You are on page 1of 2

MANAGEMENTUL DE RISC – INSTRUMENT MANAGERIAL ÎN GESTIUNEA

EFICIENTĂ A RISCURILOR

RISK MANAGEMENT - MANAGEMENT INSTRUMENT IN EFFICIENT RISK


MANAGEMENT

LECT.UNIV.DR. ECOBICI MIHAELA LOREDANA

Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Facultatea de Științe Economice

e-mail:ecobici.mihaela.loredana@gmail.com

Abstract:

Managementul riscului, reprezintă o zonă deosebit de vastă și complexă care-și pune


amprenta pe îmbunătățirea luării deciziilor în direcția performanțelor economico-financiare.
Dain cauza impactului și efectelor pe care le produc riscurile indiferent de natura lor,
managementul de risc este și va rămâne un proces complex prin care se identifică, se cuantifică
și se evaluează riscurile care pun în dificultate desfășurarea activităților economico-financiare,
atât la nivel microeconomic, cât și la nivel macroeconomic.
Risk management is a very large and complex area that puts its mark on improving
decision-making in the direction of economic and financial performance. Because of the impact
and the effects of the risks, regardless of their nature, risk management is and will remain a
complex process that identifies, quantifies and evaluates the risks that make the economic and
financial activities difficult, both at the microeconomic level , and at macroeconomic level.
În viața practică a agenților economici există o multitudine de manifestări ale riscurilor,
astfel încât, aplicarea și dezvoltarea unui management eficient de gestiune a acestor riscuri
devine o necesitate de necontenit.
In the practical life of economic agents, there are many manifestations of risks, so that the
application and development of an efficient management of these risks becomes an unceasing
need.
Riscul este o problemă pusă în concordanță cu procesul de luare a deciziilor, astfel încât
managementului de riscul nu face decât să rezolve această problemă în mod eficient. Dacă toți
participanții la viața economico-financiară ar conștientiza rolul și importanța unui management
de risc și ar aplica un management cu o direcție și un scop final bine definite, cu siguranță
obiectivele de performanță vor putea fi cuantificate. Pentru realizarea acestor obiective este
necesar să se parcurcă următoarele etape: identificarea riscurilor, analiza riscurilor
identificate, controlul și monitorizarea riscurilor, îmbunătățirea managementului de risc acolo
unde au existat deficiențe, cuantificarea rezultatelor.
Risk is a problem that is in line with the decision-making process, so that risk management
only solves this problem effectively. If all participants in the economic and financial life were
aware of the role and importance of risk management and applied a well-defined management
and goal, surely the performance targets could be quantified. To achieve these goals, the
following steps need to be taken: risk identification, identified risk analysis, risk control and
monitoring, improvement of risk management where deficiencies exist, quantification of results.
În concluzie, un management de risc eficient are rolul de a administra și gestiona riscurile
de la momentul apariției lor până la momentul efectelor produse. Din acest punct de vedere
managementul de risc se transformă într-un instrument managerial de succes având o
importanță deosebită în luarea deciziilor pe parcursul derulării proceselor economico-
financiare.
In conclusion, effective risk management has the role of managing and managing the risks
from the moment they occur until the time of the effects. From this point of view the risk
management turns into a successful managerial tool with a great importance in decision making
during the process of economic and financial processes.

KeyWords: management, risk, eficiency, decision, performance

Jel Classification: G32 Financing Policy • Financial Risk and Risk Management • Capital
and Ownership Structure • Value of Firms • Goodwill