ročník: XI.

• 5/2018 • cena 3 €

Member IMC Group

čítajte na stranách 10 - 13

ISCAR CHESS LINES

· Systém LOGIQ ponúka inteligentné obrábanie v priemyselnej revolúcii 4.0

www.iscar.sk
The Grand Víglaš Castle Hotel / 26th-28th September 2018
Conference will be held under auspices of Minister of Education, Science,
Research and Sport of the Slovak Republic Judr. M.Sc. Martina Lubyová PhD.
and supported by Slovak Liason Office for Research and Development, Bruxelles
TriboTechnika 5/2018

Vážení priatelia,

v úvode tohto čísla by som Vás rád pozval v mene Slovenskej
spoločnosti pre povrchové úpravy a za podpory Slovak Liaison
Office for Research and Development a Stáleho zastúpenia
Slovenskej republiky pri Európskej únii na stretnutie s expertmi z
rôznych priemyselných odvetví, kde sa budú preberať aktuálne
témy s vedcami, inovátormi, investormi a tvorcami politík.
Kongres sa uskutoční v malebnom prostredí zámku Grand
Víglaš, v srdci Slovenska v dňoch 26. až 28. septembra 2018.

Budete mať možnosť sa pripojiť k vedeckému programu,
výstave najnovších sofistikovaných zariadení používa-
ných pri testovaní korózie, zúčastniť sa panelovej diskusie
na horúce témy a výzvy, ktorým priemysel 4.0 a spoloč-
nosť 5.0 čelia adaptáciou nových technológií, no chystá-
me aj návštevu najstaršej mincovne vo svete a uvidíte aj súkromnú zbierku drevených Da Vinciho
strojov alebo sa jednoducho zabavíte počas spoločenského večera hrou stredovekého kasína.

Podujatie má potvrdených hlavných rečníkov ako Christofer Leygraf s témou " Atmospheric Corrosion:
Challenges to Reach a Fundamental Understanding ", Alec Groysman s " Corrosion and Surface
Treatment in Industry: History and Insight into Future ", Arjan Mol s " Cr (VI) Free Surface Treatments and
Active Protective Coatings for Aluminium Alloys ", Giuseppe Giovanni Daquino s" Strategic Aspects of
the Surface Treatment in the European Defence ", Paul Linhardt s" Microbial Ennoblement - a Still
Underestimated Factor for Corrosion in Natural Waters ", Herman Terryn s" Advanced Characterization
of Hybrid Interfaces and Interphases in Important Organic-metal Protection Systems ", Tomáš Prosek s"
Ochrana Steel Protection by Advanced Zinc Coatings Alloyed with Magnesium " a omnoho viac.
Konferenčný leták nájdete na http://web.tuke.sk/csti2018/Leaflet_CSTI_2018.pdf

Pred samotným podujatím CSTI2018 začíname v Košiciach, v dňoch 24. až 25. septembra 2018
v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM a Národnom výskumnom centre pre pokročilé materiály
a technológie PROMATECH s Autumn Corrosion Training. Lídrami budú vedci z KTH Stockholm, IST
Lisboa, TU Košice a Metrohm Švajčiarsko a tréningu sa môžu zúčastniť študenti, doktorandi, technici
a operátori z priemyslu, kde získajú znalosti ohľadom najnovších techník korózneho monitoringu,
korózie pokročilých materiálov a aplikácií nanotechnológií, predikcie životnosti materiálov, legislatívy
a pod. Aktuálny program oboch podujatí môžete nájsť na http://www.tuke.sk/csti2018

Hlavným cieľom kongresu CSTI2018 je korelácia so strategickým technologickým pokrokom v ma-
teriálovej agendy pre efektívnejší, ekologický a udržateľný priemysel. Účasťou sa môžete aktívne
podieľať na tom, ako urobiť európsky priemysel ešte viac udržateľnejší a bezpečnejší. Konferencia
CSTI2018 sa bude konať pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky, JUDr. M.Sc. Martiny Lubyovej PhD.

Bude nám potešením vidieť Vás vo vedeckom meste Košice na tréningu a hostiť v srdci Slovenska
na kongrese. Uvidíme sa na hrade Grand Víglaš.

S priateľským pozdravom,

Maroš Halama, GM CSTI 2018

3
15
28. - 29. 11. 2018
TriboTechnika 5/2018

Obsah

CSTi 2
Úvodník 3
Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav 4
Obsah 5
Nové poňatie medzi pracovným a súkromným životom 6, 7
Opravy silnic už nemusí být noční můrou 7
ZVL SLOVAKIA, a.s. oslavuje 50 rokov
od založenia výroby a predaja ZVL ložísk v Žiline 8
Nová prevádzka na výrobu čpavku 8
Maziva na vodní bázi vyhrali inovační cenu
v kategoriích Material Surface a Design Tinking 9
Systém LOGIQ ponúka inteligentné
obrábanie v priemyselnej revolúcii 4.0 10, 11, 12, 13
Parts2clean – Mezinárodní veletrh průmyslového čištění dílů a povrchů 13
Multitex - Super absorpčná sila vo formáte uteráka 14, 15
Čím se pančují produkty na česko-slovenském trhu? 16, 17, 18
Péče o maziva - řezání vodním paprskem 18, 19
Mazací technika TRIBOTEC 20, 21
Prediktivní ochrana využívající hlubokého učení 21
Vzdělávání tribodiagnostiků 22
XVI. konference - TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ 23
Cyklické korozní komory Q-FOG CCT
a CRH firmy Q-LAB Corporation 24, 25, 26, 27, 28
Cyklické korozní komory 29
Harmonizácia výdajných systémov
v štvrtej priemyselnej revolúcii 30, 31, 32
Nordson, S.A.F 33
Prívod chladiacej kvapaliny
pod vysokým tlakom pri rezaní závitov 34
52. celostátní aktiv galvanizérů 35
Výměna lopatky stabilizátoru pod vodou 36
Národné fórum údržby 37
Nevyhadzovať, ale opätovne zužitkovať 38, 39
45. konference s mezinárodní účastí
PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV 40
Mazivá a životné prostredie 41, 42, 43, 44
Digitální řešení pro celý životní cyklus stroje 44, 45
EDB 46
Jak vybrat správné plastické mazivo
pro stroje pracující za extrémních podmínek? 47, 48
Prevence selhání ložisek začíná již při montáži 48, 49
Drážkování nikdy nebylo rychlejší, snadnější a přesnější 50, 51
Maximální spolehlivost
v kombinaci s maximální efektivitou 52, 53, 54
Spolehlivé měření tření, opotřebení a mazání podle průmyslových norem 54, 55
Diago 2019 56
Vnútorné trenie v obrábanom materiáli 57, 58, 59, 60
Log-in 2018 61
Tiráž 62

5
automobilizmus

Nové poňatie medzi
pracovným a súkromným životom
Kde by ste bývali, keby ste mohli každý pracovný deň dochádzať do práce
v autonómne riadenom, plne funkčnom mobilnom kancelárskom priestore s pri-
pojením k internetu? Čo ak by sa tieto služby poskytovali prostredníctvom pred-
platného na želanie? Alebo čo ak by ich poskytoval len jeden zamestnávateľ
a iný nie – pre ktorú spoločnosť by ste pracovali?

Toto je len letmý pohľad na jeden nológia autonómneho riadenia zmení náš doterajší
z nespočetného množstva scenárov svet. Možnosti sú ohromné,“ uviedol hlavný vicepre-
a otázok, ktoré vyvoláva nové kon- zident Volvo Cars Mårten Levenstam.
cepčné vozidlo od spoločnosti Volvo
Cars pod názvom Volvo 360c. Výrobca
ho dnes predstavil v rámci svojej vízie
budúcnosti cestovania – ktorá bude
autonómna, elektrická, pripojená
a bezpečná – a ktorá môže umožniť
spoločnosti Volvo Cars vstúpiť na nové
rastové trhy.
Prostredie konceptu odráža potenciál
zmeny základnej štruktúry toho, ako
ľudia žijú, a to tým, že premieňa nepro-
duktívny alebo nudný čas strávený ces-
tovaním na užitočné a príjemné minú- Plne autonómne a elektrifikované cestovanie ponú-
ty či hodiny na cestách. ka množstvo bezpečnostných aj ekologických výhod,
„Koncept 360c skúma to, čo je možné, ako je napríklad menšie znečistenie a menej doprav-
keď odstránime človeka ako vodiča ných zápch, a s tým súvisiace výhody v oblasti zdravia
a využijeme novonadobudnutú slo- a životného štýlu pre ľudí žijúcich v mestách. Otvára
bodu v oblasti dizajnu a získaného tiež možnosti väčšej slobody v obytných štvrtiach,
času. Je to len náhľad na to, ako tech- menšieho tlaku na ceny nehnuteľností a dostupnej-
TriboTechnika 5/2018

šieho vlastníctva domov. „Ľudia budú menej závislí vzdialenosti, čo je multimiliardový priemysel pozo-
od blízkosti miest – a to je len jeden z príkladov toho, stávajúci z leteckých spoločností, výrobcov lietadiel
aký vplyv bude mať odstránenie záťaže neproduktív- a poskytovateľov služieb. Prostredie na spánok
neho času stráveného cestovaním,“ vysvetľuje v 360c umožňuje cestovať v prvotriednej súkromnej
Levenstam. „Pojazdná kancelária 360c umožní kabíne bez nepríjemností, ako sú bezpečnostné kon-
ľuďom žiť vo väčšej vzdialenosti od zaľudnených troly, státie v radoch na letiskách a pod.
miest a využívať svoj čas príjemnejšie a zároveň efek-
tívnejšie.“
Model vychádza z plne autonómneho elektrického
vozidla riadeného človekom. Prináša novú koncep-
ciu toho, ako ľudia cestujú, stretávajú sa so známymi
a ako dokážu znovuzískať čas strávený na cestách.
Koncept predstavuje štyri možné využitia autonóm-
ne riadených vozidiel: prostredie na spánok, mobilnú
kanceláriu, obývačku a pre zábavu. Predstavuje tak
atraktívnu možnosť cestovania, ktorá by mohla byť
konkurenciou poskytovateľom leteckej, autobusovej
a železničnej dopravy, no s konkurenčnými výhoda-
mi z hľadiska komfortu, pohodlia a súkromia. Volvo
Cars zároveň skúma možnosti rozšírenia svojho „Model 360c považujeme za akýsi úvod do konverzá-
obchodného modelu nad rámec tradičného výrobcu cie, pričom ďalšie nápady a odpovede budú prichá-
automobilov. Jedným z príkladov je potenciál mode- dzať postupne, ako sa budeme dozvedať viac infor-
lu byť lukratívnou konkurenciou letov na krátke mácií,“ hovorí Mårten Levenstam.

Opravy silnic už nemusí být noční můrou
Jestli jsou české silnice něčím pověstné, je to rozhodně jejich stav, který se často nedá popsat
jiným slovem než „žalostný“. Asfaltové záplaty a výtluky se pro ně staly synonymem a téměř
každá zima tento problém ještě prohlubuje. Zejména pro obce spravující vlastní komunikace
jde o nepříjemnou komplikaci a nemalý finanční výdaj, který se každý rok opakuje.
Jednoduchým řešením jak rychle, levně a ekologicky tento problém je technologie
INFRASET®, která dokonce zaujala porotu ekologické soutěže E.ON Energy Globe.

Oprava vyjde na 40 korun za metr dostatečně zapenetrovat, to zaručí správné
Postup opravy výtluku je jednoduchý, rychlý propojení původního asfaltu a přidaného recyklátu.
a hlavně levný a ekologický. Vybraný výtluk je Nyní přichází na řadu přidání nového materiálu,
nejprve zapotřebí důkladně vyčistit pomocí koštěte který vyplní poškozenou vozovku. Jedná se o re-
a fukaru. Následně přichází na řadu poprvé cyklát, který známe pod lidovým názvem „škrabka“.
infrazářič. Ten je umístěn nad opravovaný výtluk. Ten vzniká během oprav silnic a stavební firmy si
Díky konstrukci je možné vedle sebe umístit dva často lámou hlavu, jak jej využít nebo uskladnit.
zářiče a opravit najednou větší poškození vozovky. Jedná se totiž o nebezpečný odpad.
Po zapnutí zařízením proudí propan z plynové láhve, Po přidání vrstvy recyklátu opět přichází ke slovu
umístěné v zařízení, do směšovacích komor. V těch infrazářič, který recyklát rozehřeje. Následně stačí
se plyn mísí se vzduchem a dochází k hoření. Tepelná opravované místo udusat pomocí vibrační desky,
energie z tohoto procesu je přenášena na keramické která je součástí balíčku. Závěrečným krokem je
destičky na spodu zařízení, jež bezplamenně nanesení penetrace a tenké vrstvy písku na
rozehřívají samotný asfalt. Po uplynutí dostatečné opravený výtluk, čímž se oprava uzamkne. Tímto
doby se hráběmi naruší rozehřáty asfalt nejen v mís- způsobem je opravené místo do 15 minut od
tě poškození, ale i na jeho okrajích. To aby došlo ukončení opravy pojízdné. Za hodinu lze opravit 5–6
ke správnému propojení původního a nového m² při materiálových nákladech cca 40 Kč/m².
materiálu. Během tohoto procesu je důležité výtluk Text: Martin Bořil

7
5/2018 TriboTechnika

ZVL SLOVAKIA, a.s. oslavuje 50 rokov
od založenia výroby a predaja ZVL ložísk v Žiline
Rok 2018 je pre ZVL SLOVAKIA, a.s. významným medzníkom v histórii. Predstavuje
50 rokov budovania výroby a predaja ložísk v Žiline a na Slovensku. Od svojho zalo-
ženia prešla spoločnosť a jej predchodcovia zložitým historickým vývojom a množ-
stvom dynamických zmien týkajúcich sa výrobných procesov a vlastníckych vzťa-
hov. Dnes je ZVL SLOVAKIA stabilným partnerom pre zákazníkov v rôznych priemy-
selných odvetviach na celom svete.
„Uvedené výročie sme sa rozhodli zvidi- rými sa dnes firma môže pochváliť a sú kľúčovými
teľniť predstavením nového loga, ktoré- faktormi úspechov. Výročie založenia firmy je preto
ho grafické prvky jasne poukazujú na najmä ich sviatkom,“ uviedol Martin Mravec a dodal:
našu 50 ročnú históriu. Nové logo pre- „50. výročie je tiež príležitosťou poďakovať sa všet-
zentuje spoločnosť po celý rok 2018,“ kým obchodným partnerom, ktorí prispeli k úspešnej
uviedol Martin Mravec, predseda pred-
stavenstva.

„Medzník 50 rokov predstavuje veľkú
výzvu do budúcnosti, ktorá nás zaväzuje
naďalej poskytovať spoľahlivé a efektív-
ne riešenia a prinášať kvalitné výrobky.
Investovali sme veľa prostriedkov a úsilia
do zdokonaľovania našich produktov,
servisu, cenovej a obchodnej politiky.
Za 50 rokov fungovania prešli firmou
generácie zamestnancov, ktorí vytvárali histórii našej spoločnosti. Základy našej existencie
a zanechali stopy všade, kde spoločnosť vzišli hlavne z ich dôvery v naše schopnosti, kvalitu
pôsobila. Niektorí z nich tu pracujú dod- výrobkov značky ZVL a profesionalitu nášho pracov-
nes. Práve ľudia pracujúci v spoločnosti ného tímu. “
počas 50 rokov vytvárali hodnoty, kto- Text: Martina Surovková

Nová prevádzka na výrobu čpavku
Duslo Šaľa, a.s.,otvorilo novú prevádzku na výrobu čpavku. Investícia do výrobne
s názvom Čpavok 4 dosiahla sumu 310 miliónov eur. Ešte v roku 2014 vláda schválila
pre túto investíciu stimul v podobe daňovej úľavy do výšky maximálne 58 miliónov
eur počas desiatich rokov.

Výroba čpavku tvorí podstatnú časť produkcie Čpavok 4, s veľkým dôrazom na ekológiu
Dusla. Od roku 1964 dodnes sa ho tu vyrobilo a úsporu energií, zaradila náš závod medzi
viac ako 20 miliónov ton. Pôvodné prevádzky európsku technologickú špičku v chemickom
Čpavok 1 a 2 boli už dávnejšie zastarané priemysle. Je natoľko konkurencieschopná, že
a v súčasnosti sú odstavené. Výrobňa Čpavok 3 jej prínos dlhodobo pocíti aj slovenské hospo-
vyrába 1300 ton tejto chemikálie denne, no už dárstvo,“ uviedol Petr Bláha, predseda predsta-
v roku 2011 vznikla potreba výrobu zmoderni- venstva a generálny riaditeľ Dusla Šaľa.
zovať a rozšíriť. „Výstavba a prevádzka výrobne -red-

8
TriboTechnika 5/2018

Maziva na vodní bázi vyhrali inovační cenu
v kategoriích Material Surface a Design Tinking
Společnost Klüber Lubrication získala německou inovační cenu, kterou
každoročně předkládá německá rada pro design (German Design Council).
Vedoucí postavení na trhu se specializovanými mazivy bylo uznáno ve dvou
kategoriích: "Material Surface" pro inovativní technologii maziv na vodní bázi
a v kategorii "Design Thinking" pro průlomový proces jejich vývoje.

“Naše nové maziva na vodní bázi před- inovativní a agilní vývojový proces. Nový produkt byl
stavují revoluci v technologii maziv," vytvořen v těsné a flexibilní spolupráci mezi různými
vysvětluje Samira El Allam, manažer ino- odděleními společnosti Klüber Lubrication a jejími
vací společnosti Klüber Lubrication. dynamickými zákazníky. Retrospektivní přístup a pra-
"Používání vody jako funkční složky covníci s různými funkcemi ve firmě umožnili projek-
v mazivech otevírá zcela nové možnosti tovému týmu převzít nové pohledy s cílem identifi-
aplikací, které nabízejí našim zákazní- kovat velmi rychle potřeby zákazníků a překládat je
kům v různých odvětvích výhody z hle- do konkrétních konceptů.
diska výkonnosti a udržitelného rozvoje. Pro Klüber Lubrication byl projekt maziv na vodní
Tyto výhody se pohybují od extrémně bázi základem inovativní projektové metody. V bu-
nízkých koeficientů tření k vyšší bezpeč- doucnu se bude využívat metod, jako je návrhové
nosti a udržitelnosti na pracovišti. “ myšlení (Design Thinking), kdekoli to bude možné,
Společnost Klüber Lubrication uvolnila aby se podpořila inovace.
do prodeje svá první maziva na vodní
bázi pro mazání převodovek na začátku Německá cena za inovace
roku 2018; maziva na vodní bázi pro jiné Německá inovační cena uznává inovace, které mají
aplikace jsou v současné době ve vývoji. trvalý dopad. Cenu iniciovala německá rada pro
design (German Design Council), organizace, která již
Návrhové myšlení více než 60 let pracuje na posílení designu jako eko-
Vedle samotného produktu porota v ka- nomického faktoru.
tegorii "Design Thinking" ocenila také Text: Jiří Tabáček

9
TriboTechnika 5/2018

Systém LOGIQ ponúka inteligentné
obrábanie v priemyselnej revolúcii 4.0

Spoločnosť ISCAR uviedla kampaň LOGIQ s cieľom
zaviesť nový štandard v oblasti špičkovej kvality nástrojov.

Líder a inovátor vo svete kovoobrábania - ISCAR, prevzal a posunul IQ koncept
inteligentného obrábania ešte ďalej tým, že uplatnil logické vyústenie vývoja
k vylepšeniu svojich nástrojov. Výsledkom je systém nástrojových riešení
LOGIQ, ktorý predpokladá a spĺňa potreby zákazníkov. LOGIQ predstavuje
inteligentný logický postup v sérii strategických krokov k implementácii štan-
dardov INDUSTRY 4.0 a zároveň zabezpečuje firemnú kontinuitu a stabilitu.

Výzvy Priemyselnej Revolúcie 4.0 imple- Spoločnosť ISCAR ponúka nástroje na splnenie tých-
mentované do kovoobrábania: - integro- to cieľov.
vanie prevádzkovej schopnosti, koope- Systém LOGIQ vytvorili nové rady nástrojov, moder-
rácia pri technických úlohách a decen- nizoval existujúce systémy a inšpirovaný inovatív-
tralizované rozhodovanie do výrobných nym sortimentom produktov, maximalizoval využi-
postupov sa stáva výzvou pre prevádz- tie technologického vybavenia a optimalizoval tak
ky s obrábacími centrami, aby tak pre- jeho výkonnosť. Načúvaním potrebám zákazníkov
hodnotili svoju činnosť a prijali postupy a predvídaním vývoja na trhu, produktoví manažéri,
na splnenie vytýčených cieľov. Obrá- vývojoví inžinieri a konštruktéri ISCAR, spojili svoju
banie logicky reaguje na túto potrebu. odbornosť a skúsenosti s cieľom vyvinúť vysoko efek-

11
5/2018 TriboTechnika

tívne systémy nástrojov, ktoré logicky spĺňajú Koncepcia LOGIQ pre vŕtanie poskytuje vyspelé
požiadavky dnešných vysokovýkonných obrábacích riešenia pre rast produktivity s vysokou presnosťou
centier. a opakovateľnosťou, znižuje tak čas strojového cyklu
V dnešnom priemysle, kde je drahá každá sekunda a poskytuje špičkovú kvalitu obrobenej diery .
a akýkoľvek pohyb sa počíta, je logickým imperatí-
vom každé zlepšenie a strategicko-taktické zdoko-
naľovanie, dokonca aj najjednoduchšieho obrába-
cieho nástroja, ktoré môže prispieť k zvýšeniupro-
duktivity, menšiemu plytvaniu a nižším nákladom.
Jedinečný nástrojový systém LOGIQ, okrem iného,
zahŕňa aj také inovácie ako sú nové rezné geometrie
a upínacie mechanizmy doštičiek pre stabilné a bez
vibračné obrábanie s vyššou opakovateľnosťou.
Vymeniteľné rezné doštičky (VRD) sú vybavené
sofistikovanými utváračmi triesky a spolu s reznou
geometriou zabezpečujú hladké obrábanie aj pri
vysokých úrovniach posuvov.
Na celotvrdokovových nástrojoch sú implemento-
vané nové konštrukčné prvky, ktoré výrazne znižujú
samobudené vibrácie - kľúčový faktor pre zvýšenie
produktivity pri nepriaznivých podmienkach obrá-
bania. Do najnovších sort zo spekaných karbidov sú
implementované poznatky z technológie práškovej
metalurgie a povlakovania a tiež know-how spoloč-
nosti ISCAR. Upínací nástrojový systém obsahuje
nové tepelne upínače a ich antivibračné tlmiace
schopnosti výrazne zlepšujú výkonnosť aj pri kritic-
kom vyložení nástroja.

Systém LOGIQ zahŕňajúci LOGIQ3CAM - výrazne
zlepšuje produktivitu vŕtania, LOGIQ4TURN - zvyšu-
je výkon pri všeobecných operáciách sústruženia,
LOGIQ4FEED - umožňuje hrubovacie vysoko-
rýchlostné frézovacie operácie, LOGIQ8TANG -
poskytuje nové frézovacie hlavy pre 90 ° frézovanie
Nový frézovací systém LOGIQ zahŕňa nielen nové osadení, LOGIQ5GRIP – ponúka všestranné a vysoko
tuhé a trvanlivé VRD, ale aj frézovacie hlavy s vylep- efektívne riešenia pre upichovanie a zapichovanie,
šenými vlastnosťami. Aplikácie LOGIQ pre sústruže- ale aj ďalšie rady nástrojov obsahujúce stovky
nie ponúkajú nové riešenia na zníženie zaťaženia pri nových produktov; každý navrhnutý a vyvinutý
obrábaní, tvorbou tenších ale širších triesok, bez vib- nástroj je navrhnutý pre vykonávanie požadova-
račným obrábaním a vysokotlakovým chladením. ných úloh tým najefektívnejším spôsobom.

12
Od konceptu až po realizáciu sú nástroje systému
LOGIQ inšpirované potrebami zákazníkov a napĺňajú
tak záväzok spoločnosti ISCAR vytvárať a dodávať
produkty vysokej kvality, ktoré majú prispievať k zvy-
šovaniu produktivity a ziskovosti.

Štvrtá generácia Priemyselnej Revolúcie odhalila
nové štandardy a požiadavky na obrábanie kovov.
ISCAR je v popredí tohto dôležitého odvetvového
trendu. Vyvíja relevantné technológie a zavádza
metódy efektívneho obrábania, ktoré reflektujú
a reagujú na dynamické potreby kovoobrábacieho
priemyslu.
Text: Jozef Kozlík, ISCAR SR
www.iscar.sk

13
5/2018 TriboTechnika

Multitex
Super absorpčná sila vo formáte uteráka

Pri opravách a údržbe v remeselnej a priemyselnej oblasti pracovníci denne
bojujú s kvapkajúcimi kvapalinami ako sú oleje, farby a mazivá, ktoré
znečisťujú pracovisko. S absorpčnou rohožou MULTITEX® ponúka textilný
poskytovateľ služieb MEWA jednoduché a efektívne riešenie na udržanie
čistého pracoviska a ochranu pracovníkov. Pomocou „vane na zachytenie
oleja“ vo formáte uteráka optimálne ochránite stroje, pracovisko a podlahu
pred znečistením a nebezpečnými kvapalinami.

Ekologická a super absorpčná
Absorpčná rohož MULTITEX® slúži ako
dokonalá podložka pri opravárenských
a údržbárskych prácach alebo v citli-
vých častiach strojov a zariadení.
Špeciálne vlákno „nasaje“ približne tri
litre kvapaliny. Táto nesmierna ab-
sorpčná sila sa už veľakrát osvedčila
v dielňach a priemyselnej výrobe. Táto
„ľahká váha“ – rohož váži len 600 g –
dokáže absorbovať 2,5 až 3 litre kvapali-
ny, a to až do poslednej kvapky.
Kvapaliny ako motorové a prevodové
oleje, rozpúšťadlá a chladiace mazivá sa
bezpečne a čisto zachytia v absorpč- vďaka ekologickému systému viacnásobného
nom jadre. A to nielen raz, ale veľakrát použitia. Vďaka praktickému formátu 60 x 90 cm je

14
TriboTechnika 5/2018

rohož perfektnou podložkou na miestach častého ky po celej Európe pracovnými a ochrannými
výskytu netesností v oblasti opravy áut a údržby. odevmi, čistiacimi utierkami, rohožami na zachytá-
Praktické: viac absorpčných rohoží položených vanie oleja a klasickými rohožami, ako pod značkou
vedľa seba spoľahlivo zakryje väčšie plochy.

Textilné riešenie s hospodárnym viacnásobným
použitím
Aj absorpčná rohož na zachytenie oleja MULTITEX®
je textilné riešenie s viacnásobným použitím,
to znamená, že rohože si môžete v spoločnosti
MEWA celkom jednoducho prenajať. V rámci kom-
pletného servisu spoločnosť MEWA rohože spoľahli-

Absorpčné rohože ihneď nasiaknu kvapalinu z vonkajšej
tkaniny do vnútra a trvalo ju uložia v absorpčnom jadre.
Tak zostáva povrch relatívne suchý, kým špeciálne vlákno
vnútri rovnomerne rozdelí kvapalinu a trvalo ju viaže.

„World Wide Work by MEWA“ ochrannými
pracovnými pomôckami. Celkom 5 200 zamestnan-
cov má na starosti viac než 180 000 zákazníkov
z oblasti priemyslu, obchodu, remesiel a gastronó-
Vďaka praktickému formátu 60 x 90 cm je rohož perfek- mie. Spoločnosť MEWA, ktorá bola založená v roku
tnou podložkou na miestach častého výskytu netesností 1908, je dnes vedúcou spoločnosťou v oblasti textil-
v oblasti opravy áut a údržby. ného manažmentu. V novembri 2013 sa dostala
MEWA medzi troch favoritov Nemeckej ceny trvalo
vo a profesionálne perie a ošetruje. Je to cenovo udržateľného rozvoja v kategórii "Nemecké produk-
výhodná cesta pre prevádzky, aby zamedzili vzniku ty/služby". Spoločnosť bola roku 2016 tretíkrát
nebezpečného odpadu a ušetrili náklady na ocenená vydavateľstvom Deutsche Standards
likvidáciu. "Značkou storočia" a ďalej bola roku 2015 druhýkrát
vyznamenaná ako "Vedúca značka na svetovom
MEWA Textil-Management trhu".
Spoločnosť MEWA zásobuje zo 44 prevádzok podni- Text: MEWA

MEWA Textil-Service SR s.r.o. Tel.: +421 2 44636097
Varšavská 29 Fax: +421 2 44462908,
831 02 Bratislava E-Mail: bratislava@mewa.sk,

www.mewa.sk

15
5/2018 TriboTechnika

Čím se pančují produkty
na česko-slovenském trhu?
Vzduchem, vodou i nečistotami.
Počasí nám teprve nedávno ukázalo svůj letní extrém, přesto je nutné již
nyní se připravit na jeho druhou stránku – mráz. Na to jak se v zimě vyhnout
některým klamavým chladicím kapalinám na českém i slovenském trhu
nás opět připraví článek z firmy CLASSIC Oil. Od autora, který nás před
rokem obdobně varoval před mýty a matením v oblasti chlazení
automobilů.

Jak získat zákazníka tuhovat, a konkurenční praktiky se stávají nekalými.
V oblasti provozních kapalin je stejně Bohužel se začínají vyskytovat i producenti, kteří vy-
jako ve většině jiných oblastí tuhé kon- užijí snad všechny možnosti pančování a úspory
kurenční prostředí. Výrobci mohou proti nákladů, které současná chemie umožňuje. A ve
sobě bojovat různými způsoby. Od nižší všech případech na tom značně tratí zákazník, který
ceny, nápaditějšího obalu nebo reklamy tyto produkty použije, aniž by měl jakékoliv tušení.
až po sliby, že získáme větší kvalitu Pojďme se na jejich možnosti podívat z blízka.
při použití jejich produktů. U nemrznou-
cích směsí ověření kvality obvykle končí Nejlépe lze ušetřit vzduchem
u stanovení bodu tuhnutí, výjimečně Plnění každého produktu do spotřebitelského obalu
antikorozní ochrany (chladicí kapaliny). je zatíženo určitou chybou, kterou je nutno tolerovat.
V posledním letech nám však začíná při-

Plnění produktu na lince má omezenou přesnost

Minimálně deklarované množství uvedené na etike-
tě je však základním právem zákazníka dle zákona na
ochranu spotřebitele. Podplnění může samozřejmě
Analýza složení dotčené chladicí kapaliny na plynovém nastat, ale vzhledem k celkovému počtu naplně-
chromatografu ných obalů musí jít o několik promile, maximálně

16
TriboTechnika 5/2018

procento zabalených kusů. Bohužel to není případ při snižování výrobních nákladů. Po chybějícím obsa-
jednoho distributora působícího v Čechách i na hu a přebytku vody neodpovídá ani slibovaná anti-
Slovensku, u jehož tří vzorků, vyrobených v předcho-
zích letech, chybělo vždy okolo 20 ml tekutiny.
Pokud to není záměr, musí jít o totální absenci kont-
roly kvality a obsahu. Ono se to nemusí zdát moc,
ale prodávat zákazníkovi u 1 litrového balení 2 %
vzduchu je už docela silné sousto. Vždyť kdo by
nechtěl 2 % slevu? Na 10 000 takto „ošetřených“
kusech při průměrné ceně 100 Kč/1l tak prodejce
ušetří neuvěřitelných 20 tis. Kč!

Ovlivnění kvality
Ovšem kdo čekal, že u nepravdivé deklarace obsahu
nekalé počínání končí, byl by na omylu. Protože
lze výrobek naředit vzduchem bez prozrazení jen
omezeně, přichází na řadu další tekutina - voda.
Ve střední Evropě je mnoho produktů, které jako Chladicí kapalina s identickou etiketou ve dvou odlišných
správný koncentrát chladicí kapaliny nemají maxi- zbarveních je opravdu rarita
mální 3 - 4 % vody, ale většinou to pro pozorného čte-
náře etikety přiznávají na svém obalu. Někdy sice korozní ochrana. Běžně omílané hodnoty reprezen-
nepřímo - odlišnou tabulkou ředění, ale i to je legální tující kvalitu inhibitorů koroze, jako pH a volná alkali-
cesta. Bod tuhnutí po naředění vodou 1:1 tak není ta jsou mimo předepsané rozmezí normy VW TL 774.
-38 °C, ale třeba jen -30 °C. Zkušený zákazník se nene- Růžová kapalina G12 je ještě na hraně přesnosti sta-
chá napálit a spočte si skutečný poměr výkon/cena. novení hodnot, ale oba vzorky zelené i modré kapali-
V roce 2015 však bylo dosaženo na českém trhu ny G11 mají poloviční kapacitu inhibitorů koroze,
asi historického rekordu, kdy uvedená nezámrznost než deklarují. Když už jsme u toho, proč je jeden pro-
-37 °C z etikety jedné slovenské chladicí kapaliny pro dukt zelený a druhý čistě modrý s naprosto stejnou
50 % roztok byla ve skutečnosti pouhých -30 °C. etiketou? Svým způsobem je to jedno, norma
To je naředění neskutečnými 20 % vody! TL 774C požaduje výhradně modrozelené zbarvení
(takže asi barvy zapomněli při výrobě smísit dohro-
Po vodě následuje inhibiční ochrana mady). Bezpochyby se takovým podivným barev-
Jako další příklad uveďme přípravky jednoho slo- ným hrátkám při koupi chladicí kapaliny rozhodně
vanského národa, které stupňují mez, kam až lze zajít vyhněte!

17
5/2018 TriboTechnika

Nečistoty nebo záměrné pančování
V posledních letech bylo u některých produktů
možno zaznamenat porušení také toho nej-
základnějšího atributu chladicích kapalin - ne-
Péče o maziva
mrznoucí složky - etylenglykolu. Nejde o přítom-
nost glycerinu, který je v určité míře dovolený od
Mezi uživatele, kteří používají tech-
nologie KLEENTEK, patří i majitelé řez-
ných vodních paprsků. Řezání vod-
ním paprskem vyžaduje vysokou
přesnost hydraulického systému,
výrobky se dělí a řežou s přesností
desetin milimetrů. Čistota a kondice
hydraulické kapaliny je proto velice
důležitá pro správný chod stroje
a kvalitní výrobu bez zmetků.

Měření na plynovém chromatografu je plně automatizo- Zajištění trvalé čistoty oleje je jedním z bodů
vané údržby těchto zařízení. Výrobní prostředí
vodních paprsků je extrémně prašné a proto
roku 2009, ale o jiné nečistoty. V nakoupených bývá prvním krokem zabránit vniku nečistot
vzorcích jsme poprvé narazili nejen na přítom- vhodným zavzdušňovacím filtrem, který se
nost diethylenglykolu a triethylenglykolu, ale i na umisťuje na olejový tank. Dalším kontami-
další dvě látky, které nejsou zatím identifikované
a zároveň nejsou ani inhibitory koroze. Zdrojem
mohou být jak nečistoty při výrobě nemrznoucí
složky, tak záměrné přidávání. Druhá varianta je
však méně pravděpodobná, neboť tyto látky jsou
dražší než samotný glykol. V prvním případě
může jít o alkohol, který nebyl v rafinérii dostateč-
ně předestilován, takže jako chemicky nečistý
mohl být nabízen k prodeji výrazně levněji. Ať už
je to tak nebo onak, dle normy TL 774 jako nemrz-
noucí přísada do chladicí kapaliny patří pouze
čistý ethylenglykol (a případně glycerin nebo pro-
pylenglykol). Všechny ostatní složky totiž kromě
slabší nezámrznosti mohou ohrožovat to nejzá-
kladnější - antikorozní ochranu a přenos tepla
v systému. Nejmarnější na celé informaci je, že
pokud s tímto zjištěním zajdete na českou nebo
i slovenskou obchodní inspekci, smete celou věc
ze stolu. Na podobná laboratorní stanovení nemá
prostor, vybavení ani peníze. A protože to neohro-
Filtr Des-Case instalovaný na olejové nádrži vodního
žuje zdraví lidu, tak si to musí prý trh vyřešit sám. paprsku.
Text: Ing. Jan Skolil, Ph.D.,
jskolil@classic-oil.cz nantem z prostředí je vlhkost, která se dostá-
CLASSIC Oil s.r.o., Buštěhrad vá do hydraulického systému a znehodno-
Foto: Martina Válková cuje mazivo.

18
TriboTechnika 5/2018

řezání vodním paprskem
V našem případě zvolil zákazník filtr Des-Case, zabraňuje vniku nečistot a vody do olejového
který obsahuje jemný filtr a silikagel, a který tak okruhu stroje.
Druhým krokem na cestě za dokonale čis-
tým olejovým systémem je jímání
nečistot z olejové náplně stroje. V tomto
případě je vhodné zvolit metodu, která
odstraňuje všechny druhy nečistot a umí
jímat i produkty stárnutí olejů (měkké
znečištění).
Díky zavzdušňovacím filtrům a pra-
videlnému nasazování technologie
KLEENTEK ELC se lze vyhnout mnoha
servisním zásahům a zároveň výrazně
zvýšit kvalitu výrobků.
Text: Zdeněk Šimík,
Nasazení přístroje KLEENTEK ELC-R25SP na hydraulickou náplň KLEENTEK, spol. s r.o.

19
5/2018 TriboTechnika

Mazací technika TRIBOTEC
Firma TriboTec, spol. s r.o. je českým výrobním podnikem, působícím
v oblasti dodávek centrálního mazání, centrálních mazacích systémů,
mazací techniky a hydrauliky.

Prodejní a výrobní činnosti jsou pod-
porovány konzultací a projektovým
zpracováním mazacích i hydraulických
systémů a obvodů dle požadavku
a přání zákazníka, instalací a montáží

Navštivte nás na MSV Brno,
1. - 5. 10. 2018
pavilon F, stánek č. 092
Těšíme se na Vaši návštěvu.

u odběratele včetně uvedení do pro-
vozu a optimalizace pracovního reži-
mu systému, návazně pak servisní
činností, preventivní údržbou a pora-
denstvím. Vícepotrubní mazací přístroj MMP

20
TriboTechnika 5/2018

Veškeré firemní činnosti jsou realizovány v souladu Prediktivní ochrana
s požadavky řízení kvality dle systémových norem
jakosti. Veškeré produkty procházejí výstupní kontrolou využívající hlubokého učení
na zkušebně a měřícím středisku firmy, každý kus je tes-
tován na deklarované technické parametry a bezchyb- Hluboké učení je nejnovější evoluční stu-
nou funkci. peň strojového učení a přináší masivně
škálovatelnou detekci, která se učí na
celém dostupném spektru hrozeb. Sophos
Pojízdný mazací Intercept X díky svým schopnostem zpra-
přístroj PMP covávat stovky miliónů vzorků může ve
srovnání s tradičním strojovým učením být
přesnější i rychlejší a také méně náchyl-
nější na falešně pozitivní zjištění.

„Úspěšnost tradičních modelů strojového učení
velmi silně závisí na výběru atributů použitých
pro tréning a tím se do celého systémů vnáší vliv
lidského faktoru. Přidáváním nových dat navíc
složitost těchto modelů neustále roste, systémy
opírající se o gigabajty dat jsou těžkopádné
a pomalé. Problémem je i velká míra falešně pozi-
TriboTec vyrábí a dodává systémy ztrátového centrální- tivních zjištění, díky kterým musí administrátoři
ho mazání vícepotrubního, progresivního, dvoupotrub-
ního a jednopotrubního pro mazací oleje a plastická
maziva do konzistence NLGI-3, systémy olejového obě-
hového mazání, systémy mazání postřikem s užitím plas-
tických maziv a olejů, mazací systémy olej-vzduch,
pojízdné a přenosné mazací přístroje, centrální mazání
pro dopravní techniku a mobilní stroje, mazání okolků
kolejových vozidel a kombinované systémy řešící speci-
fické zadání odběratele.

posuzovat, zda je daný software legitimní nebo
jde o malware. A důsledkem tohoto jejich vytíže-
ní je nižší produktivita IT oddělení,“ vysvětlil Tony
Palmer, senior validation analyst společnosti
Enterprise Strategy Group (ESG). “Neuronová síť
v Intercept X využívá technologii hlubokého uče-
ní, která je oproti tradičním modelům navržená
tak, aby se učila na základě zkušeností a hledala
vzájemné souvislosti mezi pozorovaným chová-
ním a malware. Tyto korelace umožňují dosaho-
vat vysoké přesnosti jak v případě identifikace
Hydraulický
již existujícího, tak i dosud nezveřejněného (zero-
agregát řady HA
day) malware. Významným přínosem je i snížení
výskytu falešně pozitivních zjištění. Analýza labo-
ratoře ESG Lab potvrzuje snadnou škálovatel-
V oblasti hydrauliky se firma zaměřuje na stavbu hyd- nost neuronové sítě i fakt, že čím více dat hluboké
raulických agregátů v zákaznickém provedení a kom- učení využívá, tím je výsledné řešení chytřejší.
plexní řešení obsahující projekt, výrobu a dodávku Výsledkem jsou mechanismy, které nemají nega-
hydraulického systému dle potřeb odběratele. tivní vliv na výkon organizace ani jejich systémů.“
TRIBOTEC, spol. s r. o. Text: Zuzana Záhorová

21
5/2018 TriboTechnika

Vzdělávání tribodiagnostiků
Pro zajištění zodpovědného přístupu k tribotech-
nice je nutné, aby pracovníci řešící problemati-
ku tření, opotřebení a mazání měli potřebné
znalosti v tomto oboru.

Asociace technických diagnostiků České celkových zna-
republiky danému problému věnuje lostí z oboru
pozornost řadu let. Ve spolupráci s ACM tribotechniky
DTO Ostrava, akreditovaným certifikač- a tribodiag-
ním místem, zajišťuje potřebné školení nostiky.
a prověření znalostí jednotlivých pra- Pokud
covníků, kteří o tuto problematiku mají absolvent
zájem. Školení zajišťují předem prověře- prokáže
ná a schválená pracoviště. Pro oblast tri- svoje znalosti na
botechniky a tribodiagnostiky je schvá- více než 80 %, získá mezinárodní
leným školícím pracovištěm společnost certifikát podle ISO 17024 Technický diagnos-
Vladislav Marek TRIFOSERVIS Čelákovice. tik - tribodiagnostik prvního základního stupně.
Vlastní školení probíhá ve dvou etapách Certifikát je v jazyce českém a anglickém s platností
vždy po dvou dnech. Školení je provádě- pěti let. Po pěti letech je nutná obhajoba kvalifikace
no podle mezinárodních předpisů a no- nebo zvýšení stupně certifikace na druhý respektive
rem ISO 18436-4 a ISO 18436-5. Zde je třetí kvalifikační stupeň.
přesně určeno, co se musí každý účastník Povinností našeho školícího pracoviště je systematic-
naučit pro získání příslušného certifiká- ky se starat o zvyšování znalostí certifikovaných
tu. Vlastní školení provádí přední odbor- pracovníků, sledování nových trendů, apod. Proto
níci v tomto oboru. V závěru školení pro- probíhají pravidelná setkání na každoroční prolon-
bíhá prověření znalostí jednotlivých gaci. Dále se mohou všichni vzdělávat na pravidel-
posluchačů, kteří poté obdrží doklad ných seminářích a mezinárodní konferenci TRIBO-
o úspěšném absolvování školení. Tento TECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ.
podklad slouží k přihlášení k certifikační V současné době má platný certifikát 138 tribodiag-
zkoušce v ACM DTO Ostrava. nostiků. Certifikace prvního stupně dosáhlo 81 pra-
Vlastním školením do dnešního dne pro- covníků, 47 pracovníků má certifikační stupeň dva
šlo asi 200 pracovníků. Školení provádí- a 10 pracovníků dosáhlo certifikace třetího stupně.
me vždy v únoru a březnu. Tohoto systému certifikace se účastní pracovníci
Certifikace probíhá před zkušební komi- z Čech i Slovenska a certifikát je platný ve všech
sí, která je složena ze tří zkoušejících, státech, kde jsou platné ISO normy.
certifikačního dozoru a pracovníka ACM Příští školení je připraveno na únor a březen roku
DTO Ostrava. 2019. Zájemci o školení se mohou přihlásit ve školí-
Zkouška se skládá ze tří částí. První částí cím středisku TRIFOSERVIS Čelákovice. Podrobnosti
zkoušky je test, který obsahuje 30 všeo- jsou uvedeny na www.trifoservis.cz.
becných otázek z oblasti tribotechniky Vladislav Marek, vedoucí schváleného školícího
a 20 odborných otázek zaměřených pracoviště
na tribodiagnostiku. Dále následuje Ondřej Švec, vedoucí odborné skupiny tribodiag-
praktická část, kde účastník vyhodnotí nostika
5 protokolů s různými druhy olejů. Mgr. Eva Švecová, tajemnice schváleného školícího
Poslední částí zkoušky je ústní prověření pracoviště

22
TRIFO SERVIS

TRIFOSERVIS Čelákovice - Vladislav Marek
a Asociace technických diagnostiků ČR
sekce tribodiagnostika

si Vás dovolují pozvat na XVI. konferenci

„TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ“

TERMÍN:
5. 11. 2018 - Prolongace certifikovaných osob
6. a 7. 11. 2018 - Konference
MÍSTO KONÁNÍ: Devět Skal, Sněžné - Milovy

Akce se koná pod záštitou MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE
- Problematika paliv a maziv motorových vozidel
- Provozní zkušenosti s automobilovými a průmyslovými oleji
- Aplikace plastických maziv
- Provozní zkušenosti s mazáním a údržbou strojů
- Vliv čistoty maziv na provozní spolehlivost strojů

PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ:

tel.: 326991085, 603265565
e-mail:marek@trifoservis.cz
www.trifoservis.cz
5/2018 TriboTechnika

Cyklické korozní komory Q-FOG CCT
a CRH firmy Q-LAB Corporation
Jedním z cílů úpravy povrchu kovových dílů je zpravidla zvýšení korozní odolnosti
dílu. Dříve platilo, že hlavním předepsaným testem atmosférické koroze byla
kontinuální zkouška v solné mlze v trvání podle předpokládané odolnosti povr-
chové úpravy. Avšak rozvoj poznatků o dějích atmosférické koroze ruku v ruce
s požadavky zejména automobilového průmyslu přináší stále častější potřebu
testů kombinovaných a cyklických, které často zahrnují i fázi kondiciono-
vání vzorků na dané teplotě a relativní vlhkosti vzduchu, případně přímý postřik
solankou.

Firma Q-LAB Corporation pro environmentální zkoušky, tato firma poskytuje
Kombinované korozní komory pro cyk- bohaté možnosti dodávek testovacích strojů pro
lické korozní zkoušky amerického výrob- testy korozní odolnosti, jakož i možnosti testování
ce Q-LAB Corporation tak velice dobře ve vlastních akreditovaných laboratořích (USA,
mohou splnit dnešní požadavky zkou- Německo, ISO 17 025). Druhou významnou oblastí
šek. působení firmy Q-LAB je výroba testovacích strojů -
komor pro sluneční simulace a simulace UV světlem
opět pro stanovení životnosti povrchových úprav
především nátěrovými systémy ale i materiálů samot-
ných. Tato oblast zkoušek je v korozní problematice
méně obvyklá, i když dnes je již zkušební postup nor-
mován např. normou ČSN EN ISO 11 997.

Korozní komory Q-FOG CCT a CRH
Design komor vychází z několika základních principů:
Obr. 1: - Jednoduchost konstrukce s vysokou spolehlivostí
Cyklická korozní komora Q-FOG CCT1100 - Přívětivá obsluha a maximální vizualizace procesu
- Snadný servisní přístup pro úkony operátora i ser-
Firma Q-LAB Corporation byla založena visního pracovníka
v roce 1956, původní název Q-Panel (do - Dostatečná variabilita funkce komory
roku 2006) napovídal o výrobě standard- - Vysoká rychlost vytvoření a případné změny
ních testovacích panelů – podložek pro parametrů požadovaného korozního prostředí
korozní zkoušky. Nyní, po více než 60 le- Komory mají 4 až 6 základních programovatelných
tech produkce panelů, a dnes taktéž funkcí, z nichž lze skládat jednotlivé programy a tes-
širokého sortimentu testovacích komor tovací postupy, viz tabulka č. 1.

Funkce komor CCT Minimální teplota Maximální teplota
FOG solná mlha Laboratorní teplota 60 °C
DRY sušení – profukování vzduchem Laboratorní teplota 70 °C
HUMID 100 % vlhkost – kondenzace + 5 °C nad laboratorní teplotou 60 °C
DWELL klidový stav s temperací Laboratorní teplota 60 °C
tabulka č. 1

Doplňkové funkce komor CRH Minimální teplota Maximální teplota
HUMID/RH Regulovaná relativní vlhkost 20 °C 60 °C
SHOWER sprchování 20 °C 50 °C
tabulka č. 2

24
TriboTechnika 5/2018

Doplňující, ale dnes zásadní je možnost regulace rého předchozího kroku, většinou solné fáze, pouze
relativní vlhkosti vzduchu při zkoušce (modely dál počítá čas a udržuje nastavenou teplotu pomocí
CRH) a možnost doplnění postřikového systému pro vnitřních topných těles, nedochází k profukování
testy se sprchováním zředěnou solankou za labora- vzduchem.
torní teploty (např. testy VOLVO, GM a další), viz
tabulka č. 2. Regulace relativní vlhkosti vzduchu v komoře
Komory Q-FOG CCT a CRH se liší od běžně známých CRH je zajištěna přídavným klimatickým systémem.
cyklických komor vyráběných např. v Evropě již zmí- Kompre-sorová klimatizační jednotka na vstupu
něnou možností rychlých reakcí – změn testovacího vzduchu do komory zajišťuje potřebnou teplotu
prostředí. Komoru je možno rychle vyhřát na poža- vzduchu vcházejícího do komory chlazením či ohře-
dovanou teplotu elektrickými topeními umístěnými vem s tím, že tento vzduch může podle potřeby sušit
přímo v pracovním prostoru pod oddělovacích roš- na požadovanou hodnotu vlhkosti. V komoře sa-
tem - difuzérem. Topná tělesa nejsou umístěna motné pak probíhá naopak vyhřátí na požadovanou
přímo v prostoru určeném pro vzorky, ale jsou v obje- teplotu zkoušky a případné dovlhčení vzduchu
mu společného vzduchu v komoře a prouděním je pomocí mikrotrysek rozprašujících demineralizo-
teplo rychle odevzdáno do prostoru mezi vzorky. vanou vodu.
Vyšší modely umožňují i rampové funkce teploty.
Spray systém pro sprchování vzorků (obr. 2)
Pro zkoušky v solné mlze je možno použít klasické je samostatně programovatelný, je osazen tryskami
5 % roztoky NaCl neutrální i kyselé, resp. s měďnatý- s automatickým čištěním čistou demineralizovanou
mi ionty (ISO 9227, ASTM B 117), dále pak jsou využí- vodou proti vytváření vodního kamene z roztoků
vány roztoky s malou koncentrací soli – např. obsahujících chlorid vápenatý, často používaný při
Prohesion test. Solanka je dvoustupňově filtrována, tomto způsobu zkrápění vzorků solankou. Systém
průtok je programově nastavitelný a regulovaný dáv- využívá násobku dráhy vodních kapek k lepší distri-
kovacím čerpadlem s doplňkovou vizuální možností buci na vzorky, vzorky jsou tak sprchovány kapkami,
kontroly průtoku na průtokoměru. Je možno pro- které jsou tryskami nejdříve vystřikovány nahoru
vést přepojení na Prohesion testy, kdy je vynecháno v širokém úhlu rozptylu a dopadají tak na vzorky
zvlhčení vzduchu, jak vyžaduje norma, přemostě- s dobrou homogenitou intenzity smáčení v celém
ním zvlhčovače. půdorysu komory.

Intenzivní sušení vzorků profukováním horkým
vzduchem je možno provádět až do teploty 70°C,
což přesahuje o 10 - 20 °C teploty běžně nabízené u
jiných výrobců korozních komor.

Vysoce efektivní je pak způsob vytváření 100 % vlh-
kosti pro provedení kondenzační zkoušky.
Vlhkost je generována vyvíječem páry mimo pracov-
ní prostor komory a 100% vlhký teplý vzduch je pak
vháněn do pracovního prostoru. Tento vzduch
přináší v krátkém čase dostatečné množství tepla
uvolňovaného kondenzací teplé páry, a tak zároveň
i dostatek vlhkosti. Proces je plně v souladu např.
s ISO 6270-2 a umožňuje dosažení kondenzačního Obr. 2 : systém trysek pro sprchování vzorků - CRH600/1100
prostředí v krátkém čase až do teplot 60 °C.
Kondenzační prostředí je možno rychle vyfoukat ve Vnitřní i vnější konstrukce komory včetně víka je ze
fázi sušení a opět rychle obnovit. Rychlost dosažení sklolaminátu se zatěsněním víka na suchý způsob.
kondenzačních podmínek je mnohem vyšší než při Víko komory má na levé straně okénko ke kontrole
klasickém vytváření kondenzačního prostředí ohře- zkušebního procesu, komora má vnitřní osvětlení.
vem objemu vody na dně komory. Vzorky se ukládají do držáků pro ploché vzorky viz
obr. 3, tyto držáky jsou pak zachyceny ve žlábcích
Proces DWELL – klidový stav s temperací u komor komory v umístění nad difuzérem – roštem s kulatý-
CCT- je funkční krok, kdy komora po ukončení někte- mi dírami.

25
5/2018 TriboTechnika

Po levé straně komory je umístěna zabudovaná
120 litrová nádrž na solanku s výstupním filtrem,
která je opatřena hladinoměrem pro vizuální pří-
padně i akustickou signalizaci případného nedo-
statku roztoku. Programovací řídící systém komory
umožňuje cyklování výše uvedených pracovních
fází, obsahuje velmi komplexní diagnostiku případ-
ných poruch. Systém upozorňuje na požadované
periody servisu, stav solanky v nádrži, všechny
pracovní parametry jsou neustále signalizovány na
displeji.

Obr. 3: korozní panely v komoře Q-FOG CCT 600

Prostorové vzorky je možno pokládat nebo zavěšo-
vat na tyče, které se fixují do půlkulatých žlábků na
přední a zadní straně komory – viz obr. 4. Umístění
všech nosičů vzorků je velmi rychlé a jednoduché
bez dalších pomůcek, tím je zajištěna možnost snad-
ného čištění komory a šetří se čas operátora.

Technická data a popis
Komory Q-FOG CCT a CRH se vyrábějí ve dvou veli-
kostech, 600 litrů a 1 100 litrů. Tabulka č. 3 uvádí veli-
kosti komor a předpokládanou kapacitu pro umístě-
ní klasických zkušebních korozních panelů.

model model Obr. 4: Tyče pro zavěšení vzorků v komoře
Kapacita vzorků CCT600, CCT1100,
CRH600 CRH1100 Pomocí vlastního software firmy Q-LAB je možno
panely 100 x 300 mm 128 kusů 200 kusů komoru pro záznam dat propojit s PC operátora.
Pro jednoduchost servisních zásahů jsou všechny
panely 75 x 150 mm 160 kusů 240 kusů
strojní součásti jako transparentní zvlhčovač,
Objem komory vyvíječ páry, regulační čerpadlo solanky, ventilátor
včetně víka 640 litrů 1103 litrů pro profukování studeným či horkým vzduchem
a další součásti na pravé straně komory umístěny za
bez víka 511 litrů 857 litrů
snímatelným bočním opláštěním komory.
Vnitřní rozměry
délka 109 cm 145 cm Významným prvkem při provozu komor je
jejich bezpečnost. Všechny elektrické obvody mají
šířka 66 cm 82 cm
klasické jištění a jsou vybaveny navíc proudovými
výška bez víka 46 cm 46 cm chrániči. Všechna topná tělesa mají elektronické
výška včetně víka 74 cm 79 cm
i mechanické ochrany proti přehřátí. Komora je
vyrobena z téměř nehořlavé sklem vyztužené prys-
Vnější rozměry kyřice.
délka 182 cm 221 cm
Schematická zobrazení testů
šířka 105 cm 123 cm
Na následujících schématech jsou ukázány
výška 124 cm 128 cm základní principy práce komory v jednotlivých
tabulka č. 3 režimech.

26
TriboTechnika 5/2018

Při funkci FOG – solná mlha
(obr. 5) se rozprašuje jemná mlha odtah
korozívního roztoku do pracovní- Zásobník
Víko Řídící jednotka
ho prostoru komory. solného
roztoku vzorky
Systém pracuje následovně:
Čerpadlo čerpá solný roztok
ze zásobníku solného rozto-
ku na rozprašovací trysku. Zvlhčo- Vstup
Rychlost čerpadla – intenzita vač stlačeného
vzduchu
čerpání – se nastavuje na
ovládací klávesnici komory. Tryska
Průtok roztoku je indikován Topení
na průtokoměru.
čerpadlo
Magnetický elektroventil
ovládá průchod stlačeného
vzduchu přes zvlhčovač do Přívod roztoku
k čerpadlu
rozprašovací trysky, kde roz- Obr. 5: FOG – solná mlha
prašuje zkušební roztok.
Tlak vzduchu se nastavuje na
odtah
redukčním ventilu. Tlak vzdu-
chu je zobrazen na mano- víko

metru.
Topná tělesa komory udržují
požadovanou teplotu v ko-
moře.
Diffuser-
rošt
Při funkci DRY - sušení (obr. 6) je Topení vzduchu
profukován vzduch komorou za
účelem sušení vzorků. Topení
komory
Systém pracuje následovně: ventilátor

Otevře se ventil proplachova-
cího vzduchu a ventilátor
žene vzduch do komory.
Topení v pracovním prostoru
komory a topení za ventiláto- Obr. 6: DRY – sušení
rem vzduchu udržují teplotu
v komoře.

Při funkci 100 % vlhkosti - kon-
denzace (obr. 7) se dávkuje horká
pára do pracovního prostoru
komory, aby došlo ke zvýšení vlh-
Diffuser-
kosti v komoře na 100 % rel. vlh- rošt Demi -
kosti. vyvíječ voda
páry
Systém pracuje následovně:
Vyvíječ páry vytváří páru,
která prochází do komory
a tím zvyšuje – udržuje teplo-
tu v komoře.
Magnetický elektroventil udr-
žuje potřebné množství vody
ve vyvíječi páry. Obr. 7: 100 % vlhkost – kondenzace

27
5/2018 TriboTechnika

Obr. 8 Regulace relativní vlhkosti

Pøi funkci regulace relativní vlhkosti (obr. 8) je ko- Show konané na jaøe v nìmeckém Norimberku.
mora zásobena vzduchem po úpravì obsahu vod- Je jistì potìšitelné, že v hale výrobcù laboratorní
ních par a regulované teplotì. Klimatizaèní modul techniky pro kontrolu povrchových úprav tato firma
(vpravo) je schopen vzduch ohøívat i chladit a mìnit již tradiènì staví stánek s nejvìtší výstavní plochou
relativní vlhkost vzduchu. V komoøe samotné je a vystavuje minimálnì 5 zkušebních komor.
vzduch podle potøeby dovlhèován, ohøíván èi vyfu-
kován profukovacím systémem. Prodejní a servisní zázemí firmy Q- LAB Corp.
Rovnìž je možno nastavit konstatní podmínky tep- Komory Q-FOG jsou provozovány po celém svìtì,
lota/rel. vlhkost i rampy prùbìhù v èase. Komora èasto daleko od dosahu firmy èi jejího zástupce.
s regulací vlhkosti je tak víceménì nezávislá na pod- Stroj a dokumentace k nìmu, stejnì jako systém
mínkách okolí a umožòuje plnìní mnoha norem, výmìny náhradních dílù je vytvoøen tak, aby každý
kde fáze èi rampy teplota/vlhkost jsou vyžadovány, uživatel si mohl pomoci na dálku sám, pokud je
zpøesòuje tak napø. plnìní normy PV 1210 a mno- potøeba. U nás je velký dùraz je kladen na firemní
hých dalších. instalaci stroje, zaškolení obsluhy a periodické pro-
hlídky, pøípadnì kalibrace. Jen správnì nainstalova-
ný stroj, dostateènì zaškolená obsluha a pøítomnost
servisu mùže zaruèit plnohodnotné využití korozní
komory.
Souèástí našich servisních prací jsou kalibraèní
služby. Zákazník mùže využít kalibraèních služeb
mìøení teploty a relativní vlhkosti dle ISO 17 025 la-
boratoøí servisní firmy akreditované ÈIA.

Závìrem
Tento pøíspìvek byl malou exkurzí do oddílu zajíma-
vì øešených korozních komor. Jak jsem již zmínil
na poèátku, základní myšlenkou pøi tvorbì technic-
kého øešení komor Q-FOG CCT a CRH byla potøeba
vytvoøit komoru pro rychlé støídání korozních pro-
støedí. To se jistì podaøilo a testy Prohesion, CCT 1,
Obr. 9 Stánek firmy Q- LAB Corporation na Coating Show,
Norimberk
CCT4, PV 1210 a další tak mohou výraznì realis-
tiètìji simulovat skuteèné korozní podmínky v mís-
tech s rychlými zmìnami prostøedí jako napø. v mo-
Prezentace firmy torovém prostoru vozidla.
Firma Q-LAB Corporation se pravidelnì zúèastòuje Text: Ing. Milan Pražák,
veletrhù pøíslušných pro jejich oblast zamìøení, LABIMEX CZ s. r. o.
zásadní akcí je v periodì 2 rokù European Coating www.labimexcz.cz

28
TriboTechnika 5/2018

Harmonizácia výdajných systémov
v štvrtej priemyselnej revolúcii

V poslednej dobe sa v súvislosti s tool manažmentom objavili nové riešenia,
čiastočne inšpirované štvrtou priemyselnou revolúciou (Industry 4.0), ktorých
spoločným cieľom je poskytnúť výrobcom lepšie a efektívnejšie spôsoby
riadenia a výdaja náradia vo výrobných prevádzkach.

Nasledovný prehľad ponúka niektoré Mobilita
z možností, ktoré využívajú najdôležitej- Toto je jeden z najčastejšie opakovaných sloganov za
šie a najzaujímavejšie vývojové trendy posledné desaťročie. V dnešnej dobe považujeme
inšpirované štvrtou priemyselnou revo- za samozrejmosť, že našu kanceláriu, spoločenské
lúciou (Industry 4.0) pre maximalizova- aktivity a ďalšie prostriedky, máme tak povediac
nie a harmonizovanie efektívnosti výro- vo vrecku. Užívatelia očakávajú, že budú schopní
by. vykonávať transakcie a sledovať účtovné a výrobné
aktivity takzvane “za pochodu“. Nová generácia
Kompaktné a inteligentné výdajné ručne ovládaných zariadení na princípe Androidu,
automaty naviac každé z nich vybavené bohatou ponukou
Veľké objemné automaty majú v prie- správ a dát vo formáte vhodnom pre mobilné zaria-
mysle svoje miesto, ale nikdy nebudú denia, umožňuje používateľom sledovať aktuálny
plne k dispozícii, alebo nebudú schopné stav. Tieto zariadenia môžu byť plnou náhradou za
vytvoriť inteligentné a autonómne staré ťažkopádne zariadenia na princípe Windows
výrobné stredisko. CE, ktoré ste museli neustále nosiť so sebou, aby ste
Niektorí dodávatelia ponúkajú výdajné mohli vydať položky zo skladu alebo výdajne. Je zrej-
automaty, ktoré sú menšie a kompakt- mé, že prehľadné užívateľské rozhranie, ktoré posky-
nejšie, ale pokiaľ ide o ponúkané funkcie, tuje dostatočné množstvo informácii na vykonáva-
hrajú mimo svojej ligy. Zvyčajne ponú- nie každodenných transakcií, je to, čo sa od modernej
kajú kompletný softvérový balík a posky- Android aplikácie očakáva. Naviac je tu ešte jedna
tujú 100 % -nú kontrolu a sledovateľnosť výhoda – ceny Android zariadení sú zvyčajne zlom-
úložných domén alebo jednotlivých kom ceny starších systémov pracujúcich na princípe
položiek. Vďaka tomu sú ideálne pre Windows. Existuje tiež niekoľko skvelých zariadení
modernú výrobnú prevádzku, kde si kombinujúcivh profesionálny 2D skener s robustným
výrobný proces, ako aj výber a distribú- ručným zariadením, ktoré sa pohodlne zmestí do
ciu rezných nástrojov nemožno dovoliť vašej dlane a je podporované praktickým príslušen-
narušiť. stvom.

31
5/2018 TriboTechnika

Internet vecí (Internet of things„IoT“) správnych nástrojov pre danú operáciu. Mnohí
Za posledné roky sme boli svedkami vývoja výrobcovia rezných nástrojov vyvíjajú a ponúkajú
unikátnych nápadov aplikujúcich Internet vecí svoje vlastné digitálne katalógy a aplikácie na výber
vo výrobných prevádzkach a nevyžadujúch pri- nástrojov. Integrácia týchto možností s platformami
tom komplikovanú a nákladnú inštaláciu alebo na plánovanie výroby a výdaj nástrojov je ďalším
predplatné, ktoré stojí doslova „majland“. logickým krokom. Pri projektovaní operácie je
Jednou z takýchto inovácií je integrácia technológie potrebné poznať najzakladanejšie údaje, napr. či je
lokalizácie v reálnom čase (RTLS –Real Time Location preferované náradie k dispozícii alebo či je možné
Systems) do širokej škály výrobných prostriedkov, dané náradie rezervovať, aby sa medzičasom ne-
ktoré majú tendenciu „strácať sa“, ako napríklad použilo na inú operáciu. V niektorých výdajných sys-
kalibre, upínače, meracie a testovacie zariadenia témoch je už takáto integrácia samozrejmosťou.
a ďalšie súčasti inventára. Schopnosť lokalizovať ich
môže znížiť náklady a riziko odstávky. Existujú rôzne
technológie, ktoré používajú pasívnu rádio-
frekvenčnú identifikáciu (RFID - Radio Frequecy
Identification) a Wibree – aktívny Bluetooth s nízkou
spotrebou energie (BLE - Bluetooth Low Energy).
Zásadou týchto technológií je jednoduché používa-
nie a poskytnutie toho, čo koncový užívateľ skutoč-
ne potrebuje. Okázalé prístrojové panely s množ-
stvom grafov a analýz vyzerajú pôsobivo, ale zvyčaj-
ne je to jednoduchá lokalizačná identifikácia, ktorá
používateľovi umožní rýchlo nájsť danú položku.
Presnosť môže byť ovplyvnená prostredím, a tým
kde a koľko zariadení je nasadených na príjem
dátových prenosov. Avšak lokalizovať s presnosťou
približne jedného metra, bude obyčajne stačiť
a súčasné technológie to dokážu poskytnúť.
Matrice, ktoré zaznamenávajú a analyzujú históriu
polohy, umožňujú väčšiu optimalizáciu využívania
výrobných prostriedkov a ďalej znižujú nepriame
náklady. Analýza údajov v reálnom čase
Prepojenie vyššie uvedených funkcií s rozšírenými
Inteligentná výroba možnosťami prehľadu, analýzou a možnosťou
Čipy RFID na nástrojoch a adaptéroch môžu obsaho- prispôsobenia sú nevyhnutné pre cielenú a efektív-
vať informácie o montáži nástroja a aj iné výrobné nu orientáciu v obrovských množstvách údajov
údaje, ktoré minimalizujú riziko chýb pri ich používa- generovaných výdajným systémom, medzi ktoré
ní. Nástroje sú umiestnené v modulárnych skriniach, patria tisícky individuálnych položiek na sklade,
kde sa údaje z čipu načítavajú a prenášajú do softvé- stovky tisíc transakcií, mnohopočetní užívatelia,
ru pre správu nástrojov, ktorý takto limituje výdaj nákladové strediská, logistické parametre a iné.
nástrojov na tie, ktoré sú vhodné pre danú operáciu. Schopnosť vytiahnuť informácie, ktoré potrebujete
Náklady spojené s použitím nesprávneho nástroja a výpočet parametrov výkonnosti budú jedným
môžu byť enormné a môžu viesť k zmätkovitosti, z hlavných rozhodujúcich faktorov úspešného
nedodržaniu termínu dodávky, a tým pádom k riziku manažmentu výroby.
ohrozenia reputácie výrobcu. Napríklad v leteckom
priemysle je eliminácia možnosti použitia nespráv- Čo bude ďalej
neho nástroja nemysliteľná. Tam, kde je pevne sta- Vyššie uvedené inovácie sú hmatateľným dôkazom
novený technologický postup, bude tento systém pokroku, ktoré spájajú minulosť s inteligentnou výro-
výdaja náradia mimoriadne užitočný. bou budúcnosti, kde sa AGV (Automated Guided
Vehicle) - automaticky riadené zariadenia, umelá
Cloudový manažment dát inteligencia a robotika s najväčšou pravdepodob-
Niekoľko spoločností už ponúka aplikácie na princí- nosťou pričinia k schopnosti dodávať nástroje načas.
pe Cloudu na vyhľadávanie, výber a zostavenie Text: Raoul Rapke, riaditeľ CTMS, IMC Group

32
Tlakovzdušné tryskací komory
Pneumatické tryskací boxy
Automatické tryskací stroje s metacími koly
Odlučovače prachu
Metalizační pracoviště
Lakovací a odmašťovací kabiny MSV BRNO 2018
Příslušenství
pavilon E, stánek č. 45b

S.A.F. Praha, spol. s r. o.
Přišimasy 38, 282 01 Český Brod, Česká republika
www.saf.cz tel.: +420 - 321 672 815, +420 - 321 672 896
e-mail: info@saf.cz
5/2018 TriboTechnika

Prívod chladiacej kvapaliny
pod vysokým tlakom pri rezaní závitov
Spoločnosť Seco Tools predstavila technológiu Jetstream Tooling®
zabezpečujúcu prívod chladiacej kvapaliny pre držiaky stopiek na rezanie
závitov. Nový rad zahŕňa držiaky štvorhranných stopiek na externé aplikácie,
tyče na vyvŕtavanie na interné aplikácie a hlavy GL na použitie s tyčami
Steadyline.

Držiaky na rezanie závitov Jetstream tepla, účinné odstraňovanie triesok, dlhšiu a pred-
Tooling sa vyznačujú sústredeným vídateľnejšiu životnosť nástrojov a zlepšenú kvalitu
prúdom chladiacej kvapaliny pod povrchu pri rezaní závitov.
vysokým tlakom – až do 150 bar/2 175
psi, prípadne s pripojením hadíc na Používanie funkcie JETI s držiakmi štvorhranných
prívod chladiacej kvapaliny pod tlakom stopiek si vyžaduje použitie adaptérov s čelným
až do 275 bar/3 988 psi – v optimál- a hviezdicovým uchopením na karusely Seco-
nej polohe v blízkosti reznej hrany, Capto™ C5, C6 a C8 a adaptérov s hviezdicovým
čo umožňuje odvádzanie alebo
usmernenie triesok preč z rezu. K dis-
pozícii sú držiaky rôznych typov na
22 externých, 28 interných a 14 hláv GL
so sedlami na rezné doštičky vo
veľkostiach 16, 22 a 27.

V prípade dielov vyrobených z titánu
alebo podobných materiálov dokáže
technológia Jetstream Tooling lámať
pevné triesky z rezania závitov a zvýšiť
tak životnosť nástrojov. Pri rezaní závitov
do ocele a nehrdzavejúcej ocele pred-
stavuje zlepšené odvádzanie triesok
pomocou nových nástrojov na rezanie
závitov možnosť dosahovať o 30 % až
60 % vyššie rezné rýchlosti bez zníženia
kvality povrchu závitov.
uchopením na rozhrania vretena viacúčelových
Držiaky štvorhranných stopiek sú vy- strojov HSK-T 63. Adaptéry umožňujú uchopenie
bavené funkciami JETI a DuoJet. Funkcia štvorhranných stopiek s rozmerom 20 mm a 25 mm.
JETI zaisťuje prúdenie chladiacej
kvapaliny držiakmi bez použitia hadíc a So žiadosťou o ďalšie informácie o držiakoch
funkcia DuoJet umožňuje použiť jednu a adaptéroch na rezanie závitov s technológiou
alebo viacero prídavných trysiek na Jetstream Tooling sa obráťte na miestneho zástupcu
striekanie chladiacej kvapaliny z ďal- spoločnosti Seco alebo navštívte stránku venovanú
šieho smeru. Začlenenie týchtofunkcií produktom s technológiou Jetstream Tooling.
prináša optimalizované odvádzanie Text: Kamil Čech

34
Česká společnost
pro povrchové úpravy

Vás zve na

52. celostátní aktiv galvanizérů

Termín: 5. a 6. února 2019

Místo konání:
Hotel Gustav Mahler,
Křížová ul. 4, Jihlava

Více informací o aktivu získáte:

PhDr. Drahomíra Majerová,
Lesní 2946/5,
586 03 Jihlava

Tel.: 737 346 857,
E-mail: cspu@seznam.cz

Mediální partner:
časopis TriboTechnika
5/2018 TriboTechnika

Výměna lopatky stabilizátoru pod vodou
Spolupráce SKF a specialistů na opravy pod vodou, společnosti Trident Group,
umožnila provést první výměnu zasouvacího lopatkového stabilizátoru SKF typu S
na plovoucí lodi.

Popularita výletních plaveb stoupá kompletní demontáž, nákladné výrobní práce
Odhaduje se, že množství pasažérů letos a výměnu řady hlavních součástí. Práce nebyla příliš
poprvé dosáhne 25 milionů. Přestože složitá, ale ani při nepřetržité práci by tým opravu
oblíbenost dovolených na lodi vychází nestihl dokončit během odstávky v doku. A jelikož
loď musela po opuštění doku naložit nové pasažéry,
doba opravy nesměla být překročena.
Aby byli schopni práci dokončit včas a bez narušení
pohodlí pasažérů, rozhodli se SKF a vlastník lodi pro
radikální řešení: výměnu pod vodou. Trup utěsnili
překrytím otvoru skříně lopatek pomocí dvou ocelo-
vých plátů a loď znovu uvedli do provozu. Mezitím
společnost SKF transportovala stabilizátor do
Hamburku za účelem provedení nezbytných oprav.
Znovu sestavený stabilizátor otestovali a odeslali jej
z luxusního vybavení plavidla a poskyto- do přístavu, kde měly být vyzvednuti první pasažéři.
vaných služeb, je rovněž závislá na skry- Tým podmořských specialistů společnosti Trident
tých technologiích, které zajišťují kom- Group připravil stabilizátor na podvodní instalaci.
fort pasažérů při plavbě i v nevlídných Proces zahrnoval ochranu a utěsnění částí mechani-
podmínkách. Pod vodní hladinou jsou smu, které normálně nepřijdou do styku s vodou.
lode vybaveny dvojící hydraulicky ovlá- V přístavu se tým pustil do práce. Uvnitř trupu
daných lopatek stabilizátoru, které lze vystavěli kolem skříně lopatky vodotěsný kryt, který
při pohybu plavidla použít pro eliminaci potápěčům umožnil bezpečně odstranit ocelové plá-
účinků neklidného moře. Pokud nejsou ty, které předtím utěsňovaly otvor. Lopatku stabilizá-
zapotřebí, lze je složit do trupu lodi, mini-
malizovat odpor a zvýšit manévrovatel-
nost v přístavu. Mnoho stabilizátorů vyrá-
bí SKF a rovněž zajišťuje jejich údržbu.
V roce 2014 odhalila plánovaná kontrola
výletní lodí poškození lopatky stabilizá-
toru, pravděpodobně způsobené kolizí
s předměty plovoucími pod hladinou. Za
účelem zabránění dalšího poškození
bylo rozhodnuto vyřadit z provozu stabi-
lizátor do příští plánované údržby lodi.
Loď byla umístěna do suchého doku za
účelem provedení plánované pětidenní
údržby. Technický tým SKF v Hamburku toru pomocí jeřábu spustili dolů podél trupu, kde ji
byl vyslán na místo za účelem demontá- potápěči navedli na místo a namontovali. Po upevně-
že a opravy jednotky. Jakmile však tým ní kříně lopatky mohli odstranit dočasný kryt.
demontoval stabilizátor z lodi, zjistil, že Po včasném dokončení základních montážních prací
poškození bylo závažnější, než se očeká- tým techniků SKF dokončil montážní proces připoje-
valo. Náraz způsobil ohnutí nebo poško- ním řídicích systémů stabilizátoru a otestovali provoz
zení několika kritických částí mechani- jednotky.
smu stabilizátoru. Oprava by si vyžádala Text a foto: SKF

36
TEMAT
I CKÉ O
Nové t
rendy v KRUHY
Najlep riaden KONFE
šia í úd RENCI
Inform prax v prevá ržby E
ačné sy dzke a
Plánov stémy údržbe
an údr
Predikt ie údržby a o žby
ívna úd dstávo
Inovatív ržb k
ne tech a a diagnost
Bezpeč nológie ika
no ú
Energe sť a ochrana držby
tic zd
Zlepšo ký manažme ravia
vanie v nt a živ
Údržba ýko otn
infraštr nnosti praco é prostredie
uktúry vníkov

Záujem o účasť oznámte na e-mailovej
adrese: iro@ssu.sk
kde môžete získať kompletnú pozvánku

Pozývame Vás v dňoch 28. - 29. 5. 2019
na 19. ročník
medzinárodnej konferencie

Národné fórum údržby 2019
konanej pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR

na Štrbskom

Slovenská spoločnosť údržby
Koceľova 15
815 94 Bratislava
Slovensko

www.ssu.sk
5/2018 TriboTechnika

Nevyhadzovať,
ale opätovne zužitkovať

Čistiace utierky MEWA v systéme
viacnásobného používania
Zodpovedný prístup k prírode má v spoločnosti MEWA svoju tradíciu. Vďaka
princípu viacnásobného používania spoločnosti MEWA, sa šetria nielen zdroje,
ale je možné ušetriť aj značné množstvo odpadu, najmä čo sa týka čistiacich
utierok MEWA. Tieto utierky sa používajú v rámci osvedčených kompletných
služieb a v závislosti od používania sa dajú až 50-krát oprať a opätovne použiť.
Papierové alebo bežné textilné utierky väčšinou skončia po jednorazovom
použití v odpade. A tým vzniká veľké množstvo odpadu, ktorý je sčasti aj
nebezpečný.

Ekologické pranie
Zloženie a množstvo pracích a pomocných pracích
prostriedkov je prostredníctvom špeciálnych dávko-
vacích a riadiacich systémov prispôsobované stup-
„Sme tu pre všetkých.
ňu znečistenia textílií. Na jednej strane to vedie k čis-
Náš servis čistiacich
tému výsledku, a to aj napriek malému množstvu
utierok MEWA sa oplatí
pracieho prostriedku. Na druhej strane znižuje zaťa-
aj pre dielne s tromi
ženie životného prostredia, ktoré je až o 85 percent
zamestnancami”,
menšie v porovnaní s tradičnými metódami prania.
hovorí konateľka
spoločnosti MEWA
Zmysluplné využívanie energie – rekuperácia
Textil- Service SR , s. r. o.
tepla v spoločnosti MEWA
Veronika Lipovská.
Viacstupňová rekuperácia tepla z pracích a sušiacich
zariadení prostredníctvom výmenníkov tepla výraz-

38
TriboTechnika 5/2018

ne znižuje spotrebu energie spoločnosti MEWA na Parné kotle, ktoré sú na to potrebné, sú z dôvodu
ohrev vody a prevádzkových priestorov. ochrany životného prostredia vybavené spaľovací-

Cyklus používania čistiacich utierok spoločnosti MEWA je trvalo udržateľný: pranie, ktoré šetrí zdroje, úprava odpadových
vôd, ako aj rekuperácia tepla.
mi komorami na spaľovanie pri vysokých teplotách
a práčkami spalín. Odpadový vzduch je odvádzaný
až po dôkladnom vyčistení. Vďaka týmto opatre-
niam sa ušetrí niekoľko miliónov vykurovacieho
oleja ročne.

O 50 percent nižšia spotreba vody
Šetrenie zdrojov je dôležitou súčasťou systému envi-
ronmentálneho riadenia spoločnosti MEWA. Špe-
ciálny systém opätovného zužitkovania vody na
odstreďovanie a pranie – kaskádová technológia –
filtruje ešte využiteľnú praciu vodu z hlavného pra-
nia a procesu odstreďovania a upravuje ju na viac-
stupňový okruh opätovného použitia v procese pra-
nia. Spoločnosť MEWA dosahuje v súčasnosti pri
úprave odpadových vôd stupeň čistoty 99,8 per-
Utierka MEWATEX ULTRA s vysokou absorpčnou
cent. Pri chemickej a fyzikálnej predbežnej úprave
schopnosťou šetrne čistí citlivé povrchy
odpadovej vody sú z vody v čo najväčšej možnej
„To však ešte nie je všetko. Nečistotu premieňame na miere odstránené nečistoty a škodlivé látky. Na ďal-
energiu,“ dopĺňa Veronika Lipovská, konateľka spo- šom stupni biologického čistenia baktérie rozkla-
ločnosti MEWA na Slovensku. „Tepelným zužitkova- dajú uvoľnený objem nečistôt vo vode. Týmto sa až
ním vypraných nečistôt – prevažne starého oleja o 50 percent znižuje spotreba vody v porovnaní
z použitých čistiacich utierok – pokrývame až 80 per- s bežnou metódou.
cent potreby energie pre naše sušiace a pracie linky.“ Text: MEWA

MEWA Textil-Service SR s.r.o. Tel.: +421 2 44636097
Varšavská 29 Fax: +421 2 44462908,
831 02 Bratislava E-Mail: bratislava@mewa.sk,

www.mewa.sk

39
45. konference s mezinárodní účastí

PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ
POVRCHOVÝCH ÚPRAV

13. – 14. března 2019
v hotelu Pyramida, Praha 6

POZVÁNKA
44 let tradice – záruka spolehlivosti a kvality
INFORMACE Konference se koná ve spolupráci s Asociací korozních inženýrů, Českou
společností povrchových úprav, Asociací českých a slovenských zinkoven,
vědecko-výzkumnými ústavy, vysokoškolskými pracovišti, státními orgány,
Konference českými I zahraničními firmami, mediálními partnery.

Konference se koná již několik let pod záštitou Hospodářské komory ČR.
přináší
Konference je určena pro široký okruh posluchačů,
majitele a pracovníky lakoven, galvanizoven a zinkoven, technology a mistry
novinky povrchových úprav, řídící technicko-hospodářské pracovníky, konstruktéry,
projektanty, pracovníky marketingu, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot,
požární a bezpečnostní techniky, pracovníky státní správy, odborných škol aj.
z legislativy Akce je každoročně zahrnuta mezi akreditované vzdělávací programy pro členy
České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), slouží jako ŠKOLENÍ.
Materiály z konference jsou vydány ve sborníku, který má přiřazeno číslo ISBN.
a oboru
Cílem konference
přinášet aktuální informace o pokroku v technologiích, zařízeních
povrchových pro povrchové úpravy, právních předpisech tak, aby se předcházelo ztrátám
a aby se při zlepšení kvality zvýšila konkurence schopnost výrobků.
Na programu konference jsou již tradičně informace
úprav - o aktuálních právních předpisech včetně chystaných změn
- o progresivních technologiích a zařízeních povrchových i předpovrchových úprav
v lakovnách, žárových zinkovnách, při galvanickém pokovování, včetně informací
FORMOU o nátěrových hmotách apod.
- o problematice provozu, opatření týkající se ochrany zdraví lidí nebo životního
prostředí (např. emise, odpadní vody, hygiena a bezp. práce, protipožární opatření)
- projektování povrchových úprav,
ŠKOLENÍ - exkurze na pracoviště povrchových úprav,
- diskuzní večer.

V rámci akce nabízíme firmám tyto formy prezentace:
- stránkovou inzerci
- krátké vystoupení zástupce firmy v programu konference
- stůl k provádění obchodní, propagační a konzultační činnosti

Bližší informace u pořadatele.
PhDr. Z. Jelínková, CSc. – PPK + Dr. Z. Trávníčková, CSc.
Korunní 67, 130 00 Praha 3, email: konferencepppu@seznam.cz

www.konferencepppu.cz
TriboTechnika 5/2018

Mazivá a životné prostredie
Základnou surovinou pre výrobu mazacích prostriedkov, mazív je ropa.
Význam ropy vzhľadom na súčasnú situáciu netreba zvlášť zdôrazňovať.
Z hospodárskeho významu ropy vyplýva potreba úsporného hospodárenia
s mazivami a tiež zistenie pôsobenia ich vplyvu na životné prostredie. Z toho
dôvodu je tu aj otázka na správne hospodárenie s použitými, resp.
opotrebovanými, odpadovými olejmi a na používanie sortimentu takých
mazív, ktoré sú priaznivé k životnému prostrediu. Súčasná celková spotreba
mazív v Slovenskej republike (SR) sa odhaduje na 45 000 až 50 000 ton.

Z dostupných informácií vieme, že hydraulické oleje (30 %). Pre užívateľov týchto maza-
priemerný percentuálny zber, výskyt cích olejov treba pripomenúť, že mnohé motorové
použitých olejov v rámci Európskej únie oleje sa používajú s výhodou, ako hydraulické oleje.
(EÚ) je 46 % z celkovej ročnej spotreby Opačný postup použitia olejov z tribologického hľa-
mazacích olejov. To znamená, že pri pre- diska nie je možný. Podľa niektorých informácii
počte na podmienky v SR a daný sorti- z praxe až 60 % hydraulických olejov sa stráca, uniká
ment to predstavuje výskyt cca 15 000 počas prevádzky do prostredia v ktorom tieto
až 18 000 ton použitých olejov, čo nás hydraulické stroje, mechanizmy pracujú. Z toho
zaväzuje. Sortiment biologický odbúra- dôvodu pozornosť sa začala venovať najmä vývoju
teľných mazív, ktoré sú priaznivé k život- hydraulických biologický odbúrateľných olejov,
nému prostrediu sa rozširuje, narastá ktoré teraz predstavujú najväčší objem a to cca
a má uplatnenie tam, kde stroje a zaria- 50 % zo spotreby biologický odbúrateľných mazív.
denia pracujú najmä v chránených
oblastiach, t.j. v oblastiach z dôvodu Poznáme tri hlavné typy biologický odbúrateľných
ochrany životného prostredia, napr. hydraulických olejov a to:
vodné nádrže a pod. Podľa dostupných · Biologický ľahko odbúrateľné rastlinné oleje,
informácií spotreba biologických odbú- · Biologický prirodzené odbúrateľné minerálne
rateľných kvapalín, mazív vo vyspelých (ropné) oleje.
priemyselných krajinách je cca 5 % z cel- · Biologický ľahko odbúrateľné syntetické oleje.
kovej spotreby mazív.
Treba poznamenať, že každý typ z hore uvedených
Biologický odbúrateľné mazivá biologický odbúrateľných hydraulických olejov má
Pozornosť sortimentu biologický od- určité výhody a nevýhody.
búrateľných mazív sa začala venovať
v období okolo roku 1990. Všetko začalo Biologický ľahko odbúrateľné rastlinné oleje majú
tým, že bola snaha o ochranu vodných nedostatočné tribologické schopnosti pri nízkych a
zdrojov, zabezpečenie pitnej vody, čo vysokých teplotách. Neposkytujú najvhodnejšiu
vyvolalo nové výzvy. Pamätáme sa na ochranu zariadenia a to kvôli nízkej oxidačnej stabili-
slogan„ 1 liter oleja znehodnotí milión lit- te a malej tekutosti pri nízkych teplotách (studené
rov vody“. Žiaľ toto tvrdenie platí aj teraz štarty). Majú však najlepšie biologický odbúrateľné
a možno ešte výraznejšie, ako vtedy. vlastnosti, a okrem toho sú aj netoxické. Ich nákup-
Treba pripomenúť, že v sortimente auto- ná cena je však vyššia, ako biologický prirodzene
mobilových mazív najväčšiu spotrebu odbúrateľných ropných olejov.
predstavujú motorové oleje (cca 75 %) Biologický prirodzene odbúrateľné ropné oleje
a v priemyselných mazivách sú to nemajú takú biologickú odbúrateľnosť, ako rastlinné

41
5/2018 TriboTechnika

oleje, ale všeobecne majú lepšie tribologické vlast- · Celková (Ultimate) biologická odbúrateľ-
nosti pri nízkych a vysokých teplotách. Majú lepšiu nosť. Ide o celkovú biologickú odbúrateľnosť
oxidačnú stabilitu z toho dôvodu poskytujú vyššiu danej látky, rozloženie napr. na kysličník uhli-
spoľahlivosť strojov a zariadení a tiež dlhšiu život- čitý CO2, vodu H2O, mikroorganizmy a ďalšie
nosť olejových náplni. základné prvky.
Biologický ľahko odbúrateľné syntetické oleje a to
napr. polyolesterové (POE) oleje sú vždy najlepšia Na kontrolu biologickej odbúrateľnosti sa používajú
voľba, ak chceme dosiahnuť požadovane tribologic- dve základné skúšky a to „Primárna“ skúška na biolo-
ké a ekologické vlastnosti pri ich aplikácii v gickú odbúrateľnosť a druhá celková tzv. „Ultimate“
hydraulických strojoch, mechanizmoch. Jediným skúška. Prvá primárna skúška na biologickú
problémom v tomto prípade je ich vysoká nákupná degradáciu hodnotí zmenu uhlíkových a
cena. vodíkových (C – H) väzieb a ich množstvo v mazacích
olejoch. Najviac rozšírenou skúškou na tento účel je
Biologická odbúrateľnosť skúška podľa Európskej koordinačnej rady (The
Pri otázke čo je to biologická odbúrateľnosť, tak Coordinating European Council), CEC – L- 33 – A – 93,
máme na mysli niečo čo súvisí s rozpadom nejakej ktorá trvá v priebehu 21 dní.
látky, ktorá sa vráti naspäť do jej pôvodných elemen-
tárnych prvkov, ktoré túto látku pôvodne vytvárali. V Druhá celková„Ultimate“ skúška na biologickú odbú-
prípade mazacích olejov je to kyslík O2, kysličník uhli- rateľnosť hodnotí vývoj kysličníka uhličitého CO2 v
čitý CO2, vodík H2 a ďalšie prvky. Tento proces sa procese biologickej degradácie. Táto skúška sa vyko-
nazýva „Mineralizácia“. Keby sme mali znázorniť náva buď podľa OECD 301B, alebo ASTM D 5864 v
tento proces podľa chemickej reakcie, tak môžeme trvaní 28 dní. Pre hydraulické kvapaliny platí klasifi-
uviesť tento postup: kačný štandard podľa ASTM D 6046 – 02.
V tribotechnickej praxi sa stre-
Mazací olej + O2 + mikroorganizmy → CO2 + H2O + biomasa távame najmä s výsledkami
prvej „Primárnej“ skúšky podľa
CEC – L – 33 – A – 93. Hraničná
hodnota pre biologický odbú-
rateľné mazivo, teda jeho odbú-
rateľnosť sa kvalifikuje, resp.
klasifikuje tak, že táto hodnota
v prípade primárnej skúšky
podľa CEC – L – 33 – 93 má byť
vyššia ako 80 % a v prípade
sekundárnej skúšky podľa
Biodegradácia vzniká pôsobením mikroorganizmov OECD 301 B má byť vyššia ako 60 %.
(baktérii), ktoré absorbujú, resp. doslova zjedia daný
materiál, látku. Možno uviesť, že kyslík premieňa Pre porovnanie v tabuľke č.1 je uvedená biologická
danú látku na CO2 (aerobické baktérie), alebo na CO2 odbúrateľnosť v percentách a to niektorých druhov
a metán CH4 (anaerobické baktérie) počas uvedené- základových olejov.
ho procesu. V tomto procese veľmi stabilnou zlož- Druh základového Biologická
kou je kysličník uhličitý CO2. oleja odbúrateľnosť v %
Z uvedeného vyplýva, že biologickú odbúrateľnosť Ropné (minerálne) oleje 15 - 35
môžeme rozdeliť, rozlíšiť vzhľadom na podmienky,
Biele oleje 25 - 45
ako:
Rastlinné oleje 70 - 100
· Základná (Primárna) biologická odbúrateľ-
nosť (minimálna transformácia, ktorá zmení Polyalfaolefíny (PAO) 5 - 30
len určité fyzikálne charakteristiky, vlastnosti Polyetéry 0 - 25
danej látky), Polyizobutény (PIB) 0 - 25
· Čiastočná biologická odbúrateľnosť (nie je Polyglykoly 5 – 40
dôležité dosiahnuť požadované vlastnosti, Polyolestery a Diestery 55 - 100
vytvorené substancie môžu byť niekedy viac
toxické, ako pôvodná látka), tabuľka č. 1

42
TriboTechnika 5/2018

Výsledky boli stanovené podľa pôvodnej skúšky CEC Polyalkylénglykoly (PAG) sú tiež ľahko biologický
– L – 33 – T – 82. odbúrateľné a môžu byť formulované v širokom vis-
kozitnom rozsahu. PAG ponúkajú tie isté výhody,
Sortiment biologický odbúrateľných kvapalín ako syntetické estery a to najmä dobrú hydrolytic-
Podľa už uvedených informácií sortiment biologický kú stabilitu a vynikajúce mazivostné vlastnosti. Ich
odbúrateľných kvapalín, mazív môžeme rozdeliť nevýhodou je, že sa nemôžu miešať s ropnými, uhľo-
nasledovne: vodíkovými olejmi a tiež so syntetickými uhľovo-
díkmi a to PAO. Polyglykoly sú kopolyméry zložené
· Rastlinné oleje alebo triglyceridy, buď z etylén oxidu alebo propylén oxidu, resp. poly-
· Polyglykoly propylén glykolu. Polypropylén glykol nie je roz-
· Syntetické kvapaliny, estery pustný vo vode, ale etylén oxid a propylén oxid sú

Vlastnosti Ropný olej R. O. Glykoly Rastlinnéoleje Syntetické estery
Hustota pri 20 °C, kg/m3 880 1 100 940 930
Strihová stabilita dobrá dobrá dobrá dobrá
Bod tuhnutia, °C - 15 - 40 až + 20 - 20 až + 10 - 60 až - 20
Miešateľnosť s R. O. - nemiešateľné dobrá dobrá
Rozpustnosť vo vode nerozpustné dobrá a zlá nerozpustné nerozpustné
Vzťah k tesneniam dobrý zlý dobrý slabší
Vzťah k náterom dobrý problémový dobrý dobrý
Bioodbúrateľnosť podľa CEC v % 15 až 35 5 až 40 (99) 70 až 100 10 až 100
Oxidačná stabilita dobrá dobrá slabá dobrá
Hydrolytická stabilita dobrá ? slabá slabšia
Vytváranie nečistôt nie ? áno áno
Cena k R. O. 1 2 až 4 2 až 3 4 až 20

tabuľka č. 2
V tabuľke č. 2 sú niektoré základné vlastnosti biolo- rozpustné vo vode. To sa prejavuje aj pri ich hodno-
gický odbúrateľných kvapalín, mazív a ich porovna- tení, ako biologický odbúrateľných kvapalín (viď.
nie s ropným olejom. tabuľka č. 2).

Syntetické estery, ktoré zahrňujú diestery a polyo- Materiály, látky Čas pre likvidáciu,
lestery (POE) sú vyrábané z organických kyselín bežnej spotreby rozloženie
a alkoholov a sú najlepšou alternatívou k triglyceri- Bavlnené handry 1 až 5 mesiacov
dom. Často sa miešajú, pridávajú, ako prísady Papier 2 až 5 mesiacov
do polyalfaolefínov (PAO), alebo ďalších syntetic-
Lana 3 až 14 mesiacov
kých, resp. aj ropných základových olejov, kategórie
II. a III. podľa API pre zlepšenie mazacích vlastnosti Pomarančové šupky 6 mesiacov
a lepšej rozpustnosti prísad. Syntetické estery sú naj- Vlnené ponožky 1 až 5 rokov
lepšou voľbou, ako biologický odbúrateľné kvapali- Cigaretové špice 1 až 12 rokov
ny, mazivá a sú vhodné pre prevádzkové teploty
Povlakové mliečne obaly 5 rokov
až do 200 °C a majú dlhú životnosť. Treba pripome-
núť, že syntetické estery sa často miešajú s PAO, Kožené topánky 25 až 40 rokov
a tým vytvárajú, formulujú základové oleje, ktoré Nylonová tkanina 30 až 40 rokov
sú biologický odbúrateľné, majú dobrú rozpustnosť Plastické tašky 450 rokov
prísad, oxidačnú stabilitu a dobrú závislosť viskozity Sklenené fľaše 1 000 000 rokov
na teplote. Polyalfaolefíny sú preto ľahko biologický
Plastické fľaše na večnosť
odbúrateľné a ponúkajú dobré nízko teplotné
vlastnosti, dobrú hydrolytickú stabilitu a nízku
odparnosť. tabuľka č. 3

43
5/2018 TriboTechnika

Ďalšou nevýhodou PAG a PAO je ich nízka roz-
pustnosť s prísadami. Pri biologický odbúra-
teľných kvapalinách je všeobecne požiadavka
Digitální řešení
aj na dobrú rozpustnosť a odbúrateľnosť prí-
sad a to často ich limituje pri ich výbere, for-
mulácii do základových olejov. Společnost Siemens ČR představí
komplexní řešení pro zvýšení efektivity
Rastlinné oleje majú najlepšiu biologickú výroby, které pokrývá celý životní cyklus
odbúrateľnosť, ale naopak majú malo vhodné
tribologické vlastnosti, schopnosti a to najmä výrobku od jeho návrhu přes výrobu až po
pri nízkych a vysokých teplotách. V tribotech- servis. Pod heslem „Digitální dvojče zrychlí
nickej praxi často zisťujeme, že majú nízku oxi- vaši výrobu“ prezentuje jedinečný, 15x
dačnú stabilitu (prejavuje sa to aj pri ich skla-
zmenšený model horizontální vyvrtávačky
dovaní) a nevýhodne reologické vlastnosti,
tekutosť pri nízkych teplotách a stáva sa, že nie HCW 4S od Škoda Machine Tool a jeho
sú stále ani vo viskozitnej triede. Z doterajších digitální dvojče.
skúsenosti platí zásada, pokiaľ vieme zabez-
pečiť tesnosť mazacích systémov, zabrániť
úniku mazacích olejov, mazív treba používať Siemens na MSV Brno představí návštěvníkům
bežne komerčne mazacie prostriedky, mazivá. příklady, jak mohou výrobci či uživatelé strojů s
využitím vhodných softwarových nástrojů efektivně
Pre doplnenie uvedených informácii o vý- navrhovat, provozovat i spravovat svá strojní zařízení.
zname použitia biologický odbúrateľných S pomocí digitálního dvojčete výrobku, stroje, ale i
mazív a ich vplyvu na životné prostredie treba celé výrobní linky lze analyzovat a simulovat celý
ešte pamätať na to, že sú aj iné oblasti, ktoré si životní cyklus produktu a jednotlivé kroky realizovat
vyžadujú možno povedať ešte väčšiu pozor- co nejefektivněji. Ty zahrnují návrh výrobku a jeho
nosť. Z nedávnej histórie si pamätáme haváriu optimalizaci, přípravu výroby, zprovoznění výroby,
ropného tankera Exxon Valdez a to v roku měření jejího výkonu, vzdálené sledování a
1989. Už vtedy niektorí odborníci tvrdili, resp. vyhodnocování. „ Siemens je v současné době jediná
uviedli, že likvidácia ropnej škvrny, biologická
společnost na trhu, která dokáže kompletně
odbúrateľnosť ropy bude trvať najmenej 50
obsáhnout celý hodnotový řetězec a nabídnout efek-
rokov.
tivní nástroje pro výrobce i uživatele všech zařízení,“
V tabuľke č. 3 sú uvedené údaje, ktoré sa týka- vysvětluje Tomáš Duba, ředitel úseku Řídicí systémy a
jú biologickej odbúrateľnosti, likvidácie pohony pro obráběcí a speciální stroje a roboty
(rozloženia) niektorých materiálov, látok bež- společnosti Siemens.
nej spotreby.
Ačkoliv výrobce zařízení i jeho uživatel potřebují
Súčasný sortiment biologický odbúrateľných v průběhu životního cyklu výrobku jiné softwarové
mazacích prostriedkov, bio - mazív čo do i hardwarové nástroje, Siemens dokáže oběma
počtu jednotlivých druhov a ich spotreby stále nabídnout řešení, která spolehlivě fungují, výrazně
narastá. Bio mazivá tvoria takmer kompletný zvyšují efektivitu a jsou navzájem kompatibilní.
sortiment porovnateľný s klasickým, komerč- „Všechny tyto výhody budeme demonstrovat na
ným sortimentom. Je to dané tým, že ide o kompletním výrobním stroji firmy Bozhon a horizon-
celospoločenské záujmy, zámery súvisiace s tální vyvrtávačce HCW 4S od společnosti Škoda
ochranou a s požiadavkami na zlepšenie život- Machine Tool. Oba stroje mají vytvořené digitální
ného prostredia. V prípade sortimentu biolo- dvojče, jehož virtuální zprovoznění včetně sběru
gicky odbúrateľných mazív sú predpoklady na a vyhodnocování dat na platformě MindSphere -
ich úspešnú realizáciu. K tomu majú prispieť aj
otevřeném operačním systému pro průmyslový
uvedené technické informácie.
internet věcí (IoT) - výrazně zvyšuje efektivitu daného
Text: Jozef Stopka,
přístupu,” doplňuje Tomáš Duba.
Tribex

44
TriboTechnika 5/2018

pro celý životní cyklus stroje
Návštěvníci uvidí v expozici Siemens: ným trubicím z karbonových vláken. Návštěvníci
stánku Siemens si mohou opravdové křídlo na
Příběh stroje v pěti krocích vlastní oči prohlédnout.
Ukázka komplexního řešení společnosti Siemens
pro zvýšení efektivity výroby, které pokrývá celý MindSphere, otevřený operační systém pro
životní cyklus výrobku od jeho návrhu přes výrobu průmyslový internet věcí (IoT)
až po servis. Řešení je unikátní ve své komplexnosti, Otevřená cloudová platforma MindSphere pro IoT
která pomáhá jak výrobcům strojů, tak jejich doplněná o reálné aplikace českých i světových
uživatelům optimalizovat proces od návrhu po partnerů Siemens je veletržní novinkou letošního
realizaci produktu. ročníku. Sběrem dat a inteligentní komunikací mezi

Pět fází života stroje představuje řešení Siemens, stroji zvyšuje jejich efektivitu, umí optimalizovat
která umožňují všechny s nimi spojené úkoly dělat s výrobu a šetří peníze.
maximální časovou a finanční efektivitou.
Seznamte se: montážní stroj a jeho dvojče
Model jako živý Digitální dvojče může zkrátit čas potřebný pro
S novými řešeními Siemens pro CNC stroje se letos výrobu nového stroje až o třetinu. Montážní stroj
budou moci návštěvníci veletrhu seznámit čínského výrobce firmy Bozhon kompletuje mobilní
prostřednictvím horizontální vyvrtávačce HCW 4S telefony. Vznikal tak, že zatímco v Německu
od společnosti Škoda Machine Tool. I když reálný navrhovali a uváděli do provozu jeho virtuální
stroj dosahuje výšky 10 metrů, do expozice se vejde: podobu, reálného dvojníka zatím paralelně vyrobili
vše ukáže unikátní funkční model (v poměru 1:15) v Číně.
a digitální dvojče. Reálný stroj, model i digitální
dvojče totiž ovládá stejný řídicí systém Sinumerik. Servis budoucnosti
Chytré hodinky obsluze zobrazí zprávu o poruše
Jak se tiskne Bugatti Chiron stroje, takže může okamžitě zjednat nápravu.
Nové křídlo vozů Bugatti Chiron je o polovinu lehčí Technik se přes čárový kód stroje připojí do systému
než dřív a zároveň stejně pevné. A to jen díky a vidí celou jeho servisní historii. Utopie? Ne.
simulačním programům od Siemens PLM Software, Tuto službu zajistí propojení systému pro údržbu
titanovým komponentům z 3D tiskárny a vyztuže- Comos MRO a aplikace Condition Monitoring.

45
Česká společnost
pro povrchové úpravy

Vás zve na

52. celostátní aktiv galvanizérů

Termín: 5. a 6. února 2019

Místo konání:
Hotel Gustav Mahler,
Křížová ul. 4, Jihlava

Více informací o aktivu získáte:

PhDr. Drahomíra Majerová,
Lesní 2946/5,
586 03 Jihlava

Tel.: 737 346 857,
E-mail: cspu@seznam.cz

Mediální partner:
časopis TriboTechnika
TriboTechnika 5/2018

Jak vybrat správné plastické mazivo
pro stroje pracující za extrémních podmínek?
Plastická maziva Mobil SHC Polyrex v automatizovaném průmyslu

Automatizovaná výroba s sebou přináší zvláštní nároky na velmi pečlivou
údržbu drahých robotických strojů. Pro dosažení maximálního výkonu ve
výrobním procesu jsou vyvíjena i speciální plastická maziva značky Mobil
SHC. Jedná se o nejvyšší řadu syntetických plastických maziv určených pro
namáhané stroje vystavené extrémním teplotním podmínkám.

Při výběru správného maziva je ovšem uvést nejjednodušší způsob, jak přemýšlet o aplikaci
potřeba brát zřetel i na jiné určující fakto- maziva je potřeba představit si celý proces jako
ry, než obecné kvality produktu případ- houbu nasávající mazivo.
ně doporučení od výrobce, je potřeba
zohledňovat I specifika dané aplikace Když např. stroj pracuje s těžkými břemeny či při vyso-
a s tím se pojící doplňkové charakteristi- kých teplotách, zahušťovadlo (houba) uvolní olej pro
ky jako např.: viskozita, typ oleje, stabilita mazání mechanických částí. Je li zátěž uvolněna,
provozní teploty či úroveň zahuštění. houba začne postupně zpětně nasávat části uvolně-
ného oleje pro jeho další užití.

Nejčastěji se tento typ plastických maziv užívá všude
tam, kde z různých důvodů nemůže být mazivo nane-
seno na konkrétní místo a poté tam zůstat, kde je opě-
tovné promazávání časté, obtížné a nebo se nevypla-
tí z ekonomického hlediska. Obvykle těmito stroji
bývají: hnací hřídele spojky, univerzální hřídele
a ložiskové hřídele ventilátoru .

Výběr maziva pro stroje pracující při extrémních
teplotních podmínkách
V extrémních teplotních podmínkách existuje znač-
né riziko, že výkon maziva bude prudce klesat kvůli
oxidaci základní složky zahušťovadla případně kvůli
únikům ze stroje či kvůli rychlému odpařování.
Jedním z hlavních faktorů, které mohou omezit
funkčnost maziva při extrémních teplotách je užití
nesprávné složky se špatnou viskozitou a oxidační
odolností. Oxidace je chemická reakce, která probíhá
mezi vzdušným kyslíkem a mazivem a zrychluje
Proces vývoje maziva
se společně se zvyšující se teplotou.
Pro odborné pracovníky údržby je důle-
žité pochopit, jakým způsobem probíhá Pravidlem je, že nad 60 °C provozní teploty se oxidace
proces vývoje maziva proto, aby dokáza- zdvojnásobuje s nárůstem teploty o každých 15 °C.
li nastavit dlouhodobý plán aplikace Toto pravidlo se mění v závislosti na typu zahušťova-
a výměny maziva. Pokud bychom chtěli dla v mazivu či na množství kovu obsaženém ve

47
5/2018 TriboTechnika

výrobním stroji (jiné výsledky jsou pro lithium, vápní-
k, hliník, atd.). Je dokázáno, že maziva vyvinutá na
syntetickém olejovém základu dosahují lepších výko-
nů při jakémkoli rozpětí operačních teplot, nežli
S prevencí
ta založená na základu minerálním. Např. řada Mobil
SHC Polyrex™ byla navržena tak, aby stroje chránila
a pomáhala jim dosahovat maximálních výkonů až Montáž ložisek je postup, který vyžaduje
do teploty 170 °C. Základem tohoto funkčního správné znalosti a zkušenosti. Servisní pra-
rozpětí je elastomerové zahušťovadlo, které je vyso-
ce odolné vůčí oxidaci a ztrátě své strukturální stabili- covníci při tomto úkonu vždy dělali chy-
ty a zároveň tím pomáhá snížit časy potřebné na zno- by, které následně snižovaly trvanlivost
vupromazání stroje při zvýšení ochrany stroje naroz- ložisek. Další faktory zkracující trvanlivost
díl od minerálního oleje. i životnost ložisek jsou chyby při udržová-
ní ložisek v čistotě, nedodržení doporu-
Syntetická maziva jako prostředek zvýšení efek-
tivity práce čených vůlí mezi kroužkem ložiska
Jedna ze společností, která byla zapojena do pilot- a hřídelí a nepoužívání profesionálního
ních zkoušek aplikace syntetických maziv do výrob- nářadí. Ovšem těmto chybám je možné
ního procesu, byla německá společnost zabývající se podle globálního výrobce ložisek, firmy
zpracováním hliníku.
NSK, snadno zabránit.
Ochrana ložisek kol, které dosud byly ošetřovány Příčinou až 20 % všech problémů s ložisky je
základním olejem s viskózním číslem 100cSt se jevila chybná montáž, a tento typ problémů přitom
jako značně nedostačující, neboť docházelo k neu- může vést k zastavení celého zařízení nebo výrobní
stálému mechanickému poškození strojů a násled- linky. To je dostatečný důvod, proč montáži ložisek
ným únikům maziva způsobeným přehřátím stroje věnovat zvláštní pozornost.
a tím i jeho znehodnocení. To mělo samozřejmě za
následek i zvýšení nákladů spojených s pořizováním
stále nového maziva.

Tým odborníků společnosti ExxonMobil byl touto
společností osloven, zdali by pomohl na základě kva-
litativní analýzy stávajícího řešení zkonstruovat nové
funkční mazivo a aby navrhl i ideální plán jeho výmě-
ny a údržby. Po pochopení všech základních podmí-
nek výroby navrhl tento tým konverzi k oleji Mobil
Polyrex 462, který nejlépe vyhovoval svou funkčností
i nároky na pravidelnost výměny. Vyšší viskozita ole-
je, která je významným funkčním faktorem produktu
Mobil SHC Polyrex 462 zvýšila ochranu stroje a tím
dosáhla radikálního snížení mechanického opotře-
bení výrobního stroje. Při zpětné evaluaci, která pro-
bíhala po roce od změny, společnost zjistila, že
v důsledku ušetřila cca 39 000 €* díky menšímu opo- Obr.1 Instalace za použití správných nástrojů – zde in-
třebení strojů a snížení frekvence výměny maziva. dukčního ohřívače – výrazně přispívá k plné funkčnosti
ložisek po dlouhou dobu
Pokud máte pocit, že i ve Vašem výrobním procesu
dochází ke zbytečným finančním ztrátám, neváhejte Firma poskytuje podporu uživatelům ložisek, kteří
nás kontaktovat a společně můžeme I my dojít ke se potýkají s podobnými problémy nebo prostě jen
zlepšení výsledků Vaší výroby. chtějí o montáži ložisek vědět více. NSK například
*Výše úspory není univerzální hodnotou, jedná se o případo- nabízí školení zaměřené na správnou montáž a de-
vou studii vypracovanou na základě optimalizace určitých montáž ložisek. Školení navíc může být uspořádá-
nároků jednoho konkrétního uživatele. no přímo u uživatele nebo ve spolupráci s distri-
Text: Jan Kistanov bučními partnery.

48
TriboTechnika 5/2018

selhání ložisek
se začíná již při montáži
Kromě nabídky školení v rámci ser-visního balíčku měsíců selhávala, byla společnost NSK pozvána,
AIP+ (Added Value Pro-gramme) je nabízen nástroje aby pomohla najít řešení. Kompletní přezkoumání
pro montáž ložisek profesionálním způsobem. Tyto celé aplikace odborníky vedlo k závěru, že zvýšení
speciální nástroje jsou třeba pro vyvinutí správné teploty bylo způsobeno přílišným předpětím loži-
síly nutné pro zalisování ložiskového kroužku na sek, ale také vysokými letními teplotami. Další mož-
jeho místo. V případě montáže za studena je důležité nou příčinou byl nedostatek místa, který velmi
zajistit, aby se montážní síly nikdy nepřenášely přes ztěžoval správnou montáž ložisek na hřídel ventilá-
valivá tělesa ložiska, jinak může dojít k poškození toru.
nejen valivých těles, ale i oběžných drah. Odborníci zaprvé doporučili přechod na jejich sou-
Ovšem i při montáži za tepla s použitím hydraulické- dečková ložiska, která nejen snášejí nejvyšší zatížení
ho nástroje a indukčního ohřívače může dojít k po- z ložisek tohoto typu, ale také jsou stabilní při teplo-
škození, jestliže je pro danou úlohu vybrán nespráv- tách až 200 °C. Ložiska také dokážou kompenzovat
ný nástroj nebo je použit nesprávným způsobem. nevyrovnanost os a tolerují ne zcela přesnou mon-
Tak mohou vzniknout otlaky v oběžné dráze, defor-
mace těsnění, poškození přilehlých komponent
nebo dokonce trhliny v ložiskovém kroužku.
Další službou nabízenou společnosti je analýza sel-
hání na místě, jejímž cílem je určit příčinu poškození
ložiska. Tato analýza vede k doporučení, zda použít
jiný typ ložisek nebo jak optimalizovat pracovní pod-
mínky.

Obr. 3 Soudečková ložiska NSK vykazují teplotní stabilitu
do 200 °C.
táž.

Současně se změnou ložisek uspořádala firma NSK
u zákazníka pro zúčastněné pracovníky údržby ško-
lení o profesionální montáži a demontáži ložisek.
Poté, co byla nová ložiska správně instalována a usta-
vena, růst teploty byl omezen. Protože za více než 12
měsíců nebyla hlášena žádná závada ložisek, je
Obr. 2 Změna za správně namontovaná soudečková ložiska
možné roční úspory v omezení odstávek a nákladů
u dvou odsávacích ventilátorů uspořila výrobci automobilů
15 000 € ročně.
na montáž a demontáž ložisek vyčíslit na 15 000 EUR.
Tento příklad ilustruje dopad správné montáže na tr-
Typickým příkladem byl velký výrobce automobilů, vanlivost ložisek a také to, jak snadno mohou pra-
který zjistil nárůst teploty ložisek dvou odsávacích covníci údržby trvanlivost ovlivnit.
ventilátorů. Protože ložiska přibližně každých šest Text: Agnieszka Nawrocka, NSK

49
5/2018 TriboTechnika

Drážkování nikdy nebylo
rychlejší, snadnější a přesnější
Pokud jste někdy zápasili s uvolňováním břitových destiček během operace dráž-
kování, pokračujte ve čtení. A co nestejná šířka drážky, problémy se špatně
přístupnými šrouby a destičkami drážkovací frézy, nebo nutnost použití kousků ple-
chu pro uvolnění zaklíněných třísek z hlubokých drážek na obrobku? To je jen něko-
lik z mnoha problémů trápících obsluhu stroje, když se pokouší řezat úzké drážky,
ale díky nově představené fréze Kennametal Narrow Slotting (KNS) jsou dny
„strachu z drážkování“ pryč.

Mnoho použití, jedno řešení bách. Výrobci elektrické energie a elektrotechnické
Drážkování je běžnou operací při firmy mají nyní k dispozici produktivnější způsob
obrábění. Scott Etling, ředitel mana- obrábění drážek pro pero, chladicích žeber, třmenů
gementu pro globální produkty frézová-

Břitové destičky pro hluboké drážky s plochým nebo
zaobleným dnem. Pro méně hluboké drážky KNS nabízí
ekonomicky výhodné řešení se dvěma řeznými hranami.

Drážkovací platforma KNS poskytuje eko- a drážek pro O-kroužky. Jednoduše řečeno, pokud je
nomické, ale vysoce produktivní řešení pro třeba vyrobit úzké drážky nebo dělit materiál, KNS je
širokou řadu aplikací. pro to vhodné nové řešení.
„Tento nástroj mění hru v několika situacích,“ říká
ní s vyměnitelnými břitovými destička- Etling. „Zákazníci mohou namontovat řadu KNS fréz
mi, vyjmenovává mnoho aplikací, kde na trn, tak zvaný „Gang Milling“, buď za účelem frézo-
KNS exceluje. Výrobci automobilů vání několikanásobných drážek najednou, nebo pro
mohou použít novou frézu pro dělení provádění několikanásobných operací dělení. Tento
odlitků výfukového potrubí a kompo- nástroj může být použit také na oddělení dílu od zá-
nentů řízení. Výrobci různých zařízení kladního materiálu po pětiosém obrábění, nebo vy-
mohou s nízkými náklady frézovat svěr- tištěného na 3D tiskárně. A protože ceny materiálu se
né drážky na komponentech pro pevné neustále zvyšují, naši zákazníci si přejí odstranit
uložení hřídelí nebo na svěrných příru- obráběním co nejméně materiálu, jak je jen možné.

50
TriboTechnika 5/2018

Zde je výhodné použít tu nejužší drážkovací frézu nabízíme tři sorty břitových destiček,“ říká. „KCU25
umožňující redukci odpadu. KNS to umí.“ a KCPM40 jsou vícevrstvé PVD sorty, které poskytují
vynikající stabilitu řezné hrany a odolnost proti opo-
To správné vybavení třebení v ocelích, nerezových ocelích a žáruvzdor-
KNS má design ve tvaru dvou V pro bezpečné ných slitinách, dokonce i při zvýšených D povla-
uložení břitové destičky. Kombinace radiálního kovaná sorta vhodná pro hrubovací frézování a všeo-
a axiálního uložení zlepšuje nejen životnost nástro- becné obrábění ocelí a litiny.“
je, ale i přesnost vyráběných dílů. Řada destiček je
určena pro drážky šířek od 1, 6 do 6,4 mm (0,063 in.
až 0,250 in.). Destičky jsou dostupné v jednostran-
ném nebo oboustranném provedení s rovnou řez-
nou hranou nebo s plným rádiusem. Rozsah
průměrů fréz je od 63 do 250 mm (2,5 in. až 10 in.)

Systém KNS s dvojicí drážek zajišťuje střídavý záběr
v gang milling uspořádání, čímž se snižují řezné síly.
Spolu s upínacím nábojem poskytují vyšší přesnost
a tuhost než konkurenční systémy.

Dobrý karbid je důležitý, ale právě tak i geometrie
destičky. Díky pozitivní geometrii čela a speciální
Předností KNS je jednoduchý, ale bezpečný tvar dvou V pro
přesné uložení břitové destičky. Zde není žádná možnost úpravě řezné hrany mají břitové destičky KNS lehký
posunutí, jako je tomu u jiných druhů drážkovacích fréz. řez bez obětování tuhosti řezné hrany potřebné ve
Životnost nástroje je vyšší, právě tak jako kvalita dílu. většině drážkovacích aplikací. Navíc SGP geometrie
podporuje vynikající odvod třísek a utváří dokonce
a v závislosti na rozměrech tělesa se dodávají jako ná- i materiály, tvořící nejdelší třísky v tenkou, snadno od-
strčné nebo v provedení pro upínání na trn (nebo váděnou třísku tvaru C a 9. To znamená, že můžete
obojí). odložit plechové podložky a podomácku dělané
„Jsme opravdu nadšeni touto novou konstrukcí,“ háčky na třísky zpět do boxu na nářadí.
říká Etling. „Je pevnější a mnohem přesnější než
konkurenční řešení a přitom snižuje náklady na Easy-X montáž
obrábění. Zákazníci mohou využívat obě řezné KNS se také snadno používají. Inovativní, symetrický
hrany u oboustranných KNS břitových destiček E as y-X d e si gn k l íč e zn amená konec hrabání
v aplikacích s malou hloubkou drážky, nebo mohou v třískách kvůli ztraceným šroubům a břitovým des-
použít destičku s jednou řeznou hranou, pokud tičkám, už žádné klíny nebo upínky, které se dají
potřebují větší hloubku. To rozhodně přináší znač- chybně namontovat – jen strčit klíč do tělesa frézy,
nou přidanou hodnotu.“ otočit, a destička je snadno vyměněna, dokonce
i v těsných prostorách. Každé těleso frézy i klíč jsou
Skutečný vítěz zřetelně označeny, takže není žádná možnost zniče-
Tyto vlastnosti jistě dávají Kennametalu podstatný ní tělesa frézy použitím špatného nástroje.
náskok před konkurencí v oblasti výroby úzkých drá- Také celá konstrukce upínacího náboje eliminuje po-
žek, ale tím výhody nekončí. Je zde ještě karbid. Tim třebu unášecích kroužků a podložek a přispívá
Marshall, produktový manažer pro globální produk- k systémové opakovatelnosti a přesnosti. A protože
ty frézování s vyměnitelnými břitovými destičkami, upínací otvor je opatřen dvojicí drážek, frézy mohou
poznamenává, že Kennametal nedávno významně být střídavě uspořádány v gang-milling provede-
vylepšil technologii řezných materiálů a že právě ních umožňujících snížení řezných sil a hladký řez.
KNS je zúročením tohoto vývoje. „Pro program KNS Text: Petr Paroulek

51
5/2018 TriboTechnika

Maximální spolehlivost
v kombinaci s maximální efektivitou
Dynamické frézování jako optimální strategie
frézování v náročných procesních podmínkách

Ještě před několika lety bylo dynamické frézování stále ještě zřídka
využívaným obráběcím procesem. Důvodem bylo, že je nebylo možné
vykonávat se stejnou úrovní efektivity, které lze dosahovat dnes. Dále bylo
omezeno na frézky, které bylo možné řídit pomocí systémů CAD/CAM.

Dříve se jednalo o nejmodernější tech- produktivity v jakékoli aplikaci, kde její využití dává
nologii, zatímco v současnosti CAD/CAM smysl s ohledem na obráběcí proces. Musí se však uvá-
představuje průmyslový standard. V sou- žit celý obráběcí proces od samotného obrobku přes
ladu s tím vzrostla důležitost strategie systém CAD/CAM a použitý stroj až po obráběcí
nástroj. Právě tento aspekt způsobuje komplexnost
přechodu na dynamické frézování. Společnosti, které
o něm uvažují, mohou využít podpory a poradenství
od specialistů na nástroje, jakým je například společ-
nost Walter AG.

Zvýšená spolehlivost procesu a rychlejší obráběcí
operace
Ještě rychleji, ještě levněji – těmto tlakům jsou na
denní bázi vystaveni mnozí dodavatelé v různých
průmyslových odvětvích. Nic se však nesmí negativ-
ně odrazit na kvalitě dodávaného produktu; opak je
ve skutečnosti pravdou. V mnoha odvětvích stoupají
nároky na jakost povrchu a rozměrovou stabilitu.
Také požadavky na spolehlivost jsou stále přísnější.
Navíc se lze mnohde setkat se stále rostoucí poptáv-
kou po materiálech, které by byly zvlášť lehké nebo
teplotně odolné, a vzrůstá tedy rovněž podíl materi-
Ideální pro komplexní geometrie obrobků
Pro strategii dynamického frézování jsou álů z materiálových skupin ISO M a ISO S. V těchto
potřeba vhodné obrobky, frézovací nástroje, případech se jedná o materiály, jež jsou právě kvůli
stroje a systémy CAD/CAM. Vzhledem k spe- těmto vlastnostem často špatně obrobitelné.
ciálním vlastnostem, jako je například stabilní Rovněž velikost obrobku ovlivňuje spolehlivost.
jádro, nepravidelná rozteč břitů, definovaný Obrobky s velkými rozměry jsou standardem v obo-
ochranný poloměr a lamač třísky, jsou frézy rech konstrukce letadel a výroby turbín; během
z řady MD133 Supreme od společnosti Walter obrábění jsou problematické z hlediska stability,
přesně uzpůsobené pro tento proces
a tím i spolehlivosti procesu.
Dynamické frézování je vynikajícím řešením k dosa-
dynamického frézování a nyní ji lze vyu- hování maximální spolehlivosti v kombinaci s vyšší
žívat k zvyšování spolehlivosti a dosaho- produktivitou. Proto na tuto metodu spoléhá stále
vání významných zlepšení z hlediska vyšší počet kovozpracujících společností.

52
TriboTechnika 5/2018

Vysoce výkonné obrábění
versus vysoce dynamické
obrábění
Hlavní rozdíl mezi konvenčním
„vysoce výkonným obrábě-
ním“ (HPC – High Performance
Cutting) a „vysoce dynamickým
obráběním“ (HDC – High
Dynamic Cutting) spočívá v po-
hybu frézy a vyvíjených silách.
Během frézování HPC se frézo-
vací nástroj pohybuje s relativ-
ně malou hloubkou řezu. Bě-
hem frézování HDC řídicí sys-
tém CAD/CAM přizpůsobuje Porovnání: HPC versus HDC
dráhy nástroje během obrábění Přímé porovnání pohybu frézy během vysoce výkonného obrábění a vyso-
podle tvaru obrobku. Tím se ce dynamického obrábění ukazuje, že: frézování HDC eliminuje nevy-
předchází nevytíženým přesun- tížené přesuny nástroje (s velkými axiálními hloubkami řezu ap), čímž
ům nástroje nebo se tím alespoň se významně zkracuje doba obrábění
omezuje jejich objem. Hloubka
řezu během frézování HDC je
naopak významně větší než u HPC. Úhel záběru je během frézování HPC obvykle velmi
velký. V souladu s tím jsou velké i síly, ke kterým v pro-
cesu dochází. Tato skutečnost v důsledku způsobuje
časné znaky opotřebení nástroje a vřetena stroje.
Dynamické frézování se oproti tomu vyznačuje vyso-
kou úrovní stability procesu a dlouhou životností
nástrojů. Úhel záběru se při HDC obvykle volí malý.
To znamená, že síly působící na nástroj a obráběcí
stroj jsou mnohem nižší než u frézování HPC. Vyšší
řezné parametry, méně nevytížených přesunů
nástroje a vyšší stabilita procesu v důsledku zajišťují
mnohem vyšší obráběný objem v případě HDC
v porovnání s HPC.

Čtyři prvky dynamického frézování
Základními kameny strategie dynamického
frézování jsou použitý frézovací nástroj, stroj, systém
CAD/CAM a samotný obrobek. Tuto strategii lze vyu-
žít pouze tehdy, pokud jsou všechny čtyři prvky
v dokonalé synchronizaci, přičemž toto je jedinou
možností k optimalizaci spolehlivosti a efektivity
vynaložení nákladů (obráběný objem). Řezné para-
metry, tj. maximální přípustná radiální šířka řezu (ae)
Dynamické frézování – parametry strategie obrábění a úhel záběru (φs), jsou dány použitým materiálem.
Dynamické frézování dosahuje maximálních obrá- Geometrie obrobku má zase přímý vliv na délku
běných objemů (Qmax) s malými radiálními šířkami břitu (Lc), průměr nástroje (Dc) a strategii frézování.
řezu (ae), velkou axiální hloubkou řezu (ap) a kon- Software CAD/CAM vypočítává všechny podstatné
stantní průměrnou tloušťkou třísky (hm). Úhel zábě- parametry, jako například směr frézování, optimální
ru (φs) se přizpůsobuje podle obráběného materiálu. vedení dráhy, dodržování definovaného maximální-
Uživatelům jsou dána spolehlivá doporučení ohledně ho úhlu záběru (φs) a průměrnou tloušťku třísky (hm),
nástrojů a řezných parametrů, například prostřednic- a přizpůsobuje je podle potřeby dané aplikaci.
tvím softwarového nástroje Walter GPS Frézka je „dynamická“, když vykazuje vynikající

53
5/2018 TriboTechnika

vlastnosti zrychlení v ostrých rozích, krátké časy
výpočtů a přepínání a široký rozsah rychlostí.
Samotný nástroj se volí na základě dané obráběcí Spolehlivé měření
operace a v souladu s parametry předurčenými pou-
žitým materiálem. Některé nástroje, jako například
S více než 1000 nainstalovanými základnami
na celém světě za posledních 35 let jsou tri-
bometry Anton Paar standardem pro měření
tření, opotřebení a mazání. Široký rozsah tes-
tovacích parametrů, kontaktních geometrií
a doplňkových možností umožňuje uživateli
provádět tribologické testování za simulace
všech provozních podmínek, jako jsou různé
režimy pohybu (lineární, vratné), kontaktní
režimy, rychlost, mazání, materiály, vysoká
teplota, vlhkost atd.

Tribometr TRB³ si získal dobré jméno díky své
Dynamické nástroje spolehlivosti v laboratořích po celém světě, kde je
Speciálně vyvinuté pro vyhovění požadavkům na dyna-
mické frézování: Řada fréz ze slinutého karbidu od společ-
nosti Walter AG

řada fréz MD133 Supreme ze slinutého karbidu od
společnosti Walter, jsou speciálně konstruovány tak,
aby vyhověly požadavkům na dynamické frézování.

Komplexní, vyžadující intenzivní konzultace –
vysoce výkonné
Philipp Binder, produktový manažer pro oblast
frézování nástroji ze slinutého karbidu u společnosti
Walter AG, popisuje strategii frézování následovně:
„Dynamické frézování je relativně komplexní proces,
protože všechny součásti musí být vzájemně přesně
synchronizované. Jedině tímto způsobem lze využít
nabízený potenciál zvýšení efektivity. Mnohé spo-
lečnosti, které mají v úmyslu této strategie využívat, používán k výzkumu a řízení kvality nových mate-
v této otázce stále ještě potřebují naši podporu.“ riálů (např. keramiky, kovů, polymerů), maziv, aditiv
Jakožto specialista na nástroje chce společnost a samomazacích systémů.
Walter pomáhat svým zákazníkům při zavádění
a optimalizaci jejich procesu dynamického frézová- Minimalizace tepelného driftu dvěma snímači
ní. „Právě z tohoto důvodu úzce spolupracujeme třecí síly
s dodavateli systémů CAD/CAM,“ vysvětluje Binder. Díky jedinečnému provedení dvou snímačů třecí
„V případě potřeby rovněž pracujeme s našimi zákaz- síly a symetrického elastického měřicího ramena
níky přímo v jejich provozech.“ „Walter GPS“ je dalším překonává tribometr TRB³ Pin-on-Disk tepelný drift,
nástrojem, který zákazníkům může poskytnout k němuž dochází v průběhu dlouhých testovacích
pomoc s výběrem ideální strategie frézování: Tento období a z důvodu výkyvů teplot v prostředí.
softwarový nástroj provede uživatele po jednotli- Tepelný drift je ještě důležitým faktor v případech,
vých krocích až k nejefektivnějšímu řešení obrábění kdy je vzorek záměrně zahříván nebo chlazen a kdy
včetně doporučení nástrojů a řezných parametrů. je očekávaná poměrně malá třecí síla. Tribometr
Text: Eva Procházková TRB³ současně měří rozdíl mezi dvěma signály

54
TriboTechnika 5/2018

tření, opotřebení a mazání
podle průmyslových norem
snímačů třecí síly a v reálném čase zaznamenává napětí a distribuce namáhání, takže si budete moci
hardwarově korigovaná data o tření. snadno vybrat správné parametry měření. Náhled
„cycle explorer view“ a režim „reciprocating analysis
Sledování okolních podmínek v reálném čase po- mode“ umožňují snadné zpracování dat v případě li-
mocí vestavěných snímačů neárních nebo úhlových zpětných pohybů. Pro po-
Výsledky tribologických testů silně závisející na kročilé uživatele je k dis-pozici integrované progra-
okolních podmínkách jako jsou teplota a vlhkost movací prostředí Python pro jakýkoliv způsob zpra-
a je proto velmi důležité zaznamenávání a re- cování dat.
portování těchto okolních podmínek. Pomocí
vestavěných snímačů tribometr TRB³ v reálném čase
měří a zaznamenává hodnoty teploty a vlhkosti jako
funkci v čase společně s třecí silou a dalšími testova-
cími daty.

Vyhovění standardům ASTM G99, ASTM G133
a DIN 50324
V rámci nepřetržitého výzkumného a vývojového
procesu v oblasti přístrojů pro tribologická měření

Kalibrace tribometru TRB³ s minimem úsilí
Všechny tribometry je nutné pravidelně kalibrovat,
aby dodávaly přesná a spolehlivá data. Společnost
Anton Paar své produkty navíc posunula o krok
dále, takže si uživatelé mohou nyní sami provádět
důležité kalibrace (třecí síla, otáčky motoru a po-
loměr otáčení). Uživatelé tak nejen že ušetří náklady
na údržbu, ale také budou moci zajistit, že jejich tri-
bometry budou po celou dobu ve skvělém stavu.

Software „Tribometer“ a „Modelization“ posky-
tuje plnou kontrolu a špičkové analýzy je společnost Anton Paar součástí několika reno-
Software tribometrů Anton Paar se dodává se třemi movaných komisí pro mezinárodní normy. Mezi ty
hlavními režimy nastavení parametrů (standardní, in- nejdůležitější patří ASTM G99 a ASTM G133.
krementální a uživatelsky definovaný), které odpoví- Tribometr TRB³ plně odpovídá těmto normám, takže
dají všem potřebám testování (různé rychlosti, zatí- budete mít vždy jistotu, že tribologická testování pro-
žení, režimy pohybu atd.). Standardně dodávaný sof- vádíte podle nejlepších průmyslových postupů.
tware „Modelization“ slouží k simulaci kontaktního Text: Jaroslav Pól PhD.

55
Asociace technických diagnostiků ČR, o.s.
Vysoká škola báňská
Technická univerzita Ostrava

38. mezinárodní vědecká konference

®
DIAGO 2019
T
TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA
STROJŮ A VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ
T
konference se koná pod záštitou

prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., rektora VŠB-TU Ostrava
doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., děkan FS, VŠB-TU Ostrava
doc. Dr. Ing. Ladislava Kováře, vedoucího Katedry 340

29. - 30. ledna 2019

OREA Resort Devět Skal, Sněžné - Milovy 11, Svratka

Podrobnější informace a registrace na:
www.atdcr.cz
TriboTechnika 5/2018

Vnútorné trenie
v obrábanom materiáli
Ako vyplýva z analýzy doterajších prác, venovaných trvanlivosti rezných
nástrojov, geometria rezného klina má na trvanlivosť nástroja výrazný
vplyv. Vývoj dospel k optimalizácii veľkosti uhlov chrbta a čela nástroja pre
vopred stanovené podmienky obrábania, druh obrábaného a rezného
materiálu.

Veľké pokroky boli vykonané v aplikácii mi medzi rezným a obrábaným materiálom.
oteruvzdorných povlakov na funkčných V mnohých prípadoch nadobúda extrémne rozmery
častiach nástrojov. Ďalšie rezervy sú a preberá funkciu rezného klina nástroja. Po prekro-
dané v poznaní a aplikácii poznatkov čení určitej hodnoty reznej rýchlosti (a teploty
o charaktere plastickej deformácie pred rezania) tento jav sa stráca. Typické tvary nárastkov
rezným klinom nástroja. Pred rezným kli- sú na obr. 1.
nom dochádza ku vzniku špecifických Na ľavom obrázku vidno, že nárastok zhoršuje kvali-
štruktúr vysoko deformovaného materi- tu obrobeného povrchu. Pri dokončovaní je preto
álu, aké sa nevyskytujú pri iných techno- nežiadúci. Jeho časti unikajú na obrobený povrch
logických metódach (napr. pri tvárnení) a vytvárajú na ňom nerovnosti. Pri hrubovaní, kde
Je všeobecne známy nárastok na rez- nezáleží na kvalite povrchu nie je nárastok natoľko
nom kline, ktorá sa považuje za negatív- škodlivý. Mení však geometriu nástroja, pretože pre-
ny jav, pretože z neho unikajúce časti spô- berá jeho funkciu a spôsobuje kmitanie v technolo-
sobujú výraznejšie opotrebenie nástroja gickej sústave. Na pravom obrázku je viditeľný štruk-
a zhoršovanie kvality obrobeného povr- túra nárastku. Ide o vrstevnatý plastický útvar klino-
chu. Pri vyšších rezných rýchlostiach vého tvaru. Ak ho budeme považovať za plastický
nárastok zaniká. Pred čelom nástroja
však vzniká zabrzdená vrstva, ktorá sa po
čele nástroja pohybuje veľmi pomaly.
Smerom do triesky sa rýchlosť pohybu
materiálu zväčšuje až dosahuje rýchlosť
pohybu triesky. Predmetom nášho záuj-
mu je táto plastická zóna materiálu.

Varianty tvorenia triesky pri obrábaní
ocelí
Ako je známe, pri malých rezných
rýchlostiach vzniká na reznom kline
nárastok, spôsobený adhéznymi väzba-

Obr. 2 Geometrické parametre nárastku

nástroj, na obr. 2 vidno, že jeho geometria je výrazne
odlišná od rezného klina nástroja.
Modifikácia geometrie rezného klina nárastkom spo-
číva vo výraznom zväčšení polomeru zaoblenia rez-
Obr. 1 Typické konfigurácie nárastkov. Oceľ C45 nej hrany a zväčšení uhla čela. Oba tieto parametre

57
5/2018 TriboTechnika

majú vplyv na proces tvorenia triesky a obrobeného Pri príliš negatívnom uhle sa tvorenie triesky správa
povrchu. Nárastok nie je stabilný útvar. Sústavne tak, ako pri zápornom uhle čela – obr. 4.
sa dopĺňa materiálom a jeho časti unikajú s trieskou
a na obrobený povrch. Tým sa zhoršuje kvalita obro-
beného povrchu.
Po prekročení určitej reznej rýchlosti nárastok
prestáva existovať a mení sa na zabrzdenú vrstvu,
ktorá má vláknitú štruktúru, je pevne uchytená na
čele nástroja a má gradient rýchlostí. Nad rezným
klinom sa rýchlosť pohybu materiálu zväčšuje až
dosiahne rýchlosť pohybu triesky:
vc
vt =
k
vc je rezná rýchlosť, m.min-1,

1 a
k – stlačenie triesky: k = ,
a Obr. 4 Tvorenie triesky pri príliš veľkom zápornom uhle čela
a1 – hrúbka triesky, mm, skrátenej plôšky
a – hrúbka odrezávanej vrstvy, mm.
Predchádzajúce experimenty, venované vplyvu uhla
čela na veľkosť plastickej zóny vedú k hodnotám uhla
čela g 0f = -
0
6 . V tomto prípade je plôška kolmá na
vektor sily rezného odporu. Tým sa plastická zóna udr-
žuje na čele. Príklad správnej voľby sklonu skrátenej
plôšky sú na obr. 5.

Obr. 3 Typický tvar zóny tvorenia triesky bez nárastku. Obrá-
baný materiál: oceľ C45, rezná rýchlosť: vc = 120 m.min-1

Fotografia zóny tvorenia triesky bez nárastku je na
obr. 3.
Zabrzdená zóna materiálu, ako vidno z obr. 3 je malá
na to, aby chránila rezný klin pre opotrebením. Preto Obr. 5 Fotografia koreňa triesky pri geometrii nástroja:
0 0.
je potrebné úpravou geometrie rezného klina vytvo- gl
s = -5 ;gn= 0
riť podmienky na jej zväčšenie. To je podstata navr-
hovaného riešenia. Pred skrátenou plôškou vzniká výrazná plastická
zóna. Trieska sa odvíja po tejto zóne a v ďalšom kĺže
Návrh racionálnej geometrie rezného klina po čele nástroja. Na dosiahnutie konečného efektu je
Pri návrh racionálnej geometrie rezného klina je potrebné odstrániť priamy kontakt triesky s čelom
potrebné vychádzať z požiadavky zachovania pev- nástroja.
nosti rezného klina a dostatočnej veľkosti a sklonu Ďalšie experimenty ukázali, že limitným uhlom
plôšky, ktorá udrží plastickú zónu. Bol vykonaný rad ďalšieho čela, ktorý ešte vyhovuje z hľadiska pev-
experimentov na určenie optimálneho uhla skráte- nosti a zabezpečuje, že trieska sa nedotkne čela je
nej plôšky. uhol g n = 45 .
0

58
TriboTechnika 5/2018

Trieska kĺže po plastickej zóne a nedotýka sa sklone- Plastická zóna odchádza pozdĺž reznej hrany vo
ného čela. Čelo nástroja pokračuje plochou, sklone- forme stuhy. Tá predstavuje sekundárnu triesku.
nou pod rovnakým uhlom ako je uhol g ls . Stuha má vláknitú štruktúru a vizuálne pripomína
Na určenie optimálnej veľkosti ls boli realizované amorf.
skúšky obrábania nástrojmi s rozličnou veľkosťou ls. Počas obrábania teda odchádzajú z upraveného
Výsledok je na obr. 6. noža dve triesky.

Trvanlivostné skúšky
Klasickými a upravenými nástrojmi boli vykonané
dlhodobé skúšky obrábania na zistenie ich trvanli-
vosti. Výsledná závislosť trvanlivosti nástrojov na rez-
nej rýchlosti je na obr. 8.

Obr. 6 Experimentálny závislosť VB = f( s), pri rozličných l s

Na diagrame sú postupne krivky, odpovedajúce roz-
ličným hodnotám šírky skráteného čela. Z diagramu
vidno, že tento parameter má výrazný vplyv na
intenzitu opotrebenia nástroja. Pre daný prípad je
optimálna hodnota ls ≈0,3 mm.

Obr. 8 Experimentalna závislosť trvanlivosti klasického
a upraveného nástroja na reznej rýchlosti

Vidno, že navrhovanou úpravou došlo k výraznému
zvýšeniu trvanlivosti nástrojov v celom rozsahu
rezných rýchlostí. Napr. pri reznej rýchlosti
50 m.min-1 sú porovnateľné trvanlivosti 40 a 250
min., čo predstavuje 6 – násobné zvýšenie trvanli-
vosti. Podobne pri v c = 100 m.min - 1 bolo
Obr. 7 Pohľad na proces tvorenia triesky zo strany noža.
1-klasická trieska, zaznamenané zvýšenie trvanlivosti z 9 na 60 m.min-1.
2. nôž, 3-sekundárna trieska. vp- rýchlosť odchodu plastic- Výrazný výsledok možno očakávať u upichovacích
kej stuhy nástrojom, kde dochádza k zmene reznej rýchlosti
počas obrábania. Z prevádzkového nasadenia
Je potrebné konštatovať, že plastická zóna je konti- nástroja bolo realizovaná úprava pri upichovaní
nuálne doplňovaná obrábaným materiálom. krúžku kuželíkového ložiska z obr. 9, nástrojom
Pretože sa nezväčšuje ako nárastok, je otázka, z rýchloreznej ocele. Skúšky boli vykonávané do opo-
kam jej materiál odchádza. Odpoveď je na obr. 7. trebenia nástroja na chrbte VBk = 0,3 mm.

59
5/2018 TriboTechnika

Trvanlivosť klasických nástrojov bola 500 úpichov,
pri priemernom opotrebení na chrbtovej ploche VBk
= 0,4 mm. Nástroj s upraveným čelom mal najväčšiu
trvanlivosť cez 10 000 úpichov.. Došlo teda ku výraz-
nému zvýšeniu trvanlivosti.
Ochranná plastická zóna na čele nástroja sa udržo-
vala v priebehu celej operácie delenia súčiastky. Po
vyjdení nástroja zo záberu bola pevne uchytená na
nástroji – obr. 10.

Obr. 9 Schéma operácie obrábania

Výsledok experimentu je na obr. 10.

Obr. 11 Fotografia upichovacieho nástroja po ukončení
operácie s plastickou zónou na čele

Záver
Pri aplikácii poznatkov o mechanizme plastickej
deformácie pred rezným klinom nástroja vedie
k novým konštrukciám nástrojov, vykazujúcich
výrazne väčšiu trvanlivosť. Týka sa to nástrojov z
rýchloreznej ocele aj spekaného karbidu. Možno
reálne predpokladať, že kombinácia navrhovanej
úpravy a oteruvzdorných povlakov môže viesť k ďal-
šiemu zvýšeniu trvanlivosti. Konštrukcia nástroja je
vhodná na obrábanie plastických kovov, napr. uhlí-
kových ocelí. Okrem výrazného zvýšenia trvanlivosti
dochádza k menej intenzívnemu ohrevu rezného
nástroja a triesky, pretože trenie na čele nástroja je
menej intenzívne. Tiež je menšie stlačenie triesky
a rezné sily.
Dr.h.c. prof. Ing. Karol Vasilko, DrSc.
Obr. 10 Experimentálna závislosť počtu úpichov do opotre- Fakulta výrobných technológií
benia klasického a upraveného nástroja. np – priemerný Technickej university v Košiciach
počet úpichov nástrom s rovinným čelom so sídlom v Prešove

english abstract
The contribution analyse the possibilities of modiication of cutting geometry in order to preserve a protective
plastic zone of a materiaal upon a cutting key. Based on the results of model experiment as well as practical
verification, a havy increase in tol life was achieved. The tools durability is dependent on the size of the
shortened front face. Optimization of the face size anables to achieve a multiple durability when compared
to a classical cutting key. A peculiarity of the processes is the ereation of the two chips, one of which is an
expelled plastic layer along the edge of the cutting tool. The application of the tool is possible only with the
plastic materials cutting. Experimental tests have been carried out with frequently used steels.

60
5/2018 TriboTechnika

Ďalšie periodiká
časopisy, ktoré sa oplatí čítať
Dvojmesačník TriboTechnika vydáva:
Občianske združenie na rozvoj, vedy,
vydavateľstva TechPark techniky a vývoja - Techpark, o. z.
Registrácia vykonaná 22. 10. 2003
pod č. VVS/1–900/90–22538
IČO: 37 904 647, IČ DPH: SK 2021800869

Sídlo vydavateľa a adresa redakcie:
Pltnícka č. 4, 010 01 Žilina, Slovakia
E–mail: redakcia@techpark.sk
redakcia@tribotechnika.sk

Odborný garant:
Ing. Jozef Dominik, CSc.
e-mail: redakcia@techpark.sk

www.tribotechnika.sk Šéfredaktorka:
Ing. Dana Tretiníková
tretinikova@techpark.sk
tel.: +421 905 206 227

Redakcia:
Ing. Antónia Soukupová
info@techpark.sk

Roald Tretiník
redakcia@techpark.sk

Grafika:
www.solartechnika.sk Grafické štúdio vydavateľstva TechPark Žilina

Rozširuje:
Vlastná distribučná sieť
MEDIA PRINT KAPA Bratislava

Evidenčné číslo: EV 4960/14
Vydanie: 5/2018
Ročník vydávania: 11. ročník
ISSN 1338–0524

www.tribotechnika.sk
www.techpark.sk

62