II T: idak kurang hebat adalah cabaran yang .

mempertikaikan kewibawaan Mahkamah Syariah

• I sendiri dalam pengurusan pindaan Undang-

Un dang Keluarga Islam Wilayah. Rentetan insiden ini jelas memaparkan satu kehendak dan tuntutan golongan tertentu yang cukup prejudis terhadap Islam. Anehnya, golongan ini ketika dicabar untuk mempertahankan hujah secara ilmiah dan berpaksikan sandaran nas agama, tidak pula berkemampuan untuk menukar apa-apa dari Rang Undang-Undang tersebut. Dengan kata lain mereka hanya

. mampu menyakinkan pihak-pihak yang jahil tentang Islam serla bertujuan menebalkan prejudis orang bukan Islam terhadap Islam."

Xta-~ata !J!JtUl/ll/

KETUA PENERANGAN PAS PUSAT

5- yukur Alh.amd~lillah denqan taufik. dan hidayah Allah S.W.t dapat diterbltkan nsalah berjudul "10 Ancaman Terhadap Islam Di Malaysia·. Risalah ini dikeluarkan dengan harapan ia dapat memberikan pendedahan dan kefahaman kepada orang ramal, khususnya ahli-ahli PAS berhubung dengan pelbagai isu yang melanda masyarakat kita pada hari ini. Risalah ini menyenaraikan 10 ancaman terbesar yang sedang dihadapi oleh umat Islam di Malaysia masa kini. Ancaman ini cukup serius kerana ia boleh menggugat kedudukan agama dan hak orang Islam di negara lnl, Apa yang lebih membimbangkan ialah sekiranya ancaman ini tidak ditangani dengan segera, ia akan menyebabkan akidah umat Islam terhakis. Secara tidak langsung ia melemahkan kedudukan orang Islam dan memberi peluang campurtangan orang bukan Islam dalam urusan yang berkaitan dengan agama Islam.

Sebahagian daripada lsu-lsu yang dipaparkan dalam risalah ini walaupun telah dibicarakan secara terbuka sama ada dalam media massa, seminar; forum dan ceramah tetapi masih ramai yang belum memahami secara jelas perkara ini. Ini disebabkan terdapat usaha yang dilakukan secara terancang untuk menutup lsu-lsu berkenaan daripada diketahui oleh masyarakat umum terutamanya umat Islam. Isu-isu yang dikemukakan dalam risalah ini diharapkan dapat membuka minda dan hati kita untuk turut sama menanggapi dan menanganinya demi kepentingan akidah umat Islam.

Risalah ini diharapkan dapat memberikan informasi dan fakta yang diperlukan untuk memahami pokok persoalan Isu-lsu berkenaan. Kefahaman ini penting untuk mencetuskan sikap keprihatinan umat Islam terhadap isu-isu semasa yang berlaku di dalam kehidupan seharian. Andainya kita tidak memberikan respon dan melibatkan diri di dalam menggarap serta menghadapinya, siapakah yang boleh diharapkan untuk berbuat demikian. Dalam hubungan ini, PAS sentiasa berada di hadapan untuk memperjuangkan isu-isu yang melibatkan Ikepentingan umat Islam dan rakyat negara ini.

"ALLAHU AKBAR"

HAlJ AHMAD AWANG Jabatan Penerangan PAS Kuala Lumpur

20-2-,07(2 Safar 1428)

PETIKAN UCAPAN DASAR PRESIDEN PAS 1

KATA-KATA AlUAN KETUA PENERANGAN PASPUSAT 2 I·

MENAFIKAN ISLAM SEBAGAI AGAMA IRASNI: INEGARA 4

PENUBUHAN SURUHANlAYA ANTARA AGAMA (IFe) 6

fllllJ 3: .

ROAD .SH.OW KU PULAN ARllKEll 11 8

BilE 4:

MENCABAR KEWIBAWAAN MAHKAMAH SYARIAH 10

Bil/J 5·

MEMPERllKA1KAN STATUS AGAMA SAUDARA BARU 12

GElALA MURTAD

Bill} :'1:

ANCAMAN PEMIKIRAN ISLAM UBERAL

fJIIB&: '

~~~it<-~··'il ;.

SERANGAN FAHAMAN SEKULARISME 19

KEMUNCULAN AlARAN SESAT 21

KEBElATAN SOSIAL DAN KERUNTUHAN AKHlAK 23

14

17

i Malaysia, lslarn adalah agama rasmi negara. Sejak negara kita mencapai kemerd'ekaan, kedudukan Islam sebagai agama

__ rasmi tidak pernah dipertikaikan. Namun begitu, sejak

kebelakangan ini kedudukan Islam sebagai agama rasrni negara bukan sahaja telah dipertikaikan tetapi digugat oleh pelbagai kumpulan dan pertubuhan bukan Islam yang membuat pelbagai tuntutan serta tafsiran

c

.=. yang tidak munasabah terhadap Periembaqaan Persekutuan. Oi antara

i hujah yang digunakan untuk menyokong tuntutan mereka ialah bahawa

i Islam tidak pernah dinyatakan secara jelas sebagai agama rasmi di dallam ::& Perlembagaan Persekutuan.

E

~

-

VI

-

@)Jab I Menafikan slam Sebagai Agama Rasmi Negara

Sebenarnya di dalam perlembagaan ada dinyatakan bahawa Islam adalah agama negara atau 'state religion' iaitu merujuk kepada negara Malaysia. Bila disebut tentang aqarna negara maka secara dasarnya ia boleh diifahami selbagai agama rasmi bagi Malaysia bukannya agama rasmi yang dianuti oleh rakyat negara ini. Tambahan pula, Perlembagaan Persekutuan tidak menghalang pengamalan agama-agama lain di mana rakyat negara ini mempunyai kebebasan untuk mengamalkan agama masing-masing.

Jadi, kedudukan Islam sebagai agama rasmi tidak seharusnya dipertikaikan kerana majoriti penduduk neqara ini adalah beragama Islam.Agama Islam mempunyai sejarah yang cukup lama dan telah berakar-umbi di dalam masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu, Mempertikaikan kedudukan Islam sebagaii agama rasmi merupakan satu tindakan yang tidak wajar. Malahan ia boleh dianggap sebagai satu ancaman terhadap agama dan masyarakat Islam. Sekiranya usaha untuk mempertikaikan dan tindakan mengubah status agama Islam tidak dihentikan segera ia dikhuatiri boleh menjejaskan keharmonian kaum di kalangan penduduk negara ini yang sudah terjalin buat seki.an lamanya.

Walaupun perundangandan perlembag:aan bo!leh dilafsirkan daripada pelbagai perspektif tetapi di dalam konteks negara kita, sebarang percubaan untuk mengganggu kontrak sosial yang telah termeterai itu boleh mendatangkan berbagai implikasi yang negatif dan tidak sihat. Mempertikai dan mengubah status Islam sebagai agama rasmi akan mengundang penentangan daripada masyarakat Islam. Apa yangl lebih dibimbangi ialah ia akan menghilangkan [ati diri dan identiti umat Islam di negara ini yang mempunyai hubungan yang amat rapat dengan ajaran ~

r:r dan peradaban Islam. Fakta sejarah bahawa Malaysia yang sebelum . II

ID ini dikenali sebagai Semenanjung Tanah Melayu adalah milik orang !!.

Melayu yang beragama Islam. Hubungan orang Melayu dengan islam ~ cukup sinonim sekali dan tidak dapat dipisahkan sebagai satu entiti yang II telah wujud sejak ratusan tahun yang lalu. ~ ::a II

'"

-3

_.

Dengan menerima kedudukan Islam sebagai agama rasmi tidak memberikan apa-apa ancaman kepada para penganut agama lain. Orang bukan Islam tetap menikmati haknya sebagai rakyat negara ini.2

m Mereka bebas mengamalkan budaya, menggunakan bahasa ibunda, ID

II

berniaqa, mendapat pendidikan dan rnelibatkan diri dalam politlk serta ,;

pembuatan dasar negara. Justeru itu, berdasarkan kepada hakikat inilah maka tidak ada sebab kenapa status Islam sebagai agama rasmi perlu dipersoallkan. Agama Islam adalah hak orang Islam. Maka tidak ada alasan untuk orang bukan Islam campur tangan dalam urusan ini.

-

U

L&.

-

-

@J'ab2

Penubuhan Suruha'njaya Antara Agama IflFCJ

p,nUbUhan IF~ atau Inter Faith Comission telah d!cadangkan oleh MalJls Perundinqan Malaysia Agama Buddha, Kristian, Hindu dan 8ikh (MCCBCH8). Memorandum mengenai cadangan tersebut

telah dihantar kepada Majlis Peguam Negara pada 21 Ogos 2001. 8agaimanapun cadangan penubuhan IFC gagal menarik penyertaan NGO Islam kecuali Sisters In Islam (81IS). Namun begitu, ini tidak mematahkan semangat mereka untuk merealisasikan penubuhan sebuah badan berkanun yang mempunyai kuasa undang-undang dan berfungsi seperti Suruhanjaya. Hak Asasi Manusia Malaysia atau 8UHAKAM. Kalau SUHAKAM mempunyai kuasa untuk menerima aduan-adiuan yang Iberkaitan dengan kes pencabulan hak asasi manusia maka IFC pula akan mempunyai kuasa untuk menerima serta melayan aduan-aduan yang berkaitan dengan agama termasukjuga menentukan status agama seseorang termasuk urnat Islam.

Draf mengenai undang-undang penubuhan IFe telah dikemukakan pada Januari 2005 dan telah diserahkan kepada pihak kerajaan. Desakan dan gesaan telah dibuat kepada pihak kerajaan supaya merealisasikan penubuhan IFC dengan segera. Meskipun penubuhan .IFC belum lagi diluluskan tetapi tidak ada sebarang kenyataan rasmi yang dibuat oleh pihak kerajaan untuk menolak penubuhan suruhanjaya itu .. Tindakan sekumpulan NGO untuk rnenubuhkan IFe telah mendapatkan bantahan dan tentangan daripada pertubuhan dan masyarakat. Sekumpulan 14 NGO Islam yang bergabung di dalam Allied Coordinating Committee of Islamic NGOs (ACCINI) telah membantah penubuhan IFC. Beberapa siri kempen dan siri penerangan telah diadakan untuk menjelaskan kepada masyarakat lslarn tentang bahaya penubuhan 1FC ini.

Kalau penubuhan IFC menjadi realm, ia akan mengancam kedudukan dan menghakis akidah orang Islam di negara ini. Inj kerana matlamat

utama penubuhan IFe ialah untuk meminda beberapa ajaran asas di dalam agama Islam .. Sebarang bentuk pindaan itu akan mengancam kedudukan dan hak orang Islam .. Membenarkan IFe berbuat demikian merupakan satu campur tangan secara langsung di dalam urusan agama Islam. Dengan itu ia akan menyebabkan kedudukan mahkamah syariah dan agensi Islam turut terancam. Adalah sesuatu yang ironis membenarkan orang-oranq bukan Islam mencampuri urusan umat Islam apatah lagi mempertikaikan status agama orang-orang Islam.

"'" c

~

c ::r II

a. Walaupun IFe belum ditubuhkan secara rasmi tetapi berbagai tuntutan i

telah dibuat melalui badan itu .. Oi antara tuntutan yang dianggap tidak ~ munasabah dan mencabar kesabaran umat Islam ialah seorang anak ~

..

yang dilahirkan oleh ibubapa Islam tidak seharusnya secara terus .~

menjadi orang Islam. Si anak harus diberikan kebebasan untuk menentukan agama yang akan dianuti oleh mereka apablla rnencapai t umur 18 tahun. Selain itu IFe juga menuntut orang bukan Islam iaitu a

II para saudara baru yang lelah memeluk Islam diberikan kebebasan untuk _

-

kembali kepada agama asal mereka. Dengan kata lain, mereka boleh ."

n

keluar dari Islam atau murtad tanpa boleh dikenakan tindakan undang- -

undang. Mereka juga menuntut supaya kes murtad tidak dikendalikan oleh mahkamah syariah tetapi oleh mahkamah sivil,

Tuntutan IFe juga boleh mencemarkan tstarn apabila meminta supaya orang bukan lslarn dibenarkan menggunakan perkataan suci Islam. Manakala Bibel dalam Bahasa Melayu atau Indonesia dibenarkan untuk diedarkan kepada orang ramai secara terbuka termasuk untuk rnasyarakat Islam. Lebih ,gUa ialah apabtla IFC menuntut supaya wang hasil zakat yang dibayar oleh orang Islam boleh digunakan untuk keperluan orang, bukan Islam. Tuntutan yang dibuat itu jelas tlidak mempunyai asas dan sandaran yang kuat. la memperjelaskan betapa wujudnya satu agenda dan gerak kerja yang tersusun untuk mencabar Islam.

Sekiranya penubuhan IFC diluluskan, ia akan membuka ruang kepada orang bukan Islam untuk campur tangan dalam hal ehwal agama Islam dan orang Islam untuk be bas memeluk mana-mana agam.a tanpa apeapa halangan. Sebab itulah, umat Islam perlu menyuarakan bantahan dan menunjukkan sikap penentanqan rnereka lerhadap penubuhan IFe.

... -

@dabS

Road Shovv Kumpulan Artil(el 11

dak cukup dengan cadangan penubuhan IFe, para pendokong

, D bukan Islam juga berusaha menjadikan agar undang-

dang Islam tunduk kepada Deklarasi Hak Asasi Manusia yang dikemukakan pada tahun 1948. Bagi menjayakan matlamat itu, mereka telah membuat penafsiran semula terhadap Arti.kel 11 yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan mengenai kebebasan beragama bagi penduduk di negara ini. Merujuk kepada artikel itu, Kumpulan Artikel 11 telah membuat tuntutan supaya kebebasan beragama kepada masyarakat bukan lslarn hendaklah dipertahankan. Ini tidak sepatutnya menjadi isu kerana orang bukan Islam tidak pernah dihalang daripada mengamalkan agama masing-masing. Mereka bolieh mendirikan rumah ibadat dan menjalankan upacara keagamaan secara bebas. Malahan beberapa perayaan besar agama mereka seperti Hari Wesak, Thaipusam, Hari Krismas dan sebagainya telah disambut secara besar-besaran.

Walaupun Islam merupakan agama rasmi negara tetapi aqarna-aqama lain adalah dihormati. Dleh itu, tindakan mereka mempertikaikan beberapa peruntukan dalam Artikel 11 adalah satui tindakan yang berniat jahat. Mereka mempertikaikan peruntukan dalam Artikel11 (4) yang melarang masyarakat bukan Islam menyebarkan ajaran agama mereka kepada oranq Islam. Mereka rnahu supaya artikel ini dimansuhkan dengan itu semua mempunyai hak untuk menganut dan mengamalkan mana-mana aqarna, Cara penafsiran yang merek.a buat berhubung dengan kebebasan beragama di dalam Artikel11 jelas boleh menggugat kedudukan agama dan umat Islam. Mereka mahu Artik.el 11 difahami sebagai kebebasan untuk menganut agama dan juga kebebasan untuk keluar daripada mana-mana agama termasuk Iisiam. Begilu juga dengan kebebasan agama diertikan sebagai kebebasan untuk menyebarkan mana-mana aqarna kepada penduduk negara ini termasuk orang Islam.

Pakatan ini bukan sahaja di'anggotai oleh golongan bukan Islam tetapi juga membabitkan orang Islam khasnya dari pengamal undang-undang di negara ini. Desakan yang dibuat oleh Kumpulan Artikel11 merupalkan satu pencerobohan Ike dalam amalan aqarna umat Islam. Mereka secara terang-terangan mempertahankan hak orang Islam untuk keluar atau murtad daripada agama Islam sebagai sebahagian hak asasi serta kebebasan beragama.

Asas yang digunakan untuk menyokong tafsiran itu ialah Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 yang menyatakan seseorang mempunyai hak kepada kebebasan berfikir, beragama dan seumpamanya. Oeklarasi itu tidak boleh dipadankan pada Islam yang mempunyai konotasi makna dan tafsiran yang tersendiri mengenai takrif kebebasan. Mengikut perspektif barat, kebebasan bermakna seseorang manusia bebas berbuat apa sahaja termasuk juga melakukan hubunqan seks secara bebas, menukar agama dan sebagainya. Dalam Islam, perbuatanperbuatan dianQiQiap sebagai satu kesalahan yang serius dan tidak boleh ditakrifkan sebagai kebebasan. Oalam Islam, kebebasan adalah tahap dan batasan di mana perbuatan menukar agama atau murtad adalah merupakan satu Ikesalahan jenayah yang! boleh dikenakan hukuman.

Perbuatan Kumpulan Artikel 11 mengadakan road show seperti forum dan seminar di beberapa buah negeri seperti Pulau Pinang, Johor dan Selangor boleh mencetuskan ketegangan dan mengganggu keharmonian kaum sertaaqarna. Mereka tidak sepatutnya membuat tefsiran berdasarkan kepada kefahaman sendiri dan skerna barat tanpa merujuk kepada pandangan para alim ulama. Tindak-tanduk Kumpulan Artikel 11 ltu boleh mengancam dan menghakis akidah oranq-oranq Islam serta merbahaya kepada keselamatan negara Malaysia.

- ...

@da64

Me'ncabar l(elNibalNaan Ma'h'l(amah Syariah

rusaha untuk menggugat agama Islam dan mencabar hak serta kedudukan urnat 1~lam bukan sah~j~ datangnya dar~pada kalangan NGO bukan Islam. Tetapi Juga datang darlpaoa anggota kabinet kerajaan Barisan Nasional (BN) apabila sembilan orang

menteri telah bertindak menghantar memorandum kepada Perdana Menteri Malaysia, Dato' Seri Abdullah Badawi supaya meminda Perkara 121 (1A) mengenai bidang kuasa eksklusif Mahkamah Syariah untuk mengadili kes-kes yang berkaitan dengan Islam. Perkara 121 menyata'kan dengan jelas mengenai pemisahan di, antara bidang kuasa Mahkamah Syariahdengan Mahkamah Sivil. Mengikut peruntukan dalam Perkara 121, Mahkamah Sivil tidak boleh campur tangan dalam urusan Mahkamah Syariah.

Pertikaian mengenai, peruntukan Perkara. 121 (1A) tidak pernah timbul sebelum ini. Tetapi ia telah menjadi isu kontroversi apabila berlakunya kemaUan pada pendaki Gunung Everest, Muhammad bin Abdullah atau M.Moorthy. Jena1ah Muhammad Abdullah telah rneniaoi perebutan di antara pihak bsrkuasa agama Is'lam dengan keluarganya yang beragama Hindu, Mahkamah Syariah tetah memutuskan bahawa Muhammad Abdullah mati sebagai seorang yang: beragama Islam dan kerana ltu telah dikebumikan mengikut upacara keaqamaan Islam. Bagaimanapun isteri kepada Muhammad Abdullah telah mencabar keputusan Mahkamah Syariah di Mahkama.h Tinggi. Tetapi permohonan isteri Muhammad Abdullah telah ditolak kerana Mahkamah Sivil tidak mernpunyai kuasa untuk mencampuri urusan Mahkamah Syariah apatah 'Iagi membatalkan keputusan yang telah dibuat ltu. Halangan untuk Mahkamah Sivil berbuatdemikian ialah kerana adanya Perkara 121 (1A).

Kes Muhammad Abdullah telah menimbulkan rasa tidak puas hati kepada isterinya y~ng beragama Hindu. 8eliau masih mahu mencabar k.eputusan

Mahkarnah Syariah. Tindakan beliau itu rnendapat sokongan darjpada beberapa buah NIGO dan masyarakat bukan lslarn yang; mahukan supaya Perkara121 (1A) dipinda bagi membolehkan supaya kes yang membabitkan pertikaian mengenai status agama boleh dibicarakan dl Mahkamah Sivil. Sekiranya pindaan itu dilakukan maka ia aikan menyebabkan Mahkamah Syariah hUangl kuasa dan forum y,ang paling, sesuai untuk mendengar keskes yang berkaitan dengan Islam dan mel!ibatkan oranqlslam tidak terkecuali saudara baru. Tuntutan supaya pindaan dlbuat ke atas Perkara 1211 (1A) merupakan satu pencabulan ternadap k.ewibawaan Mahkamah Syariah. Selkallig,Us akan menyempit dan memperkecil ruang bidang Ikuasa Mahkamah Syariah. Kemuliaan dan martabat Mahkamah Syari'ah harus dipertahankan. IKalau boleh dipertingkatkan sejajar deng'an kedudukan Islam sebagai agama rasrnl dan ad deen.

Meskipun kerajaan telah menolak tuntutan untuk memindla Perkara121 (1IA) hasil daripada bantahan yangl digerakkan oleh parti PAS, INGO Islam dan masyarakat Islam tetapi masih ada usaha yang dlibuat untuk mendesak supaya pindaan dilaikukan pad a masa yang akan datang. Kini, usaha-usaha untuk mencabar kredibiliti dan bidang kuasa telah dilakukan oleh beberapa pihak termasuk oleh mereka yang didakwa kerana terbabit di dalam ajaran sesat. Bahlkan kes-kes yang melibatkan murtad dan pertukaranjuga telah dibawah ke Makhamah Sivil sedanglkan kes-Ikes sedemikian adalah di bawalh bidang kuasa Maihkamalh Syarialh. Dalarn kes yang melibatkan rasul Mel'ayu, Haji Kahar Ahmad yang telah dijatuhi hukuman penjara 3 bulan oleh Mahk.amah Syariah telah mencabar keputuisan itu di Mahkarnah Sivil . Beliau tellah membuat permoihonan supaya kesnya yang dianqqap sebagai satu kesalahan jenayah dibicarakan di Mahka.mah Sivil bukannya Ma.hkamah Syariiah. Mahkamah Persekutuan telah membenarkan permohonan beliau dan keputusan ini akan membawa impillikasi yang besar di mana keputusan Mahkamah Syariiah sudah boleh dieabar .

. Apabila kuasa dan peranan Mahkamah Syariah dipertikaikania 'aksn membuka ruangkepada pelbagai bentuk tuntutan yang boleh menggugat kedudukan orang Islam. Hak orang Islam sudah boleh dicabar oleh orang bukan lslarn menggunakan Mahkamah SiviL Ancaman yang dilakukan secara berterusan terhadap kuasa Mah'kamaih Syariah akhirnya akan menyebabkan jia hHang senqat dan taringnya untuk mempertahiankanakidah orang Islam serta menanganil kes-kes yang berkaitan dengan Islam,

::I

~ .n:

c:a

e

,m

'Q ::I tI M

tI

E

"

~

M

a walaupun isu perebutan j~na~ah. sau. dara. baru buka~ merupaka~

.:! satu perkara baru tetapi kejadian yang berlaku sejak muktahir

""

c ini telah mendapat perhatian yanq meluas seluruh lapisan

.= masyarakat. la bermula dengan isu perebutan jenazah Muhammad bln ~ Abdullah atau M. Moorthy disusuli dengan Nyonya Tahir, Rafie Shazwan i: atau R .. R Mahendran dan yang terbaru Muhammad Rayappan Abdullah l atau Anthony Rayappan. Darioada keempat-empat yang dikemukakan ~ di sini hanya satu kes iaitu Muhammad Abdullah yang memihak kepada ::E. pihak berkuasa agama Islam. Manakala dalam ketiga-tiga kes yang lain

telah memihak kepada kel.uarga mereka yang bukan 'beragama lslarn, Nyonya Tahir telah dikebumikan mengikut tata upacara pengebumian agama Buddha, Rafie Shazwan dikebumikan ikut cara Hindu dan Muhammad Rayappan ikut cara Kristian.

Mempertikail(an Status Agama Saudara Baru'

'Ke semua kes itu telah menimbulkan perbincangan yang hangat di dalam masyarakat kerana terdapat pertikaian mengenai status agama mereka. Kes yang paling menjolok mata ia'lah yang membabitkan Muhammad Rayappan apabila pihak Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) dengan tidak semena-mena telah menarik balik kesnya di Mahkamah Syariah selepas diarahkan berbuat demikian oleh Datuk Seri Abdulah 8adawi. Tindakan menarik balik kes Muhammad Rayappan pada hari kes itu akan yang dibicarakan di mana kemenangan sudah 'hampir berada di tangan telah menyebabkanjenazah si saudara baru itu telah dikebumikan olen keluarganya yang beragama Kristian selepas membuat permohonan dan kebenaran daripada Mahkamah Tinggi.

Tindakan MAIS itu telah menimbulkan pelbagai tanda tanya. Begitu juqa dengan arahan Pak Lah yang meminta pihak Peguam Negara menentukan status agama Muhammad Rayappan. Tindakan itu merupakan satu campur tangan yang cukup jelas terhadap urusan mahkamah. Mereka

sepatutnya membiarkan kes ini dibicarakan di mahkamah.1"etapi apa yang i: berlakuadlalah sebahknya di mana kes pertlkaian agama yang sepatutnya . a menjadi bidang kuasa Mahkamah Syariah telah dliamlbill-alih oleh "D

fD

Mahkamah Sivil. Mlenyorot Ik.es Muhammad Rayappan ini akan mem- ::l

berikan kita suatu g'ambaran bahawa keputusan si saudara baru itu untuk ~ rnernilih dan memelluk Islam serta sudah tentu mahu mati dan di~ebumikan, ~ sebaqal orang Islam telah tidak dihormati, ,::S

'" Muhammad Rayappan telah memeluk Islam pada tahun 1990 dan i

berkahwin dlengan seorang wanita India muslim dengan rneninqqalkan E

isterinya yangl bernama M.LoUirdes Mary. Pada 29 November 2006 ~ Mluhammad Rayappan meninggal dunia dii IKual!a Lumpur .. Usaha untuk ;

mengebumikan Muhammad Rayappan oleh pihak berkuasa agama telah m

dibantah aleh keluarqa si mati. Bagaimanapun pada 1 Dsemlber .200'6, t'

c Mlahkamah Tinggi Syariah Shah Allam telalh memutuskan MAilS boleh Q;.

menuntut mayat sii mati, Tetapi keputusan ilu telah dligantung oleh pihak ; Mlahkamah Syariah kerana anak-anak si mati tidlak rnenqendahkan !:II

",m

perintah untuk hadir dii mahkamah. Sebaliknya Lourdes Mary telah 2

membuat permohonan di Mlahkamah Tinggi IKuala Lumpur untuk mendapatkan perintah untuk meng:elbumikan jenazah Muhammad Rayappan. Bellau telah bertindak dengan membakar jenayah Muhammad Rayappan. Persoallannya ialah kenapa jenazah Muhammad Rayappan dibakar kerana jarang sekali orang Kristian Katdllik membakar mayat si mati. Tindakan ini jelas mempunyai niat yang terslrat di seballk yang tsrsurat, Selepas inl kalau kes Muhammad Rayappan dibuka semula dan diisytiharkan mali sebagai seorang ilslam maka tidlak ada apa yang boleh dillakukan Ilagl untuk mengebumiilkan jenayah mengikut cara Isllam ..

Hal yang serupa yang berlaku kepada Rafie Shazwan yang jenazalh telah berjaya diituntut oleh keluarga asallnya menerusi Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur dian dibawa balik ke Johor untuk dibakar. Pihak berkuasa agama kemudian mendapat perintalh Mlahkama.ih Syariah untuk mengebumikan [enazah Rafie Shazwan di perkuburan Islam tetapl semua sudah terlamlbat kerana mayatnya telah dibakar menjadi abu dan debu. Insiden-insidlen yang berilaku ltu cukup menyayatkan hati umat Islam. Kita hanya mampu melihat mayst saudara baru dibakar tanpa dapat berbuat apa-apa. Peristiwa ltu adialah sesuatu yang amat malang dan tid'ak sewajarnya berlaku. Saudara baru yang telah mati tidak mampu bersuara dan bertindak untuk mengembalikan maruahnya ..

@6ab6 Gejala Murta'd

asalah murtad atau orang Islam yang bertindak keluar

. '~~ri ~gamalsllam sem8'~n menjadi-jadi s~jak Ikebela~ang,~n

mr, Bllangan kes yang didedahkan dan dilaporkan semakin meningkat. Kalau dahulu, isu murtad dianggap sebagai perkara yang amat sensitif bagi orang Islam tetapi kini ia seolah-olah tidak lagi menjadi keresahan kepada kita semua. Kegemparan yang' dicetuskan Mufti Kerajaan Negeri Perak, Dato' Seri Haji Harussani Haji Zakaria berikutan pendedahannya bahawa 250 ribu orang Islam sudah murtad hanya bersifat sementara waktu sahaja. Walhal apa yang didedahkan oleh beliau itu adalah suatu perkara yang sangat serlus. Pihak kerajaan BN tidak memberikan respans terhadap pendedahan beliau. Mereka memperlekeh dan mempertikaikan statlstik yang dikemukakan ltu. Bahkan mengugut untuk mengambil tindakan kepada mana-mana pihak yang membangkitkan isu murtad secara terbuka.

Kejadian murtad adalah satu realiti dan merupakan wabak yang sedanq melanda masyara'kat Islam di Malaysia. Murtad tida'k sekadar rnenjadl barah masyarakat tetapi pembunuh akidah orang Islam. Miasal1ah murtad merupakan masa'iah sepanjang zaman. Kalau pada zaman Nabi Muhammad s.a.w, kejadian murtad boleh berlaku inikan pula pada zaman sekarang yang penuh dengan elemen-elemen neg am yang merosakkan jiwa dan pemikiran rnanusia. Kerajaan BN tldak ba'leh menafikan bahawa murtad tidak berlaku. Namun apa yang dikesalkan tidak ada usahausaha yangbersungguh-sungguh daripada pihak kerajaan untuk meng,atasi masatah ini dan membendung kejadian murtad daripada terus berlaku.

Mengikut satu kajian yang dibuat o'leh seorang ahli akademik daripada sebuah institusi pengajian tinggi (IPT) tempatan kejadian murtad telah berlaku untuk suatu tempoh masa yang lama. Petikan bancian pada

tahun 1980 menunjukkan bahawa daripada jumlah penduduk Mellayu " yang berjumlah 6.1 [uta orang, 4,766 adalah beragama Kristian, 522 ~. beragama Hindu, 456 beragama Buddha/Konfucius, 44,3,117 menqanut ii agama suku kaum atau animisme, 1,706 beragama lain daripada yang !: dlsenaraikan dan 13,666 orang pula tidak mempunyai agama yakni ateiis. ! Statistik rasmi yang dlikeluarkan olen pihak kerajaan sendiri rnerupakan t petunjuk yang palingl kukuh bahawa kejadian murtad tidak merupakan suatu ilusi yang sengaja dicipta oleh pihak pembangkang. Kejadian itu sememangnya berlaku dan apakah sikap terihadapnya lebiih-Iebih dalam keadaan sudah ada di Ikalangan mereka yang murtad membawa kes ke mahkamah untuk mendapatkan pengesahan.

Selain daripada kes Aisyah Bukhari, Hartina Kamaruddin, Siti Mariam Mohamad lsrnail, Siti SalmiiahAJbdulllah Halim, Hajee Ismail bin Suppialh @ Salim, Fadzillah Mustafa" Othman Narasiman Abdullah dan Habibamma Abdull Jabar, terdapat Ilagi sejumlah kejadian murtad yang tidak mendapat sorotan meluas daripada rnedta massa serta terllindung daripada pengetahuan masyaralkat umum. Kes yang paling hang at diperkatakan dewasa ini rnelibatkan seorang wanlta M,el'ayu yang bernama Azlina Jailani.. Beliau dlilahirkan dalam keluarga Mellayu yang berketurunan Jawa dan telah memellukagama Kristian pada tahun 1990 dan menukar namanya kepada lina Joy, Beliau mendakwa mempunyai sijil Baptis yang; dlkeluarkan pada 11 Mei 1'998. Pada tahun 2000, beliau telah menyatakan Ihasratnya untuk berkahwin dengan seorang lndia Kristian dan meminta untuk didaftarkan perkahwinannya. Una Joy telah membuat permohonan sejak tahun 2000 untuk membuang perkataan Islam di dallam kad pengenalannya. Tetapi ditolak olehJ1abatan Pendaftaran Negara (JPN) kerana tidak ada kebenaran dari Mahkamah Syariah yang telah membenarkannya kelluar Islam.

LinaJoy tellah membuat per~ohonan dl Mahkamah TlinglQli untuk mendapatkan.perintah bagi membuang status agamayang ada pada kad pengenallannya. Bagaimanapun permohonannya d'itolak. Beliautelah merayu kepada Mahkamah Rayuan dan sekali lagi permohonari d!itolak kerana kes.jtu berada dalam bid'ang kuasa Ma'hkamah Syariah. Lina Joy tidak berputusasa dan rnembuat rayuan ke iM!ahkamalh Persekutuan. Kes inl telah: mendapat liputan 'yang meluas oleh media mass a dan perhatian daripada pelbagai badan bukan Islam termasuk bebsrapa kedutaan asing. lsu Lina Joy te.!':ah mencabar kewibawaan M~1ikamah:

" : .

Syar,iah di sam ping memberikan satu imej negatif terhadap Islam. Kepulusan Ikes Una Joy masih ditunggu-tunggu dengan penuh debaran oleh semua pihak kerana ia memberikan implikasi yang penting kepada perundangan negara. Kalau Una Joy menang, kes lini akan menjadi rujukan di masa yanq akan datanq dan pasti akan mengundang serta mendorong lebih ramal qolonqan murtad bawa Ikes rnereka Ike mahkamah. Secara tidak langsungi akan menghilangkan peranan dan kuasa Mahkamah Syariah untuk mendlengarkan kes-kes yang berkaitan dengan kemurtadan.

la juga mempunyai lrnpllkasi daripada seql Perl'embagaan Persekutuan kerana di daiamArtikel160, orang Melayu ditafsirikan sebagai beragama Islam. Mlernbenarkan Lina Joy mengisytiharkan keluar Islam akan menyebabkan orang Melayu hilang identiti lslarn seperf mana yang termaktub dalam perlembagaan. Denpan itu ia akan memberikan kesan kepada status dan peranan Isllam di Malaysia. Seterusnya rnenqancarn kedudukan orang Islam dan hak istimewa orang Melayu. Murtad adalla.h satu kesalahan dl dalam Islam mengikut hukum syarak. Masalah Islam

, sepatutnya ditangani oleh mereka yang arif lentang ajaran Islam. Tetap:i apabila mahkamah sivill yang membuat keputusan data , kes murtad, apakah ia sejajar dengan hukum syar:ak yang terdapat di daJam Islam. Kes Lina Joy tidak seharusnya dilihat selbagai isu hak asasi. Kes Una Joy adalah satu ancarnan boleh rnenyebahkan berlakun a . a isan akidah pad a umat Islam dian menghapuskan jati diri ora 9 e a yang beglitu sinonim dengan Islam ..

@ffa6 7

Ancaman Pemil(iran Islam Libera,1

S ejak berlakunya peristiwa 111 September 2001i, ISlam. telah dilabelkan sebagai agama yang militan dengan para penganutnya sebaqai golongan pengganas .. Pihak Amerika Syarikat (AS) dan sekutunya di barat telah melancarkan propaganda secara besar-besaran untuk memburuk-burukkan Islam termasuk gerakandan pertubuhan Islam. Oi Malaysia, tangkapan telah dilakukan terhadap umat Islam yang kononnya terlibat dengan kegiatan keganasan menggunakan Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA). Penggunaan Akta itu adalah

. bertentangan dengan ajaran Islam dan juga mencabuli hak asasi manusia untuk dibicarakan di mahkamah secara terbuka. Namun perkara ini telah diketepikan sebagai pokok utama perbahasan kelompok yang mahu mernperjuanqkan Islam sebaqai aparna yang liberal.

Merekalebih menumpukan kepada usaha-usaha untuk mempromosikan Islam liberal kononnya sebagaiajaran Islam yang sebenar. Idea mengenai pemikiran Islam liberal ini telah didokongi oleh sekumpulan intelektual lslarn yang mendapat pendidikan dari barat Pad a mereka semua agama adalah sarna di mana perbezaan hanya pada cara sampai kepada tuhan yang satu. Golongan ini juga telah melakukan tafsiran terhadap al-Quran dengan sesuka hatl tanpa sebarang sandaran yang kuat. Mereka menggunakan kaedah hermeneutika yang diambil daripada kaedah penafsiran Bible untuk mengintepretasikan semula al-Quran.

Golongan Islam liberal juga memperjuangkan kebebasan dan persamaan hak dii antara lelaki dan wan ita. Apa yang dil1akukan oleh lelaki juga boteh dilakukan oleh kaum wanita. Perjuangan ini dilakukan dengan berselindung di sebalik gerakan feminisme, emansipasi dan pembebasan wanita. Di antara kumpulan NGO yang paling qiat memperjuangkan pemikiran Islam liberal ini ialah Sister In Islam (SIS) yang telah melakukan kecaman terbuka kepada golongan alirn ulama. Mereka juga telah

-

""

-

AI

a

....

.;

fD

D1

-

mempertiikaikan hukum hakam yang terdapat di dalam Islam sebagai tidak adil dan menindas golongan wanita. Mereka menolak poligami dan melancarkan Kempen satu lelaki seorang isteri. Kempen ini mendapatkan sokongan daripada pihak kerajaan BN. SIS juga mempersoalkan penggubalan undang-undang Islam sebagai bermotifkan politik dan tidak wajar. Penentangan yang sarna juga ditunjukkan terhadap Undangundang Kekeluarqaan yang disirfalkan sebagai tidak adil dan menindas qolonqan wanita.

Agama Islam sudah lengkap dan tidak seharusnya diberikan pelbagai label sepertl Islam liberal atau Islam Hadlhari. Ini kerana Islam sememangnya merupakan agama yang sederhana. Mempromosikan Islam sebagai agama yang liberal boleh memesong dan merosakkan akidah orang Islam. Agama tidak sepatutnya ditaksirkan berdasarkan kepada pemikiran akallogik semata-mata. Tafsiran yang dibuat tidak boleh mengikut hawa nafsu semata-mata kerana ia boleh mengakibatkan umat Islam terpesong daripada ajaran lslarn, Gerakan pemikiran Iisiam

.lliberal' berqerak dengan berselindunq di balik idea pemodenan, pembaharuan, nilai progresif dan kebebasan serta persamaan hak.ldeaidea itu kononnya boleh membawa kemajuan kepada umat lslarn dan mengeluarkan masyarakat Islam daripada alam kejahila serta belenggu kekolotan.

Pemikiran Is.lam liberal ternyata amat merbahaya dan boleh mengancam akidah orang lslam .. Kalau BN nampaknya bukan sahaja tidak Iberusaha membendung gerakan Islam liberal dari berkembang luas di Malaysia malahan memberikan sokongan kepada usaha-usaha yang dijalankan dengan membuka ruanq kepada para penggerak Islam liberal dalarn pembuatan dasar negara dan menyebarkan idea mereka di dalam media massa. Oi Indonesia, telah muncul satu kumpulan yang dinamakan sebagai Jaringan Islam Liberal (JIL) yang telah membuat berbagai-bagai desakan kepada pihak kerajaan di: sana supaya membenar perkahwinan di antara orang lislam dengan bukan Islam sama ada yang beraqarna Kristian,. Buddha, Hindu dan sebagainya. Apa yang diperjuangkan oleh JIL di Indonesia tidak mustahil akan diperjuangkan di Malaysia. Sekiranya hal ini berlaku maka la merupakan satu ancaman yang boleh menghancurkan akidah dan melemahkan kedudukan orang-orang Islam.

@}J'ab8

Serangan Fahaman Sekularisme

amai yang tidak menyedari betapa bahayanya fahaman sekularisme yang menguasai hidup manusia hari ini. Kalau dilihat kepada istilah sekular, la sebenarnya berasal daripada bahasa Latin iaitu 'seaculum' yang membawa maksud terkini, terbaru, moden dan apa yang ada pada masa sekarang. Apa yang lama dianggap sebagai tidak relevan khususnya ajaran-ajaran agama yang berusia ribuan tahun .. Dleh itu, sekular dapat didefinasi dan diterjemahkan sebaqai satu gerakan sosial yang mempunyai matlamat mem'bawa rnanusia daripada mementingkan kehidupan akhirat kepada mementingkan dunia. Dengan kata lain, sekular merupakan satu fahaman yang menganggap urusan keagamaan atau ketuhanan tidak harus dicampurkan dengan urusan negara, politik dan kenegaraan. Sekular merupakan satu fahaman yang bersifat keduniaan dan menafikan peranan agama dalarn kehidupan. Fahaman ini memisahkan ilmu peng:etahuan daripada pengaruh dan tuntutan agama. Justeru itu, agama harus dipisahkan daripada sebarang bentuk kegiatan man usia.

Berasaskan kepada taksiran itu maka fahaman sekularisme adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Islam, urusan agama tidak boleh dipisahkan daripada politik, ekonomi, pendidikan dan semua perkara yang dilakukan oleh manusia. Sebarang bentuk pemisahan yang dilakukan akan menyebabkan ajaran Islam menjadi pincang dan tidak sempurna. Lebih buruk lagi ialah ia menyebabkan manusia rnenjadi rosak kerana semakin jauh terpisah danpada aqarna. Akibatnya manusia tidak takut untuk berlaku zalim, kejam, menyalahgunakan kuasa, mengamalkan rasuah, kronisme dan seumpamanya. Fahaman sekularisme menjadi senjata yang digunakan oleh musuh-musuh untuk menghancurkan akidah dan kekuatan orang Islam. Negara Turki yang disekularkan oleh Mustapha Kamal Atatturk telah hilang identitinya sebagai sebuah negara Islam dan empayar yang pernah disegani suatu ketika dahulu.

II lFahaman ini telah mewujudkan satu masyarakat yang mengamalkan ! cara hid up bebas dan jauh daripada pengawasan agama. Hal ini adalah 'i sejajar dengan matlamat akhir sekularisme itu sendiri yang hendak '; melahirkan satu masyarakat yang tidak beragama, cintakan kebendaan, .::.=

II bersikap individualistik dan taksub pad a hiburan. Fahaman sekular 1/1

c mengajar bahawa urusan agama adalah persoalan peribadi. Apa yang

E kita buat dalam dan untuk rnasyarakat serta negara tidak ada kaitan ~ dengan agama. Sebab itulah, umat Islam perlu menolak sekularisme :. sebagai satu cara hidup kerana ia menghakis akidah dan keyakinan c kepada tuhan serta agama. Islam adalah satu cara hidup dan kerana itu

"

01 tidak ada sebab untuk umat Islam memilih fahaman ciptaan manusia

c

~ sebagai panduan hidup merek.a. Terdapat banyak fahaman dan ideaoloqi

~, telah disebarkan ke dalam masyarakat untuk melemahkan kedudukan

orang Islam seperti komunisme, sosialisme, humanisme, liberalisme, kapitalisme dan is me-is me yang lain. Islam mampu menyelesaikan semua persoalan dan permasalahan yang wujud di dalam kehidupan. Manakala fahaman-fahaman tersebut menyebabkan dunia dan manusia dilanda oleh berbagai-bagai masalah yang tldak kunjung selesai seperti kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, peperangan, kegawatan ekonomi, penqanqquran, keruntuhan moral dan sebagainya. Untuk menyelesaikannya kita perlu kembali kepada al-Quran dan had is, bukannya terus merujuk kepada fahaman dan pemikiran yang bertentangan dengan Islam.

{{5)ja69

I{emunculan Ajaran Sesat

'lvtenurut sejarah, ajaran sesat pertama yang dikesan di Malay sia ialah ajaran Taslim y~ng d. isebarkan di K~mpung Seronok" Bayan Lepas, Pulau PI nang pada penqhujunq abad ke 19. Sehingga kini terdapat 131 kumpu'lan ajaran sesattelah dikesan bergerak di seluruh negara dengan menjadikan umat Islam sebagai sasarannya. Di antara ajaran yang telah diwartakan sebagai sesat oleh pihakkerajaan ialah ajaran Anti Hadis, ajaran Haji Ghazali, ajaran Haji Kahar, ajaran Hakikat lnsan/Tajalli, ajaran Martabat Tujuh/Wahdatul Wujud, Qadiani, ajaran AI-MaslTarikatul Islam, ajaran Taslim, ajaran Aurad Ismailiah, ajaran Naqsyabandiah Kadirun Yahya, ajaran Samaniah Ibrahim Bonjol, ajaran Ratib Kuat Ayah Pin, ajaran Rahim, ajaran Islam Jemaah, kumpulan al-Arqam., ajaran Hasan Anak Rimau dan sebagainya. Sesetengah daripada kumpulan ajaran sesat ini sudah tidak aktif. Manakala sebilangan masih aktif dan berusaha menyebarkan fahamannyakepada masyarakat kita,

Ajaran yang dibawakan oleh kumpulan-kumpulan ini tidak saha]a bertentangan dengan Islam tetapi telah merosakkan akidah para pengikutnya dengan membuat pelbaqal dakwaan yang tidak berasas. Ajaran Ayah Pin misalnya mengamalkan pernujaan kepada ketua kumpulannya yang mendakwa belajar ke lang it, sering kali naik ke langit dan hadir juga dalam mesyuarat kabinet lang it. Pengikut-pengikut Ayah Pin terdapat di seluruh negara dan terdiri daripada pelbagai kalangan termasuk golongan profesional dan mereka yang berpendidikan agama. Oi Hulu Klang, Selangor muncul Haji Kahar Ahmad yang mendakwa dirinya adalah rasul Melayu dan sesiapa yang mengikutnya akan masuk syurga. Oi Kampung Nahkoda, Batu Caves, telah menjadi pusat ajaran Qadiani yang paling besar di rantau Asia Tenggara. KumpiJlan al-Arqam pula kembali cuba menghidupkan semula ajaran Aurad Muhammadiah dengan menggunakan platform baru yang dikenali sebagai Rufaqa.

.. Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh pihak oerkuasa aqarna, negeri II

; yang paling teruk diancam oleh ajaran sesat ialah Selangor. Negeri itu

III kini menjadi 'syurqa' kepada ajaran sesat dengan kawasan dl sekitar c

.~ Lembah Klang! menjadi tumpuannya yang utama. Kerajlaan BN telah

~ gagal membendung kegiatan ajaran sesat daripada terus berkembang J: dil dalam masyarakat Islam. Tindakan yang diamlbil tidak secara tI bersepadu dan sering kali bersifat bermusim. Terdapat sesetengah e tindakan ke atas kumpulan ajaran sesat dilakukan alas kepentingan J:

:I politik bukan kerana untuk membersihkan agama Islam daripada ajaran-

E

ClI ajaran yang karut-marut yang dibawa oleh golongan yang tidak

~ Ibertanggungjawab.

Dalam isu Ayah Pin misalnya, tindakan itu diarnbil untuk mengalihkan perhatian oranq ramai terhadap kes pemberian puluhan ribu permit kenderaan yang melibatkan Datuk Paduka Rafidah Aziz. Wahal isu Ayah Pin bukan merupakan satu perkara yang baru. Semasa PAS memerintah lerengganu, tindakan yang teqas termasuk rnenqqunakan undangundang telah diambil ke atas Ayah Pin sehingga menyebabkan kumpulan ajaran sesat itu hampir terkubur. Tetapi apabila kerajaan BN mengambilalihkuasa di Tereng,ganu, kegiatan kumpulan Ayah Pin hidup sernula dengan 'kekuatan' yang luar blasa. Kerajaan BN tidak mempunyai kemahuan poilitik yang kuat dan tan9gungjawab agama yang serius untuk membanteras kegiatan ajaran sesat. Kalau tidak, sudah tentunya, kumpulan ajaran sesat yang bergerak di Malaysia tidak bertambah secara mend adak datam jumlah yang cukup besar. Usaha untuk menghapuskan ajaran sesat perlu dilakukan secara berterusan dan bersungguhsunqquh, Jika tidak ia menjadi ancaman kepada akidah umat Islam dan menjejaskan imej ajaran Islam itu sendiri dengan memberikan gambaran yang tidak betul, songsang serta negatif kepada orang ramal.

rPJaab /0 I{ebejatan So'sial & I{er,untuha'n AJ(hlal(

Salah satu ancaman terbesar yang dihadapi oleh umat Islam masa kiniialah kerun~uh~n ~ora~ yang be~I~lku di kalangan remaja: Oatadata menqenai 'geJala sosial yang dilaporkan arnat menqejut dan menakutkan kita. Dalam kajian mengenai moral perempuan yang' dijal'ankan oleh seorang ahli akademik di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) mendapati ,886 daripada 887 pelajar dalam kategori 'benslko tinggi' yang menuntut di sekolah menengah mengaku pernah melakukan hubungan seks. Kajiannya juga mendapati 98 peratus pelajar terbabit dalam kongsi gelap, 96.8 peratus berjud'i, 85.4 peratus melakukan vandalisme, 77.2 peratus ponteng sekolah, 97.3 peratus terded'ah kepada bahan lucah.

8egitu juga dengan k1ebejatan sosial yang lain seperti kes pembuangan bay; juga didapati telah naik secara rnendadak. Saban har; kita didedahkan dengan kejadian pernbuanoan bayi yang menyayatkan hati di mana oerkara ini tidak seharusny.a berlaku dalam masya.rakat yang dikalakan sudah bertamadun. Tetapi itulah hakikat yang perlu kita terima bahawa itulah yang sebenarnya berlaku di negara ini yang telah mencatatkan kelahiran anak-anak luar nikah y.ang cukup tinggi hasil danipadalpergaulan dan seks bebas yang diamalkan oleh golongan muda mudi.

Dalam masalah yang rneltbatkan penyalahgunaan dadah pula, usaha dan kempen yang dibuat olen kerajaan BN tidak banyak meninggalkan kerana kes-k,es yang berkaitan dengan dadah juga didapati menlnqkat pada suatu kadar yang sangat membimbangkan. Remaja yang terlibat dalam masalah penaglihan dadah telah menoecah ke angka setengah juta orang. Ini bellum lagi melibatkan kes-kes yang tidak dilaporkan atau dikesan oleh prhak berkuasa yang sudah tentunya jumlahnya berkali ganda daripada yang dicatatkan dalam statistik rasmi.

-

Sejak akhir-akhir ini turut menyaksikan kemunculan berane a mpulan dan fahaman yang telah membawa keruntuhan akidah dan e erosotan moral kepada golongan remaja. Di antara fa aman yang sedang berkembang dengan pesat ialah Black Metal yang merupa a sa ajaran syaitan bertujuan untuk merosakkan pemikiran dan peganga urnat Islam. Para pengikut kumpulan ini terdiri daripada anak-ana m da elayu yang melakukan pemujaan terhadap syaitan. Mere a dii 0 . asikan supaya membenci agama. Salah satu cara untuk meman sestasikan perasaan anti agama itu ialah dengan mengoyak dan memija a uran. Mereka juga menari dan melakukan seks di atas Qura sehingga tiba ke satu peringkat mereka akan kencing atas Quran itu secara bera a-ramal,

-

~

.-

M

o

"'" Terdapat berbagai-bagai kumpulan metal bergerak di tenga - enga.h

N masyarakat kita. Selain Black Metal, ada juga metal-metal lain yang ~ dikenali sebagai Hard Metal, Death Metal, Doom Metal, Indus ial etal, 'U'

.a Gothic Metal, Rose Metal, Pink Metal, Red Metal, Industrial etal dan

.~ sebagainya. Selain itu muncul juga kumpulan-kumpulan sub budaya

yang lain seperti Punk, Mat Rempit, Money Boy, Hip Hop, Kumpulan Makan Sampah, Grrr dan lain-lain lagL Semua itu merupakan ancaman kepada akidah dan moral remaja hasil daripada proses pemodenan dan pembangunan yang tidak terkawal serta seirnbanq di antara material dan spiritual itu. Ini menunjukkan bahawa ada yang tidak kena pada dasar pembangunan dan sosial negara yang gagal menangani masalah sosial se:rta keruntuhan moral secara berkesan. Masalah sosial ini diramalk.an akan bsrtambah kallau lanqkah-lanqkah yang segera dan efektif tidak diambil untuk menyelesaikan.

Masalah jenayah di Malaysia seperti ragol dan pembunuhan berlaku pada setiap harL Kes rogal yang dilaporkan sepanjang tahun 2006 berjumlah 2,435 kes melibatkan semua golongan sama ada orang dewasa atau pun kanak-kanak. Beberapa kes pembunuhan yang berlaku sejak. kebelakangan ini amat luar biasa sifatnya. Cara pembunuhannya sangat kejam dan tidak pernah difikirkan oleh kita sebelum ini. Selain mangsa pembunuhan dikerat-kerat, ada pula yang dibakar sampai rentung, dirogol biarpun sudah tidak bernyawa dan diletupkan dengan bom seperti mana kes yang berlaku pada seorang model wanita berbangsa Mongolia. Hanya dengan pemantapan akidah dan pengamalan agama secara menyeluruh di dalam kehidupan dapat mengembalikan maruah dan kecemerlangan kepada umat Islam.

(bXi)~~~

Jabatan Penerangan PAS Pusat

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful