You are on page 1of 12

Jii ctr

J ti.)Lv
*1.-- l-
t t : ttj
r.^ r-r l-::
l: t!.\L:iif
i i," \..:.r
i ;'; C f li CAFI E,I:. L.;\ il; .; i,,,t ij i, i F E l;,- l i,.l ;,, "; ;*, i, l:
Lr,(dEs( Ar rne=.,.i
i:P11 i,-r !',t i^Fi t,i-tn. i. :

Fai'iea : -1
Metcii cir t;i:;ci',-..:',-;

Meiailic maieriais. Charpy ir.npacr Il:;t. Pari 1:


-iesi
meihccj
a*r.1
Matdriaux nr6ialliques. Essai cle fiexion par ch,:-rc sur 6p:'ouvetie
Charpy. Pariie 1: M6thode d'essari

APFOBARE N Aprobat de Directorul General al IRS la 25 martie 1993, cu aplicare cJin


01 decembrie 1993
impreuni cu SR 13170:1993 inlocuieSte STAS '14C0-75, STAS 7511-81,
STAS 6833-79 Fi STAS 74a0-77
Standardul European EN 10045-1:1990 are siattrtul unui standard
romAn

CORESPONDENTA Prezentul standard este identic cu Standardul Eurropean EN 10C45 - 1:1990


Materiale metalice. incercarea la incovoiere prin goc pe epruveti Charpy.
Partea 1: Metodd de incercare

This standard is identical with the European Standard EN 10045 - 1:1990


Metallic materials. Charpy impact test. Part 1: Test method

La pr6sente rprme est identQue a la Norme Europ6enne EN 10045 - 1 :1990


Mat6riaux m6talliques. Essai de flexion par choc sur 6prouvette Charpy.
Partie 1: M6thode d'essai

DESCRIPTORI TIT Produs metalic, ?ncercare mecanicd, incercare de rezilienld Charpy,


epruvetd de incercare, condifie de incercare

INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE (lRS), str. J.L. Calderon 13 -70243, Bucuregti tel.(01) 6111440,
telex: 113121RS R, fax: (01) 3120823
OIRS Reproducerea sau utilizarea integlald sau pa(ial6 a prezentului standard in orice publicalii 9i prin orice procedeu {eleclronic,
mecanic, fotocopiere, microfilmare elc.) esle inleaisi daci nu exisld acordul scris al lRS.
. Edilia a 3-a
\./ersii.r ni:a r:ilariA

I';'laterirlc tn'-:ialicc - incercarea la incovcicre p;'in soc Fe epruveli Charpy - partea 1: lriietodi ie ii:cercare i: "
i,4aterii,u;< nrrli:iliicl'"res Essai cjc l"letaliischc \,^/crlistcffe - f.4etallic materials - ci).,iiry inrpact
fie)':iol-l p;rr choc sur 6llrowetlc KerbschiagbiegcversLtclr nach
test - patrt 1 : Test rtre ii :,i,-l
ci-rai'1ry - Parrie 1: l';leilrocle d'essai charpy - Teil 1: prufverJahren

Prezetttul standard reprezintA versiunea romdnd a Starrdarciului European EN 10045-1:1gg0. Stancjardul a


fost
traCus de lRS, are acelasi statLlt ca si versir-rnile oficiale si a fost puitlicat cu pernrisiunea
C E N.
Pre;zeniul standard European a fosl acjoptat cle cEN la 1989-i 'l-27. Membrii cEN surrt
obligati sd respecte
FegulamentLrl lntern CEN/CENELEC, care stipuleazA condiLiiile in care prezerrtului Standard European
i se atribuie
statutr-rl de standard national, fdrA nici o modificare

Listele actualizate si referintele bibliografice referitoare la aceste standarde nationale pot fi obtirrute pe bazd de
cerere cStre Secretariatul Central sau orice nrembru CEN.

Prezlntul Standard European existd in trei versiuni oficiale (engleza, franceza, germani). O versiune in oricare altd
limlla, realizatA prin traducerea sub responsabilitatea unui membru CEN irr lirnba sa national5 si notificati
secrerariatului centrat, are acelasi statut ca versiunile oficiale"

Mernbrii CEN sunt organizatiile nationale de standardizar:e din: Austria, Belgia, Danemarca, Elvetia, Finlanda,
Franta, Germarria, Grecia, lrlanda, lslanda, ltalia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, portugalia,
Spania
gi Suedia.

CEN
Comitetul European pentru S{randardizare
Comit6 Europden de Normalbation
EuropAisches Komitee fur Normung
European Committee for Staradardization

SecretariatulCentral: rue Br6derode 2, B-1000 Bruxelles

O CEN 1990. Dreptul de reproducere rezervat membrilor CEN


PREAMBUL NATIONAL
Prezentul standard este identic cu EN 10045-1, reprezentAnd traducerea in limba romAnl a versiunii f ranceze.
Standardul precizeazA tipurile de epruvete si anume: epruveta cu crestaturl in V cu adAncimea de 2 mm 9i
epruveta cu crestAturd ?n U sau cheie, cu adAncimea de 5 mm, folosite in incercarea la incovoiere prin 9oc.
De asemenea, incercarea se poate execLrta fie la ternperatura normalA, fie la temperaturi ridicate siu scAzute,
funclie de prevederile din standardul de produs.
I

l
in acelagi timp s-a elaborat gi SR 13170, care regfiementeazA tipurile de epruvete cu crest5turi 'mai adAnci,
neprevezute in EN 10045-1 , dar care sunt utilizate in mod frecvent.
Pentru urmAtorul Standard lnternalional si urmAtorul Standard European, la care se face relerire, existA standarde
romAne corespunzltoare:
ISO 286-1:1988 EQV STAS 8100/1-88

sistem lso de toleranle gi ajustaje. sistemul de toleranle gi ajustaje pentru


Partea 1: Bazl de toleranle, c6mpuri dimensiuni liniare. Terminologie gi simboluri
giajustaje
EQV STAS 81OAI2.BB
Sistemul cie toleranle gi ajustaje pentru dimensiuni liniare'
r.*'i Tolerante fundamentate
'si
abateri fundamentale pentru
dimensiuni PAnA la 3150 mm
EN 10045-2:1992 SR EN 10045-2:1994

Materiale metalice. incercarea la Materiale metalice. incercarea la incovoiere prin 9oc pe


incovoiere prin goc pe epruvete epruvete Charpy. Partea 2: Verificarea masirrilor de
Charpy. Partea 2: Verificarea ma- incercare (ciocane - pendul)
sinilor de incercare (ciocane- pendul)
impreune cu prezentul standard se utilizeazA STAS 81O0/1-BB; STAS 810012-BB 9i SR EN 10045-2:1994.
La pct.2 din standard se face referire la Pr. EN '10045-2, comparatia fdcAndu-se cu Standardul Euro-
pean EN 10045-2:1992, deoarece acesta a fost adoptat in luna noiembrie 1992.
Cuvintele "standard european" din prezentul standard trebuie citite "standard romAn".

9...'
l.) j -?- :1....

:' .::,:-_ r 'i -:

e -.'11i a1^,.1,.

Fl r',r-.--'i.;,i.:
a-^ -. .^, ,.,
vr ia.i il:.1 I
i-

,-r-,i:,
Cl -cc' ft.-,. -i_,-t
L-.;t:i--ii-X .,^.
.|;Jle.,-i
-. \t..,. ir,l',;r,rl SiariOa:dr_l.J !:i_li.-;r ,;1,;:,.1: I
'

-rJ _-,
-', -../_r3 Fse:,j c:e i
I
i.:.:jij:nte C:tZ.;;.., tl= jLli: :
i, ':J-43 rssai cje ciruc
su,, j,r;;r.ir.,:it,: l_,;-ai_.puy:e a e iiiar:iie
cr \./
.Acest stancarci ELrrojlean a fosi aaopi3r
cJe cElri r:.r -r ggg-.1 1-27.
conio;rn regulilor coirlune cEN//c:NtrLEC, care
ia: pari,: cin Fegi-ilameniul lnieirr a.l cEl,j, urr.n:rroarele
lrgate si pune ?n aplicaie piezeniul trri sLrnt ob_
-<t3nclarcl: r,usti-;a aelgia, Dar.iernai-ca, t-i,reiia, Finr:ncia,
Grecia, lrlanda, lslanda, lialia, Luxernbr-rrgJ, Fr.ante, Gei.mania,
t','larea B;';ra'ie, ri.,""or.,in,'otu,.'-,ll,
b;;.'ij'Jrra, spaniasisuedia.

PREA|",TBUL

metalice, incercarea la irrco',,orere prin


soc pe ei.rruverA ctiarl:'',,si este const. t*,
5,I Jffiitni;'f,:iF'f'4ateriaie
- par-tea 1: Metodd de incercare.
- panea 2: verificarea nrasinii de incercare (ciocan_pencrur).
Aceastd parte 1 din EN 10045 se bazeaza pe urmStoarele
standarde rso:
rso B3-1976**t Acier - Essai de resirience charpy
(entaire en u)
rso 14S-1g83**'* Acier - Essaide resirience charpy
(entaiile en V)

-3
{

EU 7-55 incercarea de rezilienlA Charpy a


olelului.
EU 4563 incercarea la goc pe epruveto dubru
rezemate cu crestituri in V.
ISO 83:1976 Ofel - incercarea da rezilientd
Charpy (crestdturd in U).
ISO 148:1983 Olel - incorcarea de rezitientE (crestAturd
in V).
-3- sR EN 1004s-1

CUPRINS

pag.
1 OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE ......". 4

6 MAgtruA Oe irceRcanE 6
7 CONDtTil DE EXECUTARE A iruCencARH ........... 6
B BULETTN DE ir{cencnRE ............ z
ANEXA A - Lista standardelor nationale corespondente standardului european in curs de elaborare

i-rt
sR EN 1004s-1 -4-

1 oBrEcT 9l DOMENIU DE APLICARE


^
prezenta partea a acestui Standard European se referl la incercarea la incovoiere prin 9oc
pe eprwete
1.1
Charpy (cu crestAturtr in U giin V) din materiale metalice'
prin goc
pentru anumite materiale metalice speciale gi pentru anumite aplicalii speciale, incercarea la ?ncovoiere,
poate face obiectul unor standarde specifice sau al unor conditii speciale. I

i
2 REFERINTE
de tol6rances, 6carts et aiuste-
lso 286-1:1988 Systbme lSo de tol6rances et d'aiLlstements - Partie 1: Base
ments.
Parlie 2: Verification
EN 1004s-2(1) Mat6riaux m6talliques; Essai de flexion par choc sur 6prouvette Charpy.
des machines d'essai (moutons-pendules)'

3 PRINCIPIU
in conditiile definite in continuare, a unei
incercarea conste in ruperea dintr-o singurd loviturS, cu un ciocan-pendul,
epruvete cu o crestatuia ta mlltoc, liber pe doui reazeme. se determini energia absorbitd, in iouli' Aceasta
"ge.ata
energie absorbita caraclerizeazd rezistenta la soc a materialelor

4 TERM EN I \-
pe f igurile 1 si 2'
Termenii aplicabili prezentului standard sunt indicaliin tabelul 1 9i

Tabelul 1 - Termeni

mm
1 Lungimea ePruvetei
mm
L inAlfimea ePruvetei
mffi
.l Lalimea ePruvetei
crestAturii mm
4 indliimea rAmasd la Ysaza

grade
E
J Unghiul crestAturii
rnm
6 Raza bazei cilindrice a erestdturii
rn rTt
7 Distania intre realelne
nli].l
B Raza reaz-emelor
graclc
3 LlirEitiiil inclinirii fiecdrui ie aze:nl
a\ / u!.
:tat, t/
l0 Un3lriul la varf al nr'.tchici cot-tr-iir-ii Y'

l ir:'ii
ll iiaza prolil'-rll.ii rnu:hier ciocan :tlul
iTl il l
1) l-,:.iir-'i:a rit,t:i tici cilcantlluti

:
Il':i1':::I:I:: I'l:."e: :-I". ":
E
-J- sR EN 1004s-1

5'2 Epruveta standardizatd trebuie sd aibd lun,qimea de 55 mm si o sectiune petrate,


cu latura de 10 mm..
Epruveia trebuie sd aibi la mijlocul lungimii sale o cres]atura. Sunt prevdzute doua tipuri de epruvete:
a) cu crestaturd in V la 45' , cu adAncim ea de 2 mm, cu raza la baza crestdturii de 0,25
mm. , ..

Daca materialul nu Rprmile.


secliunea redusa, avind lalimeale3liza,rea de epruvete standardizate, trebuie folositd o epruveta cu
de 7,5 mrh sau 5 mm 1a se v'eoea tabelul e), cleeiatrra fiind
practicatA pe una din felele inguste. i

b) cu crestdtura in U sau in cheie, cu adAnc,imea de 5 mm, cu razala baza crestAturii de .1


mm.
Epruveiele trebuie sa fie prelucrate, cu exceptia epruvetelor turnate in forme de precizie,
la care cele doud fete
paraiele fate de planul de simetrie at cresteturii pot fi brute.

5.3 Planul de simetrie al crestSturiitrebuie si fie perpendicular pe axa longitudinale a epruvetei.

5.4 Tolerantele la dimensiunile nominale ale epruveteitrebuie sd fie cele indicate in tabelul z.

Tabelul 2 - Tolerante la dimensiunire nominale ale epruvetei


J

Denumire Epruvetd cu crest3tura in U EpruvetA cu cresteturA in V


Dimensiune Tolerant* de prelucrare Dimensiune TolerantA de prelucrare
nominald nominalA
Simbol Simbol
rso (1) rso (1)
Lungime 55 mm t 0,60 rnrn jsl s 55 mm + 0,60 mm js15
inditime 10 mm + 0,11 rnrn js13 10 mm a 0,60 mm jsl2
LAtime:

- epruvetA standardizata '10 mm -r 0,11 rnrn js13 10 mm t 0,1'1 mm js13


- epruveiS cu sectiune -* 0,'l 1 mm
7,5 mm js13
redusA

- epruveta cu sectiune r- 0,06 mm


5mm js12
redusd
'1 Unghiul crestdturii 45" -+- 20
inSlrimea labaza 5mm -+ 0,09 mm js13 8mm -r 0,06 mm js12
nroctlt' rrii

ia:a bazei cilindrice a lmm t 0,07 mrn js12 0,25 mm -t- 0,025 mm
cresiaturii

Disianta planului de 27,5 mm r- 0,42 mr:n irc


27,5 mm -+ 0.42 mm
lS I J js15
s;melrie al crestd:urii la
caperele epruvetei (2)

Unghiu! dintre planul 90" +20 90" -1- 2


c'e sinreii'ie al crestA-
turii si axa iongitudinal6
a epruveiei

Urgniul intre fetele 90' *2o 90" !2


lor giludinale adiacente
ale epluve'rei

(i) Confor'm ISO 236-1.

(2) Pentru masinile cu pozitionare automata a epruvetei, se recomandd


ioc de -r 0,42 mm.
ca toleranta sa fie de t 0,165 mm in
sR EN 10045-1 -6-
5.5 Dacl se admitein standardul de produs corespunzator, se pot utiliza epruvete cu alte lalimi decat cele
rnentionate in tabelul 2, de exemplu, cu o ldlime neprelucratA egalA cu grosimea produsului. ln acest caz, com-
paratia rezultatelor nu este valabilA decAt atunci cAnd este fAcuta pentru epruvete de formA gi dimensiuni identice.

5.6 Prelucrarea trebuie sA fie astfel fdcutd incAt si fie reduse toate fenomenele ce afecteazd epruveta, de ex-
eir-rplu, ecruisare sau incAlzire. Crestdtura trebuie str fie pregAtita cu grijA, astfelincAt sa nu aparA la bbza crestlturii
urme vizibile cu ochiul liber, paralele cu generatoarele bazei crestAturii.
Epruveta poate fi marcati pe orice fafA care nu este in contact cu reazemele sau suporturile gi la o distanld de cel
putin 5 mm de crestdturd, pentru a evita efectele de ecruisare datorate marcajului.

6 MAgTNA DE iruCrRCRRe
6.1 Masina trebuie sA fie construitd 9i instalatd rigid si trebuie str fie conform Standardului European EN 1 00/5-2.
Vaioi-ile principalelor caracteristici ale maginii de incercare sunt indicate in tabelul 3. ii

Tabelul 3 - Caracteristicile masinii de incercare


Denumire Valoare

+ o'2
Distanle intre reazeme 40 mm
0

Raza reazemelor 1 *0,5 mm


0

CI Unghiul de inclinare a fiecarui reazem 1'1


o -f 1o

IU Unghiul la vArf al muchieiciocanului 30o -{- 1o

11 Raza profilului muchiei ciocanului 2 *0,s mm


0

12 Laiimea maximA a muchiei ciocanului 1B mm

Viteza ciocanului in momentul inrpactului 5 m/s pAnA la 5,5 m/s (1)

Unghiulintre suporluri si reazeme 90o -r 0,1o

n cazul masinilor fabricate inainte de 1983, prin acordintre pd4ise admhe o vitezd de 4,5 m/s pAnA la
7 m,/s.

6.i: Cond4ii'e de incercare normald corespund unei energii nominale a maginii de (300 -f 10) J 9i utiliz6tii .:i
ellru/eie ce dimensiuni standardizate. Energia absorlcitA obiinlnain aceste condiliitrebuie sd f'e denumhA prin simboludl-e:
- KU in cazul epruvetei cu crestAturl in U.
- K'/ in cazul epruvetei cu crestAturA in V.
De exernplu:
- KV : 121 J, reprezintd:
- energie nominalA 300 J,

- epruvete standardlzata cu crestatur6 in V,


- energia absorbitA prin rupere: 121 J.
6.3 Se admit magini de incercare cu alte energii disponibile, in care caz, simbolurile KU sau KV trebuie ur-
maie de un inCice reprezentAnd energia disponibilA a masinii de incercare, de exemplu:
- KV '150: energie disponibild 150 J

- KU 100: energie disponibild 100 J

- KU 100 : 65 J reprezintA:
- energie nominalA 100 J,

- epi'uveia standardizate cu crestatura in U,

- energie absorbitir prin rupere: 65 J.


;i
-7- sR EN 10045-1

6.4 Pentru incercSri pe o epruvete de secliune redus*, cu crestdturA in V, simbolul lO/ trebuie sA fie urmat de
indici, reprezentand pe de o parte energia disponibild a maSinii de incercare gi pe de altA pane, laiimea epruvetei,
de exemplu:

- KV 300/7,5: energie disponibild 300 J, latimea epruvetei 7,5 mm; :

- KV 150/5: energie disponibile 150 J, lelimea epruvetei 5 mm; I

- KV 15017,5 = 83 J, reprezintA:

- energie nominalA 150 J,

- epruvetS de secliune redusd, cu lAfimea de 7,5 mm,

- energie absorbiti prin rupere: 83 J.

7 coNDrTil DE EXECUTARE n iruCe nCAntt


7.1 Epruveta trebuie sprijinitA exact pe reazeme astfel incat, planul de simetrie al crestaturii sA nu se
''?ctplrleze cu mai mult de 0,5 mm de planul de simetrie al reazemelor. Epruveta trebuie sd fie asezate pe port-
e .- retA astfel incAt, muchia ciocanului sd loveascd faia opr-lsd crest5turii (a se vedea figura 2).

7.2 Dacd temperatura de incercare nu este specificatA in standardul de produs corespunzdtor, ea trebuie sA
fie 23 +- 5'C.

Dacd temperatura este specificatA in standardul de prodlrs corespunzAtor, fArA tolerantS, aceasta trebuie sA fie
de -r 2" C.

in cazul incercArii la temperaturi diferite cle temperatura amff:iante, epruveta trebuie sA fie cufundatA intr-un mediu
de rAcire sau de incdlzire, un timp suficient ca temperatura specificate sa fie atinsd de intreaga epruvetd (de e-
xemplu, cel pulin 10 min intr-un mecjiu fichid sau cel pulin 3G min intr-un mediu gazos).

Epruveta trebuie sA fie ruptd intr-un interval de cinci secunde din momentr:l in care ea este scoasd din mediu.

Dispozitivul de transfer trebuie astfel conceput gi utilizat inc&it terxperatura epruvetei sA fie mentinut5 in toleranla de
temperaturd.

74- Dac?l ?n timpul incercArii, epruveta este cleformat;A, clar nu a fost rLrptd, energia absorbitd nu se retine'
i inul cie irtcercare trebLrie si mentiorleze eprLlveta ircrr-tptA prirr XJ.
convrrsiripe a r:zult:icior oi:liniric printr-o nrelocli ctc inccrcar':, in vc^lori oi;1inui'' printr-o --,lij nr':iotid dc incercarc.

o
O
ilJli
Li\!LL-I
::-;'r1r
i,
,'r "-": l:. 11-;-i''1,'''4n-
,-., -.:i.'-..-rlv.-tli-

Dliieiinlr! lie illc'r,'lt:',,: i:,'-'.tr: :l:"t conlii-r: t;tl-il:l:iol.i',;lC aJ:il::

::) i-:,ri-:;i;:,,:'. ..- :tf,,.,:.iti:;i si:tt-tr:ja,'cl. EN "1


ll(;,15 1 ,
sR EN 1004s-1 -8-

T-

Epruyeta Charpy lJ

il_i 6:
Oi
EltrLLvtta Charpyt,
i?a J.2/-- F-'----- --
"A-
| ^
-O

i:_:il
---
1
I
I
ti .il
l__,p a
w
/'\, rrt oQ)
)

EpruvelA
-z

Reazen-
-Cenlru
de soc
lneltimea
epru velei

0egajare Suporlurile epruvelei

Figura 2 - F orna suporturilor eprwetei gi.a reazemelor

9.'
.i
sR EN 1004s-1 - 10-
ANEXA A

LtsrA srAN DARDELoR NATI oNALE coRESpoN ENTE srAN DARDU LU I


D EU RoPEaru iru
CURS DE ELABORARE
Atat timp cat proiectul de Standard European Pr. EN 10045-2 nu este adoptat ca standard european, se poate face
ref erire la standardele nalionale corespondente a cAror listd este indicatd in tabelul A.1.

TabelulA.l - Standarde nationale corespondente cu EURONOM '

Pr.EN Standarde nationale corespondente in:

GERMANIA FRANTA MAREA ITALIA GRECIA SUEDIA tso


R.F BRITANIE
DIN NF BS UNI NBN SS

10045-2 DIN s1306 NF A 03-s08 BS 131 442


1 983 1 985 Partea 4 1 96s
1972