You are on page 1of 10

B¶NG CHI TIÕT THI §UA THEO TUÇN

LíP 11A8 - N¨m häc 2010 - 2011


Chi ®oµn:…… Th¸ng:…… tõ ngµy……
ý th¸ng……®Õn ngµy……th¸ng…….
§ång phôc thøc Kh«ng §¹t
ý thøc
NghØ Lµm b¶o Göi xe Kh«ng nghiªm ®iÓ
Th¸i G©y Kh«ng chÊp
học, GiÇy viÖc vÖ kh«ng cã ý tóc m
§i häc ®é rèi an chuÈn hµnh
bỏ QuÇn dÐp, Phï riªng cña ®óng thøc trong giái
TT Hä vµ tªn Tæ muén v« ninh bÞ bµi néi
giờ ¸o cÆp hiÖu trong c«ng quy truy giê trong
lÔ trËt tù cò quy
KP s¸ch giê , m«i ®Þnh bµi kiÓm giê
kh¸c
tr­ tra häc
(-3) (-1) (-1) (-1) (-1) (-3) (-20) êng(-5) (-20) (-20) (-3) (-2) (-5) (-5) (+3)
1 Trần Thị Kim Anh 4
2 Vũ Thị Lan Anh 4
3 Hoàng Tuấn Anh 3
4 Vũ Đức Công 3
5 Hoàng Mạnh Cường 3
6 Phạm Ngọc Dũng 3
7 Nguyễn Trọng Dũng 2
8 Phạm Văn Đại 2
9 Đặng Tất Đạt 1
10 Trần Văn Đạt 3
11 Trần Văn Đức 1
12 Nguyễn Thị Hằng 3
13 Nguyễn Thị Hằng 2
14 Nguyễn Văn Hiến 1
15 Trần Thị Hoài 1
16 Đỗ Quang Huấn 2
17 Lưu Thị Huyền 3
18 Nguyễn Thị Thu Huyền 1
19 Bùi Thị Hương 4
20 Trần Thị Thu Hương 1
21 Phạm Văn Hữu 2
22 Vũ Hồng Khánh 3
23 Vũ Mỹ Linh 3
24 Nguyễn Thắng Linh 2
ý
§ång phôc thøc Kh«ng §¹t
ý thøc
NghØ Lµm b¶o Göi xe Kh«ng nghiªm ®iÓ
Th¸i G©y Kh«ng chÊp
học, GiÇy viÖc vÖ kh«ng cã ý tóc m
§i häc ®é rèi an chuÈn hµnh
bỏ QuÇn dÐp, Phï riªng cña ®óng thøc trong giái
TT Hä vµ tªn Tæ muén v« ninh bÞ bµi néi
giờ ¸o cÆp hiÖu trong c«ng quy truy giê trong
lÔ trËt tù cò quy
KP s¸ch giê , m«i ®Þnh bµi kiÓm giê
kh¸c
tr­ tra häc
êng
(-3) (-1) (-1) (-1) (-1) (-3) (-20) (-5) (-20) (-20) (-3) (-2) (-5) (-5) (+3)
25 Nguyễn Thị Hoa Mai 4
26 Hoàng Thị May 2
27 Bùi Duy Mãn 1
28 Vũ Thị Huyền My 1
29 Phạm Xuân Nghĩa 1
30 Đỗ Minh Ngọc 4
31 Phạm Thị Nhung 1
32 Lại Thị Hồng Phương 2
33 Nguyễn Văn Quang 3
34 Trần Hữu Tháp 2
35 Đỗ Phương Thảo 2
36 Phạm Thị Thắm 4
37 Quản Thị Tho 4
38 Lại Thị Thương 4
39 Trần Thuỷ Tiên 3
40 Đào Thị Việt Trinh 4
41 Nguyễn Đình Trọng 2
42 Phạm Đức Trọng 1
43 Phạm Thanh Tú 3
44 Trần Khánh Vui 4
45 Lê Thị Vui 1
46 Hoàng Thị Xuyên 4
47 Phạm Văn Xuyền 1
48 Phạm Thị Hải Yến 2
49 Phạm Thị Yến 4
Tham
Cã ý
gia tèt
thøc
c¸c Tæng
truy XL
ho¹t ®iÓm
bµi
®éng
tèt
tËp thÓ

(+3) (+5)
Tham
Cã ý
gia tèt
thøc
c¸c Tæng
truy XL
ho¹t ®iÓm
bµi
®éng
tèt
tËp thÓ

(+3) (+5)
B¶NG CHI TIÕT THI §UA
LíP 11A8 - N¨m häc 20

§ång phôc
NghØ Lµm
học, GiÇy viÖc
§i häc
bỏ QuÇn dÐp, Phï riªng
TT Hä vµ tªn Tæ muén
giờ ¸o cÆp hiÖu trong
KP s¸ch giê

(-3) (-1) (-1) (-1) (-1) (-3)


1 Trần Thị Kim Anh 4
2 Vũ Thị Lan Anh 4
3 Hoàng Tuấn Anh 3
4 Vũ Đức Công 3
5 Hoàng Mạnh Cường 3
6 Phạm Ngọc Dũng 3
7 Nguyễn Trọng Dũng 2
8 Phạm Văn Đại 2
9 Đặng Tất Đạt 1
10 Trần Văn Đạt 3
11 Trần Văn Đức 1
12 Nguyễn Thị Hằng 3
13 Nguyễn Thị Hằng 2
14 Nguyễn Văn Hiến 1
15 Trần Thị Hoài 1
16 Đỗ Quang Huấn 2
17 Lưu Thị Huyền 3
18 Nguyễn Thị Thu Huyền 1
19 Bùi Thị Hương 4
20 Trần Thị Thu Hương 1
21 Phạm Văn Hữu 2
22 Vũ Hồng Khánh 3
23 Vũ Mỹ Linh 3
24 Nguyễn Thắng Linh 2
25 Nguyễn Thị Hoa Mai 4
26 Hoàng Thị May 2
27 Bùi Duy Mãn 1
28 Vũ Thị Huyền My 1
29 Phạm Xuân Nghĩa 1
30 Đỗ Minh Ngọc 4
31 Phạm Thị Nhung 1
32 Lại Thị Hồng Phương 2
33 Nguyễn Văn Quang 3
34 Trần Hữu Tháp 2
35 Đỗ Phương Thảo 2
36 Phạm Thị Thắm 4
37 Quản Thị Tho 4
38 Lại Thị Thương 4
39 Trần Thuỷ Tiên 3
40 Đào Thị Việt Trinh 4
41 Nguyễn Đình Trọng 2
42 Phạm Đức Trọng 1
43 Phạm Thanh Tú 3
44 Trần Khánh Vui 4
45 Lê Thị Vui 1
46 Hoàng Thị Xuyên 4
47 Phạm Văn Xuyền 1
48 Phạm Thị Hải Yến 2
49 Phạm Thị Yến 4
G CHI TIÕT THI §UA THEO TUÇN
11A8 - N¨m häc 2010 - 2011
ý
thøc Kh«ng
ý thøc §¹t Tham
b¶o Göi xe Kh«ng nghiªm Cã ý
Th¸i G©y Kh«ng chÊp ®iÓm gia tèt
vÖ kh«ng cã ý tóc thøc
®é rèi an chuÈn hµnh giái c¸c
cña ®óng thøc trong truy
v« ninh bÞ bµi néi trong ho¹t
c«ng, quy truy giê bµi
lÔ trËt tù cò quy giê ®éng
m«i ®Þnh bµi kiÓm tèt
kh¸c häc tËp thÓ
tr­ tra
(-20) êng
(-5) (-20) (-20) (-3) (-2) (-5) (-5) (+3) (+3) (+5)
Tæng
XL
®iÓm