ºÉÆiÉÉä¹É xÉÉ´ÉæEò®ú

‡±ÉJÉÒiÉ

SÉÉ®úIÉhÉ

Eò´ÉÒ
संतोष भिकाजी नाऴेकर

७०४ हरे कृष्ण अपार्टमेन्र्, एल. बी. एस. मार्ट,
र्े लीफ़ोन एक्सचेंज जऴळ , घार्कोपर (प.)
मुंबई - ४०० ०८६.

फ़ोन नं : ९९२००७०७७१
ई-मेल- sn.santosh77@gmail.com

© 2010 ºÉ´ÉǽþCEò ºÉÖ®ú‡IÉiÉ

|ÉEòÉ„ÉEò +ɇhÉ ‡´ÉiÉ®úEò

<ǨÉä±É –

esahity@gmail.com
(9869674820,9833844994)

‡b÷ZÉÉ<ÇxÉ
Last Bench Designs

|ÉEòÉ„ÉEòÉSÉä „É¤nù SÉÉ®úÉä³ýÒ ½þÉ EòɽþÒ xÉ´ÉÒxÉ |ÉEòÉ®ú xÉɽþÒ . VÉÖxÉä ºÉƺEòÞiÉ „±ÉÉäEò iÉä ¨ÉxÉÉSÉä „±ÉÉäEò ªÉÉ ºÉMɲªÉÉ SÉÉ®úÉ䲪ÉÉSÉ.
¨ÉÉjÉ +ÉiÉÉ„ÉÉ ªÉÉÆSÉÉ ={ɪÉÉäMÉ ¨ÉxÉÉiɱÉÒ ºÉ±É ËEò´ÉÉ ½þ±ÉSÉ±É ´ªÉHò Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ >ðnÚÇù „Éä®úÉÆSÉÉ Eò®úiÉÉiÉ iɺÉÉ
iÉ®ú±É{ÉhÉä ½þÉäiÉÉä +ɽäþ. ‡SÉ®ÆúVÉÒ´É ºÉÆiÉÉä¹É xÉÉ´ÉæEò®ú ½äþ ªÉÉ |ÉÉÆiÉÉiɱÉä VÉÖ xÉä ¨ÉÖ„Éɇ¢ò®ú +ɽäþiÉ. ªÉÉSªÉÉ iªÉÉSªÉÉ
|Éä¨ÉÉSÉÒ VÉÖ³ýhÉÒ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ iªÉÉÆxÉÒ |Éä¨É{ÉjÉÆ +ɇhÉ ªÉÉ SÉÉ®úÉ䲪ÉÉ ‡±É½þÒ±ªÉÉ (+ºÉÆ iÉä ¨½þhÉiÉÉiÉ). {ÉhÉ
iªÉÉÆSªÉÉ SÉÉ®úÉ䲪ÉÉƨÉvªÉä ªÉɽÚþxÉ ¤É®ÆúSÉ EòɽþÒ VÉɺiÉ ‡nùºÉ±ÉÆ ¨½þhÉÚxÉ iªÉÉ |ɇºÉrù Eò®úhªÉÉSÉÆ +ɨ½þÒ `ö®ú´É±ÉÆ.
½äþ VÉɺiÉ ¨½þhÉVÉä EòÉªÉ ? BEò =nùɽþ®úhÉ {ɽþÉ...

´Éb÷ÉSªÉÉ {ÉÉ®Æú¤ªÉÉÆSÉÆ
Vɇ¨ÉxÉÒ´É®ú |Éä¨É ½þÉäiÉÆ
iªÉÉ nùÉäPÉÉÆSÉÆ ‡¨É±ÉxÉ ½þÉä>ð xɪÉä
¨½þhÉÚxÉ ´Éb÷ÉSÉÆ ZÉÉb÷ ´ÉÉføiÉ ½þÉäiÉÆ
+É<Ç ´Éb÷±ÉÉÆSÉÉ ‡´É®úÉävÉ Eò¨ÉÒiÉ Eò¨ÉÒ „ɤnùÉÆiÉ EòºÉÉ ‡VÉ´ÉÆiÉ Eäò±ÉÉ +ɽàþ {ÉɽþÉ. +ÆiÉ®ú ´ÉÉfø´ÉhªÉÉSÉÒ iªÉÉÆSÉÒ
‡VÉqù +ɇhÉ ‡¨É±ÉxÉÉSÉÒ ªÉÉÆSÉÒ =iEò]õiÉÉ ªÉÉÆSªÉÉiɱÉÉ ½þÉ +¤ÉÉä±É ºÉÆPɹÉÇ EòºÉÉ ®úºÉ®ú„ÉÒiÉ =¦ÉÉ ZÉɱÉÉ +ɽäþ ,
xÉɽþÒ ? ½þÒ SÉÉ®úÉä³ýÒ BEòÉ {ÉjÉÉiÉ +ɇhÉ EÖòhÉÉSªÉÉ iÉ®úÒ VÉMÉhªÉÉiÉ +¨É®ú ZÉɱÉÒ +ºÉà±ÉSÉ. {ÉhÉ PÉä>ð näù EòÒ
<iÉ®ú ®ú‡ºÉEòÉÆxÉÉ iªÉÉSÉÉ º´ÉÉnù.
iªÉÉÆSÉÉ º´É¦ÉÉ´É ‡´ÉxɪÉÒ +ɽàþ. SÉÉ®ú ±ÉÉäEòÉÆiÉ ¨ÉÉä`äö{ÉhÉÉ ‡¨É®ú´ÉhªÉÉSÉÉ xÉɽþÒ. iªÉɨÉÖ³äý iªÉÉÆSÉÒ SÉÉ®úÉä³ýÒ ºÉÖrùÉ
‡´ÉxɪɄÉÒ±É +ɽäþ. ºÉMɳÆý EòɽþÒ ºÉÉÆMÉÚxÉ ºÉ´É°üxÉ ´É®ú ¨½þhÉiÉä...

®úÉjÉ ®úÉjÉ ºÉÉäºÉ±Éä±ÉÆ
+ºÉÆ lÉÉäb÷CªÉÉiÉ EòºÉÆ ¨ÉÉÆbÚ÷
+ɪÉÖ¹ªÉ¦É®úÉSÉÆ nÖù&JÉ ½äþ
SÉÉ®ú +Éä³ýÒiÉ EòºÉÆ ¨ÉÉÆbÚ÷ ?

{ÉhÉ +ºÉÆ ¨½þhÉÚxÉ MÉ{{É ¤ÉºÉiÉ xÉɽþÒ... |ÉäªÉºÉÒ±ÉÉ ºÉ¨ÉVÉ´ÉhÉÒ näùiÉä*

iÉÖZªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ ‡±É½þÒiÉÉxÉÉ
¨ÉÒ lÉÉäb÷ɺÉÉ lÉÉƤÉiÉÉä
EòɽþÒiÉ®úÒ ‡±É½ÚþxÉ {ÉÖx½þÉ
´É‡½þSÉÆ {ÉÉxÉ ¢òÉb÷iÉÉä
‡iɱÉÉ EÖòiÉÖ½þ±ÉÉiÉ MÉÖÆMÉ `äö´ÉiÉÉä... ªÉɱÉÉ ºÉÉÆMÉɪÉSÉÆ iÉ®úÒ EòÉªÉ +ɽàþ B´ÉfÆø ? +ɇhÉ {ÉÖfäø VÉÉ>ðxÉ ‡iɱÉÉSÉ ´É®ú
¨½þhÉiÉÉä...

„ɤnùɇ´ÉxÉÉ Eò³ýÉ´ÉÆ
¨ÉɇMÉiɱªÉɇ„É´ÉÉªÉ ‡¨É³ýÉ´ÉÆ
vÉÉMªÉɇ´ÉxÉÉ VÉÖ³ýÉ´ÉÆ
+ɇhÉ º{É„ÉÉÇ´ÉÉSÉÚxÉ +Éä³ýJÉÉ´ÉÆ
VÉhÉÚ EòɽþÒ ªÉɱÉÉ „ɤnùÉÆSÉÆ ´ÉÉ´ÉbÆ÷SÉ +ɽäþ. {ÉhÉ ½äþ JÉ®Æú +ɽäþ EòÒ ¨ÉxÉÉiɱªÉÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉÆSÉÒ MÉÖÆiÉÉMÉÖÆiÉ „ɤnùÉÆiÉ,
+MÉnùÒ Eò‡´ÉiÉäSªÉÉ „ɤnùÉÆiÉ ¨ÉÉb÷hÉÆ ºÉÖrùÉ +´ÉPÉb÷ VÉÉiÉÆ. ºÉÆiÉÉä¹É BEò UôɪÉɇSÉjÉEòÉ®ú +ɽäþiÉ. {ÉÚhÉÇ´Éä³ý
®ÆúMɺÉɴɱªÉÉÆSªÉÉ JÉä³ýÉiÉ ®ú¨ÉhÉÉ®äú. {ÉhÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ EòºÉä...

Eò‡´ÉiÉÉÆSªÉÉ nÖù‡xɪÉäiÉ
‡EòiÉÒ ¨ÉVÉÉ +ºÉiÉä
BEò]Æõ BEò]Æõ ´ÉÉ]õiÉÉxÉÉ
+JJÉÒ nÖù‡xɪÉÉ ¤É®úÉä¤É®ú +ºÉiÉä
½àþ ‡VÉiÉEÆò JÉ®Æú ‡iÉiÉEÆòSÉ ½äþ½þÒ JÉ®Æú . EÖòhÉÉSªÉÉiÉ®úÒ ºÉÆMÉiÉÒiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ +É{ÉhÉ iªÉÉSªÉÉ ËEò´ÉÉ ‡iÉSªÉÉ
ºÉÆMÉiÉÒiÉ +ºÉiÉÉä. ¨ÉÉjÉ Eò‡´ÉiÉäSªÉÉ +ɇhÉ „ɤnùÉÆSªÉÉ VÉMÉÉiÉSÉ xÉ´½äþ iÉ®ú ®ÆúMÉ ËEò´ÉÉ ºÉÖ®úÉÆSªÉÉ nÖù‡xɪÉäiɱÉɽþÒ

½þÉSÉ +xÉÖ¦É´É +ºÉiÉÉä. ªÉÉÆSªÉÉ ºÉÆMÉiÉ +ºÉiÉÉxÉÉ +É{ÉhÉ ºÉMɲªÉÉ VÉMÉÉ„ÉÒ VÉÉäb÷±Éä±Éä +ºÉiÉÉä. ‡¤ÉxÉiÉÉ®úÒ +xÉ֦ɴÉ
+ºÉiÉÉä ½þÉ. VªÉÉxÉä PÉäiɱÉÉ iªÉɱÉÉSÉ `öÉ>ðEò. ¨½þhÉÚxÉSÉ ºÉÆiÉÉä¹É ‡Sɱ±É®ú ±É´É±Éä]õ®ú ‡±É‡½þhÉɆªÉÉ ¦ÉÖ‡¨ÉEäòiÉÚxÉ
¤Éɽäþ®ú {ÉbÚ÷xÉ Eò´ÉÒ ¤ÉxÉiÉÉiÉ.

iÉÖ±ÉÉ VÉ{ÉiÉÉxÉÉ ½þ±±ÉÒ nÖù&JÉ
Vɴɳý{ÉɺÉSÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ
EònùɇSÉiÉ ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷ iªÉÉÆxÉÉ näùhªÉÉ<iÉEòÉ
´Éä³ýSÉ =®úiÉ xÉɽþÒ
+„ÉÒ BJÉÉnùÒ +Éä³ý iªÉÉÆSÉÒ =ÆSÉÒ nùÉJÉ´ÉiÉä. |Éä¨ÉÉSªÉÉ xÉ„ÉäSÉÉ +xÉÖ¦É´É iÉä +ºÉÉ VÉ{ÉiÉÉiÉ iªÉÉÆSªÉÉ +Éä³ýÓiÉÚxÉ .
iÉÉä BEò +ÉÎi¨ÉEò +xÉÖ¦É´É +ºÉiÉÉä . ¨ÉÉjÉ iªÉɨÉÉMÉSÉÒ ´ªÉÉ´Éɽþɇ®úEòiÉÉ iÉä xÉVÉ®ú+ÆnùÉVÉ Eò®úiÉ xÉɽþÒiÉ.

{ÉɴɺÉÉiÉ ‡¦ÉVÉiÉÉxÉÉ
+¸ÉÖ ‡nùºÉiÉ xɺÉiÉÉiÉ
xÉÖºÉiªÉÉ ¦ÉÉ´ÉxÉäxÉÆ <lÉä
nùÉäxÉ ¨ÉxÉÆ ‡¨É³ýiÉ xɺÉiÉÉiÉ
ªÉÉSÉÉ +lÉÇ iÉä ´ªÉɴɽþɇ®úEòiÉÉ +ɇhÉ ¦ÉÉ´ÉÖEòiÉÉ ªÉÉÆSÉÉ ¨Éä³ý PÉɱÉiÉSÉ VÉMÉiÉÉiÉ +ºÉÆ xÉ´½äþ. iªÉÉÆSªÉÉiɱÉÉ „ɤnù
+ɇhÉ ®ÆúMÉÉÆiÉ ¤ÉÖb÷ɱÉä±ÉÉ Eò±ÉÉEòÉ®ú ºÉnùÉä‡nùiÉ VÉÉMÉÉ +ºÉiÉÉä. iÉÉä iªÉÉSªÉÉ +xÉ֦ɴÉÉÆiÉÚxÉ VÉä =iÉ®úiÉÉä iÉä iÉÖ¨½þÒ
´ÉÉSÉÉ´ÉÆ +ɇhÉ iÉÖ¨ÉSÉä½þÒ SÉÉ®ú IÉhÉ UôÉxÉ VÉÉ´ÉäiÉ* „Éä´É]õÒ +ɪÉÖ¹ªÉ +ºÉiÉÆ EòÉªÉ ¨É½þÉ®úÉVÉ ? ½àþSÉ iÉä SÉÉ®ú IÉhÉ
. =®ú±Éä±ÉÉ ºÉMɳýÉ EòÉä®úb÷É ´ªÉ´É½þÉ®úSÉ iÉ®ú +ºÉiÉÉä !
¨½þhÉÚxÉ ¨½þhÉiÉÉä ‡¨ÉjÉÉÆxÉÉä. ªÉÉ SÉÉ®úÉ䲪ÉÉ xÉ ºÉ¨ÉVÉiÉÉ BEò +É´ÉɽþxÉ ºÉ¨ÉVÉÉ. +ɪÉÖ¹ªÉÉxÉä ‡nù±Éä±ÉÆ BEò
+ɨÉÆjÉhÉ ¨½þhÉÚxÉ ´ÉÉSÉÉ. {ÉÉ>ðºÉ ¤ÉxÉÉ. ¨ÉMÉ iÉÖ¨½þÒ½þÒ ½äþSÉ +xÉ֦ɴÉɱÉ...

¨ÉÒ xÉä½þ¨ÉÒSÉ ‡®ú¨É‡ZÉ¨É ¤É®úºÉiÉÉä
+ɇhÉ iÉÖ±ÉÉ ºÉÉnù½þÒ PÉɱÉiÉÉä
iÉÚ BEònùÉ iÉ®úÒ ¤ÉPÉ„ÉÒ±É ¨½þhÉÚxÉ
iÉÖZªÉÉ +ÆMÉhɦɮú {ɺɮúiÉÉä

´ªÉ´ÉºÉɪÉÉxÉä BEò δ½þ‡b÷+ÉäOÉÉ¢ò®ú +ºÉ±ÉÉä iÉ®úÒ½þÒ ‡¨ÉjÉÉƺÉÉ`öÒ
¨ÉÒ xÉä½þ¨ÉÒ iªÉÉÆSÉÉ ¨ÉÉÆb÷´É±ÉÒ ¤ÉÉnù„Éɽþ SÉ +ɽäþ, iªÉÉÆSªÉÉ
|Éä¨ÉÉiɱªÉÉ +b÷SÉhÉÓSÉÒ ¨ÉÉÆb÷´É±ÉÒ Eò®úhÉÉ®úÉ.. ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒ±ÉÉ
|Éä¨É{ÉjÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ºÉÖ¯û´ÉÉiÉ ZÉɱÉä±ÉÆ ½äþ ¨ÉÉÆb÷´É±ÉÒ |ÉEò®úhÉ
½þ³Úý½þ³Úý „Éä®úÉä„ÉɪɮúÒ +ɇhÉ xÉÆiÉ®ú SÉÉ®úÉ䲪ÉÉÆEòbä÷ ZÉÖEò±ÉÆ.
ªÉÉ SÉÉ®úÉ䲪ÉÉiÉÚxÉ iÉÖ¨½þɱÉÉ ®úÉiɇEòb÷¬ÉSÉÒ ¤ÉäSÉèxÉÒ VÉÉhÉ´Éä±É
ªÉÉSÉÆ ®ú½þºªÉ ½þÒ ªÉäiªÉÉ ¦É‡´É¹ªÉÉiÉ =±ÉMÉbä÷±ÉSÉ
ªÉÉ SÉÉ®úÉ䲪ÉÉ iÉÖ¨½þÉ ®ú‡ºÉEòÉÆ{ɪÉÈiÉ {ÉÉä½þSÉ´ÉhªÉÉiÉ
‘<Ç-ºÉɇ½þiªÉ’ SÉÒ ]õÒ¨É, xÉɨÉEòÉEòÉ (ºÉÖ‡xÉ±É ºÉɨÉÆiÉ)
VªÉÉÆxÉÒ ¨É±ÉÉ ¤É-ªÉÉSÉ ´É¹ÉÉÈSªÉÉ ¨ÉvªÉÆiÉ®úÉxÉÆiÉ®ú {ÉÖx½þÉ
‡±É½þÒhªÉɺÉÉ`öÒ |É´ÉÞkÉ Eäò±ÉÆ +ɇhÉ ªÉɨÉÖ³äýSÉ ½þÉ ºÉÆOɽþ
iÉÖ¨ÉSªÉÉ{ɪÉÈiÉ {ÉÉä½þSÉiÉÉäªÉ. ªÉÉ ºÉÆvÉÒºÉÉ`öÒ <Ç-ºÉɇ½þiªÉ
|ɇiɹ`öÉxÉSÉä +ɦÉÉ®ú
+É{ɱÉÉ
ºÉÆiÉÉä¹É ‡¦ÉEòÉVÉÒ xÉÉ´ÉæEò®ú

¨ÉÒ ¢òHò ¨ÉÉZªÉÉ ¨ÉxÉÉiɱÉÆ
„ɤnùÉiÉ ¨ÉÉÆb÷ɪÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eò®úiÉÉä
iªÉÉSÉÒ Eò‡´ÉiÉÉ ½þÉäiÉä +ɇhÉ
iÉÖ¨ÉSªÉÉ ]õɲªÉÉÆSÉÉ MÉb÷MÉb÷É]õ ½þÉäiÉÉä

½þÉ ºÉÆOɽþ ¨ÉÉZªÉÉ +É<ÇºÉ ¦Éä]õ...

‡iÉSªÉÉ {ÉÉhÉɴɱÉ䱪ÉÉ b÷É²ä ªÉÉiÉ
¨É±ÉÉ +xÉäEò |É„xÉ ‡nùºÉiÉÉiÉ
+ɇhÉ iÉäSÉ |É„xÉ ¨É±ÉÉ
|Éä¨É¯û{ÉÒ EòÉäb÷¬ÉiÉ ]õÉEòiÉÉiÉ
iÉÖZÉÉ º{É„ÉÇ ¨É±ÉÉ
xɇ´ÉxÉSÉ VÉÉhɴɱÉÉ
EòvÉÒiÉ®úÒ ºÉÉÆbÚ÷xÉ
{ÉÖx½þÉ xÉ´ªÉÉxÉä MÉɴɱÉä±ÉÉ

{ÉÉ{ÉhÉÒ ±É´ÉiÉä xÉ ±É´ÉiÉä
iÉÉäSÉ iÉÖZÉÒ +É`ö´ÉhÉ
½þÉiÉÉiÉ VÉ®úÒ xɺɱÉÒ iÉ®úÒ
¨ÉxÉÉiÉ iÉÖZÉÒ ºÉÉ`ö´ÉhÉ

¨É±ÉÉ `öÉ>ðEò +ɽäþ
iÉÖZÉÆ ¨É±ÉÉ ´É³ÚýxÉ ´É³ÚýxÉ ¤ÉPÉhÉÆ
+Éä`öÉ´Æ É®ú VÉ®úÒ xɺɱÉÆ
iÉ®úÒ ¨ÉxÉÉiÉ ¨ÉÉZÉÆ +ºÉhÉÆ
´Éb÷ÉSªÉÉ {ÉÉ®Æú¤ªÉÉÆSÉÆ
Vɇ¨ÉxÉÒ´É®ú |Éä¨É ½þÉiä ÉÆ
iªÉÉ nùÉPä ÉÉÆSÉÆ ‡¨É±ÉxÉ ½þÉ>ä ð xɪÉä
¨½þhÉÚxÉ ´Éb÷ÉSÉÆ ZÉÉb÷ ´ÉÉføiÉ ½þÉiä ÉÆ

+ÉiÉÉ xÉEòÉ ºÉÉÆi´ÉxÉ Eò°ü
iªÉÉSÉÉ EòɽþÒ ={ɪÉÉäMɽþÒ xÉɽþÒ
iªÉÉ MÉÉä¹]õÒ ¨ÉÒ Eåò´½þÉSÉ ‡´ÉºÉ®ú±ÉÉä
+ÉiÉÉ iªÉÉSÉä nÖù&JÉ näù‡JÉ±É xÉɽþÒ

Eò‡´ÉiÉÉÆSªÉÉ nÖù‡xɪÉäiÉ
‡EòiÉÒ ¨ÉVÉÉ +ºÉiÉä
BEò]Æõ BEò]Æõ ´ÉÉ]õiÉÉxÉÉ
+JJÉÒ nÖù‡xɪÉÉ ¤É®úɤä É®ú +ºÉiÉä
ºÉJÉä Eò„ÉÒ ‡´ÉºÉ®ú„ÉÒ±É iÉÚ
+É`ö´ÉhÉÒ iÉÖZªÉÉiÉ ¨ÉÉZªÉÉ MÉÖÆ¢ò±É䱪ÉÉ
{ÉÉ®Æú¤ªÉÉSªÉÉ ZÉÖ±ªÉÉ´É®ú
¨ÉÉZªÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ ZÉֱɱÉ䱪ÉÉ
iɺÉÆ ºÉMɲªÉÉÆxÉÉ xÉɽþÒ VɨÉiÉ
iÉÖZªÉɺÉÉ®úJÉÆ ´ÉÉMÉhÉÆ
+Éä`öÉ´Æ É®ú VÉ®úÒ xɺɱÉÆ
iÉ®úÒ ¨ÉxÉÉiÉ ¨ÉÉZÉÆ +ºÉhÉÆ

ªÉÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ VÉÉhÉÉ-ªÉÉ VÉɇhÉ´ÉÉÆSÉÒ
¨É±ÉÉ JÉÖ{É ¦ÉÒiÉÒ ´ÉÉ]õiÉä
VÉÉhÉÒ´É ªÉäiÉÉxÉÉ nÖù&JÉ PÉä>ðxÉ ªÉäiÉä
+ɇhÉ VÉÉiÉÉxÉÉ ¨ÉÉjÉ ºÉÖJÉÆ ‡½þ®úÉ´ÉÚxÉ xÉäiÉä
SÉɱÉiÉÉxÉÉ ½þ³ýÚ SÉ nùSÉEÚòxÉ
¨ÉÉZªÉÉ EÖò„ÉÒiÉ ªÉähÉÉ®úÒ |ÉäªÉºÉÒ ½þ´ÉÒ
|Éä¨ÉÉSªÉÉ ªÉÉ ºÉ{iÉ®ÆúMÉÒ ´ÉÉ]õÉSÉɱÉÒiÉ
¨É±ÉÉ iÉÖZÉÒ ºÉÉlÉ ½þ´ÉÒ

½þ±±ÉÒ xɺÉiÉä ¦ÉÉºÉ ½þÉiä ÉÉiÉ
iÉÚ ¤É®úÉä¤É®ú +ºÉ±ªÉÉSÉä
±ÉÉäEòÉÆxÉÉ {ÉCEÆò Eò³ý±ÉƪÉ
¨É±ÉÉ ´Éäb÷ ±ÉÉMɱªÉÉSÉä

SÉÆpù +ɇhÉ SÉÉÆnùhªÉÉ
ªÉÉÆSÉä JÉä³ý +ÉiÉÉ VÉÖxÉä ZÉɱÉä
iÉÖZªÉÉ ªÉähªÉÉxÉä MÉVɤÉVɱÉ䱪ÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ
„ɽþ®úÉSÉä ®úºiÉä +ÉiÉÉ iÉÖZªÉÉ VÉÉhªÉÉxÉä ºÉÖxÉä ZÉɱÉä
®úÉjɦɮú iÉÖZªÉÉ +É`ö´ÉhÉÒiÉ
¨ÉÒ iÉÉ-ªÉÉÆxÉɺÉÖrùÉ ZÉÉä{ÉÚ ‡nù±Éä xÉɽþÒ
®úÉjɦɮú iªÉÉ VÉÉMɱªÉÉ {ÉhÉ
¨ÉÉZÉÉ ‡´É®ú½þ iªÉÉÆxÉÉ Eò³ý±ÉÉSÉ xÉɽþÒ

iÉÚ ¤É®úÉä¤É®ú +ºÉiÉÉxÉÉ
¢òHò iÉÖ±ÉÉ {ÉɽþhÉÆ
+ɇhÉ xɺÉiÉÉxÉÉ iÉÖZªÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ
+É`ö´ÉhÉÓSªÉÉ Ë½þnù÷É²à ªÉÉ´É®ú ZÉÖ±ÉhÉÆ

®úºiªÉÉSªÉÉ EòÉ`öÉEä òÉ`ö ¸ÉÒ¨ÉÆiÉÉSªÉÉ
<¨ÉÉ®úiÉÒSÉÉ ¤É½þÉ®ú ½þÉiä ÉÉ
iªÉÉ <¨ÉÉ®úiÉÓ¨ÉÉMÉä Mɇ®ú¤ÉÉÆSªÉÉ
PÉ®úÉ´É®ú {Éb÷±ÉÉ Eò½þ®ú ½þÉiä ÉÉ
EòvÉÒ EòvÉÒ {Éb÷iÉ +ºÉiÉä
nÖù{ÉÉ®úSªÉÉ VÉä´ÉhÉÉSÉÒ §ÉÉÆiÉ
+ɇhÉ Eò®úiÉ ½þÉiä Éä iÉä {ÉÉä]õÉSÉÒ ¦ÉÚEò
{ÉÉhÉÒ ‡{É>ðxÉÒ „ÉÉÆiÉ

{ÉÖ®äú ZÉɱÉÉ ½þÉ JÉä³ý +ÉiÉÉ
+ºÉÆ +VÉÚxÉ ‡EòiÉÒ SÉɱÉɪÉSÉÆ ?
‡¤ÉxÉb÷ÉäEò ¨ÉÉEòb÷ÉƺÉÉ®úJÉÆ
+É{ÉhɽþÒ +ºÉÆSÉ {ɽþɪÉSÉÆ ?

®úÉjÉ ®úÉjÉ ºÉÉäºÉ±Éä±ÉÆ
+ºÉÆ lÉÉäb÷CªÉÉiÉ EòºÉÆ ¨ÉÉÆb÷Ú
+ɪÉÖ¹ªÉ¦É®úÉSÉÆ nÖù&JÉ ½äþ
SÉÉ®ú +Éä³ýÒiÉ EòºÉÆ ¨ÉÉÆb÷Ú ?
iÉÖ¨ÉSÉÆ +É{ɱÉÆ ¤É®Æú +ɽäþ
º´ÉiÉ&SªÉÉ º´É{xÉÉiÉ MÉÖÆMÉ ®úɽþhÉÆ
+ɇhÉ +ɨÉSÉÆ ¨ÉÉjÉ
iÉÖ¨ÉSªÉÉ ¦ÉÉä´ÉiÉÒ PÉÖ]õ¨É³ýhÉÆ
„ɤnùɇ´ÉxÉÉ Eò³ýÉ´ÉÆ
¨ÉɇMÉiɱªÉɇ„É´ÉÉªÉ ‡¨É³ýÉ´ÉÆ
vÉÉMªÉɇ´ÉxÉÉ VÉÖ³ýÉ´ÉÆ
+ɇhÉ º{É„ÉÉÇ´ÉÉSÉÚxÉ +Éä³ýJÉÉ´ÉÆ
iÉÖZÉÆ ¨ÉÉZÉÆ |Éä¨É

näù´É VÉÉhÉÉä iÉÖ±ÉÉ EòºÉÆ VɨÉiÉÆ
„ɤnùÉºÆ ÉÉä¤ÉiÉ JÉä³ýhÉÆ
ºÉ®ú³ý ®úºªÉÉ´É®ú
xÉÉMɨÉÉäb÷Ò ´É³ýhÉÆ
¨ÉÉZªÉÉ MÉɱÉÉ´É®úSÉä +¸ÉÚ
iÉÖZªÉÉ +É`ö´ÉhÉÓºÉÉä¤ÉiÉ MɳýiÉÉiÉ
+ɇhÉ MɳýiÉÉxÉÉ ¨ÉÉjÉ
+É{ɱÉÉ +Éä±ÉÉ´ÉÉ ¨ÉÉMÉä ºÉÉäb÷iÉÉiÉ
EòÉ±É iÉÖZÉÒ +SÉÉxÉEò +É`ö´ÉhÉ ZÉɱÉÒ
iÉÚ {ÉɴɺÉÉiÉ ‡¦ÉVɱÉä±ÉÒ
¨ÉÉZÉÒ ¤ÉÉVÉÚ {ÉÚhÉÇ xÉ BàEòiÉÉSÉ
iÉÚ ¨ÉÖEäò{ÉhÉÉxÉä ‡xÉPÉÚxÉ MÉä±Éä±ÉÒ

iÉÖZÉÆ EòÉªÉ MÉÆ
iÉÚ ªÉä>ðxÉ {ÉÖx½þÉ VÉÉ„ÉÒ±É
ºÉÖJÉɴɱÉ䱪ÉÉ VÉJɨÉÉÆ´É®úSªÉÉ JÉ{ɱªÉÉ
{ÉÖx½þÉ EòÉfÚøxÉ VÉÉ„ÉÒ±É ...!
iÉÚ ‡nù±É䱪ÉÉ VÉJɨÉÉ näùJÉÒ±É ½þ±±ÉÒ
½þ´ªÉɽþ´ªÉÉ„ªÉÉ ´ÉÉ]õiÉÉiÉ
EònùɇSÉiÉ iªÉÉ VÉJɨÉÉƨÉÚ³ýä SÉ
iÉÖZªÉÉ +É`ö´ÉhÉÒ iÉÉVªÉÉ ®úɽþiÉÉiÉ
iÉÚ º´ÉiÉ&¤Éqù±É ‡EòiÉÒ ºÉ½þVÉSÉ ºÉÉÆMÉÚxÉ MÉä±ÉÒºÉ
¨ÉÉZªÉɤÉqù±É BàEòɪÉSÉÆ ‡´ÉºÉ°üxÉ MÉä±ÉÒºÉ
¨ÉÉZÉÆ ¿nùªÉ iÉ®ú PÉä>ðxÉ MÉä±ÉÒºÉSÉ
{ÉhÉ iÉÖZÉÆ ¨ÉÉjÉ tɪÉSÉÆ ‡´ÉºÉ°üxÉ MÉä±ÉÒºÉ

¨É®úhÉ +ºÉä±É iÉ®ú iÉä
iÉÖZªÉÉ ‡¨É`öÒiÉ +ºÉÉ´ÉÆ
xÉɽþÒiÉ®ú +ɪÉÖ¹ªÉ¦É®ú VÉMÉhÉÆ
iÉÖZªÉɺÉÉä¤ÉiÉ +ºÉÉ´ÉÆ
¨É®úhÉÉSÉÆ EòÉªÉ ½þÉä iÉä
ªÉä<±Ç ɽþÒ iÉÖ¨ÉSªÉÉ +ɨÉSªÉÉ xÉEò³ýiÉ
+ɇhÉ ¨ÉÉMÉä ¢òHò `äö´ÉÚxÉ VÉÉ<DZÉ
¦ÉÉ´É´Éäb÷¬É {ÉhÉiÉÒ±ÉÉ VÉɳýiÉ
½þ±±ÉÒ º´É{xÉÉÆSÉÆ +ɇhÉ ¨ÉÉZÉÆ
iɺÉÆ xÉÉiÉÆSÉ iÉÖ]õ±ÉƪÉ
EòÉ®úhÉ ¨ÉxÉ ¨ÉÉZÉÆ ½þ±±ÉÒ
iÉÖZªÉÉ +É`ö´ÉhÉÒiÉ ¤ÉÚb÷±ÉƪÉ

iÉÒ MÉä±ÉÒ +ɇhÉ ºÉMɳÆý EòɽþÒ
+MÉnùÒ ‡xɄɤnù ZÉɱÉÆ
¨ÉÒ MÉɪɱÉÉä MÉÉhÉÆ ‡iÉSªÉɺÉÉ`öÒ
{ÉhÉ iÉä ºÉÚrùÉ ¨ÉÖEäò{ÉhÉÉxÉä ®úb÷±ÉÆ
iÉÖZÉÉ |ÉiªÉäEò º{É„ÉÇ
+VÉÖxɽþÒ ¨ÉxÉÉiÉ iɺÉÉSÉ +ɽäþ
‡iÉiÉEòÉSÉ ºÉÖMÉÆvÉÒiÉ
EÖò‡{ÉiɱªÉÉ +kÉ®úɺÉÉ®úJÉÉ
iÉÖZªÉÉ ½þºÉhªÉÉ´É®ú EòÉªÉ ‡±É½Úþ ?
iÉä iÉ®ú {ÉɽþhªÉÉVÉÉäMÉÆSÉ +ɽäþ
iÉÖZªÉÉ iªÉÉ ´ÉÉEòb÷¬É Eò]õÉIÉÉ´É®ú EòÉªÉ ‡±É½Úþ ?
iÉä iÉ®ú EòɳýÒVÉ ¢òÉb÷hªÉÉVÉÉäMÉÆSÉ +ɽäþ

iÉÖ±ÉÉ VÉ{ÉiÉÉxÉÉ ½þ±±ÉÒ nÖù&JÉ
Vɴɳý{ÉɺÉSÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ
EònùɇSÉiÉ ¨ÉÉZªÉÉEòbä÷ iªÉÉÆxÉÉ näùhªÉÉ<iÉEòÉ
´Éä³ýSÉ =®úiÉ xÉɽþÒ

‡nù´ÉɳýÒSªÉÉ EÆò‡nù±ÉɱÉÉ
{ÉÉSÉ ‡nù´ÉºÉ ¨ÉÉxÉ +ºÉiÉÉä
xÉÆiÉ®ú iªÉÉSÉÉ VÉÒ´É Eò{ÉÉ]õÉ´É®ú±ªÉÉ
{Éä]õÒEòbà÷ MɽþÉhÉ +ºÉiÉÉä
iÉÖZªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÒiÉ ‡±É½þÒiÉÉxÉÉ
¨ÉÒ lÉÉäb÷ɺÉÉ lÉÉƤÉiÉÉä
EòɽþÒiÉ®úÒ ‡±É½ÚþxÉ {ÉÖx½þÉ
´É‡½þSÉÆ {ÉÉxÉ ¢òÉb÷iÉÉä

‡EòiÉÒ nùÉ iÉ®úÒ iÉÖ±ÉÉ ºÉÉƇMÉiɱÉÆ
ºÉÉÆMÉ iÉÖZªÉÉ ¨ÉxÉÉiɱÉÆ
iÉÖZªÉÉ xÉɽþÒ VɨɱÉÆ iÉ®ú ‡xÉnùÉxÉ
+Éä³ýJÉ EòvÉÒ ¨ÉÉZªÉÉ iÉ®úÒ ¨ÉxÉÉiɱÉÆ
iÉÖZÉä b÷Éä³äý ®úÉVä É ºÉÉÆMÉiÉÉiÉ
¨É±ÉÉ iÉÖZªÉÉ ¨ÉxÉÉiɱÉÉ ½þÉEä òÉ®ú
{ÉhÉ ¨ÉMÉ ¨É±ÉÉ EòɽþÒSÉ ¤ÉÉä±ÉÚ näùiÉ xÉɽþÒ
iÉÖZªÉÉ +Éä`öÉ´Æ É®úSÉÉ xÉEòÉ®ú
¨É±ÉÉ ¢òÉ®ú ]õÉSä ÉiÉÆ
iÉÖZÉÆ +ºÉÆ ´ÉÉMÉhÉÆ
¨ÉxÉɱÉÉ ºÉMɳÆý ¤ÉÉä±ÉɪÉSÉÆ +ºÉiÉÆ
{ÉhÉ iÉÖZÉÆ „ɤnù +Éä`öÉiÉ nùɤÉÚxÉ `äö´ÉhÉÆ

iɺÉÆ iÉÚ JÉÖ±Éä +É¨É EòvÉÒ
¦Éä]õ±ÉÒ {ÉhÉ xÉɽþÒºÉ
+ɇhÉ +ÉiÉÉ iÉ®ú iÉÚ iªÉÉiɱÉÒ
®úɇ½þ±ÉÒ {ÉhÉ xÉɽþÒºÉ

iÉ„ÉÒ iÉÚ ®úÉVä ÉSÉ ¨ÉÉZªÉÉ ¿nùªÉÉiÉ
¨ÉÉZªÉÉ ¨ÉxÉÉSªÉÉ ‡jÉEòÉähÉÉiÉ
+ɇhÉ ¨ÉÉZÉÆ ¨ÉÉjÉ +MÉnùÒ ´Éäb÷¬ÉºÉÉ®úJÉÆ ‡¢ò®úhÉÆ
iÉÖZªÉÉ ¨ÉÉZªÉÉ +κiÉi´ÉÉSªÉÉ „ÉÉävÉÉiÉ
®úÉiÉ ‡Eòb÷¬ÉÆSÉÆ ‡Eò®ú‡Eò®úhÉÆ EòvÉÒ
EÖòhÉɱÉÉ Eò³ý±ÉÆSÉ xÉɽþÒ
®úÉjÉ ¦É®ú iªÉÉxÉä ®úÉxÉ ®úÉJɱÉÆ
iªÉÉSÉÒ EÖòhÉɱÉÉ VÉÉhÉSÉ xÉɽþÒ

¨ÉÉhɺÉÉSÉÉ ‡´ÉSÉÉ®ú +ɇhÉ EòÞiÉÒ
ÁÉiÉ ¤É®úÉSÉ ¢ò®úEò +ºÉiÉÉä
¨ÉxÉ ºÉÉÆMÉiÉä näù´ÉÉ nùÉ®úÒ VÉÉ
{ÉhÉ ½þÉ xÉä¨ÉEòÉ ‡iÉlɱÉÒSÉ ´ÉÉ]õ SÉÖEòiÉÉä
¨ÉÒ ´ÉɽþiªÉÉ xÉnùÒEòbà÷ {ÉÖx½þÉ {ÉÖx½þÉ ¤ÉPÉiÉÉä
¨ÉxÉÉiÉ BEòSÉ ‡´ÉSÉÉ®ú vÉÉ´ÉiÉÉä
‡½þSÉÉ ºÉÆMÉ¨É |ÉiªÉäEò ´Éä³ýÒ
ºÉÉMÉ®úÉEòbà÷SÉ EòÉ ½þÉiä ÉÉä ?

‡EòiÉÒ ‡nù¨ÉÉJÉÉiÉ lÉÉ]õiÉÉiÉ ½äþ
‡xÉ´Éb÷hÉÚEòÒSÉÉ ¨ÉɺɳýÒ ¤ÉÉVÉÉ®ú
iÉÖ¨ÉSªÉÉ +ɨÉSªÉÉ ºÉÉ®úJªÉÉ
Mɇ®ú¤ÉÉÆSªÉÉ EòÉiÉb÷ÒSÉÉ ¨ÉÉƺÉɽþÉ®ú

´ÉɽþiªÉÉ xÉnùÒºÉÉä¤ÉiÉ {ÉÉjÉ
´ÉɽþiÉä EòÉ EòvÉÒ ?
ºÉMɳÆý EòɽþÒ +ºÉÚxÉ iÉÖZªÉɇ„É´ÉɪÉ
{ÉÚhÉÇ +ɽäþ EòÉ ¨ÉÒ EòvÉÒ ?
iɺÉÆ ½þ±±ÉÒ xÉÖºÉiÉÆSÉ
½þºÉÚ {ÉhÉ ªÉäiÉ xÉɽþÒ
+ɇhÉ JÉÉä]õÒ +ɺɴÉä b÷É䲪ÉÉiÉÚxÉ
EòÉføiÉÉ EòÉgø´ÉiÉ xÉɽþÒ
+ºÉÆ ¨½þhÉiÉÉiÉ EòÒ |ÉiªÉäEò MÉÉä¹]õÒ±ÉÉ
EòɽþÒiÉ®úÒ +ºÉiÉÆ EòÉ®úhÉ
¨ÉMÉ +ºÉÉ iÉÖZÉÉ +¤ÉÉä±ÉÉ EòÉ Uäôb÷iÉÉä
¨É±ÉÉ xÉÖºÉiÉÉSÉ ‡´ÉxÉÉEòÉ®úhÉ

EòÉ±É ¨ÉxÉÉiÉ +ɱÉÆ iÉÖZªÉɺÉÉ`öÒ MÉVÉ®úÉ +ÉhÉÉ´ÉÉ
{ÉhÉ ¨É±ÉÉ „ɤnùSÉ +{ÉÖ®äú {Éb÷±Éä
®úºiªÉÉxÉä ºÉ®ú³ý SÉɱÉiÉ PÉ®úÒ +ɱÉÉä
+ɇhÉ „ɤnù ¨ÉÉZªÉÉ +ÉåVɳý¦É®ú {ɺɮú±Éä±Éä
Eòb÷EòbÚ÷xÉ ¦ÉÚEò ±ÉÉMɱÉÒ EòÒ
{ÉÉä]õ ¨½þhÉVÉä EòÉªÉ iÉä Eò³ýiÉÆ
+ɇhÉ ½þÉiÉÉiɱÉÉ {ÉèºÉÉ ºÉÆ{ɱÉÉ EòÒ
Mɇ®ú¤ÉÒSÉÆ nÖù&JÉ EòÉªÉ iÉä Eò³ýiÉÆ
iÉÖVÉ {ÉÖx½þÉ º¨É®úiÉÉxÉÉ +ÉVÉ
´Éɇ½þ±ªÉÉ xɪÉxÉÒ vÉÉ®úÉ
+É`ö´ÉhÉÒ iÉÖZªÉÉ +ɱªÉÉ PÉä>ðxÉÒ
|Éä¨É®ÆúNÉÉSªÉÉ ¤É®úºÉiªÉÉ MÉÉ®úÉ

|Éä¨ÉÉSÉÉ <ÆpùvÉxÉÚ +ɇhÉ +¸ÉÖÆSÉÉ gøMÉ
ÁÉÆSÉ BEò +iÉÚ]õ xÉÉiÉÆ +ɽäþ
+É{ÉhÉ ‡´É…ÉɺÉÉSÉÒ ‡EòiÉÒ½þÒ ¨ÉÉäaöÒ ZÉÉbà÷ ±ÉɴɱÉÒ
iÉ®úÒ +É{ɱÉÆ +ɦÉɳý ¨ÉÉjÉ ¨ÉÉäEò³ýSÉ +ɽäþ
½þ¹ÉÇ iÉÖZÉÉSÉ º{É„ÉÇ iÉÖZÉÉSÉ
iÉÚ ‡nù±É䱪ÉÉ VÉJɨÉÉÆ´É®ú
½þ³ýÚ ´ÉÉ®ú ±ÉÉMÉhÉÉ®úÉ
¨É¨ÉÇ näùJÉÒ±É iÉÖZÉÉSÉ
{ÉɴɺÉÉiÉ ‡¦ÉVÉiÉÉxÉÉ
+¸ÉÖ ‡nùºÉiÉ xɺÉiÉÉiÉ
xÉÖºÉiªÉÉ ¦ÉÉ´ÉxÉähÉÆ <lÉä
nùÉxä É ¨ÉxÉÆ ‡¨É³ýiÉ xɺÉiÉÉiÉ

EòÉ±É iÉÖ±ÉÉ {ÉÖx½þÉ {ÉɴɺÉÉiÉ ‡¦ÉVÉiÉÉxÉÉ {Éɇ½þ±ÉÆ
+ɇhÉ ¨ÉxÉ +MÉnùÒ ËSÉ¤É ZÉɱÉÆ
VÉÉMÉ +ɱÉÒ iÉå´½þÉ Eò³ý±ÉÆ
iÉÖZªÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ ¢òHò º´É{xÉSÉ x½þɱÉÆ
`äöSÉ +ɇhÉ +¸ÉÖ ªÉÉÆSÉÆ xÉÉiÉÆ
iɺÉÆ VÉÖxÉÆSÉ +ɽàþ
BEòɱÉÉ ±ÉÉNɱÉÆ EòÒ nÖùºÉ®úÉ ½þ³ý½þ³ýhÉÆ
½äþ iÉ®ú ºÉɽþ‡VÉEòSÉ +ɽàþ
+¸ÉÖÆSªÉÉ +ÉäPɳýÉiÉ ´ÉɽþhÉÆ +iÉÉ
‡iÉiÉEòºÉÆ ®úɇ½þ±ÉSÉ xÉɽþÒ
VÉMɱÉÉä +ºÉäxÉ º´ÉiÉ&SªÉÉ ºÉÖJÉɺÉÉ`öÒ VÉ®úÒ
{ÉhÉ nÖùºÉ-ªÉÉSªÉÉ nÖù&JÉÉSÉÒ +´É½äþ±ÉxÉÉ xÉɽþÒ

„ɤnù xÉ ¨ÉVɱÉÉ Eò³ý±ÉÉ EòvÉÒ
iÉÉä ¨ÉÉZªÉÉ ‡nù„ÉäxÉä xÉ ´É³ý±ÉÉ EòvÉÒ
¨ÉÉZÉÒ ´ªÉlÉÉ +MÉnùÒSÉ ºÉÉvÉÒ
{ÉhÉ EÖòhÉÉ ºÉÉÆMÉɪÉSÉä xÉ VɨɱÉä EòvÉÒ
º´É{xÉÉÆSÉÉ ºÉÉ®úÉ +ɺɨÉÆiÉ
iªÉɱÉÉ VÉÉäb÷±Éä±ÉÉ iÉÖZÉÉ ‡EòxÉÉ®úÉ
ºÉJÉä ‡nù´ÉºÉ ºÉ®ú±ÉÉ iÉÖZªÉÉ +É`ö´ÉhÉÒiÉ
+iÉÉ ¨ÉÉjÉ ®úÉiɇEòb÷¬ÉÆSÉÉ {ɽþÉ®úÉ
nÖù&JÉÉSÉä ºÉMɳàýSÉ |ɪÉixÉ
ªÉ„ɺ´ÉÒ xɺÉiÉÉiÉ
+ɇhÉ ºÉÖJÉÉSÉÒ º´É{xÉä näùJÉÒ±É
‡iÉiÉEòÒ„ÉÒ ¨ÉÉä`öÒ xɺÉiÉÉiÉ

SÉÆpù +ɇhÉ SÉÉÆnùhªÉÉ ªÉÉÆSªÉÉ´É®ú
+VÉÖxÉ ‡EòiÉÒ ‡±É½Úþ ?
¨ÉÉZªÉÉ +ɺɴÉÉÆSÉÒ ¢Úò±Éä
+VÉÖxÉ iÉÖZªÉÉ +ÉåVɳýÒiÉ ‡EòiÉÒ ´ÉɽÚþ
iÉÉä ¤Éä¦ÉÉxÉ ¤É®úºÉÚxÉ MÉä±ÉÉ
+ɇhÉ ¨ÉÒ ¨ÉÉjÉ EòÉä®úb÷ÉSÉ ®úɇ½þ±ÉÉä
iÉÖZªÉÉ +É`ö´ÉhÉÒSªÉÉ UôiÉÉJÉɱÉÒ
iªÉÉ´Éä³àýºÉ ¨ÉÒ xÉEò³ýiÉ =¦ÉÉ ®úɇ½þ±ÉÉä
¨ÉÒ xÉä½þ¨ÉÒSÉ ‡®ú¨É‡ZÉ¨É ¤É®úºÉiÉÉä
+ɇhÉ iÉÖ±ÉÉ ºÉÉnù½þÒ PÉɱÉiÉÉä
iÉÚ BEònùÉ iÉ®úÒ ¤ÉPÉ„ÉÒ±É ¨½þhÉÚxÉ
iÉÖZªÉÉ +ÆMÉhɦɮú {ɺɮúiÉÉä

iÉÒ {ɽþÉ]õ +ɇhÉ iÉÖZÉÉ ½þÉiÉ
+VÉÖxɽþÒ iɺÉÉSÉ b÷ÉಪÉÉiÉ +ɽäþ
+ÉiÉÉ ¨ÉÉjÉ ®úhÉ®úhÉiÉÒ nÖù{ÉÉ®ú +ɇhÉ
{ÉɪÉÉJÉɱÉÒ ºÉɴɱÉÒ +ɽäþ
¨É±ÉÉ ¨Éɇ½þiÉ +ɽäþ iÉÚ ¨ÉÉZªÉÉ
+ÉäføÒxÉä vÉÉ´ÉiÉ ªÉäiÉäºÉ
+ɇhÉ Vɴɳý +ɱÉÒºÉ EòÒ ¨ÉÉjÉ
‡xɄɤnù =¦ÉÒ ®úɽþiÉäºÉ
VÉå´½þÉ EòÉàhÉÒ½þÒ Vɴɳý xɺÉiÉÆ
iÉå´½þÉ +ºÉiÉÉiÉ iÉÖZªÉÉ +É`ö´ÉhÉÒ
¨ÉMÉ ºÉÖ¯û ½þÉiä ÉÉä VÉÒ´ÉPÉähÉÉ JÉä³ý
+ɇhÉ ºÉÉä¤ÉiÉÒ±ÉÉ b÷ÉಪÉÉiÉ {ÉÉhÉÒ

|Éä¨É +ɇhÉ +É{ÉÖ±ÉEòÒ ªÉÉÆSÉÉ
½þÉ +xÉÉäJÉÉ ¨Éä³ý +ɽäþ
+É`ö´ÉhÉ ½þÉSÉ iÉ®ú JÉ®úÉ
iÉÖZªÉɨÉÉZªÉÉ ¨ÉvɱÉÉ nÖù´ÉÉ +ɽäþ
¨É±ÉÉ Eò³ýiÉÆªÉ ¨ÉÉZÉÆ ¨ÉxÉ
+ÉVɽþÒ iÉÖZªÉÉEòbà÷ NɽþÉhÉ +ɽäþ
iÉÚ BEò IÉhÉ Eäò±É䱪ÉÉ |Éä¨ÉÉSÉä
¨ÉÒ +tÉ{É ´ªÉÉVÉ ¢äòb÷iÉÉä +ɽäþ
‡´ÉSÉÉ®úÉÆSªÉÉ ½þÒ {ɱÉÒEòb÷SÉÉ
¨É±ÉÉ |É„xÉ {Éb÷±Éä±ÉÉ
iÉÚ ¦É®ú±É䱪ÉÉ ½þÉiÉÉÆxÉÒ
+ÉhÉÒ ¨ÉÒ ¨ÉÉjÉ ºÉÉÆb÷±Éä±ÉÉ

EòÉ±É ºÉÆvªÉÉEòɳýÒ iÉÚ +SÉÉxÉEò ‡xÉPÉÚxÉ MÉä±ÉÒºÉ
+ɇhÉ ¨ÉÉZÉÒ ®úÉjÉ +MÉnùÒ ºÉÖzÉ ZÉɱÉÒ
IÉhÉÉiÉ ®úÉiÉEòÒb÷¬ÉxÉÆ ¨ÉxÉÉiÉ PÉ®ú Eäò±ÉÆ
+ɇhÉ iªÉÉSÉÒ EòɳýÒVÉ UäônùhÉÉ®úÒ ‡Eò®ú‡Eò®ú ºÉÖ¯û ZÉɱÉÒ

¤ÉÉ{É ¨½þhÉä ¨É±ÉÉ ¨ÉÉZÉÉ
{ÉÉä®úMÉÉ b÷Éà<VÇ Éb÷ xÉɽþÒ
{ÉhÉ ‡®úEòɨÉÒ {ÉÉä®úMÉÉ iªÉÉSÉÉ
+ÉiÉÚxÉ ¨ÉxÉ JÉÉ<Ç
½þ±±ÉÒ iÉÖZÉÆ ºÉÉä¤ÉiÉ +ºÉhÉÆ
{ɇ½þ±ªÉÉ{ÉäIÉÉ ´ÉÉgø±ÉƪÉ
+ɇhÉ iÉÖZªÉÉ +É`ö´ÉhÉÓSÉÆ xÉÉiÉÆ
¨ÉÉZªÉÉ º´É{xÉÉƺÉÉä¤ÉiÉ VÉÖb÷±ÉƪÉ

iÉÖ±ÉÉ xÉÖºÉiÉÒ `äöSÉ VÉ®úÒ ±ÉÉMɱÉÒ
iÉ®úÒ ¨ÉÉZÉÆ EòɳýÒVÉ ½þ±ÉiÉÆ
¨ÉÉZÉÆ ºÉ´ÉǺ´É iÉÖZªÉÉiÉ +b÷Eò±ÉƪÉ
iÉä ¨ÉÉjÉ iÉÖ±ÉÉ EÖò`äö Eò³ýiÉ
Æ
¨ÉÉZªÉÉ ½þ³ýÚ ´ÉÉ®ú ¨ÉxÉɱÉÉ
+±ÉMÉnù ¦ÉÉ´ÉxÉÉÆSÉÉ Eò³ýºÉ
iÉÖZªÉÉ º´É{xÉÉÆxÉÉ ¨ÉÉjÉ ¨ÉÉZªÉÉ
+κiÉi´ÉÉiÉ ªÉähªÉÉSÉÉ +ɳýºÉ

‡EòxÉÉ®úÉ ºÉÆlÉ ½þÉiä ÉÉ +ɇhÉ
nùÉPä ÉÉÆSªÉÉ ¨ÉxÉÉiÉ ´ÉÉnù³ý =`ö±Éä±ÉÆ
¨ÉÒ ¢òHò iÉÖ±ÉÉ ´É®ú `äö´ÉhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eäò±ÉÉ
iÉÚ ¤ÉÖb÷iÉ MÉä±ÉÒºÉ +ɇhÉ iɳý ¨ÉÉjÉ ¨É±ÉÉ ‡nùºÉ±Éä±ÉÉ

®úÉäVÉ ®úÉäVÉ VÉÉ>ðxÉ ¨É³ý±É䱪ÉÉ {ÉÉ>ð±É ´ÉÉ]àõ´É®ú
VɺÉä +xÉÖEÖò‡SÉnùÉ®ú EòÉäSÉä +SÉÉxÉEò =¦Éä ®úɽþiÉÉiÉ
iɺÉÆSÉ JÉÖ{É ºÉÖJÉÉSªÉÉ ´ÉÉ]àõ´É°üxÉ SÉɱÉiÉÉxÉÉ
+SÉÉxÉEò nÖù&JÉÉSÉä EòÉäSÉä =¦Éä ®úɽþiÉÉiÉ

¨ÉèjÉÒ ½þÒ ¨ÉèjÉÒ ºÉÉ®úJÉÒ +ºÉÉ´ÉÒ
‡iÉSÉÒ BEò ´ÉäMɳýÒSÉ ¤ÉƇnù„É +ºÉÉ´ÉÒ
VÉhÉÚ nÚù&JÉÉxÉÒ ¦ÉÉVɱÉ䱪ÉÉ VÉJɨÉä´É®ú
ºÉÖJÉÉSÉÒ +±ÉMÉnù ¢ÖÆòEò®ú +ºÉÉ´ÉÒ

‡nù´ÉºÉ +MÉnùÒ ¦ÉÖ®ÂúEÇòxÉ =bÚ÷xÉ VÉÉiÉÉiÉ
MÉä±É䱪ÉÉ ‡nù´ÉºÉÉÆSªÉÉ +É`ö´ÉhÉÒ ¨ÉÉMÉä ºÉÉ`öiÉÉiÉ
ºÉÉ`ö±É䱪ÉÉ +É`ö´ÉhÉÒ ½þÒSÉ iÉ®ú +É{ɱÉÒ {ÉÚVÆ ÉÒ +ºÉiÉä
+„ÉÉ +É`ö´ÉhÉÓ´É®ú ¦ÉÉ´ÉÒ +ɪÉÖ¹ªÉÉSÉä ºiÉÆ¦É =¦Éä +ºÉiÉÉiÉ

¨ÉɇZɪÉÉ ¨ÉxÉ ´ÉÞIÉÉ´É®ú
iÉÖ‡ZɪÉÉ +É`ö´ÉÉÆSÉäSÉ lÉ´Éä
®úÉVä ÉSÉ {ÉɽþiÉÉä iªÉÉÆxÉÉ
+ɇhÉ ®úÉVä ÉSÉäSÉ iÉä xÉ´Éä

®úÉiÉ ®úÉhÉÒ EòvÉÒSÉÒ ¤É½þ®úɪÉSÉÒ lÉÉƤɱÉÒªÉ
+ɇhÉ ¨É±ÉÉ ‡iÉSªÉÉ ¤É½þ®úhªÉÉSÉÒ +ɺÉ
iÉÚ ªÉä>ðxÉ VÉÉiÉäºÉ ‡xÉPÉÚxÉ +ɇhÉ ¨ÉÉMÉä =®úiÉÉiÉ
iÉÖZªÉÉ º{É„ÉÉÇSÉà ¦ÉɺÉ

+ɪÉÖ¹ªÉ ½äþSÉ +ɽäþ
VÉMÉhÉà ÁɱÉÉSÉ ¨½þhÉiÉÉiÉ
VÉä xÉɽþÒ iªÉɱÉÉ ‡¨É³ý´ÉɪÉSÉÉ |ɪÉixÉ
+ɇhÉ VÉä +ɽäþ iªÉɱÉÉ ¦ÉÆMÉÉ®ú ¨½þhÉiÉÉiÉ
---

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful