You are on page 1of 1

1.

alhamdu lillaahi alladzii anzala ‘alaa ‘abdihi alkitaaba walam yaj’al lahu ‘iwajaan

2. qayyiman liyundzira ba/san syadiidan min ladunhu wayubasysyira almu/miniina alladziina


ya’maluuna alshshaalihaati anna lahum ajran hasanaan

3. maakitsiina fiihi abadaan

4. wayundzira alladziina qaaluu ittakhadza allaahu waladaan

5. maa lahum bihi min ‘ilmin walaa li-aabaa-ihim kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim in
yaquuluuna illaa kadzibaan

6. fala’allaka baakhi’un nafsaka ‘alaa aatsaarihim in lam yu/minuu bihaadzaa alhadiitsi asafaan

7. innaa ja’alnaa maa ‘alaa al-ardhi ziinatan lahaa linabluwahum ayyuhum ahsanu ‘amalaan

8. wa-innaa lajaa’iluuna maa ‘alayhaa sha’iidan juruzaan

9. am hasibta anna ash-haaba alkahfi waalrraqiimi kaanuu min aayaatinaa ‘ajabaan

10. idz awaa alfityatu ilaa alkahfi faqaaluu rabbanaa aatinaa min ladunka rahmatan wahayyi/ lanaa
min amrinaa rasyadaan