oksigen Terlarut (DO), Nilai Keasidan dan Kealkalian (pH), Kadar

Kemasinan(salinity), Kadar Kekeruhan (turbidity). Meskipun terdapatnya punca – punca pencemaran yang mungkin wujud daripada pembangunan yang telah diperkenalkan, namun begitu kualiti air laut tidak menunjukkan penurunan yang ketara.

ABSTRACT

5

Water is one of the most important things for all life in this world. Nowadays, Malaysia is facing serious water problems as a result of non-clean water from water sources. Hence, an effective of filtration water system should be a priority to decrease this problem. An efficient filtration water system is influenced by many factors such as design requirement, materials used, proper procedures and quality works in laboratory research. This study is carried out to gather information about to reduce the sea water salinity. Based on the research, comparison of media will be process to make sure the most effective media. Water quality parameters such as SS, DO, pH, Salinity and turbidity. Despite of the present source of pollution from new developments, the water quality of the sea water does not deteriorate.

6

POLITEKNIK PORT DICKSON

ISI KANDUNGAN. BAB 1
1.1 1.2 1.4 Pengenalan Penyataan Masalah 1.3 Skop 2 2.1 2.2 2.3 2.4 Objektif

PERKARA PENDAHULUAN
1 2

MUKA SURAT

3 4

KAJIAN LITERATURE
Pengenalan Air Laut Media-media Penuras Parameter Pengukuran 6 7 11 30

3
3.1 3.2 3.3

METODOLOGI
Pengenalan Perancangan Kajian Jadual Kemajuan Kerja 34 36 49

4
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

DAPATAN DAN ANALISA DATA
Pendahuluan Media Pensampelan Parameter Keputusan analisis Kadar isipadu Keputusan analisis Kadar masa Keputusan analisis Kadar kemasinan (Salinity) Keputusan analisis oksigen terlarut ,(D0%) Keputusan analisis Suspended Solid , (SS) 7 50 50 52 53 56 59 65 68

Keputusan analisis nilai keasidan & kealkalian(pH) 62

POLITEKNIK PORT DICKSON

BAB
4.10

PERKARA
Keputusan analisis Turbidity , (NTU)

MUKA SURAT
71

5
5.1

PERBINCANGAN
pengenalan 74

6
6.1 6.2 6.3

KESIMPULAN DAN CADANGAN
Kebaikan Kesimpulan Cadangan 76 77 77

RUJUKAN LAMPIRAN

8

POLITEKNIK PORT DICKSON

SENARAI JADUAL

No. Jadual

Tajuk

Muka Surat

Jadual 2.2 (a)

Unsur utama dalam air laut dalam unit bahagian per seribu (Shreir, 1963) 9

Jadual 2.2 (b)

Kandungan Unsur air laut di Pantai Purnama Batu 10, Port Dickson. 10 49 51 53 56 59 62 65 68 71

Jadual 3.3 Jadual 4.2 Jadual 4.4 Jadual 4.5 Jadual 4.6 Jadual 4.7 Jadual 4.8 Jadual 4.9 Jadual 4.10

Kemajuan Kerja Data Ujikaji di makmal Politeknik Keputusan analisis Kadar isipadu Keputusan analisis Kadar masa Keputusan analisis Kadar kemasinan (Salinity) Keputusan analisis nilai keasidan & kealkalian(pH) Keputusan analisis oksigen terlarut ,(D0%) Keputusan analisis Suspended Solid , (SS) Keputusan analisis Turbidity , (NTU)

7

POLITEKNIK PORT DICKSON

SENARAI RAJAH

No. Rajah Rajah 1.1 Rajah 3.2 Rajah 3.2.2 Rajah 3.2.3(a) Rajah 3.2.3(b) Rajah 3.2.6.1 Rajah 3.2.6.2 Rajah 3.2.6.3 Rajah 3.2.7 Rajah 3.2.8 Rajah 4.3

Tajuk Lokasi Pengambilan Sampel Air Aliran Perancangan Kajian Bahan-bahan Media Penuras Gambarajah Alatan Ujikaji Gambarajah Proses Ujikaji Gambar alat YSI Ujikaji dijalankan menggunakan alat YSI Contoh Data yang diperolehi Alatan Kandungan Pepejal Terampai (ss) Alat DR/2010 Turbiditimeter Air Laut yang telah dituras & dilabel Sebelum ujikaji seterusnya diteruskan

Muka Surat 5 36 38 39 41 43 44 45 47 48

52

8

POLITEKNIK PORT DICKSON

SENARAI LAMPIRAN

Perkara Data-data keputusan

Lampiran A

9

POLITEKNIK PORT DICKSON

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 PENGENALAN.

Air adalah salah satu sumber alam yang mempunyai banyak kegunaan. Kelangsungan hidup bagi manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan bergantung kepada sumber ini. Bagi manusia, air diperlukan untuk minum iaitu kegunaan terpenting selain digunakan untuk membasuh, mandi, memasak dan sebagainya. Air boleh diperoleh dari pelbagai sumber seperti Sungai, Tasik, Kolam, Laut dan sumber air bawah tanah. Walaupun Laut mempunyai kuatiti air yang banyak tetapi disebabkan kandungan garam yang tinggi menyebabkannya tidak sesuai untuk kegunaan manusia. Oleh yang demikian kajian ini adalah untuk mengukur kadar kemasinan yang dapat dijerap oleh bahan-bahan media yang telah dipilih. Seperti yang sedia maklum Port Dickson dikelilingi air masin, dan

terdedah kepada bahan pencemaran yang tidak terkawal dari pelbagai sumber, menyedari tentang hal yang demikian, pentingnya sistem rawatan air masin agar pencemaran dapat dibendung dan kualiti alam sekitar dapat dipelihara.

1.2 PENYATAAN MASALAH.

Pengunaan semula air masin terawat dapat menampung keperluan bekalan air yang semakin meningkat dari hari ke hari. Dengan adanya sistem 7

POLITEKNIK PORT DICKSON

rawatan air masin, sudah pasti penyediaan air bersih tidak hanya bergantung kepada air tawar semata-mata dan secara tidak langsung menjimatkan kos rawatan

Oleh itu, satu kajian mengenalpasti ketebalan media penuras sebagai penjerap garam dilakukan bagi tujuan menentukan ketebalan yang sesuai bagi menjerap garam. Media yang digunakan dalam kajian ini adalah Hampas Kelapa, Hampas Tebu, Hampas Buah Kepala Sawit dan Sekam Padi.

1.3 OBJEKTIF

i. Merekabentuk ketebalan media penuras sebagai penjerap garam dalam air masin – Bagi memastikan kajian ini berjaya beberapa kajian ketebalan telah dijalankan yang mana ketebalan media tersebut terdiri daripada 15mm, 30mm, 45mm, 60mm, 75mm, dan 90mm.

i. Mengkaji tahap keberkesanan ketebalan efektif media penuras – Dalam mengkaji tahap keberkesanan media yang digunakan, beberapa jenis media yang telah dikenalpasti dapat menjerap kandungan garam digunakan antaranya ialah Sekam Padi, Hampas Tebu, Hampas Kelapa Sawit, dan Hampas Kelapa.

i. Mengukur kandungan garam dan pepejal terampai dalam air masin sebelum dan selepas ujikaji dijalankan. – Sebelum ujikaji dijalankan adalah pentingnya untuk mengetahui kandungan garam (salinity) dan juga pepejal terampai (suspended solid) yang terkandungan di dalam air laut tulen. 8

POLITEKNIK PORT DICKSON

Menjalankan ujikaji menentukan keberkesanan media-media yang digunakan dalam mengukur kandungan garam dan pepejal terampai

i. Membuat perbandingan dan memilih ketebalan media penuras bendasing dan penjerap garam yang paling efektif. – Berdasarkan analisis data, penelitian harus dibuat untuk memilih ketebalan media penuras bendasing dan penjerap garam yang paling efektif

1.1 SKOP PROJEK. Port Dickson merupakan salah satu pusat perlancongan di Malaysia, namun disebabkan kebersihan kawasan sekitar yang kurang memuaskan dan kualiti air yang kurang bersih menyebabkan terdorongnya untuk melakukan kajian ini. Kajian ini melibatkan kawasan air laut di sekitar pantai Purnama yang terletak di Batu 10, Port Dickson. Lokasi tempat mengambil sampel kajian ditunjukan didalam rajah 1.4.1 Skop atau pelaksanaan projek yang dijalankan adalah seperti berikut:i. Parameter pengukur: – Mengukur kandungan garam dan pepejal terampai yang tedapat dalam air laut sebelum dan selepas ujikaji dijalankan. i. Jenis media penuras dan penjerap garam – Hampas Kelapa, Hampas Tebu, Hampas Buah Kelapa Sawit dan Serkam Padi.

7

POLITEKNIK PORT DICKSON

Rajah 1.1 Lokasi Pengambilan Sampel Air

8

POLITEKNIK PORT DICKSON

BAB 2 KAJIAN LITERATURE

2.1

PENGENALAN

Air laut diklasifikasikan sebagai pepejal larut dalam cecair yang sangat lemah. Kebanyakan garam dalam laut wujud akibat proses pemecahan batu-batu igneus yang disebabkan oleh cuaca dan hakisan. Bahan-bahan mineral ini akan dibawa ke laut apabila hujan turun. Terdapat juga garam secara semulajadi di lantai laut akibat proses pereputan. Sumber-sumber lain adalah daripada sisa-sisa letupan gunung berapi. Menurut A.M.Neville, et al (1987), dan banyak lagi spesifikasi lain menerangkan air yang sesuai untuk bancuhan konkrit adalah air yang boleh di minum. Dalam menilai kualiti air minuman, pengguna bergantung sepenuhnya kepada deria mereka. juzuk-juzuk yang terdapat

dalam air boleh menberikan kesan kepada bau ataupun rasa air dan ini merupakan ciri-ciri utama yang digunakan oleh pengguna bagi menentukan kualiti dan kebolehterimaan air tersebut. Air yang sangat keruh, terlalu berwarna, ataupun mempunyai rasa yang kurang disenangi dianggap berbahaya dan di tolak untuk kegunaan minuman (Sahbudin Mustapha, 1996) 7

POLITEKNIK PORT DICKSON

Projek Akhir Diploma Kejuteraan Awam ini ingin mengkaji ‘Ketebalan Lapisan Media Penuras Sebagai Penjerap Garam Bagi Air Masin’ yang mana media-media yang digunakan adalah seperti Sekam Padi, Hampas Kelapa Sawit, Hampas Kelapa dan Hampas Tebu. Parameter pengukuran yang di analisis adalah kandungan garam dan pepejal terampai.

2.2

AIR LAUT

Air laut merangkumi hampir 2/3 daripada permukaan bumi. Dengan itu, ia merupakan satu sumber air semulajadi yang besar dalam pembinaan konkrit. Tetapi air laut hanya boleh digunakan untuk membuat konkrit kosong sahaja. Ia adalah tidak sesuai untuk membuat konkrit tetulang kerana kandungan garam yang tinggi dalam laut akan menyebabkan pengaratan pada tetulang.

Air laut adalah air dari laut atau samudera. Air laut memiliki kadar garam rata-rata 3.5%. Ertinya dalam 1 liter (1000 mL) air laut terdapat 35gram garam (terutama, namun tidak seluruhnya, garam dapur/NaCl). Walaupun kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3.5 %, air laut juga berbeza-beza kandungan garamnya. Yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia dan di utara Teluk Bothnia, keduanya-duanya adalah dari Laut Baltik. Manakala yang paling masin adalah di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi. Kandungan garam dalam air laut adalah berbeza dari satu laut ke satu laut yang lain. Jadual 2.2.1 menunjukkan kandungan unsur utama dalam air laut dalam unit bahagian per seribu. 8

POLITEKNIK PORT DICKSON

UNSUR UTAMA Chloride (Cl-) Sulphate(SO42-) Bicarbonate (HCO3-) Bromide (Br-) Fluoride (F-) Boric Acid (H3BO3) Sodium (Na+) Magnesium (mg2+) Calsium (Ca2+) Potassium (J+) Stontium (Sr2+)

KEPEKATAN 18.9799 2.6486 0.1397 0.0646 0.0013 0.026 10.5561 1.2720 0.4001 0.3800 0.0133

Jadual 2.2.1 Unsur utama dalam air laut dalam unit bahagian per seribu (Shreir, 1963)

7

POLITEKNIK PORT DICKSON

Air laut yang digunakan dalam kajian ini diperolehi di sekitar Pantai Purnama Batu 10, Port Dickson. Oleh itu, adalah penting perlu kita mengetahui kandungan unsur dalam air laut di sekitar pantai tersebut.

UNSUR Temp / c Spcond / mS/cm TDS / g/L Salinity / ppt Cond / mS/cm DO Conc / mg/L DO% / % ORP / Mv pH pHmV / mV Resistivity / Kohm.cm

NILAI 23.66 40.91 26.59 26.20 39.86 6.84 93.8 133.20 6.62 29.64 0.02

Jadual 2.2.2 Kandungan Unsur air laut di Pantai Purnama Batu 10, Port Dickson

2.3 2.3.1

MEDIA-MEDIA PENURAS HAMPAS TEBU Kira-kira 107 buah negara menanam pokok tebu untuk menghasilkan 1,324 juta tan (melebihi enam kali jumlah bit gula yang dihasilkan). Pengeluar-pengeluar terbesar ialah Brazil, India, China, dan Pakistan, dan merupakan melebihi 50% daripada pengeluaran dunia. 2.3.1.1 Sejarah 7

POLITEKNIK PORT DICKSON

Tebu merupakan dari keluarga rumput yang berasal dari Asia Tenggara. Batangnya yang tebal menyimpan sukrose dalam batangnya. Dari cecair ini gula dihasilkan dengan mengeringkan airnya. Gula yang dikristalkan telah dilaporkan semenjak 2500 tahun dahulu di India. Sekitar abad ke-8 A.D. orang-oramg Arab memperkenalkan gula ke Mediterranean dan dari situ ia ditanam di Sepanyol. Ia merupakan salah satu tanaman terawal yang di bawa ke Amerika oleh orang-orang Sepanyol. Tebu telah ditanam secara meluas di Caribbean dan masih lagi merupakan sumber ekonomi penting di beberapa pulau. Sewaktu penjajah, gula adalah satu keluaran utama bagi perdagangan segitiga bahan-bahan mentah Dunia Baru, pengilangan Eropah dan hamba Afrika. mendapati tebu di pulau-pulaunya begitu berharga sehinggakan ia menukarkan Kanada kepada Britain bagi mendapat kembali Guadeloupe, Martinique dan St. Lucia mereka pada akhirnya Perang Tujuh Tahun. [Belanda Dutch] turut mengekalkan Suriname, koloni gula di Amerika Selatan, dan tidak cuba mendapatkan kembali New Netherlands (Amsterdam Baru). Tebu Cuba menghasilkan gula yang menerima sokongan harga dan pasaran terjamin di USSR; pembubaran negara tersebut memaksa penutupan kebanyakan daripada industri gula Cuba. Tebu masih merupakan bahagian penting ekonomi bagi Barbados, Repbulik Dominican, Guadeloupe, Jamaica, Grenada, dan pulau-pulau lain. Industri tebu adalah eksport utama bagi Caribbean, tetapi ia adalah dijangka akan gagal dengan penghapusan keutamaan (preferences ) Eropah menjelang 2009. 2.3.1.2 Penanaman Penanaman tebu memerlukan cuaca tropika atau separa tropika, dengan hujan minima 600 mm (24 inci) setahun. Ia merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki sistem fotosintesis paling berkesan dalam alam tumbuhan, mampu menukar sehingga 2% dari tenaga suria kepada [biojisim]. Perancis

8

POLITEKNIK PORT DICKSON

Dalam wilayah penanaman utama, seperti Hawai, tebu mampu menghasilkan 20 kg gula bagi setiap meter persegi yang terdedah kepada matahari.

2.3.1.3 Tebu Sebagai Barang Makanan Dalam kebanyakan negara di mana tebu ditanam, ianya boleh menghasilkan prodak makanan dan prodak lain yang dihasilkan darinya, seperti: i. Batang tebu yang dimakan terus, yang dimamah bagi mengeluarkan airnya dan hampas diludah keluar. ii. Air tebu yang dihasilkan melalui tangan, atau mesin eletrik dangan sedikit campuran limau nipis dan air batu, menhasilkan minuman yang sedap dan amat popular. iii. Ianya jugak bolah menghasilkan prodak makanan kepada haiwan seperti ayam, kambing, lembu dan sebagainya. iv. Hampas tebu juga bolah dijadikan sebagai bahan tambah dalam menghasilkan bata. 2.3.1.4 Kesimpulan

2.3.2

SEKAM PADI

8

POLITEKNIK PORT DICKSON

Padi adalah salah satu tanaman terpenting dalam peradaban manusia. Padi juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dari marga (genus) yang sama, yang disebut padi liar. Penanaman Padi dunia menempatkannya pada tangga ketiga dari semua jenis tanaman ruji setelah jagung dan gandum. Namun demikian, padi merupakan sumber karbohidrat utama bagi penduduk dunia. 2.3.2.1 Ciri-ciri umum

Padi tumbuh di sawah. Padi termasuk dalam suku padi-padian atau Poaceae (sinonim Graminae atau Glumiflorae). Sejumlah ciri suku (familia) ini juga menjadi ciri padi, misalnya • • • • • • • berakar serabut, daun berbentuk lanset (sempit memanjang), urat daun sejajar, memiliki pelepah daun, bunga tersusun sebagai bunga majemuk dengan satuan bunga berupa floret, floret tersusun dalam spikelet, khusus untuk padi satu spikelet hanya memiliki satu floret, buah dan biji diasingkan kerana merupakan bulir (Ing. grain) atau kariopsis.

2.3.2.2 Jenis-jenis padi a. Padi pera Padi pera adalah padi dengan kadar amilosa lebih dari 20% pada berasnya. Butiran nasinya jika ditanak tidak saling melekat. Lawan dari padi pera adalah padi pulen. Sebagian besar orang Indonesia menyukai nasi jenis ini dan berbagai jenis beras yang dijual di pasar Indonesia tergolong padi pulen. Penggolongan ini terutama dilihat dari konsistensi nasinya. 8

POLITEKNIK PORT DICKSON

b. Padi Ketan Ketan (sticky rice), baik yang putih maupun merah/hitam, sudah dikenal sejak dulu. Padi ketan memiliki kadar amilosa di bawah 1% pada pati berasnya. Patinya didominasi oleh amilopektin, sehingga jika ditanak sangat lekat. c. Padi wangi Padi wangi atau harum (aromatic rice) dikembangkan orang di beberapa tempat di Asia, yang terkenal adalah ras 'Cianjur Pandanwangi' (sekarang telah menjadi kultivar unggul) dan 'rajalele'. Kedua kultivar ini adalah varietas javanica yang berumur panjang.

d. Padi gogo Di beberapa daerah tadah hujan orang mengembangkan padi gogo, suatu tipe padi lahan kering yang relatif toleran tanpa penggenangan seperti di sawah. Di Lombok dikembangkan sistem padi gogo rancah, yang memberikan penggenangan dalam selang waktu tertentu sehingga hasil padi meningkat. e. Padi rawa Padi rawa atau padi pasang surut dikembangkan oleh masyarakat yang tinggal di rawa-rawa Kalimantan. Padi rawa mampu membentuk batang yang panjang sehingga dapat mengikuti ayunan kedalaman air.

2.3.2.3 Pengolahan gabah menjadi nasi Setelah padi dipanen, bulir padi atau gabah dipisahkan dari jerami padi. Pemisahan dilakukan dengan memukulkan seikat padi sehingga gabah terlepas atau dengan bantuan mesin pemisah gabah.

7

POLITEKNIK PORT DICKSON

Gabah yang telah kering disimpan atau langsung ditumbuk/digiling, sehingga beras terpisah dari sekam (kulit gabah). Beras merupakan bentuk olahan yang dijual pada tingkat konsumen. Hasil sampingan yang diperoleh dari pemisahan ini adalah:

• • •

sekam (atau merang), yang dapat digunakan sebagai bahan bakar bekatul, yakni serbuk kulit ari beras; digunakan sebagai bahan makanan ternak, dan dedak, campuran bekatul kasar dengan serpihan sekam yang kecil-kecil; untuk makanan ternak. Beras dapat dikukus atau ditim agar menjadi nasi yang siap dimakan.

Beras atau ketan yang ditim dengan air berlebih akan menjadi bubur. Pengukusan beras dapat juga dilakukan dengan pembungkus, misalnya dengan anyaman daun kelapa muda menjadi ketupat, dengan daun pisang menjadi lontong, atau dengan bumbung bambu yang disebut lemang (biasanya dengan santan). Beras juga dapat diolah menjadi minuman penyegar (beras kencur) atau obat balur untuk mengurangi rasa pegal (param). 2.3.2.4 Kesimpulan

2.3.3

KELAPA SAWIT Pokok Kelapa Sawit terdiri daripada dua spesies Arecaceae atau famili palma yang digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran 8

POLITEKNIK PORT DICKSON

minyak kelapa sawit. Pokok Kelapa Sawit Afrika, Elaeis guineensis, berasal dari Afrika barat di antara Angola dan Gambia, manakala Pokok Kelapa Sawit Amerika, Elaeis oleifera, berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Pokok-pokok yang matang mempunyai satu batang pokok yang tunggal dan tumbuh sehingga 20 meter tingginya. Daunnya merupakan daun majmuk yang anak-anak daunnya tersusun lurus pada kedua-dua belah tulang daun utama seolah-olah bulu dan mencapai 3 hingga 5 meter panjangnya. Pokok yang muda menghasilkan lebih kurang 30 daun setiap tahun, dengan pokok yang matang yang melebihi 10 tahun menghasilkan lebih kurang 20 daun. Bunganya berbentuk rumpun yang padat. Setiap bunganya kecil sahaja, dengan tiga sepal dan tiga kelopak. Buahnya memakan 5 hingga 6 bulan untuk masak dari masa pendebungaan. Ia terdiri daripada lapisan luar yang berisi dan berminyak (perikarp), dengan biji tunggal (isirung) yang juga kaya dengan minyak. Berbanding dengan saudaranya, Pokok Kelapa, Pokok Kelapa Sawit tidak menghasilkan tunas susur. Pembiakannya adalah melalui penyemaian biji-biji.

2.3.3.1 Sejarah kelapa sawit di Malaysia Industri sawit Malaysia bermula apabila empat anak benih dari Afrika ditanam di Taman Botani Bogor, Indonesia pada tahun 1848. Benihnya dari Bogor ini kemudiannya ditanam di tepi-tepi jalan sebagai tanaman hiasan di Deli, Sumatera pada dekad 1870-an dan di Rantau Panjang, Kuala Selangor pada tahun 1911-1912. Industri sawit Malaysia bermula pada tahun 1917 apabila Ladang Tenmaran di Kuala Selangor ditanam dengan benih dura Deli dari Rantau Panjang. Apabila pewarisan bentuk buah difahami, penanaman komersil beralih daripada bahan dura kepada kacukan dura x pisifera (D x P). Kacukan D x P menghasilkan buah tenera. Penanaman ladang yang menggunakan bahan D x P berlaku secara mendadak pada awal dekad 1960-an apabila Felda membuka tanah rancangan secara besar-besaran.

8

POLITEKNIK PORT DICKSON

2.3.3.2 Definisi Kelapa sawit termasuk tumbuhan pohon. Tingginya dapat mencapai 24 meter. Bunga dan buahnya berupa tandan, serta bercabang banyak. Buahnya kecil dan apabila masak, berwarna merah kehitaman. Daging buahnya padat. Daging dan kulit buahnya mengandungi minyak. Minyaknya itu digunakan sebagai bahan minyak goreng, sabun, dan lilin. Hampasnya dimanfaatkan untuk makanan ternak, khususnya sebagai salah satu bahan pembuatan makanan ayam. Tempurungnya digunakan sebagai bahan bakar dan arang. Kelapa sawit yang berkembang biak dengan biji, tumbuh di daerah tropika, pada ketinggian 0 - 500 meter di atas aras laut. Kelapa sawit menyukai tanah yang subur dan tempat terbuka, dengan kelembapan tinggi. Kelembapan tinggi itu antara lain ditentukan oleh adanya curah hujan yang tinggi, sekitar 2,000-2,500 mm setahun. 2.3.3.3 Klasifikasi baka sawit Sawit boleh diklasifikasikan kepada tiga jenis bentuk buah berdasarkan ketebalan tempurung, iaitu dura (tempurung tebal), tenera (tempurung nipis) dan pisifera (tiada tempurung). Buah tenera menghasilkan minyak yang lebih banyak berbanding buah dura kerana perbezaan ketebalan tempurung. Pisifera adalah buah betina mandul, iaitu bunga betina yang sepatutnya berkembang untuk menjadi buah dan tandan akan gugur sebelum matang. Keadaan ini menyebabkan pisifera tidak mengeluarkan tandan, sebaliknya banyak mengeluarkan bunga jantan. Namun, ada juga segelintir pisifera yang subur. Program pembiakan di Malaysia sejak dekad 1920-an terhadap baka dari Deli untuk tujuan komersil telah menjadikannya seragam dan bermutu tinggi. Bahan ini kemudiannya dikenali sebagai dura Deli.

7

POLITEKNIK PORT DICKSON

2.3.3.4 Pembiakan benih sawit Program pembiakan dan pemilihan baka sawit di Malaysia dimulakan oleh : 1. Jabatan Pertanian Malaysia pada tahun 1912 2. Institut Penyelidikan dan Pembangunan Pertanian Malaysia (MARDI) mulai tahun 1969 3. Institut Penyelidikan Minyak Sawit Malaysia (PORIM) pada tahun 1979 4. Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB) sejak tahun 2000. Program pembiakbakaan sawit adalah berdasarkan kepada objektif-objektif yang berikut: • • • • Meningkatkan hasil minyak Meningkatkan kualiti minyak Mengurangkan kadar ketinggian pokok Tahan kepada perosak dan penyakit

2.3.3.5 Kegunaan Kelapa sawit dapat dipelbagaikan kegunaannya Jika getah dapat dipelbagaikan kegunaannya menjadi 1500 jenis barangan, begitu juga dengan kelapa sawit.

Antara barangan yang terbaru hasil penyelidikan kelapa sawit telah dapat menghasilkan :

1. Aiskrim
Antara kegunaan istimewa minyak sawit ialah sebagai bahan asas dalam pengeluaran aiskrim. Walaupun lemak susu adalah bahan paling sesuai digunakan dalam pembuatan aiskrim, minyak sayuran yang diadun istimewa boleh dijadikan bahan alternatif. Penggunaan minyak sawit dan minyak isirung sawit dalam pembuatan aiskrim bukan sahaja menghasilkan aiskrim lembut dan gebu, tetapi tidak mudah rosak. 7

POLITEKNIK PORT DICKSON

2. Konfeksi
Pengganti Lemak Koko (CBR) adalah lemak yang digunakan untuk menggantikan secara separa atau keseluruhan penggunaan lemak koko dalam pembuatan produk coklat dan konfeksi. Melalui proses pemisahan, minyak sawit dan minyak isirung sawit boleh digunakan untuk menghasilkan CBR. Produk coklat dan konfeksi yang diperbuat menggunakan CBR berasaskan minyak sawit mempunyai rasa hampir menyamai produk yang diperbuat menggunakan lemak koko. Ini kerana bahan berasaskan minyak sawit menghasilkan produk dengan permukaan berkilat, dapat bertahan lebih lama dan mudah cair apabila dimasukkan ke dalam mulut.

3. Krimer
Adunan minyak sawit dan minyak isirung sawit, serta lain minyak digunakan secara meluas untuk menggantikan lemak susu dalam penyediaan krimer kopi bukan berasaskan tenusu. Krimer sawit menggantikan penggunaan krimer tenusu dalam penyediaan minuman kopi, serta ia tahan lebih lama dan lebih mudah digunakan. Minyak sawit dan minyak isirung sawit sangat sesuai digunakan untuk menghasilkan bahan krimer kerana ia tidak mudah mengalami oksidan, satu ciri yang mampu mengelakkan rasa tidak enak apabila kopi diminum. Secawan kopi yang menggunakan krimer berasaskan sawit lebih enak, berperisa dan memuaskan cita rasa peminumnya.

4. Serbuk santan
Santan adalah bahan penting digunakan kebanyakan rakyat Malaysia untuk menghasilkan lauk-pauk dan kuih-muih tradisional atau moden. Minyak sawit yang diadun dan diproses menggunakan teknik sembur kering dapat menghasilkan bahan pengganti untuk serbuk santan kelapa. Serbuk santan berasaskan minyak sawit menyerupai santan kelapa komersil dari segi warna, bau, rupa dan rasanya. Serbuk santan berasaskan sawit juga memiliki nilai pemakanan yang baik kerana ia mengandungi kandungan lemak tepu yang rendah. Ia tahan lebih 7

POLITEKNIK PORT DICKSON

lama (tidak tengik) daripada tengik kerana mempunyai anti oksidan semulajadi seperti tokopherol dan tokotrienol. Ia juga tidak mudah basi walaupun ditinggalkan dalam suhu bilik. Pada suhu 15ºC pula, ia dapat bertahan untuk tempoh sekurang-kurangnya selama tiga bulan.

5. Sosej dan burger
Lelemak sawit juga boleh digunakan sebagai lelemak istimewa bagi menggantikan lemak haiwan dalam pembuatan makanan berasaskan daging seperti sosej, burger, bebola daging dan ayam, serta nugget. Diperbuat 100% daripada lelemak sawit, ia dirumus khusus sebagai pengganti lemak mentah lembu, ayam dan kulit ayam. Keluaran berasaskan sawit ini tidak menimbulkan rasa kurang enak makanan, malah menambah lagi keenakan sosej dan burger dihasilkan. Tanpa kolesterol dan mikrob makanan perosak, ia adalah makanan bersih dan halal untuk dinikmati. Mungkin anda tidak menyangka bahawa 80% daripada minyak sawit yang dihasilkan di Malaysia digunakan sebagai bahan makanan. Bagaimana dengan sejumlah 20% lagi? 2.3.3.6 Tanaman sawit mesra alam sekitar World Wildlife Foundation (WWF) melaporkan habitat bagi hidupan spesies di dunia sedang diancam aktiviti pertanian. Contohnya, kelapa sawit adalah ancaman terbesar yang membahayakan hidupan mamalia. Populasi gajah Asia, badak sumbu Sumatera, Orang Utan dan harimau semakin pupus berikutan tanaman kelapa sawit merampas habitat mereka.

Menurut WWF, pertanian adalah industri utama di dunia yang mengancam alam sekitar. Ia menyumbang kepada 1.3 bilion orang dan menghasilkan antara RM5 trilion nilai barangan setiap tahun, tetapi ia juga menyumbangkan kepada masalah alam sekitar, sosial dan ekonomi. Isu-isu ini dibincangkan di dalam buku WWF, ‘World Agriculture and The 8

POLITEKNIK PORT DICKSON

Enviroment’ oleh Dr Jason Clay, Timbalan Presiden di Pusat Inovasi Pemuliharaan WWF Amerika Syarikat. Pertanian menggunakan lebih dari 50 peratus kawasan habitat di bumi ini termasuk tanah yang tidak sesuai untuk pertanian. Kawasan hutan seluas lebih empat kali saiz negara Switzerland dimusnahkan setiap tahun untuk tujuan pertanian. Punca air digunakan hampir atau melebihi had terutama di Semenanjung Arab, Amerika Syarikat, China dan India. Kesannya ke atas suhu dunia berkemungkinan mengganggu sumber bekalan air dunia. Pertanian mempunyai impak yang besar ke alam sekitar berbanding dengan aktiviti manusia yang lain. Hari ini ia mengancam sistem utama yang kita perlu mendapatkan keperluan makanan dan pakaian. Jenis amalan pertanian yang berbentuk baru dapat menghasilkan keperluan makanan untuk populasi yang semakin meningkat dan masih boleh menampung keperluan lain-lain hidupan di bumi ini.

2.3.3.7 Kesimpulan

2.3.4

POKOK KELAPA Pokok Kelapa atau juga dikenali sebagi nyuir adalah tumbuhan saka, tempoh ekonomi adalah melebihi 25 tahun. Pokok boleh mencapai ketinggian 6 hingga 30 meter bergantung kepada variasi. Ia didapati di semua kawasan tropika. Keseluruhan pokok kelapa dapat dimanfaatkan kepada pelbagai guna. 8

POLITEKNIK PORT DICKSON

Pokok kelapa (Cocos nucifera L.) adalah ahli keluarga Arecaceae (keluarga palma). Ia merupakan spesies tunggal yang dikelaskan dalam genus Cocos dan merupakan pokok palma yang besar, tumbuh setinggi 30 meter, dengan pelepah daun (pinnate) sepanjang 4-6 meter, dengan helaian daun (pinnae) sepanjang 60-90 cm; pelepah tua luruh meninggalkan batang pokok yang licin.

2.3.4.1 Sejarah Asal pokok kelapa telah menjadi perbahasan dengan sesetengah pihak berkuasa mendakwa bahawa ia berasal dari semenanjung Asia Tenggara sementara yang lain pula mendakwa bahawa ia berasal di barat laut Amerika Selatan. Rekod fosil di New Zealand menunjukkan pokok kecil seperti kelapa tumbuh di situ semenjak 15 juta tahun dahulu. Fosil yang lebih tua telah dijumpai di Rajasthan, India. Walau dari manapun asal pokok kelapa, ia telah tersebar disebahagian besar kawasan tropika, terutamanya sepanjang persisiran pantai. Oleh kerana buah kelapa ringan dan timbul, pokok kelapa mudah tersebar oleh arus laut yang mampu membawa buah kelapa pada jarak yang jauh. Pokok kelapa hidup subur di tanah berpasir, paya dengan banyak cahaya matahari dan hujan yang tetap (75-100 cm setahun), yang menjadikan koloni di pantai agak mudah. Buah yang dikumpulkan dari laut jauh ke utara seperti Norway telah di dapati masih utuh dan mampu tumbuh setelah diberikan keadaan yang sesuai. Bagaimanapun di Kepulauan Hawai, pokok kelapa dianggap diperkenalkan oleh orang Polinesia, pertama diperkenalkan ke kepulauan oleh pelayar Polinesia dari tanah asal mereka di Pasifik Selatan.

8

POLITEKNIK PORT DICKSON

2.3.4.2 Buah Secara botani, buah kelapa merupakan "buah kering" yang dikenali sebagai pepauh (ataupun drup) bergentian (bukannya "kacang"). Mesokarpa terdiri daripada gentian yang dikenali sebagai sabut dan terdapat tempurung (endokarpa). Tempurung keras mempunyai tiga liang percambahan yang jelas kelihatan di permukaan luar apabila sabutnya dibuang. Melalui salah satu darinya pucuk keluar apabila embrionya bercambah. Apabila dilihat dari satu bahagian, tempurung dan liang percambahan kelihatan seperti muka monyet yang merupakan istilah bahasa Portugis iaitu coco. 2.3.4.3 Kegunaan Kesemua bahagian pokok kelapa berguna kecuali kemungkinannya bahagian akar dan pokok kelapa mampu menghasilkan sehingga 75 biji kelapa setahun; dengan itu, ia mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Malah, nama pokok kelapa dalam bahasa Sanskrit adalah kalpa vriksha, yang diterjemahkan sebagai "pokok yang membekalkan semua keperluan kehidupan". Kegunaan pelbagai bahagian kelapa termasuk: • • • • • batang kelapa boleh dibuat titi; daun kelapa boleh dibuat pembalut makanan; lidi kelapa boleh dibuat penyapu; sabut kelapa boleh dibuat tali; dan tempurung kelapa boleh diproses menjadi ubat nyamuk dan barangan kraftangan.

Buah kelapa yang muda boleh diminum, sementara kelapa tua boleh diproses untuk menghasilkan santan, minyak kelapa dan pelbagai lagi. 2.3.4.4 Kesimpulan

7

POLITEKNIK PORT DICKSON

2.4

PARAMETER PENGUKURAN

2.4.1

Suhu (Tempreture) Rasa air yang sejuk biasanya lebih sedap. Suhu air yang rendah berupaya mengurangkan keberkesanan proses rawatan termasuk pebasmian kuman dan dengan itu mempunyai kesan yang buruk terhadap kualiti air minum. Walaubagaimanapun, suhu air yang tinggi meningkatkan pertumbuhan bakteria dan masalah rasa, bau, warna, dan kakisan mungkin bertambah. Nilai garis panduan tidak disarankan bagi suhu air minum oleh kerana pengawalan biasanya tidak boleh dilaksanakan.

2.4.2

pH Salah satu daripada objektif utama pengawalan pH adalah untuk meminimumkan kakisan dan pembentukan kerak dalam sistem pengagihan yang terjadi hasil daripad hubungan kompleks di antara pH dengan juzuk atau sifar-sifar air yang lain seperti karbon dioksida, kelikatan, keaikalian dan suhu. Dalam sistem pengagihan, tahap pH kurang daripada 7 boleh menyebabkan kakisan yang teruk ke atas logam. Peningkatan tahap bahan kimia tertentu seperti plumbum mungkin dihasilkan oleh kekakisan jenis paip tertentu, dan kadar kekakisan meningkatkan dengan penurunan nilai pH. Pada tahap pH melebihi 8.0 keberkesanan proses pengklorinan akan menurun secara beransur-ansur. Nilai pH yang diterima di dalam air minum ialah diantara 6.5 hingga 8.5 dan ini adalah julat yang dicadangkan sebagai nilai garis panduan. Tanpa sistem pengagihan, julat yang lebih luas mungkin boleh diterima.

2.4.3

Kekeruhan (Turbidity) Tahap kekeruhan yang tinggi boleh melindungi mikroorganisma daripada kesan-kesan pebasmian kuman dan merangsang pertumbuhan 7

POLITEKNIK PORT DICKSON

bakteria. Oleh sebab itu dalam semua kes air yang dibasmi kuman, kekeruhan perlulah rendah seelok-eloknya kurang daripada 1 NTU supaya pembasmian kuman lebih berkesan.

Nilai garis panduan ialah 5 unit kekeruhan nefelometrik (NTU) atau 5 unit kekeruhan Jackson (JTU) tetapi seeloknya kurang daripada 1 NTU apabila pembasmian dilakukan. Kekeruhan yang melebihi 5 NTU (5 JTU) mungkin oleh diperhatikan dan dengan itu tidak disegani oleh pengguna. 2.4.4 Oksigen Terlarut (Do) Oksigen yang terlarut di dalam air menggangu tindakbalas pengoksidaan penurunan logam-logam besi, mangan, kuprum dan sebastian yang mengandungi nitrogen dan sulfur. Kajian ke atas kepekatan oksigen di dalam air boleh memberi petunjuk yang berguna mengenai sebab berbagaibagai masalah semasa pengagihan. Nilai garis panduan tidak disarankan oleh kerana penerimaan tahap oksigen terlarut yang rendah berganutng kepada kehadiran jusuk-juzuk air yang lain. Walau bagaimanapun adalah lebih baik sekiranya tahap oksigen terlarut dikawal hampir ke tahap tepu. 2.4.5 Bau dan rasa Bau air di sebabkan terutamanya oleh kehadiran bahan organik. Sesetengah bau adalah penunjuk kepada peningkatan aktiviti biologi, yang lain mungkin disebabkan oleh pencemaran daripada industri. Tinjauan sanitari seharusnya melibatkan penyiastan keatas sumber bau yang sedia ada

atau yang mungkin terjadi dan usaha perlu dibuat untuk menyelesaikan masalah bau.

8

POLITEKNIK PORT DICKSON

Gabungan tanggapan terhadap bahan yang dikesan oleh bau dan rasa sering dipanggil dengan ringkas sebagai rasa. Masalah rasa dikesan sebataian tidak organik seperti magnesium, kalsium, natrium, kuprum, besi dan zink. 2.4.6 Pepejal Terampai (SS)

BAB 3 METODOLOGI
7

POLITEKNIK PORT DICKSON

3.1

PENGENALAN

Bab ini menerangkan bagaimana prosedur dan cara kerja kajian akan di buat dalam mencapai matlamat dan objektif yang telah digariskan. Selain itu, ia bertujuan agar mencapai kualiti kajian yang baik dan boleh diterima pakai. Perancangan teliti terhadap metodologi dari segi langkah-langkah yang teratur perlu dirangka sebelum memulakan kerja-kerja kajian. Ini penting supaya kajian dapat berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah.

Carta aliran merupakan satu kaedah yang sistematik, ringkas dan mudah difahami bagi mengambarkan keseluruhan kajian tersebut. Apa juga masalah yang timbul semasa membuat kajian akan mudah dikenalpasti agar tidak terkeluar daripada objektif dan skop kajian. Ia juga sebagai panduan dan menjadi prosedur dalam mengawal aktiviti atau tatacara semasa membuat penelitian terhadap kajian supaya lebih tepat dan mencapai keputusan yang dikehendaki. Didalam kajian ini 4 jenis media telah dilakukan kajian. Pemilihan media-media ini dilakukan berdasarkan ciri-ciri fizikal yang mana kami menggunakan bahan-bahan yang terbuang yang mungkin boleh menyumbang kearah kebaikan.

8

POLITEKNIK PORT DICKSON

3.1.1

Perancangan kajian Pengumpulan data dan maklumat Penentuan media yang digunakan Kajian di makmal Pensampelan Ujikaji di makmal UTHM Analisis data Kesimpulan/Cadangan

Rajah 3.1.1. aliran Perancangan Kajian

3.1.1.1 Pengumpulan data dan maklumat

9

POLITEKNIK PORT DICKSON

Dalam menyediakan kajian ini, kesefahaman terhadap kajian adalah perlu bagi menghasilkan kajian yang mencapai objektif, skop berkesan dan sistematik. Kajian dilakuakan berdasarkan maklumat yang diperolehi melalui jurnal dan buku-buku dari sumber yang diiktiraf. Ujian-ujian terhadap kualiti air sebelum dan selepas penapisan perlu dilakuakan untuk mendapatkan keputusan berdasarkan parameter-parameter yang dikehendaki. Maklumat juga diperolehi dari Jabatan Alam Sekitar, Seremban

3.1.1.2 Penentuan media yang digunakan Media-media yang ingin digunakan dalam kajian ini perlulah dikenalpasti terlebih dahulu sifat-sifatnya dengan mengadakan lawatan terhadap kilang-kilang yang mengeluarakan media-media tersebut atau mencari maklumat berkaitan didalam jurnal-jurnal, buku ilmiah dan laman web yang berkenaan.

Hampas tebu

Sekam padi

10

POLITEKNIK PORT DICKSON

Hampas kelapa sawit

Hampas kelapa

Rajah 3.1.1.2: Bahan-bahan Media Penuras

3.1.1.3 Kajian dimakmal politeknik Kajian di makmal dijalankan untuk mengenalpasti ketebalan yang sesuai bagi proses penapisan air masin ianya merangkumi kajian seperti masa proses penapisan, warna dan bau dan isipadu air yang tertapis. Prosedur kerja dimakmal politeknik i. Bahan-bahan dan alatan yang digunakan perlu disediakan terlebih dahulu a) Botol kosong b) Tray c) Pisau d) Gunting e) Bekas filter f) Alat hentaman IVR (Makmal Jalan Raya) g) Penumbuk getah h) Bikar i) Plastik j) Media penuras

8

POLITEKNIK PORT DICKSON

Rajah 3.1.1.3 (a) Gambarajah Alatan Ujikaji i. Media seperti Hampas kelapa sawit, hampas kelapa, Sekam Padi, Hampas Tebu di timbang sebanyak 60 gram bagi memenuhi bekas hentaman. ii. Bekas hentaman dialas menggunakan plastik bagi memudahkan proses pengeluaran media yang telah dihempas iii. Media diisi sepenuhnya ke dalam bekas hentaman iv. Hentaman dilakukan sebanyak 10 kali ke atas hampas bagi proses pemadatan. v. Kemudian media dikeluarkan bagi proses pemotongan mengikut diameter alat tapisan iaitu 70mm vi. Dengan ketebalan yang seragam 1.5cm media dimasukan ke dalam bekas filter. vii. Air laut sebanyak 400ml digunakan dan perhatikan hasil yang diperolehi melalui media. viii.Masa dan hasil yang diperolehi dicatat ix. Ujikaji diulangi dengan prosedur yang sama sehingga mencapai ketebalan 90 mm

8

POLITEKNIK PORT DICKSON

Media yang dipadatkan

Ketebalan Media Ketebalan

Air laut tulen

Air laut yang telah di tapis

Rajah 3.1.1.3 (b) : Gambarajah Proses Ujikaji

3.1.1.4 Pensampelan Tujuan penyediaan sampel adalah untuk digunakan bagi UTHM . semasa menyediakan

menguji kandungan ph, salinity, Do, Turbility, Suspended Solid yang mana akan dijalankan dimakmal sampel/menjalankan ujikaji beberapa perkara perlu diberi perhatian: i. Air laut yang diambil mestilah dari bahagian tengah permukaan atas air ii. Botol yang digunakan untuk mengisi sampel air di bilas telebih dahulu menggunakan air suling untuk membasmi sebarang benda asing yang ada didalamnya. iii. Memastikan ketebalan setiap media mengikut turutan adalah tepat 15mm, 30mm, 45m, 60mm, 75mm dan 90mm. 8

POLITEKNIK PORT DICKSON

Setiap botol di tandakan dan disimpan didalam tempat yang gelap/ peti sejuk supaya tidak mengganggu ciri kualiti airnya yang asal.

3.1.1.5 Ujikaji dimakmal UTHM Ujikaji dimakmal ini dijalankan bagi sampel air yang telah diambil ditapak kajian dan telah ditapis di makmal politeknik menggunakan melibatkan kandungan (turbidity). 3.1.1.6 Ujikaji mengunakan alat YSI Ujikaji menggunakan alat ini adalah untuk mengetahui kadar kemasinan (salinity), nilai keasidan dan kealkalian (ph), kandungan oksigen terlarut (Do). Kaedah dilakuakan dengan menggunakan alat YSI 556 MPS (Multi Probe System) media-media yang telah dikenalpasti. Ujikaji parameter pengukuran antaranya kadar beberapa

kemasinan (salinity), kandungan pepejal terampai (suspended solid), PH, kandungan oksigen terlarut (DO), kekeruhan

8

POLITEKNIK PORT DICKSON

Rajah 3.1.1.5.1 Gambar alat YSI Kaedah / cara ujikaji dijalankan i. Sebelum sampel air diuji, botol digoncang agar sampel bercampur secara sekata bagi membolehkan seluruh bahagian sampel bertindak balas dengan lengkap. ii. Kemudian air dituang kedalam botol khas yang mana dibilas terlebih dahulu menggunakan air suling.

Rajah 3.1.1.5.2 Ujikaji dijalankan menggunakan alat YSI iii. Alat ysi dicelup kedalam botol khas yang telah dituangkan sampel air berkenaan. iv. Ianya dibiarkan selama 3 minit untuk mendapatkan bacaan

Rajah 3.1.1.5.3 Contoh Data yang diperolehi v. Data dimasukan kedalam komputer untuk dicetak beserta graf . 3.1.1.7 Ujikaji suspended solid

7

POLITEKNIK PORT DICKSON

Langkah-langkah ujikaji untuk menentukan kandungan pepejal terampai adalah menggunakan panduan daripada cara kerja yang telah diberikan. i. ii. Labelkan kertas turas mengikut sampel yang ingin diuji. Keringkan kertas turas tadi ke dalam oven pada suhu 103-105° C selama sejam. iii. Selepas 1 jam, keluarkan kertas turas tersebut. Kemudian timbang menggunakan analytical balance (P1). iv. v. Turas 20 ml air sampel. Keringkan kertas turas bersama sisa tadi ke dalam oven pada suhu 103-105°C selama sejam. vi. Selepas 1 jam, keluarkan kertas turas tersebut dan sejukkan. Kemudian, timbang menggunakan analytical balance. vii. Catatkan nilai jisim kertas turas terbabit (P2). Pengiraan SS: Jumlah pepejal terampai = di mana, P1 = berat kertas turas P2 = berat kertas turas + sisa (P2 –P1) x 1000 Isipadu Sampel

Contoh: Jisim sebelum pemanasan = 95.8 mg Jisim selepas pemanasan = 94.3 mg Isipadu sampel = 20 ml

SS = (95.8 – 94.3) x (20/1000) = 75 mg/l

8

POLITEKNIK PORT DICKSON

Rajah 3.1.1.7 : Rajah Alatan Kandungan Pepejal Terampai (ss)

3.1.1.8 Ujikaji Kekeruhan (Turbidity) Ujikaji menggunakan alat ini adalah untuk mengetahui kadar kekeruhan dan boleh juga untuk mengetahui jumlah pepejal terampai. Alat ini dinamakan DR/2010.

Rajah 3.1.1.5.3 Alat DR/2010 Turbiditimeter i Pengujian adalah menggunakan alat DR/2010 Turbiditimeter. ii Wayar alat Turbidity disambung pada alat pengujin dan diprogram kepada program Turdidity. iiiMasukkan air suling ke dalam alat Turbidity dan tekan butang zero. 8

POLITEKNIK PORT DICKSON

ivBacaan air suling dipaparkan. Kemudian masukkan sample yang hendak diuji dan tekan butang zero. v Bacaan sample dipaparkan. Kemudian ulangi langkah 3 untuk pengujian sample yang lain

BAB 4 DAPATAN DAN ANALISA PROJEK

4.1

PENDAHULUAN Kajian yang dilakukan adalah berdasarkan metodologi kajian yang telah diterangkan sebelum ini iaitu kajian dimakmal. Keputusan analisis kajian yang diperolehi akan menunjukkan keadaan sebenar air laut yang dituras menggunakan media-media yang telah dicadangkan.

4.2

Media pensempelan Berdasarkan pemerhatian dan ujikaji yang telah dijalankan, sebanyak 6 jenis sampel dijalankan ujikaji bagi setiap medis penurasan. Pemilihan media adalah faktor yang ditentukan dalam pemilihan media. Ujikaji dijalankan dengan menggunakan air laut sebanyak 400ml dan dicatatkan bacaan air yang terturas oleh media-media berikut. 7

POLITEKNIK PORT DICKSON

Output Bil 1 2 3 4 4.3 Sample Hampas Kelapa Sawit Hampas Tebu Sekam Padi Hampas Kelapa Input 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml 15 355 310 350 350 30 325 300 350 300 45 325 250 325 200 60 290 225 300 175 75 250 160 290 25 90 225 125 250 -

Keputusan analisis Kadar isipadu air laut yang tertapis

Jadual 4.3 Keputusan analisis Kadar isipadu air laut yang tertapis carta bar

8

POLITEKNIK PORT DICKSON

Thickness/ mm Bil Sample 15 Air Laut 1 2 3 4 Hampas Kelapa Sawit Hampas Tebu Sekam Padi Hampas Kelapa 6.15 3.11 6.28 3.11 6.48 2.77 6.21 2.85 5.84 2.57 5.83 2.58 30 45 6.62 5.44 2.56 6.14 4.36 2.71 5.98 4.06 3.77 6.12 60 75 90

8

POLITEKNIK PORT DICKSON

Rajah 4.2.1 : Setiap sampel yang dilabel sebelum diuji

4.3

Keputusan ujikaji setiap parameter Terdapat 5 parameter yang diambil kira semasa ujikaji dijalankan untuk

menentukan pengkelasan kualiti air laut sebelum dan selepas ujikaji ialah oksigen telarut (DO), Keasidan/kealkalian (pH), kekeruhan (Turbidity), kadar kemasinan

(Salinity), dan pepejal terampai (SS). Berikut merupakan keputusan ujikaji bagi setiap parameter beserta analisis dan peneranagan. Keputusan ujikaji akan digunakan untuk membuat analisis tahap kekurangan kemasinan yang dapat dikurangkan mengikut jenis media yang digunakan.

7

POLITEKNIK PORT DICKSON

4.3.1

Keputusan analisis kadar kemasinan (salinity) Berdasarkan rajah 4.3.1, menunjukkan nilai keputusan analisis kadar

kemasinan bagi setiap media untuk sepanjang kajian dijalankan. Jadual: Keputusan ujikaji kadar kemasinan (salinity) (ppt) Thickness/ mm 45 60 12.34 4.93 0.07 0.06 0.05 0.32 0.31

Bil 1 2 3 4

Sample Hampas Kelapa Sawit Hampas Kelapa Hampas Tebu Sekam Padi

15 28.25 12.07 12.54 10.85

30 12.87 0.18 12.3 0.35

75 0.12 0.05 0.15

90 0.10 0.09 0.01

Rajah 4.3.1: Taburan nilai analisis ujikaji kadar kemasinan setiap sampel mengikut ketebalan

8

POLITEKNIK PORT DICKSON

Keputusan kadar kemasinan menunjukkan nilai tertinggi adalah dengan ketebalan media 15mm. Nilai Salinity yang tertinggi ialah 28.25ppt pada media hampas kelapa sawit, manakala nilai Salinity terendah adalah 0.01 ppt iaitu pada media sekam padi. Rajah juga menunjukkan kadar kemasinan semakin menurun apabila ketebalan media semakin bertambah. Berdasarkan objektif,

4.3.2

Keputusan analisis keasidan/kealkalian (pH)

7

POLITEKNIK PORT DICKSON

Berdasarkan rajah 4.3.2, menunjukkan analisis ujikaji pH bagi setiap media untuk sepanjang kajian dijalankan. Jadual: Keputusan ujikaji bagi Keasidan/kealkalian (pH) (mg/L) Bil 1 2 3 4 Sample Hampas Kelapa Sawit Hampas Kelapa Hampas Tebu Sekam Padi 15
5.90

30
5.70

Thickness/ mm 45 60
5.56 4.36

75
4.36

90
4.04

3.19 2.94 6.10

2.86 2.77 5.94

2.59 2.58 5.71

2.56 5.95

3.74 5.79

4.26 6.08

Rajah 4.3.2: Taburan nilai analisis ujikaji pH bagi setiap sample mengikut Ketebalan

Nilai pH yang diperolehi berada dalam lingkungan 2 hingga 6. Nilai ini menunjukkan tahap keasidan adalah lebih berbanding kealkalian. Nilai pH terendah adalah pada media hampas tebu iaitu 2.56. manakala nilai pH tertinggi ialah pada media sekam padi iaitu 6.10. Keputusan menunjukan nilai pH bagi media sekam padi lebih kurang sama walaupun ketebalan medianya bertambah berbanding media-media yang lain. 7

POLITEKNIK PORT DICKSON

8

POLITEKNIK PORT DICKSON

4.3.3

Keputusan analisis oksigen terlarut (DO) Berdasarkan rajah 4.3.3, menunjukkan analisis ujikaji DO bagi setiap media untuk sepanjang kajian dijalankan.

Jadual: Keputusan ujikaji bagi oksigen terlarut (DO) (mg/L) Thickness/ mm 45 60
-0.12 4.87 2.75 4.76 -0.34

Bil 1 2 3 4

Sample Hampas Kelapa Sawit Hampas Kelapa Hampas Tebu Sekam Padi

15
2.61

30
2.14 3.35 3.17 5.64

75
-0.88

90
3.49

4.44 5.28
5.57

3.08 3.67

2.96 4.71

2.58 4.28

7

POLITEKNIK PORT DICKSON

Rajah 4.3.2: Taburan nilai analisis ujikaji DO bagi setiap sample mengikut Ketebalan

Keputusan oksigen terlarut menunjukkan nilai tertinggi adalah dengan ketebalan media 90mm. Nilai DO yang tertinggi ialah 6.08 mg/L pada media sekam padi, manakala nilai DO terendah adalah -0.88 mg/L iaitu pada media hampas kelapa sawit.

4.3.4

Keputusan analisis pepejal terampai (SS) & Keputusan analisis kekeruhan (Turbidity) Berdasarkan rajah, menunjukkan analisis ujikaji SS dan Turbidity

bagi setiap media untuk sepanjang kajian dijalankan. SERKAM PADI Tebal 1.5 cm 3.0 cm 4.5 cm 6.0 cm 7.5 cm 9 cm ss (mg/l) 13 18 25 32 45 66 NTU(FAU) 2 5 18 39 90 138

7

POLITEKNIK PORT DICKSON

KELAPA SAWIT Tebal 1.5 cm 3.0 cm 4.5 cm 6.0 cm 7.5 cm 9 cm ss (mg/l) NTU (FAU) 116 86 188 142 198 155 320 230 584 423 641 472

KELAPA Tebal 1.5 cm 3.0 cm 4.5 cm 6.0 cm 7.5 cm 9 cm ss (mg/l) NTU (FAU) 293 214 2166 1095 2713 2190 3040 2990 3565 3035 -

HAMPAS TEBU 7

POLITEKNIK PORT DICKSON

Tebal 1.5 cm 3.0 cm 4.5 cm 6.0 cm 7.5 cm 9 cm

ss (mg/l) NTU (FAU) 343 246 495 348 1009 711 1170 765 2008 840 2182 1230

Daripada analisis data yang telah dilakukan, didapati ujikaji SS dan Turbidity ke atas empat – empat media penuras, media yang mempunyai SS dan Turbidity yang paling rendah pada ketebalan 1.5cm adalah sekam padi. Nilai SS yang diperolehi adalah 13mg/l dan nilai NTU (Naflometic Turbidity Unit) adalah 2FAU. Nilai kedua yang rendah adalah kelapa sawit dengan nilai yang diperolehi 116mg/l bagi SS dan 86FAU bagi NTU.

BAB 5 PERBINCANGAN.
5.1 PENGENALAN Kami telah memilih tajuk tentang ‘Kajian ketebalan lapisan media penuras sebagai penjerap garam bagi air masin’ sebagai projek akhir semester ini. Hal ini 7

POLITEKNIK PORT DICKSON

berikutan dengan keadaan air laut yang dikelilingi air masin dan terdedah kepada bahan pencemar yang tidak terkawal dari pelbagai sumber. Sekiranya manusia tidak memikirkan cara alternatif lain bagi mendapatkan air yang dirawat, kemungkinan besar sumber air kian berkurangan. Oleh itu, dengan adanya sistem rawatan air masin pencemaran dapat dibendung dan kualiti alam sekitar dapat dipelihara. Dengan cara merawat air masin kemungkinan kajian yang kecil ini mampu mendorong pihak tertentu meneruskan penelitian tentang media-media penuras yang mampu mengurangkan kadar kemasinan. Kami telah menggunakan empat jenis media penuras dengan menguji ketebalan media – media tersebut menguji keberkesanan. Media ini dapat mengurangkan tahap kemasinan air laut dan ia boleh diminum pada keadaan kritikal. Antara media-media yang digunakan ialah:i ii Hampas kelapa Hampas tebu

iiiHampas buah kelapa sawit ivSekam Padi Kami telah membuat beberapa nilai yang sesuai antaranya 1.5cm, 3.0cm, 4.5cm, 6.0cm, 7.5cm dan 9.0cm. Bagi hampas kelapa,

8

POLITEKNIK PORT DICKSON

5.2

CARTA PERBINCANGAN

BAB 6 KESIMPULAN DAN CADANGAN.
6.1 KEBAIKAN Kebaikan dari kajian : 1. Melalui kajian kami, ketebalan media yang lebih efektif terhadap kemasinan adalah sekam padi dengan ketebalan 90mm. 2. Jangka hayat bagi sekam padi adalah lebih panjang berbanding hampas tebu, hampas kelapa sawit dan hampas kelapa. Ini kerana penghasilan airnya tidak mengeluarkan bau dan warna keruh. 3. Kos kajian untuk ujikaji kami adalah murah dan berpatutan kerana media-media yang kami perolehi senang serta mudah didapati. 4. Penggunaan media-media yang mudah didapati dan mesra alam.

6.2 KESIMPULAN 8

POLITEKNIK PORT DICKSON

Hasil daripada kajian dan analisis yang telah dijalankan, menunjukan sekam padi merupakan media yang paling efektif terhadap pengurangan kadar kemasinan berdasarkan ketebalan. Perkara ini telah dibuktikan melalui ujian yang telah kami lakukan keatas sampel di Makmal Air dan Alam Sekitar, UTHM. Di samping itu kami telah berjaya menghasilkan satu alat pengurangan kadar kemasinan yang diberi nama CAPSULE BEE. Oeh itu kami berharap agar alatan ini boleh diguna pakai pada waktu-waktu kritikal. Dengan ini kami telah mencapai objektif utama iaitu untuk mengurangkan kadar kemasinan.

6.3 CADANGAN Cadangan dari kajian : 1. Media-media perlu dicuci terlebih dahulu supaya segala kekotoran dapat dibuang serta mendapatkan media-media yang bersih. 2. Media-media perlu di ayak untuk menghasilkan saiz partikel-partikel yang seragam. Alat yang sesuai digunakan ialah alat penggetar aggregat.. 3. Bagi pengujian sampel, kami mencadangkan sampel-sampel diletakkan ke dalam ais yang bersuhu 4ºC untuk mengelakkan daripada penghasilan bakteria ke dalam sampel tersebut. 4. Pastikan media-media dikeringkan terlebih dahulu sebelum menghasilkan sampel-sampel

RUJUKAN / BIBLIOGRAFI
8

POLITEKNIK PORT DICKSON

1. P. Aarne Vesinind. J. Jeffrey Peirce. Ruth Weiner. (1994) “Kejuruteraan Alam Sekitar.” 2. Affizad Herwady B. Ahmad. (2005/2006) “Pencirian bahan organic semulajadi (NOM) dan sifat kekotaoran di Sg Yong Peng. Universiti Teknologi Malaysia. 3. Ini adalan versi html bagi fail http://www.efka.utm.my/thesis/images/3PSM/2004/2JHH/Part1/SHAIRAAA 990491D03TT7.doc. 4. Nazlizan B Nasir (2007). “Kajian Penggunaan Kayu Aksia ‘Hybrid’ dan Hampas Tebu Dalam Penghasilan ‘Particleboard’. 5. http://www.nikomgroup.com/nikomInternational/www.nikomgroup.com 6. Kong Su Mei. (2004/2005) “Penggunaan Tumbuhan Akuatik Untuk Mengolah Air Sisa Domestik. Universiti Teknologi Malaysia. 7. Raja Asri B Raja Othman. (2005/2006) “Penilaian Semula Kualiti Air Sungai UTM. Universiti Teknologi Malaysia. 8. Mohd Asri Mohd Noor. (1996) “Garis Panduan Kualiti Air Minum” Universiti Teknologi Malaysia

8

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.