You are on page 1of 2

Pag-aalay ng Sarili

Titik: Sta. Therese Couderc


Musika: Lionel Z. Valdellon

B/A 
        B/A
    
   
A A A9 B/A A9

  
        
Pa-ngi-no - ong He-sus a - ko ay na -

B/G  C m F  m7
 B/A A/B B A9

     
8

              
ki - ki - i - sa sa 'Yong wa - lang hang-gan at wa-lang ka-ta-pu - sang sang-ka - ta -

B/G 
14
 B/A

A B/A

A9 B/A A9 B/A

                    
u-hangpag-a - a - lay. I - ni - a - a - lay ko ang a-king sa - ri - li sa ba-wat

    F m
C               
m F m B B/A G m C m B B/A

         
22

 
a - raw ng a -king bu - hay. At sa ba-wat san-da - li ng ba-wat a - raw a-yon

    E
   E /G E/G C
           
    
29 9 m F m A/B B/A A/E E


       
sa 'Yong pi-na-ka - ba - nal at ka - ga-lang-ga - lang na ka-lo - o - ban. I-

B/G  C m F m
 A9 B/A A9 B/A

B


37

     
       

kaw ang na - ging a - lay pa - ra sa 'king ka-lig ta - san.

       
37

     
'kaw ang a - king ka - lig - ta - san.

B/G  C m
 A B/A A B/A

             
45

          
Na - is kong a - ko'y ma - ging a - lay ng 'yong pag - i - big.
Na-is kong a - ko'y-ma-ging a-lay
 E/G 
2
 F
               
m7 B E A B E

   
51

  
Tang - ga - pin Mo ang a - king ni - na - na - sa. Ku - nin Mo ang
ng pag - i - big.
  C  m/B E/G  A
    E/G
        
A A/B C m
  
A9 A/B E

          
58

     

E/G  E/G 
a-king han - dog. Ma - lu - god Mong pa - king - gan ang a - king hi - na - ing.

  B E9
         
A B E A

       
68

         

I - tu - lot Mong sa 'Yong pag - i - big a - ko ma - ma - tay.
E/G  C m
                
A/B B E A A/B A B A/B

     
76

                
I - tu-lot Mong

sa 'Yong pag - i - big a - ko ma - bu - hay.
C m C  m/B E/G  F  m7 E/G 
 
             
B A

       
84


 
I - tu-lot Mong ang hu - ling pin - tig ng a - king pu - so ay ma - ging tan -

 A
 
B A B/A A B/A

      
91

       

da ng i - sang wa - gas na pag - i - big

       
91

   
 
ng i - sang wa - gas na pag -

  
    
A B/A A B/A A B/A E

         
97

    

ng i - sang wa - gas na pag - i - big.

      
3

          
97


i - big na pag - i - big.

Transkripsiyon: Ral Paguergan * SAN CARLOS SEMINARY, Epifanio de los Santos Avenue, Guadalupe Viejo, Makati City