28-41-055.

2

el-KARNI, Aid

Mo~es biti najsretnija zena na I [Aid

el-Karni; prijevod Haris Murti6j. - [BuZimj :

Ilum, 2007. - 179 str. ; 20 em

Prijevod djela: You can be the happienest women. - Biljeska 0 piscu: str. 182

ISBN 978-9958-9137-1-6

COBISS.BH-ID 15658246

MOZES BITI NAJSRETNfJA ZENA NA SVIJETlJ

Preveo: Haris M.

Sarajevo, 2007.

IZRECENZI1E

Savremena civilizacija koja danas dominira svijetom, ne samo. da se okrenula od Bozije upute i apsolutno je zanemarila, nego je (ak porekla Boga i proglasila Ga mrtvim, a na Njegovo mlesto pOl)tavHq j~. nouku, tj.ljuds.ki rozurn. U najboljem slucailJ, ako Ga negdje i prlznole, obavezno Ga ({zakljucava» u bogomolje i «zabranjuie» Mu bllo kakav utjecaj na svakodnevni ziyot. Njena svjetovna fllozoflja je da Bog nama pravo mijesqti se u rn..ikrostvari kozmosa, tj. u uredenje zivota na ovom ~~iietu, tvrdecl da je to ekskluzivno i iskliucivo pravo samo covj~ka koji je tu apsolutni gospodar.

Tokvo fllozofija Il1V!"r~~.i je je savremenu dvilizaciju ucinilo [ednostrcnom i civilizacijbm ko]o nije pravilno shvotllc covjekovu prirodu u kojoj je stvoren. Zbog toga ga je, i pored svih materijalnih udobnosti i raskoSi koje mu [e donijela, ucinila nesretnim, nezadovoljnill1, depr~l)ivnim i uplesenlm zbog svo]e neizvjesne buducnosf i nejasne svrhe i smisla svog postolcn]c no ovom svijetu.

Svaka normalna civilizaciia morala bi u sebi involvirati dvlle osnovne komponente: materijalnu i duhovno-morclnu, Duhovno-rnorolno strana [e cuvar i spasonosni poi as nienog materijalna napretka i razvoja. Dakle, civilizacija koja zanemari svolu drugu dimenziju je sama sebi presudila da nestane i bude unlsreno.

Zarazni virusi savremene civilizavije poput: meterijalizma, unitalitarizma i keunzumerizma su toliko pametni i [okl da im se ne rnofe suprotstaviti konvencionalnim lijekovima. Pametni su zbog toga ito udaraju po najslabijim stranama Ijudske

priorode, pa je cllell svijet zorcfen tim virusima.

Probudila je u savremenom covjeku nezajezljive strasti.

za metrijalnim dobrima i uzivanjima, a u isto vrijeme· je ': .t ponlsrllc apoteke u kojima su se mogli naei lijekove zo niih~vo .. smirivanje. Porusila je sve vjerske i moralno-eticke vrijednosti,·

a evrsto stala iza materijalnih prohtijeva i nagona. Na to] nacin su se poremetili parametri vrijednosti i tamijenile teze. Istina [e postal a neistina, a laz istinom. Zlocin je postao prcvdorn- i pr(JyioCnosti, a pravda j pravi_ocnost zlocinom. Haram [e postao halalom, a halal haramom. ljudi se vrednuju

po kolicini imetka i materijlne moci, a ne po mdrolno-etlcklrn vrijednostima humanosti. Porodicn! zivot. _je postao nesto

sto je zaostalo, nazadno i prevazideno a slobdne seksualne veze, homoseksulazim, lezbijstvo i jednospolni brakovi nesto

sto je napredno, kulturno i demokraticno. Od prevelike trke

za stjecanjem osnovnih zivotnih potreba i luksuza covjek

je zaboravi da je covjek, zaboravio [e kako je dosoc no ovaj svijet, zbog cega je na njemu i kudo ide poslije njega? Jednostavno se totatno okrenuo od Allahove upute. A nakon toka" neminovno dolaze posljedice! (eA ona; leo olerene glavu

od Kn;ige Moje, faj ce feskim iivotom iivjefi I na Sudnjem danu cemo ga slijepa proi;vjeti.>J (Tahat 124.)

Danasnji i i pored svih materijalnih i tehnolosklh sredstva

nikada nisu bili nesretniji u svojojpovijesti. Duhovna potreba ne rnofe se nadoknaditi tehnik6m, a niti tehnologijom, nego vjerom, moralom i kuerlm odgojem u zdravoj porodlcl. A nema zdrave porodice bez zdrava odgoja. A nema zdrava odgoja bez ispravne vjere i vjerovanja.

Cinjenica je da su nose porodice danas u opasnosti i prijeti im velika kotcstrofo, a nezaobilazni stub porodice jeste svakako majka. Mnoge dnasnje muslimanke su u depresiji,

ranu.

iii slicnog stiva ima vrlorngl.e preporucolem ovu knjigu sva~oj sestri, kcercl, supruzl. Smotrom daice provo osvjezenje muslimankama na~eQ Molim Uzvlsenoq Allaha, dz.s., da nagrbdi prevodioca, lzdovodo, citaoca i sve one ~oji SlJ nCt pilo ko]] nacin doprinijei njenom stampanju i izdanjuna nos jezik. Amin.

kojim putem da da se izlijecite od bolesti

sposlre na obodvo sVii~tg muslimonske zaje<.:lnice Mozese. s provorn reel no prvo mlesto i u pravom

Bihac: 28. 02. 2007. god.

Prof. dr, Sulejman Topoljak

8

POSVETA

~va~~.i~~slimanld koja je zadovoljna sto je Allah Uzviseni _~ nl~n~()sl:l()darl sto [e Islam njena vjero, a Muhamed o.s. njen poslanik.

Svakoj djevojci koja slijedi stazu istinitui koja nosi poruku iskrenosti.

Svakoj uciteljici ciste duse ko]o svojim rijecima prenosi znanje i vrline.kjljlkjlk

Svckol mclcl koja syoju djecu poduccvc boqobojcznost], slijedenju sunneta i ostalim vrllnomc.

Svakoj zeni koja no svojlm plecima nosi brclne fuge i brige.

~a~~imo se i primimo radosnu vijest 0 rjesenju problema koje nom [e no dohvot ruke, rcdulemo se Alahovoj brizi 0 nama, velikoj nagradi i oprostu grijeha.

9

WOD

Zahvala pripado Allahu Uzvisenom, Gospodaru svie!~~.(l/.i neka je Allahov blagoslov i mir nc njegovog Poslanika, njegove druqove-oshobe i sveone koji go slijede.

Ova knjiga savjetuje musllmenku uziv(l>lJ SVO.IOI vJ;!"~{ .. 1 dobrcclnstvu koje joj je Allah podario. O~(l.d~.~~~l~(l~.~i r(l~.~~n~ vijesti za one koje su ozaloscene, depresivne iIL~e!erec~ne r(l.;~iT

problemima. One poziva muslimanku da sa n(l.~;.(l> b~'.~iT d(l9 •. !Ta i olaksanju nakon tegoba. Ona se obracal1j;i~()m Ulllui.fist.~m srcu govoreci joj do bude strpljiva i da traz.i ~'(l.b~Y\J ~a.~m.:lcl~, ~q ne pati, da bude optimisticna i de se ne p.r(!t~(ll~(i~r ~11.ah je sa nama, On nam [e dovoljan i Allah Uzviseni ce nos zastititi,

Sestro, procitaj ovu knjigu jer u njoj se nclcze [csnl ~%'CI~~ki ajeti, istiniti hadisi, vrijedne ideje, inpirirai\Jc(!tprice illlu~r~st

kojaproizilazi iz pokornosti. ProcitaJ •• ~ .. YLl ..... ~.~.ji~uY ...• ! •...... ~~.i •••• ~~~~ odbaci i najmanje tragove tuge i zalosti, strah(l od n~.cni~rnor(ll

zabrinutosti. Procitaj ovu knjigu keko bi tiporn~"I(l. da~~is!i~syoj um od ClUTTERA iluzija i sejtanskih sap(lta, i .R~kazClI.(l . .!.ieg! .~CI osjecaju mira, vjere, srece I radosti. Neka·ti Allar.~zvis7!li.R~~(lri srecu na ovom i na buducern svijetu i neka te obaspe miloscu jer On je Milostivi, Samilosni.

Ovu knjigu predstavljam kao riznicu punu ideja koje mogu ukrasiti tvoj zivot. U njoj se nalaze prelijepi i istiniti biseri koji prevazilaze briljantnu privlacnost zlata i srebra.

10 ,

Ako posledules ovu knjigu, ne trebos brinuti 0 ovozemdljskim

ukrcsimo, niStavnoj dekoraciji, loznim polovomo iii krClt~~r.f~i~~i i prolaznoj modi. Okiti se ovim rlznlcorno i nosi i nosi ih u svim posebnim prilikoma u zivotu, u svokom momentu srece i rcdostl, po ees, uz Boziju pornoc, i biti najsretnija zena no svljeru,

Put do srece se nalazi u [csno] nauei i dobrom obrazovonju. To se ne moze postlcl citanjem romontlcne fqntcstlke, puneroll1anticnih snovo i vrtoglavih lluzl]o koje citooca odvrocoju od stvarnosti ivode u nove frustracije i depresiju. Uistinu/~!~~IeJ~'rnog9 .0.:zpiljnli3. Uzmimo zo primjer price koje je· naplsolo AgatCl Kristi (J\~Cl.fh,a Cristie) i vidjet cerno do nos .one uee ~bmoni, kriminolu ipljocci. ProCitao sam izbor najboljih prico, koie 5U cak dobile ipr7rti~nl) "Nobelovu nagradu", i utvrdio do 5U pune ozbiljnihgresako, po cok i gluposti. Nema sumnje do ima l dobrth pripovjeoacq cijo S\) djela veorno dobra, oko no njih gledamo sa vmjetnicke strane.l<ao primjer cu novestldjelo "Starac i more" od Ernesta Hemingveja (Ernest Hemningvay). Postoje i druge khjige bez prica 0 nemoralu, dekadendji i ostollm znakove literornog propcdon]c,

Svaka mudra zena bi trebala procitati knjige lz nase islamske knjizevl1e zccsrovstlne, jer te knjige u sebl nose vrfo jasne peruke. avo spominjem [er zelim do mo]o knjiga bude slobodna od bilo kakvog vanjskog utjecaja, devijocije iii trivijalnosti. A koliko [e Ijudi palo pod utjecaj Clanaka iii prico koje su procitoli?! A Allah UzviSeni je onajod kogo pOl11oc t~azilJ1g;

U svokom slucaju, nerno nista belle 00 prica koje nam [e ispricao Allah dz.s. u svo]o] Knjlzi, Poslonlk u svom Hadisu, i veliconstene hlstorlie pravednih halifa, ucenjaka i pob()znih Ijudi, Dakle, vesellte se i radujte Allohovo] milosti jer ste blagosljovljene u voso] vjeri i

uputl, vcsem vjerovanju i nasljedstvu.

Dr. Aid El-Kcrnl

POGLAVLJE 1

13

koja posti

Dobro doSIa, 0 mudra, poStena zeno koja vodi ratuno 0 hidzabu.

Dobro dosia, 0 svjesncs,nocitolla lobrazovana.

Dobro doslo, 0 milosrdna, iskrena; pouzdana i lojalna.

Dobro dosia, 0 strpljiva zenot kOlP.. same trazl, koja se kaje i NiemI) okrece.!

Dobro doflo, 0 zeno koja Allah:je zaboravlja, zahvaljuje Mu i u Njega se uzdo,

Allaha nagradu

Dobro dosia, 0 zeno koja slijedi Aisine, Merjemine I Hatidzine koreke;

Dobro dcslo, 0 majko hero]c.

Dobro doslc, 0 zastitnice vrlino.

Dobro dosia, 0 zeno koja pozl no Allahovezabrane i drZi se daleko od zabranjenlh stvcrl,

14 DA

Oa, tvom prelijepom osmijehu ko]! drugima salje poruku top line i prijateljstva.

Oa, tvojim blagim rijecima koje sprijateljuju no islamski nacin i rastjeruju mrznju.

Oa, prihvatljivoj milostinji koja slromosnlmo donosi srecu, a gladnim hranu.

Oa, ucenju Kur'cma, razmisljanju 0 njegovim porukomo, djelima koja su u skladu s nllm, kajanju i trozen]u oprosta.

I

Oaf spomlnlonlu Allahove velicine, trazenju oprosta, ustrojnosti

I

u dovi i iskrenom kajanju. .

Oa, lslcmskorn odgoju djece, poducovonju djece sunnetu i uputi koja ce im koristiti.

Oa, skromnosti l hidzabu koji je Allah naredio, a hldfob Ie nacin somozostlte.

Oa, prljcteljstvu izmedu bogobojaznih zena koje vole islam i postuju vrline.

Oa, postlvon]» roditelja, cuvanju rodbinskih veza, postivonju komsija i brizi 0 jetimima.

Oa, citanju korisnih, interesantnih i korisnih knjiga.

15

NE

Ne, gubljenju vremena no trivijalne pustolovine, Ijubavi prema osveti i uzaludnim rosprovcmo.

Ne, davanju prioriteta novcu i gomilanju bogatstva u odnosu na zdravlje, srecu, san i duhovni mir.

Ne, gledanju no greske i ogovaranje drugih, a zapostavljanju

vlastitih nedostotokc. I

Net popuston]u nzickim zadovoljstvima prepusronlu svoko]

zelji.

Ne, gubljenu vremena sa povrsnlrn Ijudima zonlmtmjlmo.

uzaludnim

Ne, zapostavljanju higijene i cistoce u kucl, kao i nedostatku organizacije kod kuce.

Ne, haram plclmo, cigaretama, nargilama i ostalim zabranjenim stva rima.

Ne, razmiSljanju 0 blvsim nesreccrno l kopanju po starim greskama.

Ne, zcrborovljon]u Sudnjeg dana, borbi zc njega, koo rovnodusnosf 0 tome sta ce se tada desiti.

Nei rasipanju novco no haram stvari i oskudici u obozovon]u Svevisnjeg.

DESET STVARI lAAAZMISL}ANlE

16

1. Zapamti da tvoj Gospodar oprasta onim koji Ga mole za oprost, prlhvoto pokajanje onih koji se kaju i prihvata one koji Mu se vracaju.

2. Budi milostiva prema slabijima i bit ees sretna. Daruj one kojima je potrebno i bit ees dobro. Ne zavidi, ne srdi se i bit ees zdrava.

3. Budi optimista jer Allah je uz tebe, meleci se mole zo tvoj oprost i ceka te Dzennet.

4. Obrisi suze, misli dobro 0 tvom Gospodaru, i otjeraj brige sjecanjem na Allahovu milost kojom te je obasuo.

5. Ne misli da je ovaj svijet perfektan. Nema nikoga na zemlji ko dobije sve sto zeli iii ko nema neklh briga.

6. Budi kao visoko stablo s visokim ciljevima. Ako ga pogodis kamenom, ono ispustisamo jedan plod.

7. Da Ii si ikada eula da tuga vrcco ono sto je izgubljeno iii da briga lsprovl]o greske? Pa zasto onda tugovati i brinuti?

8. Ne node] se lskusenllmo i nesrecl, vee se nadaj miru,sigurnosti, i dobrom zdravlju, pa ce tako uz Allahovu dozvolu i biti.

9. Ugasi plamen mrfnje u tvom srcu tako sto ces oprostiti onima koji su te b~lo kada uvrijedili.

1 O. Gusul, abdest i organizacija su eflkasni lijekovi ZCl sve vrste nesrece i brige.

17

RAZMISLI

1. Budi koo peelo kojo se spusto no mirisne cvjetove i svjeze pupoljke.

2. Nemas vremena da trazls greske i mane drugihljudi.

3. Ako [e Anah s toborn, pc kogo se onda bojis~ Ako je Alloh protlv tebe, pa eemu se ondanCidas?

4. Vatra zavisti nagriza tvoje tiielo, a pretjerona llubcmerc [e koo razbuktala vatra.

5. Ako se danas ne priprernis, onda sutra neces moel nlsta uroditi.

6. Lagano se udalji s mjesto na kolimo se vodi bespredrnetno diskusijo.

7. Neka tvo] moral i vrline budu liepsl od najljepseg vrto.

8. Budldobrcdusnc i bit ces najsretniia zena no svijetu.

9. Ljude prepusf njihovorn Gcspoderu, zavidne prepustl smrtl, i zcberevl na neprilateljo.

1 O.Nakon zadovoljstva u horamu dolcze zal, gubitak i kozno.

POGLAVLJE 2

~ "

'''', '1;'·"

. t·, _",

19

"Nema snage i moc; osim s AI/ahom Uzviienim:"

v

Zena kola se suprotstavila

tiraninu

Proslost [e nestala, a buducnost kojoj se nadamo je napoznata.

Sve sto lrnorno [e scdosnlost,

Pogledaj lzvore islama, Kur'an i sunnet. Allah Uzvlsenl velica poftene vjernice i kaze:

"A onima ko;i vjeru;u, Allah kao pouku navoel; ienu Faraonovu, kael je rekla: 'Gospoelaru moi, sagraeli mi koel Sebe kucu u Diennetu ; spasi me oel Faraona i mucen;a njegova, i izbavi me oel naroela nepraveelnog.'" (Tahrim,7 7)

Rozmtsll kako je Allah, dz.s., ucinio do ova zena - Asja, neka je Uzvlsenl s njom zadovoljan- bude zivi primjer za vjernike i vjernlce, jason simboi zo svakoga ko zeli uputu i ko u svom zivotu sliledl Allahov put. Kako je somo rnudro bila ova zena kada je kod Gospodara utociste potrcfllo ito stovllo iznad ovozemaljskih interesa. Oslobodila se faraonove nevjernlcke kontrole i odbilo zivjeti u njegovoj palati sa njegovim slugama, dvorjanima i svim luksuzom koji uz to ide. Trazila [e dom koji je trajniji, Ijepsi, kod Gospodara svjetova, pored rijeka i vrtova, u sledlstu istine (Dzennet), kod Vladara Svemocnoqo (Kur'an, 54:55). Bila je velika zena ko]u je njena ambicija i iskrenost vodilo da izgovori

le do se suprctstovl svom muzu, tironinu, MUceno [e,

Ie dom kod G~)$p()ddrtl -svjetovo, (.1 011 iu [e vcinio

sve do Sudnjeg dona. 01"1

usvo]o] KnjlZ:f, sperninie nieno lme i hvollnjeno dlelc. U isto vrljerne, Gospcdor proklinie njenog muzo koji ja no zemlji sa provoqputo skrenuo.

"Budl optlrnlstc, po cak i eke se nalaziS usred olule."

,,Zaida, ~@I ~vakQm Mull((lm do/aft; i 'fj;iiil::~tf:r;(E!!iil!f'e,4' (Kurang ~4:6)

Bogata 5i jersi b

Jjen

Sestro mola, so svckom tesk.otmn dclozi jCJk:!dfmle~. Posiij0) dolozl dan. Obloc] brige ce bltl otpuhcml, mrok a proposf cat ~;t Allchovu dozvolu, dt:.)Ci kro]. Upornf !1agraciena, po eke sl molko, ondo 6:; tvo]o prcvilnc odgoieno

dlecc bltl vellko podrsko i pomoc islomu, One prec!

nicke molltl zo tebe. Veliki [e bk!goslov <'11<0 51 maiko. Dcvollno tl Ie cost sa:;i'.nan:ie do Ie 1'110jkCl ijudskol"l'1 rodu podorllo velHmg Yqc1u, pleml'H11to9 Poslcnlko.

I

Posledules potencliol de POZli{C1S U lslom, do ilubl'.1znim djecimCl,

opomenom i mudroscu pozoves i druge ~,lZme no Allohov put. Dn!g(e cas privuci boljirl1 argumentimo, i ponosonjem koje ee s!uz,itj kuo primjer. Zena moze svojim pOl1oscmiem ! clnien!em dobrih dif::l(~ postlei srvori ko]e se ne moqu postlcl hutbcrmo i predtwanilm().

Koliko puto smo culi do je fena dosla tJ susjedstvo, po so Ijudi uskoro pocell prlccrti 0 njetnoi privr7..~~.n()$tl vjE~ril$krornn6$tit

lslomskom nocinu of::;iGcenic" postlvanju

muzu. T(I je no kro]u postolo

su svi pricali.

p remo 1 tome

uskoro

22

,,Allah eel sigurno, posli;e tegobe, slast clati. U (Kur'an, 65:7)

Dovoljna ti je cast sto si muslirnanka

Sve sto ti se dogada u ime Allahaje, uz Njegovu pornoc, nagrada. Poslusaj radosnu vi jest koja se prenosi u hadisu: "Ako zena obozava Gospodara, klanja pet dnevnih nomozo i cuva svoju cast, ona ce u uCi Dzennet."

Ovo su [ednostevne stvari za one kojima je Allah podario da izgledaiu [ednostdvne. Dakle, cineci ova velika die la, upoznor ces milost Gospodcro svjetova, a On ce ti dati srecu na ovom i buducem svllefu, Slijedi Njegove zokone bez obzira gdje ce te to odvesti, i povlnu] se Njegovoj Knjizi i Poslonlkovom sunnetu jer si muslimanka, a to [e velika cast i pones. Druge zene su rodene u nevjernlcklm zemljama, a tebe [e Allah odabrao da budes muslimanka i ucinio te sljedbenicom poslanika Muhammeda, c.s., onom ko]o slljedl stazu kojorn su isle Aisa, Hatidza i Fatima, r.o, Cestitam, jer ti klanjas pet dnevnih namaza, postis mjesec ramazan, obavljas hddz i oblacis se no islamski nacio. Cestitam, jer si zadovoljna sto je Allah tvo] Gospcdor i sto [e Muhhamed, o.s., tvo] Poslanik.

"Tvoja vjero je tvoje zloro, tvoj moral je tvoj ukras, <;I tvoje bogatstvo je \,I tvojim monlrlmo."

23

"Dovoljan je nama Allah; clivan je On Gospoclar." (Kur'an, 3: 173)

Vjernice i nevjernice nlsu jednake

M6zes blf sretno oko istrazis sorno [ednu temu-stonle muslimanki u TtiuslilllClnskim zemljama i "stonle nemusllmcnklvu zemljama gdjemuslimani nisu vecitia. Muslimanka· u Illuslimanskoj zemlji [e vjernlco kojo daje milostinju, posti, klanja nocnl namaz,pazi no 6blacenje, poslusna je svome muzu, boji sesvoga Gospodara, postuje svoie suslede i somllosno je premo svojo] dlecl, Njoj trebo cestitati no ovo] veliko] nagradi, miru i zadovoljstvu. Nemuslimanka u nemuslimanskoj zemljl je rcskolosenc, puki model, jeftina i bezvrliedno roba koja je dostupna no svekom koraku. Nema vrijednosti, postovon]« i vjere. Uporedl ove dvije situacije, po ces vidjeti do sl naisretnija i najbogatija. Neka je slcvo Allahu Uzvlsenorn,

" I ne gubife hrabrosf ; ne ialostite se; vi cete pobi;ecliti ako buclete prav; v;ernici." (Ali Imran, 139)

"Svi lludl cezivjeti, i ono] ko ziyi u palaci i onaj ko zivi u kollbl. Ali, ko [e sretniji?"

24

,,Allah je m9j GO$poc/rJr ; s Njim niita ne poretlim!'

Lijenost je blizu propasti

Sovjetujem vern do budete zcuzete, do se ne predajete lijenosti i besposllcl, Pozobovite se vosim kucofTIo, kuenem bibliotekomi vosim ebcvezcmc. Vrijeme provodite citojuci korisne knjige, posvetite se ncmezu iii sledlre SCI svojom prijoteljicama i porazgovarojte e stvorima koje ce vom svlme biti od koristi i kojece vas. jO$ vise pribliziti Uzvisenom Allohu, Tako cete pronccl srecui veselle, Pozlte se besposllce, jer ona vodi u brige, scmceu, sejtonsko dosClptovClnje i sumnje koje nistCl osim ncpornoq redo nece odagnati.

!

TrebCls pClziti na svoj izgled, u kucij nosi parfem, kucu odrfovo] urednom, 0 svog muzo, dlecu, familiju i prijatelje docekaj sa osmijehom i ponosanjem koje odise zadovoljstvom i sreeem,

Pazi se grijesenjCl jer one vodi u tugu, a posebno grijesenje koje je testo vezcne za zene kco sto [e nepropisno iii raskalasenQ oblacenje, druzenje sa csobomo koje ti nisu "mahremu, psovanje, ogovClranje, negironje provo muza i nepriznavanje njegove dobrote i llubczncstl, Ovi grijesi su veoma cesti medu zenoma, osim medu onima no koje se Allah Uzviseni smllovoo, pa zcte se pazite Njegove srdfbe i bojte Go se, [er bogobojClznost donosl srecu i mirnu savjest.

,,Kada te zodesl nesreee, a nevolje pocnu dolaziti [ednc posllle druge, ti reel 'Nema boga osim Allohc."

2S

,,A ;a se necu jaclal;." (Kuf'an, 12: 18)

Bolja si nego milionl drugih zena

Zamisli svllet u cijelini, zamisll bolniee pune pacijenata kele su zadesile razne bolesti i ko]l su vee g0c:li~~.TQ belesnl, Zatim zamisli zatvore u kojima su hiljade Ijudi zqkljuCanilzaresetaka. Njih()vi zivotna zadovoljstv9JU okrnjEma!~atil1') zamisli. erihvatne centre i psihijatrijske bolniee i Ijude ko]] s¢. u "jima neleze, Pane postoji Ii Ijudi koji zive u trosnim kellbemo i k~~ercima i koli sebi ne mogu priustiti ni koru hljeba? Ne postoje Ii z~rekole su pogodene raznim nedcecmo, ciia su djeca nestala u [ednomtrenutIll zene kole su izgubile vld, sluh, dijelove tijela i koj¢ su zadesile teske i neizlijecive bolesti? A ti si z~ravau dusi I tijelu, zivis sretnim, sigurnim i ugodnim zivotQm.Pa zahvali onda Svevisnlem Gospodaru na milosti kojom te [e obasuo i negubl vrijeme _ na stvari kole Ga ne cine zadovoljnim koe sto Ie danonoeno buljenle u TV ekrane i gledanle programa ko]] svollm jeftinim sadriajem truju tvoje srce i cine tvoje tijelo letargicnim. Umiesto toga, poslusaj neko korisno predovenle, procitaj korisnu knjigu iii pogledai program ko]] sa tice naucnih i medicinskih dostignuca iii vilest! kele se ticu stcnlo musllrncnc i muslimanki u sviletu. Izhlegavc;sj smeee kole se stalno prikazujei promlskultet ko]] nam se stalno nudl, Znaj da to unistava cestitost i prlvrfenost vieri.

"Ostavi grjesnika do mu se sudi no ahiretu kada osim Allaha drugog sudije nece biti."

---_--_-- -----_;_~-------------

26

"Rijesenje problema maze· iskrsnufi u minufi. II

lzgradlsebi palacuu Dzennetu

Pogledaj koliko je generacija vee napustilo ovaj svijet. Dalisu sa sobom ponijeli svo]e bogatstvo? Dali su sa soborn ponijeli svoj statusi svoje palace? Dali su schronlenl sa zlatom i srebrom? Doll suno ahiret ponijeli svojeskupocjene automobile i avione? NelSa njihje skinuta i njihova cdlece, a pokopani su samo u cefinlmo. Aonda je svoko od njih upitan: "Ko je tvoj Gospodar, ko je tvoj Poslanik ikojaje tvoja viera?" Pazatose pripremi za taj dan. Ne ocaiavaj i ne zali zo ovozemaljskimdobrima iii luksuzom, jer je uistil1ujeftin i prolazan. Nista neee vrijeditiosim dobrih dljelo.

·AllahUzviseni kaze:

"On()me Ico Cini clobro, bio muskarac iii zena, a vjernik je, Mi cemo clati cla prozivi lijep .zivof.i, cloisfa, cemoih nagraclifi boljom nagr~clom nego ito suzas/uzili.u (Kur'an, 76:97)

.Bolesr je peruke u ko]o] se krije rodosnc vijest, a zdravlje je ukros koji ima cijenu." i

27

"Nema boga osim rebe,. hvalien nelca si, a ja sam se zaista ogri;es;o premo sebi." (Kur'an, 21 :87)

Nemoj vlastitim rukama unistiti svoje srce

Izbjegavaj sve sto trati vrijeme, kao lito [e }istanje i citanje nemoralnih magazino, neprlstolnlh slika, sumnjivihknjiga i nemoralnih prica. Tragaj za onim lito [e korisno kao lito su islamski casopisi, korisne knliqe i cianci koji ce ti donlletl srecu na ovom i buducem svijetu. Neke knjige i casopisi u srce ubacuju sumnju i vode nastranosti. Ovo je posljedica dekadentne kulture ko]o je uvezenc.Iz nevjernickog svijeta j kolo se proslrllo pocijelom rnusllmcnskcm svijetu.

Sjeti se da su kod Allaha kljucevi nevidljivog, a On, Milostivi, Samilosni, oslobada od nesrece i brige. Zato se okreni Tvorcu i uvijek ponavljajovudovu:

,,0 Allahu, zastiti me od nesrece i tuge, od nerada i lijenosti, kukovldukc i bijede, duga i ne dozvoli da me Ijudi nadiacaju."

Ako cesto budes ponavljala ovu dovu i budes razmisljala 0 njenom znocenlu, Allah UzviSeni, Sornllosnl, ce te zastiti od tuge i nesrece.

.Posodl tespih u sekundi, lde]u u minuti,a dobrodijelo u soru."

28

"Nije ·1; On (bolj; ocI va{;h Dogovq)'Taj Ko;; se nevoljniku, kad" mu se obrat;; oaoziva i Ko;; zlo otklanja?" (Kur'an, 27:62)

Obracas se Mllostivom, Samilosnom

Budi vesele nerovl, [er ti [e U:viseni obecco veliku nagradu.

ul Gospoaar njihov im. se oaaziva: 'Nijeanom oel vas 'ruel njegQv necu pon;stiti n; muskarcu, a ni zen;.'" (Kur'an, 3:795)

Allah Uzviseni je dao ista cbecon]o muskarcima j'zenama. On hvali zene, koo sto hvali i muskarce.

,,Muslimflnima ; mus/imankama, i v;ernidma i vjernicama, i pos/uinim muskardma i pos/usn;m zenama, i ;skren;m muskarcima i ;skren;m ienama, i strpljiv;m muskarcima· ; strpljivim ienama,; poniznim muskarcima i poniznim. zenamal

P/O/{('It.<J bt~i .tU/JSt'ct;JJj}'1· /{cnll. .1J,I/. siifl(tt 29

; muilearcima koj; dije/e tekat ; ienama icQ;e di;e/e zekat, ; muileatcima leo;; poste ; ienama ko;e poste, i muslearcima

leoj; Q svo;im stidnim rnjestima vode brigu i ienarna Ico;e 0 svojirn stidnim mjestima vocle brigu, i muslcarc;ma leoj; cesto Allaha spom;nju i ienama ko;e cestoAlldhaspominju, On

je, doisfa, za sve n;ih oprosti velileu nagradu pr;premio." (Kuran, 33:35)

Ovc] ajet ukozule no cinjenic:u do su zene i muskorcl kee dvije ldentlcne polovine, da zene slllede muskarce, i da je njihova nagroda kod Allaha zagorantovana. Dobra djela kojo ce ti donijeti Boziju nagradu mozes tiniti kod kuce, i u drustvu, Dekle, budi primjer u dobru i svetionik die 10m umetu.

Neka ti vodilje budu Asia, zeno foraonova, koo i Merjemo, Hatidzo, Aisa i Fatima. Slijedi njlhove koroke i bit ces postovona, stelozeno j smireno.

"ObriSi suze jetima kako bl zasluzio Allohovo zadovoljstvo i kucu dzennetsku,"

30

"Nije Ii jutro veomo blizu?"

Bit ces pobjednicau svim situacijama

Moras tragati zo Bozijom nagrcidom. Ako te muce brige, iii te zadese nesreco i tuga, upomtl do je to iskupljenje zc ucinjene grijehe. Ako izgubis dljete, upamtida ce se one zauzeti zo tebe kod UzviSenog Allcho. Ako tezadesi neka bolest, upamti do ona sa sobom nosi odred'enu nagradu od Gospodoro. Glad, bolest j slrornostvo sa sobom donose i odredene nagrade od Allohc. Sa Njim nista nlje izgubljeho. On sve cuva kao zalog koji ce ti sigurno vratiti na ahiretu.

"Namaz sigurno donosi dusevnl mir, a oslobada te briga."

POGLAVLJE 3

33

"Ono sto ti dajem uzmi i zahva/an bud;", (Kur'an, 7: 144)

Sjeti se milosti kojom te je Allah obasuo

Kada ugledas jutarnie sunce, sletl se da one grije i hlljcde unesrecenih zena, a ti si blagoslov1iena. Sieti se do one grije i hiliade gladnih zella, a ti zivis u izobilju. Sjeti se da one grije i hiljode zarobljenih zena, a ti sasvim slobodna. Sjeti se da ono griie i hiljade zena koje su zadesile razne bolesti i nedoee l kole suostale bez svoje dlece, a ti si zdrava r vesela. Koliko suzc pad a niz zenske obraze, kollko [e majcinskih srca puno tuge, a ti

I

si sretna i vesela. I zoto velical i zahvaliui iAliahu Uzvisenom no I

njegovoi milosti, zaStiti i plemenitosti. i

Sledl i razmisli, ali bude iskrena so sobom. Pogledai brolke i statistike. Koliko stvori posieduies, koliko bogatstva, u kojlm blagodatima uzivas i koliko imastvari kollmo se raduies~ Liepota, zdrovlje, dlecc, dom, dornovlno, svletlo, vazduh, voda, hrcno, Ilekovi? Rcdu] se.

"Milostinjom kupi dovu ljubov] od potlocenlh slromosnlh."

34

"Budi zadovolina onim sto ti ie Allah odredio i bit ces medu na;sretni;im zenama. II

Malo sto te cini sretnom je bolje nego mnogo aka te cini nesretnom

Onaj dio tvog zivota koji je zoisto vazon [e onaj u kame si sretna i ispunjena dusevnlm zadovoljstvom. Pohlepu i paniku necemo ni spomlnlotljer su lose zo tvoje zdravlje i unistavaju tvoju Ijepotu. Budi sretna Allahom ionim std ti [e proplsono; odnosno vjeru] u kadr (Bozije odredenje) i budl 0ptimista po pitanju svoje buducnosrl, Budi kao leptir, koji [e meh~og srca i Ijepote, nevezan za same stvari. On leti so cvijeta nch cvijet, so brefullko no brezuljck, iz vrta u vrt. iii budi kao peela, koja se hrani korisnim stvarima i proizvodi korisne stvorl, Kada peela sleti no cvljet, ana go ne unistava, vee soma uzima nektar od kojeg proizvodi med. Ona ne bode, vee radosno zuji i tako pokazuje srecu i zadovoljstvo, kao do je dzennetsko stvorenje koje je sislo no zemlju.

"Allah voli one ko]! se kaju i koji Mu se vroco]u."

HO~(}ff Mi WP;g;'(}~7Jii'l. ~(}1J.!l .nil. s.jjti(u 35

"S/ava neka ;e Allahu Koji je od mene tugu odstranio."

Gleda] u nebo, a ne u prasinu

Budi omblclozno, nastavi se penjati i uvijek se node] dobru.

Pozl se pado, i upamti do zivot eine minute i sekunde, Budi kao mrav koji naporno radi, strpljiv je i lstrojcn. Nastavi pokusovof i nostavi se kolotl. Ako ponovo zgrijesis, poko] se ponovo, Uei Kur' em nopomet, po cko nesto zaborovis, sjecJi i ponovo to nauet Osnovna stvar [e do se nikad ne smijes osjecaJi poblledenom iii isfrustrironom, jer, rocionalno ~ovoreci, ne postoji nesto koo sto je zodnjo rijec iii gorak kro]. Prlle cerno reci do posto]] sistem pokusajo i greske i ucenjo lz vlcstltih gresoka. Zivot je koo tijelo koje mofe biti podvrgnuto plasticnoj operaciji, koo zgrada koja se moze renoviroti i izgraditi lz pocetka s novim dekorom i fasadom. Prestani misliti no neuspjeh, nesrece i probleme, [er Allah Uzvlsenl koze:

"U AI/aha se pouzaajte, ako ste uisfinu vjernici.u (Kur'an, 5:23)

"Odustojonje od grijesenja je dzihod (borbo no Allahovom putu), a ustrajavanje u grijesenju [e tvrdoglovost."

36

J?op1I.v{;f;;: .>

,,A one Ico;; v;eruju idobra die/a Cine obradu; ... -, (Kur'an, 2:25)

'V

Zivot u kolibi sa vjerom je bolji

, od zivota u palati u kojoj nema vjere

Muslimanka koja zivi u kollbl, ko]c obozava svog Gospodara, obavlja pet dnevnih ncmozc, posti mjesec ramazan, je sretnija od zene koja zivi u roskosno] palati so slugall1a i ostalim luksuzom. Vjerniea kola zivi u sotoru i ko]o jede suh hljeb, pije vodu iz bordckc i cuva svo] "mushaf" sa sobom je bolja od zene kojo zivf u visokim tornjevima i uglodenim sob~ma, a ne zno da je Allah njen G6spodar i ne slljedi Poslanik~v put. Trebos shvatiti pravo znacenje srece. To nile iskrivljeno i Osko znacenje, kakvim ga mnogi Ijudi shvotcju.Dc Ii mislis do ce~ srecu pronocl u noveu, nemlestc]u, hrani, picu, prevoznim sredstvima? Neces. Sreco je stanje srca, dusevnl mir, osjecaj stabilnosti, lsprovno poncscnle i zadovljstvo sa onim sto ti je dovoljno.

'"Kako moze biti sreton onoj ko vrijeda muslimana iii roba?"

37

"Uzdajte se u Vjecnog, Koji nece umrijeti."

Organiziraj svoje vrijeme tako da rnozes uraditi sve sto moras

Pokuso] prodtotl korisnu knjigu iii poslusaj i pregledaj korisnu kasetu. Slusaj lijepo ucenj~ Ku~:~na -m~~~a ce jedan ajet prodrijeti duboko u tvoje srce i -probudititvoilJ<savjest i tako tidonijeti uputu i svjetlo, a od tebe odagnati sumnje i ocaj. eitaj hadiske zbirke. U njima ces pronocl pravi lijek i korisnoznanje koje ce te zastititi od skretanja so pravog puta iii grijesenja, i tako rijesiti sve tvoje probleme. Tvo] lijek je u Objavi - Kur'anui sunneru - tvoj ugodaj je u tvojoj vjeri, tvoje u:zbudenj~ je u namazu, tvoj dusevnl mir je u zadovoljstvu, tvoja Ijepota [e, u osmijehu, zastita tvojecasti [e u hidzabu, a tvoj smiraj je u zikru (spomlnjanju Allaha SvemiiosnogJ.

"Cuvoj se dove onogo kome je ucinjena neprovdo suz9 onogo kome su uskroceno njegovo provo,"

38 "Da ne bisle lugova/i %a on;m ito yam ie pro"';alc/(), a ; cia se

ne bisle previse raclova/i onome ito yam On cia .•• " (Kur'an, 57:23)

Nasa .sreca nije kao njihova

Ko ti je rekao da preglasna muzika, nemoralne pjesme, [efrlne sapunice, uvredlllvlcosoplsl, pokudene predstave i sumnjivi fllmovi donosesrecu i radost? Ko god ti je to rekco, taj zasigurno laze! To su stvari koje vode u bijedu, depresiju i nervozu. To su i priznali oni koji su se nekada bavili tim stvarima, a onda se pokajali. Zato se udalji od jadnog i besciljnog zivota onih koji su skrenuli sa pravog puto. 5jedi i pokajse, skruseno posluso] ucenje Kur'ana, proclto] korisnu knjigu, poucnu pricu i okreni se iskrenom prijateljstvu. Druzi se sa onima koji velicaju Alloho, neka On prihvati tvoje pokojonle i napuni ti srce srecom i zodovoljstvom.

"U zdravom srcu nama mjesto zo sirk, obmanu, mdnju i zovlst."

39

"Gospodaru moj, ueini prostranim prso moja."

Penji se na brad spasa

Procitao sam brojne price 0 glumcima i pjevacima, koke mrrvlrn tako i zivim, koji su bill involvirani u beskorisne stvari, pc sam rekao: "Kakva sramota! Gdje su muslimani i muslimanke, vjernlcl i vjernice, iskreni muskorcl i zene koji poste, k6ji Allahu no sedzdu padaju i koji su skrusenl i skromnl, Da Ii se ovo] kratki zivot moze protratiti no beskorisnestvari? Do Ii ima jos neki zivot osim ovog? Do Ii ti [e mozdo Allah obecco do neces nlkodo umrijeti? Ne, tako mi Allaha. To su somo puste zelie i lluzlie, Stani i postavi ispred sebe nove ciljeve. Do] sve od sebe do uhvatis brod spcso. "

"Mudra zena ce pustinju pretvoriti u prelijepi vrr."

----------------~~---------,--,--------

Kljuc srece je u narnazu

Prvi korak ka sreci iE! klanjanje sebch-ncmczc. Ako snjim pocnes radni dan, sigurno ces uzivati u Allahovoj zastiti. On ce te sigurno zastititi ed svih zala i uputiti te ko dobru, Allah neee blagosloviti dan koji nije poceo sa sebch-ncrnozem, To je prvi korak ka uspjehu i priznanju. Dakle, evo radosne vijestf zo sve koji sabah klanjaju,-- i bijede i tuge za one koji iiostavljaiu ovaj namaz.

.Beskorlsne diskusije remete oslecc] mira i spokolo."

Nofftl$. b.iti Wp$.z'i!lt;r:J;f/it fftl.t.Ui .t.Ui sjjtlta

"Zargrucli tvo;e nismo prostranim uCinili?" (Kur'an, 94: 1 )

41

Starice su heroine

Budi koo storico kojo seu Gospodoro svog poudzalo kado joj je Hodzodz sino u tomnic:u bocio i zakleo se Allahom do ce go ubltl, Ona mu je tada cdvozno odgovorila: "Ako ga tine ubijes, pa svckoko ce umrijeti!"

Budi kao Esma, kcerko Ebu Bekrova koja, kodo svog sina Abdulloh ibn Zvbjera vidje raskovanog, rece: "Nije Ii vrijeme do ovaj prine side s postolja?"

BU9i koo Hansa. kojo je u ime Allaha cetiri sin a zrtvovala.

Nakol1 sto su pogubljeni, rekla je: "Zahvala pripada Allahu Koji me je /pocastio do moji sinovi u Njegovo ime poginu kao sehidi." Ugledbj se no ove zene i njihovu vellconstvenu historiju.

"Od povjetorca uzmi njeznost, od mlsko uzmi miris, 0 od plonine njenu cvrstinu."

42

POf/fW/jc S

,,Ine gubite hrabrost i ne ia/ostite se, vi cete pobijec:liti aleo buclete pray; vjernici." (Kur'an, 3: 139)

Budi nailiepsa zena na svijetu

So svojomljepotom, bolja si i od sunca. So svojim rnorclom, cisco si od rnlsko. So svojom skrcmnoscu, Ijepsa si od mjeseca. So svojom miloscu, vrijednija si od kise. Po sacuvaj vjerom svoju Ijepotu, svoju skromnost cuvaj zadovoljstvom i svoju cestitost hidzabo~m. Sjeti se do tvoji ukrasi nisu zloto, srebro i dijamanti. Tvo] ukras je rekot. na sabah-namazu, zed' za vrijeme posta, milostinja za koju niko osim Njega ne zno, tople suze sto brisu grijehe, padanje nicice iz pokornosti premo Allohu i stid pred Gospodarem u trenutku kada te nadvlada nagon zo cinjenjem grijena. Okiti se ukrasom bogobojaznosti, [er ti si najljepsa zena no svijetu, po cak i oko je tvoja odjeco otrcana.

Ogrni se skromnoscu, jer ti si najljepsa zena no svlleru, po cak i aka si bosa. Cuvai se zivota koji vode nesretne i nemoralne nevjernice, jer one ce biti dzenennemsko gorivo.

"U leoiu ce ue; sarno nesretni/c." (Kur'an, 92: 7 S)

.Kodo naides no mroenu stranu svog zivota, ono sto moras uraditi ie upaliti svjetlo unutar samoga sebe."

POGLAVLJE 4

"Kada se ujutro probudis, ne oceku; daces docekati 110C. II

Ti si casna ipostovana

45

o iskrena muslimcmko,ovjernice ko]o se uvijek okrece Allahu Uzvisenorn, budi kao palmino stable i uzdigni se iznadzld i nevolje. Ako palmino stablo pogode kamenom, one ispusti some jedan plod (ne uzvracClodarac). Uvijekje zeleno,i Ijeti i zimi, i od tljega . su mnoge koristi. Ne spustaj se na nivo povrsnlh stvari i izdigni se iznad svega sto mofe noskodltl tvojoj casti i cestitosti. Tvoje rijeci trebaju biti zikr, a tvoja sutnja treba znaciti razmisljanje. I tada ces pronaei srecu i dusevni mir. Ljudi ee te tada lijepo prihvatiti, pokazati ti postovatlje i zo tebe dovu ciniti, a Allah/ ee rastjerati oblake mri:nje, straha i depresije. Podl na spavanje sa spoznajom do vjernici mole zo tebe, a kada ustcnel, potrudi se ~a oprcvdc! njihove molitve. Onda ees shvotlf do bit srece ne lezi u velikom bonkovnom racunu, novoj odjeci iii ispunjavanju Ijudskih zelja, vee u obcfcvonju Allaha, slijedenju njegovih naredbi i klonjenju njegovih zobrcno,

"Ne kloni duhom, jer promjena je oblcno spore. Naici ces na nedace koje ce te obeshrabriti, ali ne dozvoli do te pobijede."

46

,,Pozovite Me i zamo/ite, Ja cu yam se odazvafi ... " (Kur'an, 40:60)

Prihvati blagoslov i iskoristi ga na najbolji moguci nacln

'Iskoristi sto bolje mozes Allohov blogoslov/i~hvali Mu i budi Mu pokcrcn. Uzivaj u vodi koju pijes i koju zq abdestkoristiS. Uzivaj u suncevoj toploti i mjesecevom sjaju i Ijepoti. Uberi vocku s grane, nopl] se vode so potoka, uzivaj u pogledu no okean, prosetaj zeJenim poljimo i zohvcll Allohu Svemoqucem, Iskoristi blogodoti koje ti [e Allah podorlo i cuvaj se nijekanja tih blagodoti.

(1\) . ,L ~II C ) ( I:~ '.<~}.!~11 .&Il"l~ ~ # .-)

. ~ .)~ .. ·"\i'"".J~I~ - , u.JS..>'Y

"Oni priznaju da je h/agodat od fAl/aha, pa je posli;e

poricu ... " (Kur'an, 16:83) ,

Prl]e neqo pogledas u ruzin trn, pogledoj njenu Ijepotu. Prije nego se pozolis no suncevu topJotu, uzivaj u svjetlosti. Prije nego se pozalis no mrklu noc, rozmisll 0 miru i tisinu koji u njoj vladaju. Zasto gledoti na stvori i pojave no tako peslrnlsticon i negativan nocin? Zasto nijekoti blogoslov?

I \ c) ( I ·.~t ..&1 ~ t J~ ~ ~I 11 -" ~11 )

~ yo, .)~ ... ~ .' , Y. (,.}:L IS', Y i

(" A

"Zar ne vidis one Ico;; su um;esto zahvalnosti Allahu na blagodatima-nezahvalnoscu uzvrati/i .. ?" (Kur'an, 74:28)

"Promjena iz loseg u dobro je dugotrajna, ali fcntostlcno avantura."

47

" ... Ne gubite naclu u Allahovu milost .•• u (Kur'an, 39:53)

Veliki dio nagrade dolazl trazeniern oprosta

Neka zena je reklor "Muz mi je umro kudo sam bllo u tridesetim godinama, oso njim sql11imala petorodjece, die~ake i djevojcice. Njegova smrt je za mene zn~dcila potpuni mrak. Plakola sam sve dok se nisam pobojala za vlasititi vld. PalO sam u depresllu i zalila se no svoju losu srecu, Djeca su mi bllc mala, a primanja nedovoljna. Pazljiva sam trosila one malo riovcc Sto je ostolo lzo moga mufo, Jednog dana sam upalila radio i cula sehja koko citira Allohovog Poslaniko: IKo godod Allaha trazi oprost, On ce mu olaksati njegove patnje i oslobodlf ce ga njegovih nevolju'. Nakon tog dana sam intenzivno pocela moliti zo oprost, a isto su cinila i moja djeco, Sest mjesecl poslije, jedan dlo nose imovine smo prodali zo mlllone. Moj sin je blo prvi ucenik u regiji koji je postao hoflz i miljenik naroda. Nasa kuca je bilo ispunjena blagoslovom i uZivalismo u nolbollem zivotnom stondardu. Allah je svu moju djecu ucinio zdravom, a od mene je otklonio brige, tugu i depresiju. Postala sam najsretnija zena. II

"Ako se predos ocaju, nikada nista neces nauciti nikada neces pronccl svoju srecu."

48

,I ne{1~h;te na~~u Allahovu milost, samo nev;renic:i guhe naclu u milost N;egovu." (Kur'an, 12:87)

Dova ublaiava tugu

Imoo sam prijotelja eijoj je supruzi dijagnosticiran rak. Imali su troje djeee. Pao je u oeaj i sve mu je izgledalo erno. Jedon ueenjak muje predlozio da klanja nocnl namaz i uci dove pred samu zoru, kao j do uei Kvr'on i mol; za oprost iznad Zemzem vode. On ga je poslusao 0 supruga se pocelo prof Zemzem vodom iznad koje je ueen Kur' an. Uobieavao je s njom sjediti od zorepCl do izlosko sun co, lod cksomo do [oclle molecl Alloha zo oprost. Allohmu je uslisao dove i sup ruga je ozdravila, 0 njenq koso i koza su izgledale Ijepse nego sto su bile prije bolesti, bona je i dalje nostovlld klonjati noenl nomaz i molltl za oprost.1 Neka je slovljen

i

tsejelitelj, Davalae dobrog zdravlja. Nemo dobra I Gospodara

osim Njega.

o sestro moja! Ako se rozbclis, okreni se Allahu UzviSenom, poko] se i moll Ga za oprost. Budi veselo, jer On dove uslisovo,a nevolje i lose stvori otklanja.

('1" : ~I o.J~) ( ... ~\.CJ t:~) ~r.,,;"~ll <'J?] ~f) "Ona; Ko;i se nevoljniku, kad mu se obTafi, odaziva, l Koji z/o otklan;a .•. " (Kur'an, 27:62)

.Provlerl svoju proslost i svoju sadasnjost, jer zivot je somo [edno iskustvo lz kojeg covjek treba izaci kce pobjednik."

49

"On je prema v;ernicima samilostan." (Kur'an, 33:43)

v .

Cuvaj se ocala i frustracije

Mladic je bio zatvoren, a njegova majka nije imala nikog osim njegd. Zbog toga je palo u totalni ocai, _ _tako do. nlie mogla ni spovotl, Plakala [e dok je mogla, a onda ju ie~!lah uputio do kaze : "La havle ve 10 kuvvte ilia billah " (Nema snage i moei oslm kod Allaha). Nastavila je ponavljoti eve rijecl, blago dzennetsko, i samo nekoliko dana kasnije, nokon sto je izgubild svaku nadu do ce njen sin Ikada izoci iz zotvcro, on je kucoo no vratima. Takva [e nagrada zo onoga ko se u Allaha uzdo,stalno Go doziva i Njemu se povjerava.

Zoto ponavljajte ove rijeci jer u njima je tajna srece i uspjeha.

Ponavljajte lh cesto i od sebe udaljite pomisli nc tugu i nesrecu, I primite radosnu vijest 0 tome do ce ti Allah podariti sreeu i lzlaz lz problema. Ovoko je uvijek bilo I 0 tome ne treba raspravljati. Misli pozitivno 0 Allahu Uzvisenoll'l i u Njega se uzdaj.

,,0 svejim problemlmo ne rosprcvl]«] sa drugima, [er take izmedu sebe i srece stvaras prepreke."

50

"Gospoaar tvo;, zaisfa, mnogo praifa ... " (Kur'an, 53:32)

Tvoja kuca je kraljevstvo slave i Ijubavi

Drago sestrol Osteal u kuci uvijek kodo stvorno ne moras biti vani, [er tvoja kuca~le tajnotvoje srece.

(ff I·)tl .. .) ( ~.t·!}J "."')

. : Y...?- 0J~ ... ~~ ~ 0Y.J

"U leucoma svojim boravite .•• " (Kur'an, 33:33)

U kuci ces pronocl smisao srece i zoStititi svoju cost, dignitet i postenle, jer neprimjetno [e zeno kojo bez rozlogo izlazi voni, i ciio je jed ina preokupacije prccenle i slijedenje modnih trendovo. Ono ne brine 0 vjeri, i nema nernleru trogoti zo znonjem i ncukom, Ona [e.ekstrvcqcntno, 0 njene jedine brige su hrano i odjeco. I zoto se cuvaj nepotrebnog nopuston]c domo svoga, jer on, [e mjesto srece, mira l sigurnosti, hrcm kojidoje osjeco] sigurnosti. Neka tvoj kucobude fokus Ijubavi,dorezljivosti i dobrote.

liNe pricaj 0 svojim problemimo, osim so Ijudima koji ce ti pomocl sovjetom i utjehom."

51

"Kako je divno sioni« vjernika, ier sve sfo rad; Ie dobro." (Hadis)

Nerna! vremena za beskorisne

ov

price

Izbjegavaj rasp rave i beskorisne diskusije 0 stverlmo koje se vjerovatno nece nikada dogoditi. Rasprava 0 tim stvarima stvara osleco] neprijatnosti i zabrinutosti. Ne pokusovo] uvjeriti Ijude u stvorl koje su predmet rozlidtlh misljenja. Svoje misljenje iznesi no mlron i stolofen nacin, bez Ijutnje i pritiska na one koji te slusaju. Izbj~gavajcesto pobijanje tudih stavova, jer ces se oslecotl nelabodno, a drugi ce steci poqresnu sllku 0 tebi. Ljubazno reel sto rhorasf i tako ces inspirisati Ijudi do prihvate tvoje misljenje. A Ijutnja i rastresenost vcdedc ogovaranja i ponlfovonlo drugih. A to ce ti donijeti samo grijeh. Pa zero se skoncentriraj no ispravljanje vlastitih gresaka, a zaboravi no tude, [er Allah nos nije stvorio perfektnim i nepoqreslvlm. Svi grijesimo. Sretan je onaj ko se sobom i svojim grijesima i greskama pozobovl.

"Majka cije dijete padne so velike visine ne treba tratiti vrijerne no eploklvon]e. Bolle joj je do se fokusiro no njegovo Iijecenje."

52

"Shvati da Sto god da ti se desi, nije fe mog/o mimoici."

Budi radosna srca i svemir ce te prihvatiti

Na zivot gledaj sa Ijubavlju i optimizmom, jer zivot je Allahov poklon Ijudima. Pa erihvati Allohov dar i primi ga radosno. Prlhvctl jutro sa rijegovim sj<iiem, nocso njenom tisinom, i dan sa njegovom bistrinom. Pij sviezu vodu sa zahvalnoscu, udisi svjezi zrak s radoscu, pornlrfil ruze i vellco] Alloho .• Razmisli 0 svemiru i od njego uei, iskoristi blagodati zernlje, prelijepog cvlleco, svjezeg zroko, suneeve toplote i mjesecevog sjoja. Neka te ove blagodati motiviraju da se pokoris Allahu,zahvalis Mu na Njegovoj dobroti i blagodatima. Neka te brige i problemi ne odvrate od gledanja u ove blagodati i neka te ne ucine nezahvalnim. Upamti da je Stvoritelj stvorio ove stvari koko bi ti od koristi bile i pomogle ti da Mu se pokorls.

,,0 Poslanici, clozvo/;enim ; li;ep;m jelima se hranife i clobra clje/a anite ... " (Kur'an,23:51)

"Najiskrenija dcrezlllvost [e so onima koji nemaju nista, ali prepoznaju vrijednost osmijeha i tople rijeci. Koliko Ijudi daruje, ali to izgleda koo do samaraju."

53

n ••• a onome ko se AI/aha Do;i, On ceiziaz nac;." (Kur'an, 65:2)

Nema savrsene srece

PraviS veliku gresku aka mislis dq ~ivot uvijek i stoprocentno mora biti no tvojoj stroni. To ce se dogoditi samo u Dzennetu. Srecd no ovorn svijetu [esvokoko relativna. Neces nikoda debltl sve sto zelis, jer uvijek ce biti problema, bolesti, neprijoteljstva i iskusenia.Po zoto budi zohvolno zo sretno i bezbrlfno vremeno, a budi strpliivo u vrijeme nevolja. Ne budi idealisto i ne ocekuj uvljek zdrovlje bez bolesti, bogatstvo bez slromcstvo, srecu bez necega sto celie pokvariti, mUzo iii prijateljicu bez mana. Tako nesto se nikad~ ne rnoze dogoditi. Nauci koko prevozlcl negotivne strone i greskej i u svemu trazi nesto dobro i pozitivno. Misli dobro o drugima, i n6stoj ih opravdati. Ali, svoju vjeru podori Alchu, jer Ijudi [ednostovno nisu takvi do bi se u njih moglo pouzdati iii do bi im moglC! povjerlf svoje probleme.

,,Jer te on; ne mogu nikalco od Allahove Icazne odDraniti aleo fe On fe/; leazniti ... " (Kur'an:45:19)

"Ne budi zodovoljna crnim poglovljimo tvog zivoto, jer svjetlo [e vrlo bllzu, Sve sto moras uraditi je do go upolis i ugledos njegovu svjetlost."

54

nA onome leo se Allaha hoji, On ce mu sve $to treha uciniti dostupnim." (Kur'an, 65:4)

Udi u vrt znanja

Jedon od liacina pronclosko srece [e shvatonje lslomo, [er ucenje o islornu donosl zodovoljstvo i prlbllzovo te Tvorcu, Poslonlk [e , rekao: "Kada Allah iali do Svom robu uCini dobro, onda mu dopusfi do spqzna svoju vjeru." Po zoto eitaj dostupne knjige koje ce ti pomoci i povecof tvoju spcznoju islama.Zapamti do je najbolje djelo shvorlrl znccen]e Alohove Knjige i Poslanikovih hcdiso.Dokle, uei Kur'on, sluso] go i ponoso] se u sklodu s njegovim naredbama, [er ignoriranje islama vodi mraku i povucenostl, Trebos posjedovati kucnu biblioteku so korisnim knjigama i kosetcmo. Cuvaj se sluscnlo beskorisnih pjesornc i gledanja sopunlco, [er ces odgovaroti zo svoku sekundu svog zivota. Iskoristi zivot no noein zbog kojeg ce Allah Svernoqucl biti zodovollon.

"Osmijeh drage osobe moze promijeniti trenurok."

najtezi

POGLAVLJE 5

I

57

,,Allah moie posli;e foga prililcll pruiiti." (Kur'an, 65: 1)

Sjeti se obrisanih suza i slomljenih srca

tA~~i .knii~evrik i~ ~.ekoo: " Ako vierujes 9.~ imos u~ovorsa vrernEmom do c~ se stvori uvijek odvijoti ondko koko ti zelis, i do ce ti biti doto sve sto pozelis, ondo se cini 109icnim dd sebl dos.~o provo do zolis kodo neSto i ne dobijes iii ked se n~sto isprji~ci izm~du rebe i tvog cilia. Ali oko si svlesno do SlJ .stvari vorljive, do nekod dobiios i do nekod gubis, i do ti zivot neidaje poklone po lh zoborovljo, cok ce se po njih i vrotiti, jer takpy je zivot potomaka Ademovih bez obziro do Ii zive u polotorpo iii kolibamo, zo onoga kome je nebo granico iii zo onogo ko s~ava no podu, Zoto se smlrl, obrlsl suze [er nisi jed ina koju su pogodile nevolje i problemi, i to nije nisto novo u ana lima nesreco i boll.

.Prestcnl zaliti zbog grijeha koje si ucinila, vee misli 0 dobrim djelima ko]o ee lh zamijeniti."

58

"Nesrece tieroiu 'jude do se siete Alloho."

Ovi .Jjudi nisu sretn i

Ne ugledoj se no one ko]] zive luksuznim i ekstrovogontnim zivofom,.ier njih trebo zaliti, a ne zavidjeti im. Ljudi cija je glavna preokl.lpacijo kako sto vise potrosltl i prepustiti se svojim culima i uzivanjv - dozvoljenom iii nedozvoljenom - nisu sretni. Prlle ee biti da zive tezak zivot, prepun stresa i briga, [er niko, ko se udalji od Alahovog puta i otkoze mu poslusnost, neee naei srecu, I nemoj misliti da se oni ko]l zive luksuznim zivotoT osjeeaju sretnim i zadovoljnim. Neka slromcsno zena koja zivi u /obicnoj baraci je bolja od onih koji spovaju u sjajnim palatoma, jer slremcsnc zena ko]o vjeruje u Allaha UzviSenog [e bol]o od on~ ko]o je s Pravog puto skrenulo.

"Sreca je u tebl, pc zato se pozabovi sobom."

HZna; da nema boga osim AI/aha ... " (Kur'an, 47:19)

Put ka Allahu ie najbolji put

Sta je sreca? Mozemo Ii je pronaCi u novcu, drustvenom polozoju iii casnom rodu? Postoji rnnoqo odgovora, ali pogledajmo srecu eve zene:

"Covjek se posvadao sa svojom zenom i reketo: 'Ucinit cu ti zivot jadnim', a ona mu je mirno odgovorila: 'Da je sreco u novcu j nakitu, mogao bi me od nje udaljiti, ali ona nije liesto nod cime ti iii bllo ko na svijetu lmo kontrolu. Moja sreco je u mojoj vlerl, 0 moja vjero je u mom srcu, a njego ne moze kontrolisati nlko osim mog Gospodara.'"

Ovo je istinska srecc, sreccu vjerl, a tu srecu ne mofe osjetiti niko oslrn onlh ciji su urn, srce i duso puniljubavi prema Allohu, Onaj ko ima stvarnu kontrolu nad srecom [e Allah Uzviseni, pc od Njega srecu trazite.

Jedini nacin pronalaska srece je istinska vjera poslone Muhammedu, o.s. Kada csobo pronade ovo] put, nece biti vazno do Ii spovo u kollbl iii pokraj pure, jer ce biti zcdovoljno i sretno sa komodom hljeba;A osoba kola skrene s Pravog puta ce shvatiti da je cijeli zivotispunjen bolom, njeno bogatstvo je deprlmirolude, njeni napori su gubitnicki a njen kraj ce biti ponizavajuci.

"Novae nom je potrebon zo zivot, ali to znoci do trebomo zivjeti zo novae."

59

.. ' .

60

,,0 Allahu, molim te za oprost; blagostanje".

Kada stvari postanu nepodnoflilve.iobratl se Allahu

EI Dzevzi je rekao: "Nesto ml je uzrokovalo veliku bol i nelagodu, po sam dugo razmiSljao kako izaci iz te situacije, ali nisam nasao rjesenje. Onda sam naisoo na ovo] ajet:

A onome leo se Allaha hoj;, On ie ix/ax naci. (Kur'an, 65:2)

I

Ondo sam shvatio da je bogobojaznost lzlcz lz svake krjz:e~ Kad sam p6ceo slijediti put bogobojaznosti, nasao sam i rjesenje zo svoje probleme."

A ja kazem do je bogobojaznost (takva) zo ovog mudroco bila put koji je vodio dobru, [er nevolja je rezultat grijesenja, i samo ce je pokajanje otkloniti. Tuga, bol i brige su kozno za podnjene grijehe, zo propustene. namaze, zo ogovaranje muslimanki, zo nepropisno oblocen]e. Ko god se usprotivi Allahovimzakonima, mora platiti i cijenu zo svoja djela. Onaj ko je stvorio srecu je Milostivi, Samilosni, pa kako mozes traziti srecu od nekog drugog? Kada bi Ijudi imali kontrolu nad srecorn, no cijeloj planeti ne bi bilo covjeko kome bi bila ucinjena neprovdo i ko bi bio ponizen.

"Udalji od sebe obeshrcbruluce misli koje cine do se osjecos bespomocno, i skoncentriroj se no uspjeh i nikod

, v f "

neces propos I.

61

"Onakav sam kakvim Me robovi Moji zamisljaju." (Hadis kudsi)

Neka svaki dan bude novi pocetak

Udaljenost od Allohe Uzvlsenoq nom donosi gorko voce, a parnet, snaga, Ijepota i znon]e se od poklona pret,Y8xaju u. ne~ace i gubitak, [er su udaljeni od Allohove upute i blagosl6va. Zoto je Allah upozorio Ijude nakonsekvence udaljavanja od pravog pure.

Ako hod as ulicorn i iznencdo prirnijetis do ti se prlbllfovo autornobil koji ide velikorn brzinorn i osjecas do .ce te ugariti, nernas drugog izbora nego do brzo reagujes i pokusas ga lzbjeci, Allah Uzvlsenl zeli upozoriti svoje robove do brzo dlelu]u jer ce i njih zadesiti nevolje oko se udalje od Njegovog puto, i savjetuje im do same od Njega pomoc traze.

"Zafo poiurite Allahu, ja vam oel N;ega clolilzirri cia vas javno upozorim. Ne prihvata;te elrugog boga os;m Allaha, a ja uisfinu ocl Njega clolazim cia vas javno upozorim." (Kur'an, 50:50-51)

Okretanje Allohu znocl obnovu vlastite licnosti, reorganizaciju zivota, rozvlionje boljih odnosa sa svojim Gospodarom i cinjenje dobrlh dj~I? Da Ii je to pocetok novog zavjeta koji je sazet u slledeco] dovi:

62

,,0 Allohu, Ti si moj Gospodor i nemo bogo osim Tebe. Ti si me stvorio i jo sam Tvoj rob. Dojem sve od sebe do ispunim svoju zokletvupremo Tebi i do zivilll u nodi zbog Tvog obeccn]o. Utjecem se Tebi od svih nojveclh zclo i zllh djelo. Priznojem Tvoje blogodoti i priznajem svoje grijehe. Oprosti mi, jer samo Ti mozes grijehe oprostiti."

,Ako ne uspijes u nekoj svojoj nornlerl, ne padaj u

~ . .

oeci, ne brini se i ne sUmnjai do cesnaci rjesenje:"

"Milostinja je osmjehnuti se svoio; sestri. II

""

Zene su kao zvijezde na nebu

Cestita muslimanka je ona koja nakon poslusnosf Allahu UzviSenom pazi svoga mufo i koja mu je poslusno. Allahov Poslcmik [e pohvalio tokve zene i smatrao ih je idealnim suprugama. Kada je upitan 0 najboljoj zenil Poslanik je rekao: "Ona koja usreCi svoga muzo kada je on pagleda, kola go poslusa kada {oj kaze da nesto urad; ; koja mu se ne suprotstavlja no nacin kof; on ne vol; po pitanju nfei n{egovog· imetka. U

Kada je or' ert r.a., CUO ze ajet

(, f . " .. -:1\ 0 ) ( 4 I ':o9ll' , .. ::'JASl\ ~ }~ «: ~ ~\' )

. o\f J'" .J.Y-'l .. . ,_'. U_'..fr"':i U:L .J ...

Onima Icoji %lato i srebro gomita;u i ne frose go na AI/ahovu pufu, navijesti be/nu patn;u", (Kur'an,9:34) otiSao je do Poslanika i rekao: ,,0 Allahov Posldnice, ovaj ajet [e zabrinuo tvoje cshobe." A Poslanik je rekao: " Nisam Ii ti pricao 0 pravom blagu? Cestita zena koja usreci svoga muzo kada je po gleda, i koja pos/usa kada joj se neSto naredi i kola mu je vjerna kada je on odsvtan".

Poslcmik, o.s., je naglasio do zenin ulazak u Dzennet ovisi 0 tome da Ii je njen muz njom bio zadovoljan. Prenosi se do je Umm Salema r.o. rekla: .Poslonlk, o.s., je rekao: 'U Diennet ce uc; zena koje prese/; no ahiret, a njen mui je bio so njom zadovoljan.'" Budi fa zena i bit ces sretno.

"Za tebe imo mjesto u prvom redu pod uvjetom do dos sve od sebe i budes korisna u svemu sto rodis."

.. ~." --. ~--.---"-~-------- .. ,,--.: ... ,.

63

64

"Bud; sretna ito s; ziva,"

Smrt je bolja od cinlenla harama

Abdullah ibn Omer ibn EI-Hatab, r.c., prenosl hcdlso tri covjel<o koji su prenoclll. u peclnl lsprediko]e j~ paid stijena i zatvorila im lzloz. Molili su Allaha Uzvisenog zc spas i spornenull su svolo dobra dlelo. Jedan od njih je rekao:

,,0 Allahu, imao sam necoku ko]o mi je bila najdraze stvorenje - volio sam je onoliko koliko covjek mofe voliti zenu - i prllozlo sam [o], ali me je uvijek odbijala. Kadaje polo u slromastvo, doslo [e do rnene, a jo scm joj dao nesto novca, ali pod uvjetom do spovo so mnom. Ali kodo sam [o] se priblizio, reklc je: 'Bo] se Alloho, i ne cini to osim na dozvoljen nacin.'"

Iz ovog dogadoja vidimo do je djevojko bllo pobofno i nl]e htjela do spovo so njim oslm kodo [e zopolo u nevolje i nlle lrnolo lzboro. Ali i tada go ie upozorllo no Alloho Uzvisenog, To [e u njegoyom srcu probudilo vjeru i podsjetilo go do oko je zell, onda je rnoro i propisno ozeniti, a ne po~initi preljub [zino], Pokajao se Allahu Svemoqucern i to je bio razlog zbog kojeg se dio stijene pomokoo i otvorio im lzloz iz peclrle.

"Nauci zivjeti sa strahom i on ce nestati."

65

"Tvoj zivot je prizvod tvojih misli."

Ajeti koji insplrlsu

(V, "~I 0) ( 211 ~\ji u, L;9i~1; )

. (,j .J.J-'"'I. • . ".. • ..

"Allah ce sigurno pos/ije tegobe slast clati." (Kur'an,65:7)

i

I

,,0 vjernic:i, buclite strpJiivi i ;zariljivi, na granicama bcliite

i AI/aha se boile, cia btste post;gli ono ito ie/ite". (Kur'an,

3:200) !

~ 131 11t,9 ~ J "'-~i lSI ~ jll J~ ~ t..::J\ '!.- ')

-- ,J-' ... - ~ , 0.:!- ~r 0:!,):t ~J ...

(' 0 i-' 00 : o~1 o.J.J-'"'I) (0~\j ~l \jl.J

,,A il obradui strpljive, one leoji, lead a ih lealeva nevolja zadesi, samolcaiu: 'Mismo Allahov; i micemose Njemu vratifi.'U (Kur'an, 2: 155-156)

"On ialie kiiu leaclon; izgube svaleu naclu i rasprostire blagoslov Svoi. Onje zaslifni/c Prav;; Jeclin; dOsfojan hvale/' (Kur'an, 42:28)

66

,,samo oni koji budu strpljivibit ce bez raluna nagracteni." (Kur'an, 39: 10)

,,1 Zunnunu se, kada srdif ode i pomisli da go necemo ka~niti - pa poslije u tm;nama zavapi: Wema boga osim Tebe, hvaljen neka sil A ja sam se zaista ogrijesio.'" (Kur'an, 21:87)

Kur'an te pozlvo da budes sreton i siguran, da vjerujes u Gospodaro i da otvorls srce Njegovom obeconlu. On nl]e stvorio llude da bi lh muclo, vee do bi lh lskusoo, proclsrlo i dlsclpllnlroo. Allah je milostiviji prema covjeku od njegovih roditelja. Sjeconjern no Njego,ucenjem Kur'ana i slljedenlern Poslonika zatrazi Allahovu milost, utjehu i zadovoljstvo.

.Prlpreml se no najgore osjetit ces do stvari idu nabolje."

"Dovo/ina vam je cast sto ie Poslanikovama;ka bila zena.u

Spoznaja Milostivog ublazava tugu

Allan Milostivi daje svom robu vise nego sto, se on lkcdo rl)oze nadati iii traziti. c>n,uvClzaVa i mala djela icini in vellklm, a oprosto vellke grijene.

( . U ',"'" '" ·,It' ,.. ('\', .. n,.~ ':"J \ ',' jjL:.j, ,),

u ~ ~.~"'; ~ ~.)j'.J Y.J ,~(JA .....

(Y~ : ~)\ :;.)~) "Njemu semo/e oni Ico;; su no nebesimo ina Zem/ji, svakog casa On se zanima necim." (Kur'an, 55:29)

I

i

On sve cuje i ne zbunjuju Ga niti umaraju mnoga pitanja. O~

.' ' I

cak i voli kadasu Njegovi robovl .ustrojnlu dovl, i voll kad Muse

dova cini, a Ijutj se kodo dovu zanemarujemo. On brine 0 Svom robu, cak i kod Go Njegov rob zanemari,ne krlje se od Svog roba i kodo se on od Njega krije, milostiv je prema tvom robu i kodo on nije milostiv prerno Njemu.

Pa koko Gn ne voljeti, kada nos On nodobro upucule, grijehe nam oprosto i molitve usllsovo.

Allah UzviSeni, Najljepsi, Najmilostiviji, Najdarezljiviii, Najmocniji i Najpazljiviji. On svorn robu daje vise nego stoon trazi, milostiviji je prema njemu od njegove majke i rodu]e se njegovom pokajanju vise od onoga ko]l proncde svoju torbu so hronom nokon sto ju je bio izgubio.

.Neko [e tvo]o odluka da pronqdes srecu somo po sebi sretno iskustvo."

67

f,A on;rna leo;;.~ v;eruju Allah kao pouku navocli ienu laraonovu ... u (Kur'an, 66: 11)

Blagoslovljeni dan

Nakon sto klanjas sabah, sledl skruseno, okreni se prema kibli i dozivaj Allaha i dove Mu upucuj. Trazi da tc] dan budedobar za tebe, da to bude dan uspjeho i srece bez tuge, nesrece, krize i ostalih problema. Neka to bude dan bez briga jer od Allaha mozemo traziti sve sto je dozvoljeno. Ako ucinis ovo sto je receno, to cete o,nda uz Allohovu pornoe pripremiti za dobcr, blagoslov1ien i koristah dan.

I

s,usdnle lijepog ucenja Kur'ana tokom posla iii odmora ce nam pomoel da se pravilno fokusiramo na stvari koje radimo, a usto vrlleme ce iz naseg srco sumnje odagnati i uciniti nas boljim nego sto smo to hili ronlle,

nNe brini se 0 stvarima koje su ti nedokuelve, vee pokusc] poproviti ono sto ti je no dohvot ruke."

POGLAVLJE 6

71

"Eto, Allahova pornoc je zaista.blizu." (Kuranl 2:214)

Mudra zena je izvor sretnog zivota

Zena rrebo docekctf svog muzo na fln nacin kodo joj se vrof i ne treba se Ijutiti oko se vroti umoron i iscrplj~n •. Prvo trebp ispuniti njegove zelie ine pitati go odrnoh zo xozlogenjegoyog umora i zabrinutosti. Nakon sto se odmori i promijeni odlecu, on ce [o] vjerovatno i sam objasniti rozloge svoje za~rinutostj, a cko to ne uclnl, onda nije nikakva greska do go i ona plto no npcin kojim cepokoz.otl do joj je stalo do stanja u kome se on nalazi.

Ako zena .osletl do je sposobno pomocl svom mlizu urjesavanjv problema, onda ne treba oklijevati do to i ueini. To ee svakako skinuti teret so njenog mufo, a on ce shvatiti do u kucl lmo neprocjenjivo blago, belle od svog blaga ovog svijeta.

"Ne budi tuznazoto sto nisi uspjela zovrslt! neki posoo.

Sjeti se da dlelo velikih Ijudi nikada nisu zovrsenc."

72

"Kada Alloh vofi neki tiarod, ond6 go no kusniu stavl:"

Brini se sarno za danas

Neki sretnik je rekao: "Divan dan je ono] dan u kome mofemo kontrolisati nase poslove, o kodo onine kontrollsu nos, To [e dan u kojern kontrollferno sve]e zelie, i ne dopustah10 da budemo robovi svojih zelia:"

Svaki dan u kojem sam se uspio sacuvati opasnog kruga briga za mene je bio divan dan.

Koko [e divan dan u kome sam rozmlslloo da Ii da uradim nesto zbog cega bi me Ijudi Iwalili iii nesrc zo sto niko ne bi znoo. Izabrao sam i urerdle ono cega cu se sjecati dok sam ziv, a drugi zato nikada nece znati.

Koko [e dlvcn dan u kome sam oslecoo da su mi se dzepovi punili novcem ali je moja savjest Ie hila lisena digniteta, pa sam odlucio da je bolje biti bez ije.dnog novcica, ali ciste sovlestl,

Ovo su divni dani, a nojbollo stvar jeste da sam tada malo zaradio, ali cinjenica da sam vratio sornposrovon]e je mnogo bitnijo od novca, i zato neka [e hvoljen Allah Uzvlsenl, Milostivi.

.Budl sretna sa onim sto imas u rucl, onim stoti je Allah propisao, i zaboravi na sanjarenje koje nije u skladu sa tvojim naporima, sposobnostima i moqucnostlmo."

73

,,A Allah je vee oprostio ono ito je bilo." (Kur'an, 5:95)

Nemoj mislitida te svako zeli ugroziti

Ovo je vazan princip koji ce ti pomodl da prevczides zcbrlnutost,

da uspijes u zivotu, zadrzis prijatelje i do budes sretna sa svo!om ... ~ familijom. Onaj ko shvata Ijudsku prirodu i brzinu kojom dolazi

do nekih promjena on se stavlja u tudi polofo] i shvata jasnu i skrivenu situaciju.

Sto se tice same zabrinutosti, vozno je shvatiti realnost u kojoj je normalno da se stvori uvijek ne odvijajlJ onoko kako mi zelimo i do nema osobe bez nekog problema. To je zivot, a ponekad mozda j ne volirno nesto sto je ustvari dobro za nas iii smo uzbudeni zbog necega sto ce nam stetu nanijeti. A dobrotu cemo pronccl uonome sto je Allah Uzviseni propisao.

Osoba koja pravilno rasuduje osleco do [e sarno dio svemira, i da u njemu ima mjesta i zd radost, kao i za tugu. Nece ie nista pretjerano uzbuditi, niti ce misliti do je jedini sa problemima, do su svi protiv nje i de je uvijek lose srece. Tckvoosobo ee prihvatiti one sto joj se dogodi, a sa svoje strane ce dati sve od sebe da zivot tece u najboljem redu,

.Bud! sretna sad, donos, a ne sutra."

74

,,Mirneka ie varna, zato ito ste trpie/if a clivno li;e na;l;epse prebivaliste." (Kur'an, 13:24)

Divan Ii je uspjeh nakon patnje

Jedcm uspleson covjek je rekoc: "Roaen sam u slromostvu i one me [e protllo oq kolijevke. Znam sta je gorcina trenurko u korne sam od mojke fraziolruh, a ono mi nile mogla dati [er go [ednostovno nlje bilo. Od kl.lce sam otisao so deset godina, a rudlf sam poceo u [edonoesto], U skolu sam isao same [edon mjesec u godini. Nakon [edcnoest godina napornog rada,stekao sam par blkovo i sest ovoco koje su mi donllele 84 dolcro. Nikada ni cento nisam potrosio ne uzivanje, stedio sam sve sto sam mogao sve do moje dvodeset i prve godine. Znorn sta je provl umor [er scm znoo putovotl mlljomo koko bt zorcdlo zo preflvljovun]e. Nakon sto sam napunio dvcdeser i jednu godinu, poceo sam lei u sumu gdje sam slekoo drvo i sa bikovima ih izvlacio.Ustaiao sam prlje zore i radio do duboko u noc, a sve zo rnlesecnu platu od same sest dolcro, a svoki dolor mi je izgledao koo pun mjesec u mrklo] noel:'

"Ako si noprovllo neke greske, izvuci iz niih pouku ondo lh zoborovl."

75

Rec;: "Allah vas lz njih i svake nevolje izbavlja ... " (Kur'an, 6:64)

Navikni se na trenutno stanje i izdrzl

Poznajem covjeka kome [e ornputlrono noqo, po sam ga posjetlo so zeljom do goutjesim. Blo je mudar I ucen covjek, a [o sam I1'lU zelio'reei cia narod od njego ne ocekuje do bude sprinter, nego do pcdllel! svoju mudrosr sa drugimo [er to mu, hvala Allohu, nlje bilo oduzefo,

Kadasanl mu lJsao u kucu, on je rekao: "Zahvala prlpodo Allahu, ovo me [e sfopalo prcrtllo godinoma, i bilo je dobar drug. Ali mojo privrzeno1t vieri [e onosto me tiesi."

Mudrac ie rekoo. "Dusevni mir se moze postlci sorno prlhvotonlem najgoreg mogueeg scenorl]o."

Razlog zo tokvo nesto, sa pslholoske strone, [e da prihvatonje osloboda energiju. Ali, i pored toga, hiljade Ijudi svokodnevno u rrenutclrno srdzbe unlstcvc svo]e zivote [er ne prihvataju gorku realnost i cuvaju sve sto mogu, umjesto do pokuso]u iz nicega izgraditi nodu i lzborlf se sa prosloscu.

lslomsko stajaliste [e dozol zo prostlm neuspjeslmo predstovl]o manifestaciju nevjere u Allcho, i izroz nezadovoljstva sa onlm sto nom [e propisonc.

.Frustrocl]o [e tvoj nojvecl neprllotel], [er lmo snogu do unisti dusevnl mlr."

-------------------~----- ..• --.-.-~--

76

"I tako smo oel vas stvori/; praveelnu zajeelnicu ... " (Kur'an, 2:143)

Vazan savjet od mudre zene

Ima jedan vrlo jason savjet, medu najboljimaie od onih koji se prenose odArapkinja. Izrelda go J~ Umame bintHoris svolo] kcercl Umm Illes bint Avf, i to no dan njene udaje~~eklo ioj je:

,,0 kcerl mojal Uskoro ces napustiti kucu u kojoj si odrasla, u ko]o] si noucllo hodati, i otlcl ces u mjesto koif.:l ne poznajes, nekome kogo dobro ne poznoies. Cinom zenidbe, on postaje tvoj 'gopodor'. Budi mu kco sluskinja, a on ce vremenom postati tvo] slugo. Prihvati ovlh deset stvari, koje ce ti biti sigurnost i podsjetnik.

Prva i druga SUI budi sretna u njegovom drustvu i budi mu poslusno, [er sreco donosi dusevnl mir, a poslusnost premo rnufu je draga i Allahu Uzvlsenorn.

Trecc i cetvrta SUI uvijek lijepo lzqledc] i lijepim se mirisom namirisi, on u tebi ne treba vidjeti neSto ruzno niti osjetiti ruzan miris.

Peta i sesto SUI pripremi rucclk no vrijeme, i nerno] galamiti kada on spava, jer ljutn]o je kao pJamen, a ometonje sna ce ga sigurno naljutiti.

Sedma i osma SUI pazi no njegovu djecu i radnike, i pazi na njegov imetok [er ce to pokazati do ga postujes i do si dobro upravnica.

77

Devetoi deseto su: nikod ne otkrivoj njegove tojne i ne otkczu] mu poslusnosf jer ako otkrijes njegove tajne, nikad neces biti sigurno do te nece prevoriti. A oko mu otkazes mu poslufnost, srce ces mu ispuniti mrZnjom premo tebi.

Budi oprezna kcerl mojo i ne pokozu] srecu kado je on nervozan, i ne pokazuj tugu onda kodo je on sretan."

"TvojCl sreco je u tvojim rukcmo ne zovlsl ni od

koqc."

---------------_. __ ..

78

"Sunce ce izaCi i obaslafi tvoje srce,"

v

Zena kola se zrtvovala i zaradila

Allahovu nagradu

Do li si cula zo zenu ko]c [e pocinilo preljub [zlno], a onda se Allchc sjetila i pokojolo se. Dosia [e pred Posloniko, o.s., u zelji do [e kamenuju i tako proCiste, loko [e zbog prellubo ostala lJ drugorn stanju; Rekla je: ,,0 Poslonlce, ucinila sam grijeh koji zavreduje koznu, po me zato koznlre," Poslanik, o.s., je pozveo njenog storotello j rekco mo. 'Pozl no nju, a kada rodi, dodire do mene,' Nakon porode su je dovell pred Poslcnlko, o.s., a on [e ndredio do cvrstu sreqnu njenu odjeclJ te do je kornenu]u, A ondo ie/ prouclo i dovu za njen spas. Orner, na., ga je upitao zcsto to! cini kodo zno do [e ono poclnllo preljub (zina). Poslanik [e odgovorio: 'Ona se toliko kaia/a, da kada bi to pokajanje podije/io sa sedamdesef Ijudi bilo hi dovo/ina za sve njih. Mozes Ii pronae; nekog bolieg ko bi se zrtvovao u ime Allahovo?'"

Cvrsta vjero je motivirala tu zenu do se poko]e, procisti i izabere ohlret urnlesro zivota. Da to nl]e bllo toke, ne bi izabrala kornenovonle.

Neko se mofe upitati zosto je uopce poclnllo preliub. Do Ii to predstavlja nesto drugo osim slabe viere? Odgovor [e do osoba rnoze postati slaba i ucinlf gresku, [er srvorenl srno slabi, zurimo (Kur'ao, 21 :37), i no trenutak mozemc odlutati zbog nose nesovrsenostl. Ali kada zrno vlere u srcu poroste i da plodove, onda ce dobrota i cvrsta vjero izaci na vidjeJo. To [e natjeralo i ovu zenu do ode do Poslanika, o.s., prizna svoju gresku i zornoli go da komenovanjem iskupi svo] grijeh. One se zrtvovalo u potrczl zo Allahovim oprostom, miloscu i zodovollstvom. '

jI£o%t:lti ai¢1 :r;.t;j$2f!;l;J:ifjtl "Nemoj se stolno zaliti ine

79

"Noe ie najfomnija priie zore:"

Poslusala je Allahove zapoviiedi, a On iu.ie zastitlo

Posto]] prico 0 boqoto] Ijepotici ko]o je u vrijeme ncrpodo krscono no Aleksandriju ostcjo u svojoj kucl so slugoma. Usli su [o] u kucu soisukonim macevima i pitali zo novae, Ono im je prestravljeno odgovorilo do je novae u sefovlmo u scb! u kojo] je i some sjedila. P<,:?ce1ose tresti od stroho, Jedon od napadaco joj [e rekoo. "Ne bo] se, bit ces mojo i uzivat. c.es u mole] dobroti i bogatstvu." Shvotllo [e do mu se svldo, po go [e ljubozno zornolllo do ode u too let. Mislivsi do se i on n]o] svidio, dozvolio [o] je do lzode iz sobe, a onda su pocell iznositi sefove so. novcem. Ono se vjesto lskrolo iz so be i sokrllo u slamu i tako se sposllo zorobllcvcn]o, a njene sluge su sposlle toke sto su se sokrlle u potkrovlje. Kodo su nopodod otiSli, ana rece: ,,(uvanje vjere je belle nego blago i ukrasi u posjedu kovollero, [er [e i slromcstvo bolje od zotvoro i nosllne promjene vjere."

"Moras prihvatiti nelzbjeznu cinjenicu koja kcze do ces u zivotu iskusiti stvari koje neces moci promijeniti, a so kojima ces se rnocl suocltl pomocu vjere i strpljenlo",

"Majka raaa muskarce i heroje."

Najcisca je voda pokajnicka

0) (~.!l~~ ~~1:1 ~ , t'.tll:~t ~'&I 111 ~ J.' )

.)~ U~ r---' U~."..... 't: .. ,., 4.5"'. ~.J-l.J ...

(f' : .)~I Allc:b>Uzv;seni vol; one Ico;; se Ica;u: ; Ico;; se lisle. On uiiva u~~kaianiu Svo~a roba vise nego $to. covjelc uiiva u er~~~!aslcu torbe $ hranom nakon sto ju je hio izgubio. Allah fJ~~iv~. svoje robove: ,,1 svi se Allahu pokajte, 0 vjernici, do bist~ postigl; ono ito ie/ite." (Kur'an;· 24:31 )

pOkdini&e 'UZe t.,te srce i ga,e valru zala kola u njemu tln]c.

Ovo [e prvi korok za one koji troze put ko Allohu, i koplrcl onlh koji suusplesn], i kljuc za poprcvok onih koji su zolutali. Onoj ko se koje moll Allchc i uplckon 00 preklinje do mu oprostl. Kcdo su drugi reloksironi, on nlle, dok drugi stoje, on se neodmaro i ceznjo u njegovom srcu nikad ne prestoje. On stoji ispred Gospodara, pognute glove, drhti, srce mu je ranjeno, a um zbunjen, [er svjeston [e koliko je grijeho poclnio, Obuzimo go tugo i suze mu pocil'lju same reel, Pripremo se do sutra bude pobjednik i da ukloni ovozemoljski teret kako bi brzo presco preko dfehennemskcq mostc.

.Kcdo stvari krenu naopako, misli pozitivno, [er mozdo je to sarno uvod u slledecl dan koji ce biti ispunjen srecom i veseljem."

MQ%~ bif;j Z1tJJ~~tn2J<a. ,,za vrijeme mUlze,~"e~va OOliUSlrvo. cemu freba

81

4:34)

Prvi borac zapravdu

Zivjela je u najljepsoj polctl svoga vremena, imala je brojne sluga, kako muske, tako i zenske. Zivot [o] je bio ugodan~ jednostavani pun luksuza.

~j.~nRi~~ i7.~il.<?A$i5' .pil1t Muzahim,zena faraonova. Fizicki I~ -bilctslebw.5'li •. vi7rnica .k9ia je bila sretna u svolo] palatl. Svjetlo viere ie ocblelo u njenom srcu i suprotstavila se dzahilijjetu na cijem Ie c~lu bio nlen muzo

Nije I11qri1o zo pqlote Iluksuzni ncmlesrc], iii brojne sluge. Zato ie i zasluzi.la da Ie Gospodar spomene u Kur'anu, gdie se 0 nlo] govori ka() 0 primieru za vjernike i vlernlce,

., . °1 ~~ ~t!~1 ~ • ~o. ~1' Oil {-1 -. .:ill ~ ~I w- ~ -)

~ ~.J ,uy::.~.JA~ ~ 0.L . ~J

·.~11' ', '~.~- ~'.'.o ~.o'.' .. ~~, 4~;;'11.··· lfUJ.llic

ryw ~ ~J" J uy::. ~ V9 ~ J " ~... ,

(". . - -:11 s ) ('" .IL!:JI

. f'd...F-'" Jy.>I ~

"A onima leo;; v;eru;u - Allah leao pouleu navoeli ienu faraonovu, Icaelje rele/a: 'Gospoelar(Jmoj, sagrac/i mi kQc/Sebe Iculu u Dienn~tu i spas; me oel Faraona i ';'uconje n;egova, t izbavi me oel naroela nepraveelnog.'" (Kur'an, 66: 11 )

Uc~ni~si.~ komentaru ovog ojero kazu do je Asia izabrala ahiret ispre~()yog sviieta. Zosluflld [e i do je Poslanik, o.s., spomene kao perfektnu zenu: "Mnogi muskarci su dosli do perfekcije, ali nijedna z~~~2;i~ ~i.'a perfektna osim Asie, zene faraonove, Merjeme, kceri Imrcm~.0e. Premoc Aise nod drugim zenama je kao premoc kruha i. mesa had osta/om hranom."

To je bila Asia, vjernica, lampa koja je sllolo u forocnovo] polotl. Ko ce upaliti nasu lampu sa tim strpljenjem i upomoscu, i 1<0 ce nos pozvati Allchu UzviSenom?

.Kontrollrclsvole mlsll i bit ces sretna."

· POGLAVLJE 7

¥o.(('1$ b.it::iJX1j,~J·('1'¢¥itJ. .(('1.lJ.tJ. .lJ.tJ. 4jje;(u 83

Allahova milost je uislinu blizu onih koj; dobra cljela Cine. (Kur'an, 7:56)

Uzdaj se u Gospodara

Svoko] zeni ko]o [e no spavanje otlslo zodovollno Boziiim odredenjem, po mokcr bila okruzeno· .uragaflOm, i koju ne uznemlrcve metez oko nie, i koja ne dozvoliavc:( do tuga IJde u njenosrce i do suze poteku niz njene 06;~&~e';~Yc:t~oi zeni k6ja Ie izgubila djecu, voljene rodirelle i prijateJje,svakoj uznemlrenc] vlernlcll svim Ijudima koje zadesi iskusenje i nevolje,neka Allah Uzviseni povecaniihovu nagradu, status i neka no neki nacin kompenzira njlhov gubitak.

( ~ :·w\ t; ~I·~ '. ,.('1 1: ~I- :;~I- ... ~ - t1·t ~. ~ • I' )

~ r...s--. ~ "'f$"" • .J, .J ~'-: _~.J

( to: :;_AJI s J.J"") "Pomozile sebi strpijenjem j mo/itivom, a to ;e z(JiS#a, tesko, osim pos/usnima." (Kuran,2:45)

Ali, r.o., [e rekao: "Veza izmedu strpIjemio i viere je koo vezo izmedu glovei tijelo."

Rodufte se dobrim vijestimo 0 ohiretu, Firdevsu, mjesto u Dzennetu koje [e u siedistu istine, blizu Jedinogo. A to ce biti nagrado zo one sto ste ronije pripremili. ~estit?~O ti no vjerl, strpljenju, nodi i nagradi, ierces scznof da ces biti uspjesnc u svim situacijama.

(' 00 ... :~.11 .. .) (~. t...:.J1 'v~ ) . /) ~ /) J.J"" U-;..):} ~J ...

JlA ti obracluj izclrzljive." (Kur'an, 2: 155)

"Somopouzdonje znoci pronolcdcnle smislo u ziYotu bez obzlro no tvoje godine, i sposobnost do od ziyoto uzrnes sto vise."

84

Allah;e clobarprema rODovima Svo;im ••• (Kur'an, 42:19)

Pravo sljepilo je sljepilo srca

ZiVio je nekqd slijElPoC i blo jEl sretcn so svojom fomilijom - su~rv~.om i.sinotn,k.c:t?iso jednim dobrim prijoteljem. Jedinq stvor kojo mu je smetqlqjEl bilq tqmo u kojoj je zivio. Pozelio je do vidi svietl9 i stvorl i osobEl koie su gq cinile sretnim.

U. njegovo selo ie.l dosoo poznoti llekor, i on go je otisoo upltoti za lijek ko]] ee mu pomoel.da ponovo progledo. Ljekor muje d90 neke kepi I uputio go kcko lh kerlstltl, i upozorio go do mu se vld

moze vratiti iznenodq,v bllo korn momenru, I

On je poceo korlstlf kopl loko niko osim njega nije vjerovao~CI ee mu zclsto i pomccl, Medutim, jednog done, dok je sjedio u vr;tut iznenada je ugledoo svjetlost. Presreton je potrcco svojoj zeni ali zatekao jv je kako go vora so prijateljem. U nevjerici je otisao u drugu sobu i ugledao slno koko krade stvari iz njegovog ormara. Ondo je vrisnuo: "Ovo nije doktor, ovo je prokleti carobnjak." Nakon toga je u nervozi lzbo svoje oci kako bi se vratio sreei u kojoj je uzivao dok je bio slijep. (Pouka ove tuzne price je do trebamo prihvatitiono sto nas je zadesilo u zivotu, jer izreka kaze da trove sa druge strane nije uvijek zelena.)

.Pslholeskc zabrinutost [e gora od tjelesne bolesrl."

85

IIGospoclar mo; je sa mnom, On ce mi put pokazati." (Kur'an, 26:62)

Ne otvaraj sud osvete jer ti mozes postati prva zrtva

Neki Ijudi su veoma opultenl i ne zamaraju se st}nim d~t(:dii[la, niti zele da stvorl uvllek istieruju no cistac. Jednostavnoprelaze . preko neklh stvari, ponekad se prave i glupi, ali su generalno dobre osobe, i ne pokusovo]u da na Ijude i stvari gledaju negativno niti do u svemu traze zodnlu namjeru.

Drugi ne pozno]u znacenje rijeci tolerancija nltl zele precl preko bilo cega. Stalno su svodl sadrugim Ijudima kako bi "istjeral1 mak na koncc",

Prirodno je da je tolerantna osoba sretnija, smirenija i voljena

i postovana od drugih Ijudi. Vrata uspjeha ce se vjerovatno prije otvoriti tokvo] osobi nego osobama koje u svernd vide zavjeru I podvalu. Takvim ponasanjem se otuduju, pain i Ijudi ne vole i izbjegavalu. Vrata uspjeha su lm cesto zotvorenc. Poslanik, o.s., nikada nlje dobio sansu da bira lzrnedu dvije stvari, ali je birao ono sto Ie lckse, osim ako to nije bio grijen. U tom slucaju bi bio najstroziia osoba.

Poslanik, o.s., je rekao:"Neka se Allah smiluje onom koii ;e jednostavan kad kupuje, kad prodaje i kad od Ijudi traii ono sto su mu duini".

"Uradi sto rnozes sad, a nernoj brinuti ito ce ti donijeti sutra."

86

"Ne objavljujemo fi Kur'an da se muCis." (Kur'an, 20:2)

Posebnost se postlze rezu ltatlma

Bogotas je rekoor "Nemom neki po~epqn osjecqju tome sto som nojbogotiji covjek no svijetu. So svojom supruqom zivim normclno u skromnom stcnu, Ne pijert1r ne pusim, i ne volim mililqrderski nacin zivoto, onako koko je oplson -.u novlnorno ~. skupe jahte,roncevi, zobove, zenidbe so Ijepoticamo kole oblcno zovrfe rczvodlrno koji kostajl.l milione. Volim rod, i sreton sam ko(.i rcdlm. No posoo obldno noslm.rudok od kuce. Nisomsreton kodo rczmlsllorn o milionimo. Ono sto me cini sretnim je kcdo vidim koko scm pomogoo do moj rodnl grod Tokio, od malog gradica postane [eden od svjetskih centoro. Sretnim me cinj i njegova mcdernc arhitekturajer sam je ja osmislio Ukratko, one sto me cin; sretnim su moji uspjesi.

,,:lal ne rnoze sposltl brod sa dna mora."

"Zar Allah sam nije clovo/;an robu Svome"?(Kur'an, 39:36)

Svijet kufra je svilet bllede

Doktor na klinici Majo jeza Amerldco udrufenje Ijekara i hirurga sproveo istra*ivanje 0 radu u industrijskim instittJcijama, a predmet istra*ivanja. su blll poslovni .Ijudi, ojih. 176 u dcbl od 44 g()di .• ne, J~dal)o .. d rezu .. ltata je bi.o da lh je trecina bolovala od i.edne oel tri bolesti povezane sa stresom. Uglavnom su to bili problemi sa srcelll, eirevi na felveu i visok krvni pritisak. I svi su oboljeli priie nego su nopunlll 45 godina. Da Ii eemo eovjeka smatrati uspiesnim .ako je zdravlje cijena niegovog uspleha~ Od

I

kakve mu je k?ri.stLcijelisvijet oko izgubi zdravlje. Akoeovjek ima

cllell svllet, onipa~spavana iednom krevetu, i [edetrl obroka na dan. Pa kakva je bnda razlika izmedu njega i obienog radnika? Radnik vjerovatno Ispava belle i viSe ufiva u svojoj hronl,

Dr. W. S. Alvarez je rekao: "Jasno Ie do su eetiri od pet bolesti izazvane pslholojklm problemima, i rezultat su straha, pcvueenostl, mrfnje, sebknostl i nesposobnosti prilagodavanja na fivot."

"Ne mczemo promijeniti proslost iii crtati buduenost onako kako zelimo. Po zasto se ubijamo neeim sto ne mofemo promijeniti?"

87

88

"Ne liuti se, ne Ijuti se i ne I;uti se. II

Stav zivotnog partnera .:

Iskrena vjernica ne zamora muzo b rojnirnzahtjevima. Zadovoljna [e onim Sto joj'je Allah podcrlo. Njen primjerje Poslanikova,d.s., porcdlco.Urvch prenosi do je AisCl, r.o., obicavala reci: "obraticu moil Allah mi je svjedokdo smo gled~!i~?ko se triput9smiTnjuje p~n mjesec, a do se-u Poslanikovoj, ci;s., kucinije upalilo svjetlo." On jv je upitao od cego su zivjeli, a ono je odgbvorila:"Od hlJ;mi i vode. A Poslanik,o.s., je imoo prijotelje medu ensorijamo, po su

nom oni slali kozile mlijeko". . . . .

"Vriiednost zivota je prozivjeti svcku sekundu",

"

89

sretnaonlmsto ti leAllah

f:

• • •

namueruo

Kcko sv divne riie~i HQqze'fin~, svprugE!lbrahlmove i majke lsmollove, dok je slijedila svogCl muza i pitala gCl: "Zasto nas ostavljas . u ovoj pustinji, gdje nemc Ijudi, i gdje zemlja plodna nije?" On joj nlje odgovor.io, po go je ponovo upitala: "Je Ii to

neredbo Allahova?" A kada je dobila potvrdan odgovor, one

rece: "Allah nas nece ostaviti." A Allah uistinu ne ostavlja iskrene robove svoje.

"A Sto se djecaka fice .. rodifelji nje90vi~l!vj~mici, pa smo se pobojali da ih on nece na nasilje i nevi~rova~ie n(Jvrafiti, a mi ielimo da im GospocJar njihov, mjesf~ njega, da boljeg ; cestiti;eg od njega, ; milostivi;eg." (Kur'an, 18:80 .. 81)

Nije Ii Allah zastitio blogo pravednika koje je ostavio svojim sinovima, pa je noredio Musaovom drugu da ponovo izgradi zid kako bi ostoo cvrst sve dok djecad ne porastu i ne mognu se 0 njemu brinuti?

,,A stose onog zjelCl lice, on je Jvojir:e eljecClIcCl, sirocCleli iz grCJCIClI CI pocI n;im je zCllcopano njihovo blClgo. Of or: n;ihov ;e bio dollar cov;elc l Gospoclar tvo; ielit iz milosti Svoje, dCl on; odrClslu; izvClele blClgo svo;e!' (Kur'an, 18:82)

"Ne mogu promijeniti proslost, 0 ne poznajem buducncst, pc zasto do se brinem I do zo necim zolim?"

"Pomoc clo/o:ti so strpl;eniem".

Nemoj uopce zaliti za ovim svijetom

Ko god shvotl do je ovc] zivot veoma krotck ida u njemu irno molo srece, do i~. n~predvidljiv i do se stvari brzo .• mijenl~Ju zo one cijo je dunjaluk h~dina.prigo, on nece zoliti nizacim, ~lti tugovClti zbog stvari koje je propustio. Jer ostoje nom chlret, koji je bo.Jii il dugotrojniji. Velicaj Allaho, ler vjerujes u susrets Njim, dok drugi! ne vjeruju u obeeonl dan. Cestitom onimo koji u njega vjeruju ~ zo njega se pripremoju. Izgubljeni su oni ciio je vlero slobo i kOil zaborovljaju no Sudnji don, [er su ih rljihove palate,blogoi luksuz ucinile zoboravnima. Kakvo je vrijednost bloga, eke covjek u sebl nema vjere i oko se Alloho ne boji? Do blogo i drustvenl status mogu klJPiti srecu,ondo ne blsmo lmcll tollko kraljeva, vlcdoro i biznismeno koji zive jodno i stolno se zole koko su nesretni?

"Jucer je san ko]] je nestao, a sutra nije niSta do oblcnc node. Sarno donas jestvarno."

"iene su rodile naive co imena no ovom svijetu",

Najveca Ijepota je u Allahovom stvaranju

Pogledaj sarno u covjeka i nacin no koji je stvoren. Pogledaj razlie-ite rase, jezike I akcente. Allah Uzvfienl je covjeka stvorio u nalljepsem obliku.

"On vQm ~hliqe daje ; likove vase ani lijepim ... " (Kur'an,

4Q:64) I

, I

J.ll~ e. L,. ~ jll

..r- <J-

(t ' ... -:11 s ) ( ~. - ·f ,j ~L:.u"1 illli.. ~)

• ~ ')..J-..l ~.,y- ~ '-rP W .f

,,0 covjece, zaSto clet te obman;uje to $to je Gospodar tvo; plemenif, leoj; Ie je stvorio-pa uanio da si sle/adan ; uspravan." (Kur'an, 82:6-7)

,,i\ti cov;elea stvaramo u slc/adu na;l;epsem." (Kur'an, 95:4}

Pogledaj u Ijepotu neba i zvllezdo, sjaj sunca i mjeseca, i velicinu svemira. Pogledaj zemlju, vodu i plodove njene. Pogledaj planine i kako cvrsto stole. Razmisli 0 rijekama, morima, danu i noei, svjetlu i slenl, 0 oblacima. Razmisli 0 harmoniji koja vlada svemlrom.

Mo,(c,i b.i(i .t:J4/st'tlt;1J/ill #iJu u sjfi¢lz Pogledaj cvijece, voce, povrce, peele, med slatki, p mrave, ribe, ptice i ostale nepregledne Ijepote.

"Pa~val;en~eka ;~ Allah k~J 9~~ omr~?ete ; lead osvanefe. N;eltJu nelea i~ 'e~b~(l/(I ; nan!"~~inla i !1(1teml;;, ipredvece i po~ne. On, lz 1J~i.;V09 slvara i~v .. 0 ; prefv ... ara u neiivo. On oiivljava zemi;J~~~()n mrtvilanjezina, isto talco cete ; vi biti oiivl;eni." (Kur'an, 30: 17-19}

liNe gledaj no negativne aspekte zivota.Zadovolji se njegovom Ijepotom."

94

"U leI/coma svo;im boravite" (Kur'an, 33:33)

Prava cast i beskonacna dareflilvost

~en~ur ibn Amlllorjecuo vijest dpsu Biz,ontijci zorobiIJ ogr~q~ni brolm.~.snmanki, 0 norod go je pitoo: "Zosto ne odes do hCllife i ne nor;~Is Iju~ima da se .bore?" On lh je poslusoo i otisa~je do ha.' .. ifef.. HorynCl Resida.. I dok je Ijude poz,ivoo no bQrbu,.kroj njego iep.oosv~~onil1a kome je bilCl ispisPl10 porukCl u kojolie pisalo: "Jasam rnvslimanka iz Clrapskih plemena j cula sam.~to su BizantiJci ~radili mO.iim sestrarnq. Takod~r som cula do ti. ri~cJe pozivas u borbu, pa scm potrazila naivrii~dniju stvar na. mFm tijelu. To su moje dvije pletenice, pa sam lh odrezclo i zcmotcld u ovaj svezanj. Kunem te Allahom Svemcquclrn de ih nekoko spojis sa grivom nq konju kojeg koristi borac no Allahovom putu. Mozda ce mi se ~lIah srnilovati zbog ovih pletenlco,"

Nqkon stc::> je prodrco pismo, Mensur niie mogao kontrolirati svoje osjecaie. Plakao [e, a i Ijudi oko njega su poeeli plakati. A onda je hollfo Harun Resid proglasio opcu mobilizaciju i sam je predvodlo muslimanske borce, a Allah Uzvlsen! im je podario pcbledu,

fiNe jecaj za proslim vremenima i ne brisi suze bez razloga, jer ne mozes vratiti ono sto se vee dogodilo."

POGLAVLJE 8

97

"One /co;; v;eru;u ; Ci;a se srea, /cad se Allah spomene, smiru;u." (Kur'an, 13:28)

Nernas drugog oslonca osirn Allaha Uzvisenog

Jedan covjek je usao u dzamijIJ i tcmo zatekao desetogodisnjeg djecakq kako se predano Ailahu moll, Sacekao je do djecak zavrsi sc ncmczom, poselornlo ga je i zatim ga upitao: "Ciii si sin~" Ojecak je oborio glavu irekao: "Ja sam siroce. Nem~m ni oco nl majke." Covjeku se sazalilo no djecaka, po go je upitao do Ii zeli do ga on usvo]l, Ojecak mu [e odgovorio· pitanjima:

"Ako ogladnim, hoces Ii me nahraniti~" "Do", odgovoricovjek. "Aka budem gol i bas, hoces Ii me obucii" "Do", rece covjek. "Ako se razbolim, haces ll me izlijeciti?" "To ne mogu uraditi," "A akournrem, hoces Ii me ozivjeti?" "To tckoder nel11o.gu uraditi", odgovori covjek. A djecak tada rece: "Onda me ostcrvi, Onaj Ko me stvorio, On ce me upufiti, a On je To] KOjiopskrbu dale. Ako se razbolim, On ce me izlijeciti, i On ce mi, nadam se, no Sudnjem donu oprostiti."

Covjek ga ja soslusco i onda rekao: "Yjerujem u Allaha, a ko god se u Allaha bude uzdao, On ce mu dovollen bltl,"

.Bez obzira koliko budes cupao kosu i gutoo knedle zbog boli i nevollo, time neces vrotiti nijednu stvor koju si vec urcdlo."

98

"A milost Moja obuhvata sve ... " (Kur'an, 7: J 56)

Sreca postoii, ali ko je maze pronaci?

Nijedon covjek ne rtloze pronaci pofpunu srecv.osim U samom sebi, ali mora biti upucen kako i.e naibolje tra~ni, sto se rll0~e sozeti u potrebi do bude lskren, hrobor, vrlledon, Ijubazan premo Ijudimo, kooperativan i neseblcon. A iznad svega treba biti svlestcn da sreca niie mit; vee n:!olna stvar, U kojoj mn~W uzivaju. Mi tokoder mofernc u njoj u~ivatipod uvjet0rll do ucimo lz prijosnjih iskustova. Ako smo strpljivi, sami od sebe mozemo dosta nouciti i jakom voljom se riiesit; rnnoqlh fizickih i psihickih bolesti. Toke mozemo zivjeti zivote koje nom je Allah podario bez nezahvalnosti, nesrece i neposlusncsfl.

"Za zensku Ijepotu nema nista gore od zabrinutosti, [er je cini starijom nego sto stvarno jeste."

99

"A Gospodcrr Ivoi ce leb; sigurno dali, pa ces zadovo/jan bili." (Kur'an, 93:5)

Pozitlvan stav je velika milost

Ljudi su ogledolq pojedincq. Ako je on dobor prerno njimo, i oni ee biti dobri premo nlemu, 0 on nece biti nervozern vee zodovollon, i osjecot ce do zivi u prijoteljskom okrufen]u,

Ali oko se premo drugimo pcnosomo nedolicno, mofemo oceklvof de ee se i oni premd ncmo isto odnositi. Ko ne postule Ijude ne mcze ocekiverti de i ohi njeger postuju.

- f

I

Osobo so pozitivnim stovorn ee biti mirnijo, 0 monje usomlleno

i nervozno. Pozitivern stov se tretirer koo dobro djelo, i nesto sto Alloh Uzvlsertl ohrobru]e,

"Ti sa svalcim li;epo, i Iraii da se dobra die/a cine, a nezna/ica se leloni." (Kur'an, 7: 199)

Sarno Allah9vom miloscu Ii si b/ag prema n;ima, a do s; osoran; grub, razb;egli bi-se;z fvoje b/;z;ne. Zato im praSta;

100

i moli se cia imbucle oprosteno i clogovaraj se s n;ima. A leacl se oclluCis, oncla se pouzclaj u Allaha, ier Allah zaisfa. voli one Ico;i se uzclaju u Njega." (Kur'an, 3: 159)

Poslanik, c.s., je rekoo: "Naidrozi su mi on; koji se nailiepse ponasaiu, koji su skromni, kol; se sa liudima dobro slazu i sa koiima se liudi dobro slaiu. A naimrzi su mi on; koj; ogovaraiu i priiatelie rastavliaju i koii fraze mane nevinih. <I

"Oklijevanje, slabost izbjegavanje problema vode nervnom slomu."

101

Kako postkl srecu u zivotu

Americki psiholog je rekao: "Zivjeti sretnirri zi'Votom je umjetnost

koja podrazumijeva deset srvcrl,

1. ~~~i ono sto. yolis. Ako tpnije mo~~~~( ()nda pronadi hpbl~?ji yo lis i s njlm se pozabayl u sIR~R~.nR .: yriieme.

2. Pazi no zdravlje [er je one srz srec~~.~iti.:z:drc:sv znaci ne pretjerivati u [elu i plcu, redovno vjezbgti.li:z;bjefJovati lose

navike. . .</> .

3. Z?aj sto ti [e zivotni cili,. jer to ce ti /c:Jc:sti motivaciju i

energlJu. I

4. Prlhvofl zivot onakvim kokov jeste,i slatku i gorku

stranu.

5. Zivi u sadosnjosti bez brige 0 proslosti iii zabrinutosti zo one sto se jos nlje dogodilo.

6. Duboko razmisli 0 svoko] odluci iii akciji, i nemoj druge krlvltl zo svoje odluke i njihove posljedice.

7. Pogledaj one kojima je teze nego tebl.

8. Navikni se smijati i biti veseo, i druzi se so optimistima.

9. Trudi se do i druge usrecis koko bi i sam profltlroo lz stetne atmosfere.

10. Iskoristi no najbolji nacin sretne i radosne trenutke, i prihvati ih koo nelzbjefne zo obnovu vlastite srece,

"Uzivaj donas i iskoristi danasnji dan na najbolji nocln, Trazi stvari koje ce sprijeciti da ti se nesto bolno uopce

dogodi." ..

,,5valcog casaon se zanima neCim." (Kur'an, 55:29)

Od Allaha trazi utociste ad brige i tuge

Ne mislim dq ce mudor covjek unistiti osmjeh iii do ce vjernik biti pesirt1i~t~, l1itid9c~ocoiovoti. Covjek rnoze biti izlozen stvorimo i prilikam9. k()i~ ~o vznemirovoju, ali tcdo mora vjerovoti do ce go Allah LJ:i!:viseni spositi od onogo sto go je zodesllo. Ako se predo depr7siji,to c7 .. Bbi.ljeziti pocetok totolnog slomo njegove volle, a svo ni~~oxo diF1.Cl. ce biti pogoaena nesreeom.

Poslonlk, a.s., je uobicovoo govoriti svojim oshoblmo do od Alloho pomo¢ t~oze koko bi im On pomogoo do rijese problerne.

I

Ebu Soiel EI-Hv81ri je rekco. "Pos/onik ;e iednog.dono 1.1500 u dzomijv

i meal) ensorijol/no je primijetio covjeko po imenu fbu Umome, po mu je rekoo:'Q fbv Umome, zaito si u dzomiji kod nile vrijemo nomozo?' On je odgovorio: 'Brige i dugovi, 0 AI/ohov Pos/onice.' Pos/onik go opet upifo: 'Hoces Ii do ie poducim rijecimo ko;e ee, okoih izgoyoris, p/otiti tvoje dugove i riiesiti tvo;e probleme.' '00', odgovori fbu Umomoh. Pos(onik mu toda izgovori sljedecu dovu:'O Allohu, utjecem Ti se od brigo i fuge, i utjecem Ti se od fijenosti ; nesposobnosti, i utjecem Ti se od kukoviCluko i bijede, i ufjecem Ti se od tereto dugovonjo i od mogucnosti do me Ijudi sovlodoju.'" (Prenos; fbu Dovud)

Ebu Umome, [e kasnije prlcoo do je proudo ovu dovu i do mu je Allah oloksoo probleme i otplotio dugove.

"Cir nije rezultat onoga sto [edete, vee onoga sto jede vas."

"Oel Allaha je svalca blagoelat. Ico;u 16:53)

v

Zena kola je u vrijeme nesrece

ponudila pornoc

U Tobekctu Se prenosi do je Pqsl(:tr1ikovq~cerkq rotimq, r.c., glaClovola donlmo. Njel'l muz Ali, r.a., je primijetio do i.e poblijedilo po ju je upitao 5to ses njom d.e5ava. Ona mp je odgovorila: flU kuci vee tri dana l'Iemamo hrone," Ali ju ie upitao: "Po zasto mi nlslrekloj" Fatima mu je odgoyorila:"Mo_i otoc mi je no noe mole udaje rekoo.'O Fatima/ako ti Ali donese hrcnu, onda [edl, a aka ne donese, ti je od njega ne trazi.'"

Mnoge zene su se donas specljollzlrole U praznjenju noycanika svojih mufevo. Cim vgleda;u novae, proglase vanredno stanje, i ne smiruju se dok ne uzrnu say novae.

Nemo surnn]e do ce se ovo] problem rijesiti aka covjek popusf samo jednom, a razmirice ce se vremenom povedovof i no kro]u mogu uzrokovctl' i rozvod broke.

"Zi~~tie prekratak da bismo go dalje krotili, i zoto go ne pokusovc] skroclvcrl."

govore,'"

v

Zena medu dfennetlilarna

Ata ibn Ebi Rebah prenosi da mu je Ibn Abas rekao: "Hoces Ii da ti pekcdem zenu medu dzennetlijama?" Pokazi mi je, odgovorio je Ebu Rebah. Ibn "b~s.recT:,,£Vq crnkinjaje dosla pred Poslanika 975. i reklo mp .~g.~.o!~je.~~ .• ~p!lepsiie, pa se zbog toga ponekad otkriva. Jos je zamolila Poslqnika, o.s., da se moli zo nju." On joj je rekao: "Ako mozTs izdrzqti, pzennet ce biti tvoj, a ako zelis da se mollm zo tebe, ja cu to uciniti:' Ona mu je odgovorila: "Bit cu strpljiva, ali se otkrivam, pclic.1to moli Allaha da se zbog bolesti ne otkrijem." Poslanik je za oN proucio dovu,

Ova pobofno vjernicq je!prihvatilCl problem s kojim se suocila

~;:;:tr~~;:;I:i~:tud:':~ j:::;:I~e~CI~o ::;:I~last::~v~::

Dzenneta. Ali, i pored toga, nije zeljela biti btkrivena. PC! sta da kazemo zo zene koje hodoju polugole i trude sesvim silama da otkriju i pokcrfu sve svoje Ijepote?

.Dcsto briga! Budi strpljiva i hrabro se suoci sa stvornoscu, Ispuni svo]e zcdcce i nastavi del]e."

I

"Pomoc ovisi 0 sposobnostima."

Milostinja ublazava nedace

Milostinja (sadaka) je vazan faktor za pronalazak dusevnog mira. Ako neko cini dobra djela, Allah ce ga nagrdditi no ovom svijetu tako sto ce mu podariti osjecaj zadovoljstva srece. I zato dijeli mllosflnlu, po makar i u malim kolicinama, i _nemoj misliti

. da je onoIto si doo-6-eznaccifno, pa makar to bila some jedna hurmo, jedan zalogai hrane iii jedan gutljaj vode iii mlijeka. Daruj slrcmcsne, nahrani gladne i posjeti bolesne. I onda ces spoznati do je Allah umanjio tvoje nevolje i probleme. Milostinja je lijek koji je jedino dostupan u apoteci islama.

Jedan covje~ je prisao imamu Abdullah ibn Mubareku i rekao mu: ,,0 Ebu Abdurohmane, vee sedam godina na kolienu imam cir. Posjetio sam mnoge bolnice. i koristio razne Iijekove, ali nista nije pomoqlo," Ibn Muborekmuje rekao: "Idi u mjestogdie Ijudi imaju problema sa op~.~r~0r1lpjtKeY9de i iskopaj bunor( i nodam se do ce s izviranjem ~ode prestati i krvarenje na tvom kollenu." Covjek ' ga je poslufcc i bio [e izlijecen.

Ovo nas ne treba izn~n~~.iti jer je Poslanik, o.s., rekao: IIBo/esne Ii;ecite sadakom." Takoder je rekao: "$adaka gas; Allahovv srdibv i ublazava nedace."

"Zabrinutost je prijatelj besposlice."

106

,,Hurije u satorima slcrivenim.u (Kur'an, 55:72)

Budi lijepa u duf jer i svemir je lijep

Zvije2:ge no nebu su tako lijepei u to nema nikakve Sl.lmnje,

~Njihovq Ijepota oduzlmo dqh. Ta Jjepota varira, ovlsno 0 dobu dana, razlikuje se uilJtro i navecer, kada sunca izlazi j kad zcloz), u noel punog mjeseca od potpuno tamne noel, To Ijepota nije ista kada je nebo cisto i kada je maglovito i ispunjeno obloctrno. Ljepota zvijezda se tokoder razlikuje ovisno 0 mjestu i uglu so kojeg in posmorromo. Ali koko god da in posmatramo, one su lijepe.

Ova zvijezda, kolo jreperl, [e kao lijepo oko koje sija od Ijubavi. Ove dvlle zvijezde $to same stole iskralesu se iz mnostvo kako bi rnedusobno razgovarale. Ovaj poredak zvijezda je kao skup prijatelja koji razgovaraju no nebu. Ovo] uspavani mlesec, sto luta iz noc] u nee, ponekad sija [oko a ponekad slabo, p6nekad [e kao novorodence a ponekad kao do nesto]e.

Ovaj ogromni svemir, koji pogled ne rnoze obuhvatiti niti se oko moze umoriti gledajuei u njega.

Sve je prelijepo, a covjek mofe samo gledati i rozrnlsljotl, ali ne rnofe opisati rijecima koje su mu no raspolaganju.

"Trebas prlhvotltl ono sto je nelzbjezno, ali kako ce ti briga u tome pomoclj"

107

II Ijepotu svo;u, kao u pagansko cloba, ne pokazu;te ... " {Kur'an, 33:33)

v

Zena heroj

Halifa Osman ibn Affan, r.o., [e odredio Habiba ibn Meslemu kao komandanta muslimanske vojske uborbi protiv Bizcmtijac:g, koji su konstantno provocirali muslimane. Habibova supruga je takoder bllo dio ove vojske. Habib je prije borbe krenuo u obllezok vojske, a supruga ga upita: "Gdje cemo se sresti kada pocne provo bitka i kada se vojni cinovibudu kretali kao talasi?" On joj odgov .. or]. "Naei ces m. e u satoru biza. ntijskog komandanta

. .. '... .. ..... ~. ... ... ..•. ... ....

ili u Dzennetu." Bitkct je bivctla sve zesea, ct.Hctbib i njegovi drugovi

su borili kao nikad do tada. Allah Uzviseni im je podario pobjedu, a Habib je pcfurlo u sat~r bizantijskog komandanta do saceka suprugu. Kada je usao u sat~r, zatekoo je nevjerovatam prizor. Njegovo sup ruga je vee bila tamo.

"NiSta nije tesko iii nernoquce, sve dok mozes rodltl i kretati se."

POGLAVL]E 9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful