You are on page 1of 13

Kelas X

PETUNJUK KHUSUS

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan menghitamkan bulatan pada huruf A, B, C, D
atau E pada lembar jawaban yang tersedia!
1. Terbentukmya bangsa didasari oleh adanya kesamaan nasib akan derita dan keberuntungan
yang sama sehingga orang dengan nasib sama akan merasa sebagai suatu bangsa. Pengertian
bangsa ini disampaikan oleh . . . .
a. F. Ritzel d. Otto Bauer
b. Hans Kohn e. Ir. Soekarno
c. Ernest Renan
2. Paul Leband dan George Jellineck adalah tokoh pelopor teori kedaulatan . . . .
a. Tuhan d. hukum
b. Raja e. negara
c. rakyat
3. Negara adalah organisasi kesusilaan yang timbul sebagai sintesis antara kemerdekaan
individu dan kemerdekaan universal. Pengertian negara ini disampaikan oleh . . . .
a. Hans Kelsen d. Robert Mac. Iver
b. Hegel e. Roger H. Soltau
c. J. J. Rousseau
4. Pembentukan negara baru yang dimulai dengan adanya daerah kosong yang dihuni oleh
sekelompok manusia disebut . . . .
a. Separation d. innovation
b. Occupattie e. anexatie
c. fusi
5. Salah satu fungsi Megara secara umum adalah dasar negara bagi partisipasi warga negara
yang artinya . . . .
a. Menjadi landasan untuk menuntut pemerintah
b. Dasar bagi warga negara untuk menggunakan hak dan kewajibannya
c. Dasar bagi [pemerintah untuk membatasi peran serta warga negara
d. Dasar bagi warga negara untuk menolak kebijakan pemerintah
e. Landasan bagi warga negara untuk menentang peraturan yang tidak sesuai dengan
kehendak rakyat
6. Pembentukan negara Mesir dari delta sungai Nil merupakan pembentukan negara dengan
cara . . . .
a. Anexatie d. accesie
b. Cessie e. occupation
c. proclamation
7. Contoh negara yang berbentuk kesatuan adalah . . . .
a. Jepang, Italia, dan Filipina d. Jepang, Malaysia, dan Swiss
b. Filipina, Malaysia, dan Jepang e. Swiss, Jepang, dan Malaysia
c. Amerika Serikat, Jepang, Malaysia
8. Hak asasi manusia adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam
konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Pergantian hak asasi manusia ini
disampaikan oleh . . . .
a. Mirriam Budiardjo d. Franz Magnis Suseno
b. John Locke e. A. J. M. Milne
c. Austin Renney
9. Hukum privat dan hukum publik adalah penggolongan hukum berdasarkan . . . .
a. Bentuknya d. sifatnya
b. Fungsinya e, isi masalahnya
c. Waktu berlakunya
10. Salah satu fungsi konstitusi adalah fungsi simbolik sebagai pemersatu (symbol of unity)
sebagai rujukan identitas dan keagungan. Hal ini merupakan pendapat dari . . . .
a. Herman Heller d. jimly Asshidqqie
b. K. C. Wheare e. David Easton
c. C. F. Strong
11. Lembaga yang bertugas melakukan penangkapan dan penahanan adalah . . . .
a. Panitera d. kepolisian
b. Hakim e. jaksa penuntut umum
c. advokat
12. Berikut yang bukan merupakan sebuah terjadinya korupsi menurut Syed Husein Alatas
adalah . . . .
a. Perubahan radikal d. kurangnya pendidikan
b. Bencana alam e. struktur pemerintahan
c. kemiskinan
13. Seorang WNA yang tinggal di Indonesia selama . . . tahun tidak berturut-turut dapat
mengajukan permohonan menjadi WNI.
a. 6 d. 9
b. 7 e. 10
c. 8
14. Prosedur pelaksanaan peradilan diawali dengan . . . .
a. Penyidikan d. penahanan
b. Penyelidikan e. mengadili
c. penuntutan
15. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999, hak untuk berkeluarga terdapat didalam pasal . . . .
a. 9 d. 12
b. 10 e. 13
c. 11
16. Pemberian saran kepada para pihak untuk melesaikan sengketa melalui pengadilan adlah
pelaksanaan fungsi Komnas HAM, yaitu fungsi . . . .
a. Kajian d. mediasi
b. Pemantauan e. penelitian
c. penyuluhan
17. Persamaan kedudukan warga negara untuk mendapatkan jaminan keadilan dan kesejahteraan
social terdapat pada pasal . . . .
a. 30 d. 33
b. 31 e. 34
c. 32
18. Konstitusi bertujuan menjaga keseimbangan antara ketertiban, kekuasaan, dan kebebasan.
Penyataan tersebut disampaikan oleh . . . .
a. Maurice Haurio d. Jimly Asshidiqqie
b. Bagir Manan e. Hamid S. Attamimi
c. Karl Loeweinstein
19. Berikut tidak termasuk sistem politik menurut Alfian adalah . . . .
a. Sistem politik otoriter d. sistem politik demokrasi
b. Sistem politik anarki e. sistem politik demokrasi dalam transisi
c. Sistem politik legalitas
20. Hak warga negara untuk mendidirikan suatu organisasi merupakan hak yang termuat dalam
UUD 1945 pada pasal . . . .
a. 26 d. 29
b. 27 e. 30
c. 28
21. Berikut yang bukan merupakan tujuan konstitusi adalah . . . .
a. Mengawasi kekuasaan politik
b. Melepaskan control kekuasaan dari penguasa
c. Membatasi partisipasi rakyat dalam pemerintahan
d. Mengawasi pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan
e. Membatasi kekuasaan politik
22. Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum adalah hak dalam aspek . . . .
a. Publik d. politik
b. Privat e. hukum dan pemerintahan
c. sosial
23. Salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pearganegaraan RI yang paling tepat adalah
....
a. Telah berusia 14 tahun
b. Telah tinggal selama 6 tahun berturut-turut
c. Telah tinggal 10 tahun tidak berturut-turut
d. Sudah mempunyai penghasilan tetap
e. Mempunyai prestasi diri
24. Slah satu wewenang presiden selaku kepala pemerintahan adalah . . . .
a. Mengangkat duta dan konsul
b. Menetapkan peraturan pemerintah
c. Menyatakan keadaan bahaya
d. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA
e. Memeberi amesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
25. Pernyataan berikut yang merupakan pernyataan makna alinea ketiga Pembukaan UUD 1945
adalah . . . .
a. Mengungkapkan suatu dalil objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan peri keadilan
b. Mengandung suatu pernyataan objektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk
membebaskan diri dari penjajahan
c. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan
d. Memuat motivasi spiritual yang luhur serta suatau pengukuhan dari proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945
e. Menyatakan asas politik negara
26. Sesuai dengan asas persamaan derajat, perniakahan campuran akan mengakibatkan . . . .
a. Anak yang dilahirkan tidak mempunyai kewarganegaraan
b. Anakanya yang dilahirkan mempunyaibanyak kewarganegaraan
c. Baik suami maupun istri tetap pada kewarganegaraannya semula
d. Suami mengikuti kewarganegaraan istri
e. Istri mengikuti kewarganegaraan suami
27. Berdaarkan rasa kesatuan hukum berstatus kewarganegaraan setelah menikah didasarkan
pada . . . .
a. Kewarganegaraan orang tuanya
b. Salah satu pihak
c. Boleh memilih salah satu kewarganegaraan
d. Kewarganegaraan sebelum menikah
e. Menggunakan kewarganegaraan ganda
28. Keadilan yang menjadi warga negara sebab keadilan tersebut didekretkan melalui suatu
kekuasaan khusus disebut keadilan . . . .
a. Komutatif d. kodrat alam
b. Distritif e. legal
c. konsensional
29. Sistem politik merupakan interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosail
sehimgga milai - nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Pergantian sistem
politik ini disam[aikan oleh . . . .
a. David Easton d. Jack C. Plano
b. Sukarna e. Sri Sumantri
c. Robert Dahl
30. Berikut yang merupakan penggolongan partai politik dilihat dari orientasinya adalah . . . .
a. Partai afeksi, partai kepentingan, dan partai ideologi
b. Partai afeksi, partai kepentingan, dan partai progresif
c. Partai progresif, partai konservatif, dan partai kader
d. Partai kader, partai konservatif, dan partai afeksi
e. Partai progresif, partai kepentingan, dan partai kader

B. Uraian
31. Jelaskan Fungsi negara social improvement!
32. Sebutkan 3 dampak korupsi bidang politik!
33. Sebut dan jelaskan macam-macam partai dilihat dari orientasinya!
34. Tuliskan bunyi pokok pikiran keempat Pembukaan UUD 1945!
35. Sebutkan macam-macam partai dilihat dari sikapnya!
Kelas XI
PETUNJUK KHUSUS

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan menghitamkan bulatan pada huruf A, B, C, D
atau E pada lembar jawaban yang tersedia!

1. Pengertian budaya politik menurut Allan R. Ball, adalah . . . .


a. Budaya politik adalah susunan yang terdiri atas sikap kepercayaan, emosi dan nilai=nilai
masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik
b. Budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan
pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama, sebuah pola orientasi-orientasi
terhadap obyek-obyek politik
c. Budaya politik yaitu terdapatnya satu perangkat yang meliputi seluruh-seluruh nilai-nilai
politik yang terdapat diseluruh bangsa
d. Budaya politik diartikan sebagai pola tingkah laku individu dan orientasi terhadap
kehidupan politik yang dihayati oleh anggota dalam satu sistem
e. Budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai yang terdiri dari ide, pengetahuan,
adat istiadat, takhayul, mitos
2. Budaya politik di Indonesia memiliki ciri adanya pemilahan secara tegas antara penguasa dan
rakyat kebanyakan. Fenomena ini lazim disebut dengan . . . .
a. Patronase d. hirarki ketat
b. Patrimonialistik e. pragmatis
c. paternalistik
3. Partai politik berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak
yang berkonflik. Hal ini berarti partai politik berfungsi sebagai . . . .
a. Sosialisasi politik d. komunikasi politik
b. Rekuitmen politik e. pengendali/pengatur konflik
c. Partisipasi politik
4. Clifford Geertz, seorang antropologi Amerika, menyebutkan tradisi selamatan merupakan
salah satu contoh ciri khas masyarakat dengan budaya politik . . . .
a. Abangan d. parochial
b. Santri e.campuran
c. priyayi
5. Berikut ini bukan prinsip-prinsip demokrasi adalah . . . .
a. Ketertiban warga negara dalam pembuatan keputusan politik
b. Persamaan diantara warga negara
c. Kebebasan yang sebebas-bebasnya
d. Supremasi hukum
e. Pemilu berkala
6. Setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi kemandirian yang kuat tanpa
menggantungkan pada negara atau lembaga-lembaga atau organisasi yang lain. Hal ini
merupakan ciri masyarakat madani, yaitu . . . .
a. Kesukarelaan
b. Keswasembadaan
c. Kemandirian
d. Keterkaitan nilai-nilai yang disepakati bersama
e. Harga diri
7. Berikut ini pasangan calon presiden dan clon wakil presiden pada pemilihan umum pada
tahun 2004, adalah . . . .
a. Susilo Bambang Yudoyono – Jusuf Kalla
b. Susilo Bambang Yudoyono – Boediono
c. Susilo Bambang Yudoyono – Prabowo
d. Megawati – Hamzah Haz
e. Joko Widodo – Jusuf Kalla
8. Berikut ini contoh sikap terhadap putusan musyawarah adalah . . . .
a. Menerima dan melaksanakan hasil kesepakatan
b. Menempatkan diri untuk tetap setuju pada putusan
c. Menerima putusan dengan syarat tertentu
d. Menerima tetapi tidak mau melaksanakan keputusan
e. Tidak mau menerima karena bukan ususlan kita
9. Keadilan yang memeberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding
dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya, disebut keadilan . . . .
a. Protektif d. distributif
b. Kreatif e. komutatif
c. Vindikatif
10. Berikut ini bukan akibat atau dampak yang ditimbulkan oleh pemerintahan yang tidak
transparan adalah . . . .
a. Timbulnya berbagai penyimpangan diberbagai kehidupan
b. Dapat menimbulkan disintegrasi bangsa
c. Kehidupan negara yang tidak berdemokratis
d. Kehidupan pers yang bebas
e. Terjadinya pelanggaran HAM
11. Hubungan internasional dapat diartikan sebagai segala macam hubungan anatr bangsa dan
kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia. Pendapat ini dikemukakan oleh . . . .
a. Aristoteles d. Mochtar Kusumaatmadja
b. Grayson Kirk e. suwardi Wiriatmadja
c. Grotius
12. Hubungan internasional menjadi penting bagi suatu negara karena . . . .
a. Ingin menjadi bangsa yang berkuasa
b. Ingin menunjukkan bahwa bangsanya lebih tinggi derajatnya
c. Tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri
d. Agar mendapat pinjaman dari negara lain
e. Ingin menjadi negara maju
13. Kegiatan politik yang dilakukan untuk mempengaruhi negara tertentu dan memastikan bahwa
pandangan atau kepentingan suatau negara dapat tersampaikan, disebut . . . .
a. Negoisasi d. ratifikasi
b. Lobi e. konsultasi
c. Diplomasi
14. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar anggota masyarakat bangsa-
bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Pendapat ini adalah makna
perjanjian internasional menurut . . . .
a. Dr. B. Schwar Zen Berger d. UU No. 24 tahun 2006
b. Mochtar Kusumaatmadja e. Konvensi Wina
c. Oppenheimer-Lauterpacht
15. Perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dan merupakan perjanjian paling
formal, disebut . . . .
a. Treaty d. agreement
b. Convention e. statute
c. Protocol
16. Berikut ini urutan pembuatan perjanjian internasional yang benar adalah . . . .
a. Pengesahan, perundingan, penandatanganan
b. Penandatanganan, perundingan, pengesahan
c. Perundingan, penandatanganan, pengesahan
d. Perundingan, pengesahan, penandatanganan
e. Pengesahan, penandatanganan, perundingan
17. Pengesahan (ratifikasi) suatu perjanjian internasional biasanya dilakukan oleh . . . .
a. Menteri Luar Negeri d. MPR
b. Perdana Menteri e. Presiden atas persetujuan DPR
c. DPR atas persetujuan presiden
18. Keseluruhan kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam
hubungannya dengan negara lain, adalah pengertian dari . . . .
a. Diplomasi dalam arti smepit d. Unilateralisme
b. Diplomasi dalam arti luas e. Multiteralisme
c. Propaganda
19. Tingkat tertinggi dari perwakilan diplomatic suatu negara adalah . . . .
a. Ambassador d. charge of affair
b. Gerzant e. atase
c. Menteri residen
20. Salah satu perbedaan antara perwakilan diplomatic dan perwakilan konsuler adalah tugasnya.
Tugas perwakilan diplomatic adalah mengurusi masalah . . . .
a. Politik d. ekonomi
b. Social e. pendidikan
c. Budaya
21. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi perwakilan diplomatic menurut Konggres Wina
1961 pasal 3, adalah . . . .
a. Mewakili negara pengirim di negara penerima
b. Memelihara hubungan persahabatan antar kedua negara
c. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima
d. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima
e. Melaksanakan pengamatan, penilaian, dan pengawasan
22. Organisasi Internasional (1983) mendefinisikan internasional sebagai suatu truktur formal
dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah
dan nonpemerintah) dari duat atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mengejar
kepentingan bersama para anggotanya. Pendapat ini disampaikan oleh . . . .
a. Aristoteles d. mochtar Kusumaatmadja
b. Mirriam Budiardjo e. Plato
c. Clive Archer
23. Organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara penghasil minyak adalah . . . .
a. APEC d. ASEAN
b. OPEC e. MEE
c. PBB
24. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan PBB adalah . . . .
a. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional
b. Memajukan hubungan persahabatan anatra bangsa berdasarkan asas-asas persamaaan
derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara
lain
c. Menggalang kekuatan-kekuatan negara-negara adidaya
d. Mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan internasional dalam
bidang ekonomi, social, kebudayaan, dan kemanusiaan
e. Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam merealisasikan tujuan
25. Berikut ini bukan peran Indonesia dalam ASEAN adalah . . . .
a. Indonesia sebagai salah satu pemakarsa lahirnya ASEAN
b. Indonesia berkali-kali sebagai tempat KTT ASEAN
c. Indonesia menengahi permasalahan Filipina dan Suku Moro
d. Indonesia meredamkan persengketaan di Kamboja dengan mengadakan JIM (Jakarta
Informal Meeting)
e. Indonesia mengirimkan bantuan persenjataan untuk mengatasi pemberontakan di salah
satu negara
26. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan ASEAN adalah . . . .
a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan social, dan pengembangan kebudayaan
di kawasan Asia Tenggara
b. Meningkatan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan
tertib hukum
c. Meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, social, budaya, teknik,ilmu
pengetahuan, dan administrasi
d. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian
e. Menggalang kekuatan militer negara-negara Asia Tenggara untuk mengahdapi negara-
negara barat
27. Bentuk kerjasama antar Indonesia dengan Kanada di bidang pembangunan merupakan
contoh kerja sama . . . .
a. Bilateral d. internasioanl
b. Multilateral e local
c. Regional
28. Berikut ini bukan manfaat bagi Indonesia menjadi anggota ASEAN adalah . . . .
a. Menjamin keamanan internasioanl
b. Meningkatkan ketahanan nasional
c. Memperlancar proses pembangunan nasional
d. Menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara
e. Mudah mendaptkan pinjaman
29. Perjanjian internasional anatar Indonesia dan Tiongkok pada tanggal 22 April 1955, tentang .
...
a. Dwi kewarganegaraan d. hak politik
b. Ekstradisi e. anti apartheid
c. Batas landas kontinen
30. Hukum yang berlaku untuk seluruh amnesia atas dasar hukum bersama adalah makna hukum
internasional menurut . . . .
a. Grotius d. Hackwort
b. Starke e. Ransisco Suarez
c. Brierly
31. Negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang ayng ada diwilayahnya.
Asas ini dalam hukum internasional disebut asas . . . .
a. Territorial d. kedaulatan
b. Kebangsaan e. persamaan
c. Kepentingan umum
32. Sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber hukum paling utama
memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dapat dipergunakan oleh Mahkamah
Internasional dalam memutuskan sengketa internasional adalah pendapat . . . .
a. Brierly d. Hans Kelsen
b. Huge de Groot e. Emmerich Vattel
c. Mochtar Kusumaatmadja
33. Berikut ini bukan subjek hukum internasional adalah . . . .
a. Negara d. organisasi internasional
b. PMI e. doktrin
c. Tahta suci
34. Wewenang Mahkamah Internasional untuk memberikan opini-opini yang bersifat nasihat
disebut . . . .
a. Contentious case d. ratione materiae
b. Advisory opinion e. ratione persone
c. Compulsory jurisdiction
35. Sengketa anatara Indonesia dengan Malaysia sering disebabkan oleh . . . .
a. Perpecahan d. klaim batas wilayah
b. Perbedaan ideologi e. pelanggaran kemanusiaan
c. Senjata nuklir
36. Berikut ini bukan cara-cara damai dalam menyelesaikan sengketa internasional adalah . . . .
a. Agresi d. arbitrasi
b. Konsiliasi e. negoisasi
c. Mediasi
37. JIM (Jakarta Informal Meeting) adalah pertemuan informal dijakarta yang diadakan oleh
Indonesia sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik . . . .
a. Kamboja d. Philipina
b. Vietnam e. Thailand
c. Laos
38. Bitrase merupakan pemyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan penyelesaian sengketa
kepada pihak-pihak lain. Pihak-pihak yang dimaksud adalah . . . .
a. Arbritator d. negotiator
b. Mediator e. aggressor
c. Good offices
39. Mekanisme normal persidangan Mahkamah Internasional dimulai dengan . . . .
a. Pembelaan tertulis d. presentasi pembelaan
b. Penyerahan perjanjian khusus e. keputusan
c. Debat terbuka
40. Keputusan Mahkamah Internasional hanya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-
pihak dan hanya berhubungan dengan perkara khusus saja. Hal ini berdasar pada . . . .
a. Piagam PBB d. Atlantic Charter
b. Konvensi Wina e. Deklarasi Bangkok
c. Statuta Mahkamah Internasional

B. Uraian

41. Sebutkan tipe-tipe budaya politik menurut Drs. Syahrial Syarbaini!


42. Mengapa hubungan internasional penting bagi suatu negara?
43. Tulislah perangkat-perangkat perwakilan diplomatic!
44. Sebutkan sebab-sebab terjadinya sengketa internasional!
45. Jelaskan kewenangan Mahkamah Internasional!