You are on page 1of 2

托福词汇 杭州新航道北美胡艳艳

文化艺术类词汇
文学
allegory n. ['æliɡəri] 寓言
proverb n.,vt. ['prɔvə:b] 谚语
biography n.,vt. [bai'ɔɡrəfi] 传记
autobiography n. [,ɔ:təubai'ɔɡrəfi] 自传
character n.,vt. ['kærəktə] 人物,角色,性格
conflict vi.,n. [kən'flikt; 'kɔnflikt] 冲突
diary n.,vt. ['daiəri] 日记
fiction n.,vt.,vi. ['fikʃən] 小说
novel n.,adj. ['nɔvəl] 小说,新奇的
novelist n. ['nɔvəlist] 小说家
prose n. [proʊz] 散文
detective stories 词组 侦探小说
legend n. ['ledʒənd] 传说
prologue n.,vt. ['prəulɔɡ; -lɔ:ɡ] 前言
nostalgia n. [nɔ'stældʒiə; nə-] 怀旧主义/思乡
sentimental adj. [,senti'mentəl] 感伤的/多愁善感的
sarcastic adj. [sɑ:rˈkæstɪk] 讽刺的

音乐
audition n.,vt.,vi. [ɔ:'diʃən] 试听,试表演
cello n.,adj. ['tʃeləu] 大提琴
harp n.,vt.,vi. [hɑ:p] 竖琴
duet n.,vi.,vt. [dju'et] 二重奏
symphony n. ['simfəni] 交响乐
choir n.,vt.,vi. ['kwaiə] 合唱队
chorus n.,vt.,vi. ['kɔ:rəs] 合唱队
composition n. [,kɔmpə'ziʃən] 乐曲
lyrics n. 歌词
conduct n.,vt.,vi. ['kɔndʌkt; kən'dʌkt] 指挥
folk music 词组 民间音乐
chamber music 词组 室内音乐
improvisational adj. [,imprəvai'zeiʃənəl] 即兴的
characteristics n. [,kærəktə'ristiks] 特点
contemplative adj.,n. [kən'templətiv; 'kɔntempleitiv] 沉思的;冥想的
contemporary art 词组 当代艺术
criticism n. ['kriti,sizəm] 批评,评论
daydream n.,vi. ['deidri:m] 白日梦
distinct adj. [dis'tiŋkt] 与众不同的
masterpiece n. ['mɑ:stəpi:s; 'mæs-] 杰作

1
托福词汇 杭州新航道北美胡艳艳

mirage [mɪ'rɑ:ʒ] n. 海市蜃楼


nightmare n.,adj. ['naitmεə] 噩梦
odd adj.,n. [ɔd] 怪诞的/奇数

建筑
architect n.,vt. ['ɑ:kitekt] 建筑学家
architecture n. ['ɑ:kitektʃə] 建筑学
skyscraper n. ['skai,skreipə] 摩天大楼
cabin n.,vt.,vi. ['kæbin] 小木屋
castle n.,vt.,vi. ['kɑ:sl; 'kæ-] 城堡
cohere v. [koʊˈhɪr] 连接,结合,粘合
corridor n. ['kɔridɔ:] 走廊
subterranean adj.,n. [,sʌbtə'reiniən] 地底下

美术
sculptor n. ['skʌlptə] 雕塑家
sculpture n.,vi.,vt.['skʌlptʃə] 雕塑
aesthetic [es'θetɪk] 美学
aesthetic appeal 词组 美学吸引力
autograph n.,vt.,adj. ['ɔ:təuɡræf] 亲笔签名
calligraphy n. [kə'liɡrəfi] 书法
decoration n. [,dekə'reiʃən] 装饰品
exhibition n. [,eksi'biʃən] 展览(会)
impressionism n. [im'preʃənizəm] 印象主义
genuine adj. ['dʒenjuin] 真的;名副其实的
imitate vt. ['imiteit] 模仿

戏剧
audience n. ['ɔ:diəns] 观众,听众,读者
producer n. [prəu'dju:sə] 制片人
plot n.,vt.,vi. [plɔt] 情节
elaborate adj.,vt.,vi. [i'læbəreit] 详尽的
cast vt.,vi.,n. [kɑ:s; kæst] 扮演…角色

摄影
photography n. [fə'tɔɡrəfi] 摄影
release vt.,n. [ri'li:s] 发行
expose vt. [ik'spəuz] 曝光,暴露
documentary adj.,n. [,dɔkju'mentəri] 纪录片