You are on page 1of 3

School: File Submitted by DepEd Club Member - depedclub.

com Grade Level: IV


GRADES 1 to 12 Teacher: File Created by Sir BIENVINIDO C. CRUZ JR Learning Area: ESP
DAILY LESSON LOG Teaching Dates and
Time: AUGUST 27 - 31, 2018 (WEEK 3) Quarter: 2ND QUARTER

I. LAYUNIN Pakikipagkapwa-Tao
A. Pamantayang Pangnilalaman MONDAY
Naipamamalas TUESDAY
ang pag-unawa na hindi naghihintay WEDNESDAY
ng anumang kapalit sa paggawa ng mabuti. THURSDAY FRIDAY
B. Pamantayan sa pagganap Naisasagawa nang mapanuri ang tunay na kahulugan ng pakikipagkapwa.
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto Pagadama at pag-unawa sa damdamin ng iba (Empathy), pagiging totoo (sincerity)
Isulat ang code ng bawat (EsP4P-IIa-c-18
kasanayan
II. NILALAMAN Mga Biro Ko, Iniingatan Ko
Pagpili ng mga salitang di Pagpili ng mga salitang di Pagpili ng mga salitang di Pagpili ng mga salitang di
Holiday nakasasakit ng damdamin sa nakasasakit ng damdamin sa nakasasakit ng damdamin sa nakasasakit ng damdamin sa
pagbibiro pagbibiro pagbibiro pagbibiro
III. KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian ALAMIN NATIN ISAGAWA NATIN ISAPUSO NATIN ISABUHAY NATIN
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro TG 55 TG 57-58 TG 58-62 TG PP 62
2. Mga Pahina sa Kagamitang LM 98-100 LM 101-102 LM 102-104 LM 104-105
Pang-
Mag-aaral
3. Mga Pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo Video clip Mga larawan Mga larawan Mga larawan
IV. PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraang aralin Pagpapakita ng isang video clip Talakayin ang takdang aralin, Ipabasa sa mag aaral ang Ano-ano ang mga mungkahi
at/o ng isang comedy show ipabasa ang anti bullying act of isapuso natin pp Lm103 upang maiwasang mabully sa
pagsisimula ng bagong aralin 2013 internet o cyber bullying?
B. Paghahabi sa layunin ng aralin Napapanood na ba ninyo ang Ipabasa ang Gawain I sa LM pp101 Ipaliwanag ang iyong gagawin sa
comedy show na ito? sitwasyong ito
Nagustuhan niyo ba ang palabas
na ito? Bakit?
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa Ipakita ang larawan ng mga Kung ikaw ang sinabihan ng mga Isulat sa speech balloon ang Gumawa ng isang presentation
sa batang binubully ng kapwa bata. salitang ito sa pagbibiro ng iyong kahalagahan ng paggamit ng na may pamagat kwelang bulilit
bagong aralin kapwa. Ano ang iyong mga birohindi nakakasakit ng
nararamdaman? damdamin
D. Pagtatalakay ng bagong Naranasan mo na bang mapikon Balikan ang dialogo nina Mico at Talakayin ang kahulugan ng Ipakita ang ginawang dula-
konsepto at sa isang biro? Ano ang iyong Roel.Paano mo sasabihin ang empathy and sincerity dulaan
pagalalahad ng bagong ginawa? kanilang biro na hindi ka
kasanayan #1 makakasakit ng iyong kapwa?
E. Pagtalakay ng bagong konsepto Ipabasa ang kwento Talakayin ang kanilang mga sagot Ipabasa at talakayin ang Talakayin ang kanilang ginawa
at “Nakatutuwang Biro” sa LM p. tandaan natin sa LM pp104
paglalahad ng bagong 98-100
kasanayan #2
F. Paglinang sa Kabihasnan Sagutan ang mga tanong at Pangkatang Gawain. Gawin ang Paano maipakikita ang pagiging Ano ang inyong natutunan sa
(Tungo sa Formative talakayin sa LM p. 100 Gawain 2 sa LMpp102 mahinahon sa pakikipag usap sa inyong ginawang presentation?
Assessment) kapwa?
G. Paglalapat ng aralin sa pang- Ano ang iyong nararamdaman Talakayin ang mga sagot ng bawat Ano ang epekto ng masasakit na Bilang mag aaral ano ang aral
araw- kung ikaw ang nasa kalagayan ni pangkat salita sa kapwa? ang iyong nakuha sa ginawang
araw na buhay Ikeng? presentation
H. Paglalahat ng Aralin Ano ang dapat mong isaalang- Ano-anu ang mga salitang dapat Ano ang dapat gawin kapag na Sa iyong palagay anong
alang kung ikaw ay magbibiro sa gamitin sa pagbibiro sa kapwa? bubuly? maiduddulot ng mabuting biro?
iyong kapwa?
I. Pagtataya ng Aralin Isulat ang iyong karanasan sa Gumawa ng dialogo na may biro Ibigay ang mga mungkahi upang Sumangguni sa kanilang
buhay na katulad sa nangyari na hindi nakakasakit ng kapwa maiwasang ma bully sa internet ginawang presentation
kay Ikeng? o cyber bullying. Magbigay ng 5
sagot?
J. Karagdagang Gawain para sa Magsaliksik tungkol sa Anti- Original File Submitted and
takdang-aralin at remediation Bullying Act of 2013 Formatted by DepEd Club Member
- visit depedclub.com for more
V. MGA TALA
VI. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa pagtataya.
B. Bilang ng mga-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang
remediation? Bilang ng mag-aaral
na nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga istratehiyang Stratehiyang dapat gamitin: Stratehiyang dapat gamitin: Stratehiyang dapat gamitin: Stratehiyang dapat gamitin: Stratehiyang dapat gamitin:
pagtuturo ang nakatulong ng __Koaborasyon __Koaborasyon __Koaborasyon __Koaborasyon __Koaborasyon
lubos? Paano ito nakatulong? __Pangkatang Gawain __Pangkatang Gawain __Pangkatang Gawain __Pangkatang Gawain __Pangkatang Gawain
__ANA / KWL __ANA / KWL __ANA / KWL __ANA / KWL __ANA / KWL
__Fishbone Planner __Fishbone Planner __Fishbone Planner __Fishbone Planner __Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga __Sanhi at Bunga __Sanhi at Bunga __Sanhi at Bunga __Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture __Paint Me A Picture __Paint Me A Picture __Paint Me A Picture __Paint Me A Picture
__Event Map __Event Map __Event Map __Event Map __Event Map
__Decision Chart __Decision Chart __Decision Chart __Decision Chart __Decision Chart
__Data Retrieval Chart __Data Retrieval Chart __Data Retrieval Chart __Data Retrieval Chart __Data Retrieval Chart
__I –Search __I –Search __I –Search __I –Search __I –Search
__Discussion __Discussion __Discussion __Discussion __Discussion
F. Anong suliranin ang aking Mga Suliraning aking Mga Suliraning aking Mga Suliraning aking naranasan: Mga Suliraning aking Mga Suliraning aking
naranasan na nasolusyunan sa naranasan: naranasan: __Kakulangan sa makabagong naranasan: naranasan:
tulong ng aking punungguro at __Kakulangan sa makabagong __Kakulangan sa makabagong kagamitang panturo. __Kakulangan sa makabagong __Kakulangan sa makabagong
superbisor? kagamitang panturo. kagamitang panturo. __Di-magandang pag-uugali ng kagamitang panturo. kagamitang panturo.
__Di-magandang pag-uugali __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Di-magandang pag-uugali ng __Di-magandang pag-uugali ng
ng mga bata. mga bata. __Mapanupil/mapang-aping mga mga bata. mga bata.
__Mapanupil/mapang-aping __Mapanupil/mapang-aping bata __Mapanupil/mapang-aping __Mapanupil/mapang-aping
mga bata mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata mga bata
__Kakulangan sa Kahandaan __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan sa Kahandaan ng __Kakulangan sa Kahandaan ng
ng mga bata lalo na sa mga bata lalo na sa pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa mga bata lalo na sa pagbabasa. mga bata lalo na sa pagbabasa.
pagbabasa. __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong __Kakulangan ng guro sa __Kakulangan ng guro sa
__Kakulangan ng guro sa kaalaman ng makabagong teknolohiya kaalaman ng makabagong kaalaman ng makabagong
kaalaman ng makabagong teknolohiya __Kamalayang makadayuhan teknolohiya teknolohiya
teknolohiya __Kamalayang makadayuhan __Kamalayang makadayuhan __Kamalayang makadayuhan
__Kamalayang makadayuhan

G. Anong kagamitan ang aking __Pagpapanuod ng video __Pagpapanuod ng video __Pagpapanuod ng video __Pagpapanuod ng video __Pagpapanuod ng video
nadibuho na nais kong ibahagi sa presentation presentation presentation presentation presentation
mga kapwa ko guro? __Paggamit ng Big Book __Paggamit ng Big Book __Paggamit ng Big Book __Paggamit ng Big Book __Paggamit ng Big Book
__Community Language __Community Language __Community Language Learning __Community Language __Community Language
Learning Learning __Ang “Suggestopedia” Learning Learning
__Ang “Suggestopedia” __Ang “Suggestopedia” __ Ang pagkatutong Task Based __Ang “Suggestopedia” __Ang “Suggestopedia”
__ Ang pagkatutong Task __ Ang pagkatutong Task Based __Instraksyunal na material __ Ang pagkatutong Task Based __ Ang pagkatutong Task Based
Based __Instraksyunal na material __Instraksyunal na material __Instraksyunal na material
__Instraksyunal na material

File Submitted by DepEd Club Member - depedclub.com


File Created by Sir BIENVINIDO C. CRUZ JR