You are on page 1of 1

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ

CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENTA SĂLAJ


str. Unirii, Nr.1;Tel.:0260/612598; Fax: 0260/612186 e-mail:cjexsalaj@yahoo.com

FIŞA DE ÎNSRIERE
Subsemnatul, ________________________________, vă rog să-mi aprobaţi
înscrierea la activităţile desfăşurate de Centrul Judeţean de Excelenţă Sălaj, în anul
școlar 2018-2019, la disciplina/ clasa:

Matematică ______ Fizică _______ Chimie _____ Biologie_____


Astronomie______ Informatică________
Limba română_____ Limba maghiară_____ Limba engleza_____

Date personale ale solicitantului:

CNP _____________________________________ data naşterii


______________localitatea _________________________ judeţul _________, elev la
Şcoala/Liceul/CN______________________, în clasa ____________profil
______________, profesor la clasa la disciplina solicitată_____________________,
profesor anterior_________________________________

Domiciliul: str._______________, nr.______, bloc_______, ap._________, localitatea


___________, judeţul Sălaj, telefon elev________________telefon părinte
_______________, e-mail(elev)_________________________.

Data_________
Semnătura_____________

Avizul părintelui/tutore legal:

Subsemnatul _________________________ părinte/tutore legal al solicitantului


mai sus menţionat, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, conform
Legii 77/2001 și prevederilor Regulamentului UE 2016/679 și cu participarea elevului
la cursurile organizate de Centrul Judeţean de Excelenţă Sălaj.

Data __________ Semnatura _____________

ADEVERINȚA

Nr.______ din _________

Se adevereşte prin prezenta că elevul _____________________________ este


înscris în clasa ______, profil _________ specializarea _______________ în anul şcolar
2018/2019 la ______________________________.

S-a eliberat prezenta la cererea elevului, spre a-i servi la înscrierea la Centrul
Judeţean de Excelenţă Sălaj.

Director, Secretar,

Obs:fişa de înscriere va fi însoţită de copia certificatului de naştere