You are on page 1of 5

School: BUHATAN ELEMENTARY SCHOOL Grade Level: III

GRADES 1 to 12 Teacher: MARLYN E. AZURIN Learning Area: All subjects


DAILY LESSON LOG Teaching Date: September 25, 2018 (Tuesday) Quarter: 2nd Quarter- Week 7

ENGLISH FILIPINO ESP MATH MTB AP SCIENCE MAPEH


I. OBJECTIVES
A. Content Beginning Literacy TATAS Naipamamalas ang Demonstrates To develop Naipapamalas ang Demonstrate Understanding the basic
Standard pag-unawa sa understanding of understanding about the pang-unawa at understanding of parts elements of arts.
kahalagahan ng multiplication and division important places in our pagpapahalaga ng iba’t and functions of
pakikipagkapwa –tao. of whole numbers community. ibang kuwento at mga animals and importance
including money sagisag na to humans
naglalarawan ng sariling /Reproduction among
lalawigan at mga humans ,animals and
karatig lalawigan sa plants and certain
kinabibilangang observable
rehiyon. characteristics that are
passes from parents to
offsprings.
B. Performance Writing Composition Gramatika Naisasabuhay nang Is able to apply Listening Nakapagpapamalas ang Given a photo of
Standard palagian ang mga multiplication in Comprehension mga mag-aaral ng offspring and Creates an artworks of
makabuluhang gawain mathematical problems pagmamalaki sa iba’t parents,make a people in the province.
tungo sa kabutihan ng and real –life situations. ibang kwento at sagisag checklist of possible
kapwa. na naglalarawan ng characterisitcs that the
sariling lalawigan at offspring inherited from
karatig lalawigan sa the parents.
kinabibilangang
rehiyon.
C. Learning Use appropriate Nagagamit nang wasto Naisasalang-alang Divides 2 to 3 –digit MT3LC- IIh-i-2.5 AP3KLR –IIg -6 Infer that living things Creates new tints and
Competency/s punctuation marks. ang mga pang – abay ang pangkat-etnikong numbers by 1 -digit reproduce. shades of colors by mixing
EN3WC – Iii-j-2.6 na naglalarawan ng kinabibilangan ng numbers without S3LT – Iig –h -12 two or more colors.
kilos o gawi. kapwa bata. remainder.
F3WG –IIIh- 6 ESP3P – Iif-g-16
II. CONTENT Using appropriate M3NS- IIh-54.1 Giving the Summary of Opisyal na Himno ng Animal Reproduction A3PR -IIe
punctuation marks the Story. Camarines Norte
III.LEARNING Dividing 2-to 3- Digit
RESOURCES Numbers by 1 –Digit
Numbers without or with
Remainder
A. References
1. TG (pages) 209
2. LM (Pages)
3. Text Books
4. Additional
Materials
B. Other
Learning
Resources
IV.PROCEDURES
A. Reviewing Demonstrate Papunan ang puwang Sino sa inyo ang Flash cards with division Collect and check the Ano ang pamagat ng What color will be
previous lesson
understanding of parts ng mga angkop na matulungin sa kapwa? facts. assignments. opisyal na himno ng produced if you mixed the
or presenting the and functions of salitang naglalarawan Ano ang Camarines Norte? ff:
new lesson
animals and importance upang mabuo ang nadarama ninyo kapag a. yellow and red
to humans pangunngusap. nakatulong sa kapwa? b. blue and red
/Reproduction among 1. Si Dickson ay _____ c. yellow and blue
humans ,animals and na sumagot sa tanong
plants and certain ng guro.
observable
characteristics that are
passes from parents to
offsprings.
B. Establishing a Given a photo of Ipabasa muli ang “ May kilala ba kayong Supply the missing Can you enumerate the Paano nga uli nabubuo Where do animas come What are the times that
purpose for the
lesson
offspring and Kailangan Lima”. kapitbahay na numbers. places in your school? ang opisyal na himno from? you are happy? When are
parents,make a Sa Alamin Natin p.108. kabilang sa pangkat- 1. ___ / 7 =4 Have you ver had a ng isang lalawigan? What do you call the the times you are sad?
checklist of possible etniko? 2. 35/___ =5 chance to visit these young dog?young cat?
characterisitcs that the places?
offspring inherited from
the parents.
C. Presenting Do you remember the Ano ang pandiwang Pagsasagawa ng Post this problem on the Read the story “ Trip to Ipakita at iparinig ang Show series of pictures Show finger paintings.Have
Examples/Instance
s of new lesson
characters of “The ginamit sa kuwento? plano kung paano board. School”. awitin ng mga taga- of growing family of you done finger printing
Adventure of the Ano –ano ang mga maipaabot ang tulong ( TG ). Camarines Norte. animals. before?
Animal Band”? Let’s salitang naglalarawan sa grupo ng mga
have a guessing sa bawat kilos ng batang kabilang sa
game. I am going to kuwento? pangkat-etniko na
flash a strip of nakapaligid sa
cartolina and you read paaralan o kapitbahay.
the sentences and
guess who said that.
D. Discussing new 1.We swam all day and Pag-usapan ang mga What do Jose and Almar At the start, how did Ano ang iyong What does each Why it is important to show
concepts and
practicing new
all night. bagay-bagay na dapat love to do? Marco feel about his nararamdaman habang pictures says? value of colors used in
skills # 1 2.Who knows how we ibahagi upang Do you also share your new school? pinapakinggan moa ng artworks?
can stop the next ship? maipakita ang things? What was the first place awitin ng lalawigan?
3.Would you like pagiging matulungin they visited? Who did Bukod sa mga
another adventure? at pagsaalang-alang they meet in that place? katangian,saan pa
4.Ouch! My belly was sa kapwa-bata lalo na nabuo ang opisyal na
hit by a sea-urchin. sa mga kabilang sa himno ng lalawigan?
5. We walked and ran! pangkat - etniko.
Ducky flew at times.
E. Discussing new Let us talk about each
concepts and
practicing new
sentence
skills # 2 What kind of sentence
is in number 1?
What punctuation mark
is used?
F. Developing Pasagutan ang Let pupils work by fours. Compare the outputs of Art Activity. Be Creative.
Mastery (Leads to
Formative
pagsasanay sa “ Give the worksheets for the class giving the
Assessment) Linangin Natin”.p.109. their activitiy. similarities and
Answer the Worksheet 1 differences of their work.
Activity on page Use the long division
21 of the LM
method to find the quotient
of the following:
a. 205 / 5 =
b. 561/9 =
G. Finding Ano ang pang-abay? Gumawa ng awit , tula Do Activities 3 and 4 in the Group Activity. Pangkatin ang klase. Draw a parent and a
Practical
Application of
, o sayaw para ipakita LM. Divide the class into Iguhit o ilarawan ang baby animal on a short
Concepts and ang pagmamalasakit groups.Have each group pagdiriwang ng bond paper. Color
Skills sa kapwa. summarize the story by lalawigan ng awiting it.Show on your
highlighting the narinig ninyo. drawing the
impoertant parts using characteristics of both
the graphic organizers . animals and be ready to
Title of the story – event discuss to the class.
1-event 2-event 3-event
4.
H. Making Mini – tour Ipagawa ang gawain sa Ang pagtulong sa What are the different What is a summary? Ano ang pamagat ng How animals How are tints and shades
generalizations
and abstractions
Group Pagyamanin Natin kapwa ay isang bagay ways of finding the opisyal na himno ng reproduce? produced?
yourselves into p.109. na kaaya-aya sa quotient? Laguna?Paano ito
about the lesson
4. Have a mini- paningin ng Poong inawit ng mga tao sa
tour outside the kanilang lalawigan?
room. Each
Lumikha.
member writes
sentences on his
own task card.
Then the group
agrees on the 6.

My Sentences
(Individual)

Declara Imperat
tive ive
Sentenc sentenc
e e
(Using
a
period)
Declara Interrog
tive ative
Sentenc sentenc
e es
(Using
a
comma
and
period)
Exclam Exclam
atory atory
Sentenc Sentenc
es es
(Using (Using
Exclam a
ation comma
point) and
exclam
ation
point)

I. Evaluating Write sentences Sumulat ng mga Pagsulat ng artikulo na Work on Activity 5 in the Provide a story for them Ilista ang mga bagay na Match the animals with Look for Be Proud in LM.
Learning
about the picture pangungusap na mailathala sa LM. to summarize. nagpakilala ng tunay sa their young ones.
using the kind of mayroong ginagamit na pahayagan hinggil sa lalawigan ng Lalawigan. 1. chicken
sentences. And pang-abay. kahalagahan ng ( 5 bagay ). 2. goat
kultura ng pangkat- 3. goose
punctuation marks. 4. cat
etniko
(declarative sentence ) 5. horse

(
imperative
sentences )
J. Additional Gumawa ng Do Activity 6 and 7 in the Try to study how to give Iguhit moa ng awitin ng Draw the body parts Display your finger painting
activities for
application or
panalangin sa mga LM. the summary of the Camarines Norte that animals inherited at home.
remediation Write taong na nagpapakita story. by their parents or
sentences to the ng pagmamalasakit sa other things.
pictures .Use iyong kapwa.
appropriate punctuation
marks.
V. REMARKS
VI.REFLECTION
A. No. of
learners who
earned 80% on the
formative
assessment
B. No. of
learners who
require
additional
activities for
remediation
C. Did the
remedial lesson
work? No of
learners who have
caught up with
the lesson
D. No.of learners
who continue to
require
remediation
E. Which of my
teaching
strategies worked
well? Why did
these work?
F. What
difficulties did
I encounter which
my principal or
supervisor can
help me solve?
G. What
innovation or
localized
materials did I
use/discover
which I wish to
share with other
teachers?