You are on page 1of 4

„yuri daugdeT, aspinZis adgilis deda CurCulobs...

” ლადო ასათიანი

ასპინძის
2018 წელი, სექტემბერი ასპინძის სიახლენი 1

სიახლენი
aspinZis municipaliteti * seqtemberi . 2018 * (7)44

გილოცავთ, ძვირფასო ასპინძელებო, „პოეზიის დღეს – შოთაობას”!


ასპინძელო, მასპინძელო!
ასპინძელო, მასპინძელო, გენიოსთა ცოდნის წყარო, ასპინძელო, მასპინძელო,
ცა ზურმუხტო, ნატვრის თვალო, გმირთა-გმირო ცა მაღალო, მესხთა წყარო, დედა მტკვარო,
შოთას კალმით დახატულო, მესხეთის მზევ სხივ ნაყარო, შოთას კალმით დახატულო,
თამარ მეფის ნატახტარო. უფლის მიწაო ზღაპარო. თამარ მეფის ნატახტარო.

– ო, იდიდე, იმზეგრძელე, ო, იდიდე, იმზეგრძელე ო, იდიდე, იმზეგრძელე,


საქართველოს სათაყვანო, საქართველოს სათაყვანო, საქართველოს სათაყვანო,
გმირთა-გმირების სავანევ, გმირთა-გმირების სავანე გმირთა-გმირების სავანევ
თმოგველების ნატერფალო. თმოგველების ნატერფალო. თმოგველების ნატერფალო!

შალვა კეღოშვილი

ვიდრე ახალი სასწავლო წელი დაიწყებოდეს


ახალი სასწავლო წლის დაწ- დღეის მდგომარეობით საჯარო სკოლებში. დამთავ- ში ჩატარებული გამოცდების განვითარებასა და კარიერულ
ყებას თან ახლავს ბევრი სიახ- სკოლები სრულად არის აღ- რების პროცესშია ინფრას- დროს. წელს სკოლებში კიდევ წინსვლას ემსახურება.
ლე და მასთან დაკავშირებული ჭურვილი მე-7-მე-12 კლასების ტრუქტურული სამუშაოები უფრო მეტი უფროსი მასწავ- საქართველოს განათლე-
გამოწვევები. წელს სკოლებში სახელმძღვანელოებით, საკ- აწყვიტის, ოთის, ორგორის, ლებელი გვეყოლება. ბის, მეცნიერების, კულტური-
ამოქმედდება დაწყებითი სა- ლასო ჟურნალებით, თვალსა- ტოლოშის, ნიჯგორის, საროს, ამჟამად აქტიურ რეჟიმ- სა და სპორტის სამინისტროს
ფეხურის ახალი ეროვნული ჩინოებითა და მასწავლებელ- რუსთავის, ზველის საჯარო ში საქმიანობენ საჯარო სკო- მიერ განხორციელებულმა „სა-
სასწავლო გეგმა. უახლოეს თა პროფესიული განვითარე- სკოლებში. ლების შეფასების ჯგუფები. ზაფხულო სკოლების” პროგრა-
დღეებში ველოდებით ახალ სა- ბისათვის საჭირო მასალებით, მალე დასრულდება საწვავი სკოლების დირექტორების, მამ – „დავისვენოთ და ვისწავ-
ხელმძღვანელოებს 1-ლი-მე-6 ინვენტარით. შეშით სკოლების მომარაგებაც. ფასილიტატორებისა და მას- ლოთ ერთად” – მოსწავლეებს
კლასებისათვის. ყველა პირველკლასელისა სასკოლო აქტივობების წავლებლებისათვის ზაფხული მისცა აქტიური დასვენებისა
2018-2019 სასწავლო წელი და მათი დამრიგებლებისათვის პროგრამის ფარგლებში გრან- დატვირთული იყო ტრენინგე- და გაჯანსაღების საშუალება.
ყველა სკოლაში 17 სექტემ- მივიღეთ ახალი კომპიუტერე- ტი მოიპოვეს და უკვე დაფი- ბითა და სხვა აქტივობებით, როგორც შარშან, ასევე წელ-
ბერს იწყება. რესურსცენტ- ბი. განსაკუთრებით აღსანიშ- ნანსდა დაბა ასპინძის, იდუმა- მათ შორის: ლიდერობის აკა- საც, ანაკლიის, სილიბაურის,
რის სამოქმედო ტერიტორიაზე ნავია გასულ წლებში დაწყე- ლის, ნაქალაქევის, ოთის საჯა- დემიის, 7-12 კლასების, ზუს- ქუთაისის და სხვა საზაფხუ-
ფუნქციონირებს 18, მათგან ბული პირველკლასელთა რიც- რო სკოლების მიერ წარდგენი- ტი და საბუნებისმეტყველო ლო ბანაკებში ჩვენი სკოლების
12 საჯარო სკოლა – საშუალო ხოვნობის ზრდის სასიხარულო ლი პროექტები. მეცნიერებების, ინგლისურის ასობით ბავშვმა დაისვენა.
საფეხურის, 6-საბაზო საფე- ტენდენციის გაგრძელება. მასწავლებელთა ერთმა და გეოგრაფიის მასწავლებ-
ხურის. ერთი სოფელ დამალის დასრულდა ცენტრალური ნაწილმა წარმატებით დაადას- ლებისთვის დაგეგმილი და ტრისტან მურადაშვილი,
საჯარო სკოლა – არაქართუ- გათბობის სისტემის მონტა- ტურა საგნობრივი და პროფე- სხვა ტრენინგები, რომელიც ასპინძის საგანმანათლებლო
ლენოვანია/სომხური/. ჟი ნაქალაქევისა და ოშორის სიული კომპეტენცია ივლის- მასწავლებელთა პროფესიულ რესურსცენტრის უფროსი

პატივი
მიაგეს
8 აგვისტოს, დაბა ასპინძის კულტუ- გარდაცვლილთა სულების მოსახ-
რისა და დასვენების პარკში ასპინძის სენიებლად პანაშვიდი გადაიხადა ას-
მუნიციპალიტეტის მერმა როსტომ მაგ- პინძის წმინდა გიორგის სახელობის
რაქველიძემ, საკრებულოს თავმჯდომა- ტაძრის მღვდელმსახურმა მამა ზაქა-
რემ მამუკა მელიქიძემ და ადგილობრივი რიამ.
თვითმმართველობის წარმომადგენლებ- პანაშვიდის დასრულების შემდეგ
მა დაბის მოსახლეობასთან ერთად სა- ვაჟთა ფოლკლორულმა ანსამბლმა
ქართველოს ტერიტორიული მთლიანო- ,,წუნდამ” დაღუპული გმირების ხსოვნის
ბისათვის დაღუპულთა მემორიალი ყვა- პატივსაცემად საგალობელი შეასრუ-
ვილებით შეამკეს და ომში დაღუპული ლა. მონაწილეებმა სანთლებით სიმბო-
გმირების ხსოვნას წუთიერი დუმილით ლურად საქართველოს რუკა გამოსახეს
პატივი მიაგეს. და ჰაერში ფრანები გაუშვეს.
2 ასპინძის სიახლენი 2018 წელი, სექტემბერი

მომზადებულები დავხვდით ახალ სეზონს


სულ მალე დაიწყება ახალი სააღმზ- კადრი – 4 აღმზრდელი და 2 აღმზრდე- შეძენილი იქნა 7937 ლარის ავეჯი – 40 გიენური ნორმების დამტკიცების შესახებ;”
რდელო წელი სკოლამდელი აღზრდის ლის თანაშემწე, დაემატა ასევე 2 სპეც. ერთეული სამ ადგილიანი საბავშვო სა- – ტექნიკური რეგლამენტი: – „ადრეული და
დაწესებულებებში რისთვისაც ადრიანად აღმზრდელი (ინკლუზიის სპეციალის- წოლი. უახლოეს დღეებში შესაბამისად სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების
დავიწყეთ სამზადისი და უნდა ითქვას, ტი). მთლიანობაში კი აღსაზრდელთა 12 ველოდებით საჭირო რაოდენობის ლოგი- დაწესებულებებში კვების ორგანიზებისა
რომ სათანადოდაც მოვემზადეთ. გაზე- ჯგუფია, მათ შორის – ასპინძის N1 და ნისა და თეთრეულის მომარაგებას (სულ და რაციონის კვებითი ღირებულების ნორ-
თის მკითხველებს მინდა შევახსენო, რომ N2 ბაღში 5-5 ჯგუფი, ხოლო სოფ. ტო- 180 ერთეული -- 8071,20 ლარის ღირებუ- მების” დამტკიცების შესახებ.
ამჟამად ა(ა)იპ ასპინძის სკოლამდელი ლოშსა და რუსთავში – თითო ჯგუფი. ლებით). აღნიშნული სტანდარტების დაცვას
აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანე- თუმცა უახლოეს მომავალში იგეგმება მნიშვნელოვნად ვზრუნავთ რა ბავშვ- ა(ა)იპ ასპინძის სკოლამდელი აღზრდის
ბაშია 4 საბავშვო ბაღი – ასპინძის N1 და სოფ. ტოლოშის საბავშვო ბაღის კაპიტა- თა აღზრდის თანამედროვე მეთოდების დაწესებულებათა გაერთიანება მაქსიმა-
N2, სოფ.ტოლოშისა და რუსთავის საბავ- ლური რემონტი, რის შემდეგაც მოხდება დანერგვას, შესაბამისად იზრდება ამ და- ლურად უზრუნველყოფს.
შვო ბაღები. ბაღის გაფართოება და კონტინგენტის წესებულებებში აღმზრდელ-მასწავლე- უახლოეს მომავალში იგეგმება პრო-
2015-2016 წლებში ასპინძის ორივე გაზრდაც. ბელთა და სხვა მომსახურე პერსონალთა ფესიული განვითარების ტრენინგ-მოდუ-
საბავშვო ბაღს ჩაუტარდა კაპიტალური მუნიციპალიტეტის ფინანსური მხარ- კვალიფიკაციის ამაღლების დონე, სულ ლების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის
რემონტი და იქამდე დიდ პრობლემას დაჭერით ხორციელდება ახლომდება- კი ამ საპატიო მისიას ჩვენი 65 თანამშ- მიერ ორგანიზებული აღმზრდელ-პედა-
რომ წარმოადგენდა ზამთრის სეზონი- რე სოფლებიდან აღსაზრდელთა უფასო რომელი ასრულებს. გოგთა გადამზადება.
სათვის გათბობა, ამჟამად ორივე ბაღი ტრანსპორტირება (ოთა, ოშორა, იდუმა- როგორც ცნობილია, 2018 წლიდან ძა-
გაზიფიცირებულია. აქვე მისაღებთა ლა, დამალა, ივერია, გულსუნდა, ხერ- ლაში შევიდა ახალი სტანდარტები: ელისო ბექაური,
კონტიგენტის ზრდის გამო მიმდინარე თვისი, აწყვიტა, ნიჯგორი), რისთვისაც – ტექნიკური რეგლამენტი – ,,ადრეული სკოლამდელი აღზრდის
წლის გაზაფხულზევე დამატებით გაიხს- გამოყოფილია 33598,80ლარი. და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლე- დაწესებულებათა გაერთიანების
ნა თითო ახალი ჯგუფი და დასაქმდა 6 ასევე მათი მხარდაჭერით ახლახან ბის დაწესებულებების სანიტარიული და ჰი- უფროსი

ტყე ჩვენი სიმდიდრე და ჯანმრთელობის საწინდარია!


„ტყე შეუნახე შვილებსა! – ბრძა- გამოწვეულია მავნებელ ქერქიჭა- მაგისტრალური საავტომობილო
ნებდა ქართველი კაცი და მისმა მიას გავრცელებით და დღის წეს- გზის მიმდებარე ტერიტორიის ტყის
მთქმელმა ძალიან კარგად იცოდა, რიგში დადგა მათი გამოხშირვა – სა- ზოლებზეც, სადაც ასევე საჭიროებს
თუ რას ნიშნავდა იგი, ჩვენი ყველა- ნიტარული ჭრები, რათა მცირედით იგი სანიტარული ჭრების ჩატარებას.
ზე დიდი სიმდიდრე ხომ მშობლიური მაინც თავიდან ავიცილოთ მასიური ამასთან, სატყეო დეპარტამენტ-
მიწა-წყალი და ბუნება, უპირველე- დაავადებების გავრცელება. ეს სუ- მა ყველა ღონე უნდა იხმაროს იმი-
სად – ტყეა, რომელიც ჩვენი არსობის რათი გადაღებულია სოფელ ოთაში, სათვის, რომ გამოძებნოს საშუალება
პურია, ურომლისოდაც არც წყალი საიდანაც კარგად ჩანს თუ რაოდენ და დაიწყოს ხის მავნებლების საწი-
გვექნება, არც ჯანსაღი ჰაერი და დიდია დაავადებული ხეების რაოდე- ნააღმდეგო შეწამვლების ჩატარება,
არც ნორმალური ცხოვრების საშუ- ნობა. რათა გადავარჩინოთ იგი შემდგომი
ალება. სატყეო დეპარტამენტმა უნდა დაავადებებისაგან.
თუმცა ჩვენი უსაქციელო და- გაითვალისწინოს და მცირედით აქვე გამოვხატავთ რა მოსახლე-
მოკიდებულების გამო, თითქმის 30 მაინც შეზღუდოს ტყის მასივებში ობის აბსოლუტური უმრავლესობის
წელია ვერა და ვერ ვისწავლეთ მას- საღი ხეების ჭრაზე ნებართვების აზრს, ალბათ, დადგა დრო, მათ მიერ
ზე ზრუნვა და იგი ბევრისთვის მხო- გაცემა ვიდრე, არ უზრუნველყოფს სანერგეების აღდგენაზე, რაც მეტი
ლოდ გამდიდრების საშუალებად იყო გაჩანაგდა, ამას ისიც დაემატა, რომ ნოს, რომ ტყის სანიტარული ჭრები გამხმარი ხეების გამოხშირვას, რის- გამეჩხერებული ადგილების შევსე-
ქცეული, არად დაგიდევდათ მისადმი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, აუცილებელია, მაგრამ მეტი სიფრ- თვისაც, პირველ რიგში, ვიდრე შეშის ბას შეუწყობს ხელს.
ადამიანურ დამოკიდებულებას და ... მასიურად დაიწყო ფიჭვნარი ტყეების თხილე გვმართებს, რათა სანიტარუ- დამზადების სეზონი მასიურ ხასიათს ტყე ჩვენი სიმდიდრეა და მისი
ამ ხნის განმავლობაში, სამ- ხმობის პროცესები და თუ ეს ასე გაგ- ლი ჭრებს არ მივაყოლოთ ჯანსაღი მიიღებდეს, დანომროს და მოსახლე- მოვლა-პატრონობა თითოეული ადა-
წუხაროდ, არ განხორციელებულა რძელდა, ალბათ მოგვიწევს განგაშის ხეებიც. ობას შესთავაზოს სწორედ იმ ხეების მიანის წმიდათაწმინდა ვალია. რომ-
ტყის განაშენიანების (განახლების) ზარების შემოკვრა, რათა გადავარ- თუ კარგად დავუკვირდებით, ჭრა, რომლებიც მისადგომადაც ად- ლისადმი ზრუნვა თავიდან აგვაცი-
პროგრამები, თუ არ ჩავთვლით კან- ჩინოთ ტყე – ჩვენი დედაბუნება, ჩვე- მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტო- ვილია და მოსახლეობაც, ალბათ, კმა- ლებს მოსალოდნელ ღვარცოფებს,
ტი-კუნტად, თითო-ოროლა მარად- ნი სიცოცხლის ელექსირი. თუმცა, რიაზე, როგორც სხვა რეგიონებში, ყოფილი დაგვრჩება და ტყეც გასუფ- სტიქიურ უბედურებებს და, რაც
მწვანე ხის დარგვას. სამაგიეროდ, როგორც ვთქვით, მინდა შევნიშნო აქაც, დაიწყო აღნიშნული კულტუ- თავდება დაავადებული ხეებისაგან. მთავარია, იგი ეკოლოგიური მდგომა-
1990-იანი წლებიდან მოყოლებული ისიც, რომ ვისაც ეს ხელეწიფება, რების ხმობის პროცესი, რაც, სპეცი- აქვე შევნიშნავთ, რომ ანალოგი- რეობის გაუმჯობესების საწინდარი
100 ათასობით კუბური მეტრი ხე-ტყე აუცილებლად უნდა გაითვალისწი- ალისტების თქმით, იგი ძირითადად ური მდგომარეობაა ცენტრალური გახდება.

ასპინძის კიბეებს ახალი ასპინძის ცენტრი იერსახეს იცვლის


სიცოცხლე უბრუნდება – საქართველოს ტურიზმი გადარჩენსო, – ხში- ნებელს მივლინების ობიექტზე, მათთვის მაინც 500-მდე ტურისტსა და ექსკურსანტს შეეძლო და
რად გავიგონებთ ამ ფრაზას. დღევანდელი გადასა- აუცილებელია შესაბამისი ინფრასტრუქტურის ერთდროულად ათასამდე ადამიანს მომსახურე-
ხედიდან თუ თვალს გადავავლებთ თანამედროვე შექმნა. ამიტომაცაა, რომ ყველა რეგიონში და, მათ ბოდა. ამიტომაც არის, რომ დღესაც მიმზიდველი
მსოფლიოს, თვალყურს გავადევნებთ სატელევი- შორის ჩვენთანაც, ამ მიმართებით არ იშურებენ ხდება მათთვის იგი და თანდითანობით დაკარგუ-
ზიო გადაცემებს, ბევრი განვითარებული ქვეყნის ძალასა და ენერგიას ადგილობრივი თვითმმართ- ლი პოზიციების აღდგენა ხდება – წინა წლებთან
წინსვლის ერთ-ერთ მთავარ ეკონომიკურ წყაროს ველი ორგანოები, რათა ტურისტებსა თუ ექსკურ- შედარებით მაქსიმალურად იზრდება მათი რიცხ-
ტურიზმი წარმოადგენს. სანტებს შესაბამისი გარემო-პირობები შეუქმნან. ვი. ტურისტებისათვის, რომ კიდევ უფრო მიმ-
ჩვენ, საქართველოში, ყველა პირობა გვაქვს ზიდველი გავხადოთ დაბის ცენტრი, დღის
შექმნილი იმისათვის, რომ მიმზიდველი გავხადოთ წესრიგში დადგა მისი ცენტრალური ნაწილის
ჩვენი ქვეყანა, თითოეული რეგიონი და თუნდაც კეთილომოწყობა და ამიტომაც მუნიციპალი-
ჩვენი მუნიციპალიტეტი, თავისი ისტორიული ტეტის მერიამ გადაწყვიტა და ხორცი შეას-
ძეგლების სიუხვით, შესანიშნავი ბუნებით და, რაც ხა მისი ინფრასტუქტურის განვითარებას
მთავარია, იმ ტრადიციული გარემოს შექმნით, და თანამედროვე დონეზე მოწყობას – ე.წ.
რომელიც ესოდენ იზიდავს არა მარტო უცხოელს, ასპინძის ომის მემორიალური კომპლექსის
არამედ ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონიდან მოზღ- მიმდებარედ დაიწყო და სულ მალე სრულიად
ვავებულ დამთვალიერებელსაც. ეს კარგად ჩანს შეიცვლის იერსახეს იგი, რეკონსტრუქცია
ჩვენი მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებულ უტარდება ყოფილი პავილიონის მთელ
პუნქტში მათი რაოდენობის ზრდით. უცხოელს ინტერიერს, თანამედროვე მოთხოვნების
ყოველთვის იზიდავს საქართველო თავისი მაღალ- შესაბამისად, ასევე კაპიტალური რემონტი
მთიანი ალპური ზონებით, თოვლით დაფარული უტარდება როგორც იქვე არსებულ დაბის
მთებით, ზღვით, საკურორტო ადგილებით, საუკე- რწმუნებულის ადმინისტრაციულ, ასევე
თესო სამზარეულოთი და მდიდარი მატერიალურ- ამას ისიც ემატება, რომ ადგილებზე მომრავლდა ენერგო-პროჯორჯიას ადმინისტრაციული შენო-
კულტურული ძეგლებით, რომლებიც აგრერიგად როგორც საოჯახო, ასევე მაღალი დონის სასტუმ- ბის ფასადსაც და ა.შ.
მრავლადაა ყველა რეგიონში და სწორედ ეს უნდა როები. აღნიშნულ სამუშაოებს აწარმოებს სამშე-
იქცეს ჩვენი ბიუჯეტის შევსების ერთ-ერთ მთავარ ასპინძა ოდითგან დიდი ტურისტული პოტენ- ნებლო კომპანიამ სს ,,XXI საუკუნე'', რომელიც
წყაროდ. ციალის მატარებელი ადგილი იყო. არც თუ ისე მთლიანობაში შეასრულებს ხარჯთაღრიცხვით
ჩვენი გაზეთის მკითხველები ალბათ დამეთანხმებიან, თუმცა, როგორი კარგი პირობებიც არ უნდა დიდი ხნის წინ ვარძიაში ფუნქციონირებდა ტურის- გათვალისწინებულ 207 ათასი ლარის სამშენებლო
რომ მიმდინარე წელს ბევრი სასიკეთი ინფრასტრუქტურუ- შევუქმნათ თითოეულ ტურისტსა თუ დამსვე- ტული ბაზა, სადაც ყოველდღიურად ღამის თევა სამუშაოებს.
ლი პროექტი განხორციელდა რაიონის სინამდვილეში, რაც
თვალშისაცემია და საგრძნობლად იცვალა იერსახე რო-
გორც დაბამ, ასევე სოფლებმაც.
ამჯერად ერთ ფრიად საინტერესო პროექტის განხორ-
რეპლიკა რატომ ვაბინძურებთ კულტურისა და დასვენების პარკს?!
ციელებაზე მინდა მივიქციო მკითხველის ყურადღება. ასპინძელებისათვის დიდი ხანია კულტურისა რის გამომზეურება თუ?..
თითოეული ასპინძელისათვის რამდენიმე გამორჩეული და დასვენების პარკი საუკეთესო თავშეყრის ად- თუმცა არც ჩვენ ვართ, ალბათ იმ დონეზე,
ადგილია, რომლის გარეშეც ასპინძა ვერ წარმოუდგენია, გილად იქცა. ზაფხულში აქ აუარებელი ადამიანი სათქმელი მსგავს ადამიანებს პირში ვუთხრათ, სა-
ეს ე.წ. ცენტრის ქვედა – ყოფილი ბაზრის ტერიტორიასთან – კაცი თუ ქალი, მოხუცი თუ ახალგარდა, განსა- ზოგადოების წინაშე შევარცხვინოთ, გავაშავოთ!
შემაერთბელი კიბეებია, რომელიც დაბის ღირსშესანიშნავ კუთრებით ჩვენი პატარები ისვენებენ და მათ სა- ნებისმიერ ცივილურ ქვეყანაში უბრალო
ობიექტად ითვლება და მისით თითქმის ყველა ასპინძელი უკეთესო გართობის პირობებიც აქვთ შექმნილი. სიგარეტის ნამწვავიც რომ გადააგდო ქუჩაში,
სარგებლობს. იგი გასული საუკუნის 40-იან წლების ბოლოს თუმცა, იმასაც დავძენთ, რომ პარკში, ხშირად, ღვთის რისხვა არ ასდება მის ჩამდენს.
აშენდა და დღემდე ძველი იერსახე შეინარჩუნა, თუმცა, დაბის გარეუბნებიდან და ახლო სოფლებიდანაც აბა, დააკვირდი, ძვირფასო მკითხველო,
დროთა განმავლობაში, მისთვის რამდენჯერმე ჩატარებუ- მოდიან და ისვენებენ, საბედნიეროდ, უცხოელე- ამ სურათს, – იქ, სადაც ჩვენი თავისუფლები-
ლი კოსმეტიკური რემონტისა, მაინც დაკარგა თავისი პეწი ბიც თვალშისაცემნი არიან. სათვის, სამშობლოს დამოუკიდებლობისათ-
– ამორტიზირებულია მისი კედლები, დაზიანდა კიბის საფე- ჩვენ არაერთხელ გაგვიმახვილებია მკით- ვის შეწირულთა მემორიალური დაფაა, ვის
ხურები, მოიშალა განათების სისტემა და დრომ მისი განახ- ხველის ყურადღება იმაზე, რომ ნორმალური უნდა გაებედა და საკუთარი ოჯახის ნაგავი
ლება მოითხოვა. დასვენებისათვის საჭირო და აუცილებელია მიეყარა ამ წმინდა ადგილისათვის? რა უნდა
მისასალმებელია, რომ მუნიციპალიტეტის მერიამ (მერი ჯანსაღი გარემო პირობები, რაზეც თითოე- დავარქვათ ასეთ საქციელს?..
როსტომ მაგრაქველიძე), გასულ წელს მისი რეკონსტრუქ- ული ჩენთაგანი უნდა ფიქრობდეს, თუმცა რა მსგავსი ფაქტის ჩამდენთა ფეხქვეშ მიწა
ციის გადაწყვეტიება მიიღო და წელს, დაპირებისამებრ, შეიძლება დავარქვათ იმათ საქციელს, რომ- უნდა იწვოდეს. რა ეთქმით ასეთ ადამიანებს?
იდეას ხორცი შეასხა. ლებიც არად დაგიდებენ სხვათა ინტერესებს გავუფრთხილდეთ ჩვენს დაბას. მხოლოდ
ამჟამად ინტენსიურად მიმდინარეობს მისი სარეკონს- და ისევ თავიანთი, ასე ვიტყოდი, ბინძური სამაგალითო საქციელით თუ შევძლებთ უკე-
ტრუქციო სამუშაოები და კარგია, რომ რეკონსტრუქციის საქციელით, აღიზიანებენ გარშემო მყოფებს. თესი მომავლის აშენებას, კულტურული სა-
დროს მთლიანად იქნა გამოყენებული ძველი კიბეების სა- იბადება კითხვა, რა აიძულებთ ასეთ ადა- ზოგადოების ჩამოყალიბებას.
ფეხურები, რაც ობიექტს შეუნარჩუნებს მის ძველ იერსახის მიანებს მსგავსი საქციელისაკენ? – გაუნათ- გვერდი მოამზადა
მთავარ ელემენტს. ლებლობა, უზრდელობა, საკუთარი სიბინძუ-
ავთანდილ ბერიძე
2018 წელი, სექტემბერი ასპინძის სიახლენი 3

ძველში არქეოლოგიური გათხრები განახლდა


10 აგვისტოს, ასპინძის მუ- საზრისით, მნიშვნელოვანი ად- ზე ადრეული ფენები, რომე-
ნიციპალიტეტის მერმა როს- გილია. ლიც მიეკუთვნება ადრეული
ტომ მაგრაქველიძემ, პირველმა აქ არქეოლოგიური გათ- ბრინჯაოს ხანას, – ძვ. წელ-
მოადგილემ დავით პაპაშვილმა ხრები ჯერ კიდევ 1970-იან თაღრიცხვით, მესამე ათასწ-
ასპინძის მუნიციპალიტეტის წლებში დაიწო. შედეგად აღ- ლეულს. ასევე, აღმოჩენილია
სოფელ ძველში მოინახულეს მოჩენილი იქნა სხვადასხვა გვიანდელი ბრინჯაოს ხანის,
მიმდინარე არქეოლოგიური პერიოდის ნამოსახლარები და – დაახლოებით XV-X საუკუნე-
კვლევები. სამარხები, რომელიც დღეს ებისა და განვითარებული შუა
არქეოლოგიური გათხრები ახალციხის მუზეუმის საგამო- საუკუნეების  არქეოლოგიური
18 ივლისს დაიწყო და მიმდი- ფენო დარბაზშია წამოდგენი- ექსპონატები.
ნარეობს საქართველოს ეროვ- ლი. 2016 წელს კი ქართულ–ავ- სამომავლოდ აღნიშნულ ტე-
ნული მუზეუმის ორგანიზებით, სტრალიური ექსპედიცის ფარ- რიტორიაზე დაგეგმილია მასშ-
რომელიც დაფინანსებულია გლებში, მცირე მასშტაბიანი ტაბური კვლევები, რაც ძალიან
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამუშაოები განახლდა, რომე- მნიშვნელოვანია როგორც არ-
სამეცნიერო ფონდის მიერ.  ლიც წელს ფართომასშტაბიანი ქეოლოგიური თვალსაზრისით,
კვლევებში ჩართულნი სამუშაოებით გაგრძელდა. ძი- ასევე მხარის ისტორიული წარ-
არიან ავსტრალიელი და ფრან- რითადად, ამ ეტაპზე, აღმოჩე- სულის შესწავლისა და ტურის-
გი მკვლევარები. გათხრებში ნილია სხვადასხვა პერიოდის ტული თვალსაზრისითაც. 
მონაწილეობდნენ სამცხე - ჯა- თიხის ჭურჭელი, კერამიკისა აღმოჩენილი მასალა საქარ-
ვახეთის სახელმწიფო უნივერ- პედიციას ხელმძღვანელობს ვილი, რომლის აზრით სოფელი და ოფსიდიანის ფრაგმენტები, თველოს ეროვნულ მუზეუმს
სიტეტის სტუდენტებიც.  ექს- არქეოლოგი გიორგი ბედიანაშ- ძველი, არქეოლოგიური თვალ- ასევე ხელსაფქვავები. ყველა- გადაეცემა.

მოსავლის აღება უსაფრთხო მოძრაობა გარანტირებული აქვთ


მალე დამთავრდება ახლახან დაიწყო და აქტიურად მიმდინარეობს
მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან ზონაში მისასვ-
ლელი გზების მთის ნაშალისაგან გაწმენდა-შეკე-
თებისა და მისი სარეაბილიტაციო სამუშაოები,
რომელიც გამოწვეულია ხანგრძლივი წვიმების
შედეგად და ფაქტიურად შეუძლებელი გახდა
უსაფრთხო მოძრაობა.
ამჟამად სამუშაოები ხორციელდება ნიალის
ზონაში მისასვლელი გზის ნაწილზე, რომლითაც
ძირითადად სარგებლობენ ასპინძის მუნიციპალი-
ტეტის რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა.
აღნიშნულ სამუშაოებს ასრულებს ასპინძის
მუნიციპალიტეტის მერიის საკუთრებაში არსებუ-
ლი ექსკავატორი „JCB”, რომელიც მნიშვნელოვ-
ნად დაზოგავს საბიუჯეტო სახსრებს. 
რაც შეეხება ასპინძის მუნიციპალიტეტის სხვა
სოფლების მაღალმთიან, ე.წ. ფერმებსა და სათი-
ბებში მისასვლელ გზებს, იქ, ფაქტიურად, ადრი-
ანად დაიწყო და უკვე დამთავრდა შესაბამისი
სამუშაოები და მოსახლეობა გარანტირებულია
უსაფრთხო მოძრაობაზე.
ასპინძის მუნიციპალიტეტში მარცვლეული კულტურების
აღების პროცესი აქტიურად მიმდინარეობს.
მოსავლის შეუფერხებლად და უდანაკარგოდ აღებისათვის, ტარიელ ქამაშიძე გაიხსენეს
მუნიციპალიტეტის მერიის აქტიური ჩარევით, მოსავლის აღების
8 აგვისტოს ასპინძის მუნი- ხედრო პირის სიცოცხლე ემსხ- კი მძიმედ დაიჭრა. თავდაცვის
სამუშაოებში მთლიანად ჩართულია შპს ,,მექანიზატორის” სა-
ციპალიტეტის მერმა როსტომ ვერპლა – საქართველოში რუ- სამინისტროს მონაცემებით,
სოფლო-სამეურნეო ტექნიკა.
მუნიციპალიტეტის სოფელ რუსთავში, ოშორასა და იდუმალ- მაგრაქველიძემ, საკრებულოს სული ინტერვენციის შედეგად სულ დაღუპულად 170 სამხედ-
ში მთლიანადაა დასრულებული მოსავალის აღება, თავჯდომარემ მამუკა მელიქი- დაიღუპა 228 მშვიდობიანი მო- რო მიიჩნევა, აქედან ხუთი უგ-
ეტაპობრივად დაიწყო და მალე დამთავრდება მაღალმთიან ძემ და ადგილობრივი თვითმ- ქალაქე, 14 პოლიციელი, 1 747 ზო-უკვლოდ დაკარგულია.
სოფლებში მარცვლეულის კულტურების – ძირითადად ხორბლი- მართველობის წარმომადგენ-
სა და ქერისა აღება.
ლებმა, სოფელ მირაშხანში,
2008 წლის 8 აგვისტოს საქარ-
ოთასთან დამაკავშირებელი თველოს თავისუფლებისათვის
გზის სარეაბილიტაციო რუსეთ-საქართველოს ომში
დაღუპული გმირი ტარიელ ქა-
სამუშაოები დამთავრდა მაშიძე გაიხსენეს და მისი სახე-
ლობის მემორიალი ყვავილებით
როგორც ვიუწყებოდით, გასულ წელს დაიწყო ოთის მიმართუ-
ლებით საგზაო ინფრასტუქტურის მოწყობა და ახლახან მთლი- შეამკეს. მემორიალთან ტარიელ
ანად იქნა რეაბილიტირებული, – ასპინძიდან სოფლის ცენტრამ- ქამაშიძის დედა და ოჯახის წევ-
დე დაიგო ბეტონის 3, 6 კილომეტრის სიგრძის გზა, რამაც დიდად რებიც იმყოფებოდნენ. 
შეუწყო ხელი სოფლის მოსახლოების დაბასთან დაკავშირებას, 10 წლის წინანდელ ომს 400-
აღნიშნული სამუშაოები შეასრულა სამშენებლო კომპანია შპს
ზე მეტი სამოქალაქო და სამ-
,,როუდ სოლუშენმა,’’ რომლის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებამ
შეადგინა 734 576 ლარი.

ცოტნეობა აღნიშნეს
12 აგვისტოს, ქართველი წმინდანის, ცოტნე სახურმა მამა ზაქარიამ პარაკლისი გადაიხადა.  საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა წაიკითხეს ლექსე-
დადიანის ხსენების დღესთან დაკავშირებით, პარაკლისის დასრულების შემდეგ, ა(ა)იპ ,,ას- ბი.
ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ დამალა- პინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებულე- აღნიშნულ ღონისძიებას ესწრებოდნენ ასპინძის
ში, კოხტას ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ბათა გაერთიანება - კულტურის ცენტრში” შემა- მუნიციპალიტეტის მერი როსტომ მაგრაქველიძე,
გაიმართა ტრადიციული ღონისძიება „ცოტ- ვალმა ვაჟთა ფოლკლორულმა ანსამბლმა ,,წუნდამ" საკრებულოს თავჯდომარე მამუკა მელიქიძე და
ნეობა”. ამ დღესთან დაკავშირებით ასპინძის და ქალთა ანსამბლმა შეასრულეს ქართული ხალ- ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოს წარმო-
წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მღვდელმ- ხური სიმღერები და საგალობელი. ასევე ასპინძის მადგენლები.
4 ასპინძის სიახლენი 2018 წელი, სექტემბერი

წერილი მესამე
გზა ევროპისაკენ
ნენ, კეთილი მგზავრობა და მშვიდობიანი დარ- მჯდომმა უცნობმა, შუახანს გადაცილებულმა ზოგი სევდიანად, ზოგი მხიარულად, შუაღამი-
– დედა, არ წახვიდე, გეხვეწები, არ წახვი- ჩენა უსურვეს ერთმანეთს, როგორც ყოველთ- მამაკაცმა და განაგრძო – შაჰ-აბასმა ცეცხლითა სას ჩავფრინდით მიუნხენში. თვითმფრნავის
დეო, – თვალცრემლიანი ეხვეწებოდა ქუთაისის ვის ხდება ხოლმე. ასეა ალბათ ყოველი მორიგი და მახვილით, იძულებით ოთხასიათასი ქართვე- შასი როგორც კი დასაფრენ ბილიკს შეეხო, ყვე-
აერპორტში მგზავრების გრძელ რიგში, ბილე- რეისის დროს. უჩვეულო არც ამაშია არაფერი, ლი აყარა, ძირძველ, მამაპაპურ კერიას და სპარ- ლანი ფეხზე წამოვდექით, მშვიდობიანი მგზავ-
თების რეგისტრაციის დროს, ჩემს წინ მდგომ პატარებს ყოველთვის უმძიმთ მშობლებთან, სეთში, შორეულ ფერეიდანში ძალით გადაასახლა, რობისთვის ერთსულოვნად ტაში შემოვკარით
ხელჩაჭიდებულ დედას ოთხიოდე წლის გოგონა; განსაკუთრებით დედებთან განშორება. მაში- დღეს კი, რა ხდება? მილიონზე მეტმა ქართველმა და სამგზავრო ლაინერის მთელ ეკიპაჟს მადლო-
დედას მცირეწლოვანი ბიჭუნაც ეკავა ხელში და ნაც კი როცა ისინი ერთი ან ორი დღით სახლი- ნებაყოფლობით მიატოვა მშობლიური, ღვთივ- ბა გადავუხადეთ. აღსანიშნავია, რომ მგზავრებს
სარეგისტრაციოდ გასაფრენი დარბაზისკენ დან გადიან. არც ეს ზემოთ თქმული იყო დი- კურთხეული მიწა. სამწუხაროა, რომ ეს პროცესი შორის თითზე ჩამოსათვლელი ასაკიანი მგზავ-
მეუღლესთან ერთად მიიწევდნენ... დად ყურადსაღები რომ არა ერთი თითოეული დღემდე ვერ შეჩერდა და აგერ, ბატონო, გადახე- რები თუ ვიქნებოდით, რომლებსაც ალბათ,
ახალგაზრდა მამაკაცს ხელში პასპორტე- ჩვენთაგანისათვის მეტად დამაფიქრებელი და დე მგზავრების უმრავლესობას, თითო-ოროლა რეგლამინტირებული გვქონდა საზღვარგარეთ
ბი და სამგზავრო ბილეთები ეკავა და კარგად სამწუხარო გარემოება. იმ დღეს ქუთაისი-მიუნ- კი არა, ოჯახებით ტოვებენ საქართველოს. ესენი ჩვენი სტუმრობის დრო. ჩვენი ახალგაზრდა,
მოზრდილ ბარგს, მგზავრებთან, ერთად ნაბიჯ- ხენის რეისზე სულ ცოტა ექვსიოდე ახალგაზრ- უკან დამბრუნებლები არიან? ჯანღონით სავსე თანამგზვარების უმრავლე-
ნაბიჯ, წინ მიაგორებდა. როცა რეგისტრაციის და ცოლ-ქმარი მიფრინავდა ბავშვებთან ერთად ამათ ადგილს კი უცხოტომელები იკავებენ, ისი- სობაში კი აშკარად იგრძნობოდა, რომ ძირძ-
მათი ჯერი დადგა, ბებიამ, რომელიც მათთან საზღვარგარეთ და თვითმფრინავში პატარების ნი, რომელთა წინაპრებიც ცეცხლითა და მახვილით ველ, „მშობლიურ” ევროპას, უკვე ხანგრძლივი
ერთად რიგში იდგა, ძლივს გამოგლიჯა ხელი- ისეთი ჟრიამული იყო, საბავშვო ბაღი გეგო- ცდილობდნენ ჩვენს დაპყრობა-განადგურებას... დროით და, ალბათ, სამუდამოდ უბრუნდებოდ-
დან თვალცრემლიან დედას უკვე ხმამაღლა ნებოდათ. ზოგი ჭირვეულობდა და მშობლები სამ საათიანი მგზავრობის დროს ბევრი ვი- ნენ. ან რომელი განათლებული, ისტორიის ღრმა
მტირალი გოგონა, რიგიდან გამოიყვანა, თავზე ძლივს აჩერებდნენ, ზოგი იცინოდა, ზოგი სათა- საუბრეთ, ერთმანეთი გავიცანით. დღევანდელი მცოდნე ევროპელი დააყვედრის, იქ საცხოვრებ-
ხელი გადაუსვა, სიყვარულით მოეფერა, ცრემ- მაშოებით ერთობოდა და მათ სიახლოვეს მჯდო- ცხოვრების თანმდევ პრობლემებზე ჩვენი შეხე- ლად ჩასულ ქართველს დარჩენას, როცა პირ-
ლიანი თვალები მოუწმინდა და სევდიანად უთხ- მი მგზავრები ვცდილობდით მათ მიერ ნასროლი დულებები თანხვედრში მოდიოდა. თბილისელი ველი ევროპელები, მათი უძველესი წინაპრები
რა: – ჩამოდი, ნუ ტირიხარ, ბებო გენაცვალოს, სათამაშოები როგორმე აგვერიდებინა. რას აღმოჩნდა, უმაღლესი სასწავლებლის ლექტო- აგერ ბოლნისიდან ზეზვა და მზია იყვნენ.
დედიკო და მამიკო მალე დაბრუნდებიან და იზამ, ასეა ბავშვობა. მათი სიანცე ხომ ყოველ- რი, გერმანიაში შვილი მყავს, ჯანმრთელობის და, მართლაც. აბა სად გარბიხართ ქართ-
შენც წაგიყვანენო. თვის დიდ სიამოვნებას გვანიჭებს მშობლებს, პრობლემები მაწუხებს, ჩვენმა ექიმებმა დიაგ- ველებო, სად მიეშურებით, სად მიიჩქარით?
ბილეთების რეგისტრაცია დამთავრდა. ბებია-ბაბუებს. ნოზი ვერ დამისვეს და სამკურნალოდ მივდივა- უცხოელებმა თვითონ ზიდონ თავიანთი ღამის
მგზავრები და გამცილებლები ზოგი ღიმილით, – ეჰ, რა დღეში ვართ, როდემდე გაგრძელდე- რო. ქოთანი, თქვენ კი თქვენი ჯვარი ზიდეთ.
ზოგი აცრემლებული თვალებით დაემშვოდობ- ბა ეს? – ჩემს გასაგონად ჩაილაპარაკა გვერდით შეუმჩნევლად გაილია ფრენაში დრო და ასე გიორგი ბერიძე

კულტურა ლექსად მაქვს გულის სათქმელი


მიმდინარე წლის 14 აგვისტოს ასპინძის სამუსიკო პოეზიის საღამო დაამშვენა შესაბამისად შერჩეულ-
სკოლის დარბაზში ასპინძის საბავშვო ბიბლიოთეკის ინი- მა სიმღერებმაც, რომლებიც შეასრულეს ცირა საქიძემ,
ციატივით ჩატარდა პოეზიის საღამო – პოეზიის ერთი სა- მზია კოხრეიძემ და ბექა ზედგინიძემ.
ათი – „ლექსად მაქვს გულის სათქმელი.” ასევე ღონისძიება გაალამაზა ორიგინალური დეკორა-
ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო ახალგაზრდა პო- ციით გაფორმებულმა სცენამ, რისთვისაც ორგანიზატო-
ეტებმა ანა ბერიძემ, (გივი ნემსაძე საპატიო მიზეზით რებმა მადლობა გადაუხადეს კულტურის ცენტრის მხატ-
ვერ გამოცხადდა ღონისძიებაზე და მისი ლექსები წა- ვარ- დეკორატორს ნელი ბერიძეს და მეთოდისტს მარეხი
იკითხეს ქალბატონებმა თინათინ წითლანაძემ, მანანა დათაშვილს, ასევე ღონისძიების ტექნიკური გაფორმები-
ზედგინიძემ და ნელი გოგოლაძემ) და მოწვეულმა სტუ- სათვის კულტურის გაერთიანების უფროს ოთარ ცინაძეს.
მარმა ქალაქ ახალციხიდან – როგორც პოეტმა და სახალ- დასასრულს მთავარი ბიბლითეკის ბიბლიოთეკარმა
ხო მთქმელმა, ასევე ისტორიკოსმა გიორგი ბერიძემ (ბერ- ნუნუ ბუჩუკურმა, მწერალმა დურმიშხან ბერიძემ და გა-
ჯავახმა). განსაკუთრებით ვრცლად ისაუბრა სტუმრის სტატუსით ზეთ „ლიტერატურული მესხეთის” რედაქტორმა ავთანდილ
ღონისძიების წამყვანმა, საბავშვო ბიბლიოთეკის ბიბ- მოწვეულ გიორგი ბერიძის (ბერ-ჯავახის) შემოქმედება- ბერიძემ ისაუბრეს ახალგაზრდა შემოქმედთა პოეზიაზე,
ლიოთეკარმა ნელი გოგოლაძემ დამსწრე საზოგადოებას ზე და აღნიშნა რომ ჩვენ ყველას ძალიან გვიყვარს ჩვენი დურმიშხან ბერიძემ ასევე წაიკითხა თავისი ახალი ლექსე-
წარუდგინა ისინი, ისაუბრა მათ ბიოგრაფიასა და შე- მხარე ჩვენი სამცხე-ჯავახეთი, თავისი ისტორიით, წარ- ბი. საღამომ გულთბილ გარემოში ჩაიარა. არაერთი შე-
მოქმედებაზე. მან ასევე აღნიშნა, რომ – ანას და გი- სულითა და აწყმოთი, თავისი უმშვენიერესი ბუნებით, ნა- კითხვა დაუსვეს გიორგი ბერიძეს, რომელმაც ამომწურავი
ვის კარგად იცნობენ პოეზიის მოყვარულები. ხშირად ყოფიერი ველ- მინდვრებით, კლდეებითა და ქარაფებით. პასუხები გასცა.
შევხვედრივართ მათ ღონისძიებებზე აქ, ამ დარბაზში ამიტომ არის, რომ გიორგი ბერიძის ლექსების მოსმენისას მეტად მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ ბიბლიოთეკის
საოცარი გრძნობა გეუფლება. შენს წინაშე იშლება სამ-
ცხე-ჯავახეთის მთელი ისტორია და ამაყი ხდები, რომ
ამ კუთხის შვილი ხარ.
გიორგი მესხურ კილო-კავზე წერს, რაც დღეს იშვი-
ათია და ვთვლით, რომ თანამედროვე პოეზიის ერთ-ერთი
საუკეთესო სიახლეა. სწორედ ამიტომ გახდა გიორგი გა-
მარჯვებული საქართველოს ფოლკლორულ ფესტივალზე.
მისი ლექსები სისტემატიურად იტვირთება ინტერ-
ნეტ სივრცეში, იბეჭდება გაზეთ „ლიტერატურულ მესხეთ-
ში” და საზოგადოება ყოველთვის ინტერესით ადევნებს
თვალს და დიდი სიყვარულიც დაიმსახურა. უფრო მეტიც,
მის ლექსებს ზეპირად სწავლობენ მისი თაყვანისმცემლები.
სწორედ ეს იყო უმთავრესი მიზეზი გიორგის ამ ღონის- მიერ მოწყობილ ღონისძიებებს ყოველთვის ესწრება მუნი-
ძიებაზე მოწვევისა, რათა მუნიციპალიტეტის პოეზიის ციპალიტეტის მერი ბატონი როსტომ მაგრაქველიძე და
მოყვარულებს ახლოს გაეცნოთ იგი. ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოს პასუხისმგე-
პოეზიის საღამოზე დიდხანს არ ცხრებოდა ოვაციები, რო- ბელი მუშაკები, რაც დიდი სტიმულს აძლევს კულტურის
და მოგვისმენია მათი ლექსები, მიზეზთა გამო ბოლო მელიც თან ახლდა გიორგი ბერიძის მიერ წაკითხულ თითოეულ დარგის მუშაკებს უფრო მეტი საინტერესო ღონისძება ჩა-
ორი-სამი წელია აღარ გვქონია შესაძლებლობა თვალი ლექსსს, განსაკუთრებით შთამბეჭდავი ის იყო, რომ არაერთ- ატარონ და ხელი შეუწყონ მუნიციპალიტეტში ამ მიმართე-
მიგვედევნებინა მათი შემოქმედებისათვის, დღევანდელი ხელ თხოვეს ახალგაზრდა პოეტს უფრო მეტი ლექსი წაეკითხა. ბით მუშაობის გაუმჯობესებას.
ღონისძიების მიზანი კი სწორედ ისაა, რომ გავეცნოთ ღონისძიებას თან სდევდა ვიდეო კადრები ჩვენი
მათი ბოლოდროინდელი შემოქმედების ახალ ნიმუშებს; კუთხის ისტორიული ძეგლებისა და პეიზაჟებისა. თეა წითლანაძე

შეხვედრა მწერალთან
ახლახან, ასპინძის საჯარო სკოლის მეექვსე კლასის ისაუბრა იმაზე, რომ თითოეული მწერლისთვის რაოდენ
მოსწავლეებმა შეხვედრა მოუწყეს ამავე სკოლის კურსდამ- მნიშვნელოვანია უცხოეთიდან დანახული მშობლიური სა-
თავრებულს, საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრს, ქართველო და როგორი მძიმე და ნოსტალგიურია მისი გან-
პოეტსა და მწერალს, ჟურნალისტს, ამჟამად უცხოეთში ცდა სამშობლოს მოწყვეტილი ადამიანისათვის, მით უფრო,
მცხოვრებ დურმიშხან ბერიძეს. ის მხარის მონატრება, სადაც დაიბადე და ბავშვობის წლები
მის შემოქმედებაზე, რომელიც ძირითადად მშობლიურ გაგიტარებია.
მესხეთს ეძღვნება, ღრმად და შინაარსიანად ისაუბრა კლასის დასასრულს მოსწავლეებმა სამახსოვრო სურათები გა-
ხელმძღვანელმა, პედაგოგმა ოლღა ლეკიშვილმა-სლინკომ. დაიღეს მოწვეულ საპატიო სტუმართან და მომავალი შეხ-
დურმიშხან ბერიძემ, თავის მხრივ, პატარა მკითხ- ვედრების იმედით დასცილდნენ ერთმანეთს.
ველებს გააცნო თავისი ახალი შემოქმედების ნიმუშები, ოლღა ლეკიშვილი-სლინკო

გმადლობთ, საქართველოვ, გულთბილი მასპინძლობისათვის!


მიმდინარე წელს ოჯახით ბათუმთან ერთი კვირით, ასპინძასაც ვესტუმრეთ, თპატივისცემა. დავაგემოვნეთ თქვენე- ველ ფეხის ნაბიჯზე ვხვდებით, არსად
ახლოს, საკურორტო ქალაქ ქობულეთში სადაც ჩვენი ახლო ნათესავები ცხოვ- ბური ხინკალი, მწვადი, ხაჭაპური... რაც არ გვინახავს.
ვისვენებდი. ბინა ორასი მეტრის მოშო- რობენ და უკანასკნელი ათწლეულია მთავარია და ყველაზე შთამბეჭდავი დიდად კმაყოფილი მივდივართ რა
რებით იდგა პლაჟიდან. იქვე, ასიოდე მხოლოდ ინტერნეტის საშუალებით თუ ასპინძასა და, ალბათ, მთელ საქართ- ასპინძიდან, გვჯერა, ამ შთაბეჭდილე-
მეტრში, შესანიშნავი სოსნებით დამშვე- გვქონდა მათთან ურთიართობა. ველოში, გავეცანით აქ თავმოყრილ და ბებს ბევრ ნაცნობ-მეგობარსაც გავუ-
ნებული საუცხოო ბულვარი თვალს სტა- ასპინძამ ჩვენზე დიდი შთაბეჭდილე- განსაცვიფრებელ ისტორიულ ძეგლებს: ზიარებთ, რათა ინტერესი გაუჩნდეთ,
ცებდა დამსვენებლებს, ჩვენთვის განსა- ბა მოახდინა. ყველაფერს გამრჯე ადამი- ვარძიას, ვანის ქვაბებს, თმოგვის ციხეს, თავად იხილონ სტუმართმოყვარე საქარ-
კუთრებით დასამახსოვრებელი აღმოჩნ- ანების ხელი ამჩნევია, განსაკუთრებით წუნდას, ხერთვისს... ჩვენ, სხვადასხვა თველო, დიდი წარსულის მქონე მესხეთი!
და იქიდან დანახული შავი ზღვა, აჭარის მოგვეწონა კულტურისა და დასვენების დროს, ევროპისა და აზიის არაერთ ქვე- გმადლობთ, საქართველოვ, გულთ-
უმშვენიერესი ბუნება... ეს ყველაფერი ლამაზად მოწყობილი პარკი, მოასფალ- ყანაში ვყოფილვართ, მაგრამ მსგავს ბილი მასპინძლობისთვის!
ხომ შესანიშნავი გარემოა ადამიანის ტებული ქუჩები, ხალხმრავლობა, მომ- სილამაზეს, მრავალფეროვან ბუნებას,
ნორმალური დასვენებისათვის! ღიმარი სახეები და, რაც მთავარია, ქარ- ასევე მრავალრიცხოვან ისტორიულ ვლადიმერ ჩერედნიჩენკო,
ქობულეთში დასვენების შემდეგ, თული სტუმართმოყვარეობა, ურთიერ- ძეგლებს, მონასტრებს, რომელსაც ყო- დონეცკის ოლქი, ქ.მაკეევკა

ინფორმაციები მოგვაწოდა ასპინძის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის


საორგანიზაციო განყოფილების უფროსმა ეკა კალაიჯიშვილმა redkolegia