PEMBANGUNAN SAHSIAH PELAJAR DAN PERANANNYA DALAM

PENCEGAHAN MASALAH GEJALA SOSIAL: SATU KAJIAN DI KOLEJ 10
UTM.
MOHD HAFIZ BIN KAMARUDIN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
vi
ABSTRAK
Pembangunan Sahsiah Pelajar merupakan satu elemen yang penting dalam
pencegahan masalah gejala sosial di kalangan pelajar pada masa kini. Pembangunan
sahsiah yang dilakukan ialah pembangunan yang seiring dari segi semua aspek iaitu
aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek yang berpandukan dengan al-Quran dan al-
Sunnah. Sehubungan dengan itu, kajian ini memfokuskan tentang apakah persepsi
pelajar terhadap program-program dan aktiviti-aktiviti pembangunan sahsiah pelajar di
Kolej 10 dapat mengurangkan masalah gejala sosial, faktor-faktor penglibatan pelajar
dalam program pembangunan sahsiah di Kolej 10 serta kesan-kesan pembangunan
sahsiah pelajar dalam pencegahan masalah gejala sosial di Kolej 10. Seramai 269 orang
responden telah dipilih dalam kajian ini. Beberapa item soalan telah diedarkan kepada
responden yang berbentuk soal selidik dengan pilihan jawapan yang berbeza. Ia
mengandungi 30 item berbentuk soalan objektif yang di bahagikan kepada 4 bahagian
iaitu bahagian A (maklumat responden), bahagian B, bahagian C dan bahagian D.
Analisis statistik deskriptif telah digunakan untuk melihat kekerapan, peratus dan min
bagi setiap soalan. Secara keseluruhannya, pembangunan sahsiah pelajar memainkan
peranan yang penting bagi mengatasi masalah gejala sosial yang kian menular ini.

vii
ABSTRACT
Nowadays, the Personality development among students is an important element
in deterring social problems among students. Personality development which is
complemented and guided by the al-Quran and the al-Sunah, are development in the
physical, emotional, spiritual and intellectual aspects. Therefore, this research has been
executed to find out on students perception about personality development activities and
programs could help in reducing social problems, the factors which motivate the
students’ participants in personality development program Kolej 10 and also the effects
of personality development in overcoming the social problems students of Kolej 10. 269
students were chosen as the respondents for this research. The instrument used was a set
of questionnaire, which contained 30 items in the form of objective questions. The items
were divided into four parts, namely Part A (respondents’ information), Part B, C and D.
The data collected was analyzed using descriptive statistical analysis in order to look at
the mod, percentage and the mean for each question. Overall, personality development
among students does play a vital role in defeating the social problems which is
escalating nowadays.

viii
KANDUNGAN


BAB PERKARA MUKA SURAT

Dedikasi iv
Penghargaan v
Abstrak vi
Abstract vii
Kandungan viii
Senarai Jadual xiv
Senarai Singkatan xv
Senarai Lampiran xvi


BAB 1 PENDAHULAN 1

1.0 Pengenalan 1
1.1 Latar Belakang Masalah 3
1.2 Pernyataan Masalah 6
1.3 Persoalan Kajian 7
1.4 Objektif Kajian 7
1.5 Kepentingan Kajian 8
1.6 Batasan Kajian 9
1.7 Definisi/Istilah 10
1.7.1 Pembangunan 10
1.7.2 Sahsiah 12
ix
1.7.3 Pembangunan Sahsiah 13
1.7.4 Pelajar 13
1.7.5 Gejala 14
1.7.6 Sosial 14
1.7.7 Gejala Sosial 14
1.7.8 Kajian 15
1.7.9 Kolej 10 15
1.8 Kesimpulan 16


BAB II SOROTAN KAJIAN 17

2.0 Pengenalan 17
2.1 Pembangunan Sahsiah 18
2.2 Pembangunan Sahsiah Dan Pendidikan 23
2.3 Teori-teori Perkembangan Sahsiah 27
2.3.1 Teori Psikologi Remaja Atau Belia 27
2.3.2 Teori Perkembangan Sosial 28
2.4 Kriteria Sahsiah Remaja Islam 30
2.5 Faktor Pembentukan Akhlak Remaja 33
2.5.1 Keluarga 34
2.5.1.1 Ibu Bapa 34
2.5.1.2 Keadaan Ekonomi 35
2.5.1.3 Suasana Pendidikan 35
2.5.2 Persekitaran 36
2.5.3 Rakan Sebaya 36
2.5.4 Pemimpin Dan Masyarakat 37
2.6 Masalah Sosial 38
2.6.1 Bentuk-bentuk Masalah Sosial 39
2.6.1.1 Lepak 39
2.6.1.2 Penagihan Dadah 40
x
2.6.1.3 Pergaulan Bebas 41
2.6.2 Punca-punca Masalah Sosial 41
2.6.2.1 Kurang Didikan Agama 42
2.6.2.2 Kurang Perhatian Ibu Bapa 43
2.6.2.3 Pengaruh Rakan Sebaya 44
2.6.2.4 Kesan Pembangunan Tidak 44
Seimbang
2.6.3 Cara Mengatasi Masalah Sosial 46
2.6.3.1 Perubahan Sikap Remaja 46
Itu Sendiri
2.6.3.2 Pendekatan Ibu Bapa 47
Terhadap Anaknya
2.6.3.3 Peranan Media Massa 49
2.6.3.4 Penglibatan Sektor Swasta, 49
Pertubuhan-pertubuhan
Bukan Kerajaan (NGO’S)
dan Badan-badan Dakwah
2.7 Kajian-kajian Terdahulu 50
2.8 Kesimpulan 53


BAB III METODOLOGI KAJIAN 54

3.0 Pengenalan 54
3.1 Reka Bentuk Kajian 55
3.2 Tempat Kajian 55
3.3 Populasi Dan Sampel 56
3.4 Instrumentasi 56
3.5 Kajian Rintis 58
3.6 Analisis Data 59
xi
3.7 Jangka Masa Kajian 60
3.8 Kesimpulan 60


BAB IV DAPATAN KAJIAN 61

4.0 Pengenalan 61
4.1 Dapatan Kajian 62
4.1.1 Analisis Data Bahagian A: 62
Latar Belakang Responden
4.1.2 Analisis Data Bahagian B: 68
Persepsi Pelajar Terhadap Penerapan
Program-program Dan
Aktiviti-aktiviti Pembangunan
Sahsiah Pelajar Di Kolej 10 Dapat
Mengurangkan Masalah Gejala
Sosial
4.1.3 Analisis Data Bahagian C: 74
Faktor-faktor Penglibatan Pelajar
Dalam Program Pembangunan
Sahsiah Di Kolej 10
4.1.4 Analisis Data Bahagian D: 78
Kesan-kesan Pembangunan Sahsiah
Dalam Pencegahan Masalah Gejala
Sosial
4.2 Analisis Keseluruhan Item Mengikut 81
Objektif
4.2.1 Persepsi Pelajar Terhadap 82
Penerapan Program-program Dan
Aktiviti-aktiviti Pembangunan
Sahsiah Pelajar Di Kolej 10 Dapat
xii
Mengurangkan Masalah Gejala
Sosial
4.2.2 Faktor-faktor Penglibatan Pelajar 84
Dalam Program Pembangunan
Sahsiah Di Kolej 10
4.2.3 Kesan-kesan Pembangunan Sahsiah 85
Dalam Pencegahan Masalah Gejala
Sosial
4.3 Kesimpulan 87


BAB V PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN 88

5.0 Pengenalan 88
5.1 Ringkasan Kajian 89
5.2 Perbincangan Dapatan Kajian 90
5.2.1 Latar Belakang Responden 90
5.2.2 Persepsi Pelajar Terhadap 93
Penerapan Program-program Dan
Aktiviti-aktiviti Pembangunan
Sahsiah Pelajar Di Kolej 10 Dapat
Mengurangkan Masalah Gejala
Sosial
5.2.3 Faktor-faktor Penglibatan Pelajar 94
Dalam Program Pembangunan
Sahsiah Di Kolej 10
5.2.4 Kesan-kesan Pembangunan Sahsiah 96
Dalam Pencegahan Masalah Gejala
5.3 Rumusan 97
5.4 Cadangan 98
5.5 Cadangan Kajian Lanjutan 101
xiii
5.6 Kesimpulan 102


SENARAI RUJUKAN 103
LAMPIRAN 112
xiv
SENARAI JADUAL
NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT
1 Maklumat Responden Mengikut Tahun Kursus 63
2 Maklumat Responden Mengikut Fakulti 63
3 Maklumat Responden Mengikut Bangsa 64
4 Taburan Bilangan Responden Mengikuti Umur 64
5 Taburan Bilangan Responden Mengikuti Status 65
6 Maklumat Responden Mengikuti Sekolah Terdahulu 65
7 Maklumat Responden Mengikuti Aliran 66
8 Maklumat Responden Mengikuti Blok Kediaman 66
di Kolej 10
9 Maklumat Responden Mengikuti Status Bilik Kediaman 67
di Kolej 10
10 Maklumat Responden Mengikuti Peringkat Penglibatan 67
11 Item 11 68
12 Item 12 69
13 Item 13 69
14 Item 14 70
15 Item 15 71
16 Item 16 71
17 Item 17 72
18 Item 18 72
19 Item 19 73
xv
20 Item 20 73
21 Item 21 74
22 Item 22 75
23 Item 23 75
24 Item 24 76
25 Item 25 77
26 Item 26 78
27 Item 27 79
28 Item 28 79
29 Item 29 80
30 Item 30 80
31 Skala Likert 81
32 Min dan kecenderungan respon bagi objektif 82
pertama kajian
33 Min dan kecenderungan respon bagi objektif 84
kedua kajian
34 Min dan kecenderungan respon bagi objektif 85
ketiga kajian

xvi
SENARAI SINGKATAN
ABIM : Angkatan Belia Islam Malaysia
Bil : Bilangan
DBP : Dewan Bahasa dan Pustaka
dll : dan lain-lain
dsb : dan sebagainya
HEP : Hal Ehwal Pelajar
JKM : Jawatankuasa Kolej Mahasiswa
m.s. : Muka Surat
N : Jumlah Responden
PRIMA: Program Kecemerlangan Mahasiswa
S.A.W : Sallahualaihi Wasalam
S.W.T : Subhanahu wa Taala
SPSS : Statistic Package For Social Science
t.t : Tanpa Tahun
UTM : Universiti Teknologi Malaysia
% : Peratus
xvii
SENARAI LAMPIRAN
LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT

A Soal selidik Pembangunan Sahsiah 112
Pelajar Dan Peranannya Dalam
Pencegahan Masalah Gejala Sosial:
Satu Kajian Di Kolej 10, UTM.
B Pengesahan Status Pelajar 117
C Surat Pengesahan Status Pelajar 118
Untuk Ke Perpustakaan
Universiti Malaya
D Jadual Penentuan Saiz Sampel 119
E Gambar-gambar Kolej 10 120


1
BAB I
PENDAHULUAN
1.0 Pengenalan


Islam merupakan sebuah agama yang syumul dan lengkap. Ini kerana Islam ia
telah meliputi seluruh aspek kehidupan baik di dunia ataupun di akhirat. Islam
menggariskan undang-undang ataupun peraturan yang sempurna dan lengkap tanpa
cacat cela bagi manusia untuk menjalani kehidupan seharian di muka bumi ini sebagai
khalifah Allah. Khalifah yang dimaksudkan di sini ialah sebagai pemelihara, pentadbir
dan penjaga alam ciptaan Allah Yang Maha Esa ini.


Segala apa peraturan atau undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah untuk
manusia, merupakan yang terbaik dan sempurna. Ia meliputi seluruh kehidupan manusia
dan makhluk-makhluk lain di muka bumi Allah ini. Sesungguhnya manusia merupakan
makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik kejadian. Ini terbukti dengan
Firman Allah dalam surah at-Tin ayat 4 :
2
ô‰)9 $´Ζø)={ ´⎯≈¡Σ}# þ’Îû Ç⎯¡ôm& 5ΟƒÈθø)? ∩⊆∪

Maksudnya : “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang
sebaik-baiknya.”
(Surah at-Tin : 4)


Ini sangatlah bertepatan bahawa manusia merupakan khalifah di muka bumi
Allah. Manusia dianugerahkan dengan kelebihan akal berbanding dengan makhluk-
makhluk ciptaan Allah yang lain. Oleh yang demikian manusia mestilah mempunyai
keseimbangan dari segi jasmani dan rohani bagi menjadi manusia yang terbaik untuk
menjaga bumi Allah ini.


Manusia dan moral ialah dua elemen yang tidak boleh dipisahkan. Apabila
membicarakan tentang moral ia juga mempunyai kaitan yang rapat dengan akhlak.
Menurut al-Ghazali akhlak ialah “Satu gambaran daripada keadaan dalam diri yang telah
sebati, daripadanya melahirkan tingkah laku yang mudah dicerna (Abdul Rahman Md.
Aroff, 1997 : 77). Dengan akhlak kita dapat membezakan seseorang itu yang mana baik
dan yang mana buruk. Seseorang yang mempunyai akhlak yang tinggi akan di pandang
tinggi oleh Allah S.W.T. Manakala manusia yang berakhlak rendah akan dipandang hina
di sisi Alah S.W.T.


Akhlak dalam Islam menitikberatkan dasar keseimbangan antara tuntutan
jasmani dan rohani serta kebaikan dunia dan akhirat. Inilah yang dikatakan dimensi
akhlak dalam Islam, iaitu zahir dan batin. Manakala keseimbangan di antara dunia
dengan akhirat dapat memastikan bahawa manusia benar-benar berfungsi sebagai hamba
dan khalifah Allah di muka bumi Allah ini. Begitu juga dalam pendidikan Islam,
kandungan nilai akhlak dan moral serta kesopanan adalah jiwa pendidikan dalam Islam
3
itu sendiri (Syamsi Jamaluddin, 2002 : 3). Inilah yang dijadikan asas kepada proses
reformasi pembangunan manusia ke arah melahirkan warganegara yang mempunyai
ketulusan, keseimbangan dan kesepaduan sahsiah dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani menerusi perspektif Islam (Ahmad Mohd Salleh, 1997 : 118). Memetik kata-
kata pemimpin India yang terkenal Mahatma Gandhi yang menjelaskan tentang
kepentingan pendidikan akhlak dengan katanya “Sesungguhnya agama dan kemuliaan
akhlak ialah satu perkara yang tidak dapat dipisahkan dan tak mungkin terpisah satu
dari yang lain. Kedua-duanya adalah merupakan kesatuan yang tidak boleh terbahagi.
Agama seumpama roh bagi akhlak. Akhlak pula adalah udara bagi roh. Dalam
ungkapan lain, agama membaja, menumbuhkan dan menyegarkan akhlak sebagaimana
air menyuburkan tanaman,.” (Ab. Gani Jalil, 2000 : 5).
1.1 Latar Belakang Masalah


Malaysia merupakan sebuah negara yang paling pesat membangun jika
dibandingkan dengan negara-negara membangun yang lain. Dalam usaha mengejar arus
kemodenan dan kemajuan seiring dengan cabaran globalisasi dan wawasan 2020, nilai-
nilai peradaban masyarakat semakin mundur tidak sejajar dengan pembangunan
ekonomi Malaysia.


Dewasa ini kita telah diterjah oleh pelbagai masalah atau kes-kes gejala sosial
yang berlaku di dalam masyarakat terutamanya pada golongan remaja. Oleh kerana
remaja merupakan golongan yang akan menjadi pelapis negara ini maka perkara ini
tidak boleh dipandang sebagai perkara yang remeh. Pelbagai masalah-masalah sosial
yang dilakukan oleh golongan ini seperti buli, gengsterisme, vandalisme, mencuri,
pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, dadah, ganja, menghidu gam, lepak dan
4
bermacam-macam lagi. Masalah ini boleh memberikan impak yang negatif kepada
negara kita. Jika masalah ini semakin melarat maka ia akan memberikan satu implikasi
yang negatif kepada negara dan bangsa kita.


Masalah gejala sosial ini bukan sahaja berlaku di kalangan pelajar-pelajar
sekolah malah lebih menyedihkan lagi ia berlaku juga di kalangan pelajar-pelajar
universiti-universiti awam atau swasta di negara kita. Ini kerana mereka adalah
merupakan golongan yang bakal menjadi pemimpin dan mencorakkan negara mengikut
acuan mereka sendiri. Jika beginilah sikap mereka yang sering melakukan masalah-
masalah sosial, maka dikhuatiri negara kita akan dipimpin oleh golongan yang bakal
merosakkan negaranya sendiri.


Masalah ini berlaku mungkin disebabkan banyak faktor. Faktor-faktornya seperti
kelalaian ibu bapa, kelemahan sistem pendidikan, pengaruh persekitaran dan lain-lain.
Di masa kini, bentuk atau cara sistem pendidikan seharusnya ditinjau kembali secara
saksama dan jujur. Ini kerana sistem pendidikan sekarang tidak mampu dan hampir
gagal membentuk seorang pelajar yang berjaya dan berakhlak mulia (Ahmad Redzuan
Mohd Yunus, 2003 : 5). Kepincangan institusi kekeluargaan juga menjadi faktor
masalah gejala sosial ini. Ibu bapa yang sibuk dengan urusan kerja masing-masing, tiada
masa untuk memberikan sepenuh perhatian kepada anak-anak mereka. Faktor-faktor
lain, ialah berpunca daripada kesan dunia tanpa sempadan. Budaya-budaya kuning dari
barat dengan mudah memasuki negara kita melalui pengantaraan media, tidak kira
media cetak atau media elektronik. Para remaja mudah mendapat pengetahuan atau
informasi yang negatif. Dengan adanya teknologi terkini para remaja juga boleh
membuka internet dengan hanya menggunakan telefon bimbit mereka sendiri. Hanya
dengan membuka internet dan klik sahaja mana-mana laman yang mereka suka. Jadi
tidak hairanlah gejala sosial ini tumbuh bak cendawan selepas hujan selaras dengan
kemajuan dalam masyarakat dan sentiasa bertukar mengikut perkembangan semasa
(Rosinah Ali, 2000 : 135)
5
Masalah yang dihadapi belum dapat di selesaikan, malah ia semakin parah,
mencemaskan dan menghantui pelbagai pihak. Ibarat api dalam sekam, jika dibiarkan
marak tanpa kawalan sudah tentu mengundang padah yang lebih buruk. Kita janganlah
mengambil sikap menunggu sehingga keadaan menjadi serius baru tindakan mahu
diambil kerana dikhuatiri apabila sampai ke peringkat itu kelak, segala-galanya mungkin
sudah terlambat.


Oleh kerana para remaja atau pelajar khususnya mahasiswa-mahasiswa di
universiti merupakan aset yang amat penting bagi kecemerlangan negara pada masa
akan datang. Maka mereka perlu mempunyai keupayaan untuk mengimbangi
pembangunan sahsiah yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran agama
dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat dengan pembangunan intelektual merupakan
kejayaan kepada masyarakat dan negara (Abd Jalil Bin Borham, 1998 : 1).
Pembangunan sahsiah penting dalam membina satu generasi pelapis yang bakal
memimpin negara di masa akan datang.


Konsep pembangunan sahsiah pelajar berkait rapat dengan konsep pembangunan
manusia. Ini kerana pelajar merupakan sebahagian daripada manusia (Abd Jalil Bin
Borham, 1998 : 2). Pembangunan yang dilakukan perlulah seiring dari semua aspek iaitu
aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek yang berpandukan ajaran al-Quran dan Sunnah.
Pelbagai usaha yang dilakukan bagi melaksanakan program pembangunan sahsiah
pelajar bagi mencegah masalah-masalah sosial yang berlaku pada masa kini.


Pembangunan sahsiah ini perlu bagi pelajar khususnya pelajar-pelajar di universiti
kerana ia merupakan satu wadah pengisian dalam kehidupan mereka. Ia mengisi seluruh
aspek bagi setiap pelajar sama ada dalam aspek rohani, jasmani, intelek dan emosi
pelajar.

6
1.2 Pernyataan Masalah


Kajian ini dilakukan memandangkan pelbagai masalah-masalah sosial yang
melanda di kalangan pelajar-pelajar di Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta
khususnya pelajar-pelajar di Universiti Teknologi Malaysia. Masalah sosial yang
berlaku semakin parah dan membingungkan semua pihak terutamanya pihak Hal Ehwal
Pelajar (HEP), pihak pentadbiran Kolej dan Pengetua Kolej, dan pihak ibu bapa pelajar.
Pelajar-pelajar yang berlatar belakangkan pencapaian akademik yang cemerlang
sepatutnya tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan atau masalah-masalah sosial yang
boleh mencemarkan status mereka sebagai pelajar universiti.


Kajian mengenai Pembangunan Sahsiah ini dilakukan di Kolej 10 Universiti
Teknologi Malaysia, Skudai, Johor (UTM). Ini memandangkan kajian mengenai
Pembangunan Sahsiah di kolej ini belum pernah dilakukan oleh sesiapa sama ada di
kalangan pelajar atau pun pensyarah. Maklumat awal mengenai kajian yang akan
dilakukan ini diperoleh daripada buku-buku, kertas kerja yang lalu, kajian-kajian lepas,
internet dan maklumat dari pihak kolej itu sendiri.


Pengkaji memilih Kolej 10 sebagai bahan kajian untuk mengkaji apakah persepsi
pelajar terhadap aktiviti dan program pembangunan sahsiah dapat mencegah masalah
gejala sosial. Selain itu ia juga mengkaji faktor-faktor penglibatan pelajar dalam
program pembangunan sahsiah di Kolej 10 dan kesan-kesan pembangunan sahsiah
pelajar dalam pencegahan masalah gejala sosial di Kolej 10.

7
1.3 Persoalan Kajian


Berdasarkan permasalahan di atas, persoalan kajian penyelidikan ialah :

1.3.1 Apakah persepsi pelajar terhadap program-program dan aktiviti-aktiviti
pembangunan sahsiah pelajar di Kolej 10 dapat mengurangkan masalah
gejala sosial?

1.3.2 Apakah faktor-faktor penglibatan pelajar dalam program pembangunan
sahsiah di Kolej 10?

1.3.3 Apakah kesan-kesan pembangunan sahsiah pelajar dalam pencegahan
masalah gejala sosial di Kolej 10?
1.4 Objektif Kajian


Tujuan kajian ini ialah :

1.3.1 Menjelaskan persepsi pelajar terhadap program-program dan aktiviti-
aktiviti pembangunan sahsiah pelajar di Kolej 10 dapat mengurangkan
masalah gejala sosial.

1.3.2 Mengenal pasti faktor-faktor penglibatan pelajar dalam program
pembangunan sahsiah di kolej 10.

8
1.3.3 Kesan-kesan pembangunan sahsiah pelajar dalam pencegahan masalah
gejala sosial di kolej 10.

vi

ABSTRAK

Pembangunan Sahsiah Pelajar merupakan satu elemen yang penting dalam pencegahan masalah gejala sosial di kalangan pelajar pada masa kini. Pembangunan sahsiah yang dilakukan ialah pembangunan yang seiring dari segi semua aspek iaitu aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek yang berpandukan dengan al-Quran dan alSunnah. Sehubungan dengan itu, kajian ini memfokuskan tentang apakah persepsi pelajar terhadap program-program dan aktiviti-aktiviti pembangunan sahsiah pelajar di Kolej 10 dapat mengurangkan masalah gejala sosial, faktor-faktor penglibatan pelajar dalam program pembangunan sahsiah di Kolej 10 serta kesan-kesan pembangunan sahsiah pelajar dalam pencegahan masalah gejala sosial di Kolej 10. Seramai 269 orang responden telah dipilih dalam kajian ini. Beberapa item soalan telah diedarkan kepada responden yang berbentuk soal selidik dengan pilihan jawapan yang berbeza. Ia mengandungi 30 item berbentuk soalan objektif yang di bahagikan kepada 4 bahagian iaitu bahagian A (maklumat responden), bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Analisis statistik deskriptif telah digunakan untuk melihat kekerapan, peratus dan min bagi setiap soalan. Secara keseluruhannya, pembangunan sahsiah pelajar memainkan peranan yang penting bagi mengatasi masalah gejala sosial yang kian menular ini.

The instrument used was a set of questionnaire. namely Part A (respondents’ information). the Personality development among students is an important element in deterring social problems among students. personality development among students does play a vital role in defeating the social problems which is escalating nowadays. The data collected was analyzed using descriptive statistical analysis in order to look at the mod. percentage and the mean for each question. are development in the physical. The items were divided into four parts. Therefore. Personality development which is complemented and guided by the al-Quran and the al-Sunah. Part B. spiritual and intellectual aspects.vii ABSTRACT Nowadays. C and D. . Overall. the factors which motivate the students’ participants in personality development program Kolej 10 and also the effects of personality development in overcoming the social problems students of Kolej 10. this research has been executed to find out on students perception about personality development activities and programs could help in reducing social problems. 269 students were chosen as the respondents for this research. emotional. which contained 30 items in the form of objective questions.

7.5 1.viii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT Dedikasi Penghargaan Abstrak Abstract Kandungan Senarai Jadual Senarai Singkatan Senarai Lampiran iv v vi vii viii xiv xv xvi BAB 1 PENDAHULAN 1 1.6 1.7 Pengenalan Latar Belakang Masalah Pernyataan Masalah Persoalan Kajian Objektif Kajian Kepentingan Kajian Batasan Kajian Definisi/Istilah 1.3 1.1 1.4 1.2 Sahsiah 1 3 6 7 7 8 9 10 10 12 .2 1.7.0 1.1 Pembangunan 1.

1 Ibu Bapa 2.2 Persekitaran 2.3.5 Kriteria Sahsiah Remaja Islam Faktor Pembentukan Akhlak Remaja 2.3.2 Keadaan Ekonomi 2.7.7.2 Teori Perkembangan Sosial 2.1.ix 1.1.6.6.0 2.5 Gejala 13 13 14 14 14 15 15 16 1.5.3 Rakan Sebaya 2.6 Masalah Sosial 2.6 Sosial 1.3 Pengenalan Pembangunan Sahsiah Pembangunan Sahsiah Dan Pendidikan Teori-teori Perkembangan Sahsiah 2.7.1 Bentuk-bentuk Masalah Sosial 2.1.6.3 Pembangunan Sahsiah 1.5.2 2.4 2.4 Pelajar 1.1 Teori Psikologi Remaja Atau Belia 17 18 23 27 27 28 30 33 34 34 35 35 36 36 37 38 39 39 40 2.1.5.5.1 2.9 Kolej 10 1.4 Pemimpin Dan Masyarakat 2.5.1.7.1 Keluarga 2.5.3 Suasana Pendidikan 2.2 Penagihan Dadah .8 Kesimpulan BAB II SOROTAN KAJIAN 17 2.7 Gejala Sosial 1.7.8 Kajian 1.5.7.1 Lepak 2.7.

6.6.2.6.6.1 Perubahan Sikap Remaja Itu Sendiri 2.3. Pertubuhan-pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO’S) dan Badan-badan Dakwah 2.0 3.6.4 Kesan Pembangunan Tidak Seimbang 2.1 Kurang Didikan Agama 2.6.2 Pendekatan Ibu Bapa Terhadap Anaknya 2.6.2.3 Cara Mengatasi Masalah Sosial 2.3 Pergaulan Bebas 2.2.6 Pengenalan Reka Bentuk Kajian Tempat Kajian Populasi Dan Sampel Instrumentasi Kajian Rintis Analisis Data 54 55 55 56 56 58 59 .4 3.3.3.6.3 Peranan Media Massa 2.1 3.2.3 3.4 Penglibatan Sektor Swasta.6.6.2 3.7 2.2 Punca-punca Masalah Sosial 2.x 2.3 Pengaruh Rakan Sebaya 2.3.2 Kurang Perhatian Ibu Bapa 2.6.8 Kajian-kajian Terdahulu Kesimpulan 50 53 49 49 47 46 46 41 41 42 43 44 44 BAB III METODOLOGI KAJIAN 54 3.1.5 3.

2.2 Analisis Data Bahagian B: Persepsi Pelajar Terhadap Penerapan Program-program Dan Aktiviti-aktiviti Pembangunan Sahsiah Pelajar Di Kolej 10 Dapat Mengurangkan Masalah Gejala Sosial 4.7 3.xi 3.1.1.1 Analisis Data Bahagian A: Latar Belakang Responden 4.4 Analisis Data Bahagian D: Kesan-kesan Pembangunan Sahsiah Dalam Pencegahan Masalah Gejala Sosial 61 62 62 68 74 78 4.1.1.8 Jangka Masa Kajian Kesimpulan 60 60 BAB IV DAPATAN KAJIAN 61 4.3 Analisis Data Bahagian C: Faktor-faktor Penglibatan Pelajar Dalam Program Pembangunan Sahsiah Di Kolej 10 4.1 Pengenalan Dapatan Kajian 4.0 4.1 Persepsi Pelajar Terhadap Penerapan Program-program Dan Aktiviti-aktiviti Pembangunan Sahsiah Pelajar Di Kolej 10 Dapat 81 82 .2 Analisis Keseluruhan Item Mengikut Objektif 4.

2.0 5.4 5.2.2 Latar Belakang Responden Persepsi Pelajar Terhadap Penerapan Program-program Dan Aktiviti-aktiviti Pembangunan Sahsiah Pelajar Di Kolej 10 Dapat Mengurangkan Masalah Gejala Sosial 5.3 Kesan-kesan Pembangunan Sahsiah Dalam Pencegahan Masalah Gejala Sosial 4.2.1 5.3 5.3 Faktor-faktor Penglibatan Pelajar Dalam Program Pembangunan Sahsiah Di Kolej 10 5.2.5 Rumusan Cadangan Cadangan Kajian Lanjutan 97 98 101 .2 Pengenalan Ringkasan Kajian Perbincangan Dapatan Kajian 5. RUMUSAN DAN CADANGAN 88 5.1 5.3 Kesimpulan 87 85 84 BAB V PERBINCANGAN.2.2 Faktor-faktor Penglibatan Pelajar Dalam Program Pembangunan Sahsiah Di Kolej 10 4.4 Kesan-kesan Pembangunan Sahsiah Dalam Pencegahan Masalah Gejala 88 89 90 90 93 94 96 5.2.xii Mengurangkan Masalah Gejala Sosial 4.

6 Kesimpulan 102 SENARAI RUJUKAN LAMPIRAN 103 112 .xiii 5.

xiv SENARAI JADUAL NO. JADUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 TAJUK MUKA SURAT 63 63 64 64 65 65 66 66 Maklumat Responden Mengikut Tahun Kursus Maklumat Responden Mengikut Fakulti Maklumat Responden Mengikut Bangsa Taburan Bilangan Responden Mengikuti Umur Taburan Bilangan Responden Mengikuti Status Maklumat Responden Mengikuti Sekolah Terdahulu Maklumat Responden Mengikuti Aliran Maklumat Responden Mengikuti Blok Kediaman di Kolej 10 9 Maklumat Responden Mengikuti Status Bilik Kediaman di Kolej 10 67 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Maklumat Responden Mengikuti Peringkat Penglibatan Item 11 Item 12 Item 13 Item 14 Item 15 Item 16 Item 17 Item 18 Item 19 67 68 69 69 70 71 71 72 72 73 .

xv 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Item 20 Item 21 Item 22 Item 23 Item 24 Item 25 Item 26 Item 27 Item 28 Item 29 Item 30 Skala Likert Min dan kecenderungan respon bagi objektif pertama kajian 33 Min dan kecenderungan respon bagi objektif kedua kajian 34 Min dan kecenderungan respon bagi objektif ketiga kajian 85 84 73 74 75 75 76 77 78 79 79 80 80 81 82 .

t UTM % : : : : .s.xvi SENARAI SINGKATAN ABIM : Bil DBP dll dsb HEP JKM m.A.W : S.T : SPSS t. N : : : : : : : : Angkatan Belia Islam Malaysia Bilangan Dewan Bahasa dan Pustaka dan lain-lain dan sebagainya Hal Ehwal Pelajar Jawatankuasa Kolej Mahasiswa Muka Surat Jumlah Responden Program Kecemerlangan Mahasiswa Sallahualaihi Wasalam Subhanahu wa Taala Statistic Package For Social Science Tanpa Tahun Universiti Teknologi Malaysia Peratus PRIMA: S.W.

112 B C Pengesahan Status Pelajar Surat Pengesahan Status Pelajar Untuk Ke Perpustakaan Universiti Malaya 117 118 D E Jadual Penentuan Saiz Sampel Gambar-gambar Kolej 10 119 120 . UTM.xvii SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT A Soal selidik Pembangunan Sahsiah Pelajar Dan Peranannya Dalam Pencegahan Masalah Gejala Sosial: Satu Kajian Di Kolej 10.

merupakan yang terbaik dan sempurna. Ini terbukti dengan Firman Allah dalam surah at-Tin ayat 4 : .1 BAB I PENDAHULUAN 1. Sesungguhnya manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik kejadian. Ia meliputi seluruh kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lain di muka bumi Allah ini. Islam menggariskan undang-undang ataupun peraturan yang sempurna dan lengkap tanpa cacat cela bagi manusia untuk menjalani kehidupan seharian di muka bumi ini sebagai khalifah Allah. pentadbir dan penjaga alam ciptaan Allah Yang Maha Esa ini. Khalifah yang dimaksudkan di sini ialah sebagai pemelihara.0 Pengenalan Islam merupakan sebuah agama yang syumul dan lengkap. Segala apa peraturan atau undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah untuk manusia. Ini kerana Islam ia telah meliputi seluruh aspek kehidupan baik di dunia ataupun di akhirat.

Inilah yang dikatakan dimensi akhlak dalam Islam. Seseorang yang mempunyai akhlak yang tinggi akan di pandang tinggi oleh Allah S. Manusia dianugerahkan dengan kelebihan akal berbanding dengan makhlukmakhluk ciptaan Allah yang lain.T. Aroff.2 ∩⊆∪ 5ΟƒÈθø)s? Ç⎯|¡ômr& þ’Îû z⎯≈|¡ΣM}$# $uΖø)n=y{ ô‰s)s9 Maksudnya : “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. daripadanya melahirkan tingkah laku yang mudah dicerna (Abdul Rahman Md.T. Begitu juga dalam pendidikan Islam.W.W. Apabila membicarakan tentang moral ia juga mempunyai kaitan yang rapat dengan akhlak. 1997 : 77). Menurut al-Ghazali akhlak ialah “Satu gambaran daripada keadaan dalam diri yang telah sebati. iaitu zahir dan batin. Manakala manusia yang berakhlak rendah akan dipandang hina di sisi Alah S. Akhlak dalam Islam menitikberatkan dasar keseimbangan antara tuntutan jasmani dan rohani serta kebaikan dunia dan akhirat. kandungan nilai akhlak dan moral serta kesopanan adalah jiwa pendidikan dalam Islam . Manakala keseimbangan di antara dunia dengan akhirat dapat memastikan bahawa manusia benar-benar berfungsi sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi Allah ini. Oleh yang demikian manusia mestilah mempunyai keseimbangan dari segi jasmani dan rohani bagi menjadi manusia yang terbaik untuk menjaga bumi Allah ini. Dengan akhlak kita dapat membezakan seseorang itu yang mana baik dan yang mana buruk. Manusia dan moral ialah dua elemen yang tidak boleh dipisahkan.” (Surah at-Tin : 4) Ini sangatlah bertepatan bahawa manusia merupakan khalifah di muka bumi Allah.

Inilah yang dijadikan asas kepada proses reformasi pembangunan manusia ke arah melahirkan warganegara yang mempunyai ketulusan.3 itu sendiri (Syamsi Jamaluddin. 2002 : 3). Agama seumpama roh bagi akhlak. emosi dan jasmani menerusi perspektif Islam (Ahmad Mohd Salleh. gengsterisme. menumbuhkan dan menyegarkan akhlak sebagaimana air menyuburkan tanaman. agama membaja. Memetik katakata pemimpin India yang terkenal Mahatma Gandhi yang menjelaskan tentang kepentingan pendidikan akhlak dengan katanya “Sesungguhnya agama dan kemuliaan akhlak ialah satu perkara yang tidak dapat dipisahkan dan tak mungkin terpisah satu dari yang lain. ganja. pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Kedua-duanya adalah merupakan kesatuan yang tidak boleh terbahagi. dadah. 2000 : 5). vandalisme. nilainilai peradaban masyarakat semakin mundur tidak sejajar dengan pembangunan ekonomi Malaysia. mencuri. Dalam usaha mengejar arus kemodenan dan kemajuan seiring dengan cabaran globalisasi dan wawasan 2020. 1. lepak dan . rohani. Oleh kerana remaja merupakan golongan yang akan menjadi pelapis negara ini maka perkara ini tidak boleh dipandang sebagai perkara yang remeh.1 Latar Belakang Masalah Malaysia merupakan sebuah negara yang paling pesat membangun jika dibandingkan dengan negara-negara membangun yang lain. 1997 : 118). keseimbangan dan kesepaduan sahsiah dari segi intelek.” (Ab. Dewasa ini kita telah diterjah oleh pelbagai masalah atau kes-kes gejala sosial yang berlaku di dalam masyarakat terutamanya pada golongan remaja. Akhlak pula adalah udara bagi roh. Gani Jalil.. Pelbagai masalah-masalah sosial yang dilakukan oleh golongan ini seperti buli. menghidu gam. Dalam ungkapan lain.

Ibu bapa yang sibuk dengan urusan kerja masing-masing. Masalah gejala sosial ini bukan sahaja berlaku di kalangan pelajar-pelajar sekolah malah lebih menyedihkan lagi ia berlaku juga di kalangan pelajar-pelajar universiti-universiti awam atau swasta di negara kita. Dengan adanya teknologi terkini para remaja juga boleh membuka internet dengan hanya menggunakan telefon bimbit mereka sendiri. tiada masa untuk memberikan sepenuh perhatian kepada anak-anak mereka. Para remaja mudah mendapat pengetahuan atau informasi yang negatif. Hanya dengan membuka internet dan klik sahaja mana-mana laman yang mereka suka. Ini kerana sistem pendidikan sekarang tidak mampu dan hampir gagal membentuk seorang pelajar yang berjaya dan berakhlak mulia (Ahmad Redzuan Mohd Yunus. tidak kira media cetak atau media elektronik. pengaruh persekitaran dan lain-lain. Jadi tidak hairanlah gejala sosial ini tumbuh bak cendawan selepas hujan selaras dengan kemajuan dalam masyarakat dan sentiasa bertukar mengikut perkembangan semasa (Rosinah Ali. Masalah ini boleh memberikan impak yang negatif kepada negara kita. Faktor-faktor lain. Kepincangan institusi kekeluargaan juga menjadi faktor masalah gejala sosial ini. Budaya-budaya kuning dari barat dengan mudah memasuki negara kita melalui pengantaraan media. Ini kerana mereka adalah merupakan golongan yang bakal menjadi pemimpin dan mencorakkan negara mengikut acuan mereka sendiri. maka dikhuatiri negara kita akan dipimpin oleh golongan yang bakal merosakkan negaranya sendiri. ialah berpunca daripada kesan dunia tanpa sempadan. Faktor-faktornya seperti kelalaian ibu bapa. 2000 : 135) . Jika masalah ini semakin melarat maka ia akan memberikan satu implikasi yang negatif kepada negara dan bangsa kita. 2003 : 5). Masalah ini berlaku mungkin disebabkan banyak faktor. kelemahan sistem pendidikan. bentuk atau cara sistem pendidikan seharusnya ditinjau kembali secara saksama dan jujur.4 bermacam-macam lagi. Di masa kini. Jika beginilah sikap mereka yang sering melakukan masalahmasalah sosial.

jasmani. Pembangunan sahsiah penting dalam membina satu generasi pelapis yang bakal memimpin negara di masa akan datang. emosi. rohani dan intelek yang berpandukan ajaran al-Quran dan Sunnah. Konsep pembangunan sahsiah pelajar berkait rapat dengan konsep pembangunan manusia. Pembangunan yang dilakukan perlulah seiring dari semua aspek iaitu aspek jasmani. Ia mengisi seluruh aspek bagi setiap pelajar sama ada dalam aspek rohani. jika dibiarkan marak tanpa kawalan sudah tentu mengundang padah yang lebih buruk. 1998 : 2). Kita janganlah mengambil sikap menunggu sehingga keadaan menjadi serius baru tindakan mahu diambil kerana dikhuatiri apabila sampai ke peringkat itu kelak. Ini kerana pelajar merupakan sebahagian daripada manusia (Abd Jalil Bin Borham. intelek dan emosi pelajar. Pelbagai usaha yang dilakukan bagi melaksanakan program pembangunan sahsiah pelajar bagi mencegah masalah-masalah sosial yang berlaku pada masa kini. malah ia semakin parah. Maka mereka perlu mempunyai keupayaan untuk mengimbangi pembangunan sahsiah yang sempurna sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran agama dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat dengan pembangunan intelektual merupakan kejayaan kepada masyarakat dan negara (Abd Jalil Bin Borham. mencemaskan dan menghantui pelbagai pihak. segala-galanya mungkin sudah terlambat. Ibarat api dalam sekam. Pembangunan sahsiah ini perlu bagi pelajar khususnya pelajar-pelajar di universiti kerana ia merupakan satu wadah pengisian dalam kehidupan mereka. 1998 : 1).5 Masalah yang dihadapi belum dapat di selesaikan. . Oleh kerana para remaja atau pelajar khususnya mahasiswa-mahasiswa di universiti merupakan aset yang amat penting bagi kecemerlangan negara pada masa akan datang.

Pengkaji memilih Kolej 10 sebagai bahan kajian untuk mengkaji apakah persepsi pelajar terhadap aktiviti dan program pembangunan sahsiah dapat mencegah masalah gejala sosial.6 1. dan pihak ibu bapa pelajar. Johor (UTM). kajian-kajian lepas.2 Pernyataan Masalah Kajian ini dilakukan memandangkan pelbagai masalah-masalah sosial yang melanda di kalangan pelajar-pelajar di Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta khususnya pelajar-pelajar di Universiti Teknologi Malaysia. Masalah sosial yang berlaku semakin parah dan membingungkan semua pihak terutamanya pihak Hal Ehwal Pelajar (HEP). Ini memandangkan kajian mengenai Pembangunan Sahsiah di kolej ini belum pernah dilakukan oleh sesiapa sama ada di kalangan pelajar atau pun pensyarah. pihak pentadbiran Kolej dan Pengetua Kolej. . Selain itu ia juga mengkaji faktor-faktor penglibatan pelajar dalam program pembangunan sahsiah di Kolej 10 dan kesan-kesan pembangunan sahsiah pelajar dalam pencegahan masalah gejala sosial di Kolej 10. Skudai. kertas kerja yang lalu. internet dan maklumat dari pihak kolej itu sendiri. Pelajar-pelajar yang berlatar belakangkan pencapaian akademik yang cemerlang sepatutnya tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan atau masalah-masalah sosial yang boleh mencemarkan status mereka sebagai pelajar universiti. Maklumat awal mengenai kajian yang akan dilakukan ini diperoleh daripada buku-buku. Kajian mengenai Pembangunan Sahsiah ini dilakukan di Kolej 10 Universiti Teknologi Malaysia.

3 Persoalan Kajian Berdasarkan permasalahan di atas.1 Apakah persepsi pelajar terhadap program-program dan aktiviti-aktiviti pembangunan sahsiah pelajar di Kolej 10 dapat mengurangkan masalah gejala sosial? 1.2 Apakah faktor-faktor penglibatan pelajar dalam program pembangunan sahsiah di Kolej 10? 1.3.3 Apakah kesan-kesan pembangunan sahsiah pelajar dalam pencegahan masalah gejala sosial di Kolej 10? 1. persoalan kajian penyelidikan ialah : 1.4 Objektif Kajian Tujuan kajian ini ialah : 1.3.3. .2 Mengenal pasti faktor-faktor penglibatan pelajar dalam program pembangunan sahsiah di kolej 10. 1.7 1.3.3.1 Menjelaskan persepsi pelajar terhadap program-program dan aktivitiaktiviti pembangunan sahsiah pelajar di Kolej 10 dapat mengurangkan masalah gejala sosial.

3. .3 Kesan-kesan pembangunan sahsiah pelajar dalam pencegahan masalah gejala sosial di kolej 10.8 1.