You are on page 1of 2

PERBANDINGAN MAKLUMAT BERKAITAN APEL (A) DAN APEL (C)

PERKARA APEL (A) APEL (C)


Tujuan  Mengiktiraf pembelajaran  Mengiktiraf pembelajaran pelajar tanpa
pelajar tanpa mengambil kira mengambil kira bagaimana dan di
bagaimana dan di mana ianya mana ianya diperoleh bagi TUJUAN
PINDAH KREDIT KURSUS di dalam
diperoleh bagi TUJUAN
program akademik yang diikuti.
KEMASUKAN KE PROGRAM.

Pelantikan  PPT TIDAK PERLU  PPT PERLU MENDAPAT


PPT MEMOHON KELULUSAN KELULUSAN MQA untuk
MQA untuk menerima pelajar melaksanakan APEL(C).
APEL (A).
 PPT Rintis:
i. OUM
ii. WOU
iii. UiTM
iv. Universiti Antarabangsa INTI

Kadar fi yang  KADAR FI yang dikenakan  KADAR FI penilaian yang dikenakan


dibayar oleh kepada pelajar untuk penilaian kepada pelajar untuk APEL(C)
pelajar APEL(A) DITETAPKAN OLEH DITETAPKAN OLEH PPT.
MQA:

1. Sijil/Diploma: RM155
2. Sarjana Muda: RM250
3. Sarjana: RM370

Permohonan  Calon pelajar PERLU  Pelajar PERLU KEMUKAKAN


untuk KEMUKAKAN permohonan permohonan penilaian APEL(C)
penilaian penilaian APEL(A) KEPADA KEPADA PPT
APEL MQA ATAU PUSAT
PENILAIAN APEL

Instrumen  INSTRUMEN PENILAIAN  INSTRUMEN PENILAIAN APEL(C)


Penilaian APEL(A) ADALAH SAMA ADALAH BERBEZA DAN PELBAGAI
untuk satu Malaysia. ANTARA PPT kerana ia bergantung
pada kesesuaian kursus dan pilihan
pelajar/PPT.

Tempoh  TIDAK BERTEMPOH  5 tahun


pelantikan/
kelulusan

1
PERKARA APEL (A) APEL (C)
Syarat asas 1. HANYA UNTUK 1. TERBUKA KEPADA SEMUA
yang perlu WARGANEGARA Malaysia
dipatuhi 2. Lulus penilaian APEL (C)
calon
2. Lulus Ujian Aptitud dan
3. TIADA HAD UMUR MINIMUM
Portfolio ditetapkan
3. ADA HAD UMUR MINIMUM
iaitu:

a) Sijil - 19 tahun
b) Diploma - 20 tahun
c) Ijazah Sarjana Muda - 21 tahun
d) Ijazah Sarjana - 30 tahun
e) Ijazah Kedoktoran - 35 tahun

Rujukan 1. Garis Panduan Amalan Baik: Guidelines To Good Practices: APEL For
Pengakreditan Pembelajaran Credit Award
Berasaskan Pengalaman
Terdahulu
2. Buku Panduan APEL untuk
Pelajar

Pentadbir Bahagian Koordinasi dan Rujukan Bahagian Standard


Urusan Jaminan Kualiti
Penilaian