You are on page 1of 97

POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA


euskara - gaztelania Hizketa-ereduak • eu-es
ereduak
Hizketa
Modelos de
conversaciones
castellano - euskera

Modelos de conversaciones • es-eu


HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
ETA KULTURA SAILA POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Hizketa-ereduak
euskara-gaztelania

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA


ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

Vitoria-Gasteiz, 2015
Lan honen bibliografia-erregistroa Eusko Jaurlaritzaren
Bibliotekak sarearen katalogoan aurki daiteke:

http://www.bibliotekak.euskadi.net/WebOpac

Argitaraldia: 1.a , 2015eko urria

Ale-kopurua: 1.500 ale

© argitaraldi honena: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra

Argitaratzailea: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia


Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz

Internet: www.euskara.euskadi.eus

Azala: Concetta Probanza

Inprimaketa: Gráficas Irudi S.L.

ISBN: 987-84-457-3388-2

Lege gordailua: VI 774-2015


HITZAURREA

EGOERA DESBERDINETAN EUSKARA ahoz erabili ahal


izateko ereduak eskaintzen ditu liburu honek. Eguneroko
bizitzan, lanean, kalean, gizarte-harremanetan nahiz bestelako
edozein egoeratan elkarrizketak euskaraz izateko ereduak
(gaztelaniazko baliokideekin) erakustea eta eskaintzea da lan
honen helburua. Ziur nago euskara erabiltzen duten edo erabili
nahi dutenentzat tresna lagungarria izango dela.

Euskararen Aholku Batzordearen Terminologia Batzordeak


onar­tu­tako lana duzu hau. Berez, ez da terminologia-lana,
baina garrantzitsua iruditu zitzaigun Hizkuntza Politikarako
Sailburuordetzan, erabilera orokorreko eta hiztun guztientzat
den horrelako lan baten kasuan, Terminologia Batzordearen
kalitatearen bermearen marka jartzea. Horregatik eraman
genuen lan hau Terminologia Batzordera onespena eman ziezaion.

Hortaz, hainbat arlotan eta egoeratan erabiltzen diren fraseo­


logia moduko hizketa-eredu neutroak, normalizatuak eta oso
praktikoak daude liburu honetan. Batzuk jarduera orokorrekoak
dira (eguraldia, eskerrak eman, barkamena eskatu), eta
beste batzuk honako egoera eta leku hauetan izaten diren
elkarrizketetan gertatzen dira: jatetxe, taberna eta kafetegietan;

5
bestelako saltegietan (askotariko dendetan erosketak egin…), eta
industrian edo enpresetan (bezeroak, produktuak, produkzioa…).
Horiek guztiak modu estandarrean erabiltzeko gomendatzen du
Terminologia Batzordeak.

Liburuak eskaintzen dituenak mota guztietako erabiltzaileentzat


baliagarri eta probetxu handikoak izatea nahi genuke: euskara
irakasle eta ikasleentzat, euskara erabili nahi duten lantokietako
erabiltzaileentzat, eguneroko kontsumo-bizitzan euskara erabili
nahi duten erosle eta saltzaileentzat eta, oro har, euskara
ezpainetan darabilen edonorentzat.

Beraz, liburuko esaldiak eguneroko jardunean erabiltzera anima­


tzen zaituztegu, euskaldunok hizkuntza gero eta indartsuagoa eta
biziagoa izan dezagun.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko martxoaren 17a

Patxi Baztarrika Galparsoro


Hizkuntza Politikarako sailburuordea

6
LIBURUARI BURUZKO ARGIBIDEAK

Liburu honetan, eguneroko bizitzan hainbat esparrutan erabiltzen den, edo


erabil daitekeen, esaldi multzo bat aurkituko duzu. Beraz, hemen jasotzen
diren ereduak irekiak dira, ez dira normatiboak, hau da, esaldi bera beste
modu batean esan daiteke, euskalki edo erabiltzailearen arabera.

Horrez gain, euskarazko esaldi bakoitza, gaztelaniaz ere ematen denez,


generoaren erabilera zaintzeko ahaleginak egin dira.

Hori guztia dela eta, testuen egokitasuna honako irizpide hauen arabera
landu da:

1. Euskalkiak ez dira baztertu eta, erabili izan diren kasuetan, adierazi


egin da.
Adib.: Ongi, mila esker. / Ongi, esker anitz. (Ipar.)

2. Gaztelaniazko generoari dagokionez, ahal izan den guztietan for­


ma neutroak edo bikoitzak eman dira. Hala ere, beste batzuetan
maskulinoa edo femeninoa erabili da, hiztegia arinagoa izan dadin.
Adib.: Ongi etorri: Bienvenido / Bienvenida
Salmentaburua: Jefa de ventas
Erosketa-burua: Jefe de compras

AD43_Hizketa-ereduak_EUSK_BB.indd 7 28/10/15 9:07


3. Aipatu bezala, testuak irekiak dira eta, aberasgarria denez, euskararen
aniztasuna erakutsi nahi izan da; horregatik, gauza bera esateko,
egitura desberdinak erabili dira zenbait adibidetan
Adib.: Hurrengo asteartea arte / datorren astera arte.
Debekatuta dago / debekatua dago.
Nor / Zein da hurrengoa?

Lan hau UZEIk egin du Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren


mandatuz.

Liburuan erabilitako laburtzapenak:

Ipar. Iparraldea
Bizk. Bizkaiera
Gip. Gipuzkera

AD43_Hizketa-ereduak_EUSK_BB.indd 8 28/10/15 9:08


Normalizazioa
Batzorde teknikoa
Mertxe Olaizola (IVAP)
Xabier Alberdi (Euskal Herriko Unibertsitatea)
Jabier Agirre (UZEI)
Koordinatzailea: Jone Agirregoikoa (Hizkuntza
Politikarako Sailburuordetza)

Terminologia Batzordea
Patxi Baztarrika Galparsoro, Hizkuntza Politikarako
sailburuordea, batzorde-ataleko lehendakaria
Eneko Oregi Goñi, IVAPeko zuzendariordea, batzorde-
ataleko lehendakariordea
Jorge Giménez Bech, EABko eta batzorde-ataleko idazkaria
Araceli Díaz de Lezana Fernández de Gamarra,
Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzako ordezkaria
Maite Imaz Leunda, IVAPeko ordezkaria
Andoni Sagarna Izagirre, Euskaltzaindiaren ordezkaria
Iker Etxebeste Zubizarreta, Unibertsitate Zerbitzuetarako
Euskal Ikastetxeko (UZEI) ordezkaria
Xabier Alberdi Larizgoitia, Euskal Herriko Unibertsitateko
Euskara Institutuko ordezkaria
Ibon Olaziregi Salaberria, Hezkuntza, Unibertsitate eta
Ikerketa Sailaren Euskara Zerbitzuaren ordezkaria
Mertxe Olaizola Maiz, aditua
Joseba Erkizia Itoitz, aditua
Asier Larrinaga Larrazabal, aditua
Miel Loinaz Beristain, aditua
Alberto Atxabal Rada, aditua
Alfontso Mujika Etxeberria, aditua

9
aurkibidea

JARDUERA OROKORRAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
01. Bezeroa agurtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
02. Norbaitez galdetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Senitartekoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
03. Denbora kronologikoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
04. Eguraldia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
05. Helbide edo leku batera nola joan adierazi . . . . . . . . 29
Lekuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Erakundeak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
06. Argibideren bat eman / eskatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
07. Baietz / ezetz esan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
08. Eskerrak eman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
09. Neurriak adierazi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Zenbakiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Pisua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kantitatea / kopurua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Dimentsioak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Abiadura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Edukiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
10. Barkamena eskatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

JATETXEAK, TABERNAK ETA KAFETEGIAK . . . . . . . . . . 41


01. Telefonoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
02. Zerbitzariak harrera egin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
03. Erre daiteke? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
04. Eskaera hartu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
05. Janaria zerbitzatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
a) Gosari garaian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
b) Tabernan, edariak, pintxoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
c) Tabernan, ogitartekoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
d) Jatetxean, otordua bitartean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

11
Aurkibidea

06. Protesta egin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49


07. Sukaldaria zoriondu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
08. Non dago komuna? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
09. Kontua eskatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
10. Egoera bereziak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

SALTEGIAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
01. Janari-dendan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
a) Harrera orokorra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
b) Harategian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
c) Arrandegian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
d) Esnekietan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
e) Fruta-dendan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
f ) Barazkietan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
g) Okindegian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
02. Estankoan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
03. Burdindegian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
04. Loradendan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
05. Argazki-dendan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
06. Erloju-dendan. Bitxi-dendan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
07. Garbitegian. Tindategian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
08. Liburu-dendan. Paper-dendan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
09. Musika-dendan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
10. Mertzerian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
11. Optikan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
12. Botikan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
13. Ile-apaindegian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
a) Gizonezkoena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
b) Emakumezkoena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
14. Lurrindegian. Drogerian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
15. Arropa-dendan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
16. Zapata-dendan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
17. Telefonia mugikorreko dendan . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
18. Informatika-dendan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
19. Etxetresna elektrikoen dendan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

12
Aurkibidea

20. Kutxa erregistratzailean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77


21. Informazio-zerbitzuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

INDUSTRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
01. Telefonoan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
a) Produktu / zerbitzu bat eskaini bezeroari . . . . . . . . . . . . 81
b) Produktu / zerbitzu bat eskatu hornitzaileari . . . . . . . . . 82
c) Telefonoko deia norbaiti pasatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
d) Helbide-aldaketa jakinarazi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
e) Fakturen ordainketak bezeroari erreklamatu . . . . . . . . . . 83
02. Harreran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
a) Bezeroari / hornitzaileari harrera egin . . . . . . . . . . . . . . 84
b) Lan-eskaintza bateko hautagaien harrera . . . . . . . . . . . . 85
c) Hornitzaileengandik katalogoak jaso . . . . . . . . . . . . . . . 85
03. Produkzioan eta zehar-lerroko kudeaketa-planetan . . 86
a) Teknikariak matxura konpontzera datoz . . . . . . . . . . . . 86
b) Ekoitzi den materialak ez ditu kalitate-arauak betetzen . 86
c) Ekintza zuzentzaileak jartzen dira martxan . . . . . . . . . . . 87
d) Istripuen prebentzio-plana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
e) Ingurumen-plana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
f ) Lehengaiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
g) Makinak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
h) Industria motak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
04. Komertzialenak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
a) Produktu / zerbitzu bat aurkeztu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
b) Bezeroak prezio-jaitsiera nahi du . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
c) Ordaintzeko modua adostu bezeroarekin . . . . . . . . . . . . 93
05. Erosketakoak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
a) Aurrekontuak eskatu hornitzaileei . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
b) Ordaintzeko epeak eta moduak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
06. Garraioa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
a) Garraioa nork ordaintzen du? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
b) Kamioia deskargatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
c) Albarana eta heldu den materiala ez datoz bat . . . . . . . . 95

13
euskara-gaztelania
Jarduera orokorrak

JARDUERA ACTIVIDADES
OROKORRAK GENERALES

01. Bezeroa agurtu 01. Saludar al cliente o clienta


02. Norbaitez galdetu 02. Preguntar por alguien
03. Denbora kronologikoa (ordua, 03. El tiempo cronológico (la hora,
data, asteko egunak, hilak, urte- las fechas, los días de la semana,
sasoiak, tenporalizazioa) los meses, las estaciones del año,
temporalización)
04. Eguraldia 04. El tiempo (meteorológico)
05. Helbide edo leku batera nola 05. Señalar cómo se va a un sitio
joan adierazi (lekuak, erakundeak) o dirección concretos (lugares,
instituciones)
06. Argibideren bat eman / eskatu 06. Dar / solicitar información
07. Baietz / ezetz esan 07. Decir que sí / no
08. Eskerrak eman 08. Dar las gracias
09. Neurriak adierazi (zenbakiak, 09. Unidades de medida (números,
pisua, kantitatea/kopurua, peso, cantidad, dimensiones)
dimentsioak)
10. Barkamena eskatu 10. Pedir perdón

17
Jarduera orokorrak

01. BEZEROA 01. SALUDAR AL


AGURTU CLIENTE O CLIENTA

—Kaixo! —Hola!
—Eup!
—Egun on! —Buenos días.
—Arratsalde on! —Buenas tardes.
—Gabon!
—Buenas noches.
—Gau on!
—Bai eta zuri ere. —Igualmente.
—Agur!
—Adiós.
—Adio
—Izan ondo!
—Izan ongi!
—Izan ontsa! (Ipar.) —Que le vaya bien.
—Ongi izan.
—Ondo izan
—Ez adiorik! —Hasta siempre.
—Bihar arte. —Hasta mañana.
—Ikusi arte! —¡Hasta la vista!
—Hurrengo arte! —¡Hasta la próxima!
—Laster arte. —Hasta pronto.
—Gero arte. —Hasta luego.
asteartea martes
—Hurrengo osteguna arte. —Hasta el jueves que viene.
igandea domingo
—Datorren astera arte. —Hasta la semana que viene.
—Asko pozten nau zu ikusteak. —Me alegro mucho de verle.
—Pozten naiz. —Mucho gusto.
—Urte askotarako. —Tanto gusto.
—Ongi etorri. —Bienvenido / Bienvenida
—Ondo joan! —¡Vaya usted con Dios!
—Bidaia ona izan. —Que tenga buen viaje.

18
Jarduera orokorrak

02. NORBAITEZ 02. PREGUNTAR


GALDETU POR ALGUIEN

—Zer moduz?
—¿Qué tal?
—Zer moduz zaude?
—¿Qué tal está Ud.?
—Zelan zaude?
aita? padre?
alaba? hija?
—Zer moduz (dago) zure arreba/ahizpa? —¿Cómo está su hermana?
lehengusua? primo?
izeba? tía?
—Zertan ari da zure anaia?
—¿En qué anda su hermano?
—Zertan ari da zure neba?
—Dena ondo? —¿Todo en orden?
—Dena ongi? —¿Va todo bien?
—Zer berri?
—¿Alguna novedad?
—Ezer berririk bai?
—Ondo, eskerrik asko.
—Muy bien, muchas gracias.
—Ongi, mila esker.
—Todo bien, muy agradecido.
—Ongi, esker anitz. (Ipar.)

19
Jarduera orokorrak

SENITARTEKOAK PARIENTES
Aita Padre
Aitaginarreba Suegro
Aitona Abuelo
Aitita (Bizk.)
Aitona-amonak Abuelos
Aitita-amamak (Bizk.) (abuelo y abuela)
Alaba Hija
Ama Madre
Amaginarreba Suegra
Amona
Abuela
Amama (Bizk.)
Anaia Hermano
Neba (Bizk.)
Anai-arrebak
Neba-arrebak (Bizk.) Hermanos (hermanos y hermanas)
Senideak (Gip.)
Haurrideak (Ipar.)
Andrea Mujer
Emaztea Esposa
Arreba
Hermana
Ahizpa
Biloba Nieto / Nieta
Birraitona
Bisabuelo
Birraitita (Bizk.)
Birramona
Bisabuela
Birramama (Bizk.)
Erraina Nuera
Gurasoak Padres (padre y madre)
Iloba Sobrino / Sobrina
Izeba
Tía
Izeko (Bizk.)
Koinata Cuñada
Koinatua Cuñado
Lehengusina (Bizk.) Prima
Lehengusua Primo / Prima

20
Jarduera orokorrak

Lehengusu-lehengusinak
Primos (primos y primas)
Lehengusuak
Osaba Tío
Semea Hijo
Hijos
Seme-alabak
(hijos e hijas)
Senarra Marido
Gizona Esposo
Suhia Yerno

21
Jarduera orokorrak

03. DENBORA 03. EL TIEMPO


KRONOLOGIKOA CRONOLÓGICO
—Zer ordu da, mesedez? —¿Qué hora es, por favor?
—Esango al didazu zer ordu den? —¿Me podría decir la hora que es?
—Ba al duzu ordurik? —¿Tiene usted hora?

—Ordu bata da (puntuan). —Es la una de la tarde (en punto).


(puntu-puntuan).
—Laurak eta laurden dira. —Son las cuatro y cuarto.
—Lau eta laurdenak dira
—Hamaika eta erdiak dira. —Son las once y media.
—Bai, hirurak bost gutxi dira. —Sí, son las tres menos cinco.
—Goizeko hamarrak dira. —Son las diez de la mañana.
—Arratsaldeko bostak dira. —Son las cinco de la tarde.
—Zer ordutan da autobusa? —¿A qué hora es el autobús?
—Zer ordutan irekitzen dute —¿A qué hora abren por la tarde?
arratsaldean?
leihatila? la taquilla?
ile-apaindegia? la peluquería?
—Zer ordutan jatetxea? —¿A qué hora el restaurante?
ixten dute taberna? cierra el bar?
informazio- el servicio de
zerbitzua? información?

produktuen la degustación de
dastaketa? productos?
makina- el congreso
—Zein ordutan —¿A qué hora
erremintaren de máquina
hasiko da comenzará
biltzarra? herramienta?
bazkideen la asamblea de
bilera? socios?

—Ikuskizuna bostetan hastekoa da. —El espectáculo comienza a las cinco.


—Hurrengo filma sei eta erdietan —La próxima película empezará a las
hasiko da. seis y media.
—Ez, zazpi eta erdietan etorriko dira. —No, vendrán a las siete y media.
—Ez dugu eguerdian ixten. —No cerramos al mediodía.
—Dendak itxita daude eguerdian. —Las tiendas cierran al mediodía.
—Zenbat denbora behar duzu dirua —¿Cuánto tiempo necesita usted
ateratzeko? para sacar el dinero?

22
Jarduera orokorrak

—Ordubetean prestatuko dizut, gutxi —En una hora aproximadamente le


gorabehera, zuk eskatutakoa. puedo preparar lo que me ha pedido.
—Bai, duela hiru hilabete egin zenuen —Sí, hace tres meses que hizo usted
eskaera. el pedido.
—Badira bi aste zuk eskatutakoa —Desde hace dos semanas ya está
prest dagoela. preparado lo que nos pidió.
asko mucho tiempo.
—Denbora soberan daukagu. —Tenemos tiempo de sobra.
gutxi poco tiempo.
—Ez daukat astirik. —No tengo tiempo.
—Ez, oraindik ez, zozketa hilabete —No, todavía no, el sorteo se
barru izango da. celebrará dentro de un mes.
—Ez, merkealdia lehengo hilean izan —No, las rebajas fueron el mes
zen. pasado.
—Bai, gogoratzen naiz joan den —Sí, me acuerdo perfectamente que
ostegunean etorri zinela hori vino el jueves pasado a comprar eso.
erostera.
—Astelehen-goizetan itxita egoten da —El lunes por la mañana el centro de
estetika-zentroa. estética suele estar cerrado.
—Joan zen urtean asko saldu genuen. —El año pasado vendimos muchísimo.
—Iraileko bigarren hamabostaldian —Cogeremos vacaciones la segunda
hartuko ditugu oporrak. quincena de setiembre.
—Udan ez dugu larunbat- —En verano no trabajamos los
arratsaldeetan lanik egiten. sábados por la tarde.
—Bai, neguan bai, goizez eta —Sí, en invierno abrimos mañana y
arratsaldez irekitzen dugu. tarde.
—Uda izan arren, igandeetan ere —A pesar de ser verano, abrimos la
irekitzen dugu denda, turista asko tienda los domingos porque vienen
etortzen da eta. muchos turistas.

23
Jarduera orokorrak

ORDUA LA HORA
Zer ordu da? ¿Qué hora es?

—Hamaikak dira.
11:00 —Son las once (en punto).
—Hamaikak puntuan dira.
11:05 —Hamaikak eta bost dira. —Son las once y cinco (minutos).

11:10 —Hamaikak eta hamar dira. —Son las once y diez (minutos).
—Hamaikak eta laurden dira.
11:15 —Son las once y cuarto.
—Hamaika eta laurdenak dira.
11:30 —Hamaika eta erdiak dira. —Son las once y media.
—Son las once y treinta y cinco
(minutos).
11:35 —Hamabiak hogeita bost gutxi
dira. —Son las doce menos veinticinco
(minutos).

11:40 —Hamabiak hogei gutxi(ago) dira. —Son las doce menos veinte
(minutos).

11:45 —Hamabiak laurden gutxi(ago) —Son las doce menos cuarto.


dira. —Son las once y tres cuartos.
—Hamabiak dira (puntu-puntuan). —Son las doce (en punto).
12:00 —Hamabi-hamabiak dira. —Son las doce del mediodía.
—Eguerdiko hamabiak dira.
13:00 —Eguerdiko ordubata da. —Es la una del mediodía.
15:00 —(Arratsaldeko) hirurak dira. —Son las tres de la tarde.
16:00 —(Arratsaldeko) laurak dira. —Son las cuatro de la tarde.
—Gaueko hamabiak dira
(puntuan). —Son las doce de la noche.
24:00 —Gaueko hamabi-hamabiak dira.
—Es medianoche.
—Gauerdia da.

Zer ordutan? ¿A qué hora?


—Zortziak eta hogeian. —A las ocho y veinte.
08:20
—Goizeko zortziak eta hogeian. —A las ocho y veinte de la mañana.
—Bederatzi eta erdietan.
—A las nueve y media (de la
09:30 —Goizeko bederatzi eta mañana).
erdietan.
—Arratsaldeko laurak eta
—A las cuatro y cinco (de la
16:05 bostean. tarde).
—Hamaseiak eta bostean.

24
Jarduera orokorrak

—Arratsaldeko seiak laurden


gutxi(ago)tan.
17:45 —A las seis menos cuarto.
—Hamazazpiak eta berrogeita
bostean.
—A las diez y diez (minutos) (de
—Gaueko hamarrak eta la noche).
22:10 hamarrean.
—A las veintidós horas y diez
—Hogeita bi eta hamarrean. (minutos).

23:45 —Gaueko hamabiak laurden —A las doce menos cuarto de la


gutxi(ago)tan. noche.

Zer ordutatik ¿Desde qué hora


zer ordutara? a qué hora?
—Goizeko bederatzietatik —De nueve de la mañana a
09:00 - 13:30 eguerdiko ordu bat eta una y media (del mediodía).
erdietara.
11:15 - 11:45 —Hamaikak eta laurdenetatik —De once y cuarto a doce
hamabiak laurden gutxi(ago)tara. menos cuarto.

08:00 - 21:30 —(Goizeko) zortzietatik gaueko —De ocho de la mañana a


bederatzi eta erdietara. nueve y media de la noche.
—Goizeko hamarretatik —De diez de la mañana
10:00 - 14:00; eguerdiko ordu bietara eta a dos del mediodía y de
16:00 - 22:00 arratsaldeko lauretatik gaueko cuatro de la tarde a diez de
hamarretara. la noche.
—De una y media del
13:30 - 16:00 —(Eguerdiko) Ordu bat eta
erdietatik arratsaldeko lauretara. mediodía a cuatro de la
tarde.
20:30 - 23:00 —(Arratsaldeko) zortzi eta —De ocho y media de la
erdietatik gaueko hamaiketara. tarde a once de la noche.

DATA FECHA
—Bi mila eta bosteko —Siete de julio de dos mil
2005-07-07 uztailaren zazpia. cinco.
—Bi mila eta zazpiko —Veinticinco de diciembre
2007-12-25
abenduaren hogeita bosta. de dos mil siete.
—Uno de octubre de
—Mila bederatziehun eta
1983-10-01 mil novecientos ochenta
laurogeita hiruko urriaren bata. y tres.
—Mila bederatziehun —Veintiseis de junio de
1990-06-26 eta laurogeita hamarreko mil novecientos noventa.
ekainaren hogeita seia.

25
Jarduera orokorrak

ASTEKO EGUNAK DÍAS DE LA SEMANA


Astelehena Lunes
Asteartea Martes
Asteazkena Miércoles
Osteguna Jueves
Ostirala Viernes
Larunbata Sábado
Igandea Domingo

HILAK MESES
Urtarrila Enero
Otsaila Febrero
Martxoa Marzo
Apirila Abril
Maiatza Mayo
Ekaina Junio
Uztaila Julio
Abuztua Agosto
Iraila Septiembre
Urria Octubre
Azaroa Noviembre
Abendua Diciembre

URTE-SASOIAK ESTACIONES DEL AÑO


Negua Invierno
Uda Verano
Udaberria Primavera
Udazkena Otoño

26
Jarduera orokorrak

TENPORALIZAZIOA TEMPORALIZACIÓN
Arratsaldea Tarde
Eguerdia Mediodía
Gaua Noche
Goiza Mañana
Goizaldea Madrugada
Iluntzea Anochecer
Atzo Ayer
Bihar Mañana
Etzi Pasado mañana
Gaur Hoy
Herenegun Anteayer

04. EGURALDIA 04. EL TIEMPO


(meteorológico)

egiten du gaur?
—Zer eguraldi —¿Qué tiempo hace hoy?
dago gaur?
—Gaur eguraldi ederra dago. —Hoy hace buen día.
—Oso eguraldi lehorra dago. —Hace un tiempo muy seco.
—A zer eguraldia egiten duen! —¡Qué día más bueno hace hoy!

—Tenperatura oso atsegina da gaur. —La temperatura de hoy es muy


—Oso tenperatura atsegina dago gaur. agradable.

—Haizea dabil. —Hace viento.

—Zirimiria ari du. —Está cayendo sirimiri.


—Zirimiria egiten du. —Está lloviznando.

—Euria hasi du. —Ha empezado a llover.


—Bai, hozten hasi du. —Sí, empieza a hacer frío.
—Bai, hobe jaka janztea, freskatu egin —Sí, mejor que se ponga la
du eta. chaqueta, porque ha refrescado.

27
Jarduera orokorrak

—Lainoa
—Hay niebla.
—Behe-lainoa
—Hodei asko dago. —Hay muchas nubes.
—Lainotuta —Está nublado.
—Ateri —Ha escampado.

apur bat un poco de


hotz frío.
—Gaur handia egiten du. —Hoy hace mucho
bero calor.
gutxi poco

hotzik frío.
—Gaur ez du berorik egiten —Hoy no
hace calor.
haizerik viento.

hotzik frío.
ez du berorik
—Gaur egiten —Hoy no
hace nada de calor.
batere
haizerik viento.

—Ufa! Hau da beroa! —Uff! ¡Qué calor!


—A zer sargoria gaurkoa! ­—Vaya bochorno que hace hoy.
—Ze(in) eguraldi zakarra dagoen —¡Qué tiempo tan desapacible
gaur! tenemos hoy!
—Euria egingo duela dirudi.
—Parece que va a llover.
—Euria dakar.
—Trumoia jo du. —Ha tronado.
—Tximistak jo du. —Ha habido relámpagos.
—Harria egin du.
—Txingorra egin du. —Ha granizado.
—Kazkabarra bota du.
—Hori da kazkabarra botatzea, hori! —Vaya manera de granizar.
—Tenemos un clima de lo más
—Oso eguraldi aldakorra daukagu. variable.
—Orain euria, eta gero eguzkia. —Ahora llueve, y luego sale el sol.
—Euria egingo duela uste al duzu? —¿Cree usted que hoy va a llover?
—Gero eta lainotuago dago. —Cada vez está más nublado.
—Hori da behe-lainoa, hori. —Vaya niebla que hay.
Ez da ezertxo ere ikusten. No se ve nada.
—Bihar zerua lainotuta egongo da. —Mañana el cielo estará nublado.

28

AD43_Hizketa-ereduak_EUSK_BB.indd 28 28/10/15 9:09


Jarduera orokorrak

—(Nik) uste dut elurra egingo duela. —Yo creo que va a nevar.
—Elurra botako duela esan dute —En la televisión han dicho que va a
telebistan. caer una nevada.

05. HELBIDE EDO 05. SEÑALAR CÓMO


LEKU BATERA SE VA A UN SITIO
NOLA JOAN O DIRECCIÓN
ADIERAZI CONCRETOS

la carretera?
errepidea?
—Barkatu, —Perdone, la plaza?
plaza?
ba al dakizu ¿sabe usted el parque?
non dagoen parkea? dónde está el polígono
industrialdea? industrial?

—No, no sé donde está el


—Ez, ez dakit non dagoen industrialdea. polígono industrial.
—Sí, pero está (muy) lejos de
—Bai, baina hemendik oso urruti dago. aquí.
—Bai, hemendik oso hurbil dago. —Sí, está muy cerca de aquí.

la oficina de
posta-bulegoa? Correos?
aparkalekua? —¿Dónde se el parking?
—Non dago
museoa? encuentra el museo?
Udaltzaingoa? la Policía
municipal?

—No, esa escuela no está muy


—Ez, eskola hori ez dago oso gertu. cerca.
—Sí, el hipermercado está
—Bai, hipermerkatua urruti samar dago. bastante lejos.
—Hamar bat minutu beharko dituzu —Necesitará usted unos diez
bertara iristeko. minutos para llegar hasta allí.

29
Jarduera orokorrak

—Sí, mire, coja por esta calle y


hartu kale hau eta jarraitu continúe hacia arriba, hasta llegar
gora, bukaerara iritsi arte. al final.
jarraitu hiribide —Veamos, siga por ese paseo
horri hirugarren hasta el tercer cruce.
bidegurutzeraino.
bide honetatik aurrera —Efectivamente, por este camino
—Bai, begira, egin, eta hiru bat kilometro hacia delante, tiene usted unos
egin beharko dituzu. tres kilómetros.
zeharkatu plaza hori, eta —Sí, cruce usted esa plaza y coja
hartu eskuinaldera. hacia la derecha.

jiratu kale-kantoi horretan, —Mire, gira usted en esa esquina


eta jarraitu ezkerretara. y siga a la izquierda.

LEKUAK LUGARES
Adarra Ramal
Aldapa
Cuesta
Malda
Arrapala Rampa
Auzoa Barrio
Barriada
Auzunea
Urbanización
Baserria Caserío
Bidea Camino
Sendero
Bidezidorra
Senda
Rotonda
Biribilgunea
Glorieta
Blokea Bloque
Eraikina Edificio
Errepidea Carretera
Erribera Ribera
Eskailera Escalera
Estrata Estrada
Etorbidea
Avenida
Hiribidea

30
Jarduera orokorrak

Etxea Casa
Etxe multzoa Grupo
Gaina Alto
Galtzada Calzada
Gunea Núcleo
Población
Herria
Pueblo
Pasaje
Igarobidea
Pasadizo
Igoera Subida
Industrialdea Polígono industrial
Ingurabidea Ronda
Jaitsiera Bajada
Kaia Muelle
Kalexka
Callejón
Kalezuloa
Kantoia Cantón
Landa Campa
Lorategia Jardín
Luzapena Prolongación
Mendia Monte
Parkea Parque
Pasealekua Paseo
Plaza Plaza
Plaza txikia Plazuela
Plazatxoa Plazoleta
Sarbidea Acceso
Tokia Lugar
Trenbidea Vía férrea
Txaleta Chalet
Zabalgunea Explanada
Zeharbidea
Travesía
Zeharkalea
Zubia Puente
Zumardia Alameda

31
Jarduera orokorrak

ERAKUNDEAK INSTITUCIONES

Parking
Aparkalekua
Aparcamiento
Azoka Mercado
Bankua Banco
Campusa
Campus universitario
Unibertsitate-campusa
Denda Tienda
Eliza Iglesia
Eskola Escuela
Farmazia Farmacia
Gasolindegia
Gasolinera
Ezantza-zerbitzugunea (Ipar.)
Geltokia Estación
Geralekua Parada
Hilerria Cementerio
Kafetegia Cafetería
Kirol-estadioa Estadio (de deportes)
Kiroldegia Polideportivo
Museoa Museo
Posta-bulegoa Oficina de correos
Udaletxea
Ayuntamiento
Herriko etxea (Ipar.)
Udaltzaingoa Policía municipal
Zinema Cine

32
Jarduera orokorrak

06. ARGIBIDEREN BAT 06. DAR / SOLICITAR


EMAN / ESKATU INFORMACIÓN

—Bigarren solairura joan behar duzu. —Debe ir usted a la segunda planta.


—Inprimaki hori laugarren leihatilan —Tendrá que pedir ese impreso en la
eskatu beharko duzu. cuarta ventanilla.
—Bai, igogailuan igo zaitezke. —Sí, puede subir en ascensor.
—Ez, garajera jaisteko beste eskailera —No, para bajar al garaje tiene que
horiek erabili behar dituzu. utilizar las otras escaleras.
—Ulertzen al didazu? —¿Me entiende usted?
—Zer esan nahi du honek? —¿Qué quiere decir esto?
—Errepikatuko al didazu mesedez? —¿Podría repetírmelo, por favor?
—Zer diozu? —¿Qué dice?
—Zer nahi duzu? —¿Qué quiere usted?
—Zaude apur bat! —Un momento.
—Itxaron pixka bat. —Espere un poco, por favor.
—Ez dizut entzun. —No le he oído.
—Ez dizut ulertu. —No le he entendido.
—Errepikatuko zenuke, faborez? —Podría repetirlo, por favor?
—Polikiago, arren. —Más despacio, por favor.
—Egon apur batean, mesedez. —Espere un momento, por favor.
—Berriro, mesedez. —Repítalo, por favor.
—Astiroago, mesedez. —Más lentamente, por favor.
—Aurrera, mesedez. —Pase.
—Sartu, mesedez —Pase, por favor.
—Sartu barrura, mesedez.
—Jarrai aurrera, otoi. —Adelante, adelante.

33
Jarduera orokorrak

07. BAIETZ / EZETZ 07. DECIR


ESAN QUE SÍ / NO

—Bai. Arrazoi duzu. —Sí, tiene usted razón.


—Bai, badakit zein erloju markaz ari —Sí, ya sé de qué marca de relojes
zaren hitz egiten. me está hablando.
—Ondo iruditzen zait. —Me parece bien.
—Egia da. Bai horixe. —Es verdad. Por supuesto.
—Como usted quiera.
—Nahi duzun bezala. —Como Vd. desee.
—Beharbada. —Tal vez.
—Agian. —Puede ser.
—Izan liteke. —Podría ser.
—Litekeena da.
—Depende.
—Zertarako nahi duzun. —Según para qué lo quiera usted.
—Ez. Ez dut uste hori horrela denik, —No, no creo que eso sea así, me
oker zaudela iruditzen zait. parece que está usted equivocado.
—Ez dut uste neurri horretan ezer —No, no creo que se fabrique nada
fabrikatzen denik. de esas dimensiones.
—Ez, ez dut modelo hori ezagutzen. —No, no conozco ese modelo.
—Ez dakit. —No sé.
—Ez, barkatu, jostailu-marka horiek —No, lo siento, no conozco esas
ez ditut ezagutzen. marcas de juguetes.
—Ez, nahastu egin zara, hemen ez —No, se ha confundido, aquí no
daukagu horrelakorik. tenemos de eso.
—Ez, sentitzen dut. Kolore —Qué lástima, de ese color no nos
horretakorik ez zaigu geratzen ale queda ninguna unidad.
bakar bat ere.
—Ezta pentsatu ere. —Ni hablar.

34
Jarduera orokorrak

08. ESKERRAK EMAN 08. DAR LAS GRACIAS

—Eskerrik asko. —Muchas gracias.


—Muy agradecido.
—Mila esker. —Muy agradecida.
—Esker anitz. —Gracias mil.
—Ez horregatik. —De nada.
—Eskerrak eman nahi dizkizut. —Quiero darle las gracias.
—Benetan estimatzen dizuet. —Les agradezco de verdad.

09. NEURRIAK 09. UNIDADES DE


ADIERAZI MEDIDA
—Zenbat balio du honek? —¿Cuánto vale esto?
—¿Cuántos kilos de manzanas quiere
—Zenbat kilo sagar nahi dituzu? usted?
—Zenbat dozena krabelin eramango —¿Cuántas docenas de claveles va a
dituzu? llevar?
—Argazki-makina horrek 124 € balio —Esa cámara de fotos vale 124 €.
du.
—Besaulki honek 335 € balio du. —Este sofá vale 335 €.
—Eskuoihal horrek 17 € balio du. —Esa toalla vale 17 €.
—Makina hori ikaragarri garestia da. —Esta máquina es muy cara.
cambios.
—Sentitzen dut, kanbiorik. —Lo siento, pero
baina ez daukat diru xeherik. no tengo nada de moneda
fraccionaria.
—Ez, azkoin horiek handiegiak dira. —No, esas tuercas son demasiado
1,5 mm-koak behar ditut. grandes. Las necesito de 1,5 mm.
—Irizarren egindako autobusek 12- —Los autobuses que fabrica Irizar
15 metro bitarteko luzera izan ohi suelen tener una longitud de entre 12
dute. y 15 metros.
—Igogailu hau 70 metroko —Este ascensor sube hasta una altura
altueraraino igotzen da. de 70 metros.
—Paleten gehieneko altuera-muga —El límite máximo permitido de
1,80 m da. altura de los palets es de 1,80 metros.

35
Jarduera orokorrak

—60 mm-ko altzairuzko iltzeak. —Clavos de acero de 60 mm.


—Inguratzeko zerra honen ebakiaren —La profundidad de corte de esta
sakonera 55 mm da. sierra de calar es de 55 milímetros.
—2 ertzeko gure melamina-taulek 16 —Nuestros tableros de melamina
de 2 cantos tienen un grosor de 16 ó
mm-ko edo 30 mm-ko lodiera dute. 30 mm.
—PVC arinezko hodi hauek 63 —Estos tubos de PVC ligero tienen
milimetroko diametroa dute. un diámetro de 63 mm.
—Mikrouhin-laberako altzari honen —Las medidas de este mueble
neurriak 83 x 68 x 40 cm dira. microondas son 83 x 68 x 40 cm.
—Zulagailu honek, gehienez ere, 900 —La velocidad máxima que puede
bira/min-ko abiadura har dezake. alcanzar este taladro es de 900 rpm.
—Esta impresora imprime a una
—Inprimagailu honen inpresio- velocidad de 90 copias en blanco y
abiadura minutuko 90 kopia da zuri- negro por minuto, y 15 copias en
beltzean eta 15 kopia koloretan. color.
—1 Formulako autoek 300 km/h-ko —Los coches de Fórmula 1 alcanzan
abiadura hartzen dute. velocidades de hasta 300 km/h.
—Fotokopiagailuarentzat 80 g/m2-ko —Necesito papel de fotocopiadora de
papera behar dut. 80 g/m2.
—2 Tb-ko disko gogorra hondatu —Se nos ha estropeado el disco duro
egin zaigu. de 2 Tb.
—28’’ dituen telebista hau egokia da —Este televisor de 28’’ es adecuado
zuretzat. para usted.
—Ba al daukazu 700 Mb eta 80 —¿Tiene CD-ROMs de 700 Mb y 80
minutuko CD-ROMik eskaintzan? min en Oferta?
—Nola graba dezaket 4,7 Gb-ko eta —¿Cómo puedo grabar un DVD de
120 minutuko DVDa? 4,7 Gb de 120 minutos?
—Eibarko Lambretta lantegiak 1.000 —La Fábrica Lambretta de Eibar
cm3-ko motoak egiten zituen. producía motos de 1.000 cm3.

36
Jarduera orokorrak

ZENBAKIAK NÚMEROS

1 Bat Uno
2 Bi Dos
3 Hiru Tres
4 Lau Cuatro
5 Bost Cinco
6 Sei Seis
7 Zazpi Siete
8 Zortzi Ocho
9 Bederatzi Nueve
10 Hamar Diez
11 Hamaika Once
12 Hamabi Doce
13 Hamahiru Trece
14 Hamalau Catorce
15 Hamabost Quince
16 Hamasei Dieciséis
17 Hamazazpi Diecisiete
Hemezortzi
18 Dieciocho
Hamazortzi
19 Hemeretzi Diecinueve
20 Hogei Veinte
21 Hogeita bat Veintiuno
22 Hogeita bi Veintidós
23 Hogeita hiru Veintitrés
24 Hogeita lau Veinticuatro
35 Hogeita hamabost Treinta y cinco
47 Berrogeita zazpi Cuarenta y siete
58 Berrogeita hemezortzi Cincuenta y ocho
60 Hirurogei Sesenta
77 Hirurogeita hamazazpi Setenta y siete
86 Laurogeita sei Ochenta y seis
90 Laurogeita hamar Noventa

37
Jarduera orokorrak

100 Ehun Cien


120 Ehun eta hogei Ciento veinte
Berrehun eta hirurogeita
275 Doscientos setenta y cinco
hamabost
300 Hirurehun Trescientos
423 Laurehun eta hogeita hiru Cuatrocientos veintitrés
Bostehun eta hirurogeita
576 Quinientos setenta y seis
hamasei
Bederatziehun eta berrogeita
950 Novecientos cincuenta
hamar
Bost mila zazpiehun eta Cinco mil setecientos ochenta
5.785 laurogeita bost y cinco
15.000 Hamabost mila Quince mil

PISUA PESO
Kilo-laurdena ( = berrehun Cuarto de kilo
¼ kg ( = 250 g) eta berrogeita hamar ( = doscientos cincuenta
gramo). gramos).
½ kg Kilo-erdia. Medio kilo.
Hiru kilo-laurden Tres cuartos de kilo
¾ kg ( = 750 g) ( = zazpiehun eta berrogeita ( = setecientos cincuenta
hamar gramo). gramos).
Kilo bat. Un kilo.
1 kg Kilogramo bat. Un kilogramo.
5 kg Bost kilo. Cinco kilos.
3 ½ kg Hiru kilo eta erdi. Tres kilos y medio.
Bi kilo eta berrehun eta Dos kilos doscientos
2,225 kg hogeita bost gramo. veinticinco gramos.
50 kg Berrogeita hamar kilo. Cincuenta kilos.
1.200 kg Mila eta berrehun kilo. Mil doscientos kilos.

80 gramos por metro


80 g/m2 80 gramo metro karratuko. cuadrado.

38
Jarduera orokorrak

KANTITATEA / CANTIDAD
KOPURUA

Dozena bat arrautza. Una docena de huevos.


Dozena erdi bat porru. Media docena de puerros.
Bi dozena eta erdi arrosa. Dos docenas y media de rosas.
Hiru kaxa marrubi. Tres cajas de fresas.
Litro bat esne. Un litro de leche.
Una botella de refresco de litro y
Litro eta erdiko freskagarri-botila. medio.
Litro erdiko botila. Botella de medio litro.
Hiru txikiko botila. Botella de tres cuartos (de litro).
Heren bateko garagardo botila Botellín de cerveza de tercio.
(txikia).
Una copa de vino.
Baso bat ardo. Un vaso de vino.
Kopa bat patxaran. Una copa de pacharán.
Baso bat ur. Un vaso de agua.
Baso bete ur.

DIMENTSIOAK DIMENSIONES

Luzera, altuera, Largura, altura,


zabalera, anchura,
sakonera profundidad

2m 2 metro. 2 metros.
12-15 m 12-15 metro. 12-15 metros.
70 m 70 metro. 70 metros.
83 x 68 x 49 cm 83 x 68 x 49 zentimetro. 83 x 68 x 49 centímetros.
60 mm 60 milimetro. 60 milímetros.
55 mm 55 mikrometro. 55 micrómetros.

39
Jarduera orokorrak

Abiadura Velocidad

900 rpm 900 bira minutuko. 900 revoluciones por minuto.


15 copia/min 15 kopia minutuko. 15 copias por minuto.
25 km/h 25 kilometro orduko. 25 kilometros por hora.

Edukiera Capacidad

1,44 Mb 1,44 megabyte. 1,44 megabytes.


15” 15 hazbete. 15 pulgadas.
1.000 cm3 1.000 zentimetro kubiko. 1.000 centímetros cúbicos.

10. BARKAMENA 10. PEDIR


ESKATU PERDÓN
—Barka iezadazu. —Perdón.
—Nahi gabe egin dut. —Disculpe, ha sido sin querer.
—Barkatu, nahastu egin naiz. —Disculpe, me he equivocado.
—Sentitzen dut, gaizki-ulerturen bat —Lo siento, ha habido un
egon da. malentendido.

40
Jatetxeak, tabernak eta kafetegiak

JATETXEAK, RESTAURANTES,
TABERNAK ETA BARES Y
KAFETEGIAK CAFETERÍAS

01. Telefonoz 01. Al teléfono


02. Zerbitzariak harrera egin 02. Acogiendo a la clientela
03. Erre daiteke? 03. ¿Se puede fumar?
04. Eskaera hartu 04. Cogiendo la comanda
05. Janaria zerbitzatu 05. Sirviendo la comida
a) Gosari garaian a) A la hora del desayuno
b) Tabernan, edariak, pintxoak b) En el bar, bebidas, pinchos
c) Tabernan, ogitartekoak c) En el bar, bocadillos
d) En el restaurante, a la hora de
d) Jatetxean, otordua bitartean
comer/cenar
06. Protesta egin 06. La clientela protesta
07. 
Felicitaciones al cocinero o
07. Sukaldaria zoriondu cocinera
08. Non dago komuna? 08. ¿Dónde está el servicio?
09. Kontua eskatu 09. La cuenta, por favor
10. Egoera bereziak 10. Situaciones especiales

41
Jatetxeak, tabernak eta kafetegiak

01. TELEFONOZ 01. AL TELÉFONO


—Sí, ¿para cuándo quiere usted hacer
—Bai, noizko nahi zenuke lekua? la reserva?
—Lo siento, va a ser imposible,
—Ezinezkoa da, astelehenetan egiten porque el lunes es nuestro día de
baitugu gure asteko atseden-eguna. descanso semanal.
—Zenbat izango zarete guztira? —¿Cuántos serán en total?
—Ez, sentitzen dut, baina datorren —No, ya lo siento, pero el fin de
astebururako dena hartua daukagu. semana siguiente está todo ocupado.
—Noren izenean apuntatuko dut 12 —¿A nombre de quién apunto la
mesa de 12 personas que acaba de
lagunentzat eskatu duzun mahaia? reservar?
—Jateko zerbait berezia enkargatu —¿Desean encargar alguna cosa
nahi duzue (arkumea, antxumea,...) ala en especial (cordero, cabrito,...) o
kartakoa jango duzue? comerán Vds. a la carta?
—Zer ordutan etorriko zarete —¿A qué hora vendrán a comer?
bazkaltzera? Jendearentzat daukagun Nuestro horario para el público
ordutegia 13:30ean hasten da, eta empieza a las 13:30 y la cocina cierra
15:30ak arte dago irekita sukaldea. a las 15:30 horas.
—Ez, lasai, egun osoan irekita dago —No, no hay problema, la cafetería
kafetegia. está abierta todo el día.

02. ZERBITZARIAK 02. ACOGIENDO A LA


HARRERA EGIN CLIENTELA

—Arratsalde on. Zenbat zarete —Buenas tardes. ¿Cuántos son en


guztira bazkaltzeko? total para comer?
—Gabon. Mahaia erreserbaturik —Buenas noches. ¿Tienen mesa
al daukazue? Bada, sentitzen dut, reservada? Pues lo siento, pero el
jantokia beterik dago. comedor está lleno.
—Adelante. ¿Dónde quieren
—Bai, aurrera. Non eseri nahi duzue? sentarse?
—Bai, aurrera. Eseri nahi duzuen —Sí, pasen. Siéntense donde quieran.
tokian.
—Erreserbatutako mahai horretan —Excepto en esa mesa que está
izan ezik, beste edozein mahaitan jar reservada, pueden ponerse en la mesa
zaitezkete. que ustedes quieran.

42
Jatetxeak, tabernak eta kafetegiak

—Ordu-erditxo bat itxaron beharko —Tendrán que esperar una media


duzue. Mahai horretakoak bukatzen hora, más o menos. En esa mesa,
ari dira. están acabando.
—Sentitzen dut, baina sukaldea itxita —Lo siento, pero la cocina está
dago. Gure ordutegia arratsaldeko cerrada. Nuestro horario es hasta las
16:00ak artekoa da. 16:00 horas.
berokiak el abrigo?
—Nahi al txamarrak —¿Quieren que
jasotzea? la chaqueta?
duzue les retire
aterkia el paraguas?
—Bai, segituan ekarriko dizuet —Sí, enseguida les traigo una trona
haurtxoarentzako aulki altua. para el bebé.
—Zenbat kuxin behar dituzue? —¿Cuántos cojines necesitan?
—Nahi al duzue aire girotua pixka —¿Prefieren que les baje un poco el
bat jaistea? Edo dagoen bezala ondo aire acondicionado o les parece bien
iruditzen zaizue? tal y como está ahora?
—Aire girotuak enbarazu egiten al —¿Les molesta el aire acondicionado?
dizue?

—Aire girotua kentzea nahi al duzue? —¿Quieren que quite el aire


acondicionado?

03. ERRE DAITEKE? 03. ¿SE PUEDE FUMAR?


—Barkatu, baina hemen ezin da erre. —Perdone, pero aquí no se puede
Erretzeko, terrazara irten beharko fumar. Para fumar debe usted salir a
duzu. la terraza.
—Ez, hemen ez dugu zigarrorik —No, aquí no vendemos tabaco
saltzen. (cigarrillos).
—Ez, hemen ez daukagu pururik. —No, aquí no tenemos puros.
—Bai, oraintxe ekarriko dizkizut —Sí, ahora mismo le traigo los puros.
puruak. Zer markatakoak nahi dituzu? ¿Qué marca de puros quiere usted?
—Zigarro-paperik behar al duzue? —¿Necesitan papel de fumar?
—Hautsontzia nork eskatu dit? —¿Quién me ha pedido un cenicero?

43
Jatetxeak, tabernak eta kafetegiak

04. ESKAERA HARTU 04. COGIENDO LA


COMANDA

—¿Han pensado ustedes qué van a


—Pentsatu al duzue zer nahi duzuen? tomar?
—Eguneko menua ala kartakoa nahi —¿Prefieren el menú del día o van a
duzue? comer a la carta?
—Ez, asteburuetan ez daukagu —No, los fines de semana no
eguneko menurik. tenemos menú del día.
—Larunbat eta igandeetan menu —Los sábados y domingos tenemos
bereziak eskaintzen ditugu, zertxobait menús especiales, algo más caros que
garestiagoak. el menú del día.
—Zer hartuko duzue hasteko? —¿Qué tomarán para empezar?

—Pentsatu al duzue zein izango den —¿Han pensado ya el segundo plato?


bigarren platera?
—Azkenburukorik hartu behar —¿Van a tomar postre?
duzue?
—Eta edateko, ardoa ala sagardoa? —Y para beber, ¿vino o sidra? ¿El
Ardoa, etxekoa hartuko duzue ala vino de la casa, o les traigo la carta
ardoen karta ekarriko dizuet? de vinos?
—Kaferik hartu behar duzue? Eta —¿Van a tomar ustedes café? ¿Y
pattarrik edo koparik? alguna copa o licor?
—Zenbatek edango duzue xanpaina? —¿Cuántos de ustedes van a beber
Kopa bereziak ateratzeko galdetzen champán? Lo pregunto para sacar
dizuet. copas especiales.
—Eguneko menuan, —En el menú del día,

entsalada mistoa
porrusalda / porru-patatak
okela-kaneloiak
—Lehenengo platerean, haragi-kaneloiak daukazue/dauzkazue.
arroza tomatearekin
babarrun zuriak
indaba zuriak
ensalada mixta.
puerros con patatas.
—De primer plato tienen para elegir canelones rellenos de carne.
arroz con tomate.
alubias blancas.

44
Jatetxeak, tabernak eta kafetegiak

txerri-solomoa piperrekin
hanburgesak tomatearekin
daukazue/dauzkazue
—Gero, bigarrenean, legatz frijitua aukeran.
oilaskoa
san jakoboak
lomo de cerdo con
pimientos
hamburguesas con tomate
—Luego, de segundo a elegir.
merluza frita
pollo
san jacobos

jogurtak. —Y para yogur.


—Postrerako, fruta. terminar, fruta.
berriz
etxeko tartak. de postre tartas caseras.
—Dastatzeko menua ere eska —Pueden pedir también el menú
dezakezue, baina orduan mahaikide degustación, pero en ese caso tienen
guztiek aukeratu behar duzue menua. que elegirlo todos los comensales.
—Nahi izanez gero, —Si prefieren, también disponemos
begetarianoentzako menu berezia ere de un menú especial para
badugu. vegetarianos.
—Plater konbinatuen karta nahi duzue? —¿Quieren la carta de platos
combinados?
—Kartan dagoenetik, mihi-arraina eta —De la carta, se nos han acabado
bisigua bukatu egin zaizkigu. Eta zapoa el lenguado y el besugo.Y sólo nos
birentzat bakarrik geratzen da. queda rape para dos personas.
—Kartakoaz gain, gaur lanpernak eta —Además de la carta, hoy tenemos
erreboiloa ere badauzkagu. percebes y también rodaballo.
Pelaio chipirones
txipiroiak gomendatzen —Hoy les Pelayo.
—Gaur onddo- dizkizuet recomiendo revuelto de
nahaskia bereziki. especialmente los hongos.
usakumea pichón.
—Olibak, nolakoak nahi dituzu? Beltzak —¿Quiere aceitunas negras o
ala berdeak? / Oliba beltzak ala berdeak verdes? ¿Con hueso o rellenas de
nahi dituzu? Hezurdunak ala antxoaz anchoa? ¿O mezcla de las dos clases?
beteak? Edota bietatik, nahasian?
—Etxeko entsalada bereziak osagai —La ensalada especial de la casa
hauek dauzka: letxuga, gulak, gazta, está compuesta de lechuga, gulas,
palmitoak eta atuna. queso, palmitos y atún.
—Haragia nola egina nahi duzue: gutxi —La carne ¿cómo la quieren, muy
egina, asko egina, edo nola? hecha, poco hecha o cómo?
—Gazta, nolakoa nahi duzu, fuertea ala —El queso ¿cómo lo quiere, fuerte
suabea? o suave?

45
Jatetxeak, tabernak eta kafetegiak

05. JANARIA 05. SIRVIENDO


ZERBITZATU LA COMIDA
a) a)
GOSARI GARAIAN A LA HORA DEL DESAYUNO

—(Kafe) kafeinagabea nolakoa nahi —El (café) descafeinado, ¿lo quiere de


duzu? Makinakoa ala sobrekoa? máquina o de sobre?
—Ebakia eta hutsa dira hauek. Jateko —Aquí tienen el cortado y el solo.
ezer nahi al duzue? ¿Desean algo para comer?
—Gozagarriak otarretxo honetan —En esta cesta tienen los
dauzkazue: azukrea eta sakarina. edulcorantes (azúcar y sacarina). Coja
Hartu nahi duzuna. lo que necesite.
—Egun on. Kafearekin laranja-zukua —Buenos días. ¿Tomará también
ere hartuko al duzu? zumo de naranja con el café?
—Eta kafesnearekin, zer nahi —¿Qué va a tomar con el café con
duzu jateko: kruasana ala txigorkia leche: un cruasán o una tostada con
marmeladarekin? mermelada?

b) b)
TABERNAN, EDARIAK, EN EL BAR, BEBIDAS,
PINTXOAK PINCHOS

—Kaña ala zuritoa eskatu didazu? —¿Me ha pedido caña o zurito?


—Eskatutako zuritoetatik, zenbat nahi —De los zuritos que me ha pedido,
dituzu gaseosarekin? ¿cuántos son con gaseosa?
—Hau ardo ondua da, hau erreserba, —Este es el crianza, este es reserva y
eta hau, berriz, urteko ardoa. este otro, el vino del año.
—Ez, ezin dizut zerbitzatu, debekatuta —No, no le puedo servir, tenemos
baitaukagu 18 urtez beherakoei edari prohibida la venta de bebidas
alkoholdunak saltzea. alcohólicas a menores de 18 años.
—Pintxo berorik nahi duzue? Nahi al —¿Quieren algún pincho caliente?
duzu pintxoa berotzea? ¿Quiere que le caliente la banderilla?

—Hartu platera. Zeuk hartu pintxoak. —Tome un plato. Coja usted mismo
los pinchos.
—Zenbat jarriko dizkizuet? —¿Cuántos les pongo?
—Estos pinchos acaban de salir de la
—Pintxo hauek egin berri-berriak
dira; horiek, lehentxeagokoak dituzu. cocina, esos otros en cambio son de
hace un rato.

46
Jatetxeak, tabernak eta kafetegiak

—Tortilletan aukera handia daukagu: —Tenemos gran variedad de tortillas:


urdaiazpikoa, txorizoa, antxoak, de jamón, de chorizo, de anchoas, de
barrengorriak,... champiñones, etc.
—Ur minerala, nolakoa nahi duzu?
—El agua mineral ¿cómo la quiere,
Naturala ala hotza? Gasduna ala natural o fría? ¿Con gas o sin gas?
gasgabea?
irabiatua el batido?
—Basorik garagardoa —¿Quiere vaso la cerveza?
behar al edateko? para beber
duzu sagardoa la sidra?
sangria. la sangría?
—Zenbat edalontzi behar dituzue ura —¿Cuántos vasos necesitan para
edateko? beber el agua?
—Izotz-koskorrik nahi al duzu —¿Desea hielo para el refresco?
freskagarriarentzat? Pare bat nahikoa ¿Cuántos cubitos quiere? ¿Le bastan
duzu? con un par?

c) TABERNAN, c) EN EL BAR,
OGITARTEKOAK BOCADILLOS

—Ez, ez daukagu ogitarteko urdaiazpiko


ogitarteko bat jarriko
berorik. Sukaldea itxita dago gazta dizut.
jadanik. Nahi izanez gero, txorizo
—No, no tenemos bocadillos calientes. La jamón.
cocina está cerrada ya. Si quiere, le puedo queso.
poner un bocadillo de chorizo.

solomoa.
gazta.
hirugiharra.
—Bai, zer ogitarteko nahi zenituzke? Zuk nahi tortilla.
duzuna prestatuko dizugu
urdaiazpikoa.
solomoa piperrekin.
gazta urdaiazpikoarekin.
lomo.
queso.
bacon.
—Muy bien, ¿qué bocadillos desea? Le tortilla.
podemos preparar lo que usted quiera
jamón.
lomo con pimientos.
jamón y queso.

47

AD43_Hizketa-ereduak_EUSK_BB.indd 47 28/10/15 9:10


Jatetxeak, tabernak eta kafetegiak

—Zenbat baso behar dituzue —¿Cuántos vasos quieren con la


sagardo-botilarekin? botella de sidra?
—Bai, hau patata-tortilla da; beste —Sí, este es el de tortilla de patatas;
hau, antxoazkoa eta hori, berriz, este de anchoa y ese, en cambio, de
urdaiazpikozkoa. tortilla de jamón.

d) d)
JATETXEAN, EN EL RESTAURANTE,
OTORDUA A LA HORA DE
BITARTEAN COMER / CENAR

—Kontu izan platerarekin, erre egiten —Tenga cuidado con el plato, que
du, oso beroa dago-eta. quema. Está muy caliente.
—Nork behar zituen olioa eta ozpina —¿Quién necesitaba las vinagreras
entsalada maneatzeko? para aliñar la ensalada?
sarrerak. los entrantes.
lehen platera. el primer plato.
arraina. el pescado.
haragia. la carne.
oilaskoa. el pollo.
—Hementxe gazta. —Aquí tienen el queso.
dituzue
postrea. los postres.
izozkiak. los helados.
ardoa. el vino.
sagardoa. la sidra.
ura. el agua.
—On egin diezazuela.
—On degizuela. —Que (les) aproveche.
—On egin.

48
Jatetxeak, tabernak eta kafetegiak

06. PROTESTA EGIN 06. LA CLIENTELA


PROTESTA

pintxoa. —Sí, ahora el pincho


—Bai, oraintxe mismo viene la ración que ha
dator zuk errazioa/anoa. (le traigo) pedido.
eskatutako ogitartekoa. (sale) el bocadillo
legatza? la merluza?
—Zer, ez al —¿Qué, no
xerra? el filete?
zegoen ona estaba buena
urdaiazpikoa? el jamón?
—¿Quiere que le traiga alguna cosa
—Nahi al duzu beste zerbait ekartzea? más?
—Barkatu, oraintxe ekarriko dizkizut —Perdone, ahora mismo le traigo los
txotxak. palillos.
—Bai, barkatu oraintxe egingo dizuet —Un momento, ahora mismo les
kasu hago caso.
—Bai, barkatu oraintxe naiz zuekin. —Perdone, enseguida vengo.
—Zer, musika ozenegi dagoela —¿Les parece que la música está
iruditzen al zaizue? demasiado alta?
—Prezioen zerrenda nahi al duzu? —¿Desea la lista de precios?
—Tori, hementxe daukazu —Tenga, aquí tiene la hoja de
erreklamazio-orria, zuk eskatu bezala. reclamaciones, como me ha pedido.
—Ez, kontua ondo dago. Berrikusi —No, la cuenta está bien. La hemos
dugu, eta zenbatekoa zuzena da. revisado y el importe es correcto.
Garestiegia iruditzen al zaizue? ¿Les parece demasiado caro?
—Ez, ez dago nahasketarik. Hauek —No, no hay ninguna confusión.
ardoak dira, eta beste hau, berriz, Estos son los vinos, y este es el
postreen prezioa da. precio de los postres.

07. SUKALDARIA 07. FELICITACIONES


ZORIONDU AL COCINERO O
COCINERA

—Esango diot sukaldariari —Enseguida le digo a la cocinera que


prestatutako paella asko gustatu la paella les ha encantado.
zaizuela.
—Mila esker —Muchas gracias
—Eskerrik asko sukaldariaren de parte del
—Muy agradecido
partetik. cocinero.
—Esker anitz —Mil gracias
—Pozten nau jandakoa gustatu —Me alegro de ver que la comida les
zaizuela ikusteak. ha gustado.

49
Jatetxeak, tabernak eta kafetegiak

08. NON DAGO 08. ¿DÓNDE ESTÁ EL


KOMUNA? SERVICIO?

—Bai, hortik joan eta ezkerretara, —Sí, yendo por ahí a la izquierda, la
lehenengo atean daukazu komuna. primera puerta.
—Beheko solairuan dago komuna. —El servicio está en el piso de abajo.
—Bai, baina har ezazu giltza, —Sí, pero coja la llave, porque el
emakumezkoen komuna itxita dago- servicio de señoras está cerrado.
eta.

09. KONTUA ESKATU 09. LA CUENTA,


POR FAVOR
—Txartelarekin ordaindu nahi duzu? —¿Desea usted pagar con tarjeta?
—Bai, noski. Txartelarekin ordaindu —Cómo no, claro que puede pagar
dezakezu. Zure nortasun-agiria con tarjeta. ¿Puede enseñarme el DNI
erakutsiko didazu mesedez? por favor?
—Sinatuko duzu hemen, arren? —¿Podría firmar ahí, si es tan amable?
—Kontu bananduak nahi al dituzue? —¿Quieren cuentas separadas?
—Mila esker, oraintxe ekarriko dizut —Muchas gracias, ahora le traigo los
kanbioa. cambios.

50
Jatetxeak, tabernak eta kafetegiak

10. EGOERA 10. SITUACIONES


BEREZIAK ESPECIALES

—Barkatu, oraintxe ekarriko dizut —Perdone, enseguida le traigo el


orban-kentzekoa, arropan egin quitamanchas, para que se limpie esa
dizudan mantxa kentzeko. mancha que le he hecho en la ropa.
encienda el
piztea?
—Zer nahi duzu, —¿Qué apague el
itzaltzea? televisor?
telebista desea, que cambie el
katea aldatzea? canal del
—Sentitzen dut, baina debekatuta —No, lo siento, está prohibido jugar a
dago jantokian kartetan aritzea. las cartas en el comedor.
—Bai, oraintxe emango dizkizut —Sí, ahora mismo le doy las cartas y
kartak eta tapetea. Tantoak behar al el tapete. ¿Necesitan tantos?
dituzue?
—Barkatuko didazue, baina debekatua —Lo siento, pero está prohibido
dago jatetxearen barruan kantatzea. cantar dentro del restaurante.

51
Saltegiak

SALTEGIAK ESTABLECIMIENTOS
01. Janari-dendan 01. En la tienda de alimentación
a) Harrera orokorra a) Acogida general
b) Harategian b) En la carnicería
c) Arrandegian c) En la pescadería
d) Esnekietan d) En los lácteos
e) Fruta-dendan e) En la frutería
f) Barazkietan f) En la tienda de verduras
g) Okindegian g) En la panadería
02. Estankoan 02. En el estanco
03. Burdindegian 03. En la ferretería
04. Loradendan 04. En la floristería
05. Argazki-dendan 05. En la tienda de fotos
06. Erloju-dendan. Bitxi-dendan 06. En la relojería. En la joyería
07. Garbitegian. Tindategian 07. En la lavandería. En la tintorería
08. Liburu-dendan. Paper-dendan 08. En la librería. En la papelería
09. Musika-dendan 09. En la tienda de música
10. Mertzerian 10. En la mercería
11. Optikan 11. En la óptica
12. Botikan 12. En la farmacia
13. Ile-apaindegian 13. En la peluquería
a) Gizonezkoena a) De hombres
b) Emakumezkoena b) De mujeres
14. Lurrindegian. Drogerian 14. En la perfumería. En la droguería
15. Arropa-dendan 15. En la tienda de ropa
16. Zapata-dendan 16. En la zapatería
17. Telefonia mugikorreko dendan 17. En la tienda de telefonía móvil
18. Informatika-dendan 18. En la tienda de informática
19. En la tienda de
19. Etxetresna elektrikoen dendan electrodomésticos
20. Kutxa erregistratzailean 20. En la caja registradora
21. Informazio-zerbitzuan 21. En el servicio de información

53
Saltegiak

01. JANARI-DENDAN 01. EN LA TIENDA DE


ALIMENTACIÓN
a) a)
HARRERA OROKORRA ACOGIDA EN GENERAL

—Egun on. Zer nahi duzu? —Buenos días, ¿qué desea?


—Arratsalde on. Zertan laguntzea
nahi duzu? —Buenas tardes, ¿en qué puedo
—Arratsalde on. Zertan lagunduko ayudarle?
dizut?
—Besterik behar duzu? —¿Necesita algo más?
—Beste ezer behar duzu?
—Horrela ondo dago, ala pixka bat —¿Está bien así o le quito un poco?
kenduko dizut?
—¿Quién es el siguiente?
—Nor / Zein da hurrengoa?
—¿A quién le toca ahora?

b) b)
HARATEGIAN EN LA CARNICERÍA

—Txuletak, nolakoak nahi dituzu? —Las chuletas, ¿cómo las quiere, de


Gaztearenak ala zaharrarenak? ternera o de vaca?
—Zenbat urdaiazpiko moztuko dizut? —¿Cuánto jamón le corto?
—Nahikoa duzu hau, edo gehiago —¿Es suficiente así, o le corto más?
moztuko dizut?
—Oilaskoaren barrukiak nahi al —¿Quiere los despojos del pollo?
dituzu?
—Txorizoa, nolakoa nahi duzu? —¿Prefiere chorizo dulce o picante?
Gozoa ala mina? Pamplona txorizoa ¿Lo quiere de Pamplona o de
ala Salamancakoa? Salamanca?
—Tripaki hauek bertan eginak dira. —Los callos son caseros. ¿Cuánto le
Zenbat jarriko dizut? pongo?
—Oilasko-bularkiak osorik behar —Las pechugas de pollo, ¿las necesita
dituzu, ala xerrak ateratzea nahi duzu? enteras o le saco filetes?

54
Saltegiak

c) c)
ARRANDEGIAN EN LA PESCADERÍA

trontzatan? en rodajas?
—Nola moztuko dizut —¿Cómo le corto la
xerratan? en filetes?
legatza, merluza,
solomotan? en lomos?
—Nahi al duzu txitxarroa garbitzea? —¿Quiere que le limpie el chicharro?
Burua erabiliko al duzu ezertarako? ¿Utilizará para algo la cabeza?
antxoarik. anchoas.
—Ez, gaur ez daukagu legatzik. —No, hoy no tenemos merluza.
zaporik. rape.

legatz
—Zenbat kilo erreboilo behar dituzu?
bisigu
merluza
—¿Cuántos kilos de rodaballo necesita?
besugo

—Oso antxoa ederrak dauzkagu gaur. —Hoy tenemos anchoa, muy buena.Y
Eta modu onean, gainera. a muy buen precio además.

d) d)
ESNEKIETAN EN LOS LÁCTEOS

—Esnea, nolakoa nahi duzu? Osoa, —La leche ¿cómo la quiere: entera,
gaingabetua ala erdigaingabetua? desnatada o semidesnatada?
—Ez, lasai, esnearen iraungipen-data —Tranquilo, que la fecha de caducidad
datorren asteartekoa da-eta. de la leche es del martes que viene.
—Bai, ardi-gazten artean hau nahiko —Sí, este queso de oveja es bastante
suabea da. Dastatu nahi al duzu pixka suave. ¿Quiere usted probar un poco?
bat?
—Umeentzat baldin bada, —Si es para los críos, le recomiendo
Burgosko gazta gomendatzen dizut. este queso de Burgos. Queda muy
Menbrilloarekin oso goxoa izaten da. rico con membrillo.
—Jogurt naturalak ala frutadunak, —Los yogures ¿los quiere naturales o
nolakoak behar dituzu? de sabor a frutas?

55
Saltegiak

e) e)
FRUTA-DENDAN EN LA FRUTERÍA

meloirik. melones.
—Ez, oraindik ez —No, todavía no
gerezirik. cerezas.
daukagu tenemos
aranik. ciruelas.
—Oraindik ez da garaia. —Todavía no es la época.
—Bai. Mahatsa oraintxe dago puntu- —Efectivamente, la uva está en su
puntuan. Zuria ala beltza nahiago punto. ¿Prefiere la uva blanca o la
duzu? Zenbat jarriko dizut? negra? ¿Cuánto le pongo?
—Gerezi hauek Ezpeletakoak dira. —Estas cerezas son de Espeleta.
—Por supuesto, esta fruta es de
—Noski, fruta hau urte-sasoikoa da. temporada.
—Horiek inportaziokoak dituzu. —Esas son de importación.
—Hemen dena bertakoa daukagu. —Aquí todo es del país.

f) f)
BARAZKIETAN EN LA TIENDA DE VERDURAS

—Bai, noski, tomatea bertakoa da, —Sí, por supuesto, el tomate es del
inguruko baserri batekoa. Eta oso país, de un caserío muy cerca de aquí.
modu onean daukat, gainera. Y está a muy buen precio además.
—Azenarioak, nolakoak nahi dituzu? —Las zanahorias, ¿las prefiere por
Solteak ala poltsakoak? unidades o de bolsa?
—Zenbat leka nahi duzu, hiru kilo- —¿Cuántas vainas quiere, tres cuartos
laurden? de kilo?
—Tomate hauek transgenikoak dira. —Estos tomates son transgénicos.
—Letxuga hauek ekologikoak dira. —Estas lechugas son ecológicas.

g) g)
OKINDEGIAN EN LA PANADERÍA

—Zein ogi duzu nahiago: barra luzea, —¿Qué clase de pan prefiere: barra
osoko ogia, baguettea, txapata edo larga, integral, baguette, chapata o
baserriko ogia (ogi biribila)? quiere un pan rústico (hogaza)?

56
Saltegiak

—Ez, moldeko ogia agortu egin zaigu. —Lo siento, el pan de molde se nos
Bihar ekarriko digute gehiago. ha acabado. Mañana tendremos más.
—Hurrengo labealdia ordubete —La siguiente hornada será dentro
barru-edo izango da. de una hora más o menos.
—Beraz, pastelak enkargatu nahi —Así pues, ¿quiere usted encargar
dituzu iganderako? Zenbat nahi pasteles para el domingo? ¿Cuántos
dituzu? quiere?
—Pastak, nolakoak nahi dituzu? —¿Cómo desea usted las pastas?
Denetatik jarriko al dizkizut, nahasian? ¿Quiere que le ponga surtido, un
poco de todo?

02. ESTANKOAN 02. EN EL ESTANCO

—Tabako beltza ala gorria nahi duzu? —¿Quiere tabaco negro o rubio?
—Pipako tabakoan, zein klasetakoa —Del tabaco de pipa, ¿qué clase
gustatzen zaizu? Marka jakinik nahi prefiere? ¿Tiene alguna marca
duzu? preferida?
—Zein biltzeko tabako-klase nahiago —¿Qué clase de tabaco de liar
duzu? prefiere usted?
—Bai, zenbat zigarro puru nahi —Sí, ¿cuántos puros quiere usted? Las
dituzu? Kaxak 12koak dira. cajas son de 12 puros.
—Bai, metxeroak kargatzen ditugu. —Sí, por supuesto que cargamos
Bestela, (metxero-)kargatzaile hau mecheros. Pero si no, puede comprar
eros dezakezu. este cargador (de mecheros).
—Ez, hemen ez dugu horrelako —No, aquí no vendemos ese tipo de
inprimakirik saltzen. impresos.
—¿Para dónde quiere usted los sellos
—Norako nahi dituzu posta-zigiluak? de correos?
—Gutuna atzerrira bidali behar —Si va a enviar la carta al extranjero
baduzu, zigilua 35 zentimokoa da; el sello es de 35 céntimos; para el
bestela, berriz, 26 zentimokoa. resto, en cambio, de 26 céntimos.
—Bai, larruzko petaka hau aukera ona —Sí, esta petaca de cuero puede ser
izan daiteke zure lagunari opari polit muy adecuada para hacer un regalo a
bat egiteko. su amigo.

57
Saltegiak

03. BURDINDEGIAN 03. EN LA FERRETERÍA

—Bai, oraintxe egingo dizut giltza —Sí, enseguida le hago una copia de
horren kopia bat. la llave.
—No, lo siento, pero aquí no
—Ez, sentitzen dut, baina horrelako hacemos copias de llaves de seguridad
segurtasun-giltzen kopiarik ez dugu como esa. Para eso, debe de ir usted
egiten hemen. Horretarako, eliza al establecimiento que está junto a la
ondoko dendara joan beharko duzu. iglesia.
puntapaxak las puntas de París?
tirafonfoak los tirafondos?
—Zein zirrindolak nahi dituzu? —¿De qué
neurritako medida quiere las arandelas?
torlojuak los tornillos?
iltzeak los clavos?
—Tenemos diferentes clases de
—Behar izanez gero, bainurako kako- colgadores para el baño: adhesivos
klase hauek ditugu: itsasgarriak eta o para clavar en la pared. ¿De cuáles
iltzatzekoak. Nolakoak nahiago dituzu? perfiere?
—Zartagina normala ala itsasgaitz —La sartén, ¿la quiere normal o la
horietakoa nahi duzu? prefiere antiadherente?
—Barkatu, ez dizut ondo aditu. —Lo siento, no le he entendido bien.
Zenbat metro korda behar dituzula ¿Cuántos metros de cuerda ha dicho
esan duzu? que necesita?
—Bai, noski, badauzkagu giltza —Por supuesto que tenemos llaves
ingelesak. Baina zer neurritakoak inglesas. Pero ¿de qué medida las
behar dituzu: 8, 10, 12 edo 15ekoak? quiere: de 8, de 10, de 12 o de 15?
—(Nik) uste dut zuk nahi duzun lan —Yo creo que para ese tipo de
horretarako zerra zirkularrak direla trabajo las sierras circulares son las
egokienak. más adecuadas.
—Zertarako behar duzu zerra, egurra —¿Para qué quiere Ud. la sierra, para
mozteko ala metala mozteko? cortar madera o para cortar metal?
—Mailu hauek oso merke dauzkazu. —Estos martillos están muy bien de
16 nahiz 26 mm-koak dira, eta precio: tienen mango de madera, y
heldulekua zurezkoa dute. son de 16 o de 26 mm.
—Hemen dauzkazu hainbat puntako —Aquí tiene puntales para ese
bihurkin horrentzat. Zeintzuk behar destornillador. ¿Cuáles de estos
dituzu? necesita Ud.?

58
Saltegiak

04. LORADENDAN 04. EN LA FLORISTERÍA

—Zer asmo duzu? Lore-sorta bat —¿Qué idea tiene usted, regalarle un
oparitzea? Ala landare bat nahiago ramo de flores, o prefiere tal vez una
duzu? Edo mahaierdiko polit bat planta? ¿Y qué tal si eligiera un bonito
aukeratuko bazenu? centro de mesa?

krabelinak
arrosak
oso egokiak izan
—Bai, (nik) uste dut kasu honetan tulipak daitezkeela.
bioletak
bitxiloreak
los claveles
las rosas
pueden ser muy
—Sí, yo creo que en este caso los tulipanes adecuados.
las violetas
las margaritas

—Bietatik nahasian jarriko dizkizut? —¿Le pongo de las dos clases


Horrela, dozena eta erdiko sorta mezcladas? ¿Así, hasta completar
osatu arte? docena y media?
—Nora bidali behar dira loreak? —¿A dónde hay que enviar las flores?

—Zerbait idatzi nahi duzu txartelean? —¿Quiere usted escribir algo en la


tarjeta?
—Enkargatu didazun koroarekin —¿Qué inscripción desea grabar en la
batera, zerbait grabatu nahi duzu cinta que lleva la corona?
zintan?
—Lurra bi hilabete barru aldatzea —Conviene cambiar la tierra a los
komeni da. Bestela, ihartzeko arriskua dos meses, porque de lo contrario la
dago. Astean behin ureztatzea nahikoa planta se secará. Con regarla una vez
da. a la semana es suficiente.
—Ongarri hori oso ona duzu. —Ese abono es muy bueno. ¿Se lo va
Eramango al duzu? a llevar usted?

59
Saltegiak

05. ARGAZKI-DENDAN 05. EN LA TIENDA


DE FOTOS

—Noizko nahi zenuke inprimatzea —¿Para cuándo querría que le


argazki digital hau? imprimáramos esta foto digital?
—Presakako tarifa normalarena baino —La tarifa urgente es más cara que la
garestiagoa da. tarifa normal.
—Zenbat kopia nahi dituzu —¿Cuántas copias quiere de cada
bakoitzetik? una?
—Nortasun-agiria ateratzeko nahi al —¿Las fotos son para el documento
dituzu zure argazkiak? nacional de identidad?
—Zer neurritakoak egin nahi dituzu —¿De qué tamaño quiere usted las
argazkien handipenak? Badakizu, ampliaciones de las fotos? Ya sabe,
zenbat eta gehiago handitu, orduan cuanto más se amplía una foto más
eta bereizmen gehiago galtzen du definición pierde.
argazkiak.
—CD honetako argazkietatik, —De las fotos de este CD, ¿de
zenbaten kopiak nahi dituzu cuántas quiere copia en papel?
paperean? Zenbat ale bakoitzetik? ¿Cuántas copias de cada una?
—Oraintxe aterako dizuet —Ahora mismo les saco el reportaje
ezkontzaren erreportajea. Ea de la boda. A ver si les gusta.
gustatzen zaizuen.
—Bai, argazki-album hau orri —Sí, después puede usted completar
osagarriekin osa dezakezu gero. el álbum de fotos con más hojas.
—Marko-aukera handia daukagu: —Tenemos una gran variedad de
metalikoak, kristalezkoak..., hainbat marcos: metálicos, de cristal, etc. de
forma eta tamainatakoak. varias formas y tamaños.
—Argazki-kamera digital honekin, —Con esta cámara de fotos digital
formatu panoramikoan atera puedes sacar sus fotos en formato
ditzakezu argazkiak. panorámico.
—Bideokamera honek bi zoom mota —Esta videocámara tiene dos tipos
dauzka, handipen diferentekoak: de zoom, de aumento diferente: uno
digitala bata eta optikoa bestea. digital y otro óptico.

60
Saltegiak

06. ERLOJU-DENDAN. 06. EN LA RELOJERÍA.


BITXI-DENDAN EN LA JOYERÍA

—Zenbat diru gastatu nahi zenuke —¿Cuánto dinero quiere Ud. gastarse
erlojuan, gutxi gorabehera? en el reloj, más o menos?
—Erloju digitala nahi duzu, ala erloju —¿Quiere usted un reloj digital o lo
analogikoa? prefiere analógico?
—Umeentzako hauek oso egokiak —Estos modelos son muy adecuados
dituzue, uretan arazorik gabe sartzeko para los críos, porque pueden bañarse
modua izango dute-eta. con ellos sin ningún problema.
—Zer gertatzen zaio erlojuari? —¿Qué le pasa al reloj?
—Bueno, procuraremos arreglarlo en
—Tailerrean konpontzen saiatuko el taller, pero tal vez tendremos que
gara, baina agian fabrikatzaileari bidali enviárselo al fabricante. ¿Me podría
beharko diogu. Zure izena emango dar su nombre? ¿Y el nº de teléfono,
didazu? Eta telefono-zenbakia? por favor?
—Hamar bat egun barru etorri ea —Venga Ud. dentro de unos diez días,
konponduta dagoen ikustera. a ver si ya está arreglado.

belarritakoak.
—Gaur egun, honelako bitxiak saltzen eraztunak.
dira gehien: lepokoak.
eskumuturrekoak.
pendientes.
—Hoy en día las joyas que más se anillos.
venden son de este tipo, collares.
pulseras.

—Bai, gaur egun urre zuria dago —Actualmente está de moda el oro
modan, eta modelo hauek dira gehien blanco y estos modelos son los más
saltzen direnak. vendidos.
—Zein harribitxi- errubiak? —¿Qué tipo de rubís?
mota ari zara esmeraldak? piedra preciosa busca esmeraldas?
bilatzen, granateak? usted, granates?
—Diamantezko eskumuturrekoa —O sea que ¿desea usted una pulsera
nahiko zenuke orduan? Erakutsiko de diamantes? Enseguida se las enseño,
dizkizut, dotoreak dituzu-eta. las hay preciosas.
—Bai, zer nahi duzu grabatzea —Dígame, ¿qué desea usted que
eraztun horretan? grabemos en ese anillo?
—Zer-nolako iratzargailua nahi duzu? —¿Qué tipo de despertador quiere?
Nolako alarma-hotsa izatea nahi duzu? ¿Qué sonido de alarma quiere? ¿O
Edo irratiarekin esnatzea nahiago prefiere despertarse con la radio?
duzu?

61
Saltegiak

07. GARBITEGIAN. 07. EN LA


TINDATEGIAN LAVANDERÍA.
EN LA TINTORERÍA

—Pare bat egun barru jaso soinekoa


jaka baina horretarako
ahal izango duzu/dituzu ordezkagiria aurkeztu/
garbitzeko ekarri duzun/ galtzak erakutsi beharko duzu.
dituzun gabardina

el vestido
la chaqueta que ha traído usted a lavar,
—En un par de días podrá pero para eso deberá
recoger los pantalones presentar el resguardo.
la gabardina

—Jakina, larruzko jaka hori ere —Por supuesto, también le lavaremos


garbituko dizugu. esa chaqueta de cuero.
—Noizko nahi zenituzke gortinak eta —¿Para cuándo querría usted las
alfonbrak? Ondo da, egun horretarako cortinas y las alfombras? Está bien, las
prest izango dituzu. tendrá preparadas para ese día.
—Zer koloretan nahi duzu tindatzea —¿De qué color quiere que le
arropa hau? tiñamos esta ropa?
—Egon lasai. Lehen jaunartzeko —No tenga cuidado, le plancharemos
soineko hau goitik behera lisatu, eta el vestido de 1ª comunión y lo tendrá
garaiz prestatuko dizugu. listo para el día adecuado.
—Zuk ekarritako edredoi hau —La limpieza del edredón que ha
lauzpabost egun barru edukiko duzu traído tardará 4 o 5 días, y le costará
garbituta. 26 euro kostatuko zaizu. 26 euros.

62
Saltegiak

08. LIBURU-DENDAN. 08. EN LA LIBRERÍA.


PAPER-DENDAN EN LA PAPELERÍA

—Zer-nolako liburua nahi duzu opari —¿Qué tipo de libro quiere usted
hori egiteko? regalar?

misteriozkoak?
zientzia-fikziozkoak?
—Zer-nolako liburuak irakurtzea maitasunezkoak?
gustatzen zaio?
best-seller horietakoak?
edo nolakoak?
¿de misterio?
¿de ciencia-ficción?
—¿Qué clase de libros le gusta leer? ¿románticas?
¿best-seller?
¿de qué otro tipo?

—(Nik) uste dut sail honetakoak asko —Yo creo que los libros de esta
gustatuko zaizkizula. sección le gustarán mucho.
—No, en este momento no
—Ez, liburu hori ez daukagu, baina disponemos de ese libro, pero si Ud.
nahi baduzu, biltegira eskatu, eta pare quiere se lo pediremos al almacén y
bat egun barru hementxe izango duzu. lo tendremos en un par de días.
—Ez, zuk aipatutako titulu hori —No, ese título que me dice está
katalogoz kanpo dago. Zaila izango descatalogado. Será difícil que
duzu liburu-denda batean aurkitzea. encuentre ese libro en una librería
Liburu zaharren azoka batean saiatu normal. Tendrá que intentarlo en
beharko duzu. alguna feria del libro viejo.
—Sí, sí, esta colección de mapas es
—Bai, mapa-bilduma hau oso egokia muy adecuada para lo que usted
da zuk nahi duzunerako. quiere.
—(Nik) uste dut hau dela zuk nahi —Sí, yo creo que este es el mejor
duzun moduko maparik onena. mapa para lo que usted quiere.
—No, en este momento no tenemos
—Ez, herrialde horretako errepide- ningún mapa de carreteras de ese
maparik ez daukagu orain dendan. país.
—Herrialde horretako mapa-aukera —Tenemos una amplia variedad de
zabala daukagu. Begira, ikusi eta mapas de ese país. Mire, ojéelos y elija
aukeratu zerorrek. usted mismo.
—Zer koloretako karga nahi duzu —¿Qué color quiere para el recambio
bolaluma horrentzat: urdina ala beltza? de ese bolígrafo: azul o negro?

63
Saltegiak

laukiduna?
espiraldun edo kiribilduna?
—Zer-nolako koadernoa behar duzu, zuloduna?
mikrozulatua?
edo nolakoa?
cuadriculado?
de espiral?
—¿Qué tipo de cuaderno quiere
usted, perforado?
microperforado?
qué otro tipo?

folio
gutun-azal
—Zenbat nahi dituzu?
koaderno
karpeta
folios
sobres
—¿Cuántos quiere usted?
cuadernos
carpetas

ipuinik.
—Ez, ez daukagu haurrek margotu eta koloreztatzeko
koadernorik.
cuentos
—No, no tenemos para colorear.
cuadernos

—¿Para quién quiere usted el


—Norentzat behar duzu hiztegia? diccionario?

euskara hutsekoa?
—Zein hizkuntzatako hiztegia behar ala euskara/gaztelania?
duzu? edo euskara/frantsesa?
edo euskara/ingelesa?

¿solo euskera?
—¿De cuántos idiomas quiere el ¿o castellano/euskera?
diccionario? ¿o francés/euskera?
¿o inglés /euskera?

—Ez, sentitzen dut, ez daukagu posta- —No, lo siento, no tenemos postales.


txartelik.

64
Saltegiak

—Bai, begira, hainbat posta-txartel —Sí, aquí tiene usted postales, écheles
dauzkazu hemen. Ea zein duzun un vistazo, a ver cuál le gusta más.
gustukoen.
—Bai, nolako agenda nahi duzu? —Dígame, ¿qué agenda quiere usted?
Poltsan eramateko moduko txiki bat ¿Una de esas pequeñas, para llevar en
ala etxean edukitzeko beste handiago el bolso, o una un poco mayor para
bat? Hauek oso prezio onean daude. tener en casa? Estas son muy baratas.
—¿Quiere que se lo envuelva para
—Oparitarako biltzea nahi al duzu? regalo?
—Paketeak biltzeko opari-papera, —El papel para regalos, ¿de qué tipo
nolakoa behar duzu? lo quiere usted?
—Bestelako apaingarririk? Zintarik —¿Algún otro adorno? ¿Alguna cinta?
edo?a

09. MUSIKA-DENDAN 09. EN LA TIENDA


DE MÚSICA

—Ez, zuk eskatutako disko hori —No, el disco que usted me pide se
agortu egin zaigu. Datorren astean ha acabado. Lo recibiremos de nuevo
izango dugu berriro. la semana que viene.
—Bai, euskal musika horko apal —La música vasca la encontrará en
horretan daukazu. esa estantería.
disko disco
hori katalogoz —Lo está
—Ez, CD kanpo dago. siento, ese CD descatalogado.
DVD DVD
—Erabili gabeko CD eta DVD —Estos CDs y DVDs vírgenes son
hauek aproposak dira Internetetik muy buenas para grabar las descargas
jaitsitakoak grabatzeko. de Internet.
—Edukierari dagokionez, 700 Mb-etik —En cuanto a la capacidad, las hay
hasi eta 4 Gb-era artekoak dituzu. desde 700 Mb hasta 4 Gb.
—Zenbat sarrera nahi dituzu —¿Cuántas entradas quiere para el
larunbateko musika-jaialdirako? festival de música del sábado?
—Ez, talde horren musika ez dago —No, la música de ese grupo no
binilozko diskotan, CDtan bakarrik está en discos de vinilo, solo se ha
aurkituko duzu. publicado en CDs.

65
Saltegiak

10. MERTZERIAN 10. EN LA MERCERÍA

koloretako botoiak color


desea usted
—Zer neurritako nahi —¿De qué medida los botones?
formatako dituzu? forma
—Zenbat metro zinta behar dituzu? —¿Cuántos metros de cinta necesita?
—Kateorratz handiak nahi dituzu, edo —Los imperdibles, ¿los quiere
grandes, o prefiere estos más
beste txikixeago hauek? pequeños?

arroparik
pijamarik ez dugu oraindik jaso. Horiek uda
—Ez, neguko
bufandarik amaitzean-edo izango ditugu.
eskularrurik
la ropa
—No, todavía no los pijamas de invierno. Los recibiremos al final
hemos recibido las bufandas del verano más o menos.
los guantes

—Galtzerdi luze hauek oso gustukoak —Estos calcetines largos les gustan
ditu adineko jendeak, leun-leunak mucho a las personas mayores,
direlako. porque son muy suaves.
—Gerrirainoko galtzerdietan aukera —Tenemos una gran variedad de
zabala duzu. Aterako dizkizut ikusteko. a enseñar. la cintura.Ya se las voy
medias hasta

—Lycrazko beste horiek —Le recomiendo estas otras de licra.


gomendatzen dizkizut. Egiten dituena El fabricante es de toda garantía.
oso fabrikatzaile ona da.

uztaidunak.
—Bularretakoetan eskaintza handia uztaigabeak.
dugu une honetan. Bilduma heldu enkajedunak.
berria da. Ikusi: betegarridunak.
kirola egitekoak.
con aros.
—En este momento tenemos una sin aros.
gran oferta de sujetadores. La de encaje.
colección es actual, la acabamos de
recibir con relleno.
deportivos.

66
Saltegiak

—Bestetik, nahi izanez gero, kulero —Además, si lo desea, tiene bonitos


eta bularretako joko politak ere conjuntos de braga y sujetador.
badituzu.
—Gizonezkoen sport-galtzerdiak lau —Los calcetines de caballero los
koloretan ditugu: beltzak, urdinak, tenemos en cuatro colores: negro,
grisak eta marroiak. azul, gris y marrón.
—Horrelaxe jarriko dizkizut, —De acuerdo, entonces le pongo
orduan: mahuka motzeko elastiko una camiseta de niño de manga corta,
bat, mutilena; beste bat tiranteduna, una de caballero de tirantes y unos
gizonena; eta galtzontzilloak. calzoncillos.

11. OPTIKAN 11. EN LA ÓPTICA

—Betaurreko progresiboak behar al —¿Necesita usted gafas progresivas?


dituzu? Ala graduatu normalak? ¿O unas graduadas normales?
—Begira, hauek dira gehien saltzen —Mire, estos son los modelos de
diren betaurreko-modeloak. Eustoin gafas que más vendemos ahora.
edo armazoietan aukera handia Tiene usted una gama muy grande en
daukazu. monturas.
—Probatu itzazu hortxe, ispiluaren —Pruébeselas ahí mismo, frente al
aurrean, ea zer iruditzen zaizkizun. espejo, a ver qué le parecen.
—Bai, zure fitxa hementxe daukagu, —Sí, tenemos aquí su ficha. Con ella
eta horrekin betaurreko berriak le prepararemos enseguida unas gafas
berehala prestatuko dizkizugu. nuevas.
—Ikusmena graduatzeko ordua —¿Quiere que le dé hora para
ematerik nahi al duzu? Ondo graduarse la vista? ¿Le viene bien
al datorkizu bihar arratsaldeko mañana a las cinco de la tarde?
bostetan?
—Ez, lasai, eguzkitako betaurreko —No, tranquila, estas gafas de
hauek kristal polarizatuak dauzkate, sol tienen cristales polarizados, y
eta hauekin ez duzu inolako arazorik con ellas no tendrá usted ningún
edukiko, ezta elurretan ere. problema, tampoco en la nieve.
—Eguzkitako betaurreko hauek —Estas gafas de sol cumplen todas las
segurtasuneko araudi guztiak betetzen normas de seguridad. Por esa parte,
dituzte. Alde horretatik, erabateko son de absoluta garantía.
bermea ziurtatua dago.
—Zer-nolako lentillak erabiltzen —¿Qué tipo de lentillas usa usted:
dituzu: gogorrak, normalak rígidas, normales (convencionales) o
(konbentzionalak) ala erabili eta
de las desechables?
botatzeko horietakoak?
—Lentilla horren araberako likido —Le serviré el líquido limpiador
garbitzailea emango dizut. adecuado a la lentilla.

67
Saltegiak

12. BOTIKAN 12. EN LA FARMACIA

—Ekarri al duzu osasun-txartela —¿Ha traído usted la tarjeta sanitaria


errezetarekin batera? junto con la receta?
—Ez, sentitzen dut, medikuaren —Lo siento, para dispensarle ese
errezeta behar duzu botika hori lortu medicamento necesita receta del
ahal izateko. médico.
—Zorrien kontrako tratamendua —Para el tratamiento de los piojos
egiteko lozioa eta xanpua erosi tendrá usted que comprar una loción
beharko dituzu. Eta irakurri orri y un champú especiales.Y leer las
honetan ematen diren jarraibideak. instrucciones de esta hoja.
—Bai, bada orrazi berezi bat buruko —Sí, existe un cepillo especial para
bartzak kentzeko. quitar las liendres de la cabeza.
—Nolako hortz-eskuila nahi duzu? —¿Qué prefiere, un cepillo de dientes
Zurda gogorrak dituena ala zurda de cerdas duras, o prefiere un cepillo
bigunekoa? blando?
—Botika hau zuk eskatutako bera —Este fármaco es el mismo que
da, baina, generikoa denez, askoz ere me ha pedido usted, pero al ser un
merkeagoa da. genérico es mucho más barato.
—Garrantzi handikoa da botika hau
zortzi ordutik zortzi ordura hartzea, —Es muy importante que tome este
egunean 3 aldiz, eta otorduen aurretik medicamento cada ocho horas, 3
veces al día, y antes de las comidas.
hobe.
—Belarriko mina kentzeko tanta —Le daré estas gotas para quitarle el
hauek emango dizkizut, baina hobe dolor de oído, pero lo mejor es que
duzu bihar bertan medikuarengana vaya al médico mañana mismo.
joan.
—Esparatrapu hau paperezkoa da, ez —Este esparadrapo es de papel,
du alergiarik sortzen eta oso erraz no produce alergia y se quita muy
kentzen da. fácilmente.
—Egia esateko, eskumuturreko honek —A decir verdad, esta pulsera no
ez du aparteko eraginik, baina kalterik produce ningún efecto, pero, por
ere ez du egiten, noski. supuesto, tampoco hace ningún mal.
—Ez, hemen ez daukagu —Lo siento, aquí no vendemos
sendabelarrik. Horretarako, denda plantas medicinales. Para eso deberá
espezializatu batera joan beharko ir a algún comercio especializado.
duzu.

68
Saltegiak

13. ILE-APAINDEGIAN 13. EN LA PELUQUERÍA


a) a)
GIZONEZKOENA DE HOMBRES

—Txanda itxaron beharko duzu. Hiru —Tendrá usted que esperar un poco.
pertsona dauzkazu aurretik. Beraz, Tiene tres por delante. Serán unos
hogei bat minutu izango dira. veinte minutos.
—Nola nahi duzu moztea ilea? —¿Cómo quiere que le corte el pelo?
—Aurrena, burua garbituko dizut. —Primero le lavaré la cabeza.
—Ilea labanaz moztea nahi duzu, edo —El pelo, ¿se lo corto a navaja o con
makinarekin egingo dizut? la máquina?
—Nahiago al duzu artaziz? —¿Lo prefiere con tijera?
—Nahi al duzu patillak (ile-zangoak) —¿Quiere que le suba las patillas?
igotzea?
—Gominarik jarriko al dizut? —¿Le pongo gomina? Este spray
Espraizko honek ez du ia zikintzen. apenas mancha.
—Zer kolonia-marka erabiltzen duzu? —¿Qué marca de colonia usa usted?
Lagin hauek oparitzeko dauzkat. Tengo estas muestras para regalar.

b) b)
EMAKUMEZKOENA DE MUJERES

—Beraz, garbitu eta markatu besterik —O sea, ¿sólo lavar y marcar?


ez?
—Garbitu ondoren, maskararik edo —Despues de lavar, ¿quiere que le
krema hidratatzailerik jartzea nahi al ponga una máscara o alguna crema
duzu? Orrazketak gehiago iraungo hidratante? El peinado le durará más.
dizu.
—¿Cómo quiere que le deje el
—Nola nahi duzu kopeta-ilea uztea? flequillo?
—Ilea el pelo?
berdintzea nahi duzu? —¿Quiere que le iguale
—Puntak las puntas?
—Bai emakumea, kizkurturik oso —Sí mujer, el pelo rizado le quedará
ederki geratuko zaizu. Ala lisoa muy bien. ¿O lo prefeiere liso?
nahiago duzu?
—Beno, ile-luzapenak jartzeko beste —Bueno, para ponerse extensiones
egun baterako txanda hartu beharko deberá coger hora para otro día.
duzu.

69
Saltegiak

—Orduan, zer? Ilea tindatu egingo —Entonces ¿qué? ¿Teñir el pelo o


dugu, edota ile-sortak egin besterik solamente dar mechas?
ez?
—(Nik) uste dut ile-mozketa hau oso —Yo creo que este corte de pelo le
ondo doakizula zure aurpegierarekin. va muy bien a su cara.
—Nire ustez, zure aurpegierari oso —Por los rasgos de su cara, creo que
ondo doakio ile-mozketa hori. le queda muy bien ese corte de pelo.
—Aldizkariren bat, kaferik, urik edo —¿Quiere alguna revista, café, agua o
beste zerbait nahi al duzu? alguna otra cosa?
—Bost orraztalditarako bonuak —Tenemos bonos para cinco
baditugu. Merkexeago ateratzen zaizu. peinados. Así le sale algo más barato.
Hartzea merezi du. Creo que merece la pena.
—Beraz, ordua emango al dizut —Entonces, le doy hora para hacerse
pedikura eta manikura egiteko? la pedicura y la manicura?

14. LURRINDEGIAN. 14. EN LA


DROGERIAN PERFUMERÍA.
EN LA DROGUERÍA

—Bizar-aitzurrerako ordezkoak —¿Qué tipo de recambios quiere


nolakoak behar dituzu? Erabili eta para la maquinilla de afeitar? ¿De las
botatzekoak? desechables?
—Proba ezazu bizarra mozteko —Pruebe esta nueva crema de afeitar.
krema berri hau.
—Gizonezkoek oso gustukoa dute —A los hombres les gusta mucho
bizarra egin ondorengo lozio hau. esta loción para después del afeitado.
—Eguneko krema honek oso ondo —Esta crema de día le hidratará la
hidratatuko dizu aurpegia. Gauekoa, cara. La crema de noche, en cambio,
berriz, nutritiboa da. es nutritiva.

aurpegi-krema, zimur kontrakoa.


begi ingurukoa.
—Begira, opari moduan poltsatxo hau Gorputz-krema sendotzailea.
dugu. Barruan, lagin hauek datoz:
esku-krema.
ezpainetakoa.
crema facial antiarrugas.
—Mire, tenemos esta bolsita de contorno de ojos.
regalo. En el interior tiene Vd. estas crema corporal reafirmante.
muestras: crema de manos.
lápiz de labios.

70
Saltegiak

—Este maquillaje es ideal


—Zure larruazal-tonurako oso para su tono de piel. Lléveselo
makillaje polita da hori, eraman lasai.
tranquilamente.
—Entonces, ¿qué? ¿Le pongo tambien
—Efektu berezietarako begi-itzal hau la sombra de ojos para efectos
ere jarriko dizut orduan? especiales?
—Eguzkitik babesteko krema zer —¿Qué factor de protección solar
zenbakitakoa/faktoretakoa nahi duzu? quiere? ¿El número 20?
20koa?
—Beltzarantzeko krema onak dituzu —Hoy en día hay muy buenas cremas
gaur egun. bronceadoras.
—Hortzetako eskuila, gogorra ala —¿El cepillo de dientes, lo prefiere
biguna nahi duzu? blando o duro?
—Ezpainetako arkatzen gama hau —Esta es la gama de lápices de
jarri da modan azken denboraldi labios que se ha puesto de moda
honetan. últimamente.
—Haur-kolonia hau oso suabea da. —Esta colonia infantil es muy suave.Y
Lurrin hau ere bai. este perfume también.
—Ez, hori ez da emakume-lurrina, —No, ese no es un perfume de
gizonezko-kolonia baizik. señora, sino una colonia de caballero.
—Komuneko papera, lixiba eta xaboia. —Papel higiénico, lejía y jabón. Todo
Guztira, 4 euro eta hogei zentimo. por 4 euros y veinte céntimos.

71
Saltegiak

15. ARROPA-DENDAN 15. EN LA TIENDA


DE ROPA

—Zer alkandora-neurri erabiltzen


duzu normalean? —¿Qué talla de camisa utiliza usted
—Zer neurritako alkandora normalmente?
erabiltzen duzu?
—Bai, noski, zoaz probaleku horretara —Por supuesto, vaya usted
al probador y pruébeselo
eta saia(tu) ezazu lasai. tranquilamente.
—Zein ehunetako galtza nahi duzu? —El pantalón ¿de qué tela lo quiere
Adineko pertsonek oso gustukoak usted? Las personas mayores los
dituzte belus ildokatuzkoak prefieren de pana.
(panazkoak).
—Galtza bakeroak nahi al dituzu ala —¿Desea usted pantalones vaqueros,
janztekoak/jantziagoak nahiago dituzu? o prefiere pantalones más de vestir?
Zein da zure ideia? ¿Cuál es su idea?
—En esta sección son todo
—Atal honetan galtza zango-estuak pantalones pitillo. Pero también
dira. Begira, piratak ere baditut. tenemos piratas.
—Hemengo hauetatik zeintzuk —De éstas ¿cuál o cuales le gustan?
gustatzen zaizkizu?
—Bai, noski, nahi izanez gero, galtzari —Sí, claro, si usted quiere le
azpildurak hartuko dizkiogu. cogeremos el dobladillo al pantalón.

Mahuka-luzea ala mahuka-motza?


—Nolako alkandora nahiko zenuke? Koadroduna ala marraduna?
Lisoa bestela? Zer koloretakoa?
¿de manga corta o de manga larga?
—La camisa la quiere usted ¿de cuadros o de rayas?
¿lisa? ¿de qué color?

—Ez ahaztu aldatu ahal izateko —No se olvide que para cambiar el
erosketa-tiketa ekarri beharko producto necesita traer el ticket de
duzula. compra.
—Ez, merkealdietan produktuen —No, en rebajas el precio del
prezioa etiketan adierazten dena producto es el que se indica en la
izaten da. etiqueta.
—Bai, merkealdietan konponketak —Sí, en rebajas, se cobran los arreglos.
kobratu egiten dira.
—Merkealdietan produktuek ez dute —En las rebajas, los productos no
garantiarik izaten. tienen garantía.

72
Saltegiak

16. ZAPATA-DENDAN 16. EN LA ZAPATERÍA

—Zein da zure zapata-neurria? —¿Qué pie calza usted?


—Normalean zer neurritako —¿Qué nº de zapato usa usted
oinetakoa erabiltzen duzu? normalmente?
takoi altukoak ala tacón alto o tacón
—Nolako baxukoak? —¿Qué tipo bajo?
zapatak nahi plataformadunak? de zapato plataforma?
dituzu, lokarridunak ala prefiere, con cordones o sin
lokarri gabekoak? cordones?
—Sportekoen artean, oinetako hauek —De tipo sport, tengo estos zapatos.
dauzkat.
—Zer deritzezu bota altu —¿Qué le parecen estas botas altas
kremaileradun hauei? Dotoreak con cremallera? Bonitas, ¿a qué si?
benetan, nola ikusten dituzu?
—Txapin loredun hauek gustatzen al —¿Le gustan estas zapatillas con
zaizkizu alabarentzat? flores para la hija?
—Ikusi sandalia itxi hauek. Irekiak, —Mire estas sandalias cerradas. Las
ordea, jantziagoak dira, bai. Nik abiertas, en cambio, son más vestidas.
hobeto ikusten dizkizut gauez Yo creo que son más adecuadas para
janzteko. ir de noche.
—Bestela ere, behatz-sandalia hauek —Por otra parte estas sandalias tipo
oso erosoak dira. Asko ibiltzeko esclava son muy cómodas, adecuadas
modukoak. para andar mucho.
—Plastikozko zola-erdiak ken —Puede cambiar las medias suelas de
ditzakezu eta larruzkoak jarri, ez plástico por otras de cuero, para no
irristatzeko. resbalarse.
—Barne-zola batzuekin ederki izango —Esas botas mejorarán mucho con
dituzu bota horiek. Oso jantziak dira, unas plantillas. Son muy de vestir,
zuk eskatu bezala. como usted quería.
—Nahi izanez gero, gerrikoak eta —También tenemos cinturones y
poltsak ere baditugu. Erakutsi egingo bolsos. Si quiere se los puedo enseñar.
dizkizut.

73
Saltegiak

17. TELEFONIA 17. EN LA TIENDA


MUGIKORREKO DE TELEFONÍA
DENDAN MÓVIL

—Mugikorra, nolakoa nahi —El teléfono movil, ¿lo quiere con


duzu: kontratuduna ala txartel contrato o con tarjeta recargable?
kargagarriduna?
—Txartelarekin edo txartelik gabe —¿Cómo quiere el móvil, con tarjeta
nahi duzu zure telefono mugikorra? o sin ella?
—Los teléfonos móviles tienen una
—Mugikorretan, prezio-aukera oso gran diferencia de precio: los más
desberdinak dauzkazu: garestienak caros pueden costar hasta seis veces
merkeenak halako sei balio du. más.
—Telefono mugikor honek Bluetooth —Este teléfono móvil tiene integrado
sistema integratua dauka. el sistema Bluetooth.
—Telefono mugikor honekin —Con este modelo de móvil tiene
argazkiak egiteko aukera daukazu. usted la posibilidad de hacer fotos.

zuzenean markatzeko aukera.


birdei automatikoa.
bi pertsona edo gehiagorekin aldi
—Modelo hauek prestazio ugari berean elkarrizketa egiteko aukera.
dituzte, ahotsez markatzeko aukera.
testu-mezuei irudiak eransteko
aukera.
jokoak.
marcación directa.
rellamada automática.
mantener una conversación múltiple
—Estos modelos ofrecen una gran con varias personas a la vez.
variedad de prestaciones, marcación por voz.
posibilidad de adjuntar imágenes a los
mensajes de texto.
juegos.

—Klase horretako telefono —Para esa clase de teléfono móvil,


mugikorretarako, zorro hauek dira estas fundas son muy adecuadas. El
egokiak. Oso diseinu polita dute, eta diseño es muy bonito y son muy
gainera gogor-gogorrak dira. resistentes.

74
Saltegiak

18. INFORMATIKA- 18. EN LA TIENDA


DENDAN DE INFORMÁTICA

—Ba, (nik) uste dut, zuk —Pues yo creo que con lo que me ha
esandakoarekin, gehien komeni zaizun dicho usted, el ordenador que más le
ordenagailua modelo hau dela. conviene es este modelo.
—Ordenagailu eramangarri hau oso —Este ordenador portátil está muy
itxurosoa da. Eta praktikoagoa duzu. bien.Y además, es más práctico.
—Ez dago inolako arazorik zure disko —No hay ningún problema para
gogorreko memoria handitzeko: 500 aumentar la memoria de su disco
Gb-tik 1 Tb-ra, esaterako. duro de 500 Gb a 1 Tb, por ejemplo.
—Soinu-txartela aldatzea ere komeni —En ese caso, también le conviene
zaizu, kasu horretan. cambiar la tartjeta de sonido.
—Kontuan hartu laser- —Tenga en cuenta que la velocidad
inprimagailuaren abiadura oso handia de la impresora láser es muy grande.
dela.
—(Nik) uste dut dut etxerako —Yo creo que esta impresora normal
tintazko inprimagailu arrunt hau aski de chorro de tinta es suficiente para
izango duzula. trabajar en casa.
estáticos
—Saguetan betiko estatikoak. —En ratones
tenemos los convencionales.
honelakoak optikoak. siguientes ópticos.
ditugu, hari gabekoak. modelos, inalámbricos.
—Zein jarriko dizut? —¿Cuál le pongo?
—Sagu-azpikoa erregalatuko dizugu. —Le regalamos la alfombrilla.
—Gaur egun pantailak kristal —Actualmente la mayoría de las
likidozkoak dira gehienbat. pantallas son de cristal líquido.
—Hemen dituzu CD-ROMak eta —Aquí tiene los CD-ROM y los DVD.
DVDak. Besterik behar duzu? / Beste ¿Necesita algo más?
ezer behar duzu?
—Beno, utz ezazu hemen zure —Bueno, deje aquí su ordenador, y
ordenagailua, eta begiratuko dugu ea veremos dónde está el fallo.
zertan huts egiten duen.

75
Saltegiak

19. ETXETRESNA 19. EN LA TIENDA DE


ELEKTRIKOEN ELECTRODOMÉSTICOS
DENDAN

—Zer neurritako mikrouhin-labea —¿De qué medida quiere usted el


nahi duzu? horno microondas?
—Hozkailua soilik ala hozkailua eta —¿Desea únicamente frigorífico,
izozkailua batera dituen modeloa nahi o el modelo que tiene frigorífico y
duzu? congelador?
—Arropa-garbigailu honek beste —Una lavadora de este tipo puede
horrek baino % 40 energia gutxiago consumir hasta un 40% menos de
kontsumitzen du, onenean ere. energía que la otra.
—Nolako garbigailua nahi duzu, —¿Desea usted una lavadora de
goitik kargatzen diren horietakoa ala carga superior o la prefiere de carga
aurrealdetik kargatzekoa? frontal?
—Arropa-garbigailua nolakoa nahi —La lavadora ¿cómo la quiere? ¿con
duzu, lehorgailua duena? secadora integrada?
—Telebisten artean aukera zabala —En cuestión de televisores, tenemos
daukagu: plasmazkoak, normalak, una amplia gama: de plasma, normales
analogikoak. Zeren bila zabiltza (convencionales), analógicos. ¿Qué
zehazki? busca Ud. exactamente?
—Zenbat diru gastatu nahi duzu —¿Cuánto dinero piensa gastar en la
telebistan? compra del televisor?
—DVD irakurgailu hau mota guztiekin —Este reproductor DVD es
da bateragarria, eta baita MP3rekin compatible con todos los sistemas,
ere. también con MP3.

76
Saltegiak

20. KUTXA 20. EN LA CAJA


ERREGISTRATZAILEAN REGISTRADORA

—Ez, hau “gehienez ere 10 —No, lo siento, esta es una “caja


produktuko kutxa” da. Zoaz beste máximo 10 productos”. Pase por esa
horretara. otra caja.
—Egun on. Erakutsiko al didazu zure —Buenos días. ¿Puede enseñarme su
poltsa, mesedez? bolsa, por favor?
—Bai, hemen dituzu poltsak. —Sí, aquí tiene usted las bolsas.

porru
hauei ez diezu preziorik
—Barkatu, baina udare jarri.
gerezi
los puerros.
—Lo siento, pero no ha marcado el las peras.
precio de
las cerezas.

—Platanoak
—Mertxikak ez dituzu pisatu.
—Marrubiak
los plátanos.
—No ha pesado usted los melocotones.
las fresas.

—Barkatu, baina barra-kodeen —Ya lo siento, pero el lector de


irakurgailua matxuratu egin da. códigos de barras se ha estropeado.
—14 euro eta berrogei zentimo dira. —Son 14 euros y cuarenta céntimos.
—Bazkide-txartelik ba al duzu? —¿Tiene usted tarjeta de socia?
—Erakutsiko al didazu zure nortasun- —¿Me puede enseñar su documento
agiria, mesedez? nacional de identidad, por favor?
—Sina ezazu hor, mesedez. —Firme aquí, por favor.
—Para cualquier cambio o
—Aldatzeko edo itzultzeko, gorde devolución, conserve el embalaje y el
enbalajea eta erosketa-tiketa. ticket de compra.
—Etxera eramatea nahi al duzu? —¿Quiere que se lo llevemos a casa?
Etxera eramateko zerbitzuaren kostua El coste del servicio a domicilio es de
2 euro da. 2 euros.
—Emango al didazu zure etxeko —¿Me puede dar la dirección de su
helbidea? Eta telefonoa? casa, por favor? ¿Y el nº de teléfono?
—Arratsaldeko seietan joango —Irán a las seis de la tarde a su casa
zaizkizu etxera eskabidearekin. con el pedido.
Zehaztu ordua.

77
Industria

—Etxean norbait izango da, ezta? —Habrá alguien en casa, ¿verdad?


—Behar al duzu aparkalekurako —¿Necesita usted un ticket para el
txartelik? parking?

21. INFORMAZIO- 21. EN EL SERVICIO


ZERBITZUAN DE INFORMACIÓN

—Kontsignan utzitako gauzak 24 ordu —Los artículos depositados en


consigna deben ser retirados en 24
baino lehen jaso behar dira. horas.
—28/2005 Legearen arabera, —Según Ley 28/2005 no
galarazita dago saltegi está permitido fumar en este
(establezimendu) honetan erretzea. establecimiento.
—Como bien sabrá usted,
—Badakizu erreklamazio bat egiteko para cualquier reclamación es
ezinbestekoa dela faktura edo imprescindible la presentación del
erosketa-tiketa aurkeztea. ticket de compra o factura.

78
Industria

INDUSTRIA INDUSTRIA
01. Telefonoan 01. Al teléfono
a) Produktu / zerbitzu bat eskaini a) O
 frecer un producto / un
bezeroari servicio a la clientela
b) Produktu / zerbitzu bat eskatu b) Pedir un producto / un servicio
hornitzaileari a la empresa proveedora
c) Telefonoko deia norbaiti pasatu c) Pasar la llamada de teléfono
d) Comunicar el cambio de
d) Helbide-aldaketa jakinarazi
dirección
e) F akturen ordainketak bezeroari e) Reclamar al cliente o clienta el
erreklamatu pago de una factura
02. Harreran 02. En la recepción
a) Bezeroari / hornitzaileari a) Recibir a un cliente o clienta / a
harrera egin la empresa proveedora
b) Lan-eskaintza bateko hautagaien b) Recibir a los candidatos de una
harrera oferta de trabajo
c) Hornitzaileengandik katalogoak c) Recoger los catálogos de las
jaso empresas proveedoras
03. Produkzioan eta zehar-lerroko 03. En producción y en planes de
kudeaketa-planetan gestión transversales
a) Teknikariak matxura a) El personal técnico viene a
konpontzera datoz reparar una avería
b) Ekoitzi den materialak ez ditu b) El material producido no
kalitate-arauak betetzen cumple las normas de calidad
c) Ekintza zuzentzaileak jartzen c) Se ponen en marcha las
dira martxan acciones correctoras
d) Plan de prevención de
d) Istripuen prebentzio-plana
accidentes
e) Ingurumen-plana e) Plan de medio ambiente
f) Lehengaiak f) Materias primas
g) Makinak g) Máquinas
h) Industria motak h) Tipos de industria
04. Komertzialenak 04. De los y las comerciales
a) Produktu / zerbitzu bat a) Presentar un producto / un
aurkeztu servicio
b) Bezeroak prezio-jaitsiera nahi b) El cliente o clienta quiere una
du rebaja en el precio
c) Ordaintzeko modua adostu c) Convenir la modalidad de pago
bezeroarekin con el cliente o clienta

79
Industria

05. Erosketak 05. Compras


a) A
 urrekontuak eskatu a) Pedir presupuestos a las
hornitzaileei empresas proveedoras
06. Garraioa 06. El transporte
a) Garraioa nork ordaintzen du? a) El transporte ¿a cargo de quién?
b) Kamioia deskargatu b) Descargar el camión
c) Albarana eta heldu den c) El albarán no coincide con el
materiala ez datoz bat material que ha llegado

80

AD43_Hizketa-ereduak_EUSK_BB.indd 80 28/10/15 9:11


Industria

01. TELEFONOAN 01. AL TELÉFONO


a) a)
PRODUKTU / ZERBITZU BAT OFRECER UN PRODUCTO /
ESKAINI BEZEROARI UN SERVICIO AL CLIENTE O
CLIENTA

—Noizko beharko zenuke eskatu —¿Para cuándo querría usted el


duzun produktua? producto que acaba de pedir?
—Sentitzen dut, ezinezkoa izango —No, lo siento, pero nos es imposible
zaigu epe horretan lana bukatzea; terminar el trabajo para esa fecha,
produkzioa gainezka daukagu. andamos a tope.
—Por supuesto, fabricamos
—Bai, noski, automozio-osagaiak elementos de automoción, tanto para
egiten ditugu, bai automobilgintzarako, la industria del automóvil como para
bai etxetresna elektrikoetarako. electrodomésticos.
—Gure negozioan, batez ere brotxak —En nuestro negocio producimos
eta tornuak ekoizten ditugu. Gure sobre todo brochas y tornos. Nuestra
ordezkari komertzialak bisita egin representante comercial le hará una
diezazuke, eta gure katalogoa erakutsi. visita y le enseñará nuestro catálogo.
—Ez, neurri horretako oherik ez dugu —No, normalmente no fabricamos
normalean egiten. camas de esa medida.
—Etiketatuta eta behar bezalako —Enviamos nuestros productos
bilgarriarekin bidaltzen ditugu gure etiquetados y debidamente
produktu guztiak. embalados.
—Berme osoko produktuak dira. —Son productos de absoluta garantía.
—Salmenta osteko zerbitzua —Pueden utilizar el servicio
eskuragarri duzue zuen behar postventa para lo que necesiten.
guztietarako.
—Zerbait behar izanez gero, —Si necesitan algo, nuestro horario
jendearentzako gure arreta- de atención al público es el mismo de
zerbitzuaren ordutegia betikoa da. siempre.
—Zuk enkargatutako eskabidea bidali —Esta mañana le hemos enviado por
dizugu gaur goizean bertan, garraiolari medio de una empresa de transporte
baten bidez. el pedido que nos encargó.
—Arratsaldean iritsiko zaizue: hor —Llegará ahí a la tarde: ¿habrá alguien
izango al zarete hori jasotzeko? para recogerlo?

81
Industria

b) b)
PRODUKTU / ZERBITZU BAT PEDIR UN PRODUCTO / UN
ESKATU HORNITZAILEARI SERVICIO A LA EMPRESA
PROVEEDORA

—Bai, horixe, diametro horretako —Efectivamente, necesitamos tuercas


azkoinak behar ditugu. de ese diámetro precisamente.
—Metal-barautsak nahiko genituzke. —Querríamos brocas para metal.
—¿Tienen ustedes existencias de
—Ba al daukazue paperik biltegian? papel en el almacén?
—Giza baliabideei buruzko —El asesoramiento en recursos
aholkularitza zuen negozio-planean humanos ¿entra dentro de su plan de
sartzen al da? negocio?

burdina
—Egun on. Bidaliko al zeniguke altzairua beti bezala?
zementua
hierro
—Hola. ¿Podría enviarnos acero como siempre?
cemento

—Oso interesatuta gaude kudeaketa- —Estamos muy interesados en ese


software horrekin, eta bilera tekniko software de gestión, y desearíamos
bat egin nahiko genuke xehetasunak concertar una reunión para concretar
eta argibideak jasotzeko. detalles y recibir información.
—Les pasaremos la oferta por fax.
—Eskaera faxez pasatuko dizuegu. ¿Me podría dar su número de fax por
Emango al didazu zenbakia? Bestela favor? Si no, se lo enviaremos también
ere, posta arruntez bidaliko dugu. por correo ordinario.
—Kontratua datorren astean sinatuko —¿Podríamos firmar el contrato la
al genuke? semana que viene?
—Zer epetan bidaliko zenigukete —¿En qué plazo de tiempo podrían
pila-sorta? servirnos la partida de pilas?
—Eskatutako materiala, zein —¿En qué fase de fabricación está el
fabrikazio-fasetan dago une honetan? material que les solicitamos?
—Orain hamabost egun eskatutako —Todavía no hemos recibido las
salgaiak ez ditugu oraindik jaso, eta mercancías que les pedimos hace
zuek agindutako entrega-epea aspaldi quince días, y el plazo de entrega que
bukatu zen. nos prometieron ya ha terminado.

82
Industria

c) c)
TELEFONOKO DEIA PASAR LA LLAMADA DE
NORBAITI PASATU TELÉFONO

—Bai, oraintxe jarriko zaitut —Sí, ahora mismo le pongo con él /


berarekin. ella.
—Ez, orain ezinezkoa da. Bilera —Lo siento, está en una reunión en
batean dago. Enkargurik utzi nahi este momento. ¿Quiere dejarle algún
diozu? encargo?
—Norekin hitz egin nahi duzu? —¿Con quién desea hablar? La Jefa de
Salmentaburua lanpetua dago une Ventas está ocupada.
honetan.

d) d)
HELBIDE-ALDAKETA COMUNICAR EL CAMBIO
JAKINARAZI DE DIRECCIÓN

—Gure enpresak helbidea aldatu du, —Nuestra empresa ha cambiado de


eta horren berri emateko deitzen dirección y le llamo para comunicarle
dizut: har ezazu, arren, helbide berria. la nueva dirección. Tome nota.
Idatziz ere jakinaraziko dizugu, bai, También se lo notificaremos por
jakina. escrito, por supuesto.
—Barkamena eskatzen dizuegu, —Esperamos que sabrán disculpar
lekualdaketak eragozpenik sortzen las molestias que el traslado pueda
badizue. causarles.

e) e)
FAKTUREN RECLAMAR AL CLIENTE
ORDAINKETAK BEZEROARI O CLIENTA EL PAGO
ERREKLAMATU DE UNA FACTURA

—Egun on, bankuak abisatu digu —Buenos días, quisiéramos saber cual
atzera itzuli duzuela ordaintzeko es la causa de que hayan devuelto
zenuten gure efektua. Jakin nahi el efecto de pago que les habíamos
genuke zergatik gertatu den hori. cargado.
—Kaixo. Itzuli egin digute letra. —Hola, hemos recibido la letra
Ez al zaudete konforme gure devuelta. No están conformes con el
izenean bankuak aurkeztutako importe de la misma?
zenbatekoarekin?

83
Industria

—¿Que la orden de devolución ha


—Itzultze-agindua akatsa izan dela?
Abisatuko diozue orduan banketxeari? sido un error? Entonces, ¿podrían
avisar al banco por favor?
—Noizko pentsatzen duzue —¿Qué previsiones tienen ustedes
ordainduta egongo dela uztailaren para pagar nuestra factura del día 23
23ko gure faktura? de julio?
—Noiz ordainduko duzue otsailaren —¿Cuándo van a pagar ustedes
13ko gure faktura? nuestra factura del día 13 de febrero?
—Datorren asterako ordainduta —Quisiéramos tenerla pagada para
egotea nahiko genuke, urteko ekitaldia la próxima semana, pues queremos
itxi egin nahi dugu-eta. cerrar el ejercicio anual.

02. HARRERAN 02. EN LA RECEPCIÓN


a) a)
BEZEROARI / HORNITZAILEARI RECIBIR A UN CLIENTE O
HARRERA EGIN CLIENTA / A LA EMPRESA
PROVEEDORA

—Buenos días, ¿me permite su DNI


—Egun on, NANa utziko didazu, por favor? Lo necesitamos para
mesedez? Sarrera-irteeren anotarlo en el registro de entradas y
erregistroan idazteko behar dugu. salidas.
—Hauxe duzu bisitari-txartela. —Aquí tiene la tarjeta de visitante.
—Bai, irtetean hementxe laga, —Sí, al salir deposítela aquí mismo,
mesedez. por favor.
—Oraintxe abisatuko diot —Enseguida le aviso al director que
zuzendariari hemen zaudetela. Pasa están ustedes aquí. Mientras tanto,
itxarongelara bitartean, arren. pasen a la sala de espera por favor.

—Lagunduko dizuet bilera-gelara. —Les acompaño a la sala de


Etorri nirekin, korridorearen reuniones.Vengan conmigo, hasta el
bukaeraraino, bertan da-eta. final del pasillo, allí está la sala.
—Lantegiko segurtasun-arauen —En este tríptico se recoge la
bildumatxoa duzu triptiko hau. normativa de seguridad del taller.
—Es conveniente que lo lea
—Komeni da arretaz irakurtzea. atentamente.

84
Industria

b) b)
LAN-ESKAINTZA RECIBIR A LAS PERSONAS
BATEKO HAUTAGAIEN CANDIDATAS DE UNA OFERTA
HARRERA DE TRABAJO

—Ondo da, pasatuko dut zure —Muy bien, ya les pasaré su


curriculuma giza baliabideen sailera. currículum a los de RRHH.
—Bai, abisatuko dizugu egun batzuk —Sí, le avisaremos dentro de unos
barru. días.
—Gutunean adierazi bezala, —Como les avisábamos en la carta,
elkarrizketak 10:00etan puntuan las entrevistas comenzarán a las 10 en
hasiko dira, eta abizenen ordena punto, y les llamaremos por el orden
alfabetikoaren arabera deituko alfabético de sus apellidos.
dizuegu.

c) c)
HORNITZAILEENGANDIK RECOGER LOS CATÁLOGOS
KATALOGOAK JASO DE LAS EMPRESAS
PROVEEDORAS

—Bai, eskerrik asko, pasatuko diot —Muchas gracias, ya le pasaré su


zuen katalogoa erosketa-buruari. catálogo al jefe de compras.
—Ez, nik dakidala ez dugu —No, que yo sepa no necesitamos
horrelakorik behar oraingoz, baina utz nada parecido por ahora, pero
iezaguzu katalogoa eta ikusiko dugu déjenos su catálogo y lo tendremos
hurrengo txandarako. en cuenta la próxima vez.

85
Industria

03. PRODUKZIOAN 03. EN PRODUCCIÓN


ETA ZEHAR- Y EN PLANES
LERROKO DE GESTIÓN
KUDEAKETA- TRANSVERSALES
PLANETAN
a) a)
TEKNIKARIAK MATXURA EL PERSONAL TÉCNICO VIENE A
KONPONTZERA DATOZ REPARAR UNA AVERÍA

—Egun on, hortxe daukazue —Hola, la fresadora que hay que


konpondu beharreko fresatzeko arreglar es esa de ahí.
makina.
—Noizko kalkulatzen duzu —¿Para cuándo calcula que arreglará la
konponduko duzula muntaketa- avería de la cadena de montaje?
katean izandako matxura?

hozte-ponpa lehenbailehen konpontzen,


—Saia zaitez, lixatzeko makina ezinbestekoa baita gure
arren,
prentsa mekanikoa eguneroko lanean.

bomba de refrigeración cuanto antes, porque es


—Intenta arreglar lijadora imprescindible para que
la
prensa mecánica sigamos trabajando.

—Ados gaude. Hementxe daukazu —De acuerdo. Tenga el parte de


mantentze-lanen partea, sinatuta. mantenimiento, firmado.

b) b)
EKOITZI DEN MATERIALAK EL MATERIAL PRODUCIDO
EZ DITU KALITATE-ARAUAK NO CUMPLE LAS NORMAS
BETETZEN DE CALIDAD

—Bai, sentitzen dut, konturatu gara —Sí, lo siento, hemos advertido que
gure kalitate-kontrolean hutsen bat se ha producido un fallo en nuestro
gertatu dela. control de calidad.
—Los técnicos de control de calidad
—Kalitate-kontroleko teknikariek han detectado algún problema, y
sumatu dute arazoren bat, eta procuraremos arreglarlo cuanto
lehenbailehen zuzentzen saiatuko gara. antes.
—Itzul iezazkiguzue pieza akastunak, —Devuélvannos las piezas
eta pieza egokiak berehala bidaliko defectuosas, y enseguida les
dizkizuegu. enviaremos otras piezas nuevas.

86
Industria

—Uno de nuestros valores


—Bezeroei kalitate goreneko estratégicos es ofrecer a nuestra
produktua eskaintzea da gure balio clientela un producto de la máxima
estrategikoetako bat. calidad.

c) c)
EKINTZA ZUZENTZAILEAK SE PONEN EN MARCHA LAS
JARTZEN DIRA MARTXAN ACCIONES CORRECTORAS

—Bai, jakinarazten dizut zure —Le llamo para decirle que gracias
erreklamazioaren ondorioz jarri a su reclamación hemos puesto en
ditugula martxan akats hori marcha las acciones necesarias para
zuzentzeko beharrezko neurriak. corregir ese error.
—Esango dizut noiz egongo garen —Ya le avisaré cuando estemos de
berriro ere betiko martxan. nuevo funcionando con normalidad.
—Erabateko kalitatearen bidezko —En nuestro negocio utilizamos el
kudeaketa-sistema baliatzen dugu sistema de gestión de calidad total.
negozioan.
—Hortaz, gogobetetasun-inkesta —Por ello les enviaremos una
bidaliko dizuegu emaitzak neurtze encuesta de satisfacción, a fin de
aldera. medir los resultados.

d) d)
ISTRIPUEN PLAN DE PREVENCIÓN
PREBENTZIO-PLANA DE ACCIDENTES

—Prebentzioko arduradunak joan den —El encargado de prevención tomó


urtean parte hartu zuen OSALANek parte en aquel curso organizado por
antolatutako ekitaldi horretan, zuen OSALAN el año pasado, junto con el
enpresakoarekin batera. de vuestra empresa.
—En nuestra empresa hace tiempo
—Gure enpresan aspaldi jarri genuen que pusimos en marcha el actual
oraingo lan-arriskuen prebentzio- sistema de prevención de riesgos
plana martxan, eta oso emaitza onak laborales, y hemos tenido muy buenos
izan ditugu. resultados.
—Este año ha disminuido
—Laneko istripu-tasa nabarmen jaitsi notablemente la tasa de accidentes
da aurten. laborales.

87
Industria

e) e)
INGURUMEN-PLANA PLAN DE MEDIO AMBIENTE

—Beti saiatzen gara ingurumena —Siempre procuramos utilizar


gehien errespetatzen duten materiales que respeten el medio
materialak erabiltzen. ambiente.
—El informe sobre el plan de medio
—Ingurumen-planaren inguruko ambiente está disponible, para
txostena eskuragarri dugu, nahi duen que quien esté interesado pueda
orok kontsulta egiteko. consultarlo.
—Datorren astean, ingurumen- —La semana que viene impartiremos
planaren gaineko prestakuntza- un cursillo de formación sobre el
ikastaro bat emango dugu. Nahi izanez plan de medio ambiente. Si en vuestra
gero, zuen enpresako langileren batek empresa hay alguien interesado, puede
ere izena eman lezake. apuntarse.

f) f)
LEHENGAIAK MATERIAS PRIMAS

Altzairua Acero
Beira Vidrio
Burdina Hierro
Egurra Madera
Hormigoia Hormigón
Igeltsua Yeso
Ikatza Carbón
Kareharria Piedra caliza
Kartoia Cartón
Kautxua Caucho
Kortxoa Corcho
Papera Papel
Plastikoa Plástico
Txatarra Chatarra
Zementua Cemento

88
Industria

g) g)
MAKINAK MÁQUINAS

Arrabotatzeko makina Cepilladora


Artezteko makina Rectificadora
Barautsa Broca
Errematxatzeko makina Remachadora
Esmerilagailua Esmeriladora
Forja Forja
Fresatzeko makina Fresadora
Galdara Caldera
Gillotina-zizaila Cizalla guillotina
Granailatzeko makina Granalladora
Hariztatzeko makina Roscadora
Hozte-ponpa Bomba de refrigeración
Ijezteko makina Laminadora
Karrakatzeko makina Limadora
Kurbatzeko makina Curvadora
Leuntzeko makina Pulidora
Lixatzeko makina Lijadora
Mandrinatzeko makina Mandrinadora
Prentsa hidraulikoa Prensa hidráulica
Prentsa mekanikoa Prensa mecánica
Tolesteko makina Plegadora
Tornua Torno
Trokelatzeko makina Troqueladora
Zulatzeko makina Taladradora

89
Industria

h) h)
INDUSTRIA MOTAK TIPOS DE INDUSTRIA

Argazkigintza eta zinemagintzako Equipos fotográficos y


ekipamendua cinematográficos

Autoen salmenta (ezaugarriak,


osagarriak, modeloa, kolorea,
Automozioa finantzaketa...)
Konponketa-tailerrak (IAT
azterketaren ingurukoak)
Venta de automóviles (características,
accesorios, modelo, color,
Automoción financiación...)
Reparación de automóviles (talleres
de inspección técnica, ITV)

Beira-industria Industria del vidrio


Bestelako manufakturak (bitxiak, Otras industrias manufactureras
musika-tresnak, joko eta jostailuak, (joyas, instrumentos de música, juegos,
kirol-materiala,...) juguetes, artículos de deporte,...)
Bizikletak, motozikletak Bicicletas, motocicletas
Bulego-makinak eta ordenagailuak Máquinas de oficina y ordenadores
Siderurgia eta altzairugintza Siderurgia y fabricación de acero
Doitasunezko tresnak (optika, Instrumentos de precisión (óptica,
material mediko-kirurgikoa, material médico-quirúrgico,
ortopedia) ortopedia)
Industrias de la madera, corcho,
Egurra, kortxoa, zurezko altzariak muebles de madera
Ehun-, larru-, oinetako- eta jantzi- Industria textil, del cuero, calzado y
industria vestido
Ehun-industria (kotoia, artilea, Industria textil (algodón, lana, fibras).
zuntzak). Larru-industria Industria del cuero
Elektromedikuntzako eta erabilera Aparatos y equipo electromédico, y
profesional nahiz zientifikoko de uso profesional y científico
aparatuak eta ekipamenduak
Erlojuen fabrikazioa Fabricación de relojes
Etxetresna elektrikoak Aparatos electrodomésticos
Galdaketa (galdategiak) Fundiciones

90
Industria

Fabricación y distribución de gas.


Gasa (fabrikazioa eta banaketa). Ura Captación, depuración y distribución
(bilketa, arazketa eta banaketa)
de agua
Hari eta kable elektrikoak. Pilak eta Hilos y cables eléctricos. Pilas y
metagailuak acumuladores
Industria kimikoa Industria química
Instalazio elektrikoak. Material Instalaciones eléctricas. Material
elektronikoa electrónico
Itsasontzien eraikuntza, konponketa Construcción naval, reparación y
eta mantentzea mantenimiento
Janari-, kimika-, plastiko- eta kautxu- Industrias alimenticias, químicas, del
industria plástico y del caucho

Janari-produktuak, edariak eta tabakoa Productos alimenticios, bebidas y


tabaco
Kautxua eta gai plastikoak Caucho y materias plásticas
Kontagailu, neurgailu, kontrolagailu eta Contadores y aparatos de medida,
egiaztagailu elektrikoak control y verificación eléctricos
Lanparak eta argiztapen-materiala Lámparas y material de alumbrado
Metalak, zura eta kortxoa Metales, madera y corcho

Nekazaritzako makinak eta traktoreak Máquinas agrícolas y tractores


agrícolas
Oinetakoak eta jantziak Industria del calzado y vestido
Osagai elektronikoak. Zirkuitu Componentes electrónicos. Circuitos
integratuak integrados
Paper-industria. Arte grafikoak eta Industria del papel. Artes gráficas y
argitalpenak edición
Soinua eta irudia Sonido e imagen
Telekomunikazioko aparatuak eta Aparatos y equipos de
ekipamenduak telecomunicación
Trenbide-materialaren eraikuntza, Construcción, reparación y
konponketa eta mantentzea mantenimiento de material ferroviario
Zementua. Hormigoia. Igeltsua. Cemento. Hormigón.Yeso. Escayola.
Eskaiola. Bestelako eraikuntza- Otros materiales de construcción
materialak
Zeramika-produktuak Productos cerámicos

91
Industria

04. KOMERTZIALENAK 04. DE LOS Y LAS


COMERCIALES
a) a)
PRODUKTU / ZERBITZU BAT PRESENTAR UN PRODUCTO /
AURKEZTU UN SERVICIO

—Hemen daukazu gure produktuen / —Este es nuestro catálogo de


tresnen katalogoa. productos / herramientas.
—Argibide gehiago nahi izanez gero, —Si quiere más detalles, tome mi nº
hauek dira nire telefonoa eta helbide de teléfono y mi e-mail.
elektronikoa.
—Bestelako xehetasunik nahiko —Si quisieran ampliar cualquier
bazenute, oso gustura etorriko detalle, volvería cualquier otro día
nintzateke beste egun batean. con mucho gusto.
—Gure produktuak zuzenean ikusi —Si quisiera conocer más a fondo
nahi badituzu, zatoz gure fabrikara, eta nuestros productos, venga a nuestra
han izango duzu horretarako aukera. fábrica y allí podrá verlos.
—Udaberriko ferian altzari-modelo —Presentaremos nuevos modelos de
berriak aurkeztuko ditugu. muebles en la feria de primavera.

b) b)
BEZEROAK EL CLIENTE O CLIENTA
PREZIO-JAITSIERA QUIERE UNA REBAJA
NAHI DU EN EL PRECIO

—Bai, konforme, hurrengo bidalketan —Bien, de acuerdo, la próxima


adostutako prezio horretan remesa se la cobraremos en el nuevo
kobratuko dizugu materiala. precio que hemos decidido.
—Aztertuko dut ea zuen prezio- —Ya miraré si su petición de precios
eskaera egokitu daitekeen gure puede adecuarse a nuestra política de
salmenta-prezioen politikarekin. Ea precios.Veremos qué se puede hacer.
zer egin daitekeen.
—Ez, sentitzen dut, baina ezin dugu —No, lo siento, pero en ese precio
zuk aipatzen diguzun prezio hori que usted me pide, no podemos llegar
onartu, inola ere. a un acuerdo.
—Prezio lehiakorra da hori. —Se trata de un precio muy
Handizkako prezioa izateaz gain, competitivo.  Además de ser un precio
kalitate-prezio erlazioa ona delakoan al por mayor, creemos que la relación
gaude. calidad / precio es buena.

92
Industria

c) c)
ORDAINTZEKO CONVENIR
MODUA ADOSTU LA MODALIDAD DE PAGO
BEZEROAREKIN CON EL CLIENTE O CLIENTA

—Ez dago inolako arazorik: nahiago —No hay ningún problema: si usted
baduzu epeka ordaintzea, letra batzuk prefiere pagar a plazos, le giraremos
igorriko dizkizugu. unas letras.
—Jakingo duzun bezala, eskudirutan —Ya sabe usted que el pago en
ordaintzeak ez dakar bestelako efectivo no tiene ningún gasto
gastu erantsirik; letrek, ordea, banku- añadido. Las letras, en cambio, tiene el
komisioaren gastuak dituzte. gasto de comisión bancaria.
—Banku-txeke izendun bidez egingo —Bien, haremos la transacción por
dugu transakzioa, beraz. cheque bancario nominativo.
—Ondo da. Ez da arazorik sortuko —De acuerdo, no habrá ningún
ordaintzeko modua adosteko. problema para convenir la modalidad
Bezeroari ordaintzeko erraztasunak de pago. Ofrecer facilidades a la
ematea gure enpresa-politikaren clientela entra por supuesto dentro
barruan sartzen da, noski. de nuestra política de empresa.

93
Industria

05. EROSKETAK 05. COMPRAS


a) a)
AURREKONTUAK ESKATU PEDIR PRESUPUESTOS A LAS
HORNITZAILEEI EMPRESAS PROVEEDORAS

—Saila handitzeko asmoa dugunez, —Por ampliación del Departamento,


aurrekontua eskatzen dizuegu les pedimos presupuesto para el
altzari hauek erosteko: 4 mahai; 12 siguiente mobiliario: 4 mesas, 12
aulki (horietatik mahai bakoitzean, sillas (en cada mesa, 1 silla para el
1 langilearentzat eta beste 2 trabajador o trabajadora y 2 para las
bisitarientzat); 2 armairu; 4 paperontzi visitas); 2 armarios, 4 papeleras y 4
eta 4 kakotegi, arropa esekitzeko. percheros.
—Jaso dugu zuen aurrekontua, baina —Hemos recibido su presupuesto,
eskertuko genuke xehetasun gehiago pero agradeceríamos nos detallaran
ematea bulegoko materialaren atalean. más en el material de oficina.
—Aurrekontua garesti samarra —El presupuesto nos ha parecido
iruditu zaigunez, bigarren bat egitea algo elevado, y quisiéramos que nos
nahiko genuke. Kendu, horretarako, hicieran otro. En este segundo quiten
azken ataleko bi ordenagailuak eta los dos ordenadores del último
funtzio anitzeko periferikoa. apartado y el periférico multifunción.
—BEZa barne dela kalkulatu da —El presupuesto es con ¿IVA incluido
aurrekontua ala BEZik gabe? Zehaztu o no? Porque no se detalla.
gabe dago eta.

b) b)
ORDAINTZEKO PLAZOS Y
EPEAK ETA MODUAK MODALIDADES DE PAGO

—Orain artean 30 egunera —¿Que de ahora en adelante, habéis


egiten zenituzten fakturak, ezta? decidido cambiar las facturas, y en vez
Aurrerantzean 60 egunera egitea de 30 días fecha factura hacerlas a 60
erabaki duzuela? Konforme. días? Conforme.
—Axola ez badizu, nahiago dugu —Si no le importa, preferimos una
banku-transferentzia bat zuen transferencia bancaria a vuestra
kontura, banku-igorpen bat egitea cuenta en vez de un giro.
baino.
—Egiten al duzue deskonturik goiz —¿Hacen ustedes descuento por
ordaintzeagatik? pronto pago?

94

AD43_Hizketa-ereduak_EUSK_BB.indd 94 28/10/15 9:11


Industria

06. GARRAIOA 06. EL TRANSPORTE


a) a)
GARRAIOA EL TRANSPORTE
NORK ORDAINTZEN DU? ¿A CARGO DE QUIÉN?

—Bai, zerbitzu hau zuek ordaintzekoa —Sí, este servicio va a portes


da: horixe dio hemen, txartelean. debidos, según indica la nota.
—Ez, garraio-kostua ordainduta —No, en la factura pone que los
dagoela dio fakturak. portes están ya pagados.

b) b)
KAMIOIA DESKARGATU DESCARGAR EL CAMIÓN

—Kaixo, kamioia zein pabiloitan —Hola, ¿en qué pabellón tengo que
deskargatu behar dut? descargar el camión?
—Deskargatzea zuen kontura al da, —El descargar es por vuestra cuenta,
ala nik egin behar dut? ¿o lo tengo que hacer yo?

c) c)
ALBARANA ETA EL ALBARÁN NO COINCIDE
HELDU DEN MATERIALA CON EL MATERIAL QUE HA
EZ DATOZ BAT LLEGADO

—Jasotako salgaiak begiratu al —¿Habéis comprobado la mercancía


dituzue? Beraz, ekarri dizkiguten hiru recibida? Por lo tanto, una de las tres
kaxetatik bat irekita zetorren. Ondo cajas que nos han traído, ya venía
da, apuntatu dut. abierta. Está bien, ya lo he anotado.
—Zenbat pieza akastun ikusi dituzue —¿Cuántas piezas defectuosas habéis
atzo goizean heldutako material- detectado en la partida que recibisteis
sortan? ayer a la mañana?
—Enbalatzeko materiala eskasa zenez, —¿Me dices que a causa del
pieza batzuk nahiko hondatuak jaso deficiente embalaje, algunas piezas
dituzuela diozu? presentan graves deterioros?
—Notificaré a la empresa que lo
—Enpresari jakinaraziko diot
especificado en el albarán no coincide
albaranean zehaztutakoak ez direla exactamente con las mercancías
guztiz egokitzen bidalitako salgaiekin. enviadas.

95