1969 WASHINGTON EDSKINS PASSING GAME PLAYBOOK

Head Coach: Vince Lombardi

~
• t--=I
\ ~UltIl
tJlP::C
.,- .... ,
><E-iO
tIlE-i
~...:l
• E-t
0 Q) ~ · .:s
" H ~~~
~ tJlUl
o
0 l!) • Z
E-i tIl~H
t--=I:::~
H E-t 0
H OIi.U
, H 00
~ ~ til
~ tJlH
• Zp
If ~ 00 tIl
U H::C
E-tU
, '" tJlUl~
C\I OZHS
tIl ~B:::~
00 ~ Stil~2!
00 0:(
rr ~al~O
I
0\1 ~I ~I
0 0
E-t
H
::: 0
tI1
X
<I 0
• .~
8
p:: ..
o 0
tIl
H
E-t
0 0
0 CJJ
~ ~
~ G

."

" ..

-

~

o o 1\0

... -

< M

Nn 00 Z::o [1])0

.... U1

o

0 ~ !Jj
til 0
0
8
t'4
trl
G1
::tI
8
~. •
....J
0 to
»-
til
til
0 »-
o
H
::tI
1\0 n
t"1
t'l
til
til o o I

til til

o

t ( ( ~ t [ (

d o
t"Ij ~
t'1 ~
~ t-3
~ H
[Il 0
::0 :z: I
til
A01
1 o o

..,_~~~O ~

o ·0

Efl_cn _~

... , ....

° /0

€f 00

, ut I

101 It<
I I
, ~
tJjQ
t-IO Q
HO Q
t-30 ~
~ •
-w
tJ)Ul tJj
.. t'1
tzj ~
Z)- •
O~
[r:l 0
tJj Z
t-I'tI
HH ~
~R
t'1C: 1-3
tlJ'tI 0
):-
~:E: 0
H <:
t-3t-1 M
... Q __ t'1 ___ ~.
tzjH
t"1'Tj
~::r:
• M ~ to
CIl s:
~
to
):-
til
til
w
U1
X
(j)
0
)-
t-3
~
):-
H
t'1
CIl
CIl o

",'

.t1j o ~

~

.-3 H o Z

®--~

".

~
OJ
a
0
I-i
r-
t':1
o
I~

( I~
n
t':1
Z
t-3
t':1
~
[f.)
CI.l (_,

"'l - _->
0 -
t'Ij til til ~
t'"1 t-3 toe! ~
~ ~ ~
H t-3
X Z ~ H
t1J Cil 0
::u z
~ til
::u ti
ti •
• I>

01 o o 1-3 t-t r'1 G)

1~

I II

IX Ix

18 I?

I

I 18

, t-i

,

,

,

+

t'Zj
0
• t::I ~ Ul ~
• 0 §: ttl ~
• C t-t
Z OJ Z H 1-3
0 t-t ~ 1-3 H
G)1-3 [1J [1J 0
OM ::0 :z:
o • ~ til
CI • H
• :z:
< G"l
til
,.."
~ (J)
[r:J ttl
t< t-t
.. H
1-3
o
0 1(0
~ t'Ij
0:1
H t-t
Z :to
»- Z
t-3 ?::
H [1J
0 ::0
Z ......
..
t"Sj
:u
[r:J
tzl o o 00 o o

co I I-' o

I~

I >tj ::t1~ [I'lH

><:

• [1J

tj [1J t-t

r<

~ H

-Z

G"l I I N H G1

l'j< ~

o o ~

10:1 II I til

~

H Z

.H Z

1-3 o

,

I ~

[/)

, ,

,

,

"

H Z

-

.. ~

o o 00 o o I

~. \

\

\

\

\

-..,.

(f) ~ 63

o z

I-rJ
0
~ t:I I-rJ til ::0 I
t'l 0 t'"i '0 ~
t'l § ~ ~
t,-i Z H 8
I:-i ~ 8 '6/
- t'l ttl
:.s: ::0 Z
0 :€ en,
1-3 H
H Z
0 G1 I-' til
Z U1 '\l
- \ I t,-i
:€ til I-' H
ttl "0 ....:3 1-3
)- t,-i
~ H \ t-<
'-" 1-3 ~ 0
• til
t'l Ro •
X I-rJ tl'
n 0 ~ )-
t'l I:-i o
I:-i )- en ~
t,-i.,. Z til
t'1 ~
Z t'l 0 0
1-3 ::0 H
'-" <:
)- H
() 0
1-3 00 g:. t'l
H
0 ()
Z ::u
( • 0
' .. 0 til
til
~
0 H
I~ z
Cil
o
till ° I'" t'l
1 I~ I~ Ill' 80:1 Z
1 I 1 >1 1-3
. I 1 I I ""::1 [t]
n<o:.s: HOOZ til H~ ::0
t'ltll8H 1:-it'lC:::0 ~ Zt'1
·Z ::r:~ HI:-i1-3 G)t-< en
t-3()t'1t'l 1-3>- "0 en
t'lO::O t-<t-<OH t-3 :e::.s:
::O::O:SG1 • ::on 0 HH
• [IlHO ::z. ~ 1-3~
tIlt'1 H:S I-rJ ::I:M
NMtIl OtllC::: .~ •
0 t'l ~ .. "O ....::
Z>:s 8 t'Ij
t'l<H :s • 80 »-
01-3 HtIl::O o til ::0
G1H::I: 1-3?;jC::: :E::M
00 ::x:: z
~ til Ho:I
O::I:O t-3t'1j Zttl
c.::HO Zt-<t,-i G)tIl
1-3:.s: o. >- ' . 1-3
til- e t-3
H ttl ~rt-3 ~
0 ttl c::::
t'l "0 H"OO 0
trl t-3. G1
0 Z N" 1-3 M
::x:: >- :.s: I<:
01 :;tl ::o~~ t'1
C., 0 t'l ttl Z 0
t-3 c:::: tilt-< t-3 til
0 t-3 "0 :€ -
[lj O::OH 0
.. ~~I:-i Z
H
o:J
I 0
t'Ij
0
to t:I ~ til ~
tr1 0 t"i ttl ~
t'l c::: ~ t"l
t"I OJ H 1-3 W
t"i ~ t-3 H I
- ttl t1J 0 11I
:3: ~ z
0 ::e: til
1-3 H
H Z til
-, 0 G1 n
Z ~
- t'l
::e: til M
t'l 'U Z
)- t"i
~ H ::e:
'-' t-3 ~ ttl
>
sea ~ OJ
t'Ij )-
0 til o
t"i ~ ~
~ til
M
'~ 8 t:I
t'l 0 t< H
~ <:
- H
t:I
l~
00 ~. t:I
0
c:::
( 01,
0 t"i
t'l
n
~
0 0
til
til
I~ I@ ::e:
I:a< i> 101 H
Z
I I I I o
, I I I I I
tIl>t-<n ~ Z til :I'!n01~ ttl
>nOt"i c::: 0 ~ HOt"lt'l 0
~~C:::t'l Z t:I<:Ht< til
£lJO~> to t:lttl1-3 8
Vl ~ to H ,8 t"i::ON3:
t:lVl~ 0 n 0 trltll H •
H. >::e: til ~ C:::~ Z
~ to<H 8 ~ :I:XZt'l 0
tr1 .. t"I • c t"I H t"l :;0
no t"I ttl > 8:I:01-3 ~
t-3trlG) -< .. 8" H>O
Ht'l» til ><1-30
O'tlHZ ~ • ,::e:
Zt'lZO n c:: ::e:8tr1 (l)
• Z 0 z HO>
03: ~ z ~ to<
3:t'lH tr1 t-rj Cilt-< t:l
Ottl~ t"C .. • til Vl
~8t'l N > ~ •
t'l:I: 0 t-3 ::e:
H z • t'l:2t'1
H>t'1:j trl >t'l8 ~
t'1:jtll ~>t<
:I: :;0 ~. •
.:s: t-< t'l ~ til - .-
HO ~~::s: ..... <
~c:::n N Vl
•• trl 0 I'zj trlt'1:jH I
n3: t'I 8trl~ ..... NO
CilOt'l +-< t<8t'1 lit 00
O::S:tIl • t< Z~
t'lt'l t-< t'l~
til 0
til
• I-zj
0
til ~
• 'U ~
• t"1
• H t-3
2: t-3 H
0 0
tIl~1-' 1-3 Z
>- ttl Vl
t"10"O •
t"iC::>-.
~H(J)·
n(J)-
N~ >-
o tIlt"i
Z t:H .. 31-3
t'l::tl::tlttl
• >- 0 ::tl
G'l2:Z
~G'l~
HtIlt'l
Zttl
G'l1-3~
1-30
1-3ttlC::
C:::~t-3
::tl trJ
2: tTl til
0-
H~
2:
n
tn 0
ttl ~
t-3 ttl
1-3
t'l N
::tl 0
Z
tTl t'l
O.
~
I~ 1:;< I~ t I tIl I@
I
I I I I
I . I I I I I
til < tIl::tl ~ :E:::tlO ::tl(J) :E:>'~
t-3t1l ~~ >c::'U ~~ ttl [Ij
::tl til .-<:z:t-3 >'ot-<
on ttl H ~::tl:E:
2:0 t-3t1l 0 ~OO dt-3
G'l~ ~t'(j 'U §S2: "00 ::I:XH
[Il t"i t-3 • H' t"i
o nH H no S; t-3 t"i
ON Ot-3 0 d~Z
~o < Z ttl tIlG'l o:I~t-3
ZZ ttl~ • t'Jj~ ~~ HO
1:'1 ttl :;01:'1 0 ~t:l O~
~ tilt-< Z • ::tlt'l:3:
~ H t-31;-1 :E: H
t-3[1l >'Z (J) • • H t-<tIl~
Ot'i Cil ~ O~ • t-3t'l
ttl :;0 [tlH ~.
0>- C:::~ [tl ~:E: Z~ 0
[tlCll Zt'l t-3 HH CIltzl Z
t'1[1l >' .-< ~t"i Cil~
t'(j O~ • t'lt-l ~n H
0 c:::. 00 :I:t"i
S~ HCIl nttl C::~ Ht"i
R~ t-3 Ot"i tzl t-3
c:: ~H :E:tIl ttl
tTl ~ • t'l 1-3 H >'t"i
, ..J t'(j1-3 Z (J)N tll-3 .. H
I :rJ ot< .. t'10 t-3
\. CIl. H ""::tJl Z N
....
~O t-3 Z 0 • ....:: ~ ..
• I-zj • ~. 0 HtJl
~ 0 d ~
trl ~ t'l::I:
~ H
g t-3
. " o

o 00 o o

~

,

,

, ,

"

\

--- .,
I
, I\)
, 0
t3 ~ ~
0
(J) til
• • - - -~.-.-. _._._-

0 " >
0
..."
0
tel e t'lj til ::d
t'l 0 tt tel ~
t'l c::: > tt
tt !XI Z H t-3
t'-I ~ 1-3 H
- t'l ttl 0
>< ~ Z
~ til
t:"1 H
0 Z
0 (jl
til
t'l -
_ til
- to
:s: t'i
0 H
1-3 t-3 ~ .....
H N
0 RO I
Z .....
I"Ij 0 CJl ~
~ t'i 0:1
M > ~ til >
> Z ()
~ ~ til ~
- tIl 0 • til
~
-_ t1
H
<:
-00 H
~. 0
t'l
( 1.0
" 0 -..l
0
Ig
I~ I~ I~ It· ltd ~ I
I I .... -"
I >b >~ I I N
<t:"1 tn)lo=x=t-3:E: I r
I til 0 tnO ZtIl > tIlOt'l CI.l I-'
I 0 0> :s::x: )- CI.l V1 ',;
n< N~ to< to ~ Hnto<~
tIl til 0 0)- ::tl t-3t-3> to< .:.
Z ZI"Ij c:18 C:::tn 0- ZHtIl tzj 0
t-3n tIl 0 ::tlt-3 Z~ t'lj:<~t-Jj~ ~ tn
t'l0 • ::tl 1:1] •
::tl~ 1:I]::d 01:1] t'i :S:tIl
• tIl §2 ~~ Zt-3 >. t'iHt-3
~to< t-3 O~t-<
N I:'i Z • > tIl
0 0 H~ o t-3
Z > :E:t'-I t"iH • 0:10
tIl 0 HO t'iO t'i
1-30 • t:I ~H:E:
G} t-3 ::C~ t'i tIl1-3H
0 0 tz:I >Nt"i
Ot-Jj 0 ~ • tt
H "Ct 00 tOO lIl.
Z 0 ::tl::d t-3tz:1 tn ..
tn til Z Htrl >0 ~
M 1-3 t'ltP OtO ~~a
0 • ::tl> Zt'l I-'
tIl • t'i Z (j)tIl lTl
::u t"i t-3 tnOI-3
j () G O::tl t-3t'l to<
0 Z > 0 >lIl~ 0
. \. ... -. ~ 1Il lIlC to<. 1Il
Z (j) 1-31-3 tIl>t"i •
tIl- .0 1Il Ot'l :E:O
~ 0 to ~»
0 • Hto<O
t-3 Z 1-3
0 :x; ~ t-'
... "->
,
t-'
U1
o
• t'Ej
• 0
.. • tj t'Ej 1Il ~
• • 0 t'"4 to ~
Z Z q S; t'"4
0 0 !Xl H 8
8 8 t"l ~ 8 H ...,J
ttl t'l t':l t':l 0
I I ::tI Z
I I :e: 1Il
1IlG) Ion H
~O I> OJ >- Z
00 I I Z G)
80 I I
°eOj -
N< c t':l til
o til HtIl to
Z 080 t"I
t':lO ~ >- H
.. 0 ~t"I t-3 ~
tTJ~ tTJt':lt"l
t"'1<t':l S(O
~H ):0 0
['1Z t-3~ I-zj 0 ~
['1>- H til t"I ttJ.
t-3 Ht"' ~ >- CIl >-
tIlH I-zjt"' Z Cl
):00 Z ~ l'(
I-zjZ :e:8 G) t':l 0 til
t'l HO ~
t-30 t'1 0"1 '-' 0
• I< 0 t"' :e: • H
• < t':l <
M 0:1>- 00 H
~ t'"4~ ~. 0
H ttl
G) t-311l
( t'l ~i;; I co \.0
-.. .. 0 0"10"1
til ttl
• 8 --
I< t'1~
0 t'lH
tTjG)
8::X:
:e: t-3
H tTJ
z I@ r ~t'Ej
1:;< Gl I~ I> 101 00
I I I I ?:. ~
, I nt'i I I I
O~ < 00 ::tI><1-3 til :e:tn~ 8~
Z['1 til ::cIO ~::tI~ ~ ttl~t'1 H8
I< Z~ >-1< CIl OH
::x: n t:r:l OM ~t:r:1 (/.l ZO
H:e: 0 ~tTj g~~ 1-3 8::S: -z
t/l[l1 ::tI • 0 0 tnt-<H .....
>- [>] ::tI HttlH ~::s:@ z
t:l~ < 0" t"' t'Ij 0
1:'1 N tn~ ~ t'i t"1 • H ::tI
"OtIl 0 M~ >- t:18 ~
. 8):- Z Nt'1 ~CO 8 0t:10
::x:1-zj 1:'1 00 Z::cI Zt"' t-t
.[11 z>- H t:r:l:e: . '
t-3 ::cI 1:'10 tTJl-zj:e: ><=::x:~ co
~ ~ t'1M ...
.. ::tI>- :e:>->- OH~ t-<
c8 H8~ ~1-3 t:l
t:1 Z t'1 til til
OJ M G)~ t'"4~tIl g><~ •
~ M >-
1:'1 ttl Ot"' 0:1t-<h.1 80M
>- M .. t-tt:lM tIlZI-3 0-{
~ ::cI 1-3 Htnl-3 H ~< I;
H 8. t-< t:1 OJ •
~~ ::s: N t:r:1::t1 t
t!l -co .. t!l
-3 ::tI tn tIlttlC:: ~~
[11 Z • tTJl-3 ::r: M
( __ 8 H H" ~
0 H 0 MO t-3
::tI Z t'1h.1 tn
• t:1 t-< •
0 •
~
• _ ... - ._ ..•.. _--.--.---- - .... _. .'_ ----_ ... -- ... __ . -_ .... -_.- _._ .. _- .. , -_ ... _ .. __ . t'Ij
0
~ trj til ~
0 ~ '" ~
q ~ ~
ttl H 1-3
I:"i ~ t-3 H
t'l t'l 0
~ Z
::E: til
H
Z 0
G'l
-
til
'tJ
!:-i
H
t-3
.....
RO til
trj 0 t<~
!:-i Oen
~ til tJ:I
~. • ):-
~ n
t'l 0 ,;;
" til
-
0
00 H
<:
~ H
0
t'l
_.~ 0
co \0
p .r:a
t-1 t"i
0 0 a
a 0
til til
ttl ttl
Hi~ til til
I~· I~ It 10:1 ~ :E:
I I • I H H
•• I I I I CIl 8 t-3
()~1-3 t-3t-t 0" In t-3tntll~ en n o
OHH 00 Z~ )- 'O~t-3ttl co :I: ::c
<:t-1G'l ::00 ~ >t-< ~
t"l!:-i::r: Z~ OJ ~trlt-< --
~.1-3 ,,> t-3 1-3 til 3: ~::o
)- .. Ot-z;l trlZ 0 Ht-< H til trlH
G1 co )-G1 t-z;I :E:,;; • t'a:JG'l
trl::O::O 8~ "t-t .1"Jj 3:HtrJ t-3::c
• C!trJ • t"l t-t ~Ht-3 t-3
Z~ ~f@ )- HO::ct-3 t1j
trl 0 t-3 ,,0 0 0t'a:J
0):- t-t Z • trl~X ::00
[>1 til ::r:O [>1 .. :E: ~::o
trltrl 0>- :E: 0:1" rrl 8~
'tJ !:-it:l H !:-i ::r:):-
0 t:l t-t H::r:H" Ht-3
8C >- t-t 8Ht-3 OH
Ct-3 tIlt-3 • N8 til ZO
::0 til 8 .. :E:~ -Z
ZH E5~ tfl>-H -
t:l t-t • • Z rrl
o trl' Z!:-i 0 G'lt-3
c: G1 0 • t-<
88 8 ~ a ·
·0 tIlH .....
<: ~~ t'Xj tn~
til 0 0 8[ij~ I
::0 trltn " :>trl
H>- 1-3 ~~~ .....
Z::E: .-<1-3 .tJj 01
• 0 ~ !:-i ~
0 0
C! t-t ~ t1
1-3 til
• ,":I
0
• to t:3 hj til ~
• tIJ 0 t"i "0 ":"
......
I~ t'l 0 )- t'I ;p
t"i tIl Z H ~
t1 ~ ~ H ~ pf
- [I] [t] 0
I ~ ~ Z ' 1-1
I 0 :e: til ,/ '"
IT ~ t-3 H /
H Z " t-<
0 (j) ~ t:1
, Z , til
al'tj<~Oj - ~ ;# •
t"ltJl[t]ttl ::E: til
til> t< tIJ "0 _-'"
1-31-3::::: () > t'i
H:8)- ~ H 1~
~)-t'iHti - t-3
zt-tt-tti
t"iO t'ittl RO
0 OJ 0 ~
>t-tt-t1-3 hj 0
OOHO til t"I tI)
01-3 :E: ~
1-3~N:S H
0 .. [I] z ~
":I )- Gl tzj 0
>o>.~ ::0
. ~ 01:.. - III
~ til • >
tJjo> 00 ()
):-Zt-r.1 ~ ~
t'i t'1 til
t"l01-3
• c::::t< 0 .,
H' 0 H
00 <
tIl'" H
0
[t]
·I~ 0 I~~
I~ 19 t'I t"I
I>'C I It< ltd 00
I I I I , 00
I I I I I I til til
I I I I I I [t][t]
"ltd < Ot'i ::d til n t-3~
::dt'1 til 00 ~ ):- 0 : 0 [t] --
o til 1-30 ~ <t< t< tI) t-t~
:3:1-3 8 ~ t'1 . t< IJ.) tz:IH
-s til t-3 ~ ~ ":IGl
:e:::t' ~ O"l ~ 0 tIlHHH t-3:x:
trlt'1 ttl. 0 ~ I'tjl'tj~ t-3
):-t-t :X:::O ):- t'Ij ~~~t'1 co I'tj
~t'1 N ~~ H t-t Ot'lj
):- 0 Gl ):- :X:HHt-3 t< ~o
til til z :x: t-3 H~~O 0 ~~
):-[1] t'1 1:-1 t-3 • 1-3ttl[t] til
t-xj .. til 0 :e: t-3~
t'1 ~ 1-3>- > :e:GltJjttl Ht-3
1-3< c: ~o z HOt-t> OH
t<tIl Z 0 t:j ZttlH~ ZO
• z> Ci)tIl1-3 -z
tJj 0 Cilt-3 c: .. NtIl -
t'i t'1 to >. -;;; --
H ttl til> • :e::S=::tIl :e::e:
1-3 tq >1:-1 til> • ttl €)-J, HH
N I'tjl:-l ". t<: 1-3 zz
n [t] ::s: • t< Ci)Cil
t-3 0 t-3t-3 H () • 1-1
c: ::?: t<H O:E:>- '" NN
::0 trl • 3: OttlZ V I HH
-.2: tIl E'1 t"-):- ~ 1-1' G)Cil
> til t1~C: V1
i: 0 ... Z til 00
~ 1-3 {Jlt"lt-3 K! ~;i
~ .' 0 :X:i;j0 tI
H >c:::: til ..... _
1-3 t-3ttlO:;! • j I
~ 1-3 t"I I I
><t<1-30 ,. -4i
····z- .-0->
t:1 t'Ij d
0
"0 t:7 t1j til :::0
M 0 t"' "0 ~ I ....
... M C ~ t"' VI
• t"' OJ Z H 8
• t:-t ?:; t-3 ~I ~
z t"' tr1 M !
0 1-3 ~ Z til
t-3 • ~ til
M H 1
t - Z
I !!: Gl
'>Ion 0
,OJ> 1-3 - ,
I Z H til
tl1Ht"'~ 0 ~
t"'t1jOMOl Z t"' \
o ot<t>l H
() ~ ?:;. ~ t-3
~H :E:n M
t"'t1jH> ~ SIO ~
:E:t"fot"'t"'
H ~t"'t"i '-' "J
t"'tl1 M t:-t
t-t t:-t 0,.. .. 3 0 ~ 0 ~
• H>' 0
t-3t"' til ~ en
Nt"':::E: ::: M
- M H ~
tIlH> Z '-' 0
• ~?:; (j) tJj
»-
trltll ~ o
00> 00 ~
ZHt1j E;::' til
>'[11
tlt-3t-3 0
Mtrlt-< H
t"' t"' • 0 ~
:<t-< H
0
I:'l
I~ 0 I~~
--
t"':::O
t It< 1::- 10' Ig f MH
I I t1j(j)
I' I I 1 I t-3::z:
I I I I t-3
<: t-3t-t ~dZ til ~~@ "l
til C::O til 0 ~ OI-1j
:::00 ~M t"'t"'t< CIl :::00
N Z~ I:'l "0 00 CIl ~~
0 OH 8 »3: t-3~
Z Ot-z:! :::OMn 0 OOH
trl CO trlrc~ ~ Z Ht-3
8:::0 » t-z:! t-3t-3trl 0 (X) OH
:::0 Ot-<c:! t"' 001 :::0 ZO
~. t-3c:! "0 )0 ~ ~ t3 -z
oz >~ t-3 t-<t<H -
rc Ht-3 • t"i til
t:l :z:O tJjO> HHt"i •
[11 0> >ttl~ ~~I co
trl t"i0 () trl ~
"0 0 ~~ ~~ttl t<
> • Vl::: HH> t:l
() Ult-3 ..... H ~~~ til
0 t-3 "It"' trltrl •
:s: ~> ,:::0 t"i til
M Ot"i trl (j)tJla;
tJl Zt"i C'l:e: Ot"'
> °8 H trlHC'l
n til 0 tIl88
~ UlH i;; .... C'l Nt< ....
3: >-
"lM trl- :E:Vl I
trltn 1-31 )0 • ....
t-3 t<1 t< a c.n
t<1-3 I •
• 0 ~~. OVl ~
>1-3
t< z til
.•.... • ,
t'Ij
0
.tj t'Ij . til ::tI
0 t"i "tI ~\
e C > t"'
e· OJ Z H f-3
• t"' ~ 1-3 H
Z [ll [ll 0
0 ::tI Z
1-3 ~ til
[ll H
1.0 I Z
OJI (j)
I I
~n -
[ll> til
t-<Z '"t1
t"'
~OJ H
H[ll 1-3 ~
t"'
t"'n RO
, f:; t-t:I 0 ~
t"' t"'
[ll ~ CIl
0
~
til [ll 6§
~ ~ tlS
H - >-
Z n
o ~
til
W ~.
• C
H
<:
, . 0 H
0
[I]
0 I \0
W
._-
t"'::cl
I~ 1\0 [llH
t-t:lGl
1-3:I:
1-3
• Ij< 1:;- ltD l@ t'Ij
I I O~
I I . I I I :;UO
. I I :::0, I I ~~
<: t-3 t"'. "It'1Z Ul ~~~ 8~
til cO 0t"10 > Otrl
~O ::cltrl :::?: 1:-1 t-< Ht-3
o Z~ »''"t1 ot-< z OH
0 OJUlH 1-3 >- ~ 0 ZO
::cl O"l ~trlR 0 CHH ~ -Z
tI] C::O t-zj~ ~ -
1-3::0 t"'> ~ t-3 ttl
N • , 1-3 c:: t"' O~ t"'
0 ~ '"t1 > H1-3
Z ;><, 8 '-<"0 0)
[I] :I:t1 , tI]
00 -e H :e: t-<
:;u 1:-1>- 01-3 t-zjtpH C
c:: 00 til»' 1:-1t1 til
Z H~ :::?:Ht"t •
Ul)- t-3trl H t-3 •
0 1-38 H "N
trl ::cl o~ [I] -
tI] ·0)- ZH Gl~a
'"t1 Zt"' t"'
G'lt"! ~r.L--O--- .....
n t'1 t-3
0 Ult-3 t:J~ tIln I
:;0: >H H >-~~ .....
[11 ~3: !:-It:J 11l
OJ tTJtrl 0[11 ~ 1:-1 ~
> t-3t1l o· r< 0
o t-< ~ >-
. ~ ... ' t-3 • ~ Ul
• 0 ( 0- 3~

U1
hj I
0 t-'
~ hj til ~ -.l
0 t'1 "0 ~
Cl )- t'I ~
o:J Z H 8
t'I ~ 1-3 H til
t'J [J] 0
::0 Z
~ til.
H
Z
G)
-
til
to
tot
H
1-3
ReI
/ hj 0 ~ ~
t"1
>- til en
Z"'· •
~ ~§
[t]
~ 01
- R
~. til
0 0
r
( H
<:
0 H
0
ttl
0 \D
1-'.
-
• l~
,. Ig ~
I~ It< I~ I> 101 -
. I I I I
t I I I
htof Z til ~
I 00 I 0 ~ trl
I ~o I to< en
~~ Z~ I t'(1 en
trl ~~9 H t-! ~
Z ::Ohj :I: ttl o 0 H ::s
N • 0 t'lt-<Z ~ ~ 0
00 ::0 hj .[11 11
ttlZ ~~ OI~tp q t-t E!
t'lttl t'lH[J] 't1 ~ 1-3 ~
to Ot'1 I 0 I-' t
t']::O Nt'I ntofn I
::ot'] 00 ". )l- o . :e: Ig
t'1 Z>- H t'1 0 H
1-31:'1 ttl 0 Z t'1 Z t"I
C:)- G'l-1:'1 t-3 t" I~
::0 til ::0>- • 80 »0
ZI:'1 C:8 :I: H )~
Z H til Z
HO >- ~ ~
~~ dtof H :e:
to.t;"t o Z H
til • )- (j) tof - ...
H t-! t"f tof
0 H t'I ~ •
- .• -~------.- ... - [11 ~ •
ttl (I
\_. 0 til ~.o
::c
tp 1-3 ztp
• 0 o
ttl
til
". __ . ----, ._ .... ttl t-3
~ H
t'" ~
t-3
8
c::
t:d
&;;
~
5
;--.
til
ttl
t'"
H
t-3
""
tzj
~
.e
( "'.

.. : .......

1\0 o o E) 00

\

o

o r

\ \

~ \0
B" 0 ~~ I'tJ ~
>- 0
tIlCl.l til t-I
,!'" :e: til t-I
H
0 ~ ::t1
o
:x: H
G1
::x:
0 t-3
~ \D
I'tJ
0 >-
Ul
Ul
Q, I
I
,
I
I
I
I I
I
I
tf.)
I~ tf.)
I
I
Z
0 ~
~
~
~

~
0
to
[t1 'Cl~
Z
\D ®

hj ,
~
,
,
~ ~
til\£>
-- --Ul'------- _' .. _ ... _ ... -.- .... - .. -_ ..... -: --_- .. __ ._ ..

\

o

o
.:
,
._£) ~ ~
CIl ~
0 0
t'4
t'4
_' 0 ~
H
o
:x:
1-3
0 ~ ....
t'(j
)-
0 til
til
t
\
...
0 (

\'---'.

---======-_._

-

--==--.. -...=::::::=::===--=====--

---:-=::---=:..:.-- -

------===:=::::....__---

-------._

o

o

.,.

I~ Cf.)
(fl
,
z
0
::0
~
t-t -
0 0
~
0
ttl
trl
Z
\0
t-zj
8
• .,'

'A

o

til
ro
~
H
Z
g: ~
.. ~
H
Q
::c
1-3
~
ro
>
Ul
Ul ,(J) (J)

I~ ,

I

~ ;,

z ita

o

~

z o ~

~ ©-t---~~

o

o o

C/.) (J')

o

IUl
€f ~
en
tI
't
~
I-
:2
t-:
,
I-
0 '1
~
to
t
~ .,.
I -
en
co
Ij<
:k
0
~ ~ ""' "
~
~
0
~
0
Id
trJ
Z
\0 "1'j

~-==-=-"r--co=:>::....-=---::::====--::----,,=-.--.t-3===--==-..=:c ---,,--==='---:::--====--"==c:c--.----~-_===__:__-.-.-.--.=::_: ..... - .. :::.;:.

;.

,.

.. '

------_

.$) o

o

E;::
-4
,
,
,
,
..
CJ) l-----crc_it ---------_------I

-------=..:..::..:=-.

-----

-------===----

----:...:.:.:.._

/

o

£J o

.:

o ~.

NUl On Zo t>l::o

»0

.()
• I~ tzj til tTl
• t:-t ttl 0
• ~ t"4 ~
)- H ~ ~
t"4 I " 1-3 ~
to< 1-3 I ttl 1-3
ttl N ~. H
1-3~ 0 0
c:::Z Z Z
~;p. [I] til i'
Z8 l,"t
[I] 't;I
0 )0 t!
;j~ til "
til
c:: ..
)08
1-3 ttl tP
• ti
I-' • H
N • 1-3
N
~ ~
til ~

0 en
S;
8
H
o
~.
I·-~· I-' N I I-' VI

..
til
1-3
~
0
Z
Gl
til
H _.
0
I~ [I]
n
- 0
-.l 3:
.... tJj
S H
Z
)-
1-3
0 H
~ 0
1-3 Z
H
n
- CD I .... o

N

...._...... 0

- ~Z

tz1

-

~~o o

00 o o len

..... o

...... _

-----------------=~~~ ~~-~~hN~·-----------IV 10

I

P.

o

!

.

~
0 ~ til
U,) 1-3
~
til 0
0 z
() G1
~ til
[rJ H
[rJ 0
00' ~. z, I~ [rJ
( ~ o
H 0
~ '7'
0' -
trl OJ
H
- Z
~ ~
0 w 8
H
~ 0
I~ I~ z
Ig I\D 0
17" Ita ~
1- I I I 1-3
1 I I 1 1 H
~ 0 ~ ~Z tf.Itxlta~ ()
[rJ <: H 00 ~ t"i[rJ (f.) -
t'i [rJ t"i OHt-<
[rJ ~ t-t tf.It'Cj • :0 8
)- ~H Ntil
til til t-3 ::on ~ ~
[rJ () 0 ~~ !i~~
~ ~ H
H t'1 ~~ G1t"i~
Z [<] [rJ • 00 t'zj
til Z t"i 8" )- 5;
H [<] • o til
0 :s: )- til < 8
tr:1 H l/l ~ tIl8~
~ [rJ 00
0 [<] • ~01~
::t: • OJ
01 t"i Z.
H til
< 8 8t1l?:l
til N
<8[rJ
() t'i • ~~
0 0 • t-< ~
~ 0 t3 • I
tr:1 ~ ::t:tIl co
l'j, ~)-
N "1j OtJjlJl
0 0 ~. ~
z ~
tr:1 .' o til
." 'OJ hJ8

.~-. hJ)-
. ........... -----t-<- .. - ...... . ..... _-_._-", _.-._ .. -._._-- .... _-_ ... _.-. -_ ........ _ ......... -._. ....... _--
t'i til _.- --_""""_-" ......

t'Ij
0
~
til t'Ij til ~
~ t"I ttl
~ »- t"I 8
0 Z H H
Z " t-3 0
G) [I] Z
::t1 til til ~ ::0 o Z Cil til H o trl

("l o :s:

OJ H

~

8 H o Z

'>a< I~ Ij< 1>- ItJj
I I
. I I I I
> til ~ ~ til
ttl I trl H )-
~~ I to<: t"I 3:
CH t-3()~ t"4
Z8 00[11 :s: 1-3
.. ::t1~ H .~ l!J
0 tj[Tl ~ ·0
C~ tTl til [Tl t'Ij
H[Tl MN~ • ::0 t"I
0)- ttl 0 [1j »-
~~ z ~ 1-3 K!3:
~t'l0 [1j •
ttl til C ::t1 »- ::tt:H
0)- ~~ til .... ~
tIlt'lj ZttlUl t'l [I]
~. t"lt-3 .. ~
• Htrl~ HtIl
0 Z»-O Z8
0 .. tIlZ G)::O
:s: trlG) 0
ttl , ~Z
Ul o til NG)
C>
C I-3t'1j • ~
ttl til •

t-3 0 <::0
0 ttl < til
til ~
() 0 OjH
0 =:c t"lZ
< tJj HCil
ttl 8.
-~- ... - .. -.---~- ... -- .. - -
...J
~
~
.... 0
N ~
tf) 8
tf) H
o
""' 0 )
I-tj
0
t/.I I-tj t/.I .~
~ t"1 ~ ~
~ )- t"1 f.;
0 Z H l-3
Z ~ l-3 H
(j) trl 0 I
• ~ Z
til ,
, + .~

~.

o O·

00 o

I~

. I

I I tt1 o VI l-3

..

.. .

til l-3 ~ o z (j)

til H o trl

n o 3: tJ:l H Z

~

H o Z

t:l ttl ttl to ttl ~

>----'8 8 ttl

H Z

N o .Z ttl

','

.,

,

, . . "

I-' V'I

.... I\)

I I-' U1

\

en 8 ~ o z (j) til H t:l t'1

n o ::s: tIl H Z ):-

8 H o Z

~l' < ~ .. "",

- ..I

. V--------------,I\)~--~N~-~----------

<:

til

Nn OeD Z~

.. I:.':1.r:3.

~" ..

o
tt:I -..l
0 I
C t1j til ::0 CO
0 tot to s:
q ~ t'i
III H 8
tot " t-3 H
t':I M 0
::0 Z en
~ til
H ..
Z ,~
, Gl
-
til
'tI
t'i
H
t-3
~
Ra >
o til
t1j " 0 ~ 8
t-t t-t ::0
~ M CIJ 0
til Z
" (j1
M )- 0 til
::0 Gl H
- (j1 tj
~ ['11
• I~
'\ - 00 o
~. 0
3:
01
- H
0 -..l Z
VI ;t:o
r:j
> H
0 s 0
>< Z
.. 0
~ ~
H I~ 'If
Z L 8
Gl ,__,,;, H
I ()
I , I '-'
~t"lGl I> n >- z
::COtzl I • G) 0 6--en
::0 0 1-3 I 'tI (j1 en -
0" ~~.~ " ;)~ ><
~ ::I:M ~ t<l tzl
Zt1jM>' nUl t-< RO
0ij~ »oUl 0
~::o tIlZH I :e:
~tJjRO~~n~ ~ H
IV Z
»0 .::z: co (j)
G) t'i till »00 I
Ot'i::I: nzz ..... D
• OGlOGl 0 ~
oc:::o~t<ltfl •
Zt'iM trl ):-
tjUl::tJ8::S: 1-3
tJjtzl til 0 ....J c:::
~::o»o ):- I ::0
tzltll~t-<::cz (Xl z
~ > Ot<lO
»ot-<Ct"l 0
.::0 .. 'tI:e: c::
0::0 H o 8'
~C:::OOt"l -
Z' Z §E Z t'i
00 •
8 c: 0 ----- ....
RO 'tI til •
• 8['11

ru·
• --- ~

\ • ..
f)

hj I-'
0 til
til t"Ij til ~
~ t-t to ~
.:0 ~ t"i
0 H
Z ~ 1-3 H
Gl trl 0
::tl Z
- til
~
:r:
H
Z
~
><
0 0)
Z ~
(') eA
0
:3: 0 ~ til
trl 8
IJj Cf) :tJ
'.=' > 0
o Z
~ 0 G1
- til
H
4 0
I~ t'1
00 ~. I o
, .. 0
~
I OJ
0 H
I z
):>
I 1-3
0 H
-" 0
J Z
I~ -
1\0 -..J
en
I~ I· ':r- Ill' ~
t I I
I I I 1 :E:ln
.8 ::tl('}::tl Il'~O z..
~~~ >o~ H ~~ Cf) 0
:3: o H t1 Cf) ~
M trl ~.o< t-t ~
IJj Z::tltO ~ttl 1-3 1-3
)- OtllO 8 1-3 til 0 H
0 ::tl til ooc::: 0 ?:jo o
~ ~t-<1-3 ::tlttl -
t-t)-~ til • H
t11-30 HCi)H 1-3 ::tl
H'"tJ z· ttl 0 »on "EJ
tOG)t-z:! ttl t"' to ::tlt"' ~
o:r:: 0 trlM
lIl1-3t1l O~ > • I
1-3 1-3 ~tIlC::: •
• .o::tl til
c::o til 0 ttl ::tl I
HZ no ~
OGl :O~Vl
~ Htrl)- I
til ~~~ ::tl "
.' to)- 0
ot-z:! ;:j ,
tIlM G1Z0 I - ..,,/
... _ -
1-3 8_t"!l__!!j t!l 1-1-
..t-< • ttl
• ('}C:: H OUl I I
t"1 o til Z 1"rJi;j 1-1
0 :S:::C 1-3 N
o til ttl 0 lIl. of
Vl8 0 1-3
M::tl '"tJ ::tl
• '"rJ •
til .......... _ ...... __ ... _-_ .. _ ...
o
• • I-aj
0 ~
til tlj {/l ~ Ul
t-3 I:-i "0 ~
~ :x:- t"i
0 Z H 1-3
Z ~ t-3 H
G'l trl 0
::0 :z: .'
til
(X)
, ~
~ til
1-3
en ::0
0
Z
, ' Q
til
H
'I. 0
trl
~
~. I Ol ()
0
( J >< ;3:
\ 01
Ra H
I z
~ :x:-
I H 1-3
Z H
<il 0
z
I~ 1-3
c:::
::0
I~ I~ !> ltd Z
I I I I
~ I I I I H
"< 1-31-30 :;.: ~tIl Z
c::: til 00::0 H tzl)-
::0 H t"l :x:-:s= til \1""
Z o t"i.o< t-t ~ til "
0 H~trl 1-3 ~
H :;0 Z. 1-3 til 0 H
Z tr.I trJ c::: 0 )- ~
Oltl t-aj() trl
N O~rr:I ~ • H •
0 I'tj H t'"i ::0
:z: GltrJ >- :x:-n
tr.I til. t"1 1-3 ::ot"l
Q 0 • trlt'1
:::0 .. ):> •
~ H< •
~tIl~ ::0
1-3 ~
1-3 ntrl :x:-
c::: GlO ~
:;0 trl::otll tr:I ::0
:z: • trl> 0 ~
;3: IJj q
H N 1:'1' 1-3 \
:z: 01-3 til trl
ZO 1-3
0 trJ H
trl "tT--~ :z: .--_._---
{ trJ nc::: trJ 1-:3
\ -o Olll t"1 0
... -.~ 1:'1 ::S::X:: trJ
::0 trJ >-
• tllO til
;p.tTJ ttl
nrr:l •
~
_ ..... ,-_ .. _--_. __ -_. __ ._ ... _, .. _ o
":I ~
0 V1
::t1
hj til ~
~ "0
t"I 1-3
:z:: H H
~ t-3 0
[11 Z
::t1 til
'. ~
0 til
~ 1-3
::t1
C/) 0
:z::
0 Cil
til
H
0
[11
00 ~. Ij ()
0
3:
D:I
0 H
- Z
-.J >'
-..J t-3
H
0 ~ 0
Z
I~ 0
I@ ~
I~ I~ I:r' I txt t-3
I I I H
I , I k I I ()
::t1 til < 0 txI~ C:::l/l ~ .._,
t'l Ol/l~ ::t1Ul H . to >' [11
t"I trl t"1 t"lj3: to<
[11 t-<l/lCil >'t-< t"1 ...,
>- 0>- ~>- 01-3 3: U1
til qt"1< • ::t1 t-3 ·::t10 H
t1J t"1t1l 1:1 0 ~
Qt-<() t-<":I ['l
0 () ":I • t;-i - o
c ZNO [11 t"1 )- 01 0
1-3 0::t1 Z >- 1-3 >- ":I ::t1
til ::t1Z['l 1-3 1-3 • til >- ['l
H [11[11 [11 • H ::t1
1:1 >- N ::t1 n N
[11 t:jt:j0 .. ~ 0
trlZ 0 ::t1 Z
t:j 1-3"0[11 t"1 q [11 ['l
::x:: ::t:1-3 0 >'
txI trl:I:::t1 0 0 t:l
OH~ ~ "0 .._,
< trl
til [11 til ":I Z
":I 0 0 ()
o t"1HM ::t1 1-3 l ~
-~tIl :I:
::t1 . til 'U 'tl OJ t'l
t'l MO >-
• ::0 1-3 t"' ::0
N I-3C t"' 0
0 >::0 C!
Z . ZZ 0 1-3
t'l 1-3 Z C'1
• 0
~
• 0
• ~
• 0 "
• I7J til ::d
Z ~ 'tl ~
0 t-t
<1-3 z H 1-3
t'lt'l ~ 1-3 H
~ . tr1 0
to< • ~ Z
• til
G1
0
0
0
~
H
1-3
:x:
0
~ 0 YI
):- 1-3
::<:I
o 0
1-3 Z
H 0 c;1
0 til
Z H
• 0
t'l
00 ~' ~
CD 0
0,
0, :3:
0 0 OJ
c::: H
OJ Z
t-t >'
t'l 1-3
~ 0 H
0 0
::d Z
I~ 0
til
I~ 1'-< 1>- 10:1 Ig til
I I I I I :t:
.. ~ I k I I H
~~ OJ lJl ~><~ Z
tn C'l H ~ H trl Q
H< til t"1 O:x:t-<
~o 0 1-3 t"1 OH 'tl
trlH 0 1-3 t-t1-3~ 0
0 ~ ~ 1-3 0 trl trl tn
8~ trl' trl 0 ~):- 1-3
t"1 I-zj :X:H~
trlH N trl 0 t-t HZ
tIl~ 0 >' ~ ~ 1-3G"ltn
trl Z til ><' i;j CD
t-< t'l trl I7J • f-I
on ... t-t • t"'l 111
C:::O ):- ~1-3 I
:;O:S: til 1-3 ~t-< f-I
H 0 • • • ~
oz ~
HG1 G1 trl tn'
~ 0 trl ):-:E:
tIJt-< Z ~trl
no • ):-
1-30 ~ ~
H~ ~ 0 ~
0 • otn ....... .....
Z~ ~?:j
o~ til ..... ~ .:
- -
~ :;0.
C trl· til N <
trl , n I tn
~-, "d 0 ~
ttl < N NO
Z tr1 00
• ~ Z::U
lJl t"'ltrl o
• ~ til I"Ij
• tot ttl 0
• >- t:"i ::0
Z Z H ~
0 ?\ 8 ..
<8 ttl t-3 Ul
t'ltrl ::tJ H I
~ • 0 ..
t-< • Z -.,J
• til ~
8
0
0
~
H
8
~
0 ~
~ til
8
»- ~
n ... 0
8 -.,J Z
H 0) G)
0 til
Z n H
~ 0
0 ttl
:;:. Ul
Ul o
0
:t: ~ :;:: ~
H H H to
Z Z Z H
(fl G) o Z
>'
o N n t-3
0 H ttl H
i G) z 0
I~ 8 Z
0 ['1]
1 C::~
8.
It< I=j< It 10' 1
I I I
I" I I I I -
tDN< t:J(fl~ ntll N til j_ o..J
»-HUl t"1>-fJ 0"0 ~ to)
n(fl t"1H <tot 8 en '>
'" n ~Z1> t'lH en
• 00 ~1-3 c:: ~ c::
C::~ Z n til Z 0 -8
t-il:'l • 0::0 '" 1-3 0
.. trlO ~tzl t'rj to< ~
N "0 til . t-< ~ tot
(flO 8Vl tJj >- =#: t1J t-3
OZ :r: .. ~t-3 t:"i 1-3 ~ H
tzl .. t"1~ f< ~ n
< ~ >-t'l .. '-'"
Vl(fl ~
0 :s:O ~ t-3 ~
n Ht'l 8tzl 0 H
00 ?\~ 0> Z
::oc:: tzl ?\ ~ Q
tzlt-3 0 o H
Ul (fl::O C::Ul 0 •
NH 0 H> ts] =U: • •
-
00 tzlO nl-Ij • tJ- •
Zts] Ul< ~tzl N •
t"1 t'l t-3 <»: :; ,
. I 0 1-<:::0 ttlt-< "
---t:J-:4----G G- .. .. ',,\ ~ .:
tzltIl C3: til ,..._
t'l ~H t-3~ ,
"01-3 '" • t'l ,
0 Otzl >- ~
n H· ~
on ::0
::!:t'l tzl Ul
tzl'Z n »-
I "1-3 8 I-Ij-
tzl H tzl
::0 0 t-3 "l
0
~
"l lJl ~
t'i to
~ t'i 8
H H
~ 8 0
ttl Z
~
, ~
~ lJl
(J) 8
<'t' ~
0
Z
. ;.,. Gl
... til
H
0
I~ ttl
~. n
0
- ::s:
....:I tll
\D H
Z
> ~
c:: 8
1-3 H
0 0
~.: Z
....
I~ 1-3
H
I >a< 101 Ig o
If. '::- .... -
I I I N
I I :k I I I
lJl~ ::0 ....., N lJl O1~~ (J) .....,
~ 0 H H >- ~. t'l U1
~Z Gl t-« ::s: ~ (J)
t'i t< t-« .t< ,
t<n 0 H 8 • ntJl
-0 • Z 8 0 08 ..._ -.
<: 0 ::t'~
~. Ul t'i to OttlO
~~ o 0 "l ;p 0 Z
• 0 t-« 8 C::NGl CO
n~ ~ ~ 1-3 tllO I
0 t'l 1-3ZUl ....
~ c= hj ~ ttl> 0
I:>ln t-3 0 510 Z Gl hj
;pO • ::t' • O-ttl
Vl::t' c::: tJlt-3
t'lZ <: 01 to 8;P'-<
• ttl Ul :x:- o L' •
~ L' t'i ....
.. o t'i X.-< 0
0 ON~
N ~ 0 o
.0 tTl Z ZOZ
--Z N ntrln
t"l H
0 Z ~-O N
- Z tTl <: , 0
n tTl tll ;roo () •
0 .. ::0 tIl~ s;t.~
~ [Il [Iltrl:I:
[Il >- • ~H CO
~ Ult-3 z:o
RO • trl .. . tT1 -_ .. _ .....

I~

I - I ~<

~tIl

n no trJ::tl ztrJ t-3 trJN ~o

• Z trJ

.'

1'-< I ,

~~

ZZ

n o ~ Z trJ ~

..

-

til

):0-

-t'i -

f<

8 o

. ~.,

I'I'J o ~

~

t-3 H o Z til

til ~ ::0 o Z (j) til H I:' t'l

n o ::!:

OJ H Z

~

H o Z

CIl CIl

'-.

til

~~

.-<Z

NO 00 ZC::::

trJ·

-

~ 00

~
0 ~
en
, 0 I~
€foo 4~~
It-<
~ II
"!
0 I§
0 til I~
!Po
;3::
.... ;ltd
/ t-< .~ 18
..__ ._. H
t-;J
.0 N
td to<! td
I I I
I I I ....
~ ~ n~ N
r: ~t-<
• til
t-3 H ~~
0 z
~ 0 ~. ~
p;I ~tIl
~ g 'H !Po p;I
~ t-;J ~;3::
:td
<: t<t"4
en :H
c:: • • ~
~ N
'n ~
~ H
~
f:; t{ <V
(j) ~
I::r;I
<: ~
til I
( • I
, "---" tt
N
0 td ~ .tzj til tzj
pj H ~ ~ 0
pj ·fJ ~. ' .
r:-« H
~ .; o
.;
t:1 p:j H "
0 0
c::: Z·
t:d til
~
~
~
-
til
~
, H
~
0
~
'tzj
~ ...
~ ~
t I
...
~ VI
-
."
- I~
0\
~
> I~
~ --~
~
,
, H
o
, -
- -
(t:d ; X
I
- .;
H
~
.;
1M: to< >- .0 0
b' t:d p:j
I- I I I I
I I I I I r:-«
~~ til ~ ~ =Cj 8
s ~ ~ . ...:: til
a~ :e:: • ... pj
~ ~ 0 -
t:d ~
~ r:-« 0 ~gj
0 ~
n ~ ~.
t:d ~ 00
f:: tr.l ·E
tr.l H tIl~
~ fE t:1 ~~
N t:r:l til
I:'%j
~ ~ - tr.l
0 >i til
'1.~ :e::1-3
~ H?<
s E ~tIl
~ =~
tr.l
>- I:'%j ~~
~ t
...:: ::xlX'
tzj H = ....
-~ ...a N
~ t I
-::x: ...
VI
~ >;H
• .;
~ t:!. hj til hj
s ~ t'd °
t'" ~
t;l;j ~ H
~ t-3 o
t-3
~ :;a H t-"
~ s V1
*
N§Z Z til
° ° 0
gj0t-3
t:!J:I:I -
.. til ~ tt til
t'd
til ). t'"
n· H
° t-3
~~ f?>
~ffi hj
t-3 ~
He
oen f'.1
ZH
enz .:;0
f?>0 '-'
hj
(;j~ ~
~J:I:I
til ..
. ~
0
CI.l
0 I~
Ei:oo )<0 ,...
$:: 0\
~
..
I >
l, , d
I 0 t-3
~
,
,-, t-3
0 H
,~ (")
'-'
~ E)-(~
H '.0
5 t< > b:I t;l;j ~
I I I I I
.. I I I I
t'd en t%j ~ ~~
° t'" f; H 00
tn ~ ~ t-3t< I
t-3 t-3 ....
~;S 0
c:t > t-3
S Z 0 :t'"
t:I • t'"
n ~
~ e
t'd > X~
en ~ 00
> :H
~ t-3 t'"
t'" 0 ~t'"
t-3 °
0 ° ::t: ot:!
~ 0 c:!J:I:I
~ t%j b b~
~ °
:;a ~ tdt-3
> J:I:lO
tJ) g: ~
J:I:I (")(")
. t'" ~~
t'" 0
>J:I:I
H :;a:;o t-"
Z . IV
---_ .. ,_., .. __ .- >1 I
( t%j
f; VI
\ ...... t-3 ~. ~ til ~
g f; I'd 0
t"" ~ c:
td ~ H
~ 1-3
1-3
~ H
~ g
H
~ til
,....
CIl
tU
t""
H
1-3
R'>
~
f;:
~ 00
~
'-"
~
0 ~
CIl
p'
000 l~
c,~ ~~
00 ~ Ii
I 00 C")
~
, &1
.L ~
I td 1 0 C")
X
-~
.0 E}-(cn
t< td > td .......... CIl
I , , ,
I , I , ;;~,
CIl ~ 00 ~~
t""
~ ~ t3 >t<
:;or::
CIl , til
td 1-3 ::C~
8 0 ~~
til
C") e ~ z CP
X 0 :0 I
tU X ....
CIl :;or:: :cn 0
~ 1-3 >
0 o~
~ ::c ~tx:I
0 0 :~
~ b ~c:::
til
~ ~ o·
z
> t"" n
CIl t"" ~o
tx:I t=! ~o
0
:;d r<
N
~ t:lO ....
~~ VI
X ~.
til ~G"l
>
~ 1-30
. H
0
Z (_

)0- b:' .0
• • b:'
• I I
CIl :g~ )o-~.
t-3 . ~
0 ~~
t'd ~~~
& t>1
0 ~~ • CIl ~
b • ~~
E ~.
~ CIl
f:! ~ ~~
~ ~~
~ 0 ~~
~
~ =>
• .. ~
> p::CIl
~ til ~~
t-:)
t-< 0 =ta
I:tj t-c1 l>1 _
~ > • -~
( ~ ~
\, n ~ ~~
0 t:j
<1 ~ .= ~
~
::s: ~ =
1-'>
c;l • =
t>1 •
• °

EJf 0°-:;::0-. -:;: --') co

°

°

E)-( en

en en

,,'

.... N I

'I-' IJ1

0 ~
Cf)
0 O\I~
.....
00 >
c::::
s:: ~
0
~
'0 ~
H
C'l
0
.:
E)< Cf)
CJ)
CJ) ~ t7:3 til t7:3
H f; t'd 0
frl t-< i;!
~ H
~ ~ $=
~
tj :;a H
g ~
~ til
~ .....
I4l 0
,.....
1-%:1 o
" f;
~
:;0
'-' I ~
0 .....
N
[I) •
.....
VI
0 -
1$ 1$
,.~oo -
~ ><
,~), ......• ~ ~
0 H
) G"l
~ ~.
I 0 o 0
I :;0
E) '0 s
0
til
t<l
'-'
I~ 1:><1t;g j.g 0)-{[I)
I I I
I • t I
til ~ g; ~ ~n.~ ~ :><:Igj
8 :t<l~t-< :t>:I I ~ (X)
:E: • t-< I-d
I~ 0 H ~'
~ OI-3(1)~
~ tj~o Ul~
~O~ o~sao
Ot'd:;aH~ t'dt"l
1-3§ :;a 01-3
o ~OOI-3C:::HUl
t>:I z~. 1-30>
g;:;a~ • zt:j
• - I:z:I
S o~ ~~~
C:::~ t-<
CI) ~ HH1-3
t<l • CI) I-3Z0
• > NI
1-%:1 >g~
~9 C:::1-3
1-3 t"l
~ on
I r;on
n <:0
OH 1-3t>:1~ o
~b ~~t>:I I-'
GJ:;>;l N
. :;>;l a ~ t>:l • I
I-'
.1-3 t>:l1-3 VI
>0 zo
~~
t<l
r t:I i'I:I CI:J i'I:I
0 !: "tj 0
c:: ~ ~
tJ;I '~ H
~ t-3
..,
;a H
~ ~ -
H VI
2: Cf.I
C<l
,.....
CI:J
tt:I
~
H
I-i
~
I'Xj
s:
~
;a .....
........ 0
~
0 :E
1 CJJ
,"
0 I
Eh"oo ~
.
( " z '.
\ ' I
, O·
I
,~ 0
' l =
.... 'J Ill>

I~

I~

:,

CJJ

~]

..... o

,:,

" '"

.~

..... N ,

..... VI

t:I til t:rj ""
g t'C ~ a
t-< ~
ttl t-I
f;; ~ ~ ~
:;Q H
~ a
Z
z
c;:l
,....
til
t'C
t-<
t-I
~
I?"
t%j
~
:;Q
, ,- (

~
0
0
00 ~
I 0
,

.,. • 0
,
\ I
-
E)-{cn
...... H >:Q

1'4

g

.....

.. -. '.

I &~J - - - ---

8- - 0

~ ~
~O ~
CIJ
0
00 ~
0
0 ,(

1 ~ 0

- --

_.10'\

"'Vo VI

......

.:

-- ~

t:t I'Jj CIl I'Jj ~~
s 5 ~ 0 E)
~ ~
b:1 H .......-n
fu ~ ~
1-3 ......
~ H
~ 0
Z
Z til
Cj) ..
,....
til
t"d
e-
H
1-3
I?'
h:;I
5
e
\
,~" ~
EJ 0 ~
0
00 ~~
~ ....
( >-
.)~ d
-, 1-3
0 0
~
~
H
0 o
'"
I> ltd I"':: ~ E)-{tn-
I I I •
I I I , - I
2: ~~~ CIl >~~
0 8 Cf.)
~H~ "'d~"':: CIl
t"d ~1-3 ~ o~
H t>:IN til ~
(') ~E~ b:1 tIl~H
§ 8 H ~ ~
b:lO~
t"d :;-;:~ (') ~ t>:j. I'd
• :;-;: t':I~
:::t: §~8 til ~~~
0 :;-;:~(') ~ ('):::t:~
b ~g:;-;: . H~
1-3 1-3
is o~fS 0 til
;:0 .. g:j >1-3
.0 • >
~ ~tIl c:: ...::
~ H til
~1-30 (') ::<~
0 t"iOZ l1'1
I'd • t"d z:::"H
~ >t:tt ~ t-'~ t-'
~f:: t"i ~> \.II
>1-3 ~
:;-;: ...:IN flp::
• CIl
til t'%j t>:I H
> ~z I'Z'jI-3
txj
l t%J ~o b:l1><
~ ..
• g hj en hj
~ "d 0
t"' ~
to Z H
~ gj 1-3
t-3.
;;0 H
~ 0
H Z
Z tr.l
Q
r-.
t/)
t"d
t"'
H
t-3
I<'>
hj
\ " f;
'.
~
;;0
- IX I~ I> I~
t I I I
~ ~' I , ,
t/) .0 St"'t;:
S c:::
H O~gj
t-3X ~ () xx
• X
~ to t1j~tj
S hj
hj ~ ~~g;
t:<l () ~ g .. ~
~ X H
t/) ~ t"'fd~
c::: ~ roo s
t"d ~
_ t/) ()
t-3 t-3 - t-3 X
0 0 ~ b:10
C'l ~ t"' >= t"d is
0 t"' >b:1
<: E t"d~
tzl 0 0>0
;;0 ~ tIlt<z
en til
l>< [%1 HI'z:lb:1
~- ~;;ot"'
t"'OH
t:<l~t-3
N
.0 ~ :;; .
c::: ()t-3Z
- _-'~-"_'_-_""--"-_"-- ---'---I-'l--O---
C'l tx:l
~ ~~
.. H
t-3
N \

\ \

\ ~

o o

00 z

o o

E)-<oo

~

,

.... o

....

_______________________ N_ .. _

I .... VI

-- --_-.;

(

It< ,

" I til

S

:e::

8

C')

?::

1><1 I

.!::

til

til t>1

I~ o

o

00

r

o

o E)-<~

_____ ;1

,.,

\~I

• I

~

I I

5

I~ 8

o til ~

tIj
0
• ~ "l til ~
• 0 ti to ~
• q )- t"i
Z ~. Z H 8
0 ~ 1-3 H
~8 trl trl 0
Otrl ::tI Z
til • ~ (Jl
1-3 • H
e- Z
t-< (j)
)- -
til
tIl to
t-t t-t
H H
1-3 1-3
N
0
~ ::tI
1-3 hj 0
0 t-t
~ _, >-
Z
1-3 ~ 0
H trl
0 ::tI
-
- ,. .. 00
\ ~
.... I
, 0

0 •

o

to trlq Z(Jl

• q

~ ~

o

-

I~

~

1-3 o ~

~

H n

-

I~

E)-(" '" ---- __ ~[!J !

o

(

• • •

z

o b:!1-3 t-ttrl ><: H •

1-3 •

ONZ

8~

• 0

~

~ H o

:x:

H t-i

o o 00 ~ '0 o

E)-<m

I~

-

I~ S

o

5S

1-3 H ()

-

(

... 1

-

H Z til H C trl

~----~~------~~_,~ V1

t-'
t-i I'tI tz.:I CIl tz.:I 0
H tx:I ~ I'tI 0 I
C'l tx:I t"1 ~ t-'
::r:: t"1 Z H N
t-i ~ I-,]
I-,]
t:1 :;0 H
0 0
HO ~ ~ c:::: z
~ til
_Z:;Q~Z ~
t:H'-I I-,] ~ ~
OON
C::O tx:I H
tdCll>* Z
~~ ~ ~ -C'l
0 ,....
;So~ CIl
I-d
ZZI-3 t-I
C'lt-lH H
• ~ n I-,]
§~ R'>
tz.:I
t:1Z ~
0:><
~H ~ ~
tx:ICIl :;0
~I-,] '-'
HH 0 ~,
CIlC'l
tx:I::r::
t-i ...
0 I~
,....
00 1.0
~ 1.0
>
C::'
0 I-,]
0
~
t-3
H
-0 C')
'-'
e- t4 .0 E}l'lJ......
ttl ~ ~
I I I I I
, , , I I I
~~ td~ CIl ~ ~ ;)~
5~ t-I
~ t"1 to< 00
tz.:I t-I I
~8 N ~ .....
.. t:1 ~ c:::: H 0
t-i~ >~ 8 S ~
1-3tx:1 C::~ C"l Pi
0:;0 :><. x :;Q
. H
t-<" t-I til :>< ~
!;!~ >
:~ :;08 :s:: ::r! t-I
H t-I
~x K:n 1-3 I-,]
X 0 til
t:1~ td~ g; > ~
8H to<
tx:Itz.:I n~ E til
tx:Itx:I g] I-,]
!'d~ 0 ~
:;co til H
• Z tx:I n !:a
C'l 0
0 ~ ~
tx:I t-I >
CIl H tx:I
1-3 :;Q ::r!
t:1 N H
.-tx:I- ... _ •... '_.- -1-3- - '_-""'_-"'-- -,,_.,_ ·-··.······--··.-·-·-1··"----- .. __ ... _ .. __ ... _--_ .. - .. -., ...•. -.---._.- ---._-_ .. _--_-_"
tTl N
I-d Z I
0 t-'
~ Vl
t:1
t:1
~ "

> .0
t< M tx1 tI:I
I I I I I
I I I >~ I
CIl §~~ ~ o00f:}
8 Z ~> ::a~~t<
~ COl Hf;; 8. H
o ~n, > t"f o @~
to 0 0 ~ ~t:I
t"f ~~~ tr.ltd
0 t-' ~~ ~ t"fO~
n [%j~ 0 . HZ
~ ~t-C::a 1-3 til
• ~ tI:I NH>
til ~@ t"ftx1 >Z~
> til g8
~ ~~. . OO~
~(") 1-30
~ ~ 01-3
0 0 ::a~ ~n~
c:=~ · is
~ 1-:1 p:: 1-30
til 0 f;; H~~
~ ~~ b n~
~~~
til ~~ n s
[%j 0 ~~n
n ~ tx1 Z 0
O~ t"f X~~
tlj H
~tIl ::a 1-3
Pl· N HO:;O
::a 0 . en Pl •
H ::a ~
~~ ~t-C
~ Z H X
tjO H 0 -----g--~~-
-.tI;I-~---~-----b:l-
t"f
~g H
~
=~ N
I .. -

Itp' , ,

T ,

.:

I~
0 -
('/) \0
I- I,CJ
N
I >
0 l- e::
V! ~
00 E;::
0 -
X
~
H
G1
0 ~
0
:;0
G-t~ t"f
0
0
(I)
j~ tIl
'-' I-' N

..... _--_._.--_1_-.- __ .. _---_._-_ .. _-_._._ .. __ .- .. . ..

lV!

.. _--.:-

I~

.

:>.-3 00 o O:;d

~O H~ Z~ O.

o o floa o

Eft -err=;

...

I

I I ,

\

,

\

" "

-_ --':-', ---'

;, en ~
t'tf 0
to< ~.
H
~
~ ~
H
Q ~
~ ..
0 (

\

E)
'IJ
0
"'it tn "
t'"i I'd ~
~ t'i
H ~
~ 1-3: H
l'J 0
::t1 Z
til ~~

----- .. ~.

I lit n
0
0 ~ ~ ~
en t-3
~. I~ M
"
0 1>< 1(3
,
I~
q_ I~ 'x
s: IR<!
~
jO n t-I
0 z
Ig ~ G"l
Ij< ItJj r:r [1]
I I 0:1 n
I I I -. . . I 0 > 0
I-! 9 R ~:f!N~ n 3:
c:! H~Ot'l X M
~ ~ • t'"i. Z to< tn
Z t1 M »-
1'--3 .~ .. VI 8-- en ~- o
H ['l H ~~ 1-3 X
Z· " t"1 trlt"1"
I t'"i Ot-<O· OJ " ~.
0 til M 0 en I
c::: ~ ::tI ~~~tn \' ~
1-3 trl ~ H >
• '"0 >n·"li-aji-aj· C>
t"l O. .
:E: .... X. ;t1 &
0 ~ H 1-3:
c::: • '"0 1-3 :e:I-(O ~ "
1-3 .. > ?\
1Il >H01-3
<: o tn· • t'i"X ~ '-
lr.l ~ t"1 ;::0
• :e: no
n ::-; tf)o:e:
0 til • t-3~
;::0 ~ >t'lVl
>- t-< 1-3
1Jl:E:::O
N t-3 ::-;0
0 0 .a. Z
z H Cil
t'l E; 8 • '0
.. ::ct-3 \.....;,Q -
~ :t< 7~
H >;::OtJl
z t1 0
»0 ::C:E:n
<: ;::0 HHO
In t-< 8Z::O
Cil>
~ tn ><
t"l.
Z ,;:
• • ....
~ '"
0
U2 hj :u
"tI e- ~
t"i ~ >
H 8
t-i ~ H
til 0
:u :z:
til
, ~
€f- 0 ~ I~ o
en
0
... ~
0 11-1 t-3
trl
l~ ::u
I~
Oq_ Ix
g: 1><
(_ Ig ,to
Ii< l:r 1tx1 r-:
I I
I Je I I - '-l
t-3 o ~ O· t-' 0
~ H 0 til
t'I- ~ t-< "
Z t"i 1-3 ~ ~
H t-i til H ~. , r-
Z· 0 ;a ~ J , ?\
[1l Wr
0 ttl ttl j ""-
::u »- 1-3 t-3
t-3 ttl 0
0 t-3 to
~ til ~
1-3 :u ~ ~ -
z ~ • ~
ttl • •
trl til
:u .. ~
til Q • (1l
~

..
ttl ttl
0 ~
:u t-3
0
ttl 0

~

~
t"l
(-; fd
t<
tJ:l
t"'I
X
• ..... o t ..... N

~
0 ~ I~
til
'" It<
0 IRa
~
8 H
00 Z
~ Q
I~ til
I~ 0
lin It< 0 c
)-
I I I ~
k I I I t'1
~ tzJt<tIl t-3~
H YJ HO~ 0[11 0 I~
t"' (j)q ~t-<
t'1 o ::r:
0 t-3txjln Hl1l ~~
t-3 ::d ::ot"l ~~
0 )- t-<'OH
0~t-3 . ..
~ N C N 0"1 til
'H 0 ::d ::t" 11l I til
0 Z t'l ~ co
0 tzl ' t'"1 t"'
rc tr:IO
tzl ::0 H»oO 01
tzl Zt:ll~ t'"1
::d t"I tIlH H
0 tzl HZt-r,S t-3
~ )- OGlO N
til tzl ::d
tr:I ttl • H ~
• ~~
0 t'"1
c: Ht"I 0
1-3 00 )-
til ttl> 0
H 0
0 t-< .. 1-3
ttl 0 0
qH
0 t'Ij t-<
::r: ~ •
01 HtIl
8~ .....
1-3 0 N
0 - 01
o g;tIl t-t
tzl c:::t:I 0 ......
Z tzl::O 0 U1
1-3 0 ~
tzl ~tU
::0 0 1-3
• ~ 0
I:r:I
I:r:I t-<
-o
til - -- -._-'

.:
~
0 ~
C/)
0 I~
I~
Ef-oo *), 0
I~ g;: c:
H
()
I~ ,OJ Ig 0 n
I I t l~
!: t k t
< <tIl~~
til til H tIl~[Il[ll 0
rc - ::0 I-( t-< .
n o rc n· :e:
0 0 0 til til H
::0 :;tj t-3 ~~~~ !2:
>- > 0 Q
t-zj 0"
N rc , .• z I§
N 0 trl N G)tIl C/)
'0 Z »- on >- C/)
Z [tl ~ ZOtll:3:
[Il [Il<~
() ~ ttl tJ:I
:;tj 0 ~ 8~[T']t"i
~ :3: ~ ~tIlt-3H
[tl 0 ::0 1-(t-3
c: 01-(" N ""d
e tJ:I G) :e: . ~
[Il > ~ ~tIlC:
ttl () • :EHt-3Z
to ~ ttlG)::ot"i
»0 ~. 0
t-3 t-3 ~t-3 >-
c: 0 • tilt='
~ :r:>-
Z t"I H"!lt-3
H t-3. 0
H Z
Z [tl :Eg;t-<
• H •
0 zz
tz;I G)G)Z
til 0
fq 0 ...,
z::t:tJ:I 0
::0 Ht"i I
H tJ:It-3H ...,
:3: ~ t-3 N
• [Ill-(N
>-
~ ~.
• t'Ij
• 0
• ~ ~ ~
Z t"'I S5
0 »- t"'I
1°1.0 .. Z H 1-3
tJ:lHttl ~ 1-3 H
Z • [1]. 0
G) • ::tJ Z
8~ • til
~~~
>~
tJjt-<>
HtIlK
ttl til
t"'I~
O~H
• Z
I"IjI-Jj ~
0»-
::tJ::tJ
~Itl 0 I~
1-30
HtIl
OH It<
Z8 0
H I ReI
1-30 CO
OZ I~
• ifao
~
til
r-
Ig 0 »-
ltD It< Z
I I I 1-3
k I I
sss ~tIl~
H ttl 0 1-3[11 0
tot • ttl 0 ::tJt-<
t"'I Itl~ Ci:l'
tIlttl. til til
8 HZI"Ij til> 8
0 0 0 ~;;;~
trl~::tJ
t-t 0 ::tJ. 1-3
rl ~C::~ 0 0
):>- 01-3 ~tIl
~ C!ttlt"'l 1-3 til
1-3 0 ~>1-3
1-3 tzltll»- [T]K~
::r: • 00 > til •
~ ~
0 t-<> • ~ til
C! 08 H»- tIj
G) C!»- t-31"z.1 »-
::r: ::c. ::0
• :E:t-i
Ot-i to<
Z til .\
-8 ~~
I-3H
:s: 1-3
Htrl ~~
z ..
t-3 HH
rlZ Zt-3
::tJ0 Ci:lN
I"z.1 ..
~~ ~ -..l
rlt"l tIlt"'l I
0 1-30 CO
~> ::0»-
HO • 0
8
::r: tIlt-3
>0
tJj
• to< IE
~ I~
~ I~
.€j' 0 rn
~' 0 It-i
Q
0
~o~~ til
;. lfl
" 1~lil~
(
, If 1, .2
- I::'
k hj \ 01/
H :> ...
t"I ~
tot [Il Cf.l
8 t:1 Cf.l
co
0 S;
"C :t:
>- ttl
8
8 t"4
[Il 0 ~
:;tl n
z ~
~,
H
~
[Il (

.'

n
",
, IE
~
ttl
>.
1\0 Ul
til
fi' 0 ~ I~
til
0 I~
I~
/' ~oq. ~ I~
\,
0
. 0 ttl
8
H
0
0 Z
"
/ -
am ...... / X·
/ ..,
Yo H
G'l
" ~
, ..,
101 I> IX Ig , 0
I I I I " ::tJ
I I I . I ,
01t-rJ ~ ttlUl~ G'l~Ul~ " t4
t4):- H ~i;;1\) Otrl):-trl 0
O~ I:"i >t-sj~ ~ 0
Rtsl I:"i !tT1~ 8~tsl '\ tr.I
80 O···t-:3~ trl
trlO 8 ~. Ult-<t'1 -
:'~ 0 ~ t<> >
t:l8 • ttjO~
~ 0 ~trlC:::: trlt'1
c::: [tlt'l~ 1-3t':1Ul
~ 8 OttlZ ~ttli;;
H til •
~ ~ ~H Ul::S:tsl
trl 0 HZ 1-3H8
trl 0 >O~
~ 00 ~ O·
t'l c: I:"i~ Vlt'i 0
en ttl trl ~t'l~
ttl • 0
• . ~c:::: H:t:t':I
C .. 08 :a ~ ~.
1-3 q.
0
~~ XX

~ tr1~
. '
X
H
r "

(
101
, I
g
tr:I
n
~
~
H
t"'
t"'
1-3
0
~
H
0
0
t-t
tr:I
::0
0
C
1-3
tr:I
• (

",

n o ::0 Z

<:

CIl

n o ::0 >'

N

-0 Z '[rJ

1-3 o

to<

I~ g

o 1Il 1Il

I~~

zz (j)(j)

n

trl

18~

I ~

1

"

-,

g:
IIJI 1>- I~
I I I
k I I
:;d ><~
H t<l .trJ
t"i -til tjt<:
t"i "11 ~:;:
0
~ Z "11~
-0 til •
H ::i:
"11 tn H{Jl
)- t"i g~
~ t<l (J)
t-3 t"i.
t<l I-Ij t<l:;:
~ 0
Z ~ :I:CZl
• H):-
~ t-3~
H ><{Jl
~
t<l . ~


(Jl
~
):-
t-<
{Jl
~
H
~
:x:
><
---
:x:
H
t-3
~
H
Z
(j) ,. o

........ ._-----.~

.:

l

h:I
0
t1j lr.I ::0
t"I -e ~
~ t"" ~
H 1-3
::-; 1-3 H
t<J 0
::0 ::0 Z
H lr.I 0
::0 Cj)
H :r:
Cil I-i
:r:
I-i
.
..
t::I 9 I~
~ c:
0 ~ Z. C
I-i C
en 11-1 ['l C
C;4 ::0 III
t::I t"'
0 0 I~ ['IJ
c:::
III ()
t'4 t::I ~
I~ ['l 0 a
og_ c::: tr.
H~ ~ (1 01 v:
1>- Ittt ::0 t'1.
I I I I ! __ \. ~ 0 ['l It-<
I k I I til
" t'" tf.I~ Ul n I~
trl H H ~ttl t,.. ... ::0
t"" r- Z £11'-< It< 0 C/J
[tl t"" ttl tn I-:l
):- 8:=: 0 't:I til
1Il 1-3 OJ to< .trl • 0
t'l 0 );.0. ()~ til It<
n 8 -
0 to ~ ·0 . ttl II'<
c::: ~ l"l <1Il I \it 0
t-3 ::0 [1])- tn 1°
(f.) 8" ::Oh:l ~ I-i -e
H t-l ::0 lr.I t'l . It< t'l
c :t:l- [I] r3 Z
tzl Z 1I1 t<t< 0
• '"CI .. ttl - IV'
0 0 :r: M It<
tlj Z H:€ Z I~
11l 8~ 0
C H • 101 'tJ
:I: ttl >< t'l •
01 H • tn I~ z. ....
.t'i ~ IUl
<: H
ll.I 8 • •
K; 00 - Ig
n n I
0 )I- 0
~ n <: •
n ttl -
0 ::0 1
~ ::0 til ~
0 F.
z H >< •
t'l Z cD
(j) :I: ~
H
1-3 t-3 e-
o ~- ~
..-< - -~-.-. - - ~ - -- -~~.~ - ---~ - ............... --~-- -- --~
~ ..
:e: ~
t'1 ~
• • !\
/' (

,

.,' 0 ~
til
0 I 1t5
I~
00
( ~. It<
,
, 0
0 • t'l
, . I_-i
,-- .. >
t<
I> 0 I~
IRO
101
I
til
~
til
RO ~~ til
~ HH U1
~~ I
H t'lt'l 0\
tt • ."
tt 8
1-3 >
t'l~ 7'0
0 tIlH
to ~
tIltrl
~ 1-3
1-3 :'8
t'l ttl
~ 1-3 til
Z .:c
• ::u:e 0
O~
~.
\.. ... ,. --1-3-1-3- ..
O:C I-'
::u .. Cl'I
><0
• ::E:.
1-3
0 ,

-.

'-, .. --..,-

....
Ul
I-rJ o
0
t-.j til ~
t-t to ~
)- t-«
Z H 1-3
~ 1-3 H
M 0
::0 Z
til ~ It '-OJ
I
k ~~
H
t-t X~
t-t Ht'l
t-t
1-3 ~~
0
to t-<~
~ OJ ..
t-t
1-3 O:s:
M OH
~ ~~
Z MM
• ::0
• 0
Z
tl:l
t-t
H
1-3
N
..
:z:
0
tJj
.. -.~.- .. -t:'.----.
H
~. 1-3
~ .. N (

,

.... U1

II" .:
<
~
t'I'j o
~ 0
::0
>
N
0
Z
M (0~--_"'~

-----...,p.

',. .."
t'lj
'. 4~} ~. I~ til 0
:x:J
td ~
~;c I:"' ......
H 01
~ 8 H
t ::tI 0
~ H Z
o
~ ::r:
:"'-1 1-3
, IE
c I~
~
I~
I~
0 I~ .... "
~ <
OJ rn
t1 n
0
.,
PI
N
0
::l
(D (

...... '.

(
1,=
I
til
)-
3:
~
0
~
t'1
t-1
t'1
)-
til
ttl
• Ol
~
1>- 1t:l1 1§1 0'
I I I
I I I 0
:f.: t-<~ :e:'~
H g~ Ht'1
r- f!t<
t"i ::tI
t-zj :e: E}\
~ :e:ti OH CIl
[Il »):- Ot"i
til t<1-3 <1:"1 CIl
'" trl CIl
• ~Z ::tI ..
:r:0 til
1-3 ::tI :e:
0 0t:l1 t:l1H
CI:"I .. t"I
t-4 (j)~ :r:t"I
tr:I :r:.
)- • H:r:
~ ~ 1-30
tr:I t"I
1-3 til XO
:r: 'C • til
~ •
0 .. :e:
c H
(i) ~ 1-3
~ ::r:
• t-<
0
~ ~
~
<
[I] ...

"

t:l1

..

~ 't1
t"I
CIl ~
t<
't1
~
(J)
til
~
w
t"I
):-
(j)
0
::0
):-
:e:. (j)tIl
O::I:
~g
".1 8
0 t:-t
• hj ~ Ht-<
• t'f ~ Z)-
• ~ trl::tl
~~I~ 1-3 0
~ H to)o
t"l 0 )o(j)
~ Z tIltrl
lJl c:: • til
0)- • HRO
t:-t • Z
O1t'i (j)
t"lt-<
O:::e:
ttI::Z:
t"ltrl
ZZ
OX
~
H !
<(/l I
H \
no
trlttl 0
It"l
<:z
[11 .. ... ::0 I;
::0 trl
til> 0 c l'
>~ J ttl II
H t'f (
t:-t ~ ~
t:-t 0 !
ttl
»-
til
0 til
w
Ul 1
~ 1. .• 0 . ,
I~ . 1>- 101 e- ,
I
J' I H
I I~ I Z e-
n~ I\) z::o trJ
~I:'l OC::
• t'i o :::e:z ~
[I] ?:: H
(/l)o • Hhj Gl
~~ t"»- ::x:
(/l t"?:: 1-3
1-3 [I]
8Z [I] Ol o
00 to t'iH >
:::e: til Htil t'i
~ 1-3 tt
[1]0 ~ N!3:
t'iZ .. 0 -
[>] til (/l
»-lJl :::e: t'i1-3 t:-t
tIlt'i H trl H
trlH t"'I )-H 0
• t:I t'i ~3: trJ
trl ttl
1-3 hjO (/l
o 0 t'ittl 1-3
~ )01-3 ::0
".1 1-3> 0
t'i t'i Z Z
.. > 1--3 (j)
1--3 .. -
z
0 RO .:::e:
H
. til fJ t'i
t" t'i
H •
C ~
ttl [rJ ,
(/l
", .
• to til
»O::r::
~ lflO
0 tIl~
til ::tI H8
to ~ Z
• t'i ' .. c;l t-<:
• H 8 " »-
• ~ H ::tI
(& 2: 0 0
0 ::tI Z »-
I 1-3 ~ G1
. , I [1) • [IJ
~:3:~ •
OHO •
O::tl •
"""":-0. Zt:I~
" 01:-1
8t"l8 ......
H 0t
1'1j00
t"'::tIZ
>
Zt-3tJl
~ o '::x: 0
0 ~
tIlt-38 -
::r::::x:
0[1)0 q _"
::tI . 0
t-:1t-z:ltII "0
• Ht"l t"'
t"l >
t"'tIl o t-<:
Ot"l "0
• 1-3
( »- > "
til
til
0 ,p..
c:n
0 t-<:
9
~ ~
Z
H [1]
I@ z ::tI
><. Cj) I~ 10' 1>-
I I I I I
I I I I I I
O'::tI til tJjtll::X: t"4t"40'1 t'i1-3 ~n
• 0 t"I >1-3;x:. [1][1] o~ o::x: ~
toot '0 n::o::tl ;x:.>t-z:l 00 ::0[1] 0
t'i ~ ~. 0 <:tIl1-3 ~ >
• [1] [1] • :c til 1-3
0:1 IJj no til .. 6;; ~o
[1] t"I 0::0 I"Ij
:c ~ :::OH to<:::o::tl ::00 • <:
H • ze::: oc:::o [1]
z • [1] C:::Z3: o:ltll ::0
t:I ~ ::0 >~ ..
H >1-3 no toott"l
I"Ij t"I zo <:Ol"lj toot'i:1 G1
t"' t'i 0 H:::OI'1j • III 0
0 H til Z • 0
:e: t-3 1-3Z HttJ ~ '='
.. 0 o til 0::08
H Z > ::tI
to< ~ no • :E:n til ~
toot [I] ::x:. ~
H toot [1] .. [1] ..
til ['Ij ):- z ~
):- ::tI1-3 H 1-3 >
1t: til 0 tIlZ 0 ~
(_ ,~ ['Ij I'1j 1-3 til tr1
01-3 ::OH r.j,
~ 1-3 :;0):- • 0 ~ ::0
0 ~ ['Ij tIJ
() O:ltIJ til 1-3 til
• I'1j ?:j~ • to "
toot •
t-3 > • I
0 1-3

_. G1
0
~ ~
0 t'"i
t1 H
Z
N rrl
t-<: 'tl
0 »
. • Ul
) Ul
t'4 H
H Z
Z o
t'l . . G-\ ..
..... 0
0 ::0
t'l
0
e::QO 'tl
1 t'"i
)-
" t-<:
0 lJ1
I-'
X
Ix I> I ttl 0 '='
I I I t'l
I I I t"i
::tIO ::tI ~ )-
t'l::O ~ 0\' t-<:
t'4H :;a
[1]< q 0
>t'l d ~
til tel ~ , .
t'ltll til
t-I 0 Z H
8~ d 0
o. 8 t'I'j t'l
til >
o:S: H ~
CH 0 [I]
8t-1 [I] ..
tnt-l
H" :><. Z
0 .. 0
tr:I>
• til t:J tlI
0 t-I
til ~
0 Z •
0 0
Z t-3 ::tI
tr:I
> tlI til
til tr:I "0
Z •
I> 0
~ 0
c:
til 8
til
o H
t-I 0
[I] [I]
)- •
::u
[I]
0 t1j
0
til Vol ~
1-3 '"CI ~
::0 t'1 G)VoI
CD H i-:) OX
Z t-3 H 0V1 ~O
, (j) 0 ~~ t"'::o
Z 1-3
lr.I t'"
H. HI-(
0 z>
[>:Itt - [>l::O
H .0
, OZ 'tI'"
, t-zj[t] ~Gl
lflC'l
V\S;!O ltl
Hi(Q
I-( Z
0 (j)

e-
H
Z
M
V\ :tI
[Il
0
ttl
tt
>
I-(
'ti_
C >-
til
In
~.
0'1
ttl
H
Z
n
I~ It< Ito X
I . I
I . I I I-(
O~ N~ lrl
~52 H ~ .i til
OGl VI Z
)- o:z:: M
=::0,0 ct1 ;r:.
X Z X
O. 1-3i---3 0 t-'
c:::: til 0 <: N
H'tI t1
no 1-30 :Q
X til o· ..
t"'1-3
--<t'" 01-3 . ::0-
~fi ~
no
t"10 ;r:..
OX 1-( .. t1j
til >- .I
t"l'"'l >-G1 X I>
::co no , [I]
::0 :;0 0 _
1--3 00 ~
Otrl til 0 .'.
>- tIl'tl In
Glt-t • H 1-3
Ott Z
> ... n H
t-t ::z: ~
\ t"'E I'IJ
···t ttl 0
HtIl t"1 ::0
ZI-i X I-i
t'1 • ~

1-3. t'Ij ~8
t'Ij 0 ~f:;
~
~ ~ ;.:..
5; U1 (j)t_-i
t-3 to< t'lH
~ H Z
M 0·' 1:7 tOM
::0 Z ~ ;.:..
til $III
H til
Z Htil
M Z:r:
$III G)O
• :t1
0 t-3
S
Vl
H
1:7
[I]
.. o· " "
M tr:I
,,' C C
en to
0 \D t_-i
to< ;.:..
to<
.. to to
~ 00 H ;.:..
H () til
Z ~ til
Cil w
I 0
I tg VI
to< ltD to<
I I I
I I . I to
" . ~ " c:: O· H
~ O~ til R
t'Ij [I]
0 t_-it'lj :a:
t'Ij ~~ ~
t'Ij
Vl • ttl
~ ~ tr:I
I <:
~ 0 [I]
til "
[I] 1-3
::r: H ;.:..
()
~ ~ t-3
0 to H
f'J 0 0
::0 ·Z
)- ~ to<
o Z 0
t-3 .., c::
H ..
0 to
Z " ::0
• tr:I ttl
til ~
to rr:I
• "

ttj
0
"
:e:
H
t:-t
t:-t. t1j
0 t<G)
~ >0
~ ::0>
'" Ot"i
8 >
H to( G1t"i
0 0 tr)H
Z .. Z
ttlM
t-t >
H lIlRO
Z 1Il
M HlIl
Z::r:
RO CilO
~
0 8
c:::
t-3
til
H
0
[tl . .,
~ ~
['I] C'l
0 0
" m ttl
en t"i
( ~ >
.-<
H
Z 'U
G1 >
til
'U l/l
H
() w
X '"
~
H
Z
G1
t;j
H
()
X ~ til
H ::r:
WN ~ 0
0 ::x: ~
I t< t-3
til '0
0 1-'0 H t<
til til ~ til til >'
to t'1 ~ 0 t-3~
t"I ~ ~O >'0
H ~ z>
t-3 :r. H t'1 OG'l
t"l 0 t"l3: t"lt"l
~ Z til 0
tIl~
~t"1
>-
::0
.tj
>
(j)
" t"l
.0
.0 ~
t"l
4'/- tj
0 to
t'1
~
0 to
>
. til
til
~
1-3< > ~
Ot"l ReI :;:
~
tIl~ 0 H
1-3 -OJ Z
Oeal I .: (j)
tOo I
0 > til
1-30 t"i e;\ to
!I: t"i t"
t"l:;: H
!I: g t-3
~t"l ~
C::Z 1-3 '~
Z ::tJ
• ~
~ c=
• Z
til t-rj
> >
"IJ ~
• t"l
al
t"l
..,
til
H
Z
<
0
t"i
<
trl .,
·0
..,
~
t<
H
Z
G1 h;I h;I
~ f; 0
~ ~
~ ~ g!
~ H
~ en 0
o VI en ~
:.~ H
:z
(j) ~

~> §
• E3 ~
G)
~ tt:1
HO
~~
00
H
t:I
£%l 0

0 .,§ l§
( 0 - \

0 0- ~
r \0 f;
to< to<
I'd :;
0 0
00 u:
t-3 u:
~ u.
5 v
I K
I .0 t""
t< ~ ~ t:d H '"C
I I I I ~ C
I I ~ i;~ u
~~~ r,
t"" 1-300 ~
~~t:Ij .t"" H t""
I ~~ t""
~~~ ~ • CIl
£%l ~ t-<
~ H ....
t:I~~ I t:I 0
CIlS~ ~ £%l
> 1-3 S ~ CIl
ZCIl .~ 1-3
t:I£%lH e- r:g
rj~ CI.I
£%l ..< Z
~O G)
1-3~ H
Z
• > CI.I td
K Z H 0
0 1-3 t:I CI.I
c::: .. £%l 1-3
~ s 1-3 0
t:d 0 t:Ij
~ [:: I':j
(")
• 0 £%l
~ .~ H
\ • ~ ~
CIJ ~
td ~

..
";, -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful