You are on page 1of 10

De Internationale Christelijke basisschool

De Witte Stamroos

Visie en missie
De visie voor de nieuwe internationale christelijke-evangelische school ‘de Witte Stamroos’
is om hoogwaardig breed onderwijs te verstrekken dat een fundament legt waar het kind
zijn verdere leven kan op bouwen, ten dienste van gezin, kerk en samenleving.
De Witte Stamroos is de naam van de school.
Het betekent dat wij allen stenen zijn, levende stenen, verbonden rond de Hoeksteen, Jezus
Christus, de Leeuw uit de Stam van Juda, om door Hem Levend gebruikt te worden, zodat
Zijn geur (Zijn liefde, Zijn Gerechtigheid, Zijn Heiligheid…..)over de wereld kan verspreid
worden als een Levensgeur, als een Licht in de duistere wereld.
Onze school wil daarom een liefdevolle, zorgzame en veilige school zijn, waar kinderen
welkom zijn, als rozen, witte rozen, en toch allemaal anders, maar allen gelijkvormig aan
Jezus Christus, want zonder Hem kunnen we niets doen.
Onze school wil net een veilige, zorgzame school zijn waar ieder kind zich welkom voelt.
Ieder kind is net uniek en anders. Een school waar kinderen kunnen groeien en bloeien. Wij
willen een school zijn waar ieder kind zich goed en geliefd voelen. We hechten veel belang
aan welbevinden hieruit vloeit dan ook de betrokkenheid van leerlingen tijdens het
leerproces.

Pedagogisch project
Aan de bron ligt een verlangen om kinderen, ook op school, groot te brengen met Gods
Woord en Gods Geest en het leven en het onderwijs van Jezus als uitgangspunt van elk leren
te nemen.
Het Woord als maatstaf betekent dat, naast het opgelegde onderwijsprogramma, vertaald in
ontwikkelingsdoelen en eindtermen, ruimte is om Gods Woord in het centrum te plaatsen
van elk onderwijsproces. De Bijbel is de norm met duidelijke waarheden en principes als
grondslag.
Jezus Christus is het uitgangspunt. Jezus Christus is immers het vleesgeworden Woord en
biedt ons in Zijn leven en Zijn onderwijs model voor ons eigen leven en het leven van dat van
onze kinderen.
Dit betekent discipelschap concreet betekent dit nederigheid, respect voor een autoriteit,
gehoorzaamheid, dienstbaarheid en zorg voor de naaste. Wij willen dit als school voorleven
in de omgang met anderen.
Als christelijke school laat wij ons uitdrukkelijk leiden door de Heilige Geest. Hij is de strateeg
in het leren en opvoeden van kinderen in de school.
Dit alles heeft als gevolg dat wij ons niet beperken tot één kerkgemeenschap, maar
verbondenheid met diverse kerkgemeenschappen nastreven. In deze zin willen wij ook een
internationale school zijn, waarin eenheid in diversiteit geen theoretisch model is maar een
praktische realiteit.
Dit betekent ook dat wij de ouders, als bijbelse opvoedingsverantwoordelijken, voluit
betrekken in het schoolgebeuren, en hen respecteren en ondersteunen.
Dat maakt ook dat personeelsleden christen zijn, en wedergeboren. Dit komt duidelijk tot
uiting in de manier waarop de lessen gegeven worden, als door het gedrag van elk
personeelslid en dit in de omgang met elkaar, met anderen en met de kinderen. De
personeelsleden streven de excellentie na zowel voor wat betreft de morele integriteit als de
vakbekwaamheid.

De grondprincipes van onze school worden uitgedrukt in de zevenarmige
kandelaar :

-ARM 1 : De vreze Gods is het begin van elke kennis, elke wijsheid
- ARM 2 : Gods Woord en Gods Geest zijn geplant in het hart van elk leerproces
- ARM 3 : de gelijkvormigheid aan Jezus Christus is het uiteindelijk doel
- ARM 4: de totale ontwikkeling van het kind (geest, ziel en lichaam) wordt gebaseerd op
Gods plan voor ieder afzonderlijk en dit voor de eeuwigheid
- ARM 5 : het streven naar volmaaktheid, welgevalligheid en het goede want dit is de wil
van God
- ARM 6: opvoeding niet om van de wereld te zijn, maar in de wereld te staan
- ARM 7: het drievoudig snoer kerk-ouders en school is niet te verbreken


Naar onze identiteit toe zijn volgende items van groot belang :
1. DE RELATIE MET GOD
-ieder kind is uniek, onvervangbaar en een geliefd en geaccepteerd schepsel van God. Dit
heeft zijn gevolg voor de manier waarop elk kind ondersteund en begeleid wordt in zijn
individueel leer- en groeiproces.
-ieder kind is door God gekend en bij naam geroepen. De roeping is Gods plan voor ieder
kind afzonderlijk. Wij sturen het leven niet, wij begeleiden om optimaal in Gods roeping te
zijn en vooral ook te blijven.
-ieder kind heeft nood aan een liefhebbende relatie met de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest. De Heilige Geest is de “Helper”, de “Bemoediger” en de “Raadgever”.
-ieder kind is geroepen om vrij te zijn door afhankelijkheid van God, Zijn oneindige liefde en
zijn overvloedige genade.
-ieder kind is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, bijgevolg in het bezit van de talenten
en bekwaamheden door God gegeven, om deze talenten voor 100% te laten renderen voor
zichzelf, de anderen en de samenleving
-de christelijke samenkomsten worden beschouwd als essentieel deel van het christelijk
leven en werken

2. DE RELATIE TOT DE NAASTE
-ieder kind is niet gelijk maar gelijkwaardig, en toch zeer verschillend
-ieder kind verdient ontplooiing en groei en veiligheid. De behoefte om behandeld te
worden als uniek individu, de behoefte aan zelfontplooiing en de behoefte aan contact met
anderen.
-ieder kind verdient respect ongeacht de huidskleur, de cultuur, het geslacht, de leeftijd.
Medemenselijkheid is van essentieel belang.
-ieder kind is een wezen bestemd tot geloof in Hem. Dit geloof moet gestalte en
vruchtkrijgen in de praktijk van iedere dag, in de mening die en het karakter dat gevormd
wordt, in de relatie tot zichzelf, tot elkaar en tot de maatschappij als geheel.
-ieder kind dient optimale kansen tot ontwikkeling te krijgen, in respect tot de grenzen van
de ander. Zorg voor kinderen dient in de mate van het mogelijke aangepast te worden aan
de individuele noden en groeimogelijkheden.
-ieder kind dient behoed tegen geestelijke vervlakking en daarom kan de school nooit ingaan
tegen de Bijbelse grondslag.

3. DE RELATIE TOT DE NATUUR EN DE WERELD
-kinderen moeten groeien in verantwoordelijkheid, aangepast aan ieders
ontwikkelingsniveau, zodat alle gegeven talenten een mogelijkheid krijgen.
-kinderen zijn geacht respect op te brengen voor Gods schepping en moeten ermee omgaan
als goede rentmeesters
-bij ieder kind moet het streven naar volmaaktheid aangewakkerd worden, en daarbij dient
de school zelf het voorbeeld te geven
-kinderen worden voorbereid op het leven in de wereld, hun latere plaats en
verantwoordelijkheid. Ze zijn niet van de wereld, maar ze zijn geroepen om in de wereld te
staan.
-kinderen moeten in vrijheid ( in volle afhankelijkheid van God) kunnen leren en kiezen, en
als dusdanig dienen dan ook maatschappelijke normen en waarden getoetst te worden aan
Gods Woord
-De opvoeding in de school kadert in het Bijbels mensbeeld, dat uitgaat van schepping,
zondeval, verlossing en voleinding.
-De geestelijke opvoeding moet erop gericht zijn Jezus Christus te leren kennen in Zijn
volheid.
-In de opvoeding dient christelijke karaktervorming centraal te staan. Hierbij is de vrucht
liefde de belangrijkste, naast de andere aspecten van de vrucht van de Geest als
vriendelijkheid, geduld, zelfbeheersing, zachtmoedigheid, geloof, goedheid, blijdschap en
vrede.
-De kinderen dienen het gezag te aanvaarden en zich te onderwerpen in de ordening van
God. In deze zin wordt het gezag van ouders, leerkrachten en de overheid hoog geacht.
-De kinderen worden in de school geoefend in naastenliefde, het onbaatzuchtig
dienstbetoon dat voortvloeit uit het Evangelie.

In de visie op onderwijs zijn voor ons volgende punten van
belang :
-het kind is uniek en dus op maat en talentgericht te benaderen
-we scheppen optimale kansen , aangepast aan het individueel groeipad van het kind. Dit
betekent o.a. optimale aanwending van lestijden, en extra lestijden, het geven van
gedifferentieerd en breed onderwijs, het werken met niveaugroepen, e.a.
-we streven brede ontwikkeling na. Dit betekent zowel aandacht voor de geestelijke,
emotionele, sociale, cognitieve als lichamelijke aspecten van elk ontwikkelingsproces.
Kortom ontwikkeling naar geest, ziel en lichaam. In dat opzicht is ons curriculum gebaseerd
op het geestelijk en karakter curriculum, het academisch curriculum, lichaamstraining en
sport want ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest, het sociaal curriculum, zijnde de
persoonlijke attitude naar de ander, de omgangsstijl, het samenwerken en het dienstbaar
zijn in de wereld.
-de school moet voldoende en adequaat voorbereiden op wat volgt na het basisonderwijs.
Dit betekent dat zij werkt op basis van ontwikkelingsdoelen en eindtermen (ZILL, Zin in Leren
Zin in Leven), opgelegd door de Vlaamse Overheid, en gekoppeld aan erkende leerplannen.
Wij werken met de leerplannen van het katholiek onderwijs. Voor wat betreft het
godsdienstonderwijs werkt de school met het erkende leerplan voor godsdienstonderwijs
IPCO.
-we richten ons verder op ervaringsgericht, ontdekkend, onderzoekend en coöperatief leren
-we bevorderen de ontwikkeling van het kind door de voortdurende interactie tussen hart,
hoofd en handen
-we streven naar creatief en vernieuwend bezig zijn
-de school heeft geen geïsoleerde plaats in de samenleving, maar wil een brede school zijn
die voldoende contact houdt met de samenleving, zijnde de dichte buurt of de bredere
context, en wil haar school ook openstellen naar de buurt.
-we hebben aandacht voor kleuterparticipatie, UDL, co-teaching, variatie van werkvormen,
milieu, wekelijkse projectwerking en ateliers, gezond eten en bewegen, uitgeschreven taal-
en zorgbeleid, goede en respectvolle communicatie en eigenaarschap van het eigen
leerproces.

Nog even een schets van onze pedagogische visie