அறிஞ அ

ேவலி

ப க

அறிஞ அ

ேவலி எ

ெவள ய

வதி

தமி

ணாவ

ணா அவ க

அளவ

லாத ஆன த

அைடகிேற

பர ப உலக

லெக

ெப

.இ த

ட அ

கைத ஒ

கைதைய

வ எ

றி எ

ேக பாரா ட ஒ

கில ெமாழிய

தைலவ

த ப ட

எ ஏ வா ஜி
bpcwajid@yahoo.co.in
www.classicaltamilstories.blogspot.com

திய

நாவைல ebook காக

தமிழ கள ைடேய ஜாதி மத ேபதமி
தைலவ க

பைட

.

லா அரசிய
கா இட
கள

த ப ட

.

ேவலி
அறிஞ

ணா

French armoured division passing through

தம

ேபா

உ ய இட தி

கிறா க

கைத அ
ப றிய

ல இ

. க

அைவ ஏ ப

. இட

ஓவ யனா

ெகா
கிள

நில

கிற

. க

பதைன
திற

ப றிய

ேவலி

நிைல ஆகியைவ ப றிய

ேதாவ ய

ஓவ யனா

கா சி

ேவலிைய

ைம'ய

திர

ட திறைம மி க எ த

கா சிய ைன
.

பதா

கா

ெதாள ெம

இைண தள

திட ேவ

,

ன த ைத

.

ள கா சிைய

ேவலி

ேதா ற , மா ற , வைக, வ வ , வ ைள

.

ேமக

திட

ேபாட ப

அழெகாள த தி

மி க ஒ

ஆனா

ேபாதா

திர

ேபாட ப ட

ைம மி க க

ேமக

ைக திற

கள

ைழயா

இல கிய . 'மன த

வ ள கி

பா

; இதய

வத கான

வ ள கமள

பற

,

க ப

ள ெம

திட ைக திற
, ஓவ ய

.

ெக டவைன

ெப ற எ

தாள

லவைன

தரமான எ

, ந

ேவ

கா

தி

.

ேபாதா

.

; எ

எள தான கா ய

அ தைகய

ள தி
இ த

வத

தவ


கா

ேதாவ ய

ய சி, ஆப ைதேய

.

தா

நிைலய

ேந

ெச

தி

, இவ
கி

பா

றன.

, ஒ

இ ப

தா

ைன வ

ெகா

ைமயான எ

ண ைத ஒ

கா

தாள க

காரண தா
ஆனா

, சி சில , தன

பைகவன ட

தாக ேவ
ஆனா

இய

ைற

ேதாவ ய

ேம ெகா

.

ேதாவ ய

கி

ற எ

பைகவன ட

கா ட மிக

ரணான

கி


வதி

றி

ெகா

சில

; உலகி

திட

ள தவறினா

ணய

' எ

வதிேலேய

தா

வதைன எ

. எனேவதா

பைத

லா

ய சி எ

உ யராகி

ெவறி அள
கிற

ேம

ெகா

அதைன

-

ண திலி

, ெவ

ேபா

பா

திறைம ெப ேறா , இ தைகய

ெகாதி

,

, ப

ேவறான, ஆனா

நிைன ேபா

ைல, ஆப தான

றன . இறவா

ேகாப

மாறான

,

வட

தா

கிறா

தாளனாக ம

'

எள

; ெச

பவனாக

திறைம

ேபால ெக

, எ

கைள ஆ

ல எ

த தி

கிறா

அர

நிைல காரணமாக ஏ ப

' ந

வைத

எள தான கா ய , ஓரள

லவன ட

ெசயேலா இ
தா

.

'ெக டவ

தாள

ஆனா

கா

கா

- எழ

- அ

ள ப

வத

றன .

, வ

ெபா

இய


.

தன யானேதா

நா

சிைய

நா

ற எ

ெகா

ைன ேவேறா

ேபா

உண

திறைம ேதைவ

, நா

வ ட, ேமேலா

கிள

கிற

மன

"

அழி கேவ
உண

சிதா

கி நி கிற

மான

, ெகாதி

, ெவ

தா க ப

கிற

ளேவ

றி அ

கி

, பழிவா

ேபசி

! ெவ

!" எ

திட எதைன

ெகாைலக

ட! ப சிள

ெப யேதா

மதி

ட! ேபா

கள தி

தா

கள

டன

ேபா

நா

றன

தேவ

- ேபா

ெச

தி

!

. எதைன

தி

ெகா

ைலேய

ட,
ெவறி

றிட

சி' ப றி.

ற ேப

ெச

ழ ைதகைள

! இ

ேடா

! - எ

ேமா

தாேன"

லியலா

றன, அ த 'எ

ேவ

த ப

வனவாக,

சிைய ெவறி எ
கி

.

மன த

ட, ெம

ெகா

ள ப ட இல கண

ம ற நா

ஏ றி ைவ

! ெவறிய க
கைணக

ெகா

கிற

மேத எ

; கா

! மன த மா

கிள

, ஓ

ெவள ேய தைலகா
ஒள

, "ெகா

ெகா

!!

- ேபா

ேவ

றி

ல ப

!

பாதக

வா

!"

!

நிைன ப ைன
பாதக க

கிைட கிற

, பாவ

ேலா

இய ற ப

வா

ேப கி

திடா ! கவ ைதக

றன.

. அவ

கிற

; ெவ

வனவாக, வர ேவ க ப
கி

- ேபா

, ம ற எ த

.

சி காரணமாக! அ த உண

நா

ேபா

எைவெயைவ 'ெவறி' எ

வனவாக ஆகிவ

இ ப யா இர கமி

தா கி

உண

! நம

ேகாப

, ேதைவ ப

ேபா ற ப

நா

.

ள ைத எ மைலயா

டாதேபா

அைவ யா

கிற

கிற

ண , பைகவைன அழி ெதாழி க ேவ
ேபா

நா

தா க ப

உற

, இ

லா

மிரா

அறியாதவ க

மி

.

ஏ ப ட பற

, ைத யமாக! ேபா
.

பழிகைள

தா

, எ

! ெகாைல
! - எ

, உ

கிய

லா ெக

ைம

, உ

ைம

ெவறி ப

ம க


த பற

தா

தைல

ேபச ப

அைனவைர

பவ , ப ண

ேலாைர

றி

; அவ

க ப

இ த

பதி

ஓ ட

மைர

படவ

றா

ேபானா
இ ப
வா

நா ைட

கா த நாயக

பைக உண

ைறயாகிவ

உண

இட தி

ைல - சி கி

சிைய
தா

ெகா

ெச

தி

சி கிள

கி


ெகா

தி

கிற

. நா

கிற

ம க

ல எ

- எ

-

வா

ெற

.

;

லா

க ப

டா

. ஆகேவ ேவகமாக

ெகா

ேடா

ப யவ

ேபா

ம க

கி

; ேக ேபா
வ .

அைனவ

பரவ , எ

. பைட

ேபா

... ஆ!

அவ

கீ
!

ழாகி

சா

களாக

மகி வ ; அவைன

பார

ேம ெகா

ள ப

ேவகமாக

அ த

றன ; ெபாறி ஏேதா ஓ

; தேயா எ
லவா.

...

வ ர தி

பாரா

டா

; காலி

ைற... ப ற

; அவைன ெவ

- பைகவ

ெகா

பவ

ேபா

நா

- எதி

வள

யாைன வ ர

சிகைள

; வள

ேம

ஏ கனேவ அ ப டவ

பல நிக

, கள

பவ

ெகா

.

ைற; ... ஒேர ஒ

!

ேப வ

நிைலைமைய வ ள கிட அவ

ஆ திர

! எதி

, இர த

தா

- இழி மக

ைல. கள திேல இ

சியா

ைற அ

ெகா

ெகா யவ

ேற

ேராகி' ஆ க ப

கா

; தன

, ேபா

ப றிய பலமான ஐய பா

- இ த வா

! அவ

யவ

கள

வள

ெகா

ர திேன

மிரா

அ த நா

பைடயாக ஒ

ேபா

ேபா

, கா

'ேதச

வ .

கர தா

கிள ப ய

வா

ைன தாேலா, ம கள
திட கிள

நட

ெபா

ேராகி - நா ைட

உளவாள - எதி ையவ ட
அவ

வத

ைடய நா

கிள

ேதச

ெமா தமாக

, அவ

- ேபா

இ த

பவ , க பழி பவ , கயவ

.

ேம ெவறிய க

தி

தவறாம

யாேர

சிலரா

பைக

லாவ ைற

அறெநறி
ேபா

கா

ஏெனன
ெம

மண

அ த

ேபா

ள அ த

அள

கி

ம வதி

மைற

றன.

கி

றன.

, அ

வழ

ஆகிய ப

மைற

ேபா

- மன த

கி

றன எ

ேவேறா

ைல; ஆனா

ெகா

சிைய அைனவ

றனவா? ம

ள ெம

ெமாழி ேப த

அ ேயா

ற உண

அ ப யானா

, ந

, இர க

நிைலய

!' - எ

ேபாகி

ெப

, 'தா

கி

மல

அ த

ைம - அ ேயா

றன; ச

வள

றனேர;

வத கி

கி

,

! அழி! ெவ

, ம

தாய

கி வ

ைல.

திய நிைல ஏ ப ட

கி

றன;

The Invasion of France

பைகவன ட

ைல

பதைன

ெகா

ர திவ

கைள

க ப

கிறா

தம

கால

ேமக

ஹா

வழ

கிள

ெச

உலக

.

மைற

றன! க

ஒள கா

ெகய

லி

ெவ

கா

, அத

கிலா

தலாவ

கி

ெகா

ெவள

கா

சிமி

ைள

ெஜ மன ேபா

திட

ேபா .

சி, அ த

ற நிைல!

பதைன

கள

ேபா

ேன, வ

ெக

ச , ேபா

கிழி ெதறி

ேபரறிவாள

நா க

கைள

'இ

உள

ேவலி'

; உலைகேய த

நட திய நா க

;

!

ேப

ெஜ மன ய

, ெஜ மான ய

. ஒ

நா

'ராஜப தி'ைய
அதிப

, ெக

ேபா

ம க

தன

ேபா

ெவறிய க

தா

.

ெக

ெஜ ம

ைடய நா

சாதகமா கி

தா

ம க

தலி

கிலா

ேபசின !

ெஜ ம

நா

ப ைற

,

ற க ட ைத அைட

ெகா

, அ த நா

கிலா

கிலா

நா

ெந

நிைலய

ெகா

உண

சி

சி

மா

வ வசாய
தைக

லா

நா

இதய தி

ெந

,
.


ேவலி' ேபா

ெகா

நிக

கிள ப வ

சா

ரா

ேபா

பா

- அவ

வா

மக

. அ த

சிகைள
பைக

தி. அ

ைணைய

ைகைய நட தி

- அவ

ப றிய கைத.

ய திேல ஒ

ேதசிய

ெதறிய ப டன.

ெக

அ ய ேல மைற தி

ப . மிரா தாரன ட

தியவ

க ப

ைச உ

இைடேய நைடெப

. அதைன ெவள ேய ெசா

சி அ த அள

மக

ேவ

ெஜ ம

கைல எ

வ ர ட ப டன

டா

கிய உற

நைடெப

. 'இ

ெதாட

அரச

மா க

.

வ த ெஜ மான ய க

. எ

ேடா

! பற

.

தா

எ த வ தமான ெதாட

சின . பைக உண

றி பாக

சி பா

கிய

ெவறிய க

சிைற ைவ க ப டன .

திறைம, ெஜ ம

ெஜ ம

-

, ெகாதி

சி பா

கிறா க

அ த ெவ

க டைளயாகிவ

ெதாழி

ேவைல பா

ெஜ மன

உண

டன , ெவ

தியவ க

வத

ைறகள

தி

ெமாழி, ெஜ ம

லாவ றி
ேபா

மேத அ த ெவ

ழ ைதகைள ெவ

கிறா

, அவ கைள பலி கிடா களா கி, இர த ெவ

ெச

ெவறி

- ெகா

ெச

ெஜ மன ைய அழி ெதாழி தாெலாழிய, இ

மன த

லேம அழி

ேபாலேவ, அ த சி

தியவ

மகி

மக

தா .

'எ

னத

எழி

ெகா

ெகா

ேபா

ேபா

ைக, த

ற ெப

பரவ , எ

ெவ

டா

. ெகா

ேடா

சி த

ைம ப றிய தகவ

ப தாக இைவ வள
ட அ

மனதிேல சிறிதள

ைக ேகா உ

ெஜ மான ய
ெவ

. அதி

ஆணவ ைத

க கி

ள ேவ

ற எ

மிரா

ெகாதி

பைழய ப

; அள

கள

ெபா

ெகா

அ த

ைகதிகைள, இ த

கா

மிரா

ண அ த

, வ

தவ லி

கிறா

இர க

தினா

.

கா ட

ெகா யவ கைள;
.

தன , ெகாைல பாதக

ப யப

சி

ேப வதி

தன. ஒ

ைல. அவ

உலவ ட இட

உண

கட த அக ற பட
ள த

த க ட
ள ப

கிறா க

ட அ த

ெஜ மான ய

பல

சிதா

நா

;

ப றிய

,

; பல இட

. அ த

யாத

த கா

.

ைடய

ணைன

; ெஜ மான ய

; இ

ெகா

தவ ேல ெகா

.

.

கி வழி

. ெஜ மன ெவ றிகைள ஈ

ல,

தியவ

திைள தி

சிைய ெவ தழ

ெகா

;

ைம ேத

அ த ஒேர ஒ

ெச

திணறி

ைகதாய ன .

கிள

ெகா

ெப

சிய

அ த

' எ

தா

. 'ஒ

க ேவ

ய நிைல

வ க

ேச

ள தி

தன! ெவ

ண , அ த ெவ

ஏ பாடாகிற

' எ

கிட த

நிர ப

ேபா

பரவ இ

பரவ

லாத ெஜ மான யைர அழி

மித உண

கா

ெவ

ேதா

கிறா

வள

ஆ கிவ
ெகா

தவ

ேபாலேவ ேமானா மனதி

ஒழி க ேவ

தியவ

சி

சி எ

பைடய

ேலா

ெஜ மான ய கள

, ப

ற உண

ேபா வ ர ! ெபா

கிறா

கிலா

பல

கள ேல

சிைற ைவ க

டா

ெவள ேயறிவ
ெப

டன. சில

கைள ம

"இ

ேகவல

ேவ

அ த இழிம கைள

, மிக

ேகவல . அ த

ப டாேல இழிவாய
ெவறிய க
நா

கா

தைவவ

க ப

ெச

ேவ

தா

ேவறிட

கிறா

ேபா

ெப

. அவ

வள

.

ெகாதி

வத

கிறா ; ேம
பா

ஒழி தி

பாதக க

தரேவ

னத

நம

தவ ேல இட

ேபாட ேவ

அநியாயம பா!" - எ

ெஜ மன

றிவ ட

ெஜ மான ய
கன வாக

. ஒ

டா

கிற

, க

லா

. அ பா! நா

ெகா யவ கைள

கலாகா

ேப கிறா

" எ

ெப

சி அ

வள

ெச

டா

மக

பைத எ

ண.

, நா

ேகேய இ

தாக

ைண பாழாகிவ
பவ க

வழிய

, நா

ைல..." எ

கா! எ த

கிறா .

பாதக கைள

. அ த

ந க

அவ

கிறாேரா, அ த

மா! ேபா

தா கி

ல எ

தியவ ; க

ன க

ெகா

!

பாவ கைள ெவ

பா

; அவ க
! இ

ெகாதி பைடகிறா

மன த க

ப ற ததனாேலேய அவ க

மன த கேள அ

இ த

கிறா . அேட

ைணய லி

கிறா .

வைர ஒ

? அ த

வதா? அ ரம ! அநியாய ! இழிெசய

மதி க மா ேட

ெற

நிழ

னைக ெச

; ேவ

பாவ க

றன ?

, அேத இட தி

றா

சிைற ைவ க பட இ

ன மா! அவ க

ெஜ மான ய களாக

பா

! நம

னைக

"அதனா

ெவ

ேப கிறா

ேபா ேல அ

நா

நா

தியவ

தியவ

லாவ

வதா! அ த

ேபா

ேகவல

ள தி

கி

தவ ேல இட

றா

டன .

கா நம

தைவ வ

பவ

வ டலா . அ த

கின ; எ

ெகா யவ கள

ைல. மிரா தார , நா

; கவன

ெகா

பாவ ! இ

கிற

தவ ேல த

ேபாகிறா க

பதா? ேகவல ! மிக

"மகேள! ம றவ க

"பா

ெவ

ேற! அவ க

ெகா

அ பா! எ

இட

ப தின

தாேன!
மன த

, ந

நா

கிேறா . அதனா

றிவ ட

ேகாப

மா!" - எ

ெகா

கிறா

.

.

U.S soldiers transporting wounded soldiers

ேபாகி

ேபா

தர ப ன

றன . எ த

கி இ

, இ

கிறேதா அவ க

தர ப ன

மா? ேபா , கா

தர ப ன

நட கிற

. ஒ

, ெப ய அளவ

பாரா ட ப


தியவ

; அவ

பா

இர த ைத

ைடய உ

த தா

ெஜ மான ய . இவ க

அவ க

சி

கிறா ! அவ க

கிள

! அ பா ஏ

வதாேம பைகவ க

வாதா

ெகா யவ க

! அவ க

றிவ ட

றன ; ம ெறா

மதி

-

- ச

ெச

கைற ப

ய கர

பதா ேபா ! ெகாைல

அழிைவ

திைன

ெகா

பவ

க தி

ெவ றி

. ஆனா

ேத

த த கர

ன எ

இ ப

டவராக இ

ஒேரய யாக ெவ

சிறிதள

கினா

பா

! நா

ெக

தா

மன த தா

பைத க

ழ ைதகைள
மன த க

தா

ெகா

ெகா

"இ ப

ம கள

பதா! எ
- பா

ன மா எ

நியாய

நா

இ த

கிட கிறா

.

ன!! அவ க

ேப வதா? நம

தி

நிர ப யதாக

உலவ ட இ

ள ெகா யவ க

!! ெகா

மன த களா!! பைத க

மவ கைள! ப சிள

இர த

ேவைலய

.

ற க

மனமா! ெஜ மான ய

நியாய

றன

கி

வா க !

மிரா

- எ

க டவ

தா

- ச ட தி

கிற

ைல; நியாய உண

கிட

சி கி

- ெவ றி ஈ

ேபா

ேம கா

தைலேவா

களா

டைய கர

- ெகா

தன ைத

ைடய கர

கா த கர

எவ

ெவ

! இதிேல அதிகமான அள

நா ைட

ேவ

தர ப ன

மிரா

தர ப ன

வ ரனாகிறா . அவ
பதா

, எ த இட தி

- இர த ெவறி ப

மல ெகா

ேவைலய

அதிக அள

ளன . இதிேல ஒ

கிற

அழி

ஒேர வ தமான ேவைலய

ெகாைல பாதக க

சமய தி

தா

ேப கிறா !

றா க

ெகா

கிறா

றன

அ பா! ஏ

-

இவ

இ ப

கிறா

ெசா

ெஜ ம

கிறா . அ

அறி தி

தி ெக

கிற

ைவ ப

ேபால ெஜ ம

. ைகதிக

தவ க

லா

ேமானா

.

ெஜ மான ய க
பதாக

ைடவ

; சில

தா

அள

ைற ப

,

ப ைதவ

னடா எ

ேம

கி

ெகா

வலக

டா

றா

காக! அ த
மன

ேம

வ ர க

கள

சி.

தரேவ

கிறா க

. எ

மகேள! உன

ெஜ மான ய

ென

காக!" எ

ெகா

; அ

கா

கள திேல

ன இ

னேலா,

கிறேதா? அைத ப றி

ேபாலி

ைவ தி

ேமானா

மன !' - எ

வர

.

இைச

ைகதிகைள அைட
ம ட

கிறா க

! வ

சிேல ெந

பாதக க

பதா

ைடய ம க

ேமாசமாக இ

சா பா

கிறா

வர ப

ைல. "ந

கிறா .

சி நிர ப இ

காக

தாேன!

ற எ

ேமாசமாக

ல; பல

ட!

மா அவ கைள' எ

, இ த

- ெகா யவ க

.

றன , த ப ேயாட

உண

அவ க

ெந

பத காக,

கைள அைட

ப சாதாப உண

கவ

வள

ைவ கிறா க

ேம, ேபா

தியவ . ெகா யவ க

ேமாச ! ேபாட ப

தியவ , 'க

தா

ெவ

மா நட கிற

ெகா

கிறா .

டா

ைவ க ேவ

வா ட ேவ

ஆப ேதா! நிைலைம எ

பாவ க

. மி

கிறா க

தர

பைட தவ க

க ப

ெகா

இதய தி

நடன வ ழா

இட

ேகா ஒ

தம

ப தா டமா ஆ

அைட

தியவ

கிறா

ேமானா

இவ

ெச

ேவ

ப ட உண

ேபாதாதா; ேம

நிைன

கிற

லா ெஜ மான ய

அ ப

ேமானா, அவ
'வ

ெஜ மான ய தாேன! ெவறிய க

இவ கைள இ ப

ெகா

ேக அ பா பா

!"

காவ

ள.

, ப

ேக அ

ைவ க, சிைற

வ ர க

, வாண ப தி

. அ

வா , இதைன

ைகதிகைள அைட

ைகதிகளான எ

ெகா

த ேமாச

த ப

ேபா

ய சி தா

ெதாழிலி

ேவலி ேபாட ப

ெவள ேய ப

ன எ

ைகதிகைள அைட

க ட ப

ெகா யவ கைள - இ

? ேச ேச! அ பா

ெஜ ம

ேபா

கி

கிற

.

கிறா . அ த
ெம

கிறா

றன . இ

.

ேவலி ேபா ட சிைற


ேமானாவ
பவ

மன

ன ெச

! எ

ய ேவ

அவ கள ட

ேள த

இளகவ

ேற

ெவ

ெகா

ேமானாவ

ெகா

தப

ைகதிக

திற க ம

வா

வள

கிற

டல தி

ஜி

லவா

அவ
அவ

ன ெசா

பாட

ள தி

தி கலா

. ஆனா

வரவ

லா

ள ம

லவா திடமாக ந

மா!!

ெஜ மான ய
மி

ெகா

ெகா

பா

கிறா

, உட

; ெவ

ெவ

ள.

கிற

வ தமான

ேபால, அவ கைள

.

. ேமானா

கிறாேய நம

பாவ

ள ப தாைவ ேநா கி நா

ைலயா எ

ைல; ஒேர ஒ
கிற

! அவ க

பைகவ

காக

ேக கிறா .

; ெவ

அழி

பட

கிள ப

மி

ைண வ

;

ப சாதாபமா...!

கிட தா

ேபான

ேற ஏ

ெகா ய வ ல

. அவ கள ட

!

தா

பகவான ட

, மன தனாக இ

ேமானா, மன த

ெமலி

ெகா

ரமாக இ

ெகா

ேபாக ப

ேபா வ ர க

ற பா ைவ! காலி

கிறாேள; மன த வ வ ேல உல

இர த ைத

தா

ேபாதாதா

பா

- ெகா

சி. பைகவ

அ த

?

ேபாக

ேப ேவேனா!! எ

ெகாதி

ற ஆ திர உண

ேம! ெஜ மான யைர

பா

இட

ற உட

ெகா

நிைனவ

ேவ
ேவ

. பரம

அவ க

பா

ய சி கிறா க

. பைகவ

அ த நிைனெவ

ெஜ மான ய
ப ரா

கிற

. "மகேள! இ

ேபா

ேபச

நிைன கிறா
ேவத

. ப

லவா, அ

வத அ

. இ

; அ

ெகா

வ யான ப ற

அவள ட

கிறா

கி

த ப ஓ வ டாதப

!

தா க

ேவைளயாவ

கிறா க

.

ேமானா! அ த

ேபாேத எ

மல ைத

ன ெச

ெஜ மான ய க

. பா

,

ேமானா

அ த

வா

பா

க தி

டா

கிற

சில

. எ

இர

றன , ைகதிக

ெஜ மான யைர

ைகதிகள
கி

, பட

ள?

ெகா

ெதாைல க ேவ

ைல; பட

? அவ க

ெஜ மான ய கைள நாைள

உட

கிறா க

கிறா

அ தைன ெவ

ெஜ ம

ள ப

வ தி

. எ ேபா

க . சிலேவைளகள

,

அவன ட

ள தி

சிறிதள

. ஆனா

கிறா

கா

ெகா

. அ

வதா! இவ

தாேன! மன த
கா

?

டா

ெந

கிறா

இவ

திகைள

இன தா

!

யா

ெஜ மான ய

ெவ

தி

த தப

!

சி ேம

. இ

மி

ெஜ மான ய

ேபா ைன

ழிய

சி ெவ றி ெப

கைள

ளன. அவ றிைன

ெகா

ப ேல ெகா ட ப

வர

வதா! ப சாதாப

தி டமி

ள ெவ

ெநா ய

தாேன!! இவன டமா ப சாதாப

ள தி

ெச

, ேமானாவ

யா ? இவ

ல ைத நாசமா க

ேமானாவ

ெச

; ஆனா

சி ேதா

சிைய ஒ

கா!! இைள தி

ட ெஜ ம

அ த உண

ேயா பாவ

கிறா

ப சாதாப உண

ஆகிற

.

ப றி இத க

எ கிற

ெண

கிற

க,

ெச

திக

; எ கிற

அ த

.

Land caster bomber over Germany

தியவ

வழ

கவ

வழ க

தைன இ

ேவ

தம

; மன த
தி

ப ரா

ேமானா

பதைன வலி

வைரய

பைகவைன அழி ெதாழி

தி

பத

வா க

தைன! ேமானா இ

றி

ேடா

! - எ

ேபால

தமாக இ

ேவ

லவா வ

லைமைய ஆ

மி கவ

தியவ ட

ளவ க

. ேபா ! ேபா !! பைகவ

.

அழி க ப டாக

சமாதான

ேபா ! இதைன அ

லவா நா

, சமாதான ைத

ட ேமானா

ெஜ மான ய

தாம

ேபா

ல ைத ர சி தி

தைனய

காணவா வ

அழி ெதாழி

ப ரா

ெகா

கிறாேர, நியாயமா... நா

சமாதான

அள

தைனய

ைல.ப தாேவ! ெஜ மான யைர

ப ரா

ப ரா

ப தாைவ ேவ

அழி ெதாழி தி
தியவ

ேபால

இ ேபா
வ !

டவேன! எம
ெச

திட த க

ேக ேட வ

கிறா

.

"அ பா! உ

ைமய ேலேய சமாதான

கிற ரா?"

"ஆமா
"நா

ேம

மகேள! சமாதான
சமாதான

ேம

உலகிலி

ேத வ ர

ய சி கவ

ைற தி

வள

டா

ேபா

ராப - ேமானாவ

நிைல ப றி; உ சாக
நட த

ேபாகிேறா ;

ேபாகிேற
க த தி

; இ த
.

க த தி
கா

உண

இ த

பாரா

ேன
சி

ெஜ ம

, ந

னண

கிறா

. அவ க

க த

ைக

சி

தி

மிக

ெகா

கள

றன ." ராப ய

பைடக
பைடக

அவ

ேபா

! தி

ேம இ ேபா
த பட

ேவக ைத

தியவ

,

. ேக க

நா

, அவ

சில ட

ட வ ர ஆய ரவ

கிறா க

ெவ றி த தி
க த திலி

பலமாக
ேடா

தா
கி

; உ

இ த


கி

, கள தி

ேக க இன

றன.

றன.

;

சி

ெப யேதா

ெசா

ெம

கிறா

யதாக

ெகா

பைகவ கைள அழி தி

ேமானா

வர

கிறா

ேபா

பைடய ன

திகைள, அதிகா க

திட ேக டேபா

சிய

"அ பா! ேமானாவ ட

சில ப

ேபா
கி

தா

றி ப

ேமானா

."

ப றேக இ த ெவறி உண

யாத கா ய

.

தி

ேவ

!

கிறா . ஆனா

ைல.

ளன ; இ

ேவ

ேபா

ேல அைனவ

கி வள

ெகா ய மி

ெகா

ட இ

அழிைவ

ைல. ேபா

வைரய

மா, நா

ைல; ஓ

பவ

நிைலைய உண

; இைடய ேல இ த உண

ெகா

க ப

யா

வ தமான ேபா

ெப யேதா

ைல; வாதிட

மக

ெத யவ

! அ த

மகள

ேபா ைக மா ற

நம

ேவ

என

டாதா..."

மல வைத வ

ேபா

தியவ

நாட

ேவ

தா

தைல

பாக இ

என

கிற

திய

ைக ேபா

தா
றி

ேபா

திைய

ேபானா

;

.

ெஜ ம

பைட

ேதா

இத க

த தி

ராப ஏ

இ த ெவ றி

ெச ேதனாக இன

க த

நா

த ப

ேபா

.

ய சிய

வ ரமரண

கிற

ேமானா ப

டா

கிறா

அ த
அள

கிள

ெசா

பவ

ப தாவ ட

வா !

ெத வ
கிறா

ெகா

கிறா

கிறா ; 'ச

ேசதி எ

பாேன

- எ

ெற

; ஆனா

பாரா

ைல;

பவ

; க த ைத

திைர

கா

றா

, பைட

கா தி

த ைதய

ைற திட

.

கா

? வ ஷய

லா

கவ

னெவ

. வ ரமரண ; நா ைட

ெகா

இற

த தள

மா...

ப டா

டா க

ேக உ

ட ெகா யவ க

ென

! ராப

- ெகா யவ க

ைப,

ணன

ன எ

!

தி க

ெசா

ெகா

ேம

திைய

-

ளன ! எ

, ெஜ மான ய !

ேக! அவ க

கிட த ெகாதி

ப ரா

; அ த இன தா

கிேறா !

ஏ கனேவ

! எ

ேபால எ

ேமானா

; நளமான உைற; ச

ற ெபய

திய ன

ெகா யவ க

! அ

ைணய லி

.

ெகா ய ெஜ மான ய இன தவ ேல ஒ

ெகா

அவ கள ேல ஒ

த தைல

! ராப ைய

ைகதிக

ணைன

ப றி

கிற

மா! பார மா!"

ெஜ மான ய ! அ த
வன

கவைல ெகா

க த தி

ற பாரா

"மகேள! ப

டா

உய ைர இழ தா

இைண க ப

மைற

வ ஏ ப

தைல

திகைள

கிறா

ேதா

; அைத எ

ெகா

...'

; ராப இற

தியவ

ெத வ

ராப கள தி

கிற

தி

ெச

ைல;

கிற

ெச

.

ஈயாடவ

ெகா

வர

இ த

காேணாேம எ

க தி

கிற

வ ேம

கிட

பா

கிட நா

தி

எ த அள

பா

னாேர, அ பா! இ ெபா

தம

டா க
பா

, பாவ !

,

"அ பா! பா

ெஜ ம

உய ைர
ெகா

ெகா

ெகா யவ க

ெசா

அவ க

ெகா

ேபா

உய ைர

; நா

" எ

, அவ

தேத மன த

ேபா

தியவ

ெச

கிறா .

ெகாதி

ேம

வா

கி

ப சாதாப

வாதா ன

வழ

தைன ெச

. இதய தி

;

தியவ

சமாதான

ேக

பய

றா

கி வள

ேவ

!! எ

ட அ த

இற

கிறா , நிைன

ய ேவ

அ பா! ெசா

, அ

டனேவ அ பா!

ெகா டம

ப டா

ைம ேக உ ய ப

ன,

மி கவைன, நியாய ைத

ைடய மனதிேல சிறிதள

இர

த ெகா யவ க

லா

ெகா

கா ட

தா

மா,

ப ? சமாதானமா அ பா ேவ

ப தாவ ட

கி

அ த

ேக

கேள! அ த மி

கிற ? ப ரா

ெஜ மான யராக இ

நிைல? மக

கீ ேழ சா

பா

ட மாவ ரைன ெகா

ெற

இதய திேல அ ! எ

சமாதான

தியவ

பைகவ

ணைன

ணைன - நா

ன ெசா

அறி த

ைடய இர த ைத - எ

. அவ கள ட

மன த க

கிட பதா? ெசா
ெசா

ைணய

கேள! அவ க

நிைலநா ட
ப தாவ ட

மக

டா கள பா! அ

கிறா க

மகைன - எ
இ ேபா

கிேறாேம பாதக க

டா கள பா! அ த ெகா ய இன தவ , இ

ளன ; நம

ெகா

தைல

, அ

கரமான ச
இழ

இ ேபாைத
ேவ

. ம

ன ெச

ற ெச
கா

ஆப


றி

.

யலா

தி

பா

.

திைய

கியப

; அ ேயா

கிட கிறா ; ேமானாவ
கிற

ஜி

!!

,

கிற

கிறா ;

ைல.

ேத

;

Parachutes are dropped from C47 planes

ெஜ மான ய கைள ஆ

- ஆ

- ெப

ம க

அைனவைர

பா கிய

லாம

தியவ

ப ரா

கட

வ ! ம

அவ

மகைன

ெகா

ெசா

தா

ேடா

ப ரா

ெகா டம

ப ரா

தியவ . ஆ

அவ க

ள தி

பட ேவ

ச ; அவ க

இட

டா

ேமலி ட நிைலய னராகி

தக தி

ள ப ரா

ெபற ம

ற ெகாதி

றன .

மா

;

ழிய

ழிய

அ த

, பாவ கைள

தைனைய

பைத

சமாதான

அழி ெதாழி

கிட ததா

. ேதவேதவா!

.

கிற

.

ேபாேத, ெஜ மான ய

அழி க பட ேவ

அைடப

ெபாழிய

இர

மன

சிதறி ஓ ட

கிடாதப

டவைன அைழ கிறா

ைகதிக

அவ

?

தைன. ேவத

ல; ெஜ மான ய கைள அ ேயா
ெஜ ம

. க

திட வ ட

தைல

ற மாபாவ க

அழி

தா

பைகவ க

, ப சாதாப , பைகவ

ைடய உ

றா

தைன!

அ த நாசகால கைள! நரக

வ !

ெஜ ம

ைலெய

தைன, பைகவ

வ ! உம

அவ க

ேபால! ேவதைன நிர ப ய

ன ப ரா

ெக

டவ

; இ

றினா . இ ேபா

- ெஜ ம
- ஒ

. ஆ

ல!

அழி ெதாழி த படல தி

கிறா . ப

இ ேபா

தியவ

டவ

ெசா

ெநறி மற ேதா

.

அழி திடேவ

ேப

அழி தாக ேவ

கிள

டவேன எ

பாவ கைள

வள

ேபாக ேவ

தியவ

ப ேல த

ப . ேமானா அதைன ம

தழெலன எ
ெந

அதிப க

லா ெஜ மான யைர

தைன இ

பறி


டவ

நட த

பாலி

உன

ஒழி

ள திலி

ெஜ ம

ல, எ

ழ ைத

ைமயான ஆ

-

ேமானாவ

அழி ெதாழி க ேவ

லா ெஜ மான யைர

ேபாைர ம

டவ

கிற

யவ க
வழ

, மி

ப .

. ேமானா

கிறா

ெசா

க உண

சி

லி

கலக

ள ப

ச சர

கி

ெச

த ைகதிக

அைடப

ஏ ப

ேவைல ெகா

நிைலய
மி

ேபசினா

அவ

ைவ ப

அைம க ப

கி

ேமானா, இ த
பா

.

வ மைன

.

. 'இ

தியவ

கிேற

ரலிேல க

' எ

ைம இ

க திேல ெவறி தன

கி

மா எ

ெபய ?

கா ...

கா ...?

கி

நா

ெச

றா

ேவைல ெச

பா

ேபாக வ

ெஜ மான ய

ட இ

ேக டேபா

தியவ

ைல. பா
தா

டா

ற ஐய

; யா

தி

; அவ

, இைளஞ

ேமானா

இவ
.

.

ய.
ேகலி

வ தா

,

பா திர ைத

ேபாக ேவ

ைல, நைடய ேல ஆணவ

காேணா

றி

றன . ஏதாவ

ய சி கிறா க

மி

, நா

கள ேலேய, ெதாழி

றன, ைகதிக

ெகா

கவன

ேவைல

கிறா .

பதிலாக ேவேறா

ைவ தா

ைவ தா

திய தி ட ைத

வா

ப க

பா திரமா?' எ

" எ

ேவலி ேபாட ப ட இட

கார

க தின

. ஒ

கைள மன த களா க

வ தி

த ேமலதிகா , 'இவ கைள

ேபால அைட

ெவறிெகா

க ேவ

ேமானா அதைன

'அவ

ேபாக வ தி

கிட பதா


காவ கார களா

வ ட தாேன ெச

வழ க ப

ஓ நா

சில

றன .

கைள அைட

நா

ழ ப , அ த , அமள .

நிைலைமைய அறி

நா

,

பா

தா

பதிலாக

; சா தமான

காேணா .

ெஜ மான யனாக

.

கா
றா

ெஹய

.

சிைற

ட திலா இ

கிறா

?

ஆமா .
ேமானா, எ

பா

கிறா
'ந

.

தா

அவைன ஒ

கண

கிறா

ெஜ மான ய

. பதி

ந எ

றி!' எ

நிைன தா
பா

, 'அ

ேபசாம

ேமானா.

கிறா

; அவ

வாச ப ய


ெகா

பா

, மனதி

றிர

றி

கிறா

ைல. அவ

பா

.

ேமானா சி

ப ரா

தைன

.

வழ க ப
"இ

யவ

ல ேவ

ேபான ப கேம பா

நி

வழியாக

ெச

ேவ

கிறா

சி

ய பா திர

ேபாகிறா
ெகா

; பற

ெவ

இட

ெபற

ரமாகிறா

அளவளா
தன

உண

மன ேபாரா ட , ேமானா த

யவ
, அவ

வா , உ

சிைய வ ர

திதாக

ள தி

வா

சிைய வ ர

ைல.

தியவ

ெப

இட

ற ந

ெபற

டவைன
கிறா

ப ரா

; ஆனா

ேகா அைழ கிற

டவா, ெஜ மான ய

ேப கிறா

;

பா

ெசா

தி கிறா . ேமானா? ப ரா
ேவ

; இ

க ைத

ஏேதா ஒ
ெச

. அ தைன
பா

தா

உண
பா

. ஏேதா

கிறா

ள திேல

ய சிய

அதிகேநர

ள ெவ

ைக

;

தியவ !
றி வ

;

கிறா

கிறா

டாம பா, தைலவலி" எ

திய உண

; அவ

கிறா

அைழ கிறா

ெஜ மான ய கைள அழி ெதாழி க

ெகா

பா

றி

பலகண

ேமானா. தைலவலியா!!
த ஒ

' எ

.

லி

திய

தியவ

தைனய

கல

சி அவைள ேவ

கிற

பண வாக இ

சிைய

ெகா யவனாக

. அ த ஆ

கிறா

கா

; கன வாக

ெத யவ

ைல.

ெஜ மான யனா இவ
ெஜ ம

;

! இ ேபா

ெச

திட

ெசா

லி

ண சிறிதள

கிறா

தன

ல வ

தாயா

ேமானா
கள

கிறா

.

கிறா

டா

பவ

கா

பதி

ெகா
க ேவ

றா

. க

டா

ேபசாதி

. ஆனா

ற உ


னேமா

தயாபர

னய

தைன

ைமகைள

தைன ெச

பைடயாக

இதய திேல

தி

ைப

; அவ கள ட

ெத ய

ெச

அ த ஆ

கா !

?

வாேன, இ

22! ப தாப ! ெச
.

கிற

ெந

அவ

வ ைள

பதிேல

ேபசவ
ேடா

? இ

மி ெகா

."

டா

சமாள

ெபா

ற தி

தி

ெகா

ெகா

தா

தேவ

கிற

;

தானா! ேபா

லா

ைல. தி

... அவ

! க த

ைச அைட

; ஆனா

, அதனா

ெகா

டா

டவைன

?

க தாேன ேவ

தமான ப ரா

வள

அைடகிறா

ேப

' எ

கிறா களா

ேமானா.

தைன அவ

ைகதிகைள

ெகா

லா

ப ரா

இடமள

"மகைன இழ த தா
பவ க

!

ட இ

கிறா

டவ

இ ப யா ஒ

ல வ

. வய

! ஆ

ைப ெவள

இற

ெப

ப ரா

வளவாகிற

நட

யாரவ

ேக ப

ள ெவ

றவ க

டவைனயா இ

. ெஜ ம

ல வ

லா

? அ த

; அவ கள ட

ைறய

ேபா

, பைகவ கைள

ேமானா, சபல

கா

அவ

ெற

. ஆ

லவா! அவ ட

ேபா

கா

தியவ ; ேமானா

கிற

திய க

ழிய

தி கிறா

ேபால இ

- எ

'நரக

ப ரா

இன தி

; ஆ

கைள

ெச

ைலேய! ேபாகிறவைன

பா

கிறா

.

லவா ேமானா
ெகா

ேட

நி கிறா

, தவறாக

ேபால! சிறி

ள ? தவ

கிறா

லைற ம
யா

இற

கிறா க

லிவ

ேபா

ேகேய ைவ

அ த


ெகா

ெப

! எ

மாைலய

ணா

கிறா

சி

கி

! ேமானாவ

ேபாலி
ெப

தாயா

லைற இ
தா

கிற

ைய

ேபா

இட

.

ெகா

பய

. அவ

யா

ெச

..."

ேப கிறா

னா

; ேமானா க

பாக

; இதைன எ

கிறா

ேகேய, என ெக
. அ
எறியவ

யா

பா

பவ

; ஆனா

ெகா
ெப

ைய

!

கிறா

க , அதிேல ெத

அ த

. அவ

ண வ

ணா யாலான இ த மல ைன அ

ரலி
; 'எ

ெற

ப ட ல வ

கா

, இதைன

கிறா

' எ

ெக

'கிட க

டா

. நா

. அதனா

ெசா

தி

அ த ஆ

கா

ேடா

றவ

நா

. 'இ

ெச

ெச

ம ேறா

ைவ தி

ேபசிவ

ேபா

மறியாம

மலைர

பகெல

ன' எ
லா

ைல!

தா
அவ

யவ

ேமானா
எதிேர கிட கிற

ைல! ஆ

கா

.
ெச
வவ

ல வ

கி

கிறா

Ongoing tank battle between Russia and Germany

லைற ம
.

ேமானா, "ெஜ ம

இன

பட" எ

ெஜ மான ய

லைற ம

ப சாதாப

கா யமா இ

! எ ப

திய உண

ள தி

மல

கா

ஏ ப ட

கிறா

ைல. இட

ெஜ மான யைர

இ த ஆ

ேக கிறா
வ ர

அறி த


! இ

பாரா


ேபா

ன வ


ைத இ

ைடய

வளேவா

!

ைர தன
ெகா

கிறா

சி

.

! ெகா யவ களா

. நம

இன தவ கைள

இ த

பத க

ைப அ

லவா கா ட

, ராப ைய

ப றிய வ வர

சாக

தைத

பதைன

ேப கிறா

,

!!

! க ப

ெகா

த ெவ

சி எ

ேக

.

ணைன

வனா

வளேவா

ய வ ர

. எ

இ த வ ர பத க

தர ப ட

ைல! அவ

கிற

தத காக! அ த ெஜ மான ய

கிறா

கா

!

திய

பா ைவ, அவ

கா . அவ

ெம சி

ேவ

. ேமானா

? யா

ெகா

ெப ற

ெகா

பவ

ைவ த வ ர பத க ைதேமானா அண

திய உண ைவ உதறி

வ ர தர ைத ெம சி

வ ர பத க ! அ

ழ ைத

ன, ஒ

! எ ப

கா ! அவ

அ த

,

ேக ட ேமானா ெச

இ த மா

திய உண ைவ எ
யவ

வதா! எ

அவளா

ராப ய

றி

சிைய? ஆ

பா

ளவட

அழி க பட ேவ

ெகாதி

பைகவன ட
அ த

ெகா

ற பாவ களா

கா ட , ேமானா ெவ

பாரா

க ப

ெகா

ைப கா ட

யவ

ைல,

!

இன தவைர

ராப ைய

ெஜ மான ய இன தவ

ேப கிறா
கா

ள யத காக வ ர பத க
ெஜ மான ய
ைள

கிழி ெதறி

ெப ற

கா !
ெகா

சிமி

ேமானாவ ட

ேவத

சப

வ ழ

ெசா

கிற

! இ

வத

மதி கா

?' எ

! உ

ேக கிறா ; பதி

தியவ

ெஜ மான ய
தியவ ; அவ


ெகா

ெவள வ

சில
கி

ெம

ள ெம

ெவ

கி

ழிய

சி ேம

ைல அ த

.

டாேளா?

டாேரா!
ேமானா

ைம இ

,

ேபால
காரண ?

திகைள

கிட த ெவ

கிறா

சி ேம

.

, ேபா

யவ

ைத! ஆனா

ப றிய ெச

கிறேத!

வா

ெப

டேதா! வ

நிைலய

, இதய

பத கான ெச

றன. ேமானா அைத
ள அவ

கா ட

ைலயா?' எ

ைம இ நா

ள திேல

றன

ன த

!

சி. நம

ப சாதாப

த மன பா

கிற

அேத இத கள
ந ெசய

மன பா

ேபாக

பைக உண

ேயறிவ

ேமானா ெகா
அைம

ற ேக ட

நாசமாக

ேக

மனதி

னா

தியவ

ப றி

ேபா ேக மாறிவ

ேக கிறா .அவ

தியவ

தா கி

திைக கிறா . 'மகேள! எ

தியவ , ேமானா மனதிேல இட

னாள

ைல.

க ப

வ ேர, நிைனவ

தியவ

ேப கிறா

ேமானா,

கி

. பைகவன ட

ெசா

தியவ


மா

கிற

யவ

. 'ஏன பா இ ப

ேமானா!

எ ப ? எதனா

றி வ

கிறா . 'ெஜ மான ய

கிறா

காரண !

பல

' எ

இதைன அ

ேதா

. வ வர

ெஜ ம

, அதனா

ெகாதி

நரகி

ெத கிற

ப றி

தியவ

மா

க பைல ஒ

அழி த

ேக

ஏேதா ஓ

தியவ

கிறேத!!

ள திலி

கைலகிற

.

திக

பா
கைல

பைட தவ க

கிறா
ெகா

. ஏ கனேவ

எ ேபா

கா

கைலய

ேப சிேல

ைழ தி

றன . ஒ

ெஜ மான ய

ெகா

.

ர தி

கிறா

. அ

சில

ேபால நட கவ

ஒள

தளபதிக

ள வழிெச

கிறா

சி க ப

ேக
ெச

இதய

கள

. அ த

ெகா

ஒ பைட க

தளபதிக
ெசா

கிற

பைட தவனாகிறா
கிறா

பைட

வ டாதப

றான ப ற

கிறா

! தராத

சி! எ

றா

; இர க


கா

கிறா

.

திைய ேமானா இதழிலி

,

!
கிறா

உண

. எ

மைற

ெச

கா பா

கரமான பழி வா

ைண ெச

,

ெகா

ள வ த ப

உய ைர ெஜ மான ய

பைக! ஓயாத ேபா ! பய

ைகத ட

சி வ வ

ேமலிட

வ ரைன த ப ஓ வ
வ ர

! பற

நிக

ெகா

ைல. ெஜ ம

ெஜ மான ய

வ ரைன

ைல.

, ப

பண

தா

இ த

.

, பல த அ ப ட ப

தைலவ க

! ஒ

வ ரைன, அ த ெஜ மான ய

பைகவ

ய சி கிறா

பைட

அலற

பய

; அவ

.

உய

ெவ

த நா

ைழ

, வ ர பத க !! - இ ப

ெதா

!

! ஒ
. அ

ெகா

சி?

றன .

கிறா

ேவ

ட நா

உ யவனான ெஜ மான ய

பாரா

திய

ெச

ேல, ெஜ ம

கி

த ப

அ த வ
கள நடமா

அ த ெவ

த பாச ைத உண
பாசைற

வ ரெனா
கி

கி

ெஜ மான யைன

ெஜ மான ய
ேபா

ெதாட

தியவ

;

கா

கிறா
'

ெச

.

கிறதா அ பா, எ த இன தி
வா க

ேக கிறா

. இேதா இ த ெஜ மான ய
,

தியவ

ைற திடலா
தியவ
"இவ

ற எ

தி

அ த

தியவ
மகள

இ த மா

கிறா ! எ
? எ

இதய

பாகிவ

கா ட

தவ

வதி

யவ க

ெச


தக

.

ெஜ மான ய

லவனான ஆ

ற ேக

வ எ

லவ க

ேலா
கா

கிற

கிற

ேம ெகா யவ க

எ ப

. எ

அவைள

ன காரண


சி

காரணமாக
ற எ

ற எ

மனமா ற
றி

! எ

ைம பள


றா

அ த இன திேல ப ற தி

. ேமானாவ

. ஆனா

ைல

றன. அத

ேம ெகா யவ க

.

ட, மன த த

அைனவ

அவ கள ேல

! மன த

கிறா

பத கான சா

கிைட கி
கிற

திைக கிறா .ேபா ன

ெஜ மான ய
ேபா

மக

யவ

நிைலய ேல

ைல எ

லவ

னேமா ேந

ெற

றாக ேமானா

; அ த இட ைத வ

, எ

ைடய மகனாக

ெகா

மா

சிைய

ேப கிறா .

ேக

மனதிேல ஓ

மகேள! ஆனா

பட ேவ

தியவ

கா

லவா?' எ

ைல.

கலா

! அழி

ேப ைச

லவன

க தா

.

... மகேள! ெஜ மான ய

!" எ

ேமானாவ னா

வ சியவ , இவ

டா? ெவறிய க

வ ேராதிக

லவனாக இ

தா

ள ெவ

தயாராக இ

லவ க

மனதி

அத

உய ைர

ப ற கிற

.

வள

ேவகமாக வள

ெகா

தேதா, ெவ

நா

'ப தா'ைவ ேவ

ெஜ மான யைர

சிதா

.

ெகா

ெகா

தியவேர ஒ

ெவா

கிறா , ெகா ய

ெறாழி எ

.

Americans are in Japan's soil over Victory
ராப கள திேல க

ேபா

வ ைசய னா

தா க ப

ராப இ

ழி

த '

கா சிைய

,

' அ

ெச

டா

தேபா

ய ராகி ஒ

ேக

ட ராப உ

இ ைச படவ ட

கி

ழி'

ய சிய

ேபானா

ஒேர
ட ப

, ஒ

; ஒ

ெஜ மான ய
ெஜ ம
தா

வ ரைன கா திட

கிட கிறா க

தா
சி எ

வ ர ,

. அ த

. பா

வ ைசய ன
. ஆனா

ேபா

வ ர , ப

ேபா வ ர

ேபா

ேதா

கி

அ த
அவைன

.

ெஜ ம

கிற

மன
ெச

பைடய ன

ெஜ ம

தாளவ

றேபா

ராப ைய!

ட ப

!

ைல ப

ராப

ெஜ ம

ட ப ட இ

ஒேர

.
பைட ேவறிட

வ தா

கிட தா
ழிய

ெஜ ம

பைட வ ைசய ன

ைள தன;

பைட

. இவைன இ ப

ற இர க உண

ெகா

ெஜ ம

ெகா

கிட த ெஜ மான யைன த

கிட த '

ெச

கிற

ய லி

, அ ப ட இ

வைர

.

ெஜ மான ய
ராப ேயா மரண தி

மரண தி

சி கி

ெகா

த பவ
டா

.

டா

; ப

ழிய

!

கைடசி ேநர
ெகா

கிறா

இதைன எ
இற

ெத

ைகய ட

கிறா

அவ

அ த

ேமானாவ ட

ெகா

ேபா

திட

இ த

த ப ஊ

' எ

ைகய ட

ேதாழ

கிறா

,

ராப

ெகா

கிறா

.

! வ வர
கா

ெகா


' எ

தகவைல

ப னா

றிவ

ப ைழ

பைத

தி

. அ

தா

.

ைக க யார ைத

. அவ

மன

கள திேல

பாகா

கிவ

ட இ ப

கிற

.
சி

தேத!
மிட தி

அ ப ட இ

வ ; ஒ

ெஜ மான ய ;

.

அவ க
ரண

நைடெப

ஒேர ப
ம றவ

ைக க யார ைத

ைக க கார ைத ஆ

. 'ராப ய

கா

கைடசி வ

ேச

கா

ெகா

ராப ய

அறி த ராப , த

; அ த ெஜ மான ய

, ஆ

ைவ கிறா

ெஜ மான யன ட . 'ந உய

ெந

ெவ

ெகா

ளவ

ைகய ேல வ

ைல.

ெகா

த அ த இ

ளவ

ைல;

ெப றன .
இ த மன த

ைம தா

இய ைகயான

ேபா , இ த இய ைகயான ப

வ ட

வைர ஒ

கிற


கி


; மன த

ெகா
ேமானா.

ைப அழி
சி கா
ெகா

ைமைய மா

றனேரா! எ

ெற

லாகிற

.

கிற

.

ப ற த ம கைள,
ெச

கிற

ேபா ! ஏ
ண உ

; ெவறி
தா
கிறா

ேபா

சி

ேமானா ஒேர சமய தி
ேவ

ேந

ள தி

வள

ேபா கிட

த வ

ேக டப ; ம

எ ேபா
பா

ேபா

அவ

பா

அவைள

வா

திற

கா ட

கி, ப ற

கிட த

கிறா

ெகா

ள ேவ


கிறா

"ேக டாயா ெப

சகி
வா
ெகா
பத

ட தி

காமலி
கிறா

அரசா

தியவ .

! ஒ

கி

ெதாட

கிவ

றா

திய

சிேல ெந

ைன வ

கிறா

மா வ

கிறா

;

கிறா

.

ெசயைல.
ழ ைதகைள
மா! ஆ

பழி

ப ேவ

ப சாதாப

கி, இ

. ெந

கிறேத; எ ப ? எ

ேபாரா

நிைற த

ைல. ஆனா

கா ட

ெகா யவ

மா! உடேன கிள

ல படேவ

லவ

வ சி, ப சிள

வாரா! நம

;

றன! ெஜ மான ய கைள

; எ ப யாவ

பாவ

பாச

றிவ டவ

மல

பகலி

றன.

, ஆ

ெகா

ேண! அ

டன . இ த

ெகா

ெகா

பத காக

; இரவ
! அ த

காத

ேபா

.

ன ேப கி

ெதாட

; அ

;

திட

காதைல

லவா அ

ைல; ெகா

கி

ேவெற

மா ற

ெதாட

காதேல அ

ெகா

த நிைல மாறி, அவ கள

அள

ைல.

யவ

ேபா

சிைய

இட

ப றிய நிைன

படாதபா

, இதய தி

கிற

காதி

அவ

? அவ

ெவ

கா

தக பனா

; நாளாகவாக ேமானாவ

பட

நி கிறா

திட

ெகா

, த

. ெவ றி கி டவ

கா

கிற

ைனகள

த ெவ

, ஆ

ைல. ேபா
ைற

ைனய

ஆ ற

ேபா
ைனய

ேபா ட ேவ

ணவ

. ஒ

ம ேறா
ெகா

இர

டவ

இைத

பழி
; ெஜ ம

ஓராய ர ! பழி

ழ ைதக

பழி" - எ

;

"அவ க

ெச

த ெகா

ழ ைதக

ைமய

தா

ன!" - இ

தியவ
மா

ேகாப

வதாக இ

சி

ெச

ன ! ெஜ ம

வத

ேபசி

பா

கிறா

கிறா

. 'எ

நா டவ

நா

கிறா

ைமயான

இ த

ெவ க ப

. ேமானாவ

ெகா

கிேற

மன

ைறய

"ந ெவ க ப

சா தி அைடயவ

ேப கிறா

ன பய

நா

ழ ைதக

ேந ட ேவ

றிவ

ேபாகிறா

வைரய

ேமானா ஆ

ைல. ெஜ மான ய ட

ய சி கிறா

ைம,

. அ ேபா

. ஆ

கா

"

திைக

காைர

ெவ

ைக! ைகதிக

றிர

கா

கிறா

ேளேயவ தம

ேவதைனைய ேமானாவ ட

பா

சி ெகா

காமிேல

, வ

, இைச வ

சி

மி இற
கிற

திட ேவ

ேநா கி.

கிறா

; காரண

றி ஆ

வ ச ப டதி , அவ

கிைட தி
அள

ற ெகா

?

.

வய

ேபா

ன பய

ேகால .

.

சில நா க

வ ழா

'

ைல. மிக

? ேவதைன ப
ேந

ேமானா

கிேற

.

ழ ைதக

கி

சி

தைத

; ேவதைன ப

நா

யலவ

உண

ைம ெச

ேபாகிறா

ேமானா;

கா , ப சாதாப


நியாயமா!

ைல.
ப றிய ேசதி அறி த ஆ

தா

அதிகமாகிறேத தவ ர பழிவா

பவ

ழ ைதகளாக

அேத ச
கா
ேக

ைமைய நா

ெச

ைல. அதனா

ஏ ப ட

ெபற. அவ
ைடய த
தி அ

; ேவதைன தாளமா டாம
யா

, தன

ைக ப

அவ
வ ேத

ைடய வ

; ஆ

வ ேத


. த

சிைல எ

ைக! ப ேத வய

! சி

சி

ெகா மல

- எ

ெற

லா

றி அ

கிறா

. எவ

ெச

ெகா

ேம ப

இத காக தாேன கா

ெகா

ஷா

றி ெகா

ெபா

தக

ெதறி

காரணமாக. இர

சி எ

ெஜ மன -ப

வைர ஒ

உண

சி அவ கைள

பா

திைக தா !

நம

ெகா


இன

இன

யவ

ைன

களா, எ

றன

வள

உண

சிகைள

நிைல! காத

.
தியவ , த

காதலா

மக

ளா

ளா

வைத!
ள! உ

ெஜ மான ய ; ந அைண
ேத வ

ேபா
றி

ைல. அவ க

கட தேதா

ேக ட

ல, எ த

ெஜ மான யைன! வ ப சா !
இழி

காரணமாக தா
பாவ

றவ

வலிைம

தா ! பதறினா ! கதறினா ! "அ

ணைன

ெகா

றன .

டன; இன ேபத ,

வ நி

கிறா , ெஜ மான ய

கிறா

கைள மறியேதா

ப ைண

கி

ெகா

ல, கால ைத

கீ ேழ ஏேதா ேப

ஆர

யாத நிைல. நா

கட த நிைல ம

நிமிடமா, ஓராய ர

அ த

தி ெகா

ெகா

ேபா , க ப

!

ண தா

கல

ற நா

கிட தன . ஒ

மற த நிைல

ைம த தி

அவ கைள

ேநரமாக ஒ

கிறா

. ெஜ மான ய

காதலி

ெம
அைண

ல, கயைம

ள பைக, நைடெப
ெவ

ேக ெச

ைல. ஆனா

ெவ

வாலிபைன

ன ; காமெவறியா

தைட

ளவ

கிைட த

கிட ேதா

வாக தா

வைர ஒ

ெஜ ம

றி

. அ

! அவ

யாதேதா

லா

அைண ப

றி

கிறா

கிறா

காலெம

உய !

தி ப றி அவ

ேமானா கல

ற! அைண

அைடகிறா

! எ

கா .

ேவதைன நிர ப ய இ த
க த ைத

சி

டாேய! இ த

மாறிவ
றி வ டமி


,
காத

ததா! பாவ ! இ த
சி திரவைத ெச

யாதா!

உய

த அ ரம ெஜ மான ய இன தா

பாதகி! வ ப சா ..." ெகா

யவ

தியவரா

ைல. மகைன

ெஜ மான ய

! மகள

ெஜ மான ய

! இதைன

சா

தா .

தியவைர
ப றி
ேக
தி

கள திேல சாக

ட பற

ேக

ைகய

மா உய

வ த ப

றிய

தா

தா

பா
டா

தியவ
றி

தா

. ஆ

ைணயா க

; அவ

ேக ந

மரண தி

பா

,

கிறா

தியவ

ஊேர அவைள

இழிெசயைல

அ பைன

இழி
சாக

ெஜ மான ய

யா

அ த ஊ

. ப

ைகய

.
.

பா

ேபால பா ைவைய

; ப


தவ

த ப

ைன ஒ பைட

இற

கிற

,

காேணா . நட தைத நிைன


ைணயா கைள.

ேவைல ெச

! கீ ேழ

அவ க

காைர

உடலி

தன . ேமானா இன அவ கள டமி

கி

ம ேறா

வளைவ

, அ

தா

கிட தின . ேமானாவ

பாதகி! காதகி! வ ப சா ' எ

ெகா

சிைய

க ைபேய அழி க

பதறி

'அவ

தியவ

அ த அதி

கிறா

டைத.
ெச

டா .

ைணயா க

றி வ லகி

ெகா

அவள ட
கிறா க

.

!

லவ னவ

!

ெக ட நட ைத கா !
காம ேச ைட கா !

ெற

லா

ன தவ

கிறா க
ெச

ெஜ மான ய ட
ெஜ மான ய

ேராகி! நா
அழி தவ

ேத
ெவ
காத

; இதய ைத

ேக க

சிைய

ெகா

ேராகி! ெப

ேபச தா

டா

மா? இன தவ
க கி
சகி

ல தி
ெச

ைள கிறா க

வா க

ேபா
ெகா

ெப

இவ

. நா

வா களா! இன

ைமையேய

. ெஜ மான ய

,

டைன

ெகா

ேதா க

ேபாய

க ைபேய அ

பா

! இ த

தா .

ேமானா ப

ைன

,

ெஜ மான யன ட

ேமானா

கா

தா

மனெமா ப .

தியவ

ைண ேவைலகைள

ைள

லாதவ

தா

ேவா

ேமானா

, ெபா

ெபா

லவா பறிெகா

ைண

ைவ தி

, ெபா

ேக ெசா தமா கி

பா

ெகா

பல நா க

ெகா

வ தா

ச தி க

ட இ

!
ைல.

The bataan death March

அவ க
அதைன ஒ
ேபசி

நா

தியவ

; நைடெப றேதா ஒ

ப ைண

ட காத

மா. ஊேர


வா

ேபா , உ

ெவ

பாேலாரா
ெவ

தன ;

றி அவ க

வைர

வ ள கிட தா

ைம

த க

நைடெப

. பல

வட

ைல.
த ைம வ

ைடய

வள க ப

கா ட ப

வதி
சி

கிவ ட

வதி

ெகா

டா

சி. அதைன அவ

மன த

இதிேல எ
சிய லி


ேதா

கைள

ற ஏ

எள திேல மா ற ப
ெப

சி

ைகய ேல வ ப

ஆனா

கண

நட தி

, அவைள வ ப சா

ள ைத உ

ேவலி' ேபா

காத

உண
கிற

. ெவ

கி

'ம க

றன.
மன ேபா

வட ப ட

ெகா

ள ம கள

ைல.

நிைல க ப

'இ

ெகா

ேபா

'

ேமானா ேபா
ெகா

கி

றன

ஒ பைட

- எ

றா

ன? காத

இன ; ஆ

யவ

ட ம கள
ெப

பைட


கள

கா

சிய
றவ க

ப ைண கிற

, இ

ேபா

ற உண

த ைம

சீ றி

இன

சி ெகா

வ தமான உண

உலக

! அதிேல எ

பா

; இ

ன தவ

வ .
தா

ட ம களா

சிய

ெதாைகேய மிக அதிக

கா , ெஜ ம

ைல, ெவ

எ த நா
ெகா

, 'ேமானா' ேபா

அவ கைள

ணட

த ைம வ

ெவ

ட ம க

ேமானா, ப

அதிலி


.

சி கி

.

ெப ற ஆசி ய , தம
சி

ழ ப

கைள வ ள கி

ளா .
ேமானா

ஏ ப ட ப ர சிைன த

ெஜ மான யைன மண
நா டவ

ம ேறா
கைதைய

ெகா
'

ெச

ெச

ைன'ைய

கா

அள

டாவ

ஜ பான யைர
அெம

க க

தவற

திட ேவ

அெம

உலக

ல எ

ெப ற
பைத

பதா

ேபால, ெப

.

ளா .

ஜ பான ய க
இர

ெகா

மனதிேல இட

க க

ேபா

ேபா ! இ ல

; அ

'ேதசிய உண

அவ

மன த

அவ

ஜ பான ய

ேபா
சி' எ
தா

ள ேவ

! - எ

ெப

ற உண

.

ேப வேத ேதச

. ஆகேவ ெகா

ேநர .

ட ேபா !

ேற ஜ பான ய
ற மதி

நட தி

ல பட ேவ

த ேநர .
ேராக !
யவ

சி

ண , ஏ

ைடய

அ நிைலய
நிைலய

அெம

டா ட . அெம

கிறா

பவைன

ேபா

டா

கிறா

, த

ெகா

ெச

ேதச

ேராக

கிறா
கிறா

ெச

கிறா

, 'ேதசிய

ேம

. அெம

ெச


கிற

, த

தா

த ப

சாவ

! ஆனா

ேம. த

ெச

ஜ பான ய

!

ஜ பான ய ம

த ேமலதிகா ய ட

கடைம' எ

கைன

யைத மற

பழி வ

ேம

வைர.

, ஒ

அைடப

அெம

கிட கிறா

.

அ த அதிகா , அெம
வட

எதைன

!

ய ேவ

ெகா

ெகா

கடைமைய

ற ெதாட

சிகி ைச ெச

டா

ைறய

அேத ஊ

, ஜாதி, எ

.

கைன

ற பய

பைத ஒ

கேனா, உய

! இன

கிறேதா, அ த அெம

ய லி

ெச

ள ப

கிட த

.


ெகா

கா பா

; ேநாயாள - டா ட

எ த அெம
ெகா

ய ராகி

ன? வ ப திேல சி கி உய

ெத யேவ

ப ைழ

நிைல.

!
கடைம எ

கிட த ப

அ த ஜ பான ய

, கடேலார
.

கவன


றா

ெகா

கி

றா

கா

டா ட

ஆ க ப

, ஏேதா வ ப திேல சி கி,

ஜ பான ய

வதாக

கைன இர
றி அ

இர
கிறா

ஆ கைள ஏவ
.

,

எ த அெம
உய ைர

உய ைர

ேபா க ஏ பா

இ த ஜ பான ய ம

ெகாைல பாதக

ஜ பான ய
என

றா

இத

ெம

ெகா

ெகா

கிறா

அவ

அெம


அவ

ெகா


!

தா

ல ப

ைன ஒ

; ேவ
.

வள

உய ைர

!

ஜ பான ய

யாராவ

கிறா

.
ெகா

றா

ைமயான

கா தாேன இ த

கிட கிறா

வத கான ஏ பா
பைத அறியவ

கிட தவைன நா

அவைன

ெகா

அவைன

சாக

ணாமலி
ஓ ர

ெகா

! ம

அ த

.

உட ைதயாகிறா
சாக

? த

டா

மனதி

, இர கம றவனா இ த

ேம, அதனா

க ேவ

ஜ பான யனாக இ
உ தம

. ஏ

ேம எ

நட தி

கிறா ; அத

கா தவ

ள ேவ

ெகா

! ஆனா

ைல! உய

ெகா

இத கிைடய
ேபாரா ட

ெசய

இண

வதாக அதிகா

உட ைத!

, இ

நாமாக அவைன

ெச

கா பா றினாேனா, அேத அெம

வத

ைல.

தாேன கா பா றிேனா ; இ ேபா

நா

தாேன காரணமாக இ

கவா ப ைழ க ைவ ேதா
தி

, ஈ ர


ஆகிற

ேமலதிகா , ெசா
கைடசிய

அேத ஜ பான ய

னப

, ஜ பான ய

கிேறா ;

மா!!
; அெம

ெகா

ெகாைல ெச
, அெம

கைன ஒ

ல படவ
ஆ க
படகி

ைல.

வரவ

ைல.

ஏ றி,

த ப

ெச

அெம

வ ட ஏ பா

கா

மன த

ெச

கிற

ைம எ

கிறா

; அ
உண

ேபா

. ேவேறா
வட

சிய

தவ

ெசா

ெவ றி எ

கிறா

.

பதா இதைன!

Explosion of American Bombs
ேமலதிகா ய ட

பவ

கடைமைய

ஆ கைள

கிறா

கி நி

ெச


ேபா

! அவ

றி

டா

ேபா
தா

டா க

'ெகாைல'

ள தி

மன த

ெத கிற

; அெம

; நா

தவறிவ

ற அ த

.

கிறா

பய ஆ க
. ச ! நட த

டா !' எ


நட


ேமலதிகா

கிறா .

ெகா

ஜ பான ய

ேபாட வா

ெவள ேய ெத ய ேவ

ஆக இ
ம ட

ைல! அவ

ண னா

பைத அறிவ

றிவ

னப
டா

கடைமைய ந ெச

நட த

ெசா

த ப ேயா வ

பதறவ

ைம ேமேலா
'உ

.

ேமலதிகா

, ந

ைல; அவ

ஜ பான ய

டா

ெச

, த ப ேயா ட
ேபா

ற உண

த மிட

சி கிய ஒ
அவைன

ெச
சிகள

அெம

சாவ

கி

றன .

ேமா

, பலரா

கைன
ய லி

!

சி த

க ப

ெவ

மன த

மா

கிற

.

சி இய ைகயான

ைமதா

இய ைகயான

கிற

'இ

கா டாக வ ள

கிறா

ெவ

சிய லி
ெவ

, காவ

ண ைவ
ெதாட

கினா

அவ

வா

அல
தா கி

கா த வ ர
மல

ெகா
த ஒ

யா

கி

பழி

ெகா

வ ள கி

கா

ைன

டவளாக!
பா

கி

றன .

வ ர

பா

கிறா

கிறா

ெதா டா

ப டா

ட அ த இழிமக

. த க சமய தி

. அவ

, அ த

வ தி

, ஓ ர

ேபா

கிறா

கயவைன

ேமானா. ஆ

க ப ைன
கா ! அ

!
பல பல உ

ேடா

நா

ேமானாதா

தா கியவ கைள

கிறா

ேமலதிகா க

ேடா

, நா

ேதா வ த ஒ

றன . ஒ

ைன

ைமய

றி வ டமிட

கியவ

க பழி கேவ

சிக

கி

பா

க பழி க வ த கயவைன ெஜ ம
தா

;

ேபா

ெகா

; ேமானாைவ

கிறா

ேத வ
நிக

; எ

, ெம த

சி

ேக இண

ெச

கிறா

.

ெஜ மான ய
ேபா

. அதைன

ய வ தி

ெகா

வட ப

ேமானா, மன த

ல;

பைத வ ள கிட

ேவலி'ய

அவ

காவலாள கள

வ தேபா
கிறா

, ஆ

ேமானா. த

கி

றன.

ைகதிக
அவைன

தைலவ
கா

ெகா
கா பா

டவ

கா

. வ சாரைண நட த

றம றவ
க ைப

கிறா

ெக

பைத

க காவல

.

;

தைலவ

றேபா

கிறா

. ஆ

இன

கைள ெதறிய

உண

சிைய

ெகா

கா

தா

கி

ஷா

டா

இட

நா

பைத

வள

ெம

க ப

கிற

.

ட காத

த தள

! இ த

ெகா

பற

காத

வா

நைடெபற

ைகயா

! ஆ

தாக ேவ

ய கா யமா! அ

ெற

கா

. இ த

லா

ஏசின .

ள தி

ஏ ப

இ த

கைள உைட
ைப அழி

வட

க மண

ேபா

மதி கிைட

!

கவைல

, அவ

கா க

ப தி
லா

இன

.

ைனேய ெகா

ப றிெய

நா

வ ர

ப றிேய! எ

. ேபா

ஏ கிற

கிறேத' எ

றைல

ைல. மலேர ஆகிவ

ெகா

. 'அ

ெகா

, நா

ப டவ

த காத

! ஊேரா, ேமானா

டா

கிறா க

ைடய கவைல

யவ

கி

மா உல

பைகவ

இ த

ெப

ெகா

; இவ

தா

ைல; அவ

ெச

! ப ற தாேள இ ப

காத

நிைலய

மா? ச

தாய

மா?
த தள

கிறா

ேமானா - திைக

கா

ண எ

ண ஏ

.

ெவ

அ வா
ெக

கா

காதலி ஆகி வ

ைப

தா

ேமானா
எழவ

- ெவ

ெகா

இவைள

காதலா! ஒ

கிறா க

உய ைர

யாத அள

ெகா

; இ

ெஜ மான ய

றம றவ

தன . கள திேல ேபா , ெஜ மான ய


சப

, கா பா றியவ

ெஜ ம

மா, ெபா

கி

கிட கி

ைள கிற

கி நிைல

ைல

ெவறி

நா

ம கள ட

பறி

அழி பவ , உ

கிட கிறா
மா,

ேபா

நிைல மல

றன , காதலா

. பல இட

கள

ைமயான பைகவ

கிள

கா .
மா எ

ெச

ெஜ ம

பலியா க ப ேடா
ெகா


டன ேல இ

ைமயாக
பைடக

ற உண
. ந

ைம

ைல;

.
சி

ெஜ மன ய ேல இ
அழி திட
ேவ

மானா
கிற

. பர
கி

கள

ெஜ ம

கி

கிற

ச த

நி கிற

கலா ; காத

கிள ப

ச த

மாமா! த ப ! அ

ேப! க

இைசெயன

; மகி

சி ெபா

, இர த

ேதா

ெவ டெவள க
இ பாடாகிவ

ட க

வ ர க

ேபாய

த க

ம க

ெத

; க

கள

லா

இன இ

ைல! பைக

தி

ெகா

ண றவ ;

பலா ;
சி மகிழலா ;

ெபறலா ; உ

ேடா
ேவதைன

ற அ

ணா!

ெமாழி

கிட

, அழி க ப ட வய

ழிக

, அதிேல

உல

ய ராக
ணாகி

. மா

டப

,

மைன ெத

ெத

;

; வ ழா ேகால

ைவய

மல

.

கா

வா

லவா!

இன இடமி
சமாதான

ம க

கிழ தி

ெத

; ஆ

பைகவன டமா காத
ேப

! அழி

த திட

, ஆ

கள நடமி

த ைத

கள ெல

. சடல

ெத வ ; வ

நி

இன 'மகேன! அ பா! அ

, இன வா

கா ெத

ணாளா' - எ

ேவலிக

இைவகைளேய க

ேமானா
ப ற தி

; இ

ைம

றன . சமாதான

தி ெகா

ைள க ப ட ெசவ கள

;

ண கி

நி

மழைல ேக

கி வ

ெத

ெகா

வ ர ப ணமாய ன ; இன வ ர வ

ழ ைதகள

கிட தி

சேர ந

; ேபா

! கள

ெப ேறாைர மகி வ

தயா

ட ெக

ம க

. ேபா

ைக எழா

ஆய ரமாய ர

பர

அழிைவ

றன. கவைல ேதா

தி
ைல,

சைர வ ர ட ேவ

அக ற ப

தவ . நா
ெக

ேகார ேவ
ஏ ப

கிறா . ேபா

ஏ ப

பைகவ க

இன ேமானாைவ ஆ

, ெஜ ம

ைல அ

ெவறியன டமா காத

லவா?
; இன ெஜ மான ய

ல ; ெவ

கா டமி

ேவ

நா

ன ; ேநச நா
ைவ

ேபத

ன .

?

ைகதிகைள வ

பவ

அவ க

உ திர

ெஜ மன

அவைன
ேபா

தைல ெச

ைல எ

ேறா

ைக எ

கிற


வாழலா
ெகா

காைர

; ப

. க

, நா

கா

கதி! - எ

ெகா

தி

மண

டா

ைற ப

வள

மிரா தார ,

"ம

ெதாைக ெகா
கிறா

ெஜ மான
ந! உ

கார

தைக
பாக

ெப

ெச

ெகா

தா கிட

ெகா
யா
டா


பற ப

அதி
ேபா டா

. வ ைரவ
மிரா தார


ைம


கிள


காத

கிறதா!

ப ன.

; இன ப

ைணைய

தா .

யா! எ ேபா
, ப

ேபால

ைணைய நட தி"

க திேல கா

தனமாக ெதாட

ேடா

தி

மதி ெகா

ேடா

கிறதா! நா

! இ த உலக

. பா

தி

ேபசினவ க
ெகா

ைட க ப

றிவ

ஏசி

ெகா

தர

மண

உ திர

அ பேன அைத

கவன

கால

கிேற

தவ ேலேய

கைள ஈ

தைக

; ேமானா மனதிேல

ெகா

தி

பாைவ. "உன கா! ஊ

நதாேன அவைன

த இ

தைக

ெவள ேய

ெஜ மன ேபாக

. இ ேபா

எள தாக அ

எதி பாராதி

ேமானா.

பவ

க மண

ேமானா. ேபைத

ெவ றி ெபற அ

கா ?
. அவ

கிறா

கிைட கிற

வ ப சா

றிடலா ; வ ச ப டமா
ெகா

றன . ஆ

ெஜ மன

ெச

காதலி ேதா

ைல;

கி

அளவ னராக

.

ைறேகடான ெசயலி
ளவ

சி

ெகா

ப ! ஏேதேதா கைத த கேள

எ த

ெச

வள க

ள எ

. சி

ைண ேவைலகைள இ

ளலா

வா க

ைண மண

ேதைவய

ெசா

! எ

ெப

நா

ப ைவ க ப

ேபாக

வதா! நா

தா

ெஜ ம

ெகா

சி அைட
! உன
.ஊ

டவள

லவா

ெச தாேன!

ெவள ேய

!

ைணைய

" எ

ம க

ெகா

ெவ

மாறவ

இட

ைல. இ

தரமா டா க

. ஆ

வாழ வழி இ

நா

ேம ெகா

த ெதாழி

தி அள

ேகேய ேவைல

தா க

கா

ெகா

நிைன

கன

தி

ெப

றா

பதி

' எ

திடலா ; ேபா

கிேற
ேபா

திட

ெவ

சி

தா
நி

நட தப
ேவைல

! ேபா

கிறா கேள, எ

ேபா

ேப

சிய

யா

. இ

சி
கல

கிற
ைவ

கினா

.

ேப

ெதாழி

, பரவ வ

ெக

.

நா

அைத
ெக ட

லற

லற தி

ேக அத

மண

. இேதா பா

. ஆனா

நிைலய

ேமானா பய

சி!

மல


சி ஒழியா

ள ற ேப

. ேமானா! ேபா

ெஜ மான யைன

! ஆப தா !" ஆ
டா

சி

பைத எ

! பைக உண

' க த

தா

! "சமாதான

யாதா

னா கள
ப ைவ த

ஆப தாக

ைல; சி

ெபா

"

ைல! ேபா

க த ைத! ஒ

உணர

ய ேல உலேக சி கிவ

ேக நி

;

சிக

நிைலய தி

அழவ

நிக

ள ெவ

ெதாழி
அம

ெகா

ேக

மல

பைத உல

அவ

கா

தா க

பைத

கால

, ப

. ஆ

டன

. ேபா

. ேவைல கிைட

கா

ைல. இ நிைலய

பதாக. இ ேபா

வா

ெஜ மான ய க

, ப

அமரலா ; உன காக அ த ேவைல

ெஜ மான யைன ேவைல
இ த

டா ! நா

சிைற ப

உற

க த . 'ேவைல இ ேபாைத

ைறயவ

அறிவ . அ ேபாேத என

, 'ேபா

ெஜ மன ய

பவ

தா கி

றா

க த

றா

ைன

நிைலய தா

. இைசெயன இன

இ ெயன

ல எ

ேவா ; இன ைத

கைள

ேவ

வ ேத

ேட இ

ெச

இதய

ேபால கைல ேதா


தவ

பதா

ேபா கிைன

ேவைல பா

; த

: "கல க

ேவைல பா

ெஜ மான ய
ெச

ெஜ மான ய

நிைலய தி

தவேற

உைட

றினா

. நா

கமா டா க

நட த வ டமா டா க

மன

கா

கிற

ெதாழி

ஆத

; ெதாழி

. ேமானாவ

ேபாலாகிவ

எவ

கா

! நிைலைமைய அறி

அெம

கா, இனெவறி அ ற இட

தாயகமாக

ெகா

ெக

ைகய

மகி

'எ த இன தவ
ட அள

வசதி
டா

மி

' எ

றி

ெச

ெபா

மி. ஏைழ
இட

கி

மதி தா

கிற

தய
, நா

.

கிைட

.

.

! இ

காைவ மற

ெஜ மன

ெச

வா

வா

ைவ த

ேபாவா க

என

கி

காக ேமானா

டா

. அவள ட

அவ

பண

ெகா

ைல! ேவ

பரம ஏைழ!

வ ட ேவ

ேம ஏ

றினா

தா

. அ

ெபா
ன ெச

தி

, ேபா

வ தி

திடலா . அ
வா

வ ைள

? வாழ

இட

கா : "ேமானா ந ம

பவ க

தா

தினா

கா

சி

ெந

ைப வா


. உ

ன, அவ

தினா
ெகா

நட த வழி

. ஆ வ
. பதி

. எ

மதி தா
இடேம

க த

வ த

ேபால.

டா
தி

டவ க

. ேமானா ச

, நா

ெகா

ைன

ைன

ட பைக உண ைவ

மதி தா

ேக டா

கிளறிவ

மா அ

! ேபாகலாமா!" எ

வாக இ

நி மதியாக வாழ, மதி

. ேபாைர மற

மற

ெந

நா

பாரமாக இ

தவ

இடமி

;

? வாழ வழி?
தய

இட

நா

கைள வ

ளவ கைள ம

கா

தி

ேம இட

ேம! ஆகேவ இ ேபா

? அெம

அெம

ஏ ப ட ந

காேரா 'ைகதி'யாக இ

ெச

தா

ேயறலா . ஆனா

கி ட

ெசா தமான ப

ெத

ேவா

ண தி

வ தா

ற நிப தைன

காடாக

தாய ெநறி தவ

ெகா

ைண நட தியதி

தன

ற ப

கா வ

பண ேதா

காதல .

ப ைமயான இட

அ த எ

அெம

றிடலா ;

தி அறி தன

ேபாலாய ன .

ண ன . ஆனா

ெச

ஒேர ெவ

; இனேபதம ற ச

ற ெச

வைரய

ளன

திய உல

றி ப

ெதாைலவ ேல ஒ

தி

டலா

; யா

, இ

.

'எ ப யடா மன
இன தி
ெகா
சி

ெப

காத

ெகா

, பைக அழி
; பர

கி ஓைச இ

ேவ

இன

பதைன இ

'ஒ

கி

ேராத

அவ
ெப

கிறா

நம

இதய

ெத

; 'உ

ைமதா

வா

தி

டாத இட

ெகா

ன? எ

வதி

ெகா

ளா

ைல. மா
கிற

ைல.

ஷா தா

ெகா

கிற

சிய ற ஒ
ப டதா

நாேட

க மண

' எ

தா

கிறா
கட

; ம

ேமானா!'

கண


. அதனா

; இ

! மரண

ன? எ

தவ ேல இட
. அெம

கிற

தி


ேம ெச

ேவா .

ேமானா. அவ க

எ த இட

. மரண

;

கா ! அ த இடேம பைக

அேத இட

இன

; வ ேராத

ய இட

திட ஏ ற இட

ேவ. ேவ
! உ

பற

பத

ஷா

; ம கைள மா களா கி

ேக

ள ம

தா

ேபாகிறா

, ெகா தள

அ ற இட

கி

; என

திட

தா

நாேட கிைடயாதா எ

பைக

; நி மதியாக வா

த இட

யாத இட

ஏ ற அ த இட

ேத

ள'

ேநச

! ப

ட க

தானா

தா

; மன த களாக வாழ

ைழய

தன . ெவ

! ேபா

; அவ

மா ெச

வய

.

கிறா

வ சாதஇட

கிற
சி

பற

திட இடமள

அ ற இட

ெவ

றா

உண

கிட தா

மற தைனயா?

ைல, பைட ெகா

ற க

வா

ண ஏ

, பாச

கிைடயாதா! இன ைத மற
ெகா

பைத

ெகா

ெஜ மான ய தா

! எ

ைக, ப

ைன மய கிவ


ெச

மகனா ந! ெஜ மான ய

ெசா கைள

நம

. உ

.ேபா

ெஜ மான ய

- ெவ

டன

க த தி

ஆனா

வட

ெப யவேளா உ

அ த
ெபா

ைம நாசமா கிய ப

ைண மைற கிறதா! எ
லா

, ந

காதலி க? அவ க

மற

ந? நா ைட வ ட
ெற

வைள

ைமைய எ ப

மிைய

ெவ

ேம நா
சி

ைம

ேக
ேம அ த

ைல! ப

காவ ேல த

கிட அ

! உ

மர

ேக

வக

மதி இ

ைல.

ெஜ மன

கிற

அேதா ஆ

கட

! ெகா தள

வா! எ

அைழ கிற

பல

ெவ

சியா

ேம

றன ! - எ

தி ப ற

ற ப

கி

ெவ
உயர

ேற

கிறா க

சி

ஆர

சி

;

ெகா

ேவ

! எதி

ேவ

கி

திைள தி

தன ,


ண னா
கைள

தா

ெகா தள

பா

வா

ெப ற இ

கி

; இ

! அவ க

றன ; கீ ேழ ஆ

ேப வா

கட

!

ப ைண
றாக

ெகா

ப தி

ைட எ
ெகா

ப ைண க ப

டன.

ைல! இன

.

த ெப

.

!

கிற

ைல. காதல

! அ த இ


ட ஒ

கிறேதா!

றன ! பைக உண

ைல! ஏளன

ேபா

. பல

; காதலி

, அேதா கீ ேழ, கால ய

ப டேத இ

,

ைம உண

கி

கி

ேச

உய ! அ த ஈ

காதல

றன . ேமேல வான ! கீ ேழ கட

வா

கா , தன

ேமானாைவ

ஆதர

கிேற

வ அைழ கிற

!! இய ைகேயா எழிலள
பா

றன.

லேவா எ

மி

கிளறிவ

ேநா கி.

ேறறி

மணேமைடேயா சி
மணவ

ெப

! ேமேல ெச

அைழ கி

வா!

. இேதா இ த இடேம நம

ஏ ற நா

டன !

.

இனேபத , கிளறிவ

ெப

இட

' எ

ம கேள! நா

! இேதா நா

உ சாகேம வ

ெநள

அைல கர

ட எ

டன இ த

றன ! எ

ற மகி

. அைல கர

வ ! எ

திறன

கி

கிைடயா

றனவா, இனேபத

றன , தம

ெச

கிற

. வ தி

க ம

கி

வ வரேவ றிட! இ

ைமய ைன அறி தி

ஏ ற இட

தப

கி

சி கிைடயா

இடமள

ைழயாேத; இட

. கவைல படாத க

கைள ஆர த

ேள

; காதலா

கைள வா

பைக உண
நா

, 'உ

டா

,
. ஈ

அ த க
தி

ென

! இதழ

ள மன

ைவ தி

பைட ேதா
நா

நி கிேறா

ேச

கடல . மரண

மாதாேகாய லி
ஒழி த

ெவ

ைல! ேபா
ப ற இட

அறிவ

கிற

காத
ேபா

ேச

இட

; காதலி

மல

ேச
ேபா

டனேவா! ஒ
கால ய

! அவ க

சிகர தி
கிற

னைக

கிட கிற

ெதாட

யாத

! இன ... ெச

அவ கைள வரேவ

மண ஓைச கிள

; சமாதான

ெகா
ப ! ந

உயர தி
தன

ன ேபசி

. ேபா

ெகா

; பைக

அ த ஓைச

கிற

தன ! வா

தன ; ேபார ற, பைகய ற, ேபதம ற,
ேச

தன

லவா ஒலி

!

பயண

.

. ேபா

க காத

ேசர ேவ

ேவலி

ய இட தி

ஒலி கிறேதா!!

ப !