You are on page 1of 21

XY4037_Alexander-Technique_UK_SP_004-005 10/20/16 2:39 PM

TARTALOM

BEVEZETÉS 7

1 MI AZ AZ ALEXANDER-TECHNIKA? 8

2 MIBEN SEGÍT AZ ALEXANDER-TECHNIKA? 24

3 ÁLLJ MEG, MIELŐTT MOZDULSZ! 42

4 IRÁNYÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK 50

5 A FESZÜLTSÉG CSÖKKENTÉSÉNEK ELSŐ LÉPÉSE 68

6 AZ ALEXANDER-TECHNIKA ÉS A SPORT 80

7 TERHESSÉG ÉS SZÜLÉS 100

8 MIRE SZÁMÍTHATUNK EGY ALEXANDER-ÓRÁN? 120

UTÓSZÓ 137
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ 140
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 143
XY4037_Alexander-Technique_UK_007 11/9/16 3:35 PM Black
Yellow
Magenta
Cyan

7

BEVEZETÉS

Úgy tartják, az a baj az emberi testtel, hogy nincs ez az oka annak, hogy a nyugati világban milliók
hozzá használati utasítás: az élet sokkal egyszerűbb szenvednek például akár az egész testet legyengítő
lenne, ha lenne hozzá kézikönyvünk. Ennek a könyv- hátfájástól.
nek az a célja, hogy az olvasót abba az irányba terelje, Habár az Alexander-technika hatása igencsak
ahol megértheti, milyen igényei vannak a testnek, mélyreható, alapjaiban véve olyan egyszerű, hogy
hogyan működik, illetve működünk mi magunk. bárki megértheti azt. Az egyetlen dolog, amire
Az Alexander-technika segítségével – a testünkre szükség van hozzá, a türelem és a tanulási hajlan-
való odafigyelés, az arról való gondoskodás és tu- dóság. Ahogyan az ember fokozatosan felismeri
datosság által, amely mindig meghálálja magát – mi a feszültség jelenlétét, majd elkezdi elengedni
is megtalálhatjuk az eredményes és teljes élethez azt, úgy válnak izmai egyre lazábbá, minek követ-
vezető utat. keztében a fájdalom fokozatosan enyhülni fog,
A modern életmóddal járó stressz és a folyamatos egyúttal az újabb fájdalmak kialakulásának is gátat
mentális feszültség állandó izomfeszültséghez ve- szabva. Egyre egészségesebb lesz a légzésünk, a
zethet, amely természetes egyensúlyunkra és koor- keringésünk és az emésztésünk. Mivel az, hogy
dinációnkra is hatással van. A mentális, érzelmi hogyan érezzük magunkat fizikálisan, mentális és
és fizikai igénybevétel következtében az izom- érzelmi állapotunkat is nagyban befolyásolja, így az
feszültség krónikussá válhat, berögzülhet, eltor- izomfeszültségektől való megszabadulás hatására
zíthatja testünket, és számos egészségügyi probléma nyugodtabbak és általában véve boldogabbak lehe-
kialakulásához vezethet, amelyek napjaink társadal- tünk mindennapjaink során.
mában egyre jobban terjednek. A kézikönyv célja a módszer alapelveinek bemu-
Amikor szóba kerül, hogy Alexander-oktató va- tatása, azok magyarázata és mindennapi alkal-
gyok, beszélgetőpartnereim rendre kiegyenesed- mazásuk ismertetése. Az egyik rész a nők életének
nek, kihúzzák a hátukat, hátrahúzzák vállaikat és egyik legfontosabb szakaszát, a terhességet tárgyal-
úgy gondolják, ezzel máris jobb lett a tartásuk. Azért ja és azt, hogy hogyan enyhíthetők az akkor kiala-
tesznek így, mert az iskolában azt tanították nekik, kuló fájdalmak, amelyektől oly sokan csendben
hogy ezt így kell csinálni. Mi sem áll azonban távolabb szenvednek és magától értetődőnek, a terhességgel
az Alexander-technika elveitől. A tartás sokkal több elkerülhetetlenül együtt járó tényezőknek vélnek.
az egyenesen állásnál és ülésnél. A tartás a test A sportról szóló fejezetből megtudhatjuk, milyen
– mindennapi tevékenységek során történő, a folya- mozdulatokra van szükség az egyes sportok űzésé-
matosan jelen lévő gravitációs erőkkel szembeni – hez, ahogyan arra is fény derül, megfelelő mozgással
egyensúlyban tartásáról szól. hogyan javíthatjuk teljesítményünket.
Röviden és tömören: a test csodálatos antigravi- A tudásszomj által vezérelve az emberi faj már az
tációs mechanizmusokra képes, ám sajnos az ember, űrt és az óceánok mélyét is felfedezte, most pedig
ha nem is szándékosan, mégis igen gyakran beleavat- eljött az ideje, hogy megismerje az egyik legbá-
kozik ezekbe a folyamatokba. Véleményem szerint mulatosabb és legérdekesebb létezőt – saját magát!
XY4037_Alexander-Technique_UK_SP_008-009 10/20/16 2:40 PM Yellow
Magenta
Cyan

MI AZ AZ
ALEXANDER-
TECHNIKA?
„Tudatossággal és az érvekre támaszkodó értelemmel az ember legyőzheti
az összes betegséget és testi bajt. Ez a győzelem azonban nem alvás, transz,
behódolás, paralízis vagy altatás közben jut el hozzánk,
hanem az emberiségben rejlő tiszta, nyitott szemmel a világra tekintő,
érvelő, megfontolt tudatosság és felfogás,
a tudatos elme páratlan öröksége által.”

Frederick Matthias Alexander
XY4037_Alexander-Technique_UK_SP_008-009 10/20/16 2:40 PM Yellow
Magenta
Cyan

1
Az Alexander-technika egyik fontos jellemzője, hogy a módszer
elsajátítása tulajdonképpen a „felejtéssel” kezdődik. A stressz és az an-
nak következtében kialakuló fokozott izomfeszültség az évek során
egyre erősebbé válik és az egész testre hatással lesz. Ha figyelmen kívül
hagyjuk az első jeleket, akkor a későbbiekben könnyen kialakulhat
ízületi gyulladás (arthritis), nyak- és hátfájdalmaink, migrénünk lehet,
de akár még depressziósak is lehetünk tőle. Az Alexander-technika
ezeknek a feszültségeknek az elengedéséről szól.

Az első lépés az, hogy tisztában legyünk azzal, mi történik. Egy egysze-
rű székről való felállás is kártékonyan hathat a nyakra és a gerincre,
mivel ilyenkor akaratlanul bár, de túlzottan nagy erővel dobjuk a
fejünket a gerincünk mögé. A szokás felismerése és felállás közben
a fej előre és felfelé tartása minimális erőfeszítéssel megvalósítható.
Már ez is elég ahhoz, hogy megakadályozzuk a káros izomfeszültség
kialakulását és hozzájáruljunk ahhoz, hogy mozgásunk könnyed és
kecses legyen. Pontosan erről szól az Alexander-technika.
XY4037_Alexander-Technique_UK_SP_010-011 10/20/16 2:40 PM Black
Yellow
Magenta
Cyan

A MÓDSZER,
amely
megváltoztatja
az életünket
XY4037_Alexander-Technique_UK_SP_010-011 10/20/16 2:40 PM Black
Yellow
Magenta
Cyan

11

A MÓDSZER, AMELY MEGVÁLTOZTATJA AZ ÉLETÜNKET
Az Alexander-technika egy olyan terápia, amely könnyed mozgását, idővel azonban – az életben
a feszültség elengedésére fókuszálva segít, hogy felbukkanó problémáinkra és aggodalmaskodá-
napi tevékenységeink során tudatosan figyeljünk sainkra adott reakcióként – izmaink egyre inkább
a helyes testtartásra, egyensúlyra és koordinációra. megfeszülnek, tartásunk romlik, és testünk akár
Gyakran a test különböző pontjain felbukkanó és el is deformálódhat. Ez a jelenség azonban csak a
figyelmen kívül hagyott feszültség az oka számos nyugati civilizáció képviselőire jellemző, hiszen azok
gyakori betegségnek. Ezt fedezte fel a módszer meg- a bennszülött törzsek, akik még mindig a szabadban
alkotója, Frederick Matthias Alexander, amikor azt élnek, mint például az amerikai őslakosok, az észak-
próbálta kideríteni, mi áll hangproblémái hátteré- afrikai berberek vagy az ausztrál aboriginek, egész
ben. Alexander következtetéseiről bővebben is ol- életükben megőrzik egészséges tartásukat. Úgy
vashatunk ebben a fejezetben (lásd 20. oldal). tartják, hogy egyenes testtartásukban tükröződik
Az Alexander-technika révén megtanuljuk felis- vissza emberi méltóságuk és integritásuk.
merni és elengedni az egészségtelen izomfeszült- Egy sor testi reflexünk van, amelyek mozgásunk
ségeket. Mivel többségük az évek során fokozatosan támogatására és koordinációjára szolgálnak, de az
alakul ki, valószínűleg már nem is vesszük észre őket. ember hajlamos beleavatkozni ezekbe, és a szüksé-
Új mozdulatokat is elsajátíthatunk, amelyeknek igen gesnél akár négyszer-ötször nagyobb feszültséget
nagy hasznát vehetjük a hétköznapokban. Hatásukra ráróni testére. Tulajdonképpen mi magunk nehezít-
kevésbé feszül be a test ülés, állás és járás közben. jük meg a saját életünket, bár tény, hogy ezt általá-
Kevesebb nyomást helyezünk a csontokra, az ízüle- ban nem tudatosan tesszük. Vállaink előrehajolnak,
tekre és az izmokra, így testünk sokkal hatékonyab- nyakunk egyre merevebbé és merevebbé válik, és
ban tud működni. A technikát alkalmazók valóban vagy összegörnyedve, vagy túlságosan mereven
könnyedebbnek érzik magukat, mintha a levegőben ülünk, miközben agyunk egyre csak a jövő miatt
járnának. Mivel fizikai állapotunk közvetlenül kihat aggódik vagy éppenséggel a múlton rágódik, a jelen
mentális és érzelmi állapotunkra, így az Alexander- pillanat pedig egyszerűen odavész.
órákon részt vevők gyakran számolnak be arról, Az évek folyamán felveszünk egy tartást, miköz-
hogy sokkal nyugodtabbá és vidámabbá váltak, ben észre sem vesszük, hogy ezzel hatalmas nyomást
s mindez párórányi gyakorlással elérhető! Ennek helyezünk testünkre. És bár gyakran teljesen koordi-
eredményeképpen csökken az otthoni feszültség is, nálatlanok ezek a felvett pózok, mégis úgy érezzük,
és általánosságban elmondható, hogy a résztvevők hogy ez a helyes. Meglepő, hogy hétköznapi tevé-
eredményesebben veszik az élet akadályait. kenységeink közepette milyen gyakran tesszük ki
Az Alexander-technika a testtartás, a légzés, az testünket felesleges nyomásnak azzal, hogy nem
egyensúly és a koordináció tanulmányozását is ma- vagyunk tudatában annak, mit is csinálunk éppen.
gába foglalja. Élvezet nézni a gyerekek tartását és Habár csak egy adott területre helyezzük ezt a

Tulajdonképpen mi magunk nehezítjük meg a saját életünket...
Vállaink előrehajolnak, nyakunk egyre merevebbé és merevebbé válik,
és vagy összegörnyedve, vagy túlságosan mereven ülünk...
XY4037_Alexander-Technique_UK_SP_012-013 10/20/16 2:40 PM Yellow
Magenta
Cyan

12
MI AZ AZ ALEXANDER-TECHNIKA?

nyomást, a feszültség mégis a test izomzatának tízévenként megduplázódnak. Az amerikaiak 80%-a
egészére átterjed (lásd a túloldalon lévő képeket). ötvenéves korára szenvedni fog valamilyen típusú
Évekig is tarthat, mire a helytelen tartás miatt derékfájástól, míg az Egyesült Királyságban 230 000
fájdalmaink lesznek vagy mozgásunk korlátozottá dolgozó fog kivenni szabadnapot hátfájdalom miatt.
válik. A modern eljárásmódokat alkalmazva e prob- És ebben még nincsenek benne azok, akik nem
lémákra általában erős fájdalomcsillapítókat írnak fel, dolgoznak, illetve azok, akiknek bár fáj a hátuk, mégis
amelyek blokkolják a test figyelmeztetőrendszereit, bemennek dolgozni. A hátfájósok tényleges száma
pedig az lenne a feladatuk, hogy jelezzék, mivel van meghaladhatja a 20 millió főt! Ez az adat eléggé
gond. Gyakran az orvosok sem tudnak sokkal többet meghökkentő, tekintve, hogy ez az Egyesült Királyság
mondani, hisz az egyetemen csak azt tanulják meg, lakosságának szinte egyharmadát jelenti.
hogyan kell a tüneteket kezelni, nem pedig azt, mi- A nyugati világ statisztikáira támaszkodva ki-
ként kell a valódi okokat feltárni, és ténylegesen orvo- mondhatjuk, hogy a hátfájás természetesen nem
solni a problémát. Az Alexander-technika viszont korlátozódik csupán az Egyesült Államokra és Ang-
pontosan ezt teszi: feltárja a mögöttes okokat, és le- liára, hanem a többi fejlett, ezen belül is a legfej-
hetővé teszi, hogy megszabaduljunk a panaszokat ki- lettebb országokat érinti leginkább. Mégis igen
váltó feszültségtől, amelyre gyakran – tévesen – mint kevesen vannak, akik világos válaszokkal és megol-
az öregedéssel járó szükséges rosszra tekintünk. dásokkal tudnak előrukkolni erre a problémára.
Kiváló példa erre annak a 65 éves hölgynek az Habár rengeteg pénzt ölnek a hátfájás kezelésébe,
igaz története, aki fájdalmában alig bírt járni, illetve azok gyakran kellemetlen mellékhatásokkal járnak.
ráállni bal lábára. Különféle vizsgálatokra, többek Kevés kutatást végeztek eddig a tudósok abban a
között röntgenre küldték, majd az eredmények láttán témában, hogy miért annyira elterjedt ez a prob-
az orvos ízületi gyulladást diagnosztizált, ami a kora léma a fejlett országokban és miért ritkább a fej-
miatt alakult ki. A nő azonban nem hitte el, hogy letlenebb vidékeken. Az orvosok, hátspecialisták,
mindennek csak a kor az oka, és felhívta az orvos ortopédsebészek nyíltan bevallják, hogy a hátfájás
figyelmét arra a tényre, hogy a jobb lába teljesen oka gyakran számukra is rejtély, és hogy a műtéti
rendben van, pedig az is ugyanolyan öreg, mint a beavatkozás után sokan rosszabbul érzik magukat,
bal! Nyilvánvaló volt, hogy a baj forrása az, hogy túl mint azelőtt. Ugyanezt mondhatjuk el az olyan
nagy nyomást helyezett a bal lábára, ahogy az is gyakori kórképekről is, mint az ízületi gyulladás vagy
egyértelművé vált, hogy ha megtalálják a módját, a fejfájás.
miként kerülje el ezt, azzal csökkentheti a bal lábá-
ban lévő fájdalmat. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS
Sokan úgy vélik, hogy nem tehetnek semmit, így
HÁTFÁJÁS évekig szenvednek feleslegesen. Szembe kell néz-
Az egyik leginkább a stressz számlájára írható be- nünk a ténnyel, hogy nem mindig másoktól kell vár-
tegség a hátfájás. A nyugati világban élők 80%-át ni a válaszokat és megoldásokat, hanem kezünkbe
előbb-utóbb utoléri a hát alsó részét érintő fájdalom. véve az irányítást, felelősséget kell vállalnunk saját
Az Egyesült Államokban évente 100 millió alkalom- magunkért. Végtére mi magunk is választ találha-
mal keresik fel a kiropraktőröket, az Egyesült Király- tunk sok problémánkra, ha megvizsgáljuk tartásun-
ságban pedig évi 60 millió munkanap megy ve- kat és megfigyeljük, miképpen viselkedik testünk
szendőbe a hátfájásos panaszok miatt. A számok a legegyszerűbb mozdulatok közben. A fájdalom
XY4037_Alexander-Technique_UK_SP_012-013 10/20/16 2:40 PM Black
Yellow
Magenta
Cyan

13

A MÓDSZER, AMELY MEGVÁLTOZTATJA AZ ÉLETÜNKET
a test figyelmeztetése, hogy valamit rosszul csinálunk. lelkivilágunkat (például egy depressziós vagy életunt
Ha vezetés közben azt látod, hogy kigyulladt az ember valószínűleg kissé lógatja a fejét, ezáltal a
olajszintjelző lámpa, akkor nem a jelzőlámpát csa- tartása roskataggá válik), a módszer alkalmazása
varod ki és nem teszel úgy, mintha mi sem történt során sokan azt tapasztalják, hogy szinte az egész
volna. Megállsz és megpróbálod kitalálni, hogy mi életükben jelen levő mentális és érzelmi rossz
lehet a baj, megpróbálod megjavítani, mivel tudod, szokásoktól is sikerül megszabadulniuk. Fontos fel-
komoly baj is lehet belőle. Ugyanezt kellene tennünk ismerni, hogy csupán azzal, hogy kiiktatjuk életünk-
a testünkkel is, ennek ellenére sokan nem tesznek ből azokat a viselkedésmintákat, amelyek már nem
mást, csak megpróbálják megszüntetni a fájdalmat, szolgálnak minket, máris lehetővé válik, hogy ítél-
ám annak okaival mit sem törődnek. kezéstől és kritikától való félelem nélkül legyünk
Az Alexander-technika napi rutinba iktatásával képesek kifejezni magunkat. A módszer egy olyan
képes leszel olyan tudatos döntéseket hozni, ame- eszköz, amely megnyitja az utat a szabad választás,
lyek túlmutatnak a fizikai világon, és lehetővé teszik, ezzel pedig a harmonikusabb és boldogabb élet
hogy életed minden területén nagyobb szabadságot felé. Ez az oka annak, hogy az Alexander-technikát
élvezz. Mivel tartásunk jellemzően visszatükrözi gyakran egyfajta életfilozófiának is tekintik.

Figyeld meg, hogy mennyire koordinálatlan a nő
mozgása a fenti képen. Miközben felkapcsolja
a lámpát, a lábai az egyik irányba mutatnak, míg
teste többi része a másikba. Teljesen kicsavarodik,
ami miatt egész testében megfeszülnek az izmok

Ha azonban a kapcsolóhoz közelebb eső
kezét használja (jobbra), azzal máris sokkal
hatékonyabban hajtja végre a feladatot, ráadásul
jóval kisebb nyomást helyez a testére, mozgása is
sokkal kecsesebb
XY4037_Alexander-Technique_UK_SP_026-027 10/20/16 2:42 PM Black
Yellow
Magenta
Cyan

Hosszú távú
EGÉSZSÉGÜGYI
ELŐNYÖK
XY4037_Alexander-Technique_UK_SP_026-027 10/20/16 2:42 PM Black
Yellow
Magenta
Cyan

27

HOSSZÚ TÁVÚ EGÉSZSÉGÜGYI ELŐNYÖK
Mialatt a tudomány óriási lépéseket tett a súlyos évek végéig sokan azon aggódtak, hogy túl sok
betegségek legyőzésében, addig számos egészség- szabadidejük lesz, ha ezek az időt spóroló eszközök
ügyi problémára, köztük jó néhány mozgásszervi mind a rendelkezésünkre fognak állni! Mégis úgy
megbetegedésre és egyéb, az idegeket érintő be- tűnik, egyre kevesebb időnk van, egyre többen
tegségre nem találják a megoldást a kutatólaborok- érzik úgy, hogy egyre csak nő a különféle források-
ban. Kezdetben nagy reményeket fűztek a gyógy- ból érkező nyomás. Így életminőségük, amit annyira
szerekhez, amelyek hatalmas mennyiségben áraszt- szeretnének feljavítani, valójában hanyatlik.
ják el a piacot, de a remények hamar tovaszálltak, Napjainkban már egy szimpla vásárlás is komoly
mivel a test immunissá vált ezekre a szerekre. feszültségek forrása lehet. Értékes időnket ugyanis
Gyógyszerek és laboratóriumok helyett e panaszok arra fordítjuk, hogy elautókázunk a bevásárlóköz-
nagy többségére életmódunk ad magyarázatot, és pontba, ahol további időt pazarolunk parkolóhely
éppen ez az a terület, ahol az Alexander-technika keresésére. Mivel általában meghatározott ideig
működik – ez pedig rajtunk áll, hiszen nekünk kell maradhatunk a parkolóhelyen, ezért rohanásba
megtenni azokat a pozitív lépéseket, amelyekkel kezdünk, hogy mindent időben meg tudjunk venni,
segíthetünk önmagunkon. mielőtt még parkolási büntetést szabnának ki
ránk. Az egyéb tevékenységek – a gyerek elvitele
AZ ÉLET NEM VÉSZHELYZET az iskolába, időben beérni a munkahelyre (vagy
Úgy tűnik, életünk egyre gyorsul. Sok teljes munka- mindkettő!) – még egy lapáttal rátesznek stressz-
időben dolgozó érzi úgy, hogy a szoros határidők szintünkre, főleg mivel a forgalom is egyre nagyobb
betartása miatt állandó a nyomás. Az egyik helyről az utakon. Árnyalva bár, de fokozódik a nyomás a
a másikra való eszeveszett rohanás miatt izmaink szülőkön az életszínvonal emelésére vonatkozóan,
könnyen befeszülhetnek, vállunkat felhúzzuk, nya- miközben az ebből fakadó stressz miatt a családban
kunkat megfeszítjük, fejünket folyamatosan hátra- egyre több lesz a veszekedés, és a boldogság
felé húzzuk. Feszült és boldogtalan arcok minde- helyét a boldogtalanság veszi át. Ennek közvetlen
nütt, pedig nem így kezdtük az életünket. eredményeként a válások száma drasztikusan meg-
A híres író, George Orwell egyszer azt mondta: emelkedett az elmúlt húsz évben, amiben egyér-
negyvenéves korodra olyan lesz az arcod, amilyet telműen az emberek stressz-szintje tükröződik
megérdemelsz. Talán ugyanez áll a testünkre is. vissza. A válás mindkét szülőt megviseli, ahogyan
Kisgyerekként mindenre van időnk, mindenre kíván- természetesen a gyermekeket is, sőt arra is van
csiak vagyunk. Ez a mindenre kiterjedő érdeklődés példa, hogy a káros hatások a következő generáció
tükröződik vissza a gyermekek szemében, csillogó tagjaiban is a felszínre törnek.
arcukban és testtartásukban. Ám a felnőttkorban Fontos felismerni, hogy az élet nem vészhelyzet,
sokak által megtapasztalt stressz és feszültség mag- bár sokan ezt hiszik és ennek megfelelően élnek.
vait már nagyon fiatalon elültetik a modern társa- Bár úgy tűnik, hogy szinte lehetetlenség mindent
dalmak tagjaiban. elvégezni, amit egy nap alatt szeretnénk, mégis
Ez elég furcsa, hiszen épp a modern technoló- esélyt kell adnunk, hogy megálljunk és gondolkod-
giának hála vagyunk ellátva egyre több olyan junk, ugyanis ha folyamatosan stresszben élünk,
eszközzel, amelyek az életünket hivatottak meg- azzal utat engedünk számos ezzel összefüggésbe
könnyíteni: mosógép, mosogatógép, autó, porszívó, hozható betegség kialakulásának. Tény, hogy a fog-
számítógép…, s a lista szinte végtelen. Az ötvenes orvosok egyre több olyan pácienssel találkoznak,
XY4037_Alexander-Technique_UK_SP_028-029 11/9/16 3:36 PM Black
Yellow
Magenta
Cyan

28
MIBEN SEGÍT AZ ALEXANDER-TECHNIKA?

akik alvás vagy vezetés közben hatalmas erővel
csikorgatják a fogaikat, amelyek ettől meglazulnak
és idővel kihullnak. Meglepő, hogy a páciensek
zöme nincs is tudatában ennek, így azt sem tudja,
mekkora kárt okoz magának. Hasonló tüneteket
tapasztalhatunk a test többi részében is. Ilyenkor
az izmok összehúzzák a csontokat, amellyel telje-
sen feleslegesen elkoptatják a csontokat és az ízüle-
teket. Ezeket a befeszüléseket csökkenthetjük vagy
szüntethetjük meg az Alexander-technikával.

AZ IGAZI BOLDOGSÁG
Az Alexander-technika segít lelassulni és minden
napot olyannak elfogadni, amilyen, ahelyett, hogy
folyamatosan különféle dolgok elérésére töreked-
nénk. Fel kell adni a görcsös akarást, és hagyni kell,
hogy a dolgok természetes valójukban forrják ki
magukat. A határidők miatti ingerek következtében
testünk a kelleténél hamarabb elhasználódik. Az
sem segít, hogy állandóan olyan reklámokkal bom-
báznak minket, amelyek szerint életünk addig nem
lehet tökéletes, míg ezt vagy azt meg nem vesszük.
Kezdjük elhinni, hogy egy bizonyos autó lesz az,
ami elhozza a hiányzó szabadságot, egy bizonyos
fogkrémtől vagy sampontól lesz olyan kapcsola- Sokan a téves érzékszervi megítélés csapdájába
tunk, amilyenre mindig is vágytunk, vagy egy bizo- esnek. A képen lévő férfi például úgy gondolja, hogy
teljesen egyenesen áll, miközben egyértelműen
nyos márkájú sör fogja elhozni nekünk azt a boldog- látszik, hogy derékból hátrafelé hajlik. Így azonban
ságot, amelyben évek óta nem volt részünk. összehúzza a hátizmait, amitől valószínűleg fájni
Legbelül tudjuk, hogy nem élhetünk állandó fog a háta. Gyakran csak akkor ismerjük fel, hogy
mozgásunk nem is olyan, mint gondoljuk, ha
elégedetlenségben, ezért úgy érezzük, folyamatosan
véletlenül megpillantjuk magunkat egy tükörben
valami jobbra kell törekednünk. A probléma az, hogy
ez a beidegződés már olyan régóta bennünk van,
hogy nem is emlékszünk rá, mikor vált szokásunkká.
Testi, lelki, érzelmi szokásaink olyannyira életünk
részévé váltak, hogy már nem is tudjuk elképzelni,
hogy csinálhatnánk másképp, hogy könnyedebben
is lehetne élni. Vegyük észre, hogy az anyagi javak
– amiket folyton hajszolunk – nem fogják elhozni azt
a boldogságot, amelyet hozzájuk kötünk és tőlük
elvárunk. A boldogság belülről fakad, mindannyiunk
XY4037_Alexander-Technique_UK_SP_028-029 11/9/16 3:36 PM Black
Yellow
Magenta
Cyan

29

HOSSZÚ TÁVÚ EGÉSZSÉGÜGYI ELŐNYÖK
születési előjoga, olyan dolog, amely minden kis- Ezt a romlást konkrét jellemvonásokkal, személyi-
gyermekben természetesen jelen van. ségbeli hiányosságokkal, vérmérséklettel stb. hoz-
Alexander vakon hitt benne, hogy módszere ta összefüggésbe, és azt mondta, hogy a szemé-
visszaadja az embereknek a szabad választás le- lyiségüket nem megfelelően kontrollálókat egyfajta
hetőségét, és ismét természetesebben, harmoni- diszharmónia jellemzi. Ez pedig olyan irritált álla-
kusabban és a napjainkban olyannyira jellemző potokhoz és nyomáshoz vezet, amelyet az illető
feszültségektől és aggodalmaktól mentesen élhet- alvás és ébrenlét közben is megtapasztalhat. Erről a
nek. Constructive Conscious Control of the Individual következőket mondta: „Amíg ez az összhangtalan-
(Konstruktív és tudatos kontroll) c. könyvében ság jelen van, addig az állapot romlása napról napra,
azt állította, hogy a felnőttek többségénél ta- hétről hétre fokozódik, és táptalajt biztosít annak
pasztalható boldogsághiány oka az, hogy egyre az elégtelen testi-lelki állapotnak, amelyet boldog-
rosszabbul használják „pszicho-fizikális énjüket”. talanságnak hívunk.”
Mozgásunk érzelmi állapotunk tükre. Ha vala-
ki szerelmes lesz, mozgása láthatóan megváltozik.
Hasonlítsd össze a szerelmesek mozgását olyano-
kéval, akik éppen dolgozni tartanak, ráadásul nem
kedvelik a munkájukat – a különbség látványos.
Sajnos a derű érzése egyre megfoghatatlanabbá,
elérhetetlenebbé válik sokak számára, és helyét a
szorongás, a nyugtalanság és az élet valóban fontos
dolgai iránti érdeklődés hiánya veszi át.
Ahogy egyre távolabb kerülünk természetesen
boldog állapotunktól, a félelem kezdi átvenni az irá-
nyítást felettünk: Félünk tőle, hogy elbukunk, hogy
kinevetnek, kirabolnak, visszautasítanak, elszegé-
nyedünk stb. A félelem megjelenésére izmaink is
reagálnak. Igen erőteljes reflexeink vannak, amelyek
egyből működésbe lépnek, amikor megriadunk.
Ezt a választ félelemreflexnek (sokszor „küzdj vagy
menekülj” válasznak) nevezik. Ilyenkor nyakunkat a

A „félelemreflex” (lásd fentebb) izomfeszültséget
okoz, amely olyannyira szokásunkká válhat, hogy
akkor is jelen lesz, amikor egyébként nyugalmi
állapotban vagyunk. Figyeld meg, hogy a képen
látható férfi mennyire felhúzza a vállát, és a fejét
hogyan szorítja a gerincéhez. Néhány év múlva
úgy fogja érezni, hogy ez a normális ülésmód,
ez azonban számos problémához vezethet,
úgymint ízületi gyulladáshoz, általános öregkori
zsibbadáshoz, nehézlégzéshez, nyak- és hátfájáshoz
XY4037_Alexander-Technique_UK_SP_030-031 11/9/16 3:36 PM Black
Yellow
Magenta
Cyan

30
MIBEN SEGÍT AZ ALEXANDER-TECHNIKA?

vállaink közé húzzuk, nyakunk izmai megfeszülnek, izmaimat, pedig csak az autóban ültem és gyakor-
mellkasunk beesik, térdünk behajlik. Ezt a reflexet a latilag semmit sem csináltam. Rájöttem, hogy
vészhelyzetek vagy a félelem hívja elő, és arra ültette valójában az elmém volt érzelmi reakcióm okozója,
belénk a természet, hogy veszélyhelyzetben gyorsan amely végső soron a testi feszültséghez vezetett.
tudjunk reagálni. A hétköznapi életben viszont
gyakran akkor lép működésbe, amikor késésben MI AZ AZ END-GAINING?
vagyunk, stresszelünk a munka miatt, vagy ha a Alexander határozottan úgy vélte, hogy az egész-
jövőtől félünk. Ha ez gyakran megtörténik, akkor ségügyi problémák túlnyomó része azért alakul ki,
a nyakban és a vállban lévő feszültség állandósul, mert az emberi fajt a célorientáltság hajtja. „End-
és állandó stresszben, befeszülve tartjuk testünket gainereknek” nevezte azokat az embereket, akik ki-
anélkül, hogy annak tudatában lennénk (lásd a zárólag a maguk elé kitűzött céljaikat tartják szem
túloldali képet). előtt, az eszközökről azonban, amelyekkel el akar-
Az első Alexander-foglalkozásomon az oktató ják érni azokat, megfeledkeznek. Azok a mód-
azt mondta, hogy feszültség van a nyakamban. szerek, amelyekkel életminőségünkön igyekszünk
Ennek én egészen addig nem voltam a tudatában, javítani, nem pusztán a testünket koptatják, még-
míg egyszer késésben nem voltam egy találkozóról. hozzá gyorsított ütemben, de az egész bolygót is
Az útvonal vidéki utakon vezetett végig, ahol egy tönkreteszik. Alexander meg volt győződve arról,
tehéncsorda miatt még nagyobb időhátrányba hogy ha nem állunk meg és nem gondolkozunk
kerültem. Néhány másodpercre éreztem, hogy el az emberi faj romboló tevékenységén, akkor
államat egyre előrébb tartom, nyakizmaim össze- az egész Földet tönkre fogjuk tenni, ahogyan azt az
húzódnak és a félelemreakcióim egyre csak erő- izomfeszültségek által testünkkel is tesszük. Attól
södnek. Ekkor fedeztem fel, mennyire befeszítem az tartok, félelme nem volt alaptalan.

Játék közben a kisfiú egész figyelmét arra
összpontosítja, amit éppen csinál. Teljes mértékben
jelen van a pillanatban. Nem azon gondolkodik,
hogy mi mást tehetne, lelkiismeret-furdalás sem
gyötri amiatt, hogy éppen jól érzi magát. Egyszerűen
csak önmaga, aki az örömben testet öltő tiszta
elégedettséget tapasztalja meg
XY4037_Alexander-Technique_UK_SP_030-031 11/9/16 3:36 PM Black
Yellow
Magenta
Cyan

31
Sokan akkor is rosszul használják testüket, amikor

HOSSZÚ TÁVÚ EGÉSZSÉGÜGYI ELŐNYÖK
éppen semmilyen tevékenységet sem folytatnak
– hozzászoknak az ülés közbeni feszült tartáshoz,
miközben azt hiszik, hogy éppen pihentető pózt
vettek fel. A képen látható férfinak szüksége van
a szék háttámlája nyújtotta támasztékra, mivel
tartásával nem biztosítja azt magának.
Ez gyakran a túl sok iskolai vagy munka közbeni
asztal feletti görnyedés következtében alakul
ki, amely megváltoztatja természetes egyenes
tartásunkat, és ami miatt olyan rossz szokásokat
veszünk fel, amelyekkel nyomás alá helyezzük egész
izomzatunkat

Az Alexander-technika gyakorlása tudatosítja
bennünk cselekedeteinket, ami által olyan dönté-
seket fogunk hozni, amelyek sem számunkra, sem
pedig környezetünk számára nem károsak. Gondol-
junk csak bele néhány csakis a cél elérését célzó
tevékenységbe: az ember alkotta vegyszerek a fele-
lősek az ózonlyuk kialakulásáért, amely végül a ká-
ros ultraviola sugárzás megnövekedését hozta ma-
gával; a szén-monoxidot kibocsátó és ezáltal a
levegőt szennyező járművek száma évről évre
emelkedik; az esőerdők kiirtása hatalmas ütemben
zajlik, és ha továbbra is a jelenlegi tempóban foly- Egyszer láttam egy a hetvenes években készült
tatódik, akkor az esőerdők akár már az elkövet- környezetvédelmi műsort a tévében Owing to Lack
kezendő száz évben eltűnhetnek, a bennük élő of Interest Tomorrow Has Been Cancelled (Az odafi-
növény- és állatvilággal együtt; a tonhalhalászat gyelés hiánya miatt a jövő elmarad) címmel. A mű-
miatt becslések szerint tízmillió delfint öltek már sorban rávilágítottak a környezetszennyezés ve-
meg, és reggelig folytathatnánk a sort. szélyeire és azonnali cselekvésre szólították fel a
Ez csak néhány példa volt a sok közül arra, hogy vezető tudósokat a túlélés érdekében. Mégis, lassan
az ember milyen visszafordíthatatlan károkat okozó fél évszázaddal később még mindig nem tettünk
tevékenységeket folytat a bolygón. Rendkívül ag- semmit. A szennyezés napról napra egyre nagyobb,
gasztó, hogy jelenleg alig teszünk ezek ellen vala- a következményekkel azonban mit sem törődünk.
mit. Pillanatnyi céljaink és a haszon érdekében ki- Egyik figyelmeztetést kapjuk a másik után. Kér-
szipolyozzuk bolygónkat, a következő generációkra dés, hogy hány figyelmeztetésre van még szüksé-
nem is gondolunk. Céljaink elérése közben tehát günk ahhoz, hogy végre konstruktív intézkedésekre
mit sem törődünk a következményekkel – de pont szánjuk rá magunkat, amelyekkel olyan változásokat
így bánunk testünkkel is. Belelkesülve csak céljaink idézhetünk elő, amelyekre olyan nagy szükségünk
elérésével foglalkozunk, miközben rá se hederítünk lenne. Ha nem állunk meg és nem készítünk szám-
arra, hogy közben folyamatosan nyomás és feszült- vetést életmódunkról, az egyén és maga az em-
ség alá helyezzük magunkat. beri faj is hamarosan a vesztébe rohan. Ugyanezt
XY4037_Alexander-Technique_UK_SP_032-033 10/20/16 2:42 PM Yellow
Magenta
Cyan

32
MIBEN SEGÍT AZ ALEXANDER-TECHNIKA?

az üzenetet már többen többféleképpen megfo- A FEJLŐDŐ GYERMEK
galmazták, többek között az indián őslakosok is: Az, hogy hogyan bántak velünk és milyen példát
mutattak nekünk a szüleink gyermekkorunkban,
„Amikor az utolsó fát is kivágjuk, elképesztő hatást gyakorol további életünkre. Ren-
És az utolsó folyót is megmérgezzük, geteg viselkedésmintát ugyanis kisgyermek- vagy
Amikor az utolsó halat is kifogjuk, akár csecsemőkorunkban szívtunk magunkba.
Akkor fogunk rájönni arra, hogy A gyerekek utánzással tanulnak meg mindent. Elein-
A pénzt nem tudjuk megenni.” te semmit sem kérdőjeleznek meg, csak utánoznak.
(Ismeretlen szerző) Ennyi az egész. A felnőttek szokásait nem tudatosan
bár, de lemásolják. Van, hogy a gyermekkorban
Az Alexander-technika nemcsak a tartás és a moz- tanultak csak 20-30 év múlva törnek felszínre.
gás javításáról szól, hanem minden olyan témához Nemrég egy gyermeknevelésről szóló műsort
kapcsolódik, amellyel életünk során szembe kell hallgattam a rádióban, amelyben egy iskolaigazgató
néznünk. Az észszerűség, a választás lehetősége, a is felszólalt. Elmondta, mennyire aggódik azok
józan ész olyan csodálatos képességek, amelyekkel miatt a változások miatt, amelyeket az iskoláskorú
mindenki rendelkezik, csak épp sokan nem használ- gyermekeknél tapasztal. Az 5-6 éves gyerekek
ják e tulajdonságaikat, hanem másokat utánoznak csillogó szemmel, mosolygósan, remek tartással
ahelyett, hogy önállóan gondolkodnának. Nemrég és könnyed mozgással érkeznek meg az iskolába.
láttam egy mókás rajzfilmet, amiben a lemmingek Szinte kivétel nélkül beszédesek, lelkesek, vágynak
hosszú sorban várták, hogy átugorhassanak egyik arra, hogy új dolgokat tanulhassanak meg és buzgó
szikláról a másikra, mondván, „kétezer lemming bátorsággal tekintenek a jövőbe. De mire kikerülnek
nem tévedhet”. Sokan azért követnek másokat, az iskolából, már szinte alig néznek az ember
mert gyerekként féltek másképp viselkedni, mint szemébe, tartásuk hanyag lesz, válluk előrebillen,
a többiek, attól tartva, hogy bolondot csinálnak ellustulnak, nem törődnek egymással és általában
magukból. Nagy bátorság kell ahhoz, hogy az ember véve boldogtalannak tűnnek. „Mit művelünk az
átgondolja a dolgokat és kiálljon azért, amiről úgy oktatás égisze alatt a gyerekekkel, hogy ennyire
érzi, hogy helyes, és vállalja a külső nyomással és az megváltoznak?” – kérdezte.
ellenvéleményekkel való szembenézést. Úgy vélem, a válasz egyszerű: Természetéből
Az Alexander-technika követésével tudatosab- fakadóan az iskola korlátozza a gyerekek szabad vá-
ban irányíthatjuk életünket, ugyanis a módszer alap- lasztási lehetőségeit fizikálisan, mentálisan és érzel-
elvei segítenek abban, hogy megálljunk, végig- mileg. Órákon át egy helyben kell ülniük, a vizsgák
gondoljuk és eldöntsük, hogyan szeretnénk – min- és dolgozatok idején komoly stressznek vannak
den tekintetben – tudatosabban élni, legyen szó kitéve, emellett kívülállónak vagy butának érzik
akár a saját egészségünkről, akár a bolygóról és a magukat, ha nem állnak be a sorba és nem követik
környezettudatosságról. Még soha nem volt akkora a szabályokat.
szükségünk az Alexander-technikában rejlő fizikai, Négy-öt évesen a legtöbb gyerek tartása még na-
mentális és érzelmi előnyökre, mint napjainkban. gyon szép: könnyedén, szinte lebegve, fürgén mo-
A stressz kiindulópontjának felfedezéséhez elég, ha zognak. Mozgásuk hangulatuktól függően változik:
megnézzük, milyen utat járnak be az úgynevezett néha ugrándoznak, aztán lassan sétálnak, majd a
„iskolázott” gyermekek. következő pillanatban olyan gyorsan szaladnak,
XY4037_Alexander-Technique_UK_033 11/9/16 3:51 PM Black
Yellow
Magenta
Cyan

33

HOSSZÚ TÁVÚ EGÉSZSÉGÜGYI ELŐNYÖK
ahogy csak tudnak. Nem kellene testüket arra kény-
szeríteniük, hogy az bizonyos ideig bizonyos helyen
legyen. Az ebben a korban lévő gyerekek szabadon
fejezik ki magukat, öröm a közelükben lenni. Szabad
szellem jellemzi őket.
A természetes érettség felé vezető úton azon-
A gyerekek tele vannak természetes ban a spontaneitás valahogy elvész, és mire a
spontaneitással, tartásuk alapból gyerekek végleg elhagyják az iskolapadot, addigra
tökéletes. Figyeljük meg, milyen
olyan mozgásformákat vesznek fel, amelyek lelki-
egyenesen, milyen szépen áll ez
a hatéves kislány. Ez a legtöbb állapotukat tükrözik vissza. Például elég ránézni egy
hatévesre jellemző, mivel ekkorra kamaszra ahhoz, hogy megmondjuk, az illető félénk
még nem rögződnek bennük azok
és bizonytalan. A magabiztosság hiánya ugyanis
a rossz szokások, amelyek idővel
megváltoztatják tartásukat gyakran visszaköszön a görnyedt testtartásban,
amikor fejüket lefelé hajtják, ezzel is igyekezve
elkerülni a szemkontaktust. Ezek a mozdulatok
beleivódnak az emberbe és tudattalanul bár, de
szokásunkká válnak, és gyakran aránytalanul nagy
feszültséget gerjesztenek bizonyos izmokban, az
ízületekben és belső szerveinkben akár olyan szin-
ten, hogy a test már nem képes megfelelően működ-
ni. Felnőttként gyakran már állásukról és járásukról
megismerjük barátainkat, mivel az annyira jellemző
rájuk.
Az emberek többnyire úgy vélik, hogy a rossz
testtartás a kor előrehaladtának természetes vele-
járója. Pedig az elmaradottabb területeken élők
tartása és mozgásuk ruganyossága felnőttkorukban
is megmarad, és öregkorukban is változatlanul jó
marad. Egy átlagos hatvanéves indiai vagy afrikai
férfinak vagy nőnek például nem esik nehezére a
guggolás, ami bizony nem mondható el a nyugati
Könnyen észrevehető, mennyire más társadalmak hatvanéveseinek többségéről.
a tinédzserek tartása, mint
a kisgyermekeké. A nehéz iskolatáska
hanyagul lóg a lány jobb vállán, ami FIZIKÁLIS NYOMÁS
miatt a teste kibillen egyensúlyából. Nagy-Britanniában a gyermekeknek ötéves koruk-
A teste hátrafelé és jobbra dől, ban be kell ülni az iskolapadba. Az iskolai székeket
az egész testsúlya a jobb lábára
kényelmetlennek tartják, mivel nem tudnak rajta
nehezedik. Ez az egyensúlyhiány
fokozott nyomást helyez a gerincére úgy ülni, ahogyan az számukra természetes lenne.
és a medenceízületére. Könnyen A székek ülésének többsége ugyanis hátrafelé haj-
észrevehetjük a szeméből áradó lik. Ennek következtében azonban testük számos
érdektelenséget is
A szöveg a 36. oldalon folytatódik.
XY4037_Alexander-Technique_UK_SP_034-035 11/9/16 4:17 PM Black
Yellow
Magenta
Cyan

34
MIBEN SEGÍT AZ ALEXANDER-TECHNIKA?

Automatikus reflexek irányítják
mozgásunkat. A gyerek meglát
valamit tőle jobbra, ezért fejét
abba az irányba fordítja. Teste
töredékmásodperceken belül
szintén odafordul

Bármilyen tevékenységet is végezzen,
a kisfiú tartása csodálatosan egyenes
marad. Gerince természetesen egyenes,
ami sajnos az idő előrehaladtával egyre
kevésbé lesz jellemző. Láthatjuk, hogy
habár lefelé néz, hátát egyáltalán nem
görbíti meg
Gyerekként természetes módon egyenesen
állunk. Figyeljük meg a fiúcska fejét,
gerincét, csípőjét és lábait – teljes az
összhang és az egyensúly. Semmit sem
„csinál” azért, hogy tartása ilyen legyen,
számára ez a természetes testtartás.
Semmilyen erőfeszítésre sincs szüksége
ahhoz, hogy egyenesen álljon Öröm nézni, ahogyan
a gyerekek mozognak:
könnyedén, szinte lebegve.
Mozgásuk koordinált,
egyensúlyuk a helyén van.
Figyeljük meg, hogyan
oszlik meg a kisfiú testsúlya,
miközben lehajol: A súly egyik
fele a lábai előtt, míg másik
fele lábfeje mögött van.
Feje, nyaka és háta szabadon
mozog és teste szabad
mozgását támogatja
XY4037_Alexander-Technique_UK_SP_034-035 11/9/16 4:17 PM Black
Yellow
Magenta
Cyan

35
Még teljes guggolás közben is tökéletes egyensúlyban

HOSSZÚ TÁVÚ EGÉSZSÉGÜGYI ELŐNYÖK
van, méghozzá bármiféle megerőltetés nélkül. Mivel
izmai sehol sem feszülnek meg, ezért a pózt olyan
sokáig tudja tartani, ameddig csak szeretné. A kevésbé
iparosodott országokban a férfiak és a nők egész
életükben képesek arra, hogy így guggoljanak

A kisfiú bal karjával nyúl
valamiért. Feje és jobb
karja automatikusan a
másik irányba mozdul, így
megtartja egyensúlyát.
Teljesen jelen van az adott
pillanatban, csak arra
koncentrál, amit éppen
tesz. A felnőttekre ez ritkán
jellemző, figyelmük rendre
elkalandozik

Amikor a gyerekek
megmozdulnak, akkor
a mozdulatot nemcsak
fejük, hanem egész testük
követi, azaz egész testük egy
irányba mozdul. Ez is mutatja
Széken ülve a kisgyerekek szinte sosem dőlnek neki
az élet iránti lelkesedésüket
a háttámlának. A tartásukat irányító reflexeknek
és lendületüket
köszönhetően ugyanis a háttámla nélkül is sokáig
tudnak – egyensúlyukat megtartva – úgy ülni, hogy
az ne legyen fárasztó számukra
XY4037_Alexander-Technique_UK_SP_036-037 11/9/16 4:27 PM Black
Yellow
Magenta
Cyan

36
MIBEN SEGÍT AZ ALEXANDER-TECHNIKA?

izmát be kell feszíteniük ahhoz, hogy tartásuk megkérdeznék, miért billenti előre a széket a gyerek,
egyenes maradjon, miközben fiatalabb korukban a felnőttek általában gondolkodás nélkül rájuk
ez természetes volt számukra. Ösztönösen nem szólnak, és azt mondják nekik, amit fiatalkorukban
szeretik ezt az érzést, és néhány perc elmúltával nekik is mondtak: „Ne hintázz a székkel! Még eltö-
megpróbálnak felállni és elkóborolni. A hátrafelé röd!” A hintázás valóban veszélyes, mivel a mögötte
lejtő székek miatti „hátraesekérzés” kompenzá- elsétáló könnyen felbukhat a szék hátsó lábában,
lásaként sok gyerek előrebillenti a szék hátsó lá- vagy a túlzott megbillentés következtében a gyerek
bát, hogy úgy érezze, előrefelé lejtő széken ül. előreeshet és megsérülhet. A felnőttek azonban
Ebben a pozícióban tudják megtartani magukat nem ezzel indokolják, miért nem szabad hintázni a
erőfeszítés nélkül. A gyerekek tele vannak belülről székkel, hanem azzal, hogy a szék eltörhet. A gyerek
fakadó leleményességgel és intelligenciával, ezért tartására rá se hederítenek, valószínűleg azért, mert
igyekeznek ösztönösen megtartani természetes nincsenek tisztában azzal, hogy a gyerekek miért
tartásukat, ameddig csak lehet. Ahelyett, hogy érzik kényelmetlennek a hátrafelé lejtő székeket.

Szinte az összes – még növésben és fejlődésben
lévő – gyerek görnyedten ül a padban. Teszik ezt
nap mint nap órák hosszat, hosszú éveken át.
Figyeljük meg, hogy a hátrafelé lejtő szék miatt
a kislány nem tudja használni csípőízületét, csak
a gerincét tudja meggörbíteni, azt viszont
nagyon

A hanyag tartás szokássá válik, így a gyermek már
akkor is görnyedten fog ülni a széken, amikor
nem asztalnál dolgozik. A rossz tartás össze-
nyomja a belső szerveket, károsan hat a légzésre,
az összehúzott izmok miatt teste is összehúzódik,
így azonban kevesebb hely marad a mellkasban a
tüdőnek a tágulásra, pedig a mellkasnak állandó
mozgásban kellene lennie
XY4037_Alexander-Technique_UK_SP_036-037 11/9/16 4:27 PM Black
Yellow
Magenta
Cyan

37

HOSSZÚ TÁVÚ EGÉSZSÉGÜGYI ELŐNYÖK
A gyerekek azonban nem adják fel és tovább kere- meggörbíteni és felesleges terhet róni és elkoptatni
sik a kényelmes ülőpozíciót, ilyenkor gyakran egyik csigolyáikat és porckorongjaikat.
lábukat a másik alá bedugva ülnek. Ezzel megeme- Ezen pedig nem egyszerű felülkerekedni. A szülő
lik a csípőjüket, így ismét egyenesen tudnak ülni. annyit tehet, hogy időben felismeri a problémát
Ám ez a póz a legtöbb esetben nem ajánlott, ugyan- és igyekszik úgy alakítani a dolgokat, hogy a rossz
is akadályozhatja a láb vérellátását. A gyerekek tartás ne váljon a gyerek szokásává. Bár kétségtelen,
kénytelenek hátrafelé lejtő székeken ülni iskolás- hogy a gyerekek hajlamosak fittyet hányni a szü-
éveik alatt, így nem csoda, hogy tartásuk előbb- lők tanácsaira, főleg akkor, ha azok miatt ők lenné-
utóbb elkezd hanyatlani, hiszen hátizmaik egyre nek a kakukktojások a suliban. Segíthet, ha a gye-
inkább kimerülnek. Ráadásul délután még a lecke rek otthon ék alakú párnán ül, mivel az a helyes
felett is görnyedniük kell. A szék formája miatt a csípő tartásra ösztönzi a testet, így a gyerek legalább
hátrafelé hajlik, ezért nem tudják csípőízületeiket a nap hátralévő részében úgy ülhet, ahogyan az
kellőképpen használni, így kénytelenek gerincüket természetes számára.

Az Alexander-órákon felhívhatjuk a gyerek figyel-
mét az írás és más ülőtevékenységek közbeni
tartására. A hát most sokkal egyenesebb, a fej tar-
tása könnyed, egyenesen követi a gerinc ívét, így
a gyerek könnyebben tud lélegezni és jobban tud
figyelni. Még a kézírása is javulhat, mivel ilyenkor
az ujjak is el vannak lazulva. Gyakran a befeszült
izmok miatt egyenetlen, szaggatott az írása

Az a gyerek, akit megtanítanak az egyensúlyát
megtartva ülni az asztalnál, jó eséllyel máskor is
helyes tartásban fog ülni. Ez kihat az önbecsülé-
sére és az általános jóllétére, továbbá kevesebb
olyan rossz szokást vesz fel, amely későbbi életére
rossz hatással lehet