You are on page 1of 6

nPOTOlliKEIO AGHNON

TMHMA YnOG El::E ON ANAIKA l::TIKHl:: EKTE/\E l:: Hl::


EIOIKE<; lliOOIKOOi£<;

Ap181J6~ Arr6<paa11c;
~ \!:5 /2018
(AvaKorr~ 580376/2085/2017)
TO MONOM E/\Er nPOTOb.IKEIO A0HNON

A1TOT£AOU[.J£VO em6 Tr] lliKOOT~ A8avaoia Mav£ra, np6£opo


npwTOOIKWV, H]V OTToia 6p10£ 0 np6t:opo<; TOU Tpi[.JEAOU<; LU[.J~OUAiou

lli£U8UVOil<; TOU npwTOOIKEiou ABilVWV KOI TlliPOl-J[.JOTEQ i£wpyia Mapouoou .


LUVEOpiao£ OtWOOIO OTO OKpOOT~p16 TOU OTI<; 8 Maiou 2018 y1a VO
OIKCt0£1 T'lV urr68£0'l l-JETO~u :
Tau AvaK6TTTOVTo<; : 'Ayyt:Aou Kaooupio'l Tau LTUAiavou, KOToiKou
n£ploT£piou AniK~<; (oo6<; AvopiToaiv'l<; ap18 . 34), o orroio<; £Krrpoowrr~8'1K£

arr6 Tov 1TA'1PE~ou01o OIKily6po TOU /\t:wvioa LTCtiJOU.


Til<; Ka8' ~<; '1 avaK01T~ : Avc\NU[.J'l<; Tparr£l;IK~<; ET01p£ia<; [.J£ T'lV
£1TWVU1Jia «TPAnEZA nEIPAIO l:: A.E .», 1TOU £0p£U£1 OT'lV AS~va (oo6<;
AIJEPIK~<; ap18[.J . 4) KOI £Krrpoowrr£iml VOl-Jil-Ja, '1 anoia £Krrpoowrr~8'1K£ arr6
TllV TIAilPE~ouoia OIK'1Y6po Til<; AAE~avopa Za~ou.
0 avaKOTTTWV s'lTEi va yiv£1 0£KT~ 11 OTTO 04- 10-2017 avaK01T~ TOU , 1TOU
KOTOTE8'1K£ OT'l ipO[.J[.JaT£ia TOU fliKOOT'lPiOU TOUTOU [.J£ QU~OVTQ ap18[.J6
£K8£o'l<; Kma8£o£w<; OIKoypa<.pou 580376/2085/2017, rrpooo1opioT'1K£ y1a T'lV
OVO<.p£p01JEV'l OT'lV OPX~ Til<; 1TOpOUOO<; OIKCtOI[.JO KOI ypCt<jH'lK£ OTO 1TIVCtKIO.
~:/~\
( .
'
~
/'• \
/
I
t.~· 4

.o I\. i.; - .
.\ !.. ';;.
Kmo HJ ous~TrjOrj Trj<; UTT08EOEW<;, 01 TTArjpE~OUOIOI OIKrjyopol TWV \ L.) \'-+' -~'./.
·~'r·cJ~~'~/
OIOO[KWV OVETTTU~OV TOU<; IOXUPIOIJOU<; TOU<; KOI s~TrjOOV vo yfvouv O£KTO 000 ly ;i'j~.((.~.'
_.., _
ova<p£povTm om TTPOKTIKO Trj<; 6fK11<; KOI on<; tyypa<p£<; TTPOT00£1<; TTOU
KOT£8£oov .

A<I>OY MEAETHI:E TH ~IKOrPA<I>IA

I:KE<I>0HKE I:YM<I>ONA ME TO NOMO

M£ TrjV UTTO Kpforj OVOKOTT~ TOU, 0 QVOKOTTTWV silT£[ YIO TOU<;


avocp£p01JEVOU<; d' OUT~ Aoyou<; TrjV OKUpWOrj i) Trj<; UTT' Op181JOV 24923/2013
Olamy~<; TTArjpWIJ~<; TOU L11KOOT~ TOU MoVOIJEAouc; npwTOOIK£fou A8rjVWV, 11
OTTofo £K6o8rjK£ y1o OTTOfTilOil OTTO OUIJ~OOrj XOP~YilOil<; OT£YOOTIKOU 6ov£fou
KOI ii) Til<; aTTo 19-09-2017 £mmy~<; TTpoc; TTArjpWIJ~. nou EX£1 T£8Ef KOTW OTTO
ovTfypocpo Tou TTpwTOu £KT£A£oTOu oTToypocpou Til<; ovwTtpw 61aray~c;

TTArjpWIJ~<; TOU L11KQOT~ TOU MoVOIJEAouc; npwTOOIK£fou A8rjVWV, ~00£1 Trj<;


OTTofo<; OUTO<; UTTOXP£WV£TOI VO KOTO~OA£1 OTrjV K08' ~<; TO TTOOO TWV
125.990,63 EUpW, W<; ETTIOIK008£v K£cp6Amo, TTA£0V VOIJ[IJWV TOKWV KOI
£~00WV, 11 OTTO[O TOU £TTI008rjKE VOIJIIJO TrjV 28-09-2017 YIO 0£UT£prj cpopo.
ZrjT£1 OKOIJil vo KOTaOIKOOTEf 11 Ko8' (]<; OTrjV TTArjpWIJ~ TrJ<; OIKOOTIK~<; TOU
OOTTOVrj<; .
ATTO TO TT£p1£XOIJ£VO KOI TO OIT~IJOTO Trj<; KpiVOIJEVrj<; OVOKOTT~<;
ouvoynm oocpwc; on om OIKoypocpo ouT~<; owp£uovTm TTopo6£KTO Tooo 11
OVOKOTT~ KOTO OIOTOY~<; TTArjpWIJ~<; TOU op8pou 633 TTOp. 2 KnoA£1, 000 KOI 11
ovoKOTT~ Kmo Til<; OIOOIKoofoc; Til<; avoyKOOTIK~<; £KTEAEOil<;. TTOU OUVOIJ£1
OUT~<; ETTIOTT£U0£TOI (IJE TrjV £TTfOOOrj £TTITOY~<; TTpo<; £KTEA£0rj) TOU op8pou 933
KnoA£1 , ETT£10~, OUIJCj)WVO IJE Til OIOTO~rj TOU op8pou 218 TTOp. 1 TT£p. 6' TOU
KnoA£1, o1JcpoT£p£<; £KOIK6sovTm Kmo r11v £10IK~ 61o61Koofo Twv TT£pioumoKwv
61ocpopwv (op8po 614 £TT., 632 TTop. 2 £6ocp1o T£Awmfo, 937 TTop. 3 KnoA£1,
OTTW<; TpOTTOTTOI~8rjKOV KOI OVTIKOTOOT08rjKOV OTTO Tl<; OIOTO~EI<; TOU VOIJOU
4335/2015, 6£00IJEVOU on 11 ovoKoTT~ Kmo Til<; 61oray~c; TTArjpWIJ~<;

KOTOTE8rjK£ OTrj lpOIJIJOTE[O TOU TTOpOVTO<; £11KQOTrjpfou TrjV 04/10/2017 , £VW


KaTO TO IJEPO<; Trj<;, IJE TO OTTO[O 11 OVOKOTT~ ~oAA£1 KOTO Til<; £KTEA£Orj<;, 11
£KT£A£onK~ OIOOIKoofo opx1o£ TrjV 28/09/2017 IJE TllV ETTfoooll Til<;
OVOKOTTTOIJEVrj<; £TTITOY~<; TTpO<; TTArjpWIJ~, ~TOI IJETO TrjV 01 .01.2016) KOI

2
2° q>uMo H]<; UTI' Opi81J6~\ ~018 QTTO(jlclOEW<; TOU MOVOIJEAou<; npwTOOIKEiOU A8r]VWV
(TIJ~IJO Yno8toE wv AvayKaonK~<; EKrtAEOr]<;

--- EIOIKt<; liiOOIKOOiE<;)

UTTOVOVTQI OH)V UAIK~ KQI TOTTIK~ OpiJOOIOTr)Ta TOU L11KOOTr]piou TOLJTOU (6p8pa
632 nap. 1 KOI 933 nap. 1 EO. a' KnoAL1), rJ iS£ ouyxpovr] EKOiKao~ roue; i5£v
ETTI(j)Ep£1 ouyxuor] . E~aAAOU, EX£1 00Kr]8£i VOIJOTUTTO KQI EIJTTp68EOIJO KaT'
ap8pa 633 nap. 2 KOI 934 nap. 1 TTEp. a' KnoAL1, K086oov KOTOTE8r]KE OTr]
rpOIJIJOTEia TOU TTOpOVTOc; f11KOOTr]piOU Tr]V 04/10/2017 KQI £TTI008r]K£ OTr]V
Ka8' ~<; r] OVOKOTT~ TpaTT£~0 Tr)V 06/10/2017 (~A. Tr]V un' ap181J . 7139 B'/2017
EK8£0r] ETTiOOOr]<; TOU OIKOOTIKOU ETTIIJEAr]T~ Tr]<; TTEpl<pEp£10<; TOU E<pETEiOU
A8r]VWV, IJE topa TO npwTOOIKEio A8r)VWV, rEwpyiou KwoTOTTOUAOU), ~TOI

£vr6c; Tr]<; v61JIIJrJ<; npo8E01Jiac; rwv i5tKa ntvn: (15) Epyaoif.JWV rJIJEpwv rou
ap8pou 633 nap . 2 KnoAL1 OTTO Tr]V ETTiOOOr) Tr]<; OIOTOy~c; TTAr]PWIJ~<; YIO
OEUTEpr] cpopa OTOV OVOKOTTTOVTO Tr]V 28/09/2017 (~A . Tr]V UTT' ap181J. 10882
Z'/28-09-2017 EK8£0r] ETTiOOOr]<; TOU OIKOOTIKOU ETTIIJEAr]T~ Tr]<; TTEpl<pEp£10<;
TOU E<p£T£iou A8r]VWV, IJE topa TO npwTOOIK£iO A8r]VWV, BaOIA£iou
KaAoy£p6nouAou) KOI xwpic; va npoKUTIT£1 6TI KaTa ro XPOVIK6 aur6 Or)f.J£io
£iX£ £TTOKOAou8~0£1 CtAAr] npa~r] EKTEA£Or]<;. ETTOIJEVW<;, r] we; avw OVOKOTT~
TTpETT£1 VO EpEUVr]8Ei TT£pOITEpW W<; TTpO<; TO TTOp00£KTO KOI Tr] VOIJIK~ KQI
OUOIOOTIK~ ~OOIIJOTr]TO TWV A6ywv Tr]<;.
LUIJ<pWVO f..l£ TO ap8po 630 KnoAL1 r] OIOTOY~ TTAr]PWIJ~<; Kmapris£TOI
Eyypacpwc; KOI npETT£1 va TT£p1EX£1: a) TO OVOIJOT£TTWVUIJO TOU OIKOOT~, 0
onoio<; EKOi0£1 Tr] OIOTOY~ TTAr]pWIJ~<;, ~) TO OVOIJOTETTWVUIJO, Tr]V KOTOIKia KOI
Tr] 01£U8UVOr] EKEivou, 0 onoioc; s~Tr]O£ Tr)V EKOOOr] Tr]<; OIOTay~c; TTAr]PWf..l~<;

KOI EKEiVOU KOTCt TOU OTTOiOU OTpE<p£TOI r] aiTr]Or], y) Tr]V OITia Tr]<; TTAr]pWIJ~<; 0)
TO noo6 rwv XPrJIJCtTWV ~ XPEoypacpwv, nou nptn£1 va Kma~Ar]8£i, £) 01amy~
npoc; TTArJPWf.J~, or) un61JVr]Or] a£ EKEivov Kma rou onoiou oTpE<pETOI , 6r1 EX£1
TO OIKaiw!Ja va ooK~0£1 ovaKon~ IJEoa o£ i5tKo ntvr£ (15) rJIJEP£<; on6 Tr]V
ETTiOOOr] Tr]<; OIOTOY~<; TTAr]pWf.J~<; KQI s) Tr]V unoypocp~ TOU OIKOOT~ . L£ 6,TI OE
acpopa ro Kara~ArJTEO noo6 XPrJIJCtTwv ~ xp£oypacpwv, ouT6 £ivm ovoyKaio y1a
Tr]V TTA~pworJ TrJ<; npoOno8toEw<; y1a TflV ovayKoOTIK~ EKTEAEOrJ (ap8po 916
KnoAL1) , Ka86oov YIO VO yiv£1 OUT~ npElT£1 VO npOKUTTT£1 OTTO TOV EKT£AEOT6

3
TiTAO TO TTOOO KOI TO TTOIOV HJ~ TTOPOX~~· np£TTEI OE !JE TO TTOOO VO

TTpOOTi8EVTOI, OV UTT<JPXEI OlTrl!JO, KOI 01 TOKOI, OXI IJE OUVUTTOAOYIOIJO TOU

opiO!JEvou TTooou ouTwv, OAA6. IJE H)V TTpoo8~Kil Tl')<; At~c:w~ -VOIJIIJOTOKa- KOI

TOU TTpOOOIOpiOIJOU TOU XPOVOU EVOP~Il OUTWV. 01 KE<pOAOIOTTOII')IJEVOI, OIJW<;,

TOKOI TTpETTEI va ypa<pOVTOI KOTO TTOOO OpiOIJEVO. ATTO HJV TTOpOAE14Jil EVO<; EK

rwv TTopoTTavw OTOIXEiwv Oll!Jioupyc:iTOI oKupOTilTO Tl')<; 01aroy~~ TTAilPWIJ~~,

oKupoTI')TO TTou oc:v ETTtpxnm ouroo1Koiw~, a<pou o vo!Jo~ OEV opil;c:1 ouTo ,

OAA6. 8E!JEAIWVEI Aoyo avaKOTT~~· 'AAAWOTE, OUIJ<pwvo IJE Tl~ OIOTO~EI~ rou

ap8pou 916 KnoAll ovoyKOOTIK~ EKTEAEOil OEV IJTTOpEi vo yivEI, ov oTTo Tov

EKTEAEOTO TiTAO OEV TTPOKUTTTEI ll TTOOOTI')TO KOI ll TTOIOTI')TO Til~ TTOPOX~~ · H

. OIOTO~Il OUT~ EXEI TE8Ei KUpiw~ YIO TI')V TTpOOTOOiO TWV OU!J<pEpOVTWV TOU

a<pEIAETI'), o oTToio~ KaTa TI')V EKOOOil ~ KaT6. TI')V Karapnol') Tou TiTAou TTPETTEI

VO TEAEi OE YVWOI') TOU TTOOOU KOI TOU EiOOU~ Til~ TTOPOX~~, YIO TllV

IKOVOTTOli')Oil Til~ OTTOiO~ ETTIOTTEUOETOI OE ~apo<; TOU EKTEAEOil. l:U!JTTA~pWOil

OE TOU EKK080p101JEVOU Tl')~ OTTOIT~OEW<; OTTO OTOIXEia ~ £yypo<po EKTO~ TOU

EKTEAEOTou TiT Aou oc:v c:ivm ETTITpETTT~, Ko8ooov ll oTToiTI')Oil TTPETTEI vo

TTpOKUTTTEI OTTO TOV iOIO TOV EKTEAEOTO TiTAO, OIO<pOpETIKO 0 TiTAO~ 8EWpEiTOI

OVUTTOpKTO~. (~A. E<pA8 1132/2008 E<DAll 2009. 106, EAAllVIl 2008 . 1708)

nc:pOITEpW, OTTO Tl~ OIOT0~51~ TWV 6.p8pwv 904, 915, 916 KOI 924 KnoAll

OUVOVETOI OTI ll ETTITOY~ TTpO~ EKTEAEOI'), ll OTTOiO OTTOTEAEi TI')V TTpOOIKOOiO Til~

~voyKOOTIK~<; EKTEAEOI')<;, TTPETTEI vo TTEPIEXEI ouvTO!Jil !JVEio TOU o<pEIAOIJEVou

TTooou, xwpi~ vo OTTOITEiTOI vo EKTiBETal TO IOTOpiKO KOBE KovouAiou, oAA6.

OpKEi VO TTpOKUTTTEI OTTO TI')V ETTITOY~ ll OITJO Til~ OTTOlTilOil~, ll OTTOia

TTEplypa<pETOI KaT' OPX~V OTO OVTiypo<po TOU TJTAOU , KOTW OTTO TO OTTOiO

OUVTOOOETOI I') ETTITay~, Ka8w~ KOI I') O<pEIA~ KOTO KE<pOAOIO, TOKOU~ KOI E~OOa .

E<pooov EXEI yivEI o OIOXWPIOIJO~ ouTo<;, 11 ETTnay~ TTopou016.C';E1 TTAI')pOTilTO

(~A . An 1773/2001 EAAllVI') 43 OEA. 1385).


ME TOV TpiTO AOYO Til~ EVOIKil~ OVOKOTT~<; TOU, 0 OVOKOTTTWV ETTIOIWKEI

Tllv oKupwoll Twv TTpoo~oAAO!JEvwv TTpa~c:wv, 1oxup1C';o1JEVo~ on ll urr'

op181JOV 24923/2013 01oray~ TTAilPWIJ~<; TOU lliKOOT~ rou lliKOOTI')piou rourou

TTOOXEI OKUpO T I')TO~, ETTEIO~ OEV OVO<pEpETOI OE OUT~V TO TTOOO TWV

KE <pOAOIOTTOIIl!JEVWV TOKWV , ~TOI OEV OVO<pEpETOI TO TTOOO TTOU OUTO~

( OVOKOTTTWV) ETTITOOOETOI VO KOTO~OAEI, IJE OTTOTEAEO!JO VO IJI')V TTpOKUTTTEI ll

OKpl~~~ OITJO (KOTO TTOIOV KOI TTOOO) Tl')<; O<pEIA~<; Tl')<; KOI VO !Jil IJTTOp£i y1a

dfi?~ 4
~ys

.:.j\·- v
____ :._....... ?
~ v\J
/
* 3° <puMo H]~ UTT' ap181JOV
(TIJ ~ IJ O
/2018 OTTO<pcl0£W~ TOU MOVOIJ£liOU~ npwTOOIK£iou A81lVWV
Yn o8to£wv Av ayKaonK~~ EKrtllwll~

EI O I K E~ L\IOOI K OOi £ ~)

Tr]V OITiO OUT~ VO OIJUV8£i , OUVOKOAou8a 0£ EiVOI OKUpWTEO KOI fl OTTO 19-09-
2017 ETTITOV~ npo<; TTAflpWIJ~ EAA£i4J£t VOIJIIJOU EKTEAEorou TiTAou . 0 Aoyo<;
mum<; Eivat VOIJtiJO<;, ~oat~OIJEVo<; OTfl ot6TO~fl Tou 6p8pou 630 Tou KnoA.6.,
OUIJ<pWVO KOI IJE TO 000 avaAUTIKO £KTi8£VTOI OHJV TTp01Wfl8£iOO VOIJIK~ OKE4Jfl
OTfl f.!El~ova TTpOTOOfl Tfl<; napouoo<; Kat nptn£t va £~£Tao8£i TTEpantpw ov
EiVOI ~OOIIJO<; OTTO OUOIOOTIK~ OTT04Jfl. ATTO TO OUVOAO TWV Eyypa<pWV, TO
oTToia ot ot65tKot ETTtKaAouvTOt VOIJIIJO KOt TTpooKOf.Jl~ouv Kat Or] oTTo TflV
ETTIOKOTTflOfl Tfl<; TTAflTTOIJEVfl<; otoTOy~<; TTAflpWIJ~<;, fl oTToia £VOWf.JOHDV£TOt
OUTOUOIO OTflV UTTO KpiOr] OVOKOTT~, OTT00£1KVU£TOI OTt f.!£ TO OIOTOKTIKO Tf']<; 0
OVOKOTTTWV UTTOXP£WV£TOI VO KOTO~aM: t OTflV Ka8' ~<; fl OVOKOTT~ TpOTTE~IK~
£TOtp£iO TO TTOOO TWV 125.990,63 EUpW yto £TTIOIK008EV KE<pOAOio , EVTOKO IJE
To vo1Jt1Jo ToKo uTTEPfliJEpia<; aTT6 29/09/2012, orJAao~ oTTo TflV ETTOIJEVfl fliJEpo
IJETO<popa<; TOU UTTOAOiTTOU O<pEtAOIJEVOU TTOOOU 0£ optOTIK~ K08UOTEpr]Ofl,
IJEXPI Tf']V oAOOXEP~ E~O<pAr]Ofl, Ka8w<; Kat TO TTOOO TWV 2.140 EUpW yta Tfl
otKocntK~ ooTTOVfl tKooor]<; Tf']<; otoTOy~<; auT~<; . OoTooo, OTflV
TTpoo~aAA61JEVfl otaroy~ TTAflpWIJ~<; OEV ovo<ptpovTOt ot KE<poAotoTTOifliJEVOt
TOKOI KOTO TTOOO OplOIJEVO, TTpO<; f..AEVXO TOU OUVVOf.JOU Tf']<; OUVOAtK~<;

oTTolTflOfl<;, IJE OTTOTEAEOIJO vo IJflV Eivot ouvar~ fl ovoyKooTtK~ £KT£AE:or] yto


Tf']V £ioTTpO~fl Tf']<; ETTIOIKO~OIJEVr]<; OTTOiTr)Ofl KOI fl EV Aoyw OIOTOY~ TTAr]pWIJ~<;
vo Eivot oKupwTto . Karomv TOUTWV, EAAEl4JEt VOIJIIJOU EKTEAEoTou TiTAou, KOt fl
TTpoo~oAAoiJEVfl oTTo 19-09-2017 Emray~ TTpo<; TTAflpWf.J~ K6Tw8t ovTtypa<pou
TOU TTpWTOU EKTEAEOTOU OTToypa<pOU Tr)<; W<; OVW OIOTOY~<; TTAr]pWIJ~<; TOU
.6.tKOOT~ Tou TTopovro<; .6.tKOOTflplou TTOOX£1 oKup6n]TO<;, Kara ouvtTTEto o
£ ~£Tosof.!£Vo<; TpiTo<; Aoyo<; Tfl<; ovoKon~<; TTptTTEt vo yiv£t OEKTo<; w<; Kot
OUOIOOTIKO ~OOIIJO<; , TTOpEAK£1 0£ fl E~ErOOr) TWV AotTTWV Aoywv OVOKOTT~<; .
KoT' oKoAou8lo TWV ovwTt pw , fl tvotKfl ovoKoTT~ TTPETT£t vo yiv£t OEKT~

W<; ~OOIIJfl KOT' ouoiov KOI VO OKUpw8ouv 01 TTpoo~oAAOIJEV£<; TTpO~Et<; , EVW fl


Ko8' ~<; fl OVOKOTT~ TpOTT£~0, TTOU r]TT~8r]K£ OTfl OiKr] TOUTfl (6p8po 176
KnoA.6.) , TTptTTEt vo KOTOOtKOOTEi OTflV rrAr)pWIJ~ Tfl<; otKoonK~<; ooTTOVfl<; Tou

5
avaKOTTTOVTO<;, KaTO TTapaiSOX~ TOU OXETIKOU QIT~f..IOTO<; TOU we; VOf..llf..IOU KQI
~ aoqJou, 6rrwc; opi~ETOI EIOIKOTEpa oro OlaTOKTIK6 n1c; rrapouoac;.

r iA TOYr 1\0 r OYr AYTOYr

L':.IKO~EI Tl<; owpEUOf..IEVE<; avaKorr£c; avTif..IWAia rwv OlaOiKwv .


L':.EXETOI H) OWpEUOf..IEVI') QVQKOTT~ TOU ap8pou 633 nap. 2 TOU KnoAL':. .
AKupwvEI TI')V urr' ap18f..16v 24923/2013 01may~ TTAI')pWf..l~c; wu L':.1Kaor~

TOU MoVOf..IEAouc; npwTOOIKEiou A81')VWV .


L':.EXETOI Tl') OWpEUOf..IEVI') avaKOTT~ TOU ap8pou 933 TOU KnoAL':..
AKupwvEI TI')V arr6 19-09-2017 t:mmy~ rrpoc; rrAI')pWf..l~ K6rw81
avr1ypacpou rou rrpwrou EKTEAEowu arroypacpou H)<; we; avw 0 1 a my~c;

TTAI')pWf..l~c; TOU L':.IKQOT~ TOU MoVOf..IEAouc; npwroOIKEiou A81')VWV.


Em~aAAEI OE ~apoc; Tl')<; Ka8' ~c; 11 QVQKOTT~ TpaTTE~ac; TI')V TTAI')pWf..l~ H)<;

OIKQOTIK~<; OOTTOVI')<; TOU QVQKOTTTOVTO<;, TI')V OTTOia Ka8opi~£1 OTO TTOOO TWV
TpiOKOOiWV TTEV~VTQ (350) EUpW .

Kpi81')KE, arro<paoioTI')K£ Km Ol')f..IOOIEUTI')KE OTI')V A8~va, o£ EKTOKH1


"ul')f..IOOIQ
' " '
OUVEupiOOI') ' ' TOU one; .. ..\ ..';),.. -.. ..0~-
OTO aKpOaTI')piO .. .. .. .2018 XWPI<;
I
' TI')V

rrapouoia rwv OlaOiKwv KOI rwv rrAI')pE~ouoiwv OIKI')Y6pwv roue; .

H rPAMMAT E A r