You are on page 1of 4

Adósminősítés: a bankhoz hitelért forduló ügyfélről készített értékelés, mely feltárja a pénkihelyezezeés

kockázatát, megvizsgála az adós fizetőképességét és készségét.


Akkreditív: a pénzforgalmi szolgáltaó fizetési igérete a vevő megbízásából, hogy a vevő által rendelkezésére
bocsátott fedezet terhére, meghátorozott időn belül, az akkreditívszerződésben meghátorozott okmányok
benyújtása ellenében jogosult részére fizetést teljesít.
Aktív bankügylet: a pénzintézet követelést eredményező pénzkihelyezése
Annuitás: olyan pénzáramlás, amelynek a járadéktagjai, pénzáramai azonos összegűek, és amely meghatározott
számú periódusból áll.
Állami támogatás: mindenfajta állami forrásból vagy uniós alapból akár közvetlen, akár közvetett forrásból
származó pénz.
Állampapír: az államkincstár által kibocsátott, az állam adósságát megtestesítő értékpapír, amelyekben az állam
adósságtörlesztésre és kamatfizetésre vagy járadék fizetésre vállal kötelezettséget.
Állományi szemléletű Püi terv: az eszközök és források különbségével jelzi a pótlólagos forrásszükségletet vagy
forrástöbbletet.
Átlagos tőkeköltség: az egyedi tőkeköltségek súlyozott átlaga.
Átmeneti forgóeszköz-szükséglet: olyan eszköznövekedés, amelyre rövid ideig, átmenetileg van szükség.
Átmeneti források: rendszerint csak meghátorozott ideig (1év) lépnek be, rövid lejáratú kötelezettségek.
Árfolyamérték: a másodlagos piacon kialakult ár, az aktuális piaci ár.
Áru: az emberi szükségletek kielégítésére alkamas termék, amit cserére termelnek.
Árupénz: az a csereeszköz, ami az áruvilágból emelkedett ki, általánosan elfogadták, egyenértéken.
Átutalási megbízás: a számlatulajdonos azzal bízza meg pénzforgalmi szolgáltatóját, hogy szálakövetelése terhére
meghatározott összeget utaljon át a megnevezett jogusult fizetési számlájra.
Azonnali beszedési megbízás: a jogosult azzal bízza meg pénzf. Szolg-t, hogy követelését fizetési számlája javára,
az adós terhére átírással szedje be.
Azonnali (promt) ügylet: a szerződéskötés és a teljesítés időpontja nem válik szét, azonnal teljesül.
Bankjegyemisszió: a számlapénz kp-é alakulása, ill. Külföldi belföldivé. Pénzkiadás.
ATM automata/bankkártya: számlakövetelés vagy hitelkeret terhére kp-t vehet fel, fizethet be.
Bankrendszer: az ország bankjainak, pénzintézeteinek összessége.
Bankszámlapénz: a gazd. Szervezetek bankkal szembeni látra szóló követelése.
Banktitok:az egyes ügyfelek pénzügyi intézmény rendelkezésre álló tény, vagyoni helyzet, üzetli tevékenység,
kapcsolatok.
Befektetés: beruházáson kívül magába foglalja a vállalkozási tevékenységet szolgáló nem anyagi eszközök
létesítését és mindazon tőkekiadást, amelyet a vállalkozás a tartós jövedelemszerzés érdekében végez.
Befeketetési döntések: a vállalkozás azon pénzügyi döntései, melyek a vállalkozás eszközeinek nagyságát és
összetételét változtatják meg.
Befektetési jegy: befektetési alap nevében sorozatban kibocsátott vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható
ÉP
Belföldi fizetési forgalom: azon fizetési műveletek összessége, ahol mindkét fél pénz. Szolg-ja Mo-n van.
Belső kamatláb (IRR): az a kamatláb, amellyel a beruházás révén keletkező pénzáramokat diszkontálva azok
együttes öszege éppen egyenlő a kezdő pénzárammal.
Beruházás: a tárgyi eszközök létesítésére, beszerzésére fordított tőkekiadás.
Beruházás folyamatos ráfordításai: a beruházás üzembe helyezése utána, az üzemeltetés során felmerülő
költségek és ráfordítások.
Beruházási hozam: a beruházás révén, a működtetés időtartamában keletkező többlejtövedelem.
Beruházás kockázata: a beruházás tényleges hozama eltér a várható hozamtól.
Beruházási pénzeszközök forgási sebessége: a beruházás hányszor térül meg az üzemeltetési idő alatt.
Beruházás jövedelmezőssége: a beruházás éves átlagos hozama osztva a beruházás egyszeri ráfordításaival.
Betétgyűjtés: visszafizetési kötelezettséggel, hozam vagy kamatfizetés mellett elfogadott idegen tőke.
Bimetallizmus: egyidejűleg két különböző fém töltötte be a pénz funckióját.
Biztosítás: a kockázatfelosztás módszerén alapuló pénzalapképzés, a hozzájárulást fizető tagok jövőbeli esetleges
felmérhető és meghatározott szükségletének kielégítése céljából.
Biztosítási díj: a biztosítási védelem ára.
Biztosítási esemény: a szerződésben rögzített olyan jövőbeli esemény, amelynek bekövetkezése esetén a biztosítási
szolgáltatás jár.
Cash-flow kimutatás: a pénzforrás képződésének és felhasználásank folyamata egy meghatározott időszak alatt.
Csekk: az értékpapír kibocsátója azzal bízza meg pénzforg. Szolg-ját, hogy a megjelölt összeget a csekken megjelölt
személnyek fizesse ki.
Dematerizált értékpapír: elektronikus úton nyilvántartott.
Demittálás: a készpénz számlapénzzé alakulása, illetve a belföldi fizetőeszközök külföldi fizetőeszközzé történő
átválátsa.
Deviza: valamely valutára szóló követelés.
Devizaárfolyam: valamely pénznemre szóló devizának egy másik ország pénznemében kifejezett ára.
Devizagazdálkodási rendszer: azoknak a módszereknek, rendelkezéseknek össszessége, amelyek szabályozzák az
ország nemzetközi pénzforgalmát, a nemzetközi rendszerhez való kapcsolódását.
Devizapolitika: a nemzetközi fizetésekkel kapcsolatos politika.
Direkt monteris szabályozó eszközök: a központi monteris hatóság közvetlenül befolyásolja a pénzkínálatot.
Dologi biztosíték: az adós valamilyen vagyontárgy lekötésével nyújt biztosítékot.
Effektív kamatláb: a kamatos-kamat számítással éves szintre vetített kamatláb.
Értékpapír: valamilyen vagyonnal kapcsolatos jogot megtestesítő forgalomképes okirat.
Eszközlikviditás: az az időtartam, amely szükséges ahhoz, hogy az eszköz ismét pénz alakjában jelenjenmeg. Egy
eszköz akkor likvid, ha rövid időn belül, jelentős veszteség nélkül értékesíthető.
Faktorálás: a bank a rövid lej. Követelést visszkereseti joggal vagy anélkül vásárolja meg.
Fedezet: az a számlakövetelés, amely a fizetési számlán a megbízás teljesítésének időpontjában fennáll.
Fedezeti pont: az a minimális forgalom (mennyiség, árbevétel) ami a közvetlen és fix költségek mellett a
beruházások egyser ráfordításai évesített összegére is fedezetet nyújt.
Finanszírozás: egy gazdasági tevékenység elkezdéséhez, folytatásához, bővítéséhez szükséges erőforrások, a
tőkeszükséglet biztosítását jelenti.
Finanszírozási döntések: a vállalkozás azon pénzügyi döntései, melyek a vállalkozás forrásainak nagyságát és
összetételét változtatják meg.
Fizetési határidő: a fizetési teljesítésének napja, az a nap, amikor a tényleges fizetésnek meg kell történnie.
Fizetési megbízás: a fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a saját pénzf. Szolg-a részére fizetési művelet
teljesítésére adott megbízása, valamint a hatósági átutalási megbízás.
Fizetési művelet: a fizető fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízása adására jogosult és átutalási
végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás lebonyolítása.
Fizetési számla: a fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzf. Szolg egy vagy több ügyfél nevére megnyitott
számla, ideértve a bankszámlát is. (rendelkezés: a róla való fizetés joga)
Fizető fél: az a jogalany, aki a fizetési számla tulajdonosaként fiz. Számlájáról megbízást hagy jóvá, vagy megterhelik.
Fizetőképesség: azt jelenti, hogy a vállalkozás maradéktalanul eleget tud tenni a vele szemben állított
kötelezettségeknek.
Fizetőkészség: a vállalkozás hajlandó fizetni, nem emel kifogásokat a kötelezettségeivel szemben.
Forfetírozás: a bank a közép és hosszúlejáratú követelést visszkereseti jog nélkül vásárol.
Forgási sebesség fordulatokban: a forgóeszközök állománya az adott időszakban hányszor tesz teljes körforgást.
Forgási sebesség napokban: a forgóeszközök teljes körforgása átlagosan hány nap alatt megy végbe.
Forgóeszközök: azok az eszközök, amelek közvetlenül vagy közvetve, éven belül szolgálják a vállalkozási
tevékenységet, egyetlen termelési ciklusban elhasználódnak, vagy elhagyják a vállalkozást.
Forgóeszköz igényesség: egységnyi forgalomhoz lekötött forgóeszköz-állomány.
Forgóeszközök körforgársa: az a folyamat amely során a forgóeszközök értéke átmegy termék értékbe, majd
eredeti alakb
Futamidő: a hitel fennállásank időtartama. Az az időtartam, ami alatt az adós az igénybevett kölcsönt és járulékait
visszafiz
Gazdaságpolitika: az államnak, ill. Kormánynak a gazdaság fejlesztésére vonatkozó elképzelései és az ezek
megvalósítására hozott intézkedései, ezt szolgáló eszközök.
Gazd.pol. szereplői: a gazdaság minden olyan alanya, aki a megvalósítandó célok, az alkalmazott eszközök
választására és az eszközök működtetésére befolyást gyakorolhat.
Határidős beszedési megbízás: a jogosult megbíza a számlav. Pénz. Szolg-t, hogy a fizetési számlája javára a MÁKnál
számlával rendelkező kötelezett számlájának terhére követelést szedjen be.
Határidős (termin) ügylet: a határidős ügyletnék a szerződéskötés és a teljesítés időben szétválik.
Hatósági átutalás, hatósági végzés: a fizető fél pénzfog. Szolg-ja a fizető fél fizetési számlája terhére meghatározott
pénzösszeget utal át a hatósági átutalási megbízás adójának.
Házipénztár keret: a napzárlat után a következő napi pénztárnyitásig tartható KP felső határa.
Hitel: a pénzeszk ideiglenes átegendése visszafizetési köt. Mellett, kamatfizetés ellenében.
Hitelezési alapelvek: azoknak a szempontokna, elveknek az összessége, amelyek meghatározzák a bank
magatartását a hiteligények elbíráslásánál.
Hitelezési eljárás: a hitelkérem benyújtásáról a hitel visszafizetéséig terjedő folyamatot fogja át.
Hitelintézet: az a pénzügyi intézmény, amely pénzügyi szolgáltatások közül legalább betétet gyűjt, hitelt és kölcsönt
nyújt, vagy elektronikus pénzt bocsát ki.
Hitelképesség: a hitelintézetek ügyfelének fizetőképessége és egyéb pozitív tulajdonsága.
Hitelmonitoring: a hitellel kapcsolatos ellenőrzést, hitelfigyelést, hitelgondozást jelenti. A bank által kihelyezett
összeg és a hiteladósok folyamatos figyelemmel kísérése, értékelés a kinnlevőségek biztonsága, visszatérülése
érdekében.
Hitelnyújtás: a pénzE-k határozott időre történő átengedése, visszafizetési köt-gel, kamatfizetés ellenében.
Hitelpénz: olyan bankpasszíva, amely képes betöltei a pénz funkcióját.
Hitelszerződés: a hitelekre vonatkozó olyan szerződés, amelyben a bank arra vállal kötelezettséget, hogy az ügyfél
részére fenntartott összeg (hitelkeret) erejéig a hitelszerződésben megjelelölt időn belül, az ott meghatározott
feltételek megléte esetén kölcsönt folyósít vagy más bankműveletet végez.
Hivatalos árfolyam: az állam/monetáris hatóság által központilag megállapított.
Hosszú távú befektetési döntések: a vállalkozást tartósan szolgáló eszközök állományát – a befektetett eszközök
és a tartósan lekötött forgóeszközöket – érintő pénzügyi döntések.
Hozam: a befektetett tőke százalékban kifejezett jövedelme.
Idegen váltó: a kibocsátója felszólít, hogy a váltóban megnevezett kedvezményezettnek a megjelölt összeget fizesse
ki.
Illeszkedés elve: az eszközök megtérülése és a források lejárata igazodjon egymáshoz. A tartós eszközlekötést tartós
forrásból, az átmeneti eszközigényt rövid lejáratú forrásokból finanszírozza.
Indirekt monetáris szab. Eszk: a hitelintézetek pénzteremtési lehetőségnek, jövedelmének befolyásolásán
keresztül a pénztömegre ható eszközök.
Jelenérték: a jövőben esedékes pénzösszeg mai értéke.
Jövedelmezősségi index: azt fejezi ki, hogy a beruházás egyszeri ráfordításai összegének diszkontált értéke
hányszor térül meg a beruházás hozamainak diszkontált értékéből.
Kalkulatív kamatláb: a befektető számára azt fejezki, hogy minimálsan mekkora hozadékot kell elérni a
befektetéssel.
Kamat: a kölcsönadott pénz használati díja, a tőke használati díja.
Kamatperiódus: a kölcsön ügyleti kamatára vonatkozó azon időtartam, amley alatt a amt mértéke állandó.
Kedvezményezett: az a jogalany, aki a fizetési művelet tárgyát képző pénz jogosultja.
Készpénzforgalom: a bankjegyekkel és az érmékkel lebonyolított forgalom.
Klasszikus bankjegy: olyan hitelpénz, ami aranyra átváltható.
Kockázat: kárt okozó véletlen események bekövetkezésének lehetősége.
Konvertibilis valuta: bármely más valutára korlátozás nékül átváltható.
Költségvetés: az állam pénzügyi terve.
Kötvény: kötelezettséget vállal, hogy névérték+kamatot meghatározott időben visszafizet.
Közraktárjegy: a közraktárban elhelyezett áruról szóló ÉP, amely az áru feletti rendelkezési jogot testesíti meg.
Rövid lejáratú.
Likviditás: olyan fizetőképesség, amely biztosítsja a pénzügyi kötelezettségek pontos, határidős teljesítését.
Lízingdíj: az az összeg, amit a lízingbe vevő a szerződés tárgyát képző eszköz használatáért a lízinbe adónak fizet.
Lízingszorzó: azt mutatja, hogy a fizetendő teljes lízingdíj hány százaléka a lízin tárgyát képző eszköznek.,
Megtérülési idő: azt mutatja meg, hogy a tőkebefektetés mennyi idő alatt térül meg a beruházás révén elérhető
évi eredményből.
Működési pénzáram/cash flow: az amortizációval növelt adózott eredmény.
Monetáris politika: a gazdaság pénzmennyiségen keresztül történő szabályozása, a pénzkínálat befolyásolása.
Monometallizmus: csak egy áru szolgál pénzként (arany v. Ezüst)
Nemzetgazdasági beruházás: azok a beruházások, amelyek a nemztgazdaság egész vagyonát növelik.
Nemzetközi fizetési mérleg: egy adott ország fizetési forgalmával, nemzetközi kereskedelmével és
tőkemozgávásval kapcsolatos műveleteinek nyilvántartása egy adott időszakra.
Nettó forgótőke: a tartós forrásokkal HL forássokkal finanszírozott FE értéke. NTF > TFE – konzervatív, NFT = FE –
RLK = ST+HL- BE
Nettó jelenérték: a befektetés összegét (negatív! Előjellel) hasonlítja össze a befektetés révén keletkező
pénzáramok jelenértékeink összegéve. Keletkező jövedelmek és ráfordítások diszkontált különbsége.
Névérték: az értékpapírokban megtestesülő összeg, az a címlet, amiről az értékpapírt kiállították.
Okmányos beszedési megbízás: a jogosult a követelés alapjául szóló okmányokat azzal a megbízással adja át a fiz.
Számláját vezető pénzf. Szolg-nak, hogy azokat csak fizetés, váltóelfogadás vagy más egyéb feltételek teljesülése
esetén szolgáltassa ki a kötelezettnek.
Opciós ügylet: egy feltételes határidős szerződés.
Operatív lízing: minden olyan lízing, ami nem tekinthető pénzügyinek. A végén visszaszolgáltat.
Osztalékfizetési ráta: azt fejezi ki, hogy az egy részvényre jutó adózott eredény hányad részét, hány százalékát
fizetik ki oszalékként, vagy az AE hány százalékát fizetik ki osztalékként.
Óvadék: olyan tárgyi biztosíték, amelyből közvetlenül kielégíthető a hiteltartozás. Banknál letétben.
Önfinanszírozás: a pénz és tőkepiac igénybevétele nélküli belső finanszírozás.
Örökjáradék: olyan pénzáralmás sorozata, amelynek pénzáramai azonos összegűek, és amely végtelen tagból áll.
Passzív bankügyletek: a banki forrászerzést, pénzeszközbevonást célzó műveletek.
Pénz: az a tárgy, jószág, amely azonnal felhasználható bármely termék, szolgáltatás megvásárlására, adósság
megfizetésére.
Pénzállomány: egy adott időszakban a gazdaság pénzkínálata.
Pénforgalmi szemléletű pü-i terv: a likviditási terv a pénzforrások és pénzkötelezettsgek előrejlezése, várható
bevételek és kiadások mérlege.
Pénzforgalmi jelzőszám: egy olyen egyedi azonosító, amely a fizetési számlát egyértelműen azonosítja.
Pénzforgalmi számla: az a fizetési számla, amelyet a számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében,
pénzfogalom lebonyolítása céljából, törvényi kötelezettség alapján nyit.
Pénzforgalmi szolgáltató: az a hitelintézes, elektrokinus pénzt kibocsátó szakosított HI, MNB, kincstár, stb
intézmény amely pénzforgalmi tevékenységet végez.
Pénzforgalom: a pénznek az állandó, szakadtaln körforgása, melynek során közvetíti az áruk cseréjét és egyéb
fizetéseket.
Pénz időértéke: azt jelenti, hogy a különböző időpontbeli pénzeknek a piacon különböző értéke van.
Pénztár: területileg is elhatárolt hely, ahol a gazd. Szervezetek kp és érték tevékenységét folytatják.
Pénzügyek: a pénzmozgások és pénzkapcsolatok összessége.
Pénzügyi döntések: a vállalkozás azon döntései, amelyek rövid vagy hosszú távon változást eredményeznek a
vállalkozás eszközeiben és forrásaiban.
Pénzügyi egyensúly: az árualap-vásárolóerő, a nemzetközi bevételek és fizetési kötelezettségek, az államháztartási
bevételek és kiadások egyensúlya.
Pénzügyi lízing: olyan üzleti vállakozás, amelyben a lízingbe adó megvásárolja a lízingbe vevő által igényelt eszközt,
amit rendszeres díjfizetés ellenében a lízingbe vevőnek ad át.
Pénzügyi piac: a különböző időpontban rendelkezesére álló pénzek, pénzügyi eszközök adásvételének színtere.
Pénzügyi politika: azoknak a felső szintű döntéseknek, intézkedéseknek összessége, amelyek meghatározzák a
pénzmozgások és pénzkapcsolatok szabáyozásának konkrét céljai és eszközeit, intézményrendszerét.
Pénzügyi rendszer: azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, piacoknak, feladatoknak és módszereknek az
összessége, amelyek a pénzgazdálkodás területén biztosítják az állam pénzügyi politikájának érvényesülését,
amelyek lehetővé teszik a pénz- és tőkekapcsolatokat.
Pénzügyi szerkezet: a vállalkozás forrásszerkezete, a vállalkozás forrásainak belső aránya.
Pénzügyi viszony: a pénztulajdonosok közötti pénzügyi kapcsolat.
Piacgazdaság: olyan magángazdaság, ahol a gazdaság szereplői és a gazdasági folyamatoka piacon, a piac törvényei
szerint kapcsolódnak egymáshoz.
POS terminál: bk-fizetés, kp felvevés, kereskedőnél, posta, hitelintézet.
Projectfinanszírozás: a hitel elbírásálásánal az elsődleges szempont az új létesítmény jüvőbeni megtérülése.
Prolongálás: a kölcsön lejáratának módosítása, a törlesztés átütemezése.
Rediszkontálás: értékpapír-fedezet melletti hitelnyújtás, értékpapírleszámítolás, viszontleszámítolás.
Refinanszírozási hitel: jegybank hitelt nyújt egy másik banknak, hogy az hitelt nyújthasson ügyfeleinek.
Részvény: a RT alaptőkéjének meghatározott hányadát testesíti meg. RT által kibocsátott tagsági jogot megtestesítő
értékpapír.
Rövid távú bef. Döntések: a FE állományt, szerkezetét megváltoztató pénzügyi döntések.
Rulírozó hitel: a vállalkozás a bank által jóváhagyott hitelkeret terhére ismétlődöen kölcsönt vehet fel.
Saját váltó: kiállítója fizetési ígéretet tesz, hogy megadott időpontban, helyen az összeget kifizeti.
Sorba állítás: a pénzf. Szolg által vezettt fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem
teljesítése és sorba helyezése.
Számlapénzforgalom: a bankszámlák közötti átírással bonyolított pénzforgalom.
Szindikált hitel: egy szervező bank irányítása mellett több bank közösen nyújt hitelt, megosztva egymás között a
terheket
Személyi biztosíték: az adós tartozásáért cserébe egy harmadik személy vállal kötelezettséget.
Tartósan lekötött FE szükséglet: a FE az az állománya, amelyre a folyamatos tevékenység biztosításához szükség
van.
Tartós források: lejárat nélküliekm, vagy egy éven túliak. ST, HLK
Teljes hiteldíj (hitelktg): az az öszeg amit a hitelszerződés alapján as hitelfelvevőnek (tőkén felül) fizetnie kell.
Teljesítés napja: az a nap, amikor a szállító az árut átadja, a szogláltatás elvégzi, a megrendelő átveszi.
Tőkekorlát: a vállalkozás több beruházási javaslatot is megvalósíthat, de korlátozott a meglévő/megszerezhető
tőkéje
Tőkeköltség: egyrészt a finanszírozási források ára, márészt a befektetők álal elvárt minimális hozamráta.
Tőkeszerkezet: a vállalkozás tartós finanszírozási forrásainak összetétele. ST és HL idegen tőke aránya.
Tőzsde: a helyettesíthető tömegáruk koncentrált piaca, ahol a kereskedés szabályok és szokványok szerint történik.
Türelmi idő: a hitel törlesztésekor a tőke visszafizetésére adott haladék. Csak kamatot kell, tőkét még nem.
Újratőkésített eredmény: visszatartott nyerség. Adózott eredmény azon része, amit nem vesznek ki osztalékként.
Újrabefektetési ráta: az újrabefektetett nyereség aránya az adózott eredményhez.
Utalványozás: kifizetés elrendelése.
Üzemgazdasági beruházás: olyan tőkekiadás, amely a vállalkozás TE állományában idés elő változást.
Vállalkozásfinanszírozás: a hitel elbírálásánál az elsődleges szempont a vállakozás hitelképessége.
Valuta: valamely ország törvényes fizetőeszköze más országok forgalmában. (KP)
Valutaárfolyam: valamely valuta egységének egy másik ország pénznemében kifejezett ára.
Váltó: írásbeli fizetési ígéret, későbbi időpontban teljesítendő.
Váltóleszámítolás: a bank a hozzá benyújtott váltót névérték kamatokkal csökkentett értékén (diszkontárfolyamon)
megvásárolja.
Veszélyforrás: természeti, társadalmi, gazdasági esemény amely kárt/veszteséget okoz.
Veszélyközösség: az azonos vagy hasonló kockázatnak kitett személyek halmaza.
Viszontbiztosítás: a biztosító által vállalt kockázatkezelési módszer, melynél a biztosító másik biztosítóra hárítja a
kockázat egy részét.