You are on page 1of 5

Ch¬ng tr×nh M« ®un ®µo t¹o ®o lêng §IÖN

M· sè m« ®un: M§16
Thêi gian m« ®un: 85h; (Lý thuyÕt: 45h;
Thùc hµnh: 40h)

I. VÞ trÝ tÝnh chÊt cña m« ®un:


M« ®un nµy häc sau c¸c m«n häc An toµn lao ®éng;
M¹ch ®iÖn.
II. Môc tiªu m« ®un:
Sau khi hoµn tÊt m« ®un nµy, häc viªn cã n¨ng lùc:
- §o ®îc c¸c th«ng sè vµ c¸c ®¹i lîng c¬ b¶n cña m¹ch ®iÖn.
- Sö dông c¸c lo¹i m¸y ®o ®Ó kiÓm tra, ph¸t hiÖn h
háng cña thiÕt bÞ/hÖ thèng ®iÖn.
II. Néi dung m« ®un:
1. Néi dung tæng qu¸t vµ ph©n bè thêi gian:
Thêi gian
Sè Tªn c¸c bµi trong m« Tæn Lý Thùc KiÓ
TT ®un g sè thuy hµnh m
Õt tra*
1 §¹i c¬ng vÒ ®o lêng ®iÖn 03 02 01
2 C¸c lo¹i c¬ cÊu ®o th«ng 08 05 02 1
dông
3 §o c¸c ®¹i lîng ®iÖn c¬ 38 20 18 2
b¶n
4 Sö dông c¸c lo¹i m¸y ®o 36 18 18 3
th«ng dông
Céng: 85 45 34 6
* Ghi chó: Thêi gian kiÓm tra ®îc tÝch hîp gi÷a lý thuyÕt víi
thùc hµnh vµ ®îc tÝnh vµo giê thùc hµnh.
2. Néi dung chi tiÕt:
Bµi 1: §¹i c¬ng vÒ ®o lêng ®iÖn
Môc tiªu cña bµi:
- Gi¶i thÝch c¸c kh¸i niÖm vÒ ®o lêng, ®o lêng ®iÖn.
- TÝnh to¸n ®îc sai sè cña phÐp ®o, vËn dông phï hîp c¸c
ph¬ng ph¸p h¹n chÕ sai sè.
- §o c¸c ®¹i lîng ®iÖn b»ng ph¬ng ph¸p ®o trùc tiÕp
hoÆc gi¸n tiÕp.
Néi dung cña bµi: Thêi gian: 3h
(LT: 2h; TH: 1h)
1. Kh¸i niÖm vÒ ®o lêng ®iÖn Thêi gian: 0.5h
- Kh¸i niÖm vÒ ®o lêng.
- Kh¸i niÖm vÒ ®o lêng ®iÖn.
- C¸c ph¬ng ph¸p ®o.
2. C¸c sai sè vµ tÝnh sai sè. Thêi gian: 2.5h
- Kh¸i niÖm vÒ sai sè.
- C¸c lo¹i sai sè.
- Ph¬ng ph¸p tÝnh sai sè.
- C¸c ph¬ng ph¸p h¹n chÕ sai sè

Bµi 2: C¸c lo¹i c¬ cÊu ®o th«ng dông


Môc tiªu cña bµi:
- Ph©n tÝch ®îc cÊu t¹o, nguyªn lý cña c¸c lo¹i c¬ cÊu ®o
th«ng dông nh: tõ ®iÖn, ®iÖn tõ, ®iÖn ®éng...
- Lùa chän phï hîp c¸c lo¹i c¬ cÊu ®o trong tõng trêng hîp
sö dông cô thÓ.
- Sö dông vµ b¶o qu¶n c¸c lo¹i c¬ cÊu ®o ®óng tiªu chuÈn
kü thuËt.
Néi dung cña bµi: Thêi gian: 7h (LT:
5h; TH: 2h)
1. Kh¸i niÖm vÒ c¬ cÊu ®o. Thêi gian: 1h
2. C¸c lo¹i c¬ cÊu ®o. Thêi gian: 6h
- C¬ cÊu ®o tõ ®iÖn.
- C¬ cÊu ®o ®iÖn tõ.
- C¬ cÊu ®o ®iÖn ®éng.
- C¬ cÊu ®o c¶m øng.

Bµi 3: §o c¸c ®¹i lîng ®iÖn c¬ b¶n


Môc tiªu cña bµi:
- §o, ®äc chÝnh x¸c trÞ sè c¸c ®¹i lîng ®iÖn U, I, R, L, C,
tÇn sè, c«ng suÊt vµ ®iÖn n¨ng...
- Lùa chän phï hîp ph¬ng ph¸p ®o cho tõng ®¹i lîng cô
thÓ.
- Sö dông vµ b¶o qu¶n c¸c lo¹i thiÕt bÞ ®o ®óng tiªu
chuÈn kü thuËt.
Néi dung cña bµi: Thêi gian: 38h (LT:
20h; TH: 18h)
1. §o c¸c ®¹i lîng U, I. Thêi gian: 14h
- §o dßng ®iÖn.
- §o ®iÖn ¸p.
2. §o c¸c ®¹i lîng R, L, C. Thêi gian: 12h
- §o ®iÖn trë.
- §o ®iÖn c¶m.
- §o ®iÖn dung
3. §o c¸c ®¹i lîng tÇn sè, c«ng suÊt Thêi gian: 12h
vµ ®iÖn n¨ng.
- §o tÇn sè.
- §o c«ng suÊt
- §o ®iÖn n¨ng.

Bµi 4: Sö dông c¸c lo¹i m¸y ®o th«ng dông


Môc tiªu cña bµi:
- Gi¶i thÝch cÊu t¹o, nguyªn lý tæng qu¸t cña c¸c lo¹i m¸y
®o th«ng dông nh: VOM, Ampe k×m, MΩ ...
- Sö dông thµnh th¹o c¸c lo¹i m¸y/thiÕt bÞ ®o th«ng dông
®Ó ®o c¸c th«ng sè trong m¹ch/m¹ng ®iÖn.
- B¶o qu¶n an toµn tuyÖt ®èi c¸c lo¹i m¸y ®o khi sö dông
còng nh lu tr÷.
Néi dung cña bµi: Thêi gian: 36h (LT:
18h; TH: 18h)
1. Sö dông VOM, MΩ , TeraΩ . Thêi gian: 18h
- Sö dông VOM.
- Sö dông MΩ .
- Sö dông TeraΩ .
2. Sö dông Ampe k×m, OSC. Thêi gian:14h
- Sö dông Ampe k×m.
- Sö dông Dao ®éng ký
(oscilloscope)
3. Sö dông m¸y biÕn ¸p ®o lêng. Thêi gian: 4h
- M¸y biÕn ®iÖn ¸p.
- M¸y biÕn dßng ®iÖn.
III. §iÒu kiÖn thùc hiÖn m« ®un:
VËt liÖu:
- §iÖn trë c¸c lo¹i.
- Tô ®iÖn c¸c lo¹i.
- Cuén c¶m.
- D©y nèi.
- D©y dÉn ®iÖn, nguån ®iÖn.
- §Çu cèt c¸c cë.
Dông cô vµ trang thiÕt bÞ: C¸c m« h×nh thùc hµnh m¹ch
mét chiÒu, xoay chiÒu bao gåm:
- Bé thÝ nghiÖm vÒ m¹ch ®iÖn DC.
- Bé thÝ nghiÖm vÒ m¹ch ®iÖn AC 1 pha, 3 pha.
- CÇu ®o ®iÖn trë.
- Project Board c¾m linh kiÖn.
- Nguån DC; AC 1 pha, 3 pha ®iÒu chØnh ®îc.
- Bé ®å nghÒ ®iÖn, c¬ khÝ cÇm tay.
- M¸y ®o c¸c lo¹i (VOM; DVOM; MΩ ; TeraΩ ; Ampare
k×m...)
- M« h×nh dµn tr¶i hoÆc thiÕt bÞ thËt c¸c c¬ cÊu ®o, c¸c
lo¹i m¸y ®o.
Nguån lùc kh¸c:
- PC, phÇn mÒm chuyªn dïng.
- Projector, overhead.
- M¸y chiÕu vËt thÓ ba chiÒu.
IV. Ph¬ng ph¸p vµ néi dung ®¸nh gi¸:
¸p dông h×nh thøc kiÓm tra tÝch hîp gi÷a lý thuyÕt víi
thùc hµnh. C¸c néi dung träng t©m cÇn kiÓm tra lµ:
- Ph©n tÝch cÊu t¹o, nguyªn lý c¸c lo¹i c¬ cÊu ®o.
- NhËn d¹ng vµ sö dông ®óng chøc n¨ng c¸c lo¹i c¬ cÊu
®o.
- §o c¸c ®¹i lîng ®iÖn nh: dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p, c«ng suÊt,
®iÖn n¨ng.
- §o c¸c th«ng sè trong m¹ch ®iÖn nh: ®iÖn trë, ®iÖn
dung, hÖ sè tù c¶m...
- Sö dông c¸c lo¹i m¸y ®o th«ng dông.
V. híng dÉn thùc hiÖn m« ®un:
1. Ph¹m vi ¸p dông ch¬ng tr×nh:
Ch¬ng tr×nh m« ®un nµy ®îc sö dông ®Ó gi¶ng d¹y cho
tr×nh ®é Trung cÊp nghÒ vµ Cao ®¼ng nghÒ.
2. Híng dÉn mét sè ®iÓm chÝnh vÒ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y
m« ®un:
- Tríc khi gi¶ng d¹y, gi¸o viªn cÇn c¨n cø vµo néi dung cña
tõng bµi häc ®Ó chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt
nh»m ®¶m b¶o chÊt lîng gi¶ng d¹y.
- Nªn ¸p dông ph¬ng ph¸p ®µm tho¹i ®Ó Häc viªn ghi nhí
kü h¬n.
- Nªn bè trÝ thêi gian gi¶i bµi tËp, lµm c¸c bµi thùc hµnh
nhËn d¹ng c¸c lo¹i c¬ cÊu ®o, sö dông c¸c lo¹i thiÕt bÞ ®o
phæ th«ng.
3. Nh÷ng träng t©m cÇn chó ý:
- CÊu t¹o, nguyªn lý c¸c lo¹i c¬ cÊu ®o.
- C«ng dông, c¸ch sö dông vµ b¶o qu¶n c¸c thiÕt bÞ ®o
phæ th«ng nh: VOM, Ampe k×m, ®iÖn kÕ...
- Ph¬ng ph¸p ®o c¸c ®¹i lîng, c¸c th«ng sè trong m¹ch
®iÖn AC, DC.
4. Tµi liÖu cÇn tham kh¶o:
- Kü thuËt ®o - Ng« V¨n Ky, Trêng §¹i Häc B¸ch Khoa
Thµnh phè Hå ChÝ Minh, 1993.
- CÈm nang kü thuËt kÌm ¶nh dïng cho thî ®êng d©y vµ
tr¹m m¹ng ®iÖn trung thÕ - TrÇn Nguyªn Th¸i, Trêng Kü
ThuËt §iÖn, C«ng Ty §iÖn lùc 2, Bé n¨ng lîng - 1994.
- VËt liÖu ®iÖn - NguyÔn Xu©n Phó, NXB Khoa häc vµ Kü
thuËt , 1998.
- Cung cÊp ®iÖn - NguyÔn Xu©n Phó, NXB Khoa häc vµ Kü
thuËt , 1998.
- §o lêng vµ ®iÒu khiÓn b»ng m¸y tÝnh - Ng« Diªn TËp,
NXB Khoa häc vµ Kü thuËt, 1997.
- Söa ch÷a ®iÖn m¸y c«ng nghiÖp - Bïi V¨n Yªn, NXB §µ
n½ng, 1998.
- Kü ThuËt §iÖn - §Æng V¨n §µo, NXB Gi¸o Dôc, 1999.
- Gi¸o tr×nh An toµn lao ®éng - NguyÔn ThÕ §¹t, Vô Trung
häc chuyªn nghiÖp - D¹y nghÒ - NXB Gi¸o Dôc, 2002.
- Gi¸o tr×nh An toµn ®iÖn - NguyÔn §×nh Th¾ng, Vô
Trung häc chuyªn nghiÖp - D¹y nghÒ - NXB Gi¸o Dôc, 2002.
- Gi¸o tr×nh §o lêng c¸c ®¹i lîng ®iÖn vµ kh«ng ®iÖn -
NguyÔn V¨n Hoµ, Vô Trung häc chuyªn nghiÖp - D¹y nghÒ -
NXB Gi¸o Dôc, 2002.