You are on page 1of 3
MINISTERUL EDUCATIEL NATIONALE CABINED MINISTRU oRDIN privind structura anului scolar 2018-2019 Tn temetut art, 94, alln.@), UL. ©) din Legea educate! nationale r.1/2011, cu modificirle $1 completirile ulterioare, in temeiul prevederilor din Hotérérea Guvernului nr. 25/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiel Nationale, cu modificarileulterioare, [MINISTRUL EDUCATIEI NATIONALE ‘emit prezentul ordin: -Art.4 (1)AnUL scolar 2018-2019 are 34 de séptiméni de cursuri insuménd 168 de ile Leratoare, (2) rin exceptie dela prevederie alin, (1), se stabilesc urmétoarel 2) pentru clasele terminate din invétémantulliceal, anul scolar are 32 de sSptiméni de cursur 4 inchele in data de 31 mai 2019; ) pentru clasa a Villa, anul scolar are 33 de siptimani de cursuri si se incheie in data de 7 fanie 201 ©) pentru clasele din ivtimantul liceal-filera tehnologic’, cu exceptia claselor terminale, ddurata cursurior este cea stabil prin pianurie-cacru de invatamént, in vigoare; 4) pentru clasele din Fnvtiméntul profesional, durata cursurior este cea stabilits prin planurle-cadru de ivjimant in vigoares, ) pentru invatémantul special - clasele a Ka - a Xia, ciclul inferior al liceulu, flera ‘whnologis, durata cursuilor este cea stabil prin planurle-cadru de invatsmant, in vigoare; 4) stagile de pregitre practicd pentru care au optat absolventitcicului inferior al ticeulu, {iiera tehnologic3, cuprind 720 de ore care se desféscara in perioada propusa de unitatea de ‘nvatimant oxpanizatoare ¢aprobatd de inspectoratul scolar, conform structritanulu scolar, ‘currespectarea vacanjelor; 8) entra invatmantul postlceal(scoalé posticeal s scoala de mais), durata cursurilor este ‘ea stablith prin planunie-cadn de invipimant, tn vigna ‘Art.2 Anul scolar 2018-2019 fncepe pe data de 1 septembrie 2018, s inchele pe data de 31 august 20195 se strctureaz8 pe dous semestre, dupa cum urmeaza: Semestrul | are 18 siptimdn dlspuse fn perioada 10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019: CCursurt- luni, 10 septembrie 2018 -vineri, 21 decembrie 2018. In perioada 27 octombrie - 4 noiembrie 2018, clasele din iw&tmértul primar si grupete din ‘nvapimantul prescdlar sunt in vacant. Vacanta de iar -sémb&ta, 22 decembrie 2018 - duminicé, 13 ianuarie 2019. CCursuri- luni, 14 fanuarie 2019-vineri, 1 februarie 2019. Vacanta intersemestriala - sémbit8, 2 februarie 2019 - duminicd, 10februarie 2019. Semestrul al Itea zre 16 sSptimani dispuse in pertoada 11 februarie 2019 - 14 iunie 2019: CCursurl- luni, 11 februarie 2019 - viner 19 apriie 2019. \Vacanta de primévard-sEmbit, 20 apritie 2019 - duminics, 5 mat 2019. CCursuri- luni, 6 mai 2019 -viner, 14 iunie 2019, \Vacanta de vara -simbita, 15 lunie 2019- duminicd, 15 septembrie 2019. ‘At.3 in allele libere previzute de lege gi de contractul colectiv de muncS aplicabil nu se lorganizeaz’ curs ‘Art Unitaile de irvitmnt sl inspectoratele scolare vor marca prin manifestri specifice za de octombrie - Zita interationalé a educate! zua de Stun - Ziv invyStoruu, in masura ‘ncare, prin contractul colectW de muncé aplicabi, nu sunt institute a zile netucratoare, ‘Art.5 (1) Programul national ,Scoala altfe” se va desféqura in perioada 1 octombrie 2018 - 31 19, pe o perbads de 5 zile consecutive lucritoare, a céror panficare se afl la decizia unit de iavStamant. @) Intervalul aferent programului ,$coala altfel" nu coincide cu perioada luerlnlor serise semestriale (tezelor ‘Art.6 Lucire scrise semestriale(tezele) se sustin la finalul semestelor, dups. parcurgerea programel scolar cu cet putin3 sptimént inainte de finalulsemestruli ‘Act.7 Etapele nationale ale olinpiadelorscolae se organizeazi, de reul, in perioada vacantet de primavars, conferm calendaruluiolimpiadelor rationale scolare, ‘Art8 (1) in situagit deosebite, bine fundamentate, in functie de conditile climatice, specificul zonei si al unitatii de invafamant, la solicitarea conducerii acesteta, consti de administratie al inspectoratului scolar poate aproba modificiri ale structurit anului scolar stabilite prin prezentul ordin. (2) Solictarea de modifcare a structurii anului scolar se face dup consultarea const reprezentativ a plrinfilor din unitatea/unitile de invStméntrespectiva/respective. (3) Aprobarea modi strucuri anului scolar, menfionaté a ain. 1), se acord jn condiile asiguriril unui numér de zile de cursuri Cel putin egal cu cel stabilt la art. 1, precum st a posbilitStit ca tof elevt $3 particle, fBr& restrict, la examenele si evalusrile nationale: fevaluarea nafionali a absolventiorclasei a Villa, examenul de bacelaureat, examenele de certificare a competentelor profesionale, examenele de atestare a competentelor, examenele de absolvire. (4) Recuperarea cursurior suspendate ca urmare a une stati oblectve de urgent cum arf epider, interpert, calamitay naturale sau altele asemenea, nu se poate reeliza Th perioada vacanjelor xolre. {Art.9 Calendarul examenelor/evalurtor nationale, al examenelor de absolve, Yespectv de certificare/atestare a calc profesionale/a competentelor, precum si calendar admiteri Fn clasa a ease aprobS prin ode stint ale minstrulul educate nationale ‘Art,10 Drectia Generali ducati Timpuse, Invitimnt Primar si Gimnazial, Directia Generali Jivitamant Secundar Superior \ Educate Permanent, Directia General Minortti si Relatia cu Parlamentl,ispectoratele scclare, precum si cenducerile unitlor de invatémént dc la ‘ndeplinreprevederie prezentului ordi. ‘Art.11 Prezentul ordin se pubicSin Nonitoru Oficial al Roméniet,Partea |. Ministru, ‘Valentin POPA Bucuresti, Nr. 3280 Data: _/9.02. 20/8