You are on page 1of 1

impormatibo

KAHIRAPAN

Ang kahirapan ay ang pangunahing problema ng lahat ng tao, isa ito sa mga mabibigat na suliranin ng ating
bansa. Kahirapan! Saan nga ba ito nagmumula? Ano nga ba ang dahilan kung bakit natin nararanasan ang mga bagay na
ito? Sino ba ang dapat nating sisihin tungkol sa nararanasang kahirapan ng ating bansa?

Ayon sa aking nakalap na impormasyon mula sa tulong ng internet, sa kasalukuyang panahon, madalas nating
sisihin ang maling pamamalakad ng mga pinuno ng bansa, ngunit ang katanungan ay, “Sila nga ba ang may kasalanan at
dapat sisihin tungkol sa isyung ito o tayong mga Pilipino mismo?’’ sinasabi ng iba, kaya sila nakararanas ng paghihirap ay
dahil sa wala silang trabaho, pero ang totoo, maraming trabaho ang nakalaan, ngunit mapili lang talaga ang mga Pilipino.
Marahil sa panahon ngayon mahirap ang maghanap ng trabaho, ngunit hindi iyon ang sapat na dahilan para tumigil na sa
paghahanap ng trabaho. Ayon dito sa impormasyong nakalap mula sa internet, kailangan nating magsikap upang
mabawasan ang nanunudyong suliranin sa ating bansa. Ito ay mayroong sanhi o dahilan kung bakit natin nararanasan
ang ganitong problema.