You are on page 1of 6

Η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF = In Vitro Fertilization) είναι η πιο

συνηθισμένη μέθοδος ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Όπως το


λέει και η λέξη, είναι η γονιμοποίηση έξω από το σώμα: αντί δηλαδή η
γονιμοποίηση του ωαρίου από το σπερματοζωάριο να γίνει στη σάλπιγγα της
γυναίκας, γίνεται στο ειδικό εμβρυολογικό εργαστήριο.
Τα βασικά στάδια της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι:

 Πρόκληση και παρακολούθηση ωοθηκικής διέγερσης


 Ωοληψία
 Λήψη σπέρματος
 Γονιμοποίηση (Κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση ή
Μικρογονιμοποίηση-ICSI)
 Έλεγχος γονιμοποίησης και εμβρυϊκή ανάπτυξη
 Εμβρυομεταφορά

Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος ιατρικώς


υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Διέγερση ωοθηκών
Ωοθηκική διέγερση είναι η τεχνητή διέγερση των ωοθηκών με φάρμακα, με
σκοπό τη δημιουργία περισσοτέρων του ενός ώριμων ωαρίων για
γονιμοποίηση, καλλιέργεια και εμβρυομεταφορά. Δεδομένου ότι φυσιολογικά,
το γυναικείο σώμα αναπτύσσει και ελευθερώνει μόνο ένα ώριμο ωάριο κάθε
μήνα, η ανάπτυξη περισσότερων ωοθυλακίων είναι δυνατή μόνο μετά από τη
χρήση εξωγενώς χορηγούμενων σκευασμάτων (ορμονών) που προκαλούν
ελεγχόμενη υπερδιέγερση των ωοθηκών και άρα ανάπτυξη πολλών
ωοθυλακίων

Κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση


Στις περιπτώσεις που μετά την προετοιμασία του σπέρματος οι παράμετροί
του (συγκέντρωση, κινητικότητα, μορφολογία) βρίσκονται σε φυσιολογικά
επίπεδα, ο εμβρυολόγος, μερικές ώρες μετά την ωοληψία, τοποθετεί
συγκεκριμένο αριθμό ενεργοποιημένων σπερματοζωαρίων σε κάθε τριβλίο
καλλιέργειας που περιέχει τα ωάρια, μέσα στο ειδικό θρεπτικό καλλιεργητικό
υλικό.

Στην κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση δεν πραγματοποιείται άλλη


παρέμβαση. Τα σπερματοζωάρια έρχονται σε επαφή με το ωάριο μόνα τους
και ένα από αυτά διεισδύει μέσα του και το γονιμοποιεί.

Μικρογονιμοποίηση ωαρίων (ICSI)


Στις περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων στο σπέρμα (ολιγοσπερμία,
ασθενοσπερμία, τερατοσπερμία, αζωοσπερμία) ή σε περιπτώσεις
προηγούμενης μη γονιμοποίησης ή φτωχής γονιμοποίησης των ωαρίων με
την κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση εφαρμόζεται η λεγόμενη
μικρογονιμοποίηση (ICSI = Intra Cytoplasmic Sperm Injection). Κατά τη
μικρογονιμοποίηση ο εμβρυολόγος με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού
τοποθετεί το σπερματοζωάριο μέσα στο ωάριο για να γίνει η γονιμοποίηση.
Χρειάζεται μόνο ένα κινητό σπερματοζωάριο ανά ώριμο ωάριο.

Βιοψία όρχεων
Σε περίπτωση αζωοσπερμίας, δηλ. απουσία σπερματοζωαρίων στην
εκσπερμάτιση, αναζητείται η εύρεση σπερματοζωαρίων από διάφορα μέρη
του όρχεως. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές:

 PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration). Η διαδικασία είναι


απλή και δεν απαιτεί χειρουργική τομή. Μία λεπτή βελόνα εισέρχεται στην
επιδιδυμίδα και αναρροφά υγρό το οποίο αναλύεται για την παρουσία
σπερματοζωαρίων.
 MESA (Micro-epididymal Sperm Aspiration). Είναι μικροχειρουργική
τεχνική στην οποία αντί της χρήσης βελόνας γίνεται μία μικρή τομή μέσω
του όσχεος στην επιδιδυμίδα. Το υγρό που συγκεντρώνεται δίδεται για
μικροσκοπική εξέταση.
 TESE (Testicular Sperm Extraction). Στη μικροχειρουργική αυτή
επέμβαση ο προς εξέταση ορχικός ιστός λαμβάνεται είτε χειρουργικά με
διάνοιξη του οσχέου και τομή του όρχεως (TESE), είτε με παρακέντηση
του με πολύ λεπτή βελόνα (TESA-Testicular Sperm Aspiration).

Όλες οι παραπάνω τεχνικές γίνονται κατά κανόνα την ημέρα της ωοληψίας, αν
και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνουν σε προγενέστερο χρόνο και να
ακολουθήσει κατάψυξη του δείγματος.

Μεταφορά βλαστοκύστεων
Όταν η καλλιέργεια των εμβρύων παραταθεί ως την πέμπτη/έκτη ημέρα μετά
την ωοληψία, τα έμβρυα έχουν πάρει τη μορφή της βλαστοκύστης. Το στάδιο
αυτό είναι το τελευταίο εξελικτικό στάδιο του προεμφυτευμένου εμβρύου, πριν
την εμφύτευση του στο ενδομήτριο και τη δημιουργία της κύησης. Ο
σχηματισμός βλαστοκύστης είναι ένδειξη υψηλής δυναμικής ενός εμβρύου και
προϋποθέτει έμπειρους εμβρυολόγους και ιδανικές συνθήκες καλλιέργειας. Τα
έμβρυα μπορούν να μεταφερθούν σε αυτό το στάδιο , ή σε οποιοδήποτε
σημείο πριν από το στάδιο της βλαστοκύστης.

Τα πλεονεκτήματα της εμβρυομεταφοράς βλαστοκύστεων, σε σύγκριση με


εμβρυομεταφορά δεύτερης ή τρίτης ημέρας καλλιέργειας είναι:

 καλύτερη επιλογή εμβρύων


 υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας, λόγω της επιλογής εμβρύων που έχουν
ολοκληρώσει την προεμφυτευτική ανάπτυξη
 μικρές πιθανότητες πολύδυμης κύησης, καθώς μπορεί να μεταφερθεί
μικρότερος αριθμός εμβρύων

Στην Newlife IVF, με τις εξαιρετικές συνθήκες καλλιέργειας εμβρύων που


διατηρούμε, έχουμε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό σχηματισμού βλαστοκύστεων.
Η τελική απόφαση για το αν θα γίνει εμβρυομεταφορά βλαστοκύστεων
παίρνεται την 3η ημέρα, ανάλογα με τον αριθμό και την ποιότητα του
εμβρύων, την ωριμότητα του ενδομητρίου και το ιστορικό του ζευγαριού.

Υποβοηθούμενη εκκόλαψη
Η τεχνική της υποβοηθούμενης εκκόλαψης είναι μία διαδικασία κατά την
οποία, την ημέρα της εμβρυομεταφοράς, ο εμβρυολόγος δημιουργεί μικρές
τομές στο εξωτερικό περίβλημα του εμβρύου (διαφανή ζώνη) για να βοηθήσει
το έμβρυο να εκκολαφθεί από την προστατευτική ζώνη που το περιβάλλει και
να προσκολληθεί στη μήτρα.

Η υποβοηθούμενη εκκόλαψη αναπτύχθηκε για να βελτιώσει τη διαδικασία


εμφύτευσης των εμβρύων. Εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου
αυτό απαιτείται και κρίνεται αναγκαίο από τον εμβρυολόγο (πχ. όταν
παρατηρούνται έμβρυα με παχιές διαφανείς ζώνες, σε αποψυγμένα έμβρυα
κ.α.). Στην Newlife για την υποβοηθούμενη εκκόλαψη χρησιμοποιούμε ειδικό
laser.

Κατάψυξη εμβρύων
Σε πολλά ζευγάρια και ιδιαίτερα σε νέα ζευγάρια, η προσπάθεια της
εξωσωματικής έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών εμβρύων. Έτσι σε
αρκετές περιπτώσεις μετά την εμβρυομεταφορά υπάρχει πλεονάζων αριθμός
εμβρύων καλής ποιότητας που μπορούν να κρυοσυντηρηθούν, ώστε να γίνει
εμβρυομεταφορά σε άλλο κύκλο αργότερα. Επίσης σε μερικές περιπτώσεις η
ποιότητα του ενδομητρίου ή η σοβαρής μορφής υπερδιέγερση των ωοθηκών
δεν επιτρέπουν την εμβρυομεταφορά, οπότε και είναι απαραίτητη η
κρυοσυντήρηση των εμβρύων.

Στην Newlife η κρυοσυντήρηση εμβρύων γίνεται με την τεχνική της


υαλοποίησης, καθώς μ’ αυτήν πετυχαίνουμε εξαιρετικά ποσοστά επιβίωσης
(95-100%). Το ζευγάρι μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κρυοσυντηρημένα
έμβρυα για μια μελλοντική κύηση, χωρίς να απαιτείται εκ νέου φαρμακευτική
διέγερση των ωοθηκών και ωοληψία, παρά μόνο προετοιμασία του
ενδομητρίου και εμβρυομεταφορά.

Παγκοσμίως, η κρυοσυντήρηση ανθρώπινων εμβρύων έχει αποδειχθεί ότι


είναι μια επιτυχημένη διαδικασία και δεν υπάρχουν αναφορές αύξησης
συγγενών ανωμαλιών από εγκυμοσύνες που επετεύχθησαν μέσω αυτής της
διαδικασίας.

Εμβρυομεταφορά
Εμβρυομεταφορά είναι η μεταφορά στην κοιλότητα της μήτρας των
γονιμοποιημένων ωαρίων που έχουν εξελιχθεί φυσιολογικά κατά την
καλλιέργειά τους στο εργαστήριο. Αυτό γίνεται 2,3 ή 5 μέρες μετά την
ωοληψία. Είναι ανώδυνη διαδικασία που δεν απαιτεί χορήγηση αναλγησίας
και γίνεται με υπερηχογραφική καθοδήγηση.

Μια σημαντική απόφαση που θα πρέπει να πάρει το ζευγάρι είναι ο αριθμός


των μεταφερόμενων εμβρύων. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (Ν 3305/2005
και ΦΕΚ 2589/29-9-2014) καθορίζεται ο αριθμός των μεταφερόμενων
εμβρύων σε επιμέρους ομάδες, ανάλογα με την ηλικία και τις ιατρικές
ενδείξεις, ως εξής:

 Σε γυναίκες κάτω των 35 ετών, επιτρέπεται να μεταφέρονται ένα ή δύο


έμβρυα από δικά τους ωάρια.
 Σε γυναίκες άνω των 35 ετών και κάτω των 40, επιτρέπεται να
μεταφέρονται δύο έμβρυα από δικά τους ωάρια στον πρώτο και δεύτερο
κύκλο και τρία στον τρίτο και κάθε επόμενο κύκλο.
 Σε γυναίκες ηλικίας 40 ετών επιτρέπεται να μεταφέρονται τρία έμβρυα
από δικά τους ωάρια.
 Σε γυναίκες ηλικίας άνω των 40 ετών επιτρέπεται να μεταφέρονται
τέσσερα έμβρυα από δικά τους ωάρια.
 Στην περίπτωση που τα έμβρυα προέρχονται από δωρεά ωαρίων,
επιτρέπεται να μεταφέρονται μέχρι δύο έμβρυα

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΓΟΝΕΙΣΗ τεχνολογία της


υποβοηθούμενης αναπαραγωγής σήμερα δεν δίνει μόνο λύση στο
πρόβλημα της υπογονιμότητας αλλά προχωρά ακόμη περισσότερο
καθιστώντας πλέον εφικτή τη γέννηση παιδιών από τρεις γονείς
προκειμένου να αποφευχθούν κληρονομούμενα νοσήματα.

Όσο κι αν μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας το πρώτο


υγιές παιδί από τρεις γονείς γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2016 στο
Μεξικό με μία τεχνική την οποία εφάρμοσαν Αμερικανοί επιστήμονες.
Η τεχνική αυτή εφαρμόστηκε προκειμένου να μη μεταβιβαστούν στο
παιδί οι μεταλλάξεις που είχε η μητέρα στο μιτοχονδριακό DNA και οι
οποίες ευθύνονταν για ένα κληρονομούμενο μιτοχρονδριακό νόσημα,
το σύνδρομο Leigh.
Παρότι το πρώτο υγιές παιδί γεννήθηκε με αυτή την τεχνική στο
Μεξικό, σήμερα η μόνη χώρα που έχει δώσει έγκριση για την
εφαρμογή της είναι η Μεγάλη Βρετανία όπου αναμένεται η
αδειοδότηση των κέντρων όπου θα εφαρμόζεται. Την τεχνική με την
οποία γεννιούνται παιδιά από τρεις γονείς παρουσίασε σε ημερίδα
της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης η
σύμβουλος στο Κέντρο Γονιμότητας του Newcastle γιατρός
αναπαραγωγικής ιατρικής με υποειδικότητα τη θεραπεία των
μιτοχονδριακών νοσημάτων, Meenakshi Choudhary.

Πηγή: Γέννηση παιδιού από τρεις γονείς: Eνα σενάριο επιστημονικής


φαντασίας που έγινε πραγματικότητα |
iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/news/296212/gennisi-paidioy-
apo-treis-goneis-ena-senario-epistimonikis-fantasias-poy-
egine#ixzz4XHNpFa8X
Σήμερα υπάρχουν δυο διαφορετικές μέθοδοι εφαρμογής της
«τεχνικής τριών γονέων». Η μία είναι αυτή που εφαρμόστηκε από
τους Αμερικανούς επιστήμονες στο Μεξικό, επειδή στις ΗΠΑ δεν είναι
εγκεκριμένη, και η άλλη είναι αυτή για την οποία έχει δοθεί έγκριση
ήδη από το 2015 στη Μεγάλη Βρετανία αλλά δεν έχει εφαρμοστεί
ακόμη γιατί εκκρεμεί η αδειοδότηση από την Αρχη Ανθρώπινης
Γονιμοποίησης και Εμβρυολογίας (HFEA-Human Fertilisation and
Embryology Authority)

Πηγή: Γέννηση παιδιού από τρεις γονείς: Eνα σενάριο επιστημονικής


φαντασίας που έγινε πραγματικότητα |
iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/news/296212/gennisi-paidioy-
apo-treis-goneis-ena-senario-epistimonikis-fantasias-poy-
egine#ixzz4XHOQaPseΣήμερα υπάρχουν δυο διαφορετικές μέθοδοι
εφαρμογής της «τεχνικής τριών γονέων». Η μία είναι αυτή που
εφαρμόστηκε από τους Αμερικανούς επιστήμονες στο Μεξικό, επειδή
στις ΗΠΑ δεν είναι εγκεκριμένη, και η άλλη είναι αυτή για την οποία
έχει δοθεί έγκριση ήδη από το 2015 στη Μεγάλη Βρετανία αλλά δεν
έχει εφαρμοστεί ακόμη γιατί εκκρεμεί η αδειοδότηση από την Αρχη
Ανθρώπινης Γονιμοποίησης και Εμβρυολογίας (HFEA-Human
Fertilisation and Embryology Authority)

Πηγή: Γέννηση παιδιού από τρεις γονείς: Eνα σενάριο επιστημονικής


φαντασίας που έγινε πραγματικότητα |
iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/news/296212/gennisi-paidioy-
apo-treis-goneis-ena-senario-epistimonikis-fantasias-poy-
egine#ixzz4XHOQaPse