You are on page 1of 22

ROLAB ASOCIAŢIA LABORATOARELOR DIN ROMÂNIA – ROLAB

Q u a lity is a sta te of m in d

Programul naţional de cursuri de instruire şi pregătire profesională anul 2018

ASOCIAŢIA LABORATOARELOR DIN ROMÂNIA – ROLAB lansează în cadrul Programului naţional de cursuri de instruire şi
pregătire profesională pe anul 2018, următoarele cursuri :

Taxa de
Durat
Nr. Denumire curs Cod Perioada de participare 1)
a Continut tematic
crt. curs desfasurare lei/pers,
(zile)
fara TVA
Cursuri generale
1. Familiarizarea cu cerintele standardului ISO/IEC 17025:
Managementul laboratoarelor de 2017 “Cerinţe generale cu privire la competenţa
etalonări si incercări laboratoarelor de încercări şi etalonări ». Editia 3-a.
2. Cele mai importante schimbari ale standardului fata de
Lector: dr.ing. Dragos Boiciuc editia 2-a. Noutati si modificari.
3. Proiectare SMC in conformitate cu SR EN ISO/CEI
17025:2017
4. Elaborarea manualului calitattii 14 - 15
5. Elaborarea procedurilor documentate iunie
2
1 CG01 6. Elaborarea procedurilor specifice si a instructiunilor de si 1.000 lei/pers
lucru 11 – 12
7. Metode de încercare şi etalonare si validarea metodei
8. Implementarea SMC in conformitate cu SR EN ISO/CEI
octombrie
17025:2017
9. Modul in care este asigurata calitatea rezultatelor
încercărilor si etalonarilor
10. Trasabilitate metrologica, capabiliate de masurare si de
transmitere a unitatilor de masura. Cerinta generala
pentru trasabilitate in ISO/IEC 17025:2017.

1
Formare de auditori interni ai 1. Concepte generale ;
2. Principiile acreditarii laboratoarelor ;
sistemelor de management pentru 3. Analiza standardului SR EN ISO/CEI 17025 :2018 ;
laboratoare in conformitate cu 4. Teoria auditului (etapele auditului, documentele de audit,
cerintele: SR EN ISO 19011 : responsabilitati, tipuri de neconformitati, tehnici de auditare,
atitudini si comportament în timpul auditului etc., standardul SR EN
2011 si SR EN ISO/CEI 17025: ISO 19011 :2011) ; Componenta echipei de audit ; Pregatirea
2018. auditului intern ;
5. Stabilirea cadrului auditului (obiectiv, domeniu, referential) ;
6. Elaborarea planului de audit ; 10-12 900 lei/pers
CG02
2 3 7. Desfasurarea auditului ; interviu, colectarea observatiilor, notelor
septembrie
în timpul auditului ;
detectarea si punerea în evidenta a neconformitatilor ;
8. Clasificarea neconformitatilor în majore - minore ;
9. Reunirea echipei de audit ;
10. Aducerea la cunostinta auditatului a rezultatelor auditului ;
11. Încheierea auditului ;
12. Redactarea raportului de audit ;
13. Difuzarea raportului de audit ;
14. Simulare audit.

Cerinţe generale pentru 1. Definiţii şi comentarii asupra standardului SR EN ISO/CEI


17043 : 2010 – „Cerinţe generale pentru încercările de competenţă”,
dezvoltarea şi realizarea 2. Politica RENAR privind participarea laboratoarelor la
schemelor de încercări de comparatiile interlaboratoare,
competenţă pentru evaluarea 3. Comparaţii intre standardul SR EN ISO/CEI 17043: 2010 si
standardul SR EN ISO/CEI 17025: 2017,
performanţelor laboratoarelor de 22 - 23 martie
4. Tipuri de scheme de încercări de competenţă,
încercări sau etalonari 2 5. Proiectarea schemelor de încercări de competenţă, si
3 CG03
04 – 05
1.000 lei/pers
6. Analiza datelor şi evaluarea rezultatelor schemei de încercări de
Lector: dr.ing. Dragos Boiciuc competenţă, octombrie
7. Metode statistice pentru prelucrarea rezultatelor încercărilor de
competenţă,
8. Aplicatii practice privind prelucrarea datelor incercarilor de
competenta. Comentarii asupra rezultatelor incercarilor,
9. Politica RENAR privind cerinţele de trasabilitate metrologică

2
1. Termeni fundamentali şi generali de metrologie;
2. Erori si incertitudini de masure;
Erori si incertitudini de masurare 3. Surse posibile de incertitudine de masurare;
4. Evaluare de tip A a incertitudinii de măsurare;
Lector: dr.ing. Dragos Boiciuc 5. Evaluare de tip B a incertitudinii de măsurare;
2
4 CG04 6. Bugetul incertitudinii de masurare; 17 – 18 mai 1.000 lei/pers
7. Aplicaţii practice pentru evaluarea incertitudinii de măsurare;
8. Incertitudinea de masurare in metrologia legala;
9. Trasabilitate metrologica, capabiliate de masurare si de
transmitere a unitatilor de masura;

Determinarea intervalelor de 1. Factorii care influenteaza stabilirea intervalelor de etalonare;


etalonare a mijloacelor de 2. Modalitatile de stabilire a intervalelor de etalonare;
3. Corelarea dintre increderea in stabilirea intervalelor de etalonare
masurare. si costurile etalonarilor;
Trasabilitatea rezultatelor 4. Aplicabilitatea metodelor utilizate in stabilirea intervalelor;
5 masurarilor
CG05 2 5. Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor. Scheme de ierarhizare a 03 – 04 mai 1.000 lei/pers
mijloacelor de măsurare;
Lectori: dr.ing. Sandu Ion 6. Evaluarea performanţelor laboratoarelor de încercări/etalonari
dr.ing. Boiciuc Dragos prin comparatii interlaboratoare

Marimi dimensionale
Metode şi proceduri pentru 1. Procesul de măsurare;
2. Măsuri etalon de lungime. Metode de etalonare;
evaluarea incertitudinilor de 3. Măsuri etalon de unghi plan. Metode de etalonare;
măsurare la etalonarea măsurilor 4. Conditii de mediu,
de lungime şi a măsurilor de 5. Evaluarea incertitudinii de măsurare la etalonarea măsurilor 24 – 25 mai
terminale de lungime;
unghi plan 2 si
6 MD01 6. Evaluarea incertitudinii de măsurare la etalonarea măsurilor
01 – 02
1.000 lei/pers
gradate de lungime;
7. Evaluarea incertitudinii de măsurare la etalonarea măsurilor de noiembrie
unghi plan;
Lector: dr.ing. Alexandru DUŢĂ 8. Raportarea rezultatelor
9. Aplicaţii practice.

3
Metode de etalonare a aparatelor 1. Termeni şi definiţii;
2. Aparate etalon din domeniul mărimilor dimensionale;
pentru măsurarea mărimilor 3. Metode de etalonare utilizate la etalonarea aparatelor pentru
dimensionale. Evaluarea măsurarea mărimilor dimensionale;
4. Analiza mărimilor de intrare care pot influenţa rezultatele la 22 - 23 martie
incertitudinii de măsurare
7 MD02 2 etalonarea aparatelor pentru măsurarea mărimilor dimensionale.; si 1.000 lei/pers
5. Valori de intrare obtinute prin masurare; 01 – 02
5. Bugete de incertitudine - exemple ; octombrie
Lector: dr.ing. Alexandru DUŢĂ 6. Aplicaţii practice pentru evaluarea incertitudinilor de măsurare.

Marimi Mecanice
8 Etalonarea / verificarea MM01 2 1. Condiţii tehnice. 18 – 19 iunie 1.000 lei/pers
2. Condiții de mediu
măsurilor de masă având clasele 3. Condiţii metrologice.
de exactitate E2, F1, F2, M1. 4. Alegerea greutăţilor etalon şi a balanţelor etalon.
Evaluarea incertitidinilor de 5. Metoda de etalonare/verificare.
6. Surse de incertitudine, evaloarea incertitudinii.
măsurare 7. Raportarea rezultatelor.
Lectori: dr.ing. George Popa 8. Aplicaţii practice.
Sterică Baicu
Exploatarea şi buna întreţinere a
1. Tipuri de balanţe utilizate în laborator.
balanţelor electronice utilizate în 2. Condiţii optime de utilizare a balanţelor electronice.
laboratoare pentru produse 3. Utilizarea informaţiilor din certificatul de etalonare.
chimice şi farmaceutice 4. Verificări intermediare ale balanţelor între două etalonări
9 MM02 2 succesive. 28 – 29 iunie 1.000 lei/pers
Lectori: dr.ing. George Popa 5. Stabilirea sarcinii minime a unui produs de cântărit pentru a
ing. Valerică Totu respecta cerința efectuării cântăririlor cu o exactitate relativă
impusă ( în concordanţă cu- cg-18 / GLP / USP).
5. Aplicaţii practice

10 Determinarea caracteristicilor MM03 2 1. Condiţii de amplasare 07 - 08 mai 1.000 lei/pers


2. Condiţii tehnice
metrologice ale comparatoarelor 3. Condiții metrologice
de masă / balanţelor etalon, 4. Metode de determinare a caracteristicilor metrologice ale
utilizate în transmiterea unităţii comparatoarelor de masă / balanţelor etalon
5. Surse de incertitudine, evaloarea incertitudinii.
de masă. 6. Raportarea rezultatelor.
Lectori: dr.ing. George Popa 7. Aplicaţii practice.
Sterică Baicu

4
11 Verificarea aparatelor de cântărit MM04 2 1. Condiţii tehnice. 21 - 22 iunie 1.000 lei/pers
2. Condiţii metrologice.
cu funcţionare neautomată de 3. Greutăţi etalon utilizate.
exactitate medie (balanţe 4. Metoda de verificare.
electronice utilizate în cadrul 5. Raportarea rezultatelor.
6. Aplicaţii practice.
tranzacţiilor comerciale)
Lectori: dr.ing. George Popa
Sterică Baicu
Verificarea aparatelor pentru 1. Condiţii tehnice.
2. Condiţii metrologice.
determinarea masei hectolitrice a 3. Etaloane utilizate.
12 cerealelor (balanţe de cereale de 1 MM05 4. Metoda de verificare. 18 – 19 1.000 lei/pers
litru) 2 5. Raportarea rezultatelor. octombrie
6. Aplicaţii practice.
Lectori: dr.ing. George Popa
Sterică Baicu
13 Etalonarea aparatelor de cântărit MM06 2 1. Condiţii tehnice.
2. Condiţii metrologice.
cu funcţionare neautomată 3. Alegerea greutăţilor etalon şi a sarcinilor suplimentare pentru
(ACFN) mecanice determinarea erorii.
Lectori: dr.ing. George Popa 4. Metode de etalonare pentru ACFN:
- cu echilibrare neautomată (balante compuse, balanțe
Sterică Baicu romane), 19 - 20 iulie 1.000 lei/pers
- cu echilibrare semiautomată (balanțe semiautomate, cu
scară gradată și ac indicator, sau cu scară proiectată,
etc.
5. Surse de incertitudine, estimarea incertitudinii.
6. Raportarea rezultatelor.
7. Aplicaţii practice

5
Stabilirea limitei minime a unui 1. Generalităţi privind metoda de etalonare a unui ACFN.
2. Surse de incertitudine.
aparat de cântărit cu funcţionare 3. Analiza rezultatelor continute intr-un certificat de etalonare emis
neautomată utilizat în pentru ACFN.
laboratoarele farmaceutice în 4. Stabilirea limitei minime a unui ACFN in conformitate cu ghidul
14 MM07 Euramet.
concordanţă cu: 5 .Ce reprezintă USP, respectiv cap.41?
2
- ghidul EURAMET cg-18, v. 4.0. 6. Necesitatea şi importanţa implementării noii versiuni a cap.41
USP. 12 – 13 iulie 1.000 lei/pers
şi
7. Determinarea repetabilităţii şi a exactităţii indicaţiilor în vederea
- cerinţele din “Capitolul 41 stabilirii domeniului de operare al unui ACFN.
USP” (United States 8. Interpretarea rezultatelor.
Pharmacopeia) 9. Raportarea rezultatelor şi întocmirea unui certificat USP.
10. Aplicaţii practice.

Lector: dr.ing. Adriana Valcu


15 Etalonarea aparatelor de cântărit MM08 2 1. Condiţii tehnice. 05 - 06 iulie 1.000 lei/pers
2. Condiţii metrologice.
cu funcţionare neautomată 3. Alegerea greutăţilor etalon si a sarcinilor de substitutie.
(bascule pod electronice), în 4. Metoda de etalonare
conformitate cu ghidul de 5. Surse de incertitudini, estimarea incertitudinii.
6. Raportarea rezultatelor.
etalonare EURAMET cg18, v.4.0. 7. Exemple practice
Lectori: dr.ing. George Popa
ing. Valerică Totu

1. Condiţii tehnice
Asigurarea calităţii rezultatelor 2. Condiţii metrologice
măsurărilor prin testari
3. Alegerea etaloanelor
intermediare in domeniul
aparatelor de cântărit cu 4. Metoda de testare a ACFN cu diverse limite maxime
20 - 21
16 funcţionare neautomată (ACFN) MM09 2 5. Surse de incertitudine, estimarea incertitudinii septembrie
1.000 lei/pers
electronice. 6. Evaluarea rezultatelor obţinute în urma testării, concluzii
7. Intocmirea diagramei de control
Lector: dr.ing. Adriana Valcu 8. Aplicaţii practice

6
ACFN (aparat de cantarit cu 1. Generalităţi.
2. Analiza rezultatelor din certificatul de etalonare al unui ACFN.
functionare neautomata) intre a fi 3. Determinarea erorii şi incertitudinii asociate prin
sau a nu fi echipament critic in interpolare/aproximare pentru întreg domeniul de măsurare.
vederea respectarii cerintei de 4. Analiza mărimilor de intrare care pot influenţa rezultatul unei
cantariri 03 - 04
17 trasabilitate metrologica. MM10 2 5. Determinarea rezultatului şi incertitudinii unei cântăriri când se 1.000 lei/pers
septembrie
aplică/nu se aplică corecţia indicaţiei.
6. Prelucrarea si interpretarea rezultatelor in vederea stabilirii
Lector: dr.ing. Adriana Valcu ACFN ca un echipament critic
7. Aplicaţii practice

Determinarea erorii de indicaţie 1. Condiţii tehnice.


2. Condiţii metrologice.
si incertitudinea asociată la 3. Alegerea greutăţilor etalon si a sarcinilor de substitutie.
etalonarea aparatelor de cântărit 4. Metoda de etalonare pentru ACFN cu diverse rezolutii si limite
cu funcţionare neautomată maxime de cantarire, cu una sau mai multe diviziuni pe intreg
domeniul de cantarire, în conformitate cu ghidul EURAMET cg-18,
(ACFN) electronice cu limita v. 4.0/2015
maxima: 5. Surse de incertitudine, estimarea incertitudinii extinse, 11 - 12
18 MM11 2 determinarea factorului de acoperire. 1.000 lei/pers
- pana la 1000 kg (când se octombrie
6. Raportarea rezultatelor in certificatul de etalonare.
utilizează greutăţi etalon) 7. Aplicaţii practice
- peste 1000 kg (când se utilizează
sarcini de substituţie)
Lectori: dr.ing. Adriana Vâlcu
ing. Valerică Totu
Etalonarea manometrelor cu 1. Cerinţe generale pentru dezvoltarea şi realizarea schemelor de
element elastic, cu afisare încercări de competenţă pentru evaluarea performanţelor
laboratoarelor de încercări sau etalonari
analogica sau digitala 2. Trasabilitate metrologica, capabiliate de mesurare si de
Evaluarea incertitudinii de transmitere a unitatilor de masura
măsurare. 3. Tipuri de aparate, caracteristici tehnice si metrologice principale
4. Stabilirea metodei de etalonare
19 MM12 3 5. Alegerea etaloanelor 18 - 20 aprilie 1.200 lei/pers
6. Stabilirea periodicitatii de etalonare
Lectori: dr. ing. Ion SANDU 7. Prelucrarea si interpretarea rezultatelor
dr.ing. Drgos BOICIUC 8. Estimarea incertitudinii de etalonare
9. Prezentarea rezultatelor masurarii
ing. Ionut OLARU 10. Exemple. Aplicatii practice in laborator

7
Verificarea metrologica a 1. Clasificare
rezervoarelor de stocare pentru 2. Termeni, definitii
lichide. Calibrarea volumetrica. 22 – 23
20 MM13 2 3. Calibrarea, factori de influenta februarie
1.000 lei/pers
4. Raportarea rezultatelor
Lector: ing Ildico Dragoi
5. Calibrarea volumetrica, exemplu de calcul

Etalonarea traductoarelor de 1. Cerinţe generale pentru dezvoltarea şi realizarea schemelor de


încercări de competenţă pentru evaluarea performanţelor
presiune cu semnal de iesire laboratoarelor de încercări sau etalonari
unificat (4 ... 20) mA. 2. Trasabilitate metrologica, capabiliate de mesurare si de
Evaluarea incertitudinii de transmitere a unitatilor de masura
3. Tipuri de aparate, caracteristici tehnice si metrologice principale 09 - 11
măsurare. 4. Stabilirea metodei de etalonare mai
5. Alegerea etaloanelor si
21 Lectori: dr. ing. Ion SANDU MM14 3 1.200 lei/pers
6. Stabilirea periodicitatii de etalonare 17 – 19
dr.ing. Dragos BOICIUC 7. Prelucrarea si interpretarea rezultatelor
octombrie
ing. Ionut OLARU
8. Estimarea incertitudinii de etalonare
9. Prezentarea rezultatelor masurarii
10. Exemple. Aplicatii practice

1. Metode de măsurare;
Verificarea metrologica a 2. Instalaţii pentru verificarea contoarelor de apa;
contoarelor de apa 3. Erori de măsurare;
4. Cerinţe generale pentru participarea la scheme de încercări de

22 Lector: dr.ing. Narcis Udrea MM15 2


competenţă pentru evaluarea performanţelor laboratoarelor de 13 – 14
1.000 lei/pers
verificari contoare de apa; septembrie
5. Aplicatii practice privind prelucrarea datelor incercarilor de
competenta.
6. Comentarii asupra rezultatelor incercarilor,

8
1. Clasificarea contoarelor de apă
2. Tipuri constructive;
Performanţele tehnice si 3. Montarea contoarelor- prezentare buclă de măsură standard;
metrologice ale contoarelor de 4. Anomalii posibile întâlnite în funcţionarea contoarelor;
apă 5. Marcaje de verificare metrologică;
15 – 16
23 MM16 2 6. Caracteristici metrologice ale contoarelor de apă ; 1.000 lei/pers
7. Cerinţe pentru obţinerea şi menţinerea avizului de montare octombrie
Lector: ing. Liliana Tacencu contoare de apă ;
8.Obligaţiile responsabilului care montează contoare de apă .

Marimi Electrice
Etalonarea voltmetrelor si 1. Utilizarea şi aplicarea corectă a metodelor de măsurare;
ampermetrelor de curent 2. Utilizarea de mijloace de măsurare, instalaţii şi utilaje adecvate
metodei folosite;
continuu si alternativ. Evaluarea 3. Interpretare, prelucrare şi prezentarea rezultatelor;
incertitudinii de masurare. 4. Unităţi de măsură;
24 ME01 2 5. Erori de măsurare; 23 - 24 aprilie 1.000 lei/pers
6. Identificarea tuturor componentelor de incertitudine şi a factorilor
Lectori: ing. Liliana Cirneanu de influenţă care intervin în bugetul de incertitudini;
ing. Mihaela Ispas 7. Informaţii privind stabilirea periodicităţii de etalonare;
8. Intocmirea certificatului de etalonare;
9. Aplicatii practice.

Etalonarea rezistoarelor de 1.Utilizarea şi aplicarea corectă a metodelor de măsurare;


valoare unica. Evaluarea 2. Utilizarea de mijloace de măsurare, instalaţii şi utilaje adecvate
metodei folosite;
incertitudinii de masurare. 3. Interpretare, prelucrare şi prezentarea rezultatelor;
4. Unităţi de măsură;
5. Erori de măsurare;
25 ME02 2 6. Identificarea tuturor componentelor de incertitudine şi a factorilor 14 – 15 mai 1.000 lei/pers
Lectori: ing. Liliana Cirneanu de influenţă care intervin în bugetul de incertitudini;
fiz. Marciana Siminonescu 7. Informaţii privind stabilirea periodicităţii de etalonare;
8. Intocmirea certificatului de etalonare;
9. Aplicatii practice.

9
Etalonarea rezistoarelor in 1.Utilizarea şi aplicarea corectă a metodelor de măsurare;
decade si a puntilor de curent 2. Utilizarea de mijloace de măsurare, instalaţii şi utilaje adecvate
metodei folosite;
continuu. Evaluarea incertitudinii 3. Interpretare, prelucrare şi prezentarea rezultatelor;
de masurare. 4. Unităţi de măsură;
5. Erori de măsurare;
26 ME03 2 6. Identificarea tuturor componentelor de incertitudine şi a factorilor 07 – 08 iunie 1.000 lei/pers
Lectori: ing. Liliana Cirneanu de influenţă care intervin în bugetul de incertitudini;
fiz. Marciana Siminonescu 7. Informaţii privind stabilirea periodicităţii de etalonare;
8. Intocmirea certificatului de etalonare;
9. Aplicatii practice.

Etalonarea multimetrelor digitale 1.Utilizarea şi aplicarea corectă a metodelor de măsurare;


de curent continuu si curent 2. Utilizarea de mijloace de măsurare, instalaţii şi utilaje adecvate
metodei folosite;
alternativ. Evaluarea 3. Interpretare, prelucrare şi prezentarea rezultatelor;
incertitudinii de masurare. 4. Unităţi de măsură;
5. Erori de măsurare;
27 ME04 2
6. Identificarea tuturor componentelor de incertitudine şi a factorilor
28 – 29 iunie 1.000 lei/pers
Lectori: ing. Liliana Cirneanu de influenţă care intervin în bugetul de incertitudini;
fiz. Marciana Siminonescu 7. Informaţii privind stabilirea periodicităţii de etalonare;
8. Intocmirea certificatului de etalonare;
9. Aplicatii practice.

Metode de determinare a erorilor 1. Metode de măsurare;


2. Instalaţii pentru verificarea contoarelor de energie electrică;
de măsurare pentru contoarele de 3. Erori de măsurare;
energie electrică activă şi 4. Estimarea incertitudinii de tip A;
28 reactivă. Evaluarea incertitudinii ME05 3 5. Erori sistematice, corecţii, distribuţii de probabilitate; 28 - 30 martie 1.200 lei/pers
6. Estimarea incertitudinilor standard parţiale de tip B;
de măsurare asociate 7. Întocmirea bugetului de incertitudine;
8. Exemple practice.
Lector: ing Doru Flamanzeanu

10
Etalonarea calibratoarelor de 1.Utilizarea şi aplicarea corectă a metodelor de măsurare;
curent continuu si curent 2. Utilizarea de mijloace de măsurare, instalaţii şi utilaje adecvate
metodei folosite;
alternativ. Evaluarea 3. Interpretare, prelucrare şi prezentarea rezultatelor;
incertitudinii de masurare 4. Unităţi de măsură;
5. Erori de măsurare; 25 – 26
29 ME06 2 1.000 lei/pers
6. Identificarea tuturor componentelor de incertitudine şi a factorilor octombrie
Lector: ing. Liliana Cirneanu de influenţă care intervin în bugetul de incertitudini;
fiz. Marciana Siminonescu 7. Informaţii privind stabilirea periodicităţii de etalonare;
8. Intocmirea certificatului de etalonare;
9. Aplicatii practice.

Etalonarea megohmmetrelor 1.Utilizarea şi aplicarea corectă a metodelor de măsurare;


analogice si digitale. Evaluarea 2. Utilizarea de mijloace de măsurare, instalaţii şi utilaje adecvate
metodei folosite;
incertitudinii de masurare 3. Interpretare, prelucrare şi prezentarea rezultatelor;
4. Unităţi de măsură;
30 Lectori: fiz. Marciana Siminonescu ME07 2 5. Erori de măsurare; 21 ÷ 22 mai 1.000 lei/pers
6. Identificarea tuturor componentelor de incertitudine şi a factorilor
Beatrice Rusescu de influenţă care intervin în bugetul de incertitudini;
7. Informaţii privind stabilirea periodicităţii de etalonare;
8. Intocmirea certificatului de etalonare;
9. Aplicatii practice.

Etalonarea aparatelor de masurat 1.Utilizarea şi aplicarea corectă a metodelor de măsurare;


rezistenta electrica de dispersie a 2. Utilizarea de mijloace de măsurare, instalaţii şi utilaje adecvate
metodei folosite;
prizelor de pamant analogice si 3. Interpretare, prelucrare şi prezentarea rezultatelor;
digitale. Evaluarea incertitudinii de 4. Unităţi de măsură;
5. Erori de măsurare;
31 masurare ME08 2 25 ÷ 26 iunie 1.000 lei/pers
6. Identificarea tuturor componentelor de incertitudine şi a factorilor
de influenţă care intervin în bugetul de incertitudini;
Lectori: ing. Liliana Cirneanu 7. Informaţii privind stabilirea periodicităţii de etalonare;
Viorica Oana 8. Intocmirea certificatului de etalonare;
9. Aplicatii practice.

11
Etalonarea megohmmetrelor si a 1.Utilizarea şi aplicarea corectă a metodelor de măsurare;
aparatelor de masurat rezistenta 2. Utilizarea de mijloace de măsurare, instalaţii şi utilaje adecvate
metodei folosite;
electrica de dispersie a prizelor de 3. Interpretare, prelucrare şi prezentarea rezultatelor;
pamant analogice si digitale. 4. Unităţi de măsură;
5. Erori de măsurare;
32 Evaluarea incertitudinii de ME09 3 29 - 31 mai 1.200 lei/pers
6. Identificarea tuturor componentelor de incertitudine şi a factorilor
masurare de influenţă care intervin în bugetul de incertitudini;
Lectori: ing. Liliana Cirneanu 7. Informaţii privind stabilirea periodicităţii de etalonare;
fiz. Marciana Siminonescu 8. Intocmirea certificatului de etalonare;
9. Aplicatii practice.
Beatrice Rusescu
Viorica Oana

Marimi Termice
Metode de etalonare a 1. Marimi, unitati de masura si factori de conversie din domeniul
traductoarelor termoelectrice
indicatoarelor si simulatoarelor 2. Constructia si utilizarea calibratoarelor de temperatura
(calibratoarelor) de temperatura. 3. Etalonarea indicatoarelor de temperatura
Evaluarea incertitudinii de 4. Etalonarea simulatoarelor de temperatura
5. Evaluarea incertitudinii de masurare a temperaturii cu ajutorul
33 etalonare MT01 2 calibratoarelor de temperatura 02 – 03 iulie 1.000 lei/pers
6. Evaluarea incertitudinii de masurare la etalonarea
Lectori: ing. Eugenia Ciocarlan calibratoarelor de temperatura
dr.ing. Marius Neagu

Metode de etalonare a - Marimi, unitati de masura si factori de conversie din domeniul


traductoarelor termoelectrice
termocuplurilor. Evaluarea - Constructia si utilizarea termocuplurilor
incertitudinii de etalonare - Etalonarea termocuplurilor prin metoda compararii 24 - 25 mai 1.000 lei/pers
34 MT02 2 - Etalonarea termocuplurilor prin metoda punctelor fixe
- Evaluarea incertitudinii de masurare a temperaturii cu ajutorul
Lectori: ing. Eugenia Ciocarlan termocuplurilor
dr.ing. Marius Neagu - Evaluarea incertitudinii de masurare la etalonarea termocuplurilor

12
Metode de etalonare a 1. Marimi, unitati de masura si factori de conversie din domeniul
traductoarelor termoelectrice
termorezistentelor. Evaluarea 2. Constructia si utilizarea termorezistentelor
35 incertitudinii de etalonare 3. Etalonarea termocuplurilor prin metoda compararii 10 - 11 1.000 lei/pers
MT03 2 4. Etalonarea termocuplurilor prin metoda pct. fixe septembrie
5. Evaluarea incertitudinii de masurare a temperaturii cu ajutorul
Lector: dr.ing. Marius Neagu termorezistentelor
6. Evaluarea incertitudinii de masurare la etalonarea
termorezistentelor
- Marimi, unitati de masura si factori de conversie din domeniul
calorimetriei de ardere si din domenii conexe
Mijloace de masurare a puterii - Constructia si utilizarea ansamblurilor si sistemelor calorimetrice
calorifice. Metode de etalonare. utilizate la masurarea puterii calorifice a combustibililor solizi si
Evaluarea incertitudinii de lichizi. Conditii tehnice si metode de verificare
- Constructia si utilizarea bombelor calorimetrice. Conditii tehnice si
etalonare metode de verificare
36 MT04 3
-Etalonarea ansamblurilor si sistemelor calorimetrice utilizate la
masurarea puterii calorifice a combustibililor solizi si lichizi.
22 – 24 1.200 lei/pers
Lectori: ing. Mircea Scocioreanu octombrie
Evaluarea incertitudinii de masurare asociata factorului
dr.ing. Marius Neagu calorimetric.
- Evaluarea incertitudinii de masurare a puterii calorifice a
combustibililor solizi si lichizi.
- Constructia si utilizarea ansamblurilor si sistemelor calorimetrice
utilizate la masurarea puterii calorifice a gazelor combustibile.
Conditii tehnice si metode de verificare
- Etalonarea ansamblurilor si sistemelor calorimetrice utilizate la
masurarea puterii calorifice a gazelor combustibile.. Evaluarea
incertitudinii de masurare asociata factorului calorimetric.
- Evaluarea incertitudinii de masurare a puterii calorifice a gazelor
combustibile.
- Reglementari tehnice in domeniul calorimetriei de ardere

Metode de etalonare a incintelor MT05 1. Marimi, unitati de masura si factori de conversie din domeniul
marimilor termice
termostatate. Evaluarea 2. Constructia si utilizarea incintelor termostatate
incertitudinii de etalonare 3. Etalonarea incintelor prin metoda compararii
37 4. Evaluarea influentei emisivitatii la etalonarea incintelor 02 -03 iulie
2 termostatate 1.000 lei/pers
Lector: dr.ing. Marius Neagu 5. Evaluarea influentei incarcarii la etalonarea incintelor
termostatate
6. Evaluarea influentei autoincalzirii traductoarelor termorezistive la
etalonarea incintelor termostatate
7. Evaluarea incertitudinii de masurare la etalonarea incintelor
termostatate

13
Marimi Fizico-Chimice
Validare de metode pentru 1. Conceptul de validare ;
2. Necesitatea validării;
măsurări fizice şi chimice. 3. Tehnici de validare;
4. Personalul care trebuie sa le aplice ;
Lector: dr. ing. Mirella Buzoianu 5. Materiale(etaloane) de referinţa si validarea acestor; cerintele
pentru un material de referinţa; incertitudinea unui material de
3 referinţa;
38 MF01 6. Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor ; 21 – 23 mai 1.200 lei/pers
7. Metoda de măsurare;
8. Criterii de performanta ;
9. Validare metode (protocol de validare ; confirmare parametru) ;
10. Raport de validare ;
11. Teste satistice utilizate in validare ;
12. Aplicaţii dorite de cursant.

MF02 2 I Cromatografia de lichide de inalta performanta 02 – 03 aprilie 1.000 lei/pers


Analiza prin cromatografie de 1 Separarea in cromatografia de lichide
lichide de inalta performanta şi 1.1. Principii; RPLC/NPLC
1.2. Imbunatatirea selectivitatii/rezolutiei in functie de parametrii
evalurea incertitudinii de specifici ai tehnicii analitice
39
măsurare. (Modulu 1) 2 Componentele unui sistem cromatografic
2.1 Faza stationara, faza mobila
Lector: 2.2 Coloane cromatografice
Dr. Simona Carmen LITESCU 2.3 Detectori în cromatografia de lichide de inalta performanta.
II. Dezvoltarea si validarea unei metode de analiza cromatografica
FILIPESCU 1. Dezvoltarea si potimizarea metodei
2. Procedura de validare
3. Raport de validare

MF03 2 III Evaluarea incertitudinii de măsurare 09 - 10 iulie 1.000 lei/pers


Analiza prin cromatografie de 1 Incertitudinea de masurare-consideratii generale: principii,
lichide de inalta performanta şi definitii, exemple
2 Stabilirea bugetului de incertitudini asociat unei analize
40 evalurea incertitudinii de 3 Exemplul de calcul al incertitudinii de măsurare
măsurare. (Modulul 2)
IV. Analiza hplc compusilor biologic activi (vitamine A, C, D, E,
Lector: polifenoli, antociani, carotenoide, antibiotice, acizi organici)
Dr. Simona Carmen LITESCU
V. Analiza hplc a poluantilor
FILIPESCU

14
Trasabilitatea rezultatelor - Trasabilitate rezultatelor masurarilor chimice; concept
definitii
masurarilor chimice - Modalitati de asigurare a trasabilitatii rezultatelor
analitice prin etalonarea echipamentelor, utilizarea de
(TrainMiC®) MRC-uri, etc.-Studii de caz
41 MF04 - Evaluarea statistica a functiei de etalonare liniara (SR ISO
2 8466-1:1999) in metodele de masurare instrumentale (UV-
VIZ AAS, ICP, etc.)
- Etaloane si Materiale de Referinta Certificate utilizate
Lector: dr.ing. Steluta Duta pentru asigurarea trasabilitatii rezultatelor chimice; 17 – 18 sept
1.000 lei/pers
Trasabilitate si Incertitudine;
- Modalitati de implementare a politicilor de trasabilitate
(P05-Renar, etc.) pentru masurari chimice; rute de
trasabilitate, particularitati
- Asigurarea trasabilitatii:
ExempleTrainMiC® si Studii de caz privind asigurarea
trasabilitatii rezultatelor masurarii prin metode analitice
frecvent utilizate in laboratoare de incercari chimice
(volumetrice, gravimetrice, instrumentale de ex. UV-VIS, AAS,
ICP etc.)

Estimarea incertitudinii de 2 - Incertitudinea de masurare: concept, definitii,


particularitati pentru masurari chimice
masurare in masurarile chimice - Estimarea incertitudinii de masurare-prezentarea etapelor
(TrainMiC®) de estimare a incertitudinii in acord cu Ghidul de estimare
42 Lectori: dr.ing. Steluta Duta a incertitudinii (GUM) SR 13434 )
MF05 - Notiuni de statistica utilizate la estimarea incertitudinii de
dr. Ing. Ecaterina Matei masurare
- Estimarea incertitudinii rezultatului unei incercari chimice
pe baza modelarii matematice (GUM): definirea modelului
matematic, identificarea surselor de incertitudine si
cuantificarea lor, buget de incertitudine raportarea
rezultatelor 08 - 09 martie 1.000 lei/pers
- Estimarea incertitudinii de masurarea pe baza datelor de
validare si control intern; aplicatii,, conform ISO
11352:2012
- Evaluarea statistica a functiei de etalonare liniara,
conform, SR ISO 8466-1:1999
- Exemple TrainMiC® si Studii de caz: Estimarea
incertitudinii de masurare la determinarea unui component
chimic prin metode analitice frecvent utilizate in
laboratoare de incercari chimice (volumetrice,
gravimetrice, instrumentale de ex. UV-VIS, AAS, ICP etc.)

15
1Asigurarea calitatii datelor 2 - Control intern de calitate (TrainMiC®):
-Documente de referinta privind validarea procedurilor de
analitice. Control intern, Control masurare; Documente AOAC, ISO 5725-Exactitatea
extern, Validarea procedurilor de (justetea si fidelitatea) metodelor de masurare
masurare (TrainMiC®) - Validarea procedurilor de masurare dezvoltate in un
laborator (TrainMiC®): Etapele validarii, criterii de
performanta, parametrii ce se valideaza, raportul de
validare
43 Lectori: dr.ing. Steluta Duta MF06
- Notiuni de statistica utilizate la validarea procedurilor de
masurare: Repetabilitatea si reproductibilitatea in cadrul
ing. Liliana Cruceru unui laborator si/sau intre mai multe laboratoare
- Utilizarea datelor de validare la estimarea incertitudinii 11 – 12 iunie 1.000 lei/pers
de masurare
- Prezentarea ISO 11352:2012-Estimarea incertitudinii de
masurare pe baza datelor de validare
- Rolul si utilizarea Materialelor de Referinta la validarea
procedurilor de masurare
-Validarea procedurilor de masurare: ExempleTrainMiC®
si Studii de caz privind validarea procedurii de masurare
frecvent utilizate in laboratoare de incercari chimice
(gravimetrice, volumetrice, instrumentale de ex.UV-VIS,
AAS, ICP etc.)

Metode de etalonare a 1. Mijloace de masurare spectro(foto)metrice–caracteristici


constructive si functionale
spectrofotometrelor si 2. Metode de etalonare si mijloace de masurare/materiale de
spectrometrelor automate MF07 2 referinta necesare 28 – 29 mai 1.000 lei/pers
44 3. Estimarea incertitudinii de masurare la etalonare
4.Trasabilitatea rezultatelor masurarilor spectrofotometrice
Lector: dr.ing. Steluta Duta 5. Raportarea rezultatelor

Determinarea conductivităţii 1. Apa de puritate


2. Modul de preparare a soluţiilor etalon de conductivitate
electrolitice a soluţiilor apoase şi 3. Estimarea factorilor de influenţă la prepararea unui etalon de
metode de etalonare a pH- concentraţie
metrelor. 4. Tipuri de conductometre şi metode de lucru
45 MF08 5. Evaluarea incertitudinii de măsurare la etalonarea 04 - 06 iunie 1.200 lei/pers
Evaluarea incertitudinii de 3 conductometrelor
masurare 6. Descrierea şi clasificarea pH-metrelor
7. Condiţii şi mijloace de etalonare
Lectori: dr.ing. Ioan Cârneanu 8. Etalonarea electrică şi etalonarea cu soluţii tampon de pH
dr. Ing. George Victor 9. Evaluarea incertitudinii de măsurare la etalonarea pH-metrelor
10. Aplicaţii practice
Ionescu

16
46 Metode de etalonare a 1. Principiul de funcționare și clasificarea densimetrelor. Tipuri de
scară.
densimetrelor din sticla, 2. Lichide recomandate corespunzătoare domeniului de lucru
electronice. 3. Metode de etalonare. Corecții de aplicat datorită factorilor de
Evaluarea incertitudinii de MF09 2 influența pentru etalonarea prin metoda comparării. 16 - 17 aprilie 1.000 lei/pers
4. Evaluarea incertitudinii de măsurare la etalonarea densimetrelor
masurare din sticla prin metoda comparării.
Lector: ing. Gabriela Mareş 5. Evaluarea incertitudinii de măsurare la etalonarea densimetrelor
electronice prin metoda comparării.
6. Aplicatii practice.

47 Metode de etalonare a 1. Principiul de funcționare și clasificarea alcoolmetrelor. Tipuri de


scară.
alcoolmetrelor din sticla, 2. Lichide recomandate corespunzătoare domeniului de lucru
electronice, analizoare de bere. 3. Metode de etalonare. Corecții de aplicat datorită factorilor de
Evaluarea incertitudinii de MF10 2 influența pentru etalonarea prin metoda comparării 1.000 lei/pers
4. Evaluarea incertitudinii de măsurare la etalonarea alcoolmetrelor 03 – 04
masurare din sticla prin metoda comparării. septembrie
Lector: ing. Gabriela Mareş 5. Evaluarea incertitudinii de măsurare la etalonarea alcoolmetrelor
electronice prin metoda comparării.
6. Aplicatii practice.

48 Determinarea umiditatii 2 1. Determinarea umiditatii cerealelor. Metoda de referinta 27 - 28 1.000 lei/pers


2. Verificarea umidimetrelor pentru graunte de cereale si seminte septembrie
cerealelor oleaginoase
Estimarea si exprimarea MF11 3. Estimarea si exprimarea incertitudinii de masurare
incertitudinii de masurare 4. Aplicatii practice
Lector:
dr. ing. George-Victor Ionescu
Metode de etalonare a
1. Principiu şi metode de măsurare
higrometrelor electronice. 2. Factori de influenţă a măsurării
49 Evaluarea incertitudinii de MF12 3. Evaluarea incertitudinii de măsurare 24 – 25 1.000 lei/pers
2 4. Raportarea rezultatelor conform SR 17025 şi EA – 4/02 septembrie
etalonare
5. Aplicaţii practice
Lector: ing. Gabriela State

17
50 Analiza cromatografică a 3 I. CROMATOGRAFIA DE GAZE 18 - 20 iunie 1.200 lei/pers
1 Principalele componente ale unui sistem cromatografic
gazelor şi evalurea incertitudinii 1.1 Suportul fazei staţionare, tipuri de suporturi, faza staţionară
de măsurare. lichidă
Lector: dr. ing. Nicuşor IONIŢĂ 1.2 Coloane cromatografice
MF13 1.3 Detectoare folosite în cromatografia de gaze
2 Gazcromatografe de laborator, consideraţii generale, descriere
II EVALUAREA INCERTITUDINII DE MĂSURARE
1 Procesul de măsurare, măsurandul, erori de măsurare
2 Incertitudinea de măsurare
3 Exemplul de calcul al incertitudinii de măsurare la un set
de măsurări
4 Bugetul de incertitudini
III. GAZCROMATOGRAFE DE PROCES PENTRU ANALIZA
COMPUSILOR GAZULUI METAN NATURAL
1 Priuncipalele gazcromatografe de proces, pentru analiza
compusilor gazului metan natural, existente pe piaţa din
Romania, descriere, caracteristici:
- gaz-cromatograful tip SITRANS CV, fabricaţie SIEMENS
A.G., Germania
- gaz-cromatograful tip NGC 8200, modelele NGC 8206 şi
8209, fabricaţie ABB TOTALFLOW DIVISION, S.U.A
- gaz-cromatograful ROSEMOUNT ANALYTICAL 700XA
(DANALYZER™ 700XA), fabricaţie EMERSON PROCESS
MANAGEMENT UK / EMERSON PROCESS
MANAGEMENT SUA
- gazcromatograful Modelul HGC 303, fabricaţie YAMATAKE
EUROPE NV, BELGIA
IV. EXEMPLU DE CALCUL A INCERTITUDINI DE
MĂSURARE
1 Calculul incertitudiini la prepararea soluţiilor etalon
2 Prepararea unei soluţii standard
3 Procedura de validare
4 Raport de validare
5 Raport de incertitudine

18
Analizoare de gaze (portabile, I ANALIZOARE DE LABORATOR ŞI INDUSTRIALE
1 Terminologie
staţionare pentru gaze de ardere 2 Unităti de măsură utilizate în domeniul gazanalitic
51 şi eşapament auto). Evaluarea MF14 3 3 Descriere si clasificare 10 – 12 1.200 lei/pers
4 Principiile de măsurare ale gazanalizoarelor octombrie
incertitudinii de măsurare
5 Aparatura specifică analizelor fizico-chimice ale compoziţiilor
amestecurilor de concentraţie de gaze: analizoare în IR,
Lector: dr. ing. Nicuşor Ioniţă electrochimice, interferometrice, paramagnetice pentru oxigen,
pe principiul oxidării catalitice a gazului combustibil (cu pelistor
sau termocatalitice), pe principiul conductibilităţii termice a
gazelor (catarometrice), analizorul de Ozon (O3), analizorul de
dioxid de sulf (SO2), analizorul de oxizi de azot (NOX), analizorul
de monoxid de carbon (CO) cu corelaţia filtrelor de gaze,
analizorul de hidrocarburi (HC),
6 Analizor pentru măsurarea gazelor de eşapament auto
7 Aparate pentru analiza gazelor de ardere

II EVALUAREA INCERTITUDINI DE MĂSURARE LA


ANALIZOARELE DE GAZE
1 Procesul de măsurare, măsurandul, erori de măsurare
2 Incertitudinea de măsurare, moduri de evaluare
3 Raportarea incertitudinii de măsurare
4 Sumar al procedurii de evaluare şi exprimare a incertitudinii
5 Exemplul de calcul al incertitudinii de măsurare la un set de
măsurări efectuate, cu laboratorul mobil din dotarea Agenţiei
pentru Protecţia Mediului a Municipiului Bucureşti
6 Calculul incertitudinii de măsurare la etalonarea analizoarelor de
gaze. Etalonarea AGAGE, tip: ULTRAMAT 23, serie: N1-X3-
218, producător: SIEMENS AG, Germania.

Denumirea cursului: Etalonarea 1. Punctul de roua al hidrocarburilor (definitii, notiuni, etc.).


2. Metode de etalonare a mijloacelor de masurare a punctului de
mijloacelor de masurare a roua al hidrocarburilor.
52 punctului de roua al MF15 2 05 - 06 iulie 1.000 lei/pers
3. Evaluarea incertitudinii de masurare.
hidrocarburilor. 4. Raportarea rezultatelor si evaluarea rezultatelor.

Lector: dr.ing. Ion Cirneanu

19
Forte- duritati

Metode şi proceduri pentru 1. Termeni fundamentali şi generali de metrologie;


2. Trasabilitate metrologica, capabiliate de mesurare si de
etalonarea cheilor şi şurubelniţelor transmitere a unitatilor de masura;
dinamometrice 3. Cerinţe generale pentru dezvoltarea şi realizarea schemelor de
încercări de competenţă pentru evaluarea performanţelor 08 – 10 1.200 lei/pers
53 FD01 3 laboratoarelor de încercări sau etalonari;
octombrie
Lectori: 4. Etaloane şi metode de etalonare in domeniul cheilor si
dr.ing Adrian Gherasimov surubelnitelor dinamometrice;
5. Evaluarea incertitudinii de măsurare;
dr.ing. Dragos Boiciuc 6. Raportarea rezultatelor etalonarii;
7. Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor. Scheme de trasabilitate /
ierarhizare a mijloacelor de măsurare
8. Evaluarea conformităţi produselor in ecest domeniu;
9. Aplicaţii practice

Metode de etalonare si verificare 1. Tipuri de standuri, descriere, functionare.


2. Utilizarea si aplicarea corecta a metodelor de masurare.
metrologica a standurilor cu role 3. Etaloane si echipamente utilizate la etalonare/verificare
54 pentru verificarea sistemului de FD02 2 4. Proceduri de etalonare/verificare 10 - 11 mai 1.000 lei/pers
franare a vehiculelor rutiere. 5. Prelucrarea, interpretarea si prezentarea rezultatelor
6. Evaluarea incertitudinii de masurare.
Lector: 7. Aspecte legislative conexe.
dr.ing Adrian Gherasimov 8. Exemple.

Metode de etalonare a sistemelor 1. Cerinţe generale pentru dezvoltarea şi realizarea schemelor de


încercări de competenţă pentru evaluarea performanţelor
de indicare a fortei ale masinilor laboratoarelor de încercări sau etalonari
de incercat materiale. Evaluarea 2. Trasabilitate metrologica, capabiliate de mesurare si de
transmitere a unitatilor de masura 15 - 17 1.200 lei/pers
incertitudinii de măsurare.
55 FD03 3 3.Tipuri de masini de incercat materiale, descriere, functionare. octombrie
4. Utilizarea si aplicarea corecta a metodelor de masurare.
Lectori: 5. Etaloane si echipamente utilizate la etalonare.
6. Proceduri de etalonare/verificare.
dr.ing Adrian Gherasimov 7. Prelucrarea, interpretarea si prezentarea rezultatelor
dr.ing. Dragos Boiciuc 8. Evaluarea incertitudinii de masurare.
9. Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor. Scheme de trasabilitate /
ierarhizare a mijloacelor de măsurare
10. Aplicaţii practice.

20
Metode de etalonare a aparatelor 1. Unităţi de măsură;
2. Erori si incertitudini de măsurare;
de măsurare a durităţii metalelor. 3. Identificarea componentelor de incertitudine şi a factorilor de
Evaluarea incertitudinii de influenţă care intervin în bugetul de incertitudini;
4. Interpretare, prelucrare şi prezentarea rezultatelor 06 - 07 1.000 lei/pers
măsurare.
56 FD04 2 5 Utilizarea şi aplicarea corectă a metodelor de măsurare septembrie
6. Utilizarea de mijloace de măsurare, instalaţii şi utilaje adecvate
Lector: metodei folosite;
7. Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor. Scheme de trasabilitate /
dr. ing. Adrian GHERASIMOV ierarhizare a mijloacelor de măsurare;
8. Aplicaţii practice.

Cursuri suplimentare

57 Metode de masurare a sitelor MD03 2 1. Descriere, 29 – 30 martie 800 lei/pers


2. Conditii de masurare,
pentru cernere 3. Etaloane utilizate,
Lector: 4. Metoda de masurare,
dr.ing. Elena Dugheanu 5. Evaluarea incertitudinii de masurare.

Metode de etalonare a 5. Principiu şi metode de măsurare


6. Factori de influenţă a măsurării
sonometrelor. 7. Evaluarea incertitudinii de măsurare
Evaluarea incertitudinii de 8. Raportarea si evaluarea rezultatelor 01 - 02
58 MD04 2
februarie
1.000 lei/pers
etalonare 5. Aplicaţii practice

Lector: dr. Laura Tugulan


59 Etalonarea bancurilor de MD05 2 1. Descriere 03 - 04 1.000 lei/pers
2. Măsurand septembrie
verificare a aparatelor pentru 3. Cerinţe tehnice şi metrologice
măsurarea ecartamentului si 4. Condiţii de măsurare
suprainaltarii caii ferate normale 5. Etaloane utilizate
6. Metoda de măsurare
Lector: 7. Incertitudinea extinsă
dr. ing. Elena Dugheanu

21
60 Etalonarea aparatelor de masurat MD06 2 1. Descriere 23 - 24 aprilie 1.000 lei/pers
2. Clasificare
ecartamentul si suprainaltarea 3. Măsurand
sinelor de cale ferata 4. Cerinţe tehnice şi metrologice
Lector: 5. Condiţii de măsurare
6. Etaloane utilizate
dr. ing. Elena Dugheanu 7. Metoda de măsurare
8. Incertitudinea extinsă

61 Etalonarea balanţelor electronice MM11 2 1. Condiţii tehnice. 26 – 27 aprilie 1000 lei/pers


2. Condiţii metrologice.
tehnice (de laborator), în 3. Alegerea greutăţilor etalon.
conformitate cu ghidul de 4. Metoda de etalonare
etalonare EURAMET cg18, v.4.0. 5. Surse de incertitudini, estimarea incertitudinii.
6. Raportarea rezultatelor.
Lectori: dr.ing. George Popa 7. Exemple practice
ing. Valerică Totu

62 Etalonarea balanţelor electronice MM12 2 1. Condiţii tehnice. 01 - 02 1000 lei/pers


2. Condiţii metrologice. noiembrie
semi-microanalitice şi 3. Alegerea greutăţilor etalon.
microanalitice, în conformitate cu 4. Metoda de etalonare
ghidul de etalonare EURAMET 5. Aplicarea corecţiilor legate de forţa ascensională a aerului
6. Surse de incertitudini, estimarea incertitudinii.
cg18, v.4.0. 7. Raportarea rezultatelor.
Lectori: dr.ing. George Popa 8. Exemple practice
ing. Valerică Totu
1) Taxa de participare este fara TVA. La aceasta valoare se adauga cota aferenta de TVA, conform reglementarilor in vigoare.
Se acordă o reducere de 10% pentru 2 sau 3 participanti şi 20% pentru 4 sau mai mult participanţi ai aceleiaşi organizaţii.
 În costul cursului sunt incluse: suportul de curs, masa de prânz , cafea si certificatul de participare.
 Programul unei zile de curs este de 8 ore şi include o pauză de prânz de 1 oră şi două pauze de cafea de 30 de minute fiecare.
 Pentru propuneri de noi cursuri sau observatii privind tematica cursurilor din prezentul program, va rugam sa ne contactati.

Director stiintific ROLAB


Dr.ing. Dragos BOICIUC
Persoane de contact:
- Carmen Elena DIACONJU: - tel: 0752.088.707, e-mail: carmenelenadiaconu@yahoo.com
- Dragos BOICIUC: - tel: 0725.583.617, e-mail: boiciuc@gmail.com

22