KONSEP ASAS ISLAM

ISLAM SEBAGAI AD-DIN SATU CARA HIDUP YANG SYUMUL
Fahrul Irfan Ishak
al_hakeems@yahoo.com
Disediakan oleh:

UNIKL-MITEC

AGAMA Bahasa : Ad-Din ( ‫ = ) الدين‬pasrah, menyerah, tunduk, perhitungan. Istilah Syarak : Ad-Din satu cara hidup yang ditetapkan Allah, mencakupi segenap aspek dalam kehidupan manusia, meliputi hubungan antara Tuhan dengan manusia dan alam.

Firman Allah bermaksud :


 Sesungguhnya agama (yang benar) di sisi Allah

ialah Islam. (Ali-Imran : 19)

Dalam ayat lain, Allah berfirman maksudnya  Sesiapa yang mencari agama selain daripada

agama Islam, maka tidak akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat nanti termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. (Ali-Imran : 85)

ISLAM Bahasa : Sejahtera, selamat, sentosa dan kedamaian, taat dan patuh. Istilah Syarak : - Patuh dan menyerah diri kepada Allah dengan penuh kesedaran dan kerelaan tanpa paksaan. - Peraturan hidup yang mengatur cara hidup manusia sebagaimana dibawa baginda Rasulullah

Rukun Islam
Mengucap dua kalimah Syahadah Solat 5 waktu sehari semalam

RUKUN ISLAM
Menunaikan Zakat Puasa di bulan Ramadhan

Haji bagi mereka yang mampu

IMAN Bahasa : Kepercayaan, ketenangan, keamanan. Istilah Syarak : Kepercayaan dengan penuh keyakinan terhadap Allah dan rukun iman yang lain. Kepercayaan mutlak mengandungi 3 unsur : Ikrar dengan lidah. Tasdiq dengan hati. Amal dengan anggota.

Rukun Iman
Beriman dengan Malaikat Beriman dengan kitab-kitab suci

Beriman dengan Allah

RUKUN IMAN

Beriman dengan Qadha’ dan Qadar

Beriman dengan Rasul-Rasul

Beriman dengan hari Akhirat

IHSAN Bahasa : Berbuat baik. Istilah Syarak : Menyempurnakan ibadah atas wajah yang paling baik serta menunaikannya menurut garisan agama Islam yang suci. Cara Ihsan :1. Ibadat seolah-olah kita melihatNya. (Khusyu’dan tawaddu’/ menghadirkan diri dan merendah diri) 2. Sekiranya tak boleh, yakin bahawa Allah tetap melihat kita (Allah berada dimana-mana)

ASAS-ASAS ISLAM

AQIDAH

SYARIAH

AKHLAK

RUBUBIYYAH ULUHIYYAH ASMA’ WA SIFAT

IBADAT MU’AMALAT MUNAKAHAT JENAYAT

ETIKA MORAL NILAI CIRI-CIRI

ASAS-ASAS ISLAM 1. AQIDAH

BAHASA

SYARAK

simpulan, aqad, I’tiqad.

Simpulan yang tetap atau kepercayaan yang kukuh dalam diri manusia yang berkaitan dengan ketuhanan dan kepercayaan agama

Rububiyyah , Uluhiyyah, Asma’ Wa Sifat Tauhid Sifat 20 Wajib, Mustahil dan Harus

Tauhid Rububiyyah.
 Beriman kepada tauhid rububiyyah bererti mempercayai Allah sebagai Rab atau Pencipta dan Penguasa seluruh alam.  Ini juga bererti mengimani bahawa tidak ada saingan dalam pemerintahanNya, Allah adalah pemberi segala sesuatu dan tidak ada sesiapa yang dapat melakukan sesuatu kebaikan atau keburukan melainkan dengan keizinanNya.

Samb.
 Tauhid Rububiyah juga ialah kita mentauhidkan Allah dalam perbuatanNya.  Ini bermakna kita beriman dengan segala perbuatan yang disandarkan kepada Allah seperti Maha Melihat, Maha Mengetahui, Maha Berkuasa dsb.

KATA KUNCI Allah sebagai Rabb, Pencipta, Penguasa Alam Beriman dengan perbuatan Allah

Dalil Tauhid Rububiyyah

Surah az-zukhruf : 87

Surah Al-Ankabut : 61

Surah Yunus 31

TIDAKKAH ANDA TERFIKIR BETAPA KERDILNYA KITA !

SIAPALAH ANDA ?

Tauhid Uluhiyyah
 Persaksian terhadap rububiyyah Allah menuntut manusia untuk beriman kepada tauhid uluhiyyah melalui ibadat dalam ertinya yang sebenar, iaitu setiap perbuatan zahir dan batin yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keredhaan Allah.  Oleh itu maksud tauhid uluhiyyah ialah mentauhidkan Allah dari segi ubudiyyah iaitu peribadatan atau sembahan.

Samb…
 Bererti beri’tiqad bahawa Allah berhak disembah, dicintai, dipatuhi dan ditumpui untuk meminta. Ini bererti meletakkan seluruh percakapan, perbuatan dan tingkah laku di atas petunjuk dan perintah Allah semata-mata.  Ia juga memberi maksud bahawa kita mentauhidkan Allah dalam segala perbuatan, perkataan dan kepercayaan kita terhadap Allah SWT.
KATA KUNCI Iman dengan ibadah Perbuatan zahir dan batin Ubudiyyah, pengibadatan Tauhid melalui perbuatan, perkataan dan kepercayaan

Iman dengan perbuatan Hamba

Dalil Tauhid Uluhiyyah

Surah Al-Ikhlas 1-4

Tauhid Asma’ wa Sifat
 Adalah meyakini dan memahami akan nama-nama Allah yang baik-baik serta sifatNya yang luhur dan tinggi.  Nama-nama dan sifat-sifat itulah yang merupakan perantara yang digunakan oleh Allah agar makhlukNya itu dapat berma’rifat padaNya.
KATA KUNCI Asma’ul Husna Sifat Kamaliyyat Tanzih

 Rasulullah SAW bersabda, maksudnya :  “Allah itu mempunyai sembilan puluh

sembilan nama. Barangsiapa yang menghafalnya*, ia masuk syurga. Sesungguhnya Allah itu Maha gangjil (tidak genap) dan cinta sekali pada hal yang ganjil (tidak genap).” (Riwayat Ibnu Majah).
 *Menghafal nama-nama yang baik-baik itu maksudnya ialah mengingatiNya, menghadirkan makna dan ertinya dalam hati serta merasakan bekasnya dalam jiwa.

Dalil Asma’ Wa Sifat

Surah Al-’Araaf : 180

Surah Al-Hasyr : 22

KUIZ 1a

Nama : …………………….. Course : ……………………

Huraikan maksud Islam. Mengapa Islam agama yang anda anuti? …………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………
Markah : /2

KUIZ 1b

Nama : …………………….. Course : ……………………

Jelaskan maksud T.Uluhiyyah, T. Rububiyyah & T. Asma’ Wasifat. …………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………
Markah : /2

KUIZ 1c

Nama : …………………….. Course : ……………………

Mengapa manusia memerlukan tauhid? …………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………
Markah : /2

2. SYARIAH. Perundangan atau peraturan-peraturan dan tatacara mengerjakan ibadah dalam Islam merangkumi semua aspek kegiatan hidup.

Ibadat

Pembahagian Perundangan Islam

Mu’amalat
Hub. Sosial

Munakahat
Perkahwinan

Undang-undang Jenayah

Jenayat

Ibadah : Bahasa = tunduk, patuh, taat. Istilah syarak : Ketaatan dan penyerahan diri Kepada Allah semata-mata, demi mendapat KeredhaanNya. -Segala apa yang dilakukan manusia adalah ibadah. - Ruang lingkup ibadah luas.

Dua jenis ibadat

Ibadah umum

Ibadah khusus

I. Ibadah umum
Ibadah yang tidak ditentukan sifat, syarat dan peraturannya dlm al-Quran dan Sunnah Cth ; makan , minum, tidur dll.

II. Ibadah khusus
Ibadah yang ditentukan syarat serta peraturannya dalam al-Quran dan Sunnah. Cth ; Solat, puasa, zakat dan haji.

Syarat Amal Menjadi Ibadat:1. Tidak bertentangan dengan syariat 2. Niat amalan tersebut kerana Allah dan dan memberi manfaat kepada seluruh ummah. 3. Dilakukan dengan sebaik mungkin bagi menepati apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai mana Hadisnya bermaksud :

“Sesungguhnya Allah suka apabila seseorang dari kamu membuat sesuatu kerja dengan memperelokkan kerjanya.” (Riwayat Muslim)
4. 5. Ketika melakukan amalan tersebut hendaklah sentiasa menurut hukum-hukum syarak dan ketentuan batasnya. Tidak mencuaikan ibadah-ibadah khusus seperti solat, puasa, zakat dan sebagainya dalam melaksanakan ibadah-ibadah umum.

Meliputi kegiatan hidup dalam beberapa Bidang, antaranya :-

Sosial

Ekonomi

Politik

Kesenian

Falsafah

Pendidikan

Meliputi hukum-hakam yang berkaitan Dengan pembentukan keluarga yang bahagia

Pertunangan, pernikahan, tanggungjawab dalam keluarga Perceraian, poligami, dan sebagainya

Meliputi hukum-hakam yang berkaitan dengan Undang-undang untuk mengawal perbuatan Jenayah dalam sesebuah negara
Terbahagi kepada tiga jenis

Hudud

Qisas

Ta’zir

HUDUD
Dari kata had ertinya batas / pencegahan

Kesalahan dan jenayah tertentu sahaja
Hukuman ini berkaitan dengan hak Allah ke atas manusia. Kesalahan tersebut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Zina Menuduh zina Mencuri Merompak Minum arak Murtad Memberontak kepada pemerintah yang adil

QISAS
 Hukuman yang berkaitan dengan kesalahan membunuh dengan balas bunuh, cedera dengan balas cedera.  Kesalahan ini berkaitan dengan hak Allah dan manusia dengan manusia. Sekiranya manusia itu memaafkan, maka hukuman kifarat akan dikenakan.  Hukuman ini untuk menjaga hak manusia sesama manusia.

TA’AZIR
 Hukuman selain daripada kesalahan Hudud dan Qisas  Hukuman ini merangkumi hukuman penjara, denda, buang negeri, dicela dsb. • Hukuman ini bergantung kepada keputusan hakim yang dilantik pemerintah • Tiada perincian secara jelas daripada Al-Quran dan As-Sunnah

KUIZ 1d

Nama : …………………….. Course : ……………………

Jelaskan pembahagian syariat. …………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………
Markah : /3

KUIZ 1e

Nama : …………………….. Course : ……………………

Apakah maksud ibadah? Bahagian ibadah? Syarat-syarat ibadah? …………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………
Markah : /3

KUIZ 1f

Nama : …………………….. Course : ……………………

Berikan jenis jenayat dalam Islam dan huraikan secara ringkas. …………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………
Markah : /3

3. AKHLAK. Imam Ghazali menjelaskan bahawa akhlak merupakan gambaran atau pemerihalan mengenai keadaan atau suasana dalam jiwa manusia yang sudah berada pada tahap kukuh dan sebati. Berdasarkan keadaan yang sudah sebati tersebut muncul perbuatan atau perlakuan secara mudah dan senang, tanpa pelaku berkenaan perlu berfikir dan membuat apa-apa pertimbangan lagi.

Akhlak dipandu oleh Sistem nilai : Suatu sistem untuk menilai tingkahlaku manusia berdasarkan hukum nilai yang ditetapkan oleh Allah. Sistem nilai ini serba tetap serta mutlak dan bersifat sarwajagat. Sistem nilai Islam :i. Wajib/fardu ii. Sunat iii. Mubah/harus iv. Makruh v. Haram

ISLAM SEBAGAI CARA HIDUP (DUSTUR AL-HAYAT)
KENAPA SESUAI ??? 1. Rasional ; fungsi akal : bebas menggunakan akal tetapi dipandu oleh syariat. 2. Praktikal ; boleh dilakukan oleh semua manusia. 3. Realistik ; tidak beku , di mana-mana sahaja. 4. Manusia sebagai hamba dan khalifah. 5. Islam sebagai manhaj kehidupan unik. 6. Agama sebagai landasan sistem nilai dalam kehidupan. 7. Kelemahan akal manusia , perlukan panduan wahyu. 8. Kesedaran agama sebagai asas perlakuan makruf. 9. Hubungan manusia dengan Pencipta dan makhluk. 10. Lain-lain yang sesuai.

SIGNIFIKAN RUKUN ISLAM DAN AMALAN ISLAM DENGAN SOSIOEKONOMI
Solat Jumaat Puasa Ramadhan Berkorban Hari Raya Korban (Idul Adha) Zakat dan sedekah Haji di Mekah

Kesihatan fizikal, mental dan spiritual

Mengecilkan jurang kaya dan miskin

Perhimpunan tahunan umat Islam dan syiar kesatuan umat sejagat

Perhimpunan mingguan umat Islam

KESIMPULAN
Berikan kesimpulan yang anda dapat sepanjang pengajian bab ini. …………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful