SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN NEGERI PAHANG 2010 EKONOMI KERTAS DUA Bahagian A (30 markah) 1. C 2. B 3. A 4. D 5. C 6. B 7. D 8. D 9. C 10. B 11. D 12. C 13. A 14. D 15. C 16. D 17. C 18. B 19. C 20. D 21. A 22. A 23. A 24. A 25. B 26. B 27. C 28.

B 29. B 30. C

Bahagian B (30 markah)

1. (a) Terangkan maksud Keluaran Dalam Negara Kasar. (b) Terangkan perbezaan antara (i) Keluaran Dalam Negara Kasar dengan Keluaran Negara Kasar faktor

[2]

(ii) Keluaran Negara Kasar pada harga pasaran dengan Keluaran Negara Bersih pada kos [4]

Skema Permarkahan (a) KDNK ialah jumlah nilai barang akhir dan perkhidmatan yang dihasilkan dalam sesebuah negara oleh faktor-faktor pengeluaran yang dimiliki oleh warganegara itu dan warganegara asing dalam suatu jangkamasa tertentu dan biasanya satu tahun. [2]

(b) (i) KNK = KDNK + pendapatan faktor dari luar negara - pendapatan faktor ke luar negara [1] Perbezaan antara Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) dengan Keluaran Negara Kasar (KNK) ialah pendapatan faktor bersih dari luar negara (iaitu pendapatan faktor dari luar negara – pendapatan faktor ke luar negara) [1]

(ii) Perbezaan antara Keluaran Negara Kasar pada harga pasaran dengan Keluaran Negara Bersih (KNB) pada harga faktor ialah susut nilai, cukai tak langsung dan subsidi. [1] KNB harga faktor = KNK harga pasaran – susut nilai – cukai tak langsung + subsidi [1]

1

2. “ Peningkatan kecenderungan mengguna sut akan meningkatkan tingkat keseimbangan pendapatan negara.” Dengan menggunakan gambar rajah, jelaskan penyataan ini. [6]

Skema Permarkahan

Penggunaan Y=AE C1 E1 E C

45° 0 Y Y1 Pendapatan negara Rajah = 2m

Keseimbangan asal dicapai pada titik E apabila keluk C bersilang dengan garisan 45˚ di titik E pada tingkat keseimbangan pendapatan negara Y. [1]

Apabila MPC meningkat, maka kecerunan keluk C menjadi semakin curam kerana MPC diwakili oleh kecerunan fungsi penggunaan. Keluk penggunaan akan menjadi lebih curam, iaitu bergerak ke atas dari C ke C1. [1]

Keluk C1 bersilang dengan garisan 45˚ di titik E1 pada tingkat keseimbangan pendapatan negara Y1. [1]

Kesannya, keseimbangan pendapatan negara meningkat daripada Y ke Y1.[1]

2

3. Dengan memberikan contoh berangka yang sesuai, terangkan bagaimana nilai wang dihitung. [6] Skema Permarkahan Nilai wang ialah keupayaan suatu mata wang untuk mendapatkan barang dan perkhidmatan. [1] Nilai wang diukur dengan menggunakan indeks harga pengguna. [1]

Katakan indeks harga pada tahun asas (2000) ialah 100. Pada tahun 2009, indeks harga ialah 140. Indeks nilai wang 2009 = Indeks Harga 2000 X 100 Indeks Harga 2009 = 100 X 100 140 = 71 Formula ……… [1] [2]

Contoh berangka ….

% perubahan nilai wang = 71 – 100 X 100 100 = - 29% Ini bererti nilai wang turun sebanyak 29% Kesimpulan ……. [1]

4.

“Salah satu fungsi bank pusat adalah sebagai jurubank kepada bank perdagangan.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, huraikan tiga fungsi tersebut. [6] Skema Permarkahan

Tiga fungsi bank pusat sebagai jurubank kepada bank perdagangan adalah:1. menjaga rizab dan penyelesaian hutang antara bank 2. sumber pinjaman terakhir 3. pelesenan dan pemeriksaan bank (2 markah setiap satu iaitu Fakta ½ markah dan huraian 1½ markah)

3

5 Dengan menggunakan gambar rajah perbelanjaan agregat-penawaran agregat (AE-AS), jelaskan konsep lompang inflasi dan lompang deflasi. [6]

Skema Permarkahan

AE Y = AE E1 A B C E0 0 Y0 Yf Y1 Y AE1 AEf AE0 Rajah (2)

Lompang inflasi • Lebihan perbelanjaan agregat untuk mencapai penawaran agregat pada tingkat pendapatan negara guna tenaga penuh (1)

Berdasarkan rajah, lompang inflasi adalah sebanyak jarak AB (1)

Lompang deflasi • Kurangan perbelanjaan agregat untuk mencapai penawaran agregat pada tingkat pendapatan negara guna tenaga penuh (1)

Berdasarkan rajah, lompang inflasi adalah sebanyak jarak BC (1)

4

6 (a) Huraikan perbezaan di antara konsep stagflasi dan kemelesetan ekonomi. (b) Berdasarkan kepada gambar rajah yang sesuai, jelaskan bagaimana stagflasi berlaku.

[2] [4]

Skema Permarkahan (a) Stagflasi : Keadaan ekonomi di mana inflasi dan deflasi berlaku secara serentak (1) Kemelesetan ekonomi : Keadaan ekonomi yang berlaku penurunan permintaan agregat dan pengangguran (1)

(b) P AD E1 P1 P0 E0 AS1 AS0 Rajah (1)

0 •

Y1 Y0

Pendapatan negara benar

Keseimbangan asal dicapai apabila keluk AD bersilang dengan keluk AS0 di titik Eo dengan keluaran negara benar Yo pada tingkat harga umum P0. (1/2)

Apabila kenaikan kos pengeluaran berlaku dalam negara (1/2), keluk AS akan beralih ke kiri dari AS0 ke AS1 (1/2)

• • •

Pada harga P0, AS kurang daripada AD (1/2) Keseimbangan ekonomi baru dicapai di titik E1 apabila keluk AD bersilang dengan keluk AS1 (1/2) Harga umum meningkat ke P1 dan pendapatan negara benar berkurang ke Y1. (1/2)

5

7 Huraikan tiga faktor yang menggalakkan perdagangan dijalankan antara negara. Skema Permarkahan • • • • • Perbezaan sumber alam Perbezaan tingkat teknologi Faedah pengkhususan Meluaskan pasaran Perbezaan cita rasa

[6]

mana-mana tiga faktor (Fakta ½ Huraian 1 ½)

8 Jelaskan tiga kesan positif globalisasi.

[6]

Skema Permarkahan • Meluaskan pasaran dan perdagangan antarabangsa menjadi lebih bebas – ekonomi negara menjadi semakin terbuka – diukur oleh nisbah eksport/KDNK @ import/KDNK – Eksport/KDNK meningkat menunjukkan bahagian keluaran tempatan yang tidak diguna dalam negara meningkat • Meningkatkan pengaliran masuk modal dan pemindahan teknologi – menggalakkan pembangunan produk baru – menambahkan peluang perdagangan kepada negara kurang maju – mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan

Menggalakkan penggunaan faktor pengeluaran dengan cekap – Meningkatkan mobiliti faktor – Contoh pemindahan kemahiran dan buruh mahir – meningkatkan kecekapan pengeluaran – firma menikmati ekonomi bidangan

6

Meningkatkan taraf hidup rakyat – rakyat dapat menikmati lebih banyak barang dan perkhidmatan – pengurangan sekatan perdagangan membolehkan pengguna menikmati barang import yang berkualiti dengan harga yang lebih murah – pilihan dipelbagaikan mana-mana tiga (Fakta ½ huraian 1 ½) Bahagian C [20 markah]

9.

Apakah maksud pendapatan persendirian dan pendapatan boleh guna?

Dengan bantuan [10]

jadual, terangkan bagaimana nilai kedua-dua jenis pendapatan ini dihitung.

Skema Permarkahan Pendapatan persendirian adalah pendapatan yang diterima oleh individu-individu dalam ekonomi dari ganjaran bagi melakukan kegiatan produktif dan tidak produktif. [1] Pendapatan boleh guna adalah pendapatan yang diterima oleh individu-individu dari berbagai-bagai sumber yang boleh dibelanjakan dan ditabung. [1] Cara menghitung pendapatan persendirian dan pendapatan boleh guna:RM juta KNB kos faktor campur: Bunga atas pinjaman kerajaan Bunga atas pinjaman pengguna Bayaran pindahan (pencen, biasiswa) 100 200 100 400 10,400 Tolak: Caruman kepada KWSP Untung syarikat yang tidak dibahagi Cukai ke atas keuntungan syarikat PENDAPATAN PERSENDIRIAN Tolak: Cukai pendapatan persendirian PENDAPATAN BOLEH GUNA 1,000 9,100 100 100 100 300 10,100 RM juta 10,000

7

===== Jadual berangka ….. [3] Huraian jadual …….. [3] 10. (a) Bagaimanakah keluk permintaan agregat diterbitkan? [6] (b) Terangkan dua faktor yang menyebabkan peningkatan permintaan agregat. [4]

Skema Permarkahan (a) AE Y AE (Po) AE(P1) Eo

E1

0 Harga Umum P1 E1 Y1 Yo Pendapatan negara

Rajah (a) 1 markah

Rajah (b) 1 markah P0 Eo AD 0 Y1 Yo Pendapatan negara benar

Gambar rajah (a) menunjukkan keseimbangan ekonomi yang dicapai mengikut pendekatan Keynesian. Andaikan pada mulanya tingat harga umum asal adalah Po dan perbelanjaan agregat adalah AE (Po). Pada tingkat AE (Po) ini, keseimbangan dicapai pada titik Eo, dengan pendapatan benar adalah Yo. 8

Hubungan antara pendapatan negara pada keseimbangan Yo dengan tingkat harga Po ditunjukkan oleh gambar rajah (b) pada titik Eo. [1]

Andaikan tingkat harga naik menjadi P1. Kenaikan tingkat harga ini akan menurunkan pendapatan benar masyarakat dan menyebabkan mereka kurang berbelanja. [1]

Kesan kenaikan tingkat harga ini akan menurunkan perbelanjaan agregat kepada AE(P1). Pada tingkat perbelanjaan agregat ini, keseimbangan baru dicapai pada titik E1 dengan pendapatan negara benar adalah Y1. Hubungan antara pendapatan negara pada keseimbangan Y1 dan tingkat harga P1 ditunjukkan oleh gambar rajah (b) pada titik E1. [1]

Dengan menyambungkan titik Eo dan E1 pada gambar rajah (b) maka terbentuklah keluk AD. Keluk ini mencerun ke bawah dari kiri ke kanan menunjukkan terdapat hubungan songsang antara tingkat harga dengan pendapatan benar. [1]

(b) Dua faktor yang menyebabkan peningkatan permintaan agregat: 1. pelaburan bertambah 2. perbelanjaan kerajaan bertambah 3. eksport bertambah 4. penawaran wang bertambah 5. Cukai pendapatan perseorangan turun 6. Import berkurang ( Mana-mana 2 faktor @ Fakta ½ markah dan Huraian 1½ markah)

9

11 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan perangkap kecairan mengikut Teori Kewangan Keynes? [2] (b) Berdasarkan kepada gambar rajah yang sesuai, jelaskan kesan pergurangan bekalan wang oleh Bank Pusat terhadap kadar bunga, pelaburan, dan pendapatan negara [8]

Skema Permarkahan (a) Keadaan di mana tingkat kadar bunga tidak akan menurun lagi (1). Ditunjuk oleh bahagian keluk permintaan wang yang berbentuk anjal sempurna (1)

(b) r MS1 MS0 r AE Y = AE E0 r1 r0 E1 E0 MD 0 M1 M0 Wang 0 I1 I0 r1 AE1 r0 MEI I 0 Y1 Y0 Rajah (3) Kesan pengurangan bekalan wang terhadap (i) Kadar bunga – menunjukkan r meningkat (2) (ii) Pelaburan – menunjukkan I berkurang (1) (iii) Pendapatan negara – menunjukkan Y jatuh (2) Huraian rajah diperlukan Y E1 AE0

10

12 (a) Takrifkan sistem kadar pertukaran boleh ubah

[2]

(b) Dengan menggunakan gambar rajah, terangkan kesan ke atas kadar pertukaran Ringgit Malaysia dalam sebutan dolar Singapura jika (i) Eksport Malaysia ke Singapura bertambah (ii) Rakyat Malaysia menambahkan pembelian bon kerajaan Singapura [4] [4]

Skema Permarkahan (a) Harga mata wang asing ditentukan oleh permintaan dan penawaran mata wang asing dalam pasaran pertukaran asing. Kerajaan tidak perlu menyimpan rizab asing untuk menguruskan kadar pertukaran

(b) (i) Harga RM dalam S$ (US$/RM) D0 e1 e0 E0 D1 S 0 • • • • Q0 Q1 D0 Kuantiti RM D1 E1 S Rajah (1)

Keseimbangan asal – hurai (1/2) Apabila eksport Malaysia ke Singapura bertambah, permintaan terhadap Ringgit Malaysia (RM) meningkat (1/2). Keluk permintaan RM beralih ke kanan dari D0D0 ke D1D1 (1/2) Keseimbangan baru –hurai (1/2) Harga RM meningkat dari e0 ke e1, kuantiti RM meningkat dari Q0 ke Q1 (1)

11

(ii) Rakyat Malaysia menambahkan pembelian bon kerajaan Singapura Harga RM dalam sebutan S$ (S$/RM) D S0 S1 Rajah (1)

[4]

e0 e1 S 0 • •

E0 E1 D Q0 Q1 Kuantiti RM

Keseimbangan asal – hurai (1/2) Apabila rakyat Malaysia menambahkan pembelian bon kerajaan Singapura, pernawaran terhadap Ringgit Malaysia (RM) meningkat (1/2). Keluk pernawaran RM beralih ke kanan dari S0S0 ke S1S1 (1/2)

• •

Keseimbangan baru -hurai (1/2) Harga RM menurun dari e0 ke e1, kuantiti RM meningkat dari Q0 ke Q1 (1)

Bahagian D [20 markah] 13 Jadual di bawah menunjukkan guna tenaga mengikut sektor ekonomi di Malaysia pada tahun 2000 dan tahun 2005. Sektor ekonomi Pertanian, perhutanan dan perikanan Perlombongan dan kuari Perkilangan Pembinaan Pengangkutan, penyimpanan dan perhubungan Kewangan, insurans, perkhidmatan perdagangan dan harta benda Perkhidmatan kerajaan Perkhidmatan-perkhidmatan lain * JUMLAH Jumlah guna tenaga (ribu orang) 2000 2005 1738.0 1479.6 37.0 39.2 1333.0 1997.4 424.0 635.5 302.0 387.1 258.0 850.0 1744.0 6686.0 362.0 872.0 2059.5 7832.3 12

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

* Termasuk elektrik, gas dan air, perniagaan borong dan runcit serta hotel, restoran dan perkhidmatan-perkhidmatan lain (a) Apakah yang dimaksudkan dengan guna tenaga dan guna tenaga penuh? [2]

(b) Hitung kadar pertambahan guna tenaga di setiap sektor bukan perkhidmatan pada tahun 2005 berbanding dengan tahun 2000. [2] (c) (i) Dalam jadual di atas, sektor manakah yang digolongkan sebagai sektor utama, dan sektor kedua? [1] (ii) Hitung peratusan sumbangan sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga dalam menyediakan guna tenaga pada tahun 2000 dan tahun 2005. [3] (iii) Nyatakan perubahan sumbangan setiap sektor tersebut dalam menyediakan guna tenaga pada tahun 2005 berbanding dengan tahun 2000. [2]

Skema Permarkahan (a) Guna tenaga adalah tenaga buruh yang bekerja sepenuh masa dalam berbagai-bagai kegiatan ekonomi untuk tujuan mengeluarkan barang-barang dan perkhidmatan [1] Guna tenaga penuh adalah suatu keadaan ekonomi dengan kadar pengangguran yang sangat rendah iaitu 4% atau kurang. [1] (b) 1. 2. 3. 4. Sektor Pertanian Perlombongan & kuari Perkilangan Pembinaan Kadar pertambahan guna tenaga (%) -14.87 5.95 49.84 49.88 [2]

(c) (i) Sektor utama : Pertanian, perhutanan & perikanan Perlombongan & kuari Sektor kedua : Perkilangan Pembinaan (ii) Sektor Sektor utama Sektor kedua Sektor ketiga Peratusan sumbangan 2000 26.55 26.28 47.17 (%) 2005 19.31 33.6 46.99 [3] 13 [1]

(iii) Sektor utama merosot, sektor kedua meningkat dan sektor ketiga relatif tidak berubah [2]

14. Jadual di bawah menunjukkan mata wang dalam edaran dan deposit semasa di Malaysia dari tahun 2005 hingga tahun 2009. Tahun 2007 2008 2009 Mata wang dalam edaran (RM juta) 17 294.7 18 821.3 21 169.0 Deposit Semasa (RM juta) 37 098.6 43 577.5 42 121.1 Keluaran Dalam Negeri Kasar pada harga semasa (RM juta) 218 671 249 503 275 367

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan bekalan wang? [1] (b) (i) Hitung kadar pertumbuhan tahunan mata wang dalam edaran tahun 2008 dan tahun 2009. [2] (ii) Hitung bekalan wang M1 dari tahun 2007 hingga tahun 2009. [2] (iii) Hitung halaju pusingan wang dari tahun 2007 hingga tahun 2009. [2] (c) Nyatakan dan terangkan teori kuantiti wang. Adakah halaju pusingan wang dalam jangka masa 2007 – 2009 sesuai dengan yang diandaikan dalam teori kuantiti wang? [3]

Skema Permarkahan

(a) Bekalan wang ialah semua jenis wang yang ada dalam ekonomi iaitu wang dalam edaran (duit syiling dan wang kertas) dan semua jenis deposit. [1]

(b) (i) Kadar pertumbuhan mata wang dalam edaran = MW1 – MWo X 100 MWo [½]

(ii) M1 = Mata wang dalam edaran + Deposit semasa

[½]

(iii) Halaju pusingan wang = Keluaran Dalam Negeri Kasar M1 [½] 14

(i) Tahun Kadar Pertumbuhan Mata wang dalam edaran 2007 2008 2009 (%) 8.83 12.47 [ 1½]

(ii) Bekalan wang M1 (RM juta) 54 393.3 62 398.8 63 290.1 [ 1½]

(iii) Halaju Pusingan Wang (V) 4.02 4.00 4.35 [ 1½]

(c) Persamaan teori kuantiti wang , iaitu MV = PT M = bekalan wang V = halaju pusingan wang P = tingkat harga umum T = jumlah urus niaga [1]

[1]

Tidak sepenuhnya sesuai. Dalam jangka masa 2007 – 2008, nilai V relatif tetap (di sekitar 4 kali), tetapi pada tahun 2009 halajunya sedikit lebih cepat iaitu 4.35. [1]

15 Jadual di bawah menunjukkajn belanjawan kerajaan persekutuan Malaysia antara tahun 2005 hingga 2007. Butiran Cukai langsung Cukai tak langsung Hasil bukan cukai Perbelanjaan mengurus Perbelanjaan pembangunan 2005 2006 2007 (RM juta) (RM juta) (RM juta) 53 543 62 637 70 116 27 051 25 226 25 678 25 710 32 762 39 021 97 744 105 374 112 986 30 534 35 814 44 510 (Sumber: Laporan Ekonomi 2006/2007) [1]

(a) Jelaskan maksud hasil kerajaan persekutuan. (b) Hitungkan : (i) hasil kerajaan Malaysia bagi tahun 2005 hingga tahun 2007.

[2]

(ii) kadar pertumbuhan hasil kerajaan persekutuan dari tahun 2005 hingga tahun 2007. [2] (c) Terangkan arah aliran belanjawan Kerajaan Persekutuan Malaysia pada tahun 2005 hingga tahun 2007. [4] 15

(d) Mengapakah kedudukan belanjawan Kerajaan Persekutuan Malaysia bagi tempoh tersebut sedemikian? Berikan alasannya. [1]

Skema Permarkahan (a) Hasil Kerajaan Persekutuan terdiri daripada hasil cukai dan hasil bukan cukai bagi satu tahun (1)

(b) (i) hasil kerajaan = cukai langsung + cukai tak langsung + hasil bukan cukai

Tahun 2005 2006 2007

Hasil kerajaan (RM juta) 106304 120625 134815 Formula (1/2) jawapan (1 ½)

(ii) Kadar pertumbuhan hasil kerajaan persekutuan = hasil kerajaant – hasil kerajaant – 1 x100 ___________________________ hasil kerajaant – 1

Tahun 2005 2006 2007

Kadar pertumbuhan hasil kerajaan (%) 13.47 11.76 Formula (1/2) sekurang-kurangnya satu jalan kira (1/2) jawapan (1)

(c) Belanjawan Kerajaan Persekutuan 16

= hasil kerajaan – perbelanjaan mengurus – perbelanjaan pembangunan (1/2)

Tahun 2005 2006 2007

Belanjawan Kerajaan Persekutuan (RMjuta) -21974 -20563 -22681 Jawapan pengiraan (1 ½)

Belanjawan Kerajaan persekutuan mengalami defisit yang menurun dari –RM21974juta pada tahun 2005 kepada –RM20563juta pada tahun 2006. Pada tahun 2007, ia mengalami defisit yang meningkat kepada –RM22681juta. (2)

(d) Belanjawan Kerajaan Persekutuan defisit kerana kerajaan ingin merangsang pertumbuhan ekonomi Malaysia. (1) 16 Jadual di bawah menunjukkan dua buah negara, iaitu negara X dan negara Y yang mengeluarkan dua jenis barang, iaitu barang pertanian dan barang perkilangan. Andaikan keduadua negara ini mengagihkan faktor pengeluaran yang sama rata dalam pengeluaran barang tersebut. Negara X Y Barang pertanian (‘juta unit) 10 3 Barang perkilangan (juta unit) 4 3 [1]

(a) Takrifkan faedah berbanding (a) Nyatakan negara yang harus mengkhusus dalam pengeluaran (i) (ii) Barang pertanian Barang perkilangan

[2]

(b) Andaikan kadar pertukaran yang dipersetujui ialah 1 unit barang perkilangan = 2 unit barang pertanian, Jika negara X ingin menggunakan 10 juta unit barang pertanian, nyatakan jumlah barang pertanian dan barang perkilangan yang akan dieksport dan diimport oleh kedua-dua negara. [2] (c) Lakarkan gambar rajah yang menunjukkan penggunaan dan pengeluaran sebelum dan selepas perdagangan antarabangsa bagi negara Y. [5] Skema Permarkahan

17

(a) Faedah berbanding ialah faedah / manfaat yang dinikmati oleh sesebuah negara apabila ia dapat mengeluarkan barang dengan kos lepas / harga relatif yang lebih rendah berbanding dengan negara lain. (1)

(b) (i) Negara X (1) (ii) Negara Y (1) (c) Negara X akan mengeksport 10 juta unit barang pertanian dan mengimport 5 juta unit barang perkilangan. (1) Negara Y akan mengeksport 5 juta unit barang perkilangan dan mengimport 10 juta unit barang pertanian (1)

(d) Barang perkilangan (juta unit) (1/2) 6 Sebelum perdagangan (1) Selepas perdagangan (1) Penggunaan sebelum (1) 3 1 0 3 6 10 Barang pertanian (juta unit) (1/2) Penggunaan selepas (1)

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful