You are on page 1of 4

PADRE VICENTE GARCIA MEMORIAL ACADEMY, INC.

“Your partner in education since 1946”


Learning Area: Kontemporaryong Isyu (Araling Panlipunan 10) Instructor/s: Ms. Maria Karmela B. Dalangin
Weekly Learning Plan Ms. Ma. Kristina B. Dalangin

SESSION 1 SESSION 2 SESSION 3


Date July 9, 2018 July 12, 2018 July 13, 2018
Time 7:30-8:30 7:30-8:30 7:30-8:30
Level/Strand & Section Grade 10- Hope Grade 10- Hope Grade 10- Hope
Ang Dalawang Approach sa Pagtugon sa mga Ang Dalawang Approach sa Pagtugon sa mga Ang Dalawang Approach sa Pagtugon sa mga
Topic
Hamong Pangkapaligiran Hamong Pangkapaligiran Hamong Pangkapaligiran
Specific Learning Outcomes 1. Naipaliliwanag ang katangian ng top-down 1. Natutukoy ang mga paraan sa paglutas ng 1. Natutukoy ang mga paraan sa paglutas ng suliraning
approach sa pagharap sa suliraning suliraning pang kapaligiran. pang kapaligiran.
pangkapaligiran 2. Naiipaliwanang ang pagkakaiba ng bottom- up sa 2. Naiipaliwanang ang pagkakaiba ng bottom- up sa top-
2. Nasusuri ang pagkakaiba ng top-down at top-down approach. down approach.
bottom up approach sa pagharap sa 3. Nakabubuo ng isang konkreto at epektibon 3. Nakabubuo ng isang konkreto at epektibon solusyon
suliraning pangkapaligiran solusyon sa paglutas ng mga suliraning sa paglutas ng mga suliraning pangkapaligiran.
3. Nakabubuo ng konklusyon sa angkop na pangkapaligiran.
approach sa pagharap sa suliraning
pangkapaligiran
Teaching Learning Activities
(TLA)
A. Explore Maglagay ng mga logo ng mga ahensyang panlokal, Plus o Minus. Sa pamamagitan ng fish bowl, pagbabalik aralan ng mga
pambansa o pandaigdig na nagpapatupad ng Basahin ang magkatapat na pahayag. Lagyan ng mag-aaral ang mga paksang tinalakay noong nakaraang
programa ukol sa pag-iwas sa mga sakuna o plus sign (+) ang maliit na kahon na katabi nito kung talakayan.
matinding pinsalang maaaring idulot nito. Ilarawan ang salita ay naayon sa National Disaster Risk
ang bawat ahensya . Reduction and Management Framework. Ilagay
naman ang minus sign (-) kung wala.

Address: Y Zuño St., Poblacion B., Rosario, Batangas


Email: pvgmarosbats1946@gmail.com||pvgmarosbats@yahoo.com
Tel Nos: (043) 311-3927||774 3578
PADRE VICENTE GARCIA MEMORIAL ACADEMY, INC.
“Your partner in education since 1946”

B. Explain Malayang talakayan ukol sa dalawang approach sa Dugtungan Mo KKK Chart


B.1. Teaching Strategy pagtugon sa hamong pangkapaligiran. Buuin ang konsepto ng sumusunod na pahayag Punan ng tamang sagot ang KKK chart. Gamiting
B.2. Procedures/Activity  Traditional Approach tungkol sa Community-Based Disaster Risk batayan ang nabuong KKK chart upang sagutin ang
 CBDRM Approach Management Approach sa pamamagitan ng kasunod na tanong:
paglalagay ng angkop na salita o parirala.
1. Ang Community-Based Disaster and Risk
Management Approach ay tumutukoy sa
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
____.
2. Magiging matagumpay ang CBDRM Approach
kung
__________________________________________
__________________________________.
3. Magkaugnay ang National Disaster Risk Reduction
and Management Framework at ang Community-
Based Disaster Risk Management Approach dahil
__________________________________________
__________________________________________
_________________________.
4. Ang pinakasentro ng CBDRM Approach ay
Address: Y Zuño St., Poblacion B., Rosario, Batangas
Email: pvgmarosbats1946@gmail.com||pvgmarosbats@yahoo.com
Tel Nos: (043) 311-3927||774 3578
PADRE VICENTE GARCIA MEMORIAL ACADEMY, INC.
“Your partner in education since 1946”
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_________________.
5. Makatutulong ang CBDRM Approach sa paglutas
ng mga suliranin at hamong pangkapaligiran dahil
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_______________________________.

C. Enrich  Sa pamamagitan ng isang flow chart, Malayang talakayan ukol sa proseso ng: Sagutin ang mga sumusunod na katanungn:
ipapakita ng mga mag-aaral kung papaano 1. Top Down Approach 1. Ano ang kalakasan ng top-down approach ang
nabubuo ang Traditional Approach at 2. Bottom Up Approach makatutulong sa maayos na pagbuo ng disaster
CBDRM Approach management plan?
2. Alin sa mga kalakasan ng bottom-up approach ang
dapat bigyang-pansin sa proseso ng pagbuo ng disaster
management plan?
3. Nararapat bang isang approach ang gamitin sa
pagbuo ng disaster management plan? Bakit?
D. Evaluate Pagsulat ng Sanaysay
Sumulat ng sanaysay na nagpapaliwanag ng
kahalagahan ng pagsasanib ng top-down approach at
Address: Y Zuño St., Poblacion B., Rosario, Batangas
Email: pvgmarosbats1946@gmail.com||pvgmarosbats@yahoo.com
Tel Nos: (043) 311-3927||774 3578
PADRE VICENTE GARCIA MEMORIAL ACADEMY, INC.
“Your partner in education since 1946”
bottom-up approach sa pagbuo ng disaster management
plan.
Learning Materials/Resources DepEd Module DepEd Module

Remarks

Address: Y Zuño St., Poblacion B., Rosario, Batangas


Email: pvgmarosbats1946@gmail.com||pvgmarosbats@yahoo.com
Tel Nos: (043) 311-3927||774 3578