You are on page 1of 108

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 1

MỤC LỤC

THƯ NGỎ……………………………………………………………………………………………3

APAVE TOÀN CẦU……………………………………………………………………………4

LEADER TALK……………………………………………………….…………………….…….16
• Nhìn lại chặng đường năm 2017 -
Sa bàn chiến lược 2018-2020
• Phỏng vấn PTGĐ Phạm Đức Chương
về chiến lược phát triển ngoài Việt Nam
• Chi nhánh Công nghiệp tự tin vươn ra biển lớn
• APAVE Bình Dương - Đồng Lòng hiệu quả

TIN VẮN………………………………..………….............................……….…...….....36

TIÊU ĐIỂM………………………………..…………........................………....…...…..46

PHÓNG SỰ……………………………………………………………………………….…...….58
• Dự án Aquabay Sky Residences - Nỗ lực được đền đáp
Chịu trách nhiệm nội dung • Sheraton Phú Quốc - Đắm mình giữa thiên nhiên
Nguyễn Bích Hằng • Thông hầm Cù Mông
• New City - Không gian xanh giữa lòng đô thị

Ban biên tập DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TA……………….………………………………….…...….80
• Dịch vụ tư vấn quản lý của APAVE Asia – Pacific
Nguyễn Bích Hằng lựa chọn của sự tin cậy
Trần Thị Nhi
GÓC QUẢN TRỊ……………………………….………………………..............…...…..86
Nguyễn Bích Thủy • Lãnh đạo/ Điều hành trong môi trường
Nguyễn Hương Giang biến đổi khôn lường tại các Quốc gia
Vũ Nguyễn Tuấn Anh BÀI VIẾT CHUYÊN GIA………………………...………………..............…...…..92
• Tổng quan về đầu tư xây dựng của Việt Nam năm 2018
Thiết kế CÂU CHUYỆN CUỘC SỐNG………………………….……………………….…....96
Vũ Nguyễn Tuấn Anh • Ngẫm

TẢN MẠN………………………….……….……………………………………………….…....98
• Bữa cơm Tất niên - Nét đẹp của văn hóa Việt
• Sài Gòn những ngày Tết
BAN TRUYỀN THÔNG • Ngày xuân đi lễ chùa
Communication@apave.com.vn
Tầng 9, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì,
phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm,
TP. Hà Nội
Tel: (+84-4) 3 787 7880
Fax : (+84-4) 3787 7881

Rất mong nhận được tin, bài và ý kiến
đóng góp của quý vị!

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 2
THƯ NGỎ (OPEN LETTER)

Lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể thành viên Tập đoàn Best wishes for all Apave Group employees
APAVE
Dear Sir or Madam,
Thân ái gửi toàn thể thành viên APAVE,
A strong company, proud of its roots, striding confidently
Năm vừa qua đánh dấu chặng đường 150 năm Tập đoàn into the future. That is how we see the year that has just
APAVE hình thành và phát triển, chúng ta đã chứng kiến gone, marking our company’s 150th year. Apave has
một Tập đoàn mạnh mẽ, tự hào về nguồn cội và vững always managed to adapt while keeping true to its values.
tin bước đến tương lai. APAVE luôn tổ chức quản lý chặt In a fast-moving environment such as ours, we must
chẽ để thích ứng với những điều kiện mới, trong khi vẫn continue along that road, setting ourselves clear, practical
giữ vững các giá trị cốt lõi. Trong một môi trường chuyển and ambitious targets, and meeting them. And that is the
động nhanh, chúng ta cần tiếp tục tiến bước, đặt ra những primary aim of our 2017-2019 strategic vision.
mục tiêu rõ ràng, thiết thực, đầy tham vọng và nỗ lực để
The big challenges of internationalisation, the digitisation
đạt mục tiêu. Đó là mục đích chính của tầm nhìn chiến
of much-needed certification developments, the overhaul
lược 2017-2019.
of our competitive offer, and regulatory “simplification”
Những thách thức lớn về quốc tế hóa, số hóa việc phát lie ahead of us. They call us to be more integrated, more
triển các chứng nhận cần thiết, xem xét ưu đãi cạnh flexible, more innovative. To do that, we can draw on
tranh và đơn giản hóa qui trình luôn ở phía trước chúng financial resources which have increased significantly
ta. Thách thức ấy đòi hỏi chúng ta hợp nhất, linh hoạt và since the Group was created. We can tackle these issues
sáng tạo hơn. Để làm được điều đó, chúng ta có thể sử with confidence, seeing how far we have come since
dụng nguồn tài chính gia tăng đáng kể từ khi thành lập 2011, and not underestimating the size, or indeed the
Tập đoàn. Chúng ta có thể tự tin giải quyết vấn đề này, difficulty, of the work which remains to be done.
nhìn nhận lại xem chúng ta đã tiến được bao xa kể từ
2018 will certainly be an important year, marking as it
năm 2011, và không chủ quan đánh giá thấp qui mô, hay
does an improvement in the economic climate, in France
những khó khăn thực sự của khối lượng công việc cần
and internationally. We must take advantage of it to boost
phải thực hiện.
our growth and our profits. To this end, we shall continue
Năm 2018 chắc chắn sẽ là một năm quan trọng, đánh dấu striving to ensure that each and every one of us, within
sự cải thiện môi trường kinh doanh ở Pháp và trên trường their particular area of responsibility, is always ready to
Quốc tế. Chúng ta phải tận dụng thời cơ để thúc đẩy tăng contribute more to improving our performance. We shall
trưởng và phát triển lợi nhuận. Không chỉ vậy, chúng ta sẽ achieve this, across the whole Group, in strict accordance
tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đảm bảo mỗi thành viên trong with the rules, the law, and the highest ethical standards.
phạm vi trách nhiệm cụ thể, luôn sẵn sàng đóng góp, cải
And so we would like to take this opportunity to wish you,
thiện hiệu suất. Chúng ta sẽ đạt được mục tiêu trên phạm
your families and friends, all the very best for this new
vi toàn Tập đoàn, theo đúng các qui định pháp luật và các
year.
tiêu chuẩn đạo đức cao nhất.

Nhân dịp năm mới, xin chúc các thành viên APAVE cùng
gia đình và bạn bè những điều tốt đẹp nhất.

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 3
APAVE TOÀN CẦU
với việc kiểm tra cấu trúc, một chiếc
máy bay có trọng lượng lớn phải chịu
áp lực rung ở nhiều hướng khác nhau
để xác định mức độ xử lý linh hoạt
của nó. Dữ liệu thu được từ các cuộc
thử nghiệm này sẽ được phân tích và
chuyển giao đến nhà sản xuất, từ đó
thiết lập mô hình kỹ thuật số thích
hợp và đảm bảo máy bay sẵn sàng
cất cánh an toàn.

Bên cạnh đó, ONERA và SOPEMEA
thúc đẩy tăng cường chuyên sâu
trong lĩnh vực thử nghiệm rung
THÁNG 1: ONERA VÀ giám định ngành công nghiệp hàng
động mặt đất. ONERA phát triển các
SOPEMEA BẮT TAY NHAU không trong nước và quốc tế.
phương pháp và phương tiện để thử
DẪN ĐẦU LĨNH VỰC GIÁM Từ đó đến nay, ONERA và SOPEMEA nghiệm rung động cho các loại máy
ĐỊNH HÀNG KHÔNG đã xác định được phương thức thử bay theo các mục tiêu dự kiến (hiệu
Tại trụ sở SOPEMEA tại Vélizy- nghiệm mang lại nhiều lợi ích cho chuẩn mô hình cấu trúc, xác định tính
Villacoublay, Giám đốc điều hành các nhà sản xuất chế tạo máy bay. ổn định chịu áp lực rung của cấu hình
ONERA - ông Bruno Sainjo và Chủ Thử nghiệm rung động mặt đất GVT thử nghiệm...). SOPEMEA thực hiện
tịch SOPEMEA – ông Stéphane đóng vai trò quan trọng trong vòng các thử nghiệm rung động của máy
Torrez đã ký kết thỏa thuận hợp tác đời của một chiếc máy bay từ trước bay và có thể tiến sang các lĩnh vực
tăng cường chuyên môn ở lĩnh vực khi cất cánh chuyến bay đầu tiên. Đối khác như đường sắt, năng lượng...

JANUARY: ONERA AND have identified test methods that In addition, ONERA and SOPEMEA
SOPEMEA COOPERATED brought many benefits to aircraft have promoted intensive
TO LEAD AEROSPACE manufacturers. Ground vibration enhancement in the field of ground
EXPERTISE testing has played an important role vibration testing. ONERA has
in the lifecycle of an aircraft before developed methods and means
As reported, on 8th November,
its first take-off flight. For structural to test vibration for aircraft types
2016, at the SOPEMEA headquarters
testing, a heavy weight aircraft according to the intended objectives
in Vélizy-Villacoublay, ONERA
undergoes vibration pressure in a
chief executive Bruno Sainjo and (structural model calibration,
variety of directions to determine
SOPEMEA chairman Stéphane Torrez vibration stability determination of
its level of agility. The data obtained
signed a professional development the test configuration, etc.). SOPEMEA
from these trials will be analyzed
cooperation agreement in the performed aero dynamic vibration
and delivered to the manufacturers,
inspection field of domestic and tests and could move to other areas
thereby establishing the appropriate
international aviation industry. such as railways, energy, etc.
digital model and ensuring the
Since then, ONERA and SOPEMEA aircraft is ready to take off safely.

THÁNG 2: APAVE THỰC Tập đoàn Korian - Tập đoàn hàng APAVE với dịch vụ Scan đã đánh giá
đầu Châu Âu chuyên về lão hóa đã hiện trạng 343 cơ sở trong tổng số
HIỆN ĐÁNH GIÁ CÁC
yêu cầu APAVE tiến hành đánh giá 365 cơ sở được thống kê của Tập
CƠ SỞ CỦA TẬP ĐOÀN các cơ sở hoạt động của hãng. Từ đoàn Korian trong lĩnh vực chăm sóc
KORIAN tháng 9/2014 đến cuối năm 2015, sức khỏe và dịch vụ xã hội, nhằm:

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 4
• Hiểu rõ tình trạng hoạt động của
các tòa nhà
• Ước tính khả năng hoạt động
của các tòa nhà trong ngắn hạn,
trung hạn và dài hạn.
• Lập báo cáo đánh giá kỹ thuật
• Lập báo cáo về thiết bị.

“Le scan par Apave” là một dịch vụ
sáng tạo mới trong việc đưa ra các
tiêu chí và tiến hành đánh giá chất
lượng và vòng đời của một bất động
sản hay một dự án bất động sản. Dịch
vụ này nhằm cung cấp thêm cho Tập đoàn Korian cung cấp các dịch vụ • Các cơ sở sinh hoạt cho người
khách hàng một cái nhìn tổng quan đối với người cao tuổi như:
cao tuổi
về các bất động sản họ sở hữu nhằm • Nhà dưỡng lão dài hạn
giúp họ tối ưu hóa và nâng cao hiệu • Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi
• Các phòng khám chăm sóc và
suất hoạt động. phục hồi chức năng tại nhà.

FEBRUARY: APAVE services in order to: or real estate project. This service
PERFORMS THE • Understand the operational provides clients with an overview
status of buildings of the properties they own to help
ASSESSMENT OF
• Estimate the quality of buildings them optimize and improve their
KORIAN’S FACILITIES
in the short, medium and long performance.
Korian Group - Europe’s leading term.
group specializing in aging has Korian Group provides services to
• Make technical evaluation
asked APAVE to evaluate its reports the elderly such as:

operations. From September 2014 • Make reports on the equipment. • Long-term nursing home
to the end of 2015, APAVE’s Scan “Le scan par Apave” is a new • Clinics for care and rehabilitation
service evaluated the current status innovative service for setting criteria
• Living facilities for the elderly
of 343 of Korian Group’s 365 facilities and conducting quality and life
in the field of health care and social cycle assessments of a real estate • Elderly care services at home.

THÁNG 3: APAVE TƯNG
BỪNG KỶ NIỆM 150 NĂM
Năm 2017 là một năm đặc biệt,
đánh dấu 150 năm Tập đoàn APAVE
(Pháp) hình thành và phát triển.
Tháng 3 vừa qua, Tập đoàn đã long
trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 150 năm
(Convention APAVE 2017) tại khách
sạn 5 sao Pullman, ngay trung tâm
thủ đô Pari hoa lệ, với sự tham dự
của 300 người từ khắp các APAVE
trên toàn thế giới. Đây là cơ hội

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 5
APAVE TOÀN CẦU
những mục tiêu cần thống nhất đã phát biểu: “Chúng tôi làm việc tại
trong toàn Tập đoàn. Là một tập các môi trường quốc tế gần giống
để các APAVE từ các nước gặp gỡ
đoàn lớn với doanh thu 1 tỷ Euro, với những quy chế của nước Pháp,
nhau, trao đổi về năng lực và xem
trong ba năm tiếp theo, mục tiêu nhưng tại một vài quốc gia, đặc biệt
xét cơ hội hợp tác trong cùng Tập
về lợi nhuận của Tập đoàn cỡ 5% các quốc gia nói tiếng Anh, chúng tôi
đoàn. Để nâng cao tính tổng lực và
trên doanh thu, EBITDA trên doanh đã phải thay đổi để phù hợp hơn với
phát triển đội ngũ kế thừa, chuyên
thu xấp xỉ 9%. quy chế của từng nước, tìm ra những
nghiệp hoá và nâng cao năng lực
của cán bộ, nhân viên toàn Tập Tại sự kiện, các APAVE quốc tế cũng giải pháp mới, những sản phẩm mới
đoàn, Ban Lãnh đạo Tập đoàn quyết đã được vinh danh. Đến dự buổi lễ phù hợp với từng nơi mà APAVE hiện
định đây là sự kiện dành riêng cho có hơn 60 đại diện của các APAVE diện. Tại đây, sự nhạy bén là điều rất
nội bộ, không có khách mời, nên từ các nước ở Châu Á, Châu Phi và cần thiết”. Tính đến nay, APAVE đã có
nội dung tập trung vào những vấn Châu Âu. Ông Laurent Enjalbal, Phó gần 50 công ty được thành lập trên
đề có tính thông tin tổng thể và TGĐ Zone 3 (Trung Phi và Algérie) khắp thế giới.

MARCH: APAVE other and consider opportunities Attending the ceremony, there were
CELEBRATED THE 150TH for cooperation within the Group. In more than 60 representatives of the
ANNIVERSARY order to improve the overall strength APAVE from countries in Asia, Africa
and development of the descendant and Europe. Mr. Laurent Enjalbal,
2017 is a special year, marking the Deputy General Director of Zone 3
team, professionalism and capacity
150th anniversary of APAVE Group – (Central Africa and Algeria), said: “We
of the Group’s staff, the Management
France. In March, the Group solemnly work in international environments
Board decided that this event was
celebrated its 150th anniversary similar to France, but in some
(Convention APAVE 2017) at the internal only and without guests,
English-speaking countries, we have
Pullman 5-star hotel, located in so the content was focused on
to change our regulations to better
the heart of Paris. The event was general issues and consistent goals
match those of each country, find
attended by 300 people from APAVE throughout the Group. As a large new solutions and suitable products.
subsidiaries around the world. This corporation with revenues of 1 billion There, acumen is very necessary.”
was an opportunity for subsidiaries Euro, over the next three years, the Up to now, APAVE has had nearly 50
from different countries to meet, Group’s profit target is 5% of revenue, subsidiaries established around the
discuss competence with each EBITDA is approximately 9%. world.

BVT CHUYỂN SANG TRỤ khánh thành trụ sở mới tại Rungis thử nghiệm mới để có thể phát triển
SỞ MỚI TẠI RUNGIS dưới sự chứng kiến của ngài Thị dịch vụ nhanh, mạnh hơn nữa. Năm
trưởng thành phố Rungis. 2016, đánh dấu 40 năm hoạt động,
Ngày 23/3/2017, BVT - một công ty
con của APAVE chuyên về các hoạt Tại đây, đội ngũ BVT được đầu tư BVT đã đạt doanh thu 3,1 triệu Euros,
động thí nghiệm và đào tạo đã nhiều trang thiết bị hiện đại, công cụ đào tạo hơn 8.000 người mỗi năm.

BVT MOVED TO ITS experiential and training activities, with modern equipment, new
NEW HEADQUARTER IN inaugurated its new headquarter in testing tools to develop faster, more
powerful service. In 2016, marking 40
RUNGIS Rungis, in the presence of the Mayor
years of operation, BVT achieved sales
of Rungis.
On March 23rd, 2017, BVT, a of 3.1 million Euros, trained more
subsidiary of APAVE specializing in Here, the BVT team was equipped than 8,000 people each year.

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 6
THÁNG 4: NHÀ THUỐC
ĐẦU TIÊN TẠI PHÁP CAM
KẾT HOẠT ĐỘNG THEO
CHUẨN CHẤT LƯỢNG HS2
Tại Pháp, một nhà thuốc đã tiên
phong cam kết hoạt động theo tiêu
chuẩn chất lượng HS2. Và với tư
cách là bên thứ ba độc lập, APAVE
Certification được mời kiểm tra, đánh
giá các dịch vụ của nhà thuốc này. cả du lịch ở khắp các tỉnh thành. Thử trang bị những thiết bị cảm biến cần
Nhãn chất lượng HS2 là chứng nhận hình dung, khi đến một thành phố và thiết dành cho việc cứu chữa người
cao cấp về Chăm sóc Y tế an toàn, nhìn thấy biểu tượng 3 chiếc bánh bệnh và gọi xe cấp cứu....
do Hiệp hội Y tế từ xa của Pháp macaron của H2S, nghĩa là thành phố HS2 là sự phát triển tiếp nối HQE
khởi xướng nhằm đáp ứng cho nhu đã tính toán xây dựng những không (chứng nhận cao cấp về chất lượng
cầu phát triển bền vững của xã hội. gian phù hợp cho người khuyết tật môi trường). Nếu HQE nhắm tới việc
Khác với các quy chuẩn khác trong như các bậc thang thấp, lối lên xuống củng cố dấu ấn môi trường của một
Y tế, HS2 tiếp cận toàn diện tới lĩnh cho xe lăn, các y dược sĩ khám chữa công trình xây dựng, thì HS2 đề cao
vực chăm sóc tại nhà (home care), bệnh tại nhà hoặc thông qua các vật tính con người, y tế và an toàn, tất cả
kết hợp y tế điện tử và chạm đến đa dụng điện tử kết nối bác sĩ và bệnh những điều này được thực hiện trong
lĩnh vực, từ xây dựng đến dịch vụ và nhân tại nhà, hay các khách sạn được phạm vi thích hợp với cuộc sống.

APRIL: THE FIRST initiated by French Remote Medical home or through electronic devices
PHAMACY IN FRANCE Association to meet the needs of that connect between physicians and
COMMITMENTED TO sustainable social development. patients at home, or hotels equipped
Unlike other standards in Health Care,
OPERATE ACCORDING TO with the necessary sensors for
HS2 offers a comprehensive approach
HS2 QUALITY STANDARD treatment or calling ambulance ....
to home care, combining electronic
In France, a pharmacy has pioneered health and multi-disciplinary HS2 is the continue development
to commit to operate under the approaches, from construction to of HQE (Advanced Certificate of
HS2 quality standard. And as an service and tourism in all provinces. Environment Quality). If HQE aims
independent third party, APAVE at strengthening the environment
Imagine, if you come to a city and see
Certification is invited to examine and impress of a construction, HS2
symbol of 3 macaroni pcs of H2S, that
evaluate the pharmacy’s services. prioritizes human, health care and
means the city has planned to build
The HS2 quality label is a high-quality suitable spaces for the disable such safety, all this is done within the
certification for Safe Health Care, as low steps, medical practitioners at proper range of life.

THÁNG 5: APAVE Tiêu chuẩn OHSAS 18001 được các mối nguy cho người lao động và
CERTIFICATION CHỨNG chấp nhận trên toàn cầu như là một khách tham quan hoặc các nhà thầu
NHẬN OHSAS 18001 CHO phương pháp đánh giá hệ thống bên ngoài.
quản lý An toàn lao động và sức khỏe
MINI GREEN POWER Mini Green Power là một công ty khởi
nghề nghiệp. Thông qua việc có được
Ngày 15/5 vừa qua, APAVE một hệ thống quản lý được xác định nghiệp trẻ, ra đời vào tháng 6/2016
Certification đã trao chứng nhận đạt rõ ràng tại cơ sở để xác định và kiểm ở Hyères, chuyên xây dựng các nhà
chuẩn OHSAS 18001 cho Mini Green soát các mối nguy về an toàn và sức máy điện mini công nghệ cao, biến
Power. khỏe, các tổ chức có thể giảm thiểu chất thải xanh thành điện và nhiệt.

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 7
APAVE TOÀN CẦU
Ông Jean Riondel, Chủ tịch và là
Giám đốc Kỹ thuật của Mini Green
Power nhấn mạnh sự an toàn luôn
là ưu tiên hàng đầu của công ty, vì
thế với chứng nhận OHSAS 18001,
Mini Green Power khẳng định mong
muốn làm việc trong một môi trường
an toàn thông qua việc kiểm soát rủi
ro và phân tích hệ thống quản lý.

Công nghệ sạch này sử dụng nguồn bao hàm rất rộng dùng để mô tả các Chứng nhận OHSAS 18001 cũng thúc
sinh khối địa phương để tạo ra năng vật chất có nguồn gốc sinh học vốn đẩy nâng cao chất lượng công việc,
lượng cho nhu cầu của địa phương. có thể được sử dụng như một nguồn sự phát triển của nhân viên và góp
(Sinh khối là một thuật ngữ có ý nghĩa năng lượng). phần làm hài lòng khách hàng.

MAY: APAVE a well-defined management system Mr. Jean Riondel, President and
CERTIFICATION at local to identify and control health Technical Director of Mini Green
and safety hazards, organizations
AWARDED MINI GREEN Power, emphasizes that safety is
can reduce the risk for workers and
POWER THE OHSAS 18001 always a top priority for the company.
visitors or outside contractors.
CERTIFICATION With the OHSAS 18001 certification,
Mini Green Power is a young startup Mini Green Power assured their
On May 15th, 2017, APAVE
company established on June 2016 in willingness to work in a safe
Certification has awarded the Hyères, which specializes on building environment through the risk control
prestigious OHSAS 18001 certification high-tech mini power plants that and management system analysis.
to Mini Green Power. The OHSAS transform green waste into electricity
18001 standard is accepted globally and heat. (Biomass is a broad Besides, OHSAS 18001 certification
as a method of assessing Labor term used to describe materials of also promotes the quality of work,
safety and occupational health biological origin that can be used as a employee development and client
management systems. By obtaining source of energy.) satisfaction.

THÁNG 6: OSAC THAM sát hạch đào tạo. luận và trao đổi kinh nghiệm về cách
GIA TRIỂN LÃM HÀNG Chuyên đề 2 đề cập đến chất lượng thức một tổ chức quản lý chất lượng
KHÔNG ĐƯỢC TỔ CHỨC của các cơ quan bảo trì theo Part M, cho phép tổ chức bảo đảm được sự
TẠI PHÁP NĂM 2017 Phụ lục F được chấp thuận bởi UEA
tuân thủ về quy định, quản lý các
OSAC tham gia triển lãm hàng không và AEA, do bà Isabelle Attaba - Giám
đốc Chất lượng chủ trì. Các bài thuyết thầu phụ và cải tiến tốt hiệu quả của
tại Lyon – Bruon, Pháp với hai hội
nghị chuyên đề được tổ chức từ ngày trình, nghiên cứu tình huống, thảo tổ chức.
8-10/6/2017: Chuyên đề 1 theo đề
xuất của Bộ Đào tạo nhắm đến các
tổ chức bảo dưỡng thuộc part 147 do
ông Dominique Lissandrès, Giám đốc
khối Đào tạo chủ trì, mục đích trao
đổi giữa các cơ quan kiểm soát và các
cơ quan hàng không liên quan đến
kiểm soát gian lận, giấy phép giả hay

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 8
JUNE: OSAC maintenance organizations M, Annex F approved by UEA and
PARTICIPATES IN THE belonging to the Part 147, chaired AEA, chaired by Mrs. Isabelle Attaba,
AVIATION EXHIBITION by Mr. Dominique Lissandrès, Head Quality Manager. Presentations, case
HELD IN FRANCE IN 2017 of the Training Unit, for the purpose studies, discussions and exchange
of exchange between the regulatory of experience on how a organization
OSAC participated in the aviation
exhibition in Lyon - Bruon, France units and the aviation units managed quality, allowed
with two thematic conferences held concerned about fraud control, fake organizations to ensure regulatory
from 8th to 10th June 2017: licenses or training tests. compliance, manage subcontracts
Subject 1, as proposed by the Subject 2 mentioned to the quality and improve the efficiency of the
Ministry of Training, aimed at of maintenance agencies under Part organization.

THÁNG 7: SOPEMEA MUA
LẠI PARC - PHÒNG THÍ
NGHIỆM CỦA ANH
SOPEMEA, một trong những công ty
con của Tập đoàn APAVE, là nơi tập
trung các phòng thí nghiệm chuyên
kiểm tra môi trường vật liệu và thiết
bị được sử dụng trong nhiều lĩnh vực
như hàng không, đường sắt, năng
lượng, hạt nhân, tự động và y tế, vừa
ký kết mua lại phòng thí nghiệm Parc
của Anh (Trung tâm đánh giá sản
phẩm và độ tin cậy). vực công nghiệp và vận tải hàng điều hành của Parc thì đây là một tin
không, cũng như đường bộ, năng mừng vì sự sát nhập vào SOPEMEA,
Tọa lạc tại Bideford (Anh), phòng
lượng, quốc phòng. một công ty tên tuổi, sẽ giúp Parc
thí nghiệm này có gần 20 năm kinh
phát triển hơn nữa trong việc cung
nghiệm trong lĩnh vực kiểm tra độ Chủ tịch SOPEMEA, ông Stéphane
cấp các dịch vụ cho khách hàng Anh.
rung, sốc, thời tiết, sương muối, Torrez, nhấn mạnh “Đây là thương vụ
thẩm thấu và độ cao cũng như HALT tuyệt vời để lần đầu tiên, SOPEMEA Được chứng thực Ukas, Parc là một
(Highly Accelerated Life Testing) – là phòng thí nghiệm có diện tích 900
có thể vươn ra ngoài biên giới, hỗ trợ
một bài kiểm tra độ tin cậy của sản m2, trang bị 6 máy phát điện tự động,
các khách hàng quốc tế bằng sự hiện
phẩm trong quá trình thiết kế để và 24 cảm biến thời tiết với đội ngũ
diện tại quê hương của họ để thực
phát hiện các liên kết yếu của một 17 nhân viên. Với việc mua lại Parc,
hiện các cuộc kiểm tra, đánh giá và
sản phẩm trước khi hoàn tất. Phòng SOPEMEA dự kiến sẽ cung cấp dịch
bảo dưỡng.”
thí nghiệm Parc sẽ tăng cường các vụ cho ngành công nghiệp Anh và
dịch vụ của SOPEMEA trong cả lĩnh Đối với Richard Tabor, Giám đốc các khách hàng Pháp ở Anh.

JULY: SOPEMEA environmental materials and & Reliability Centre).
ACQUIRED PARC – equipment used in many fields such Located in Bideford, England, this
LABORATORY IN UK as aviation, rail, energy, nuclear, laboratory has nearly 20 years of
SOPEMEA, one of the subsidiaries automation and medical. Recently, it experience in vibration, shock,
of the APAVE Group, is home to has just signed up to acquire Parc - a weather, salt fog, osmosis and
laboratories specializing in testing Laboratories of England (Assessment elevation testing as well as High

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 9
APAVE TOÀN CẦU
“This is a great deal for SOPEMEA to which will help Parc develop further
Acc Accuracy (LR) testing - Product reach beyond its borders for the first in providing services to British clients.
reliability testing in the design time, support international clients
Certified Ukas, Parc is a 900 m2
by presenting at their area in to
process to detect weak links of a laboratory, equipped with 6
carry out inspections, assessments
product before completion. automatic generators, and 24
and maintenance” said SOPEMEA
weather sensors with 17 employees.
The Parc lab will enhance SOPEMEA’s President Stéphane Torrez.
With the acquisition of Parc,
services in both industry and For Richard Tabor, CEO of Parc, this SOPEMEA is expected to provide
airfreight, as well as road, energy and is good news for the merger to services to British industry and French
defense sector. SOPEMEA, a well-known company, clients in the UK.

THÁNG 8: TRANG WEB quan hệ khách hàng mà tiếp thị,
THƯƠNG MẠI MỚI CỦA truyền thông và quảng bá sản phẩm,
TẬP ĐOÀN APAVE dịch vụ đang biến động không
ngừng qua tác động của công nghệ
Vào giữa tháng 9 tới, APAVE dự kiến kỹ thuật số. Nhờ công nghệ tiên tiến,
công bố Le Grand Portail - phiên bản chúng ta có thể xây dựng mối quan
trang web thương mại Tập đoàn đã hệ khách hàng chuyên sâu dựa vào
được hiện đại hóa với nhiều chức sở thích từng đối tượng để duy trì lâu
năng. Theo đó, các công nghệ kỹ bền và sinh lợi cao hơn.”
thuật số sẽ được đưa vào sử dụng để
Le Grand Portail được kì vọng sẽ đáp
kết nối giữa APAVE và khách hàng,
ứng mọi yêu cầu của khách hàng
APAVE và đối tác tiềm năng một cách
đối với APAVE từ các thông tin về chi
nhanh chóng và thường xuyên hơn,
nhánh, ngành nghề, dịch vụ, quy chế
dựa trên sự thấu hiểu những nhu cầu
đến những tài liệu giá trị. Không chỉ
và sở thích của khách hàng.
vậy, khách hàng còn được cấp một
Bà Laurence Barrière, Giám đốc dự án kênh bảo mật trực tuyến để có thể
“Le Grand Portail” lý giải: “Chúng ta cập nhật thông tin liên quan, yêu cầu
đang tiến vào một thời kỳ mới trong báo giá, chọn lựa dịch vụ...

AUGUST: THE NEW and frequently, based on an deep client relationships based on
COMMERCIAL WEBSITE understanding of needs and individual preferences to remain
OF APAVE GROUP preferences of clients. durable and highly profitable. “

In mid-September, APAVE is Mrs. Laurence Barrière, Project Le Grand Portail is expected to fulfill
expected to announce Le Grand Manager for “Le Grand Portail,” all clients’ requirements for APAVE
Portail - a commercial version of explains, “We are entering a new from information of branch, industry,
the Group’s Website that has been era in client relationships that service, regulations, and value
modernized with more functionality. marketing, communication and documents. In addition, clients will
Accordingly, digital technologies promotion of products and services be provided with an online security
will be put into practice to connect is constantly changing through the channel so that they can update
APAVE and its clients, APAVE and impact of digital technology. Thanks relevant information, quote requests,
potential partners more quickly to modern technology, we can build and service choices.

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 10
THÁNG 9: NGUY CƠ
AMIĂNG - NỀN TẢNG ĐÀO
TẠO VÀ PHÒNG NGỪA
ĐẦU TIÊN Ở VENDÉE
APAVE, đơn vị hàng đầu của Cộng hòa
Pháp, chuyên về giám định kỹ thuật,
tư vấn quản lý, đào tạo và kiểm soát
rủi ro, vừa thông báo thành lập cơ sở
đào tạo duy nhất về nguy cơ Amiante
ở Roche-sur-Yon, vùng Vendée. Tuân
theo các quy định của Direccte (qui
định của vùng cho các công ty), cơ
sở kỹ thuật rộng 200 m2 mang đến
khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng
gia tăng trong phòng chống và ngăn
ngừa các vấn đề sức khỏe và an toàn
lao động.

Mặc dù amiante bị nghiêm cấm từ
năm 1997, nhưng Viện nghiên cứu
và an toàn quốc gia (INRS) ước tính sĩ, thợ điện...Do đó việc tăng cường Vendée đã chuẩn bị sẵn sàng, đáp
khoảng từ 1-2 triệu người lao động các hoạt động phòng ngừa là rất cần ứng mọi vấn đề trong phòng chống
có nguy cơ tiếp xúc bụi amiante khi thiết để giảm thiểu vấn đề sức khỏe rủi ro do amiante, xây dựng hệ thống
làm các công việc liên quan đến bảo liên quan đến amiante. đào tạo và thực hành trong nhiều
trì bảo dưỡng, trong đó gần 900.000 tình huống thực tế có nguy cơ tiếp
người làm việc tại các tòa nhà. Ngoài ra Để bảo vệ người dân khỏi những xúc amiante như xây dựng, họa sĩ ...
còn nguyên nhân bệnh nghề nghiệp rủi ro liên quan đến bụi amiante, các chất liệu như đồ nội thất, gạch lát
ở các ngành nghề như xây dựng, họa từ tháng 9/2017, cơ sở đào tạo tại sàn, mối nối, ống dẫn...

SEPTEMBER: ASBESTOS provides the ability to meet the activities is essential to reduce the
EXPOSURE RISK - THE growing needs in prevention and health problems associated with
fighting with labor safety and health
FIRST FOUNDATION amatea.
problems.
FOR TRAINING AND To protect people from the risks
PREVENTION IN VENDÉE Although amiante was banned associated with Asbestos dust,
in 1997, the National Institute of
APAVE - the leading French agency from September 2017, the training
Scientific Research (INRS) estimates
specializing in technical expertise, institute at Vendée is ready to solve
that about 1-2 million workers are
consulting on management, training every problem in asbestos risk
at risk of exposing to amateur dust
and risk control - has announced prevention and build training and
when doing maintenance work,
the establishment of a unique practice systems in many real-life
in which nearly 900,000 people
institution of asbestos exposure risk work in buildings. There is also the situations that at risk of asbestos
in Roche-sur-Yon, Vendée region. cause by occupational diseases in exposure such as being builders,
In accordance with the Direccte various jobs such as construction, painters ... working with materials
regulations (regional regulations paintos, electricians ... Therefore, such as furniture, floor tiles, joints,
for companies), the 200 m2 area the strengthening of prevention pipes ...

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 11
APAVE TOÀN CẦU

THÁNG 10: APAVE HỖ TRỢ gia, tăng hơn 2000 người so với năm Giải Les Mulhousiennes lần thứ 4 đã
CHIẾN DỊCH CHỐNG LẠI ngoái. Tất cả cùng chạy trên đường gây quỹ được gần 200.000 euros và
UNG THU VÚ đua dài 5.4 km, bắt đầu từ sân vận sẽ dành tặng toàn bộ số tiền này để
động l’Ill de Mulhouse ở Alsace. Có hỗ trợ Le parcours santé de l’Illberg
Tại vùng Alsace, sáng chủ nhật (Hành trình sức khỏe của Illberg – một
mặt tại giải chạy bộ, các cô gái mạnh
ngày 24/9, các nhân viên nữ của khu vực tập luyện sức khỏe ngoài trời
mẽ trong màu áo APAVE đã bày tỏ
APAVE đã tham gia giải chạy bộ Les được khánh thành năm ngoái), dự
Mulhousiennes lần thứ 4. Đây là giải sự quan tâm và ủng hộ đến các tổ
án chăm sóc bệnh nhi ung thư thuộc
chạy bộ thường niên nhằm kêu gọi chức và hiệp hội đã đấu tranh không nhóm bệnh viện tại Mulhouse và
cộng đồng hỗ trợ chiến dịch chống ngừng nghỉ chống lại căn bệnh ung trang bị một bộ máy Arlmeo®Spring
lại căn bệnh ung thu vú. Năm nay có thu vú – một căn bệnh luôn rình rập, cho trung tâm phục hồi chức năng ở
khoảng 8000 vận động viên tham đe dọa hàng triệu phụ nữ. Mulhouse.

OCTOBER: APAVE participated the event, which tournament has raised nearly
SUPPORTS CAMPAIGN increased more than 2,000 people 200,000 euros. This money will be
AGAINST BREAST compared to last year. All athletes donated to Le parcours santé de
CANCER run on the 5.4 km long racing track, l’Illberg (Illberg’s health journey -
starting from the l’Ill de Mulhouse an outdoor fitness center opened
In Alsace area, on Sunday morning
stadium in Alsace. Presented at last year), Cancer Care Project in
of Sept 24th, 2017, APAVE women
the event, APAVE strong girls the hospital group at Mulhouse,
employees took part in the 4th Les
showed their interest and support Cancer pediatrics care project which
Mulhousiennes running tournament.
to organizations and associations belongs to the hospital group at
This is an annual event aimed to
who have been fighting ceaselessly Mulhouse, and to equipped an
call for community’s support to the
against breast cancer. Arlmeo® Sprint for the rehabilitation
campaign against breast cancer.
This year, about 8,000 athletes The 4th Les Mulhousiennes running center in Mulhouse.

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 12
THÁNG 11: APAVE ĐÁNH lĩnh vực dán nhãn CE, đã tham gia thị phthalates (một loại hóa chất công
GIÁ ĐỒ CHƠI TRẺ EM trường kiểm định đồ chơi trẻ em ở nghiệp tạo ra tính mềm dẻo và độ
THEO CHUẨN CE Châu Âu. CE được viết tắt từ cụm từ bền chắc cho sản phẩm nhưng gây
“Conformité Européenne”, có tên gọi hại cho bào thai mang giới tính nam),
Cuối năm, từ Noel kéo dài đến Tết
đầy đủ và chính thức là CE Marking, PAH (hợp chất có thể gây ung thư),
Dương lịch, là mùa lễ lớn của các cho biết sản phẩm tuân theo pháp amines aromatiques (gây ung thư)...
nước phương Tây, và cũng là dịp luật của Liên minh Châu Âu (EU) và APAVE cũng xem xét các tài liệu đi
bùng nổ mua sắm quà tặng cho trẻ cho phép sản phẩm được lưu thông
kèm với đồ chơi (nhãn CE, hướng dẫn
nhỏ. Vì thế, khu vực đồ chơi trẻ em tự do trong thị trường Châu Âu. Thông
sử dụng, quy trình sản xuất, danh
càng được chú ý và kiểm định chất qua việc gắn nhãn CE lên sản phẩm,
lượng nghiêm ngặt. Tại thị trường mục chất liệu, bảng dữ liệu an toàn
nhà sản xuất tuyên bố dựa trên trách
Châu Âu, tất cả đồ chơi dành cho trẻ cho các hóa chất được sử dụng).
nhiệm của họ rằng, sản phẩm đó đáp
em đều bắt buộc dán nhãn CE nhằm ứng mọi yêu cầu về mặt pháp lý để có Ông Urbano Strada, Giám đốc APAVE
đảo bảo an toàn và sức khỏe của được tiêu chuẩn CE Marking. Italia CPM cảnh báo, phần lớn rủi ro
trẻ. Trong trường hợp, các sản phẩm đến từ các bộ phận nhỏ, dễ tháo lắp,
APAVE kiểm tra đặc biệt các đặc tính
không tuân thủ quy định an toàn, thì tính dễ cháy và các góc cạnh có thể
cơ học và vật lý, kiểm soát tính dễ
cả nhà sản xuất và nhà nhập khẩu, gây thương tích cho trẻ nhỏ. Ông
cháy, phân tích hóa học để kiểm tra
phân phối phải chịu trách nhiệm nhấn mạnh, APAVE kiểm tra tất cả
tỉ lệ của một số kim loại nặng (chì,
trước cơ quan công quyền. các loại đồ chơi, đa dạng chất liệu, và
thủy ngân, asen ...) tại các bộ phận
APAVE Italia CPM, công ty con của dễ tiếp xúc (ngậm, mút) của đồ chơi. APAVE cam kết thực hiện đầy đủ thử
Tập đoàn APAVE (Pháp), chuyên về APAVE cũng kiểm tra sự tồn tại của nghiệm trong thời gian ngắn nhất.

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 13
APAVE TOÀN CẦU
NOVEMBER: APAVE APAVE Group (France) specializing examines the existence of phthalates
ASSESSES CHILDREN’S in CE labeling, has entered the (an industrial chemical that create
TOYS ACCORDING TO CE European Children toy testing softness and durability for the
MARKING market. CE stands for “Conformité product but harmful to baby-boy
Européenne”, the official name fetus), PAH (a compound that can
At the end of the year, from
CE Marking, which states that the cause cancer), amines aromatiques
Christmas to New Year’s Day, is
product is in conformity with the (carcinogen) ... APAVE also looks
the big holiday season in Western
laws of the European Union and at the documentation that comes
countries, and also the explosion of
allows the product to be freely with the toy (CE label, manual,
gift shopping for children. Therefore,
circulated in EU. By labeling CE on manufacturing process, material list,
the area of children’s toys is more
the product, manufacturers declare safety data sheet for the chemicals
and more get noticed and the
quality is controlled strictly. In the that it is based on their responsibility used).
European market, all children’s toys that the product meets all legal
Mr. Urbano Strada, director of APAVE
are compulsory to have CE marking requirements for obtaining CE
Italia CPM, warns that much of the
to guarantee children’s health and Marking.
risk comes from small, easy-to-
safety. In cases where products do APAVE specially examines disassemble, flammable and angular
not comply with safety regulations, mechanical and physical properties, components that can cause injury
both the manufacturer and the flammability control, chemical to young children. He emphasized,
importer or distributor must be analysis to check the level of some APAVE tested all types of toys, a
responsible to the government heavy metals (lead, mercury, arsenic, variety of materials, and APAVE
authority etc.) in easy-to-touch parts (hold or committed to full implementation of
APAVE Italia CPM, a subsidiary of suck in mouth) of the toy. APAVE also the test in the shortest time.

THÁNG 12: APAVE THAM vào hệ thống định vị Galileo, từ Trung 22e được đặt trên quỹ đạo nghiêng
DỰ PHÓNG 4 VỆ TINH MỚI tâm Vũ trụ Guiana ở Kourou, Pháp, ở độ cao 22.900 km so với Trái Đất và
nâng tổng số vệ tinh hiện được triển bắt đầu triển khai hoạt động sau khi
VÀO QUỸ ĐẠO HỆ THỐNG
khai trên quỹ đạo lên 22. Tin từ trạm được phóng 4 giờ.
ĐỊNH VỊ GALILEO
điều khiển của Trung tâm Nghiên Galileo là một hệ thống vệ tinh định
Ngày 12/12/2017, tên lửa đẩy Ariane cứu Vũ trụ Quốc gia Toulouse (CNES) vị toàn cầu (GNSS) do Liên minh châu
5 đã phóng thành công 4 vệ tinh mới cho biết, các vệ tinh 19e, 20e, 21e, Âu xây dựng. Khác với các hệ thống

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 14
định vị GPS của Mỹ và GLONASS của
Nga, Galileo là hệ thống định vị do
các tổ chức dân sự quản lý.

Phóng 4 vệ tinh mới, là một phần
của hợp đồng đảm bảo chất lượng
tại CNES Toulouse. Các kỹ sư APAVE
đã tham gia vào quá trình chuẩn bị
và vận hành các vệ tinh từ năm 2009.
Theo đó, APAVE có trách nhiệm kiểm
soát việc tính toán quỹ đạo một cách
hoàn hảo, thực hiện giám sát các hệ
thống quản lý của trung tâm điều
khiển và mạng lưới các trạm mặt đất.
Trước khi phóng các vệ tinh, cần cả
tháng để duy trì các điều kiện hoạt
động của các phương tiện liên quan
cũng như xem xét đánh giá dữ liệu vệ
đội ngũ quản lý chất lượng, giám sát Sau khi hoàn tất, các vệ tinh sẽ phân
tinh, tính phù hợp với từng nhiệm vụ.
dữ liệu và theo dõi bất kì tín hiệu bất bố trên 3 mặt chính với góc nghiêng
Trong bối cảnh này, APAVE đã tiếp cận 56 độ, và hệ thống Galileo có thể xác
thường nào xảy ra.
bộ chuẩn chất lượng CNES để đảm định chính xác vị trí trên Trái Đất với
bảo thực hiện tốt nhất công việc và Dự kiến sẽ tiếp tục có 4 vệ tinh nữa sai số trong vòng một mét, trong khi
trách nhiệm được giao, như thường thuộc hệ thống định vị Galileo được các hệ thống GPS và GLONASS có
xuyên xem xét, và đào tạo nâng cấp phóng lên quỹ đạo vào tháng 7/2018. mức sai số là vài mét.

DECEMBER: APAVE Global Navigation Satellite System appropriate for each mission.
PARTICIPAED IN THE (GNSS). Unlike the American GPS and In this context, APAVE has
LAUNCHES FOUR NEW Russia GLONASS systems, Galileo is a approached the CNES Quality
navigation system managed by civil
SATELLITES INTO THE Standard to ensure the best possible
society organization.
GALILEO SYSTEM performance of the assigned tasks
The launch of 4 new satellites and responsibilities, such as regular
On December 12, 2017, the Ariane
is part of the quality assurance reviewing, training and upgrading
5 rocket successfully launched
contract with CNES Toulouse. APAVE of the quality management
four new satellites into the Galileo
engineers have been involved in team, monitoring data and any
navigation system, from the
the preparation and operation of abnormalities.
Guiana Space Center in Kourou,
satellites since 2009. Accordingly, Four more satellites are expected
France, bringing the total number
APAVE is responsible for controlling to be launched into the Galileo
of satellites to 22. News from the
the orbital calculations perfectly, navigation system in July 2018.
Control Center of the Toulouse’s
monitoring the management Once complete, the satellites will be
National Centre for Space Studies
systems of the control center distributed on three main surfaces
(CNES) said that four satellites
and the ground station network. with a 56-degree angle, and the
entered the target orbit with the
Before launching these satellites, it Galileo system can accurately
angle of tilt at the height of about
takes a whole month to maintain position Earth in one meter basis,
22,900km from the Earth and began
the operational conditions of the while GPS and GLONASS systems
to operate after four hours.
vehicles involved, as well as to have a level of error of several
Galileo is the European Union’s consider satellite data, which is meters.

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 15
LEADER TALK

N ăm 2017 vừa qua được đánh giá là một năm thành công đối với APAVE Châu Á – Thái Bình Dương. Sự đổi
mới trong lãnh đạo/điều hành, tính đồng lòng, quyết chiến từ lãnh đạo đến nhân viên mọi cấp đã tạo nên
một khí thế hừng hực “Xông lên, đánh”, tạo thêm THẾ và LỰC cho Công ty tại Việt Nam và các công ty con trong
khu vực.

Sự thay đổi rõ nhất được thể hiện là ngành mũi nhọn, xương sống của trúc mạnh mẽ với việc thành lập
trong việc giao quyền mạnh mẽ cho công ty khi chiếm tỷ trọng trên 75% Chi nhánh Công nghiệp, huy động
các lãnh đạo cấp dưới, thúc đẩy tính doanh thu và lãi của Công ty. được sức mạnh tổng lực về nhân
hiệu quả trong toàn công ty để tạo
Ngành Công nghiệp được tái cấu lực, vật lực toàn công ty. Với sự hỗ
thêm xung lực phát triển mạnh mẽ.
Những cơ chế này cùng với sự chỉ đạo
quyết liệt của Tổng Giám đốc, Ban
điều hành công ty trong những chiến
dịch bám sát khách hàng, lấy hợp
đồng, quyết liệt trong triển khai tác
nghiệp đã mang lại hiệu quả rõ rệt tại
hầu hết các chi nhánh.

Năm 2017 đánh dấu sự tăng trưởng
mạnh mẽ của Ngành Xây dựng với
mức tăng trưởng lên tới 30%-40% tại
các chi nhánh Hà Hội, Đà Nẵng, Hồ Chí
Minh, Bình Dương, đặc biệt với nhiều
hợp đồng trong lĩnh vực khách sạn,
khu nghỉ dưỡng cao cấp. Đây chính

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 16
2. Tập trung chiếm những mặt trận
quan trọng, luôn tiên phong trong
việc khai phá những thị trường mới,
dịch vụ mới.

3. Chú trọng những hợp đồng khẳng
định giá trị cốt lõi của Tập đoàn và
Công ty, đặc biệt những hợp đồng
có tính lặp lại tại các tòa nhà, giàn
khoan, nhà máy, khu công nghiệp
lớn (dịch vụ In- services)

4. Tiếp tục các giải pháp nâng cao
hiệu quả hoạt động của Công ty để
tăng cường lợi nhuận, tái đầu tư
và nâng cao thu nhập cho toàn thể
nhân viên Apave; Trong đó, ưu tiên
các giải pháp kích thích tăng năng
trợ về kỹ thuật của Tập đoàn APAVE, động hiệu quả của Công ty. Ngành suất, sáng tạo, đi kèm với các cơ chế
thị phần của APAVE ngày càng tăng này sẽ được mở rộng quy mô trong thưởng/phạt gắn liền với chất lượng
tại Việt Nam và khu vực. Các dịch vụ giai đoạn tới. và hiệu quả tác nghiệp.
“in –services” cho các nhà máy điện, 5. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh
Năm 2018 tiếp tục đòi hỏi APAVE
dầu khí, hóa chất đang mở ra nhiều đạo/điều hành công ty theo các
Châu Á – Thái Bình Dương có sự thay
cơ hội cho ngành Công nghiệp. Đặc chuẩn mực quốc tế.
đổi mạnh mẽ để thích nghi với sự
biệt cuối năm 2017 tại dự án lọc hóa
thay đổi vĩ mô của nền kinh tế. Tổng Với kết quả đạt được 2017 tạo đà cho
dầu Nghi Sơn, lần đầu tiên APAVE đã
Giám đốc và Ban điều hành Công ty 2018 và những năm kế tiếp, sự tiếp
có hợp đồng ký với khách hàng nước
đã định hướng trong việc thay đổi tục thay đổi quyết liệt trong phương
ngoài với 150 nhân sự tác nghiệp tại
cách quản trị, điều hành của Công thức quản lý điều hành công ty, sự
một thời điểm, đem lại doanh thu
ty với sa bàn chiến lược 2018-2020, đồng lòng của cả tập thể Apave Châu
lớn. Có thể thấy Ngành Công nghiệp
hướng tới sự phát triển VỮNG MẠNH: Á- Thái Bình Dương, chắc chắn sa
đang lớn mạnh dần, bước vào chu kỳ
1. Nâng cao năng lực nhân sự, thiết bàn chiến lược 2018-2020 sẽ THÀNH
phát triển mới.
bị và quản trị sản xuất một cách CÔNG RỰC RỠ.
Năm 2017 cũng là năm khẳng định
mạnh mẽ để cung cấp dịch vụ CHẤT Trần Nam Trung
thế mạnh của APAVE trong dịch vụ
LƯỢNG hơn, CHUYÊN NGHIỆP hơn. Tổng Giám đốc Điều phối
chứng nhận an toàn hệ thống đường
sắt khi APAVE cùng với các đối tác ký
kết hợp đồng cho tuyến Metro 2a
Cát Linh- Hà Đông, tiếp theo tuyến
Nhổn – ga Hà Nội. Metro và Railway
sẽ được tiếp tục đầu tư mạnh mẽ và
sẽ trở thành một dịch vụ cực kỳ quan
trọng trong sự phát triển của Công ty
trong những năm tới.

Dịch vụ Tư vấn tổ chức (TVTC) tiếp tục
được sự tin cậy của các khách hàng
lớn. Với mức tăng trưởng 160%, mức
lãi trên doanh thu trên 20%, tích lũy
tiền mặt lớn, TVTC là một ngành hoạt

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 17
LEADER TALK

2 017 is considered a successful year for APAVE Asia - Pacific. Innovation in leadership / administration,
unanimity, and decisiveness from leaders to employees at all levels have created an burning atmosphere
“Run and Fight”, strengthening the standing and power of company in Vietnam and subsidiaries in the region.

The most obvious change is reflected mechanisms together with the deploying operations strictly has
in the strongly delegation to the drastic direction of the General brought significant effect at most
lower levels, boosting efficiency Director, Executive Board of the branches.
throughout the company, create company in campaigns keeping 2017 marked the strong growth of
impulse power for growth. These up with clients, getting contracts, the construction industry with the
growth rate of up to 30% -40% in
the branches such as Ha Hoi, Da
Nang, Ho Chi Minh, Binh Duong,
especially with contracts in the field
of luxury hotels and resorts which is
the key industry, the backbone of the
company, accounting for over 75% of
revenue and profit of the Company.

The industry was restructured
vigorously with the establishment
of the Industrial Branch, mobilize
the total power of human resources,
material resources throughout the
company. With the technical support

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 18
exploring new markets and services.

3. Pay attention to contracts
confirming the core values of the
Group and the Company, especially
repetitive contracts of buildings,
drilling rigs, factories, large
industrial parks (In-services)

4. Continuing solutions improving
the company performance to
increase profitability,

reinvest and raise incomes for all
Apave employees; In which, priority
is given to stimulating productivity,
creativity, accompanying with
from APAVE Group, APAVE’s market coming period. incentive / penalty mechanisms
share is growing in Vietnam and in linked to operational quality and
2018 continues to require APAVE
the region. The “in-service” of power, efficiency.
Asia-Pacific to change drastically in
oil and gas, chemicals plants are order to adapt to macro-economic 5. Continue improving the leadership
opening up more opportunities for changes. General Director and / administrative competence of
the Industry division. Especially at Executive Board have oriented the the company in accordance with
the end of 2017 at Nghi Sơn Refinery changing in the administrative international standards
project, for the first time, APAVE has and operation method with the With the achievements in 2017 which
signed a contract with a foreign client strategic plan 2018-2020, towards a creating momentum for 2018 and
with 150 employees work at once, POWERFUL development. the following years, the continuing
brought the company great revenue. drastic changes in leadership
1. Improve strongly the personnel,
it can be seen that the industry is and administration method, the
equipment and production
gradually growing, entering the new consensus of the Apave Asia-Pacific
management capacity in order
development cycle. collective, the strategic plan for 2018-
to provide more QUALITY,
2017 also a year for APAVE to confirms PROFESSIONAL services. 2020 will be A HUGE SUCCESS.
its strength in rail safety certification Tran Nam Trung
2. Focus on occupying important
service when APAVE and its partners
front, always pioneering in Associate General Director
signed the contract for the Metro 2a
Cat Linh - Ha Dong route, following
the Nhon - Hanoi railway line. Metro
and Railway will continue to be
invested strongly and will become an
extremely important service in the
development of the Company in the
coming years.

Management Consultancy Services
(MCS) continue to received strong
believe from the big clients. With
growth of 160%, profit margin over
20%, large cash accumulation, MCS is
an effective service of the Company.
This sector will be expanded in the

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 19
LEADER TALK

V ới chiến lược của Tập đoàn APAVE “Việt Nam là bàn đạp để phát triển ra các nước trong khu vực”, ngoài việc xây dựng
căn cứ địa vững chắc tại Việt Nam với gần 1000 nhân sự, APAVE đã thành lập các Công ty con tại nhiều nước trong
khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Myanmar, Singapore, Brunei…

Tại cuộc họp nghị sự chiến lược của Tập đoàn APAVE cho 20 năm đến diễn ra tại Pháp vào tháng 11/2017 vừa qua, một lần
nữa, việc phát triển các Công ty con tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương được Ban lãnh đạo Tập đoàn chủ trương đẩy
mạnh. TS. Nguyễn Công Phú - PTGĐ APAVE International/TGĐ APAVE Châu Á – Thái Bình Dương nhấn mạnh, thành công
của việc phát triển ngoài Việt Nam là một trong những giải pháp quan trọng để APAVE Châu Á – Thái Bình Dương tồn tại
và phát triển bền vững, cường thịnh. Hãy cùng trò chuyện với Ông Phạm Đức Chương - Phó Tổng Giám đốc/Đặc phái viên
của Tổng Giám đốc phụ trách phát triển ngoài Việt Nam về chiến lược này trong năm 2018.

Ban Truyền thông (BTT): Sự phát triển Việt Nam & Đông Nam Á, cách đây kế thừa, sự phát triển ngoài Việt Nam
của các công ty con ngoài Việt Nam là hơn 10 năm, Tổng Giám đốc đã là vẫn chưa được như kỳ vọng.
một mục tiêu quan trọng mà Ban lãnh người tiên phong đi mở cõi, đặt dấu
China là thị trường rất tiềm năng,
đạo Tập đoàn giao cho APAVE Châu Á – chân và thành lập căn cứ APAVE tại
được coi là công xưởng của thế giới,
Thái Bình Dương chúng ta. Tuy nhiên, Malaysia, China, Japan, Korea, gần
tuy nhiên doanh thu của APAVE
vì một số nguyên nhân khách quan và đây là Myanmar, Singapore, Brunei ...
China chưa vượt qua ngưỡng 1 triệu
và chúng ta đã có những thành công
chủ quan, sự phát triển của các công
nhất định tại các nước trong khu vực USD. Tại APAVE Japan, các dịch vụ
ty con trong những năm qua vẫn chưa
như đã có những hợp đồng triệu như TPI cho các dự án công nghiệp,
được như kỳ vọng. Ông có thể chia sẻ
Euros tại China, Brunei, triển khai các chứng nhận PED hay CE Marking cần
về vấn đề này?
dịch vụ PMC, Offshore inspection tại phải triển khai mạnh hơn nữa. APAVE
Ông Đức Chương: Sau những Myanmar, Cambodia …. Tuy nhiên Malaysia đã được tái cấu trúc nhằm
thành công bước đầu của APAVE do còn thiếu về lực lượng nhân sự đẩy mạnh công tác T&C cho lĩnh

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 20
hành động cụ thể. Tổng mức đầu
tư của các dự án trên từ nhiều
nguồn vốn khác nhau: của Chính
phủ, JICA, ADB, WB … cỡ 100 tỷ
USD. Như vậy, tổng giá trị hợp
đồng cho dịch vụ này từ 300 đến
500 triệu USD là hoàn toàn khả
thi cho APAVE.

2. Công nghiệp: Sau khi hợp nhất
ngành công nghiệp của các chi
nhánh thành một khối, với sự
Các chuyên gia và Inspectors đến từ MACEDONIA, SERBIA và VIỆT NAM
tại dự án Total Brunei thành công tại Việt Nam cho các
dịch vụ kiểm tra, đánh giá trong
vực Oil&Gas nhưng chúng ta đang Với các dịch vụ đa dạng, là thế mạnh quá trình bảo trì bảo dưỡng (in-
vướng phải rào cản theo quy định của Tập đoàn APAVE hay APAVE Asia services inspection) cho các nhà
của nhà nước Malaysia, phải có công – Pacific, chúng ta sẽ tập trung phát máy công nghiệp, lọc hóa dầu,
ty Bumiputera/Petronas license. Ban triển các dịch vụ sau đây: hóa chất, kho xăng dầu, các công
lãnh đạo Tập đoàn cũng đã có những 1. Đường sắt và metro: APAVE + trình dầu khí ngoài biển (offshore
giải pháp cụ thể để hóa giải điều trên. Certifer là đơn vị đầu tiên và duy platform, FPSO, FSO, ….) sử dụng
Để phát triển tốt hơn nữa các công nhất hiện nay cung cấp dịch vụ phương pháp tiếp cận bằng dây
ty trong khu vực, theo tôi trong công chứng nhận An toàn hệ thống (Rope access) và Thử nghiệm
tác T&C phải sử dụng hiệu quả hơn cho hai tuyến Metro (Nhổn – Ga không phá hủy công nghệ cao
nữa các khách hàng chiến lược của Hà Nội và Cát Linh – Hà Đông) tại (Advanced NDT) thì hiện nay các
Tập đoàn APAVE cũng như các chi Việt Nam. Ngoài các dự án khác dịch vụ này đã được đẩy mạnh
nhánh của APAVE với các Tập đoàn đang triển khai tại Việt Nam thì và đã có hợp đồng tại Myanmar,
đa quốc gia trong lĩnh vực Oil&Gas trong khu vực cũng đã có cỡ 70 Malaysia, Indonesia, Brunei.
và Energy để cùng đồng hành với dự án tương tự được nhận dạng Ngoài ra, APAVE Asia – Pacific đã
họ xuyên suốt từ Châu Á qua Trung tại Myanmar (15 dự án); Malaysia cùng với APAVE SEE (South Estern
Đông đến Châu Phi và Nam Mỹ cũng (5 dự án); Indonesia (17 dự án); Europe) triển khai các dịch vụ
như ngược lại, chúng ta đã và đang Philippine (7 dự án); Thái Lan (17 trên tại Ghana, Equator Guinea,
làm với Total, SBM, MODEC …  dự án); tiếp đó tại Singapore, Lào, Nigeria, Gabon nơi mà các kỹ sư,
Ấn Độ, Campuchia. Ban Đường kỹ thuật viên đã thể hiện được
BTT: Một giải pháp phát triển bền vững
sắt đang triển khai các bước tiếp trình độ, sự chuyên nghiệp trước
cần kết hợp tối ưu hóa chi phí và tăng
theo để có một chương trình các đồng nghiệp quốc tế. Hiện
trưởng thông qua việc mở rộng thị
trường mới, dịch vụ mới. Như chia sẻ
của TGĐ Nguyễn Công Phú qua cuộc
họp Ban lãnh đạo cấp cao Tập đoàn,
chiến lược phát triển các công ty con
trong tương lai gần cũng như cho 5
hay 10 năm đến với những mục tiêu
cụ thể đã được hoạch định. Ông có thể
chia sẻ chi tiết hơn về chiến lược này?

Ông Đức Chương: Qua hơn 150 năm
hình thành và phát triển, Tập đoàn
APAVE đã xây dựng được thương
hiệu của mình trong lĩnh vực giám
Tác nghiệp tại dự án GPS, nhà máy Riqian – Trung Quốc
định chất lượng, phòng ngừa rủi ro.

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 21
LEADER TALK
điều hành được xuyên suốt từ cấp
cao cho cả khu vực, Ban lãnh đạo
Công ty đang tiếp tục tìm kiếm và chỉ
đạo các nhân sự biệt phái nằm vùng,
dám thử thách và quyết tâm cho một
cơ hội mới, cơ hội thành công cho cả
APAVE và cho mỗi cá nhân.

Một việc nữa cần thiết phải làm ngay,
đó là làm rõ hơn nữa, chi tiết hơn
nữa SA BÀN CHIẾN LƯỢC CHO TỪNG
NƯỚC. APAVE có thể làm gì, có những
tiềm năng gì tại các nước này, khai
thác mạng lưới quốc tế của các khách
Tác nghiệp tại Dự án xây dựng tháp đôi Mpila, hàng là những tập đoàn đa quốc
Thủ đô Brazzaville - Cộng hòa Congo
gia, hay khai thác nhiều dịch vụ của
ngành Công nghiệp đã có hơn Với các công ty con, hiện tại chúng ta APAVE cho cùng một khách hàng.
40 kỹ sư, kỹ thuật viên đủ trình đã có: Mr. Khaing - Country Manager Tôi tin rằng với sự dấn thân của các
độ tác nghiệp tại nước ngoài từ của APAVE Myanmar, Mr. Leong lãnh đạo chuyên trách cho từng
PMC, TPI đến NDT. và Tahir - Certification Director và APAVE, sự phối hợp của các Business
Business Development Director của
3. ODA về phát triển đô thị, đường lines cộng lực với các Country
APAVE Malaysia, Ms. Kieu Van cùng
xá, cảng, đào tạo, năng lượng, Manager thì thành công ngoài Việt
Mr. Kawamura tại Japan, Mr. Michel
biến đổi khí hậu…: với khoảng Nam là điều chắc chắn đến sớm với
Ma tại China.
hơn 200 dự án và mức đầu tư hơn APAVE Asia – Pacific chúng ta. Trong
60 tỷ USD cũng đã được nhận Tuy nhiên, sự tham gia và tác động tích năm 2018, tôi kỳ vọng doanh thu
dạng. Bộ phận ODA và T&C TSC cực, dấn thân thực sự với vai trò chỉ của các công ty con trong khu vực sẽ
đang khẩn trương hoàn thiện đạo/điều hành từ Top Management bằng 50% doanh thu của APAVE Việt
báo cáo để có bức tranh tổng thể của APAVE Châu Á - Thái Bình Dương Nam năm 2017.
đến 2022 về tiềm năng ODA cho đến các công ty con này vẫn còn
Trân trọng cám ơn Ông!
cả khu vực. chưa mạnh mẽ. Do vậy, ngoài việc
phân công các lãnh đạo phụ trách Trần Thị Nhi
BTT: Một trong những chủ thuyết APAVE
từng nước, để đảm bảo các công tác Ban Truyền thông
Asia - Pacific đã và đang áp dụng là sử
dụng tính quốc tế (International) của
Tập đoàn, cộng với đặc thù của vùng
miền (local) để thực thi các kế hoạch
và mục tiêu đã đề ra. Với các Công ty
con, chủ thuyết này cũng được thực
hiện tương tự. Và với vai trò là công ty
mẹ, APAVE Asia – Pacific phải làm gì để
tăng hiệu quả hoạt động của các công
ty con này?

Ông Đức Chương: Với kinh nghiệm
của APAVE Châu Á- Thái Bình Dương,
để thành công tại một quốc gia mới,
Người số 1 của Công ty tại đó phải là
người bản địa (local), hiểu văn hóa, tính Tác nghiệp tại dự án MTSO MYTEL - MANDALAY MYANMAR
cách và con người của vùng đất đó.

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 22
W ith the strategy “Vietnam is the springboard for expanding to other regional countries”, in addition to building a
firm base in Vietnam with nearly 1000 employees, APAVE Group has also established subsidiaries in many countries
in the region such as China, Japan, Malaysia, Myanmar, Singapore, Brunei ...

APAVE Group’s Strategic Agenda for 20 year ahead has taken place in France in November, 2017. In this event, once again,
the development of subsidiaries in the Asia-Pacific region was advocated to promote stronger by Board of Directors of
APAVE Group. Dr. Nguyen Cong Phu - Deputy General Director of APAVE International and General Director of APAVE
Asia - Pacific emphasized that the success of development outside Vietnam is one of the important solutions for APAVE
Asia-Pacific to exist and develop sustainably and prosperously. Following is the talk with Mr. Pham Duc Chuong - Deputy
General Director and Special envoy of the General Director who is in charge of the development outside Vietnam in this
strategy in 2018.

Communications Department (CD): expected. Could you share about this Brunei ... And we have achieve certain
The development of subsidiaries issue? success in the regional countries,
outside Vietnam is an important Mr. Duc Chuong: After the initial such as contracts worth millions of
objective that Board of Directors success of APAVE Vietnam & South Euros in China, Brunei, deploying
of APAVE Group assigned to APAVE East Asia more than 10 years ago, the PMC services, Offshore inspection in
Asia -Pacific. However, due to some General Director has pioneered to Myanmar, Cambodia, etc. However,
objective and subjective reasons, the expand, set foot and establish APAVE due to lack of human resources, the
development of subsidiaries in the base in Malaysia, China, Japan, Korea development outside Vietnam is not
past few years has not been strong as and recently, Myanmar, Singapore, as expected.

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 23
LEADER TALK
optimization and growth through
the expansion of new markets and
services. As General Director of APAVE
Asia - Pacific Nguyen Cong Phu shared
about the meeting with the Board of
Directors of APAVE group, the strategy
of developing subsidiaries in the near
future as well as for 5 or 10 years with
specific objectives has been planned.
Could you share more details about
this strategy?

Mr. Duc Chuong: Over 150 years of
establishment and development,
APAVE Group has built its brand in
Total Brunei project the field of quality inspection, risk
prevention. With diversified services,
the strength of APAVE Group or
China is a huge potential market, have specific solutions to solve the
APAVE Asia - Pacific, we will focus on
which is considered as the factory of above challenges.
developing the following services:
the world, however, revenue of APAVE
To develop our subsidiaries better, in
China has not crossed the threshold 1. Railways and metro: Currently,
my opinion, in the T&C, we need to
of 1 million USD. At APAVE Japan, APAVE + Certifer is the first and
work more effectively with strategic
services such as TPI (Third Party only company to provide system
clients of APAVE Group as well as
Inspection) for industrial projects, safety certification service for two
APAVE affiliates and multinational
PED (Pressure Equipment Directive) Metro Lines (Nhon - Hanoi and
corporations in the fields of Oil & Gas
certification or CE Marking need Cat Linh - Ha Dong) in Vietnam. In
and Energy in order to accompany
to be further strengthened. APAVE addition to other projects being
them throughout from Asia across
Malaysia has been restructured implemented in Vietnam, there
Middle East to Africa and South
to promote T&C (Technical and are 70 similar projects identified
America and vice versa, same with
Commercial) work for the Oil & in Myanmar (15 projects);
what we are and was doing with
Gas sector, however, we are facing Malaysia (5 projects); Indonesia
Total, SBM, MODEC… 
barriers of Malaysian government’s (17 projects); Philippine (7
law, we need to have Bumiputera / CD: A sustainable development projects); Thailand (17 projects);
Petronas license. Group leaders also solution needs to incorporate cost followed by Singapore, Laos, India

Metro line (Cat Linh - Ha Dong) in Vietnam

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 24
and Cambodia. The Railway and CD: One of the APAVE Asia - Pacific high levels of operational control
metro Devision is implementing doctrines that has been adopted is throughout the region, the Board of
the next steps to have a specific the use of the Group’s International Directors is continuing to seek and
action plan. Total investment character, in addition to its local direct the secondment personnel
of these projects comes from characteristics to implement laid-out in the region, dare to challenge and
various sources: Government, plans and objectives. With subsidiaries, determination for a new opportunity,
JICA, ADB, WB ... and worth about this doctrine is similarly implemented. chances for success for both APAVE
100 billion USD. Thus, the total And as the role of the parent company, and for each individual.
contract value for this service what would APAVE Asia - Pacific do to One more thing need do right now is
from 300 to 500 million USD is increase the operation efficiency? to further clarifying, more detailing
entirely feasible for APAVE. Mr. Duc Chuong: With the experience strategic target for each country. What
2. Industry: After merging the of APAVE Asia - Pacific, to succeed in a can APAVE do and which potential
industry of branches into one, new country, the No.1 person must APAVE have in these countries,
with the success of Vietnam in in- be local person who understand the exploiting the international network
services inspection for industrial, culture, personality and people there. of multinational corporations or
petrochemical, chemical plants, exploiting many services for the
In subsidiaries, we now have: Mr
petroleum storage (offshore same client.
Khaing - Country Manager of APAVE
platform, FPSO, FSO…), using Myanmar, Mr. Leong and Mr. Tahir - I believe that with the enthusiastic
Rope access and Advanced Certification Director and Business involvement of dedicated leaders
NDT method. Then now, these Development Director of APAVE for each subsidiary, the coordination
services have been promoted Malaysia, Ms. Kieu Van and Mr. of business lines, together with
and contracted in Myanmar, Kawamura in Japan, Mr. Michel Ma in support of the Country Managers,
Malaysia, Indonesia and Brunei. In China. the success outside of Vietnam is
addition, APAVE Asia - Pacific has sure to come soon with APAVE Asia -
However, the involvement and
cooperate with APAVE SEE (South Pacific. In 2018, I expect the revenue
positive impact, the true involvement
Estern Europe) to implement of its subsidiaries in the region will
with the role of leader/ operation from
these services in Ghana, Equator be equal to 50% of APAVE Vietnam’s
the Top Management of APAVE Asia -
Guinea, Nigeria, Gabon, where revenue in 2017.
Pacific of these subsidiary is still not
engineers and technicians have Thank you for joining with us!
strong enough. Therefore, in addition
demonstrated competence,
to assigning the leaders in charge of Tran Thi Nhi
expertise with international
each country, in order to ensure the Communication Division
colleagues. Currently, the
industry has more than 40
engineers and technicians
qualified to work oversea about
PMC, TPI and NDT.

3. ODA on urban development,
roads, ports, training, energy,
climate change, etc: with more
than 200 projects and more than
60 billion USD of investment
have also been identified. ODA
and T&C division are urgently
finalizing their report to provide
a comprehensive picture of the
potential for ODA in the region Toolbox meeting in PEB project, Myanmar
by 2022.

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 25
LEADER TALK

V ới chiến lược đưa ngành Công nghiệp trở thành ngành dọc của Công ty, là mũi nhọn để đưa Apave Asia - Pacific tiến
mạnh ra quốc tế trong tiến trình toàn cầu hóa, trong năm 2017, ngành Công nghiệp của APAVE Asia - Pacific được
gộp lại từ các chi nhánh, thành lập nên chi nhánh Công nghiệp Công ty, đóng tại Vũng Tàu. Mục tiêu của chiến lược này
nhằm tập trung tổng lực ngành Công nghiệp về một mối, từ công tác T&C đến triển khai tác nghiệp. Ngoài những dịch
vụ truyền thống, chi nhánh đã tập trung phát triển mạnh dịch vụ Inspection bao gồm các dịch vụ turn-around offshore
cho các giàn khoan ngoài khơi, các dịch vụ turn-around onshore cho các nhà máy nhiệt điện, các nhà máy công nghiệp,
các kho chứa, bồn chứa xăng dầu, hóa chất… sử dụng các phương pháp Advanced NDT (Thử nghiệm không phá hủy
công nghệ cao), Rope access (hỗ trợ tiếp cận bằng dây), Lifting Inspection (kiểm định thiết bị nâng hạ) tại Việt Nam và
ngoài Việt Nam. Năng lực nhân sự và trang thiết bị được nâng cao cả về chất và lượng, theo đúng các chuẩn mực quốc
tế để triển khai các dự án quốc tế hay mang tầm quốc tế, phối hợp với các chuyên gia nước ngoài (APAVE Macedonia,
APAVE International…).

Với bước khởi đầu vào tháng 01/2017, APAVE International và APAVE Asia kỹ sư, kỹ thuật viên.
khi ngành Công nghiệp chi nhánh - Pacific với nhiệm vụ đào tạo và tái
Có thể thấy đây là một cơ cấu điều
HCM được gộp vào chi nhánh Vũng đào tạo, cũng như tập trung để phát
hành trực tuyến theo chức năng
Tàu, chi nhánh đã tập trung phát triển, đầu tư mới thiết bị và vận hành,
từng bộ phận để thực hiện nhiệm vụ
triển mạnh về các dịch công nghiệp, sử dụng hiệu quả hơn.
của chi nhánh về T&C và Tác nghiệp,
nâng cao chất lượng nhân sự và chất Tháng 10/2017, ngành Công nghiệp ngoài ra còn tham mưu/trợ thủ cho
lượng dịch vụ, đặc biệt trong các lĩnh của hai chi nhánh Hà Nội và Đà Nẵng Ban lãnh đạo Công ty để phát triển
vực Oil&Gas, In-service inspection, tiếp tục được hợp nhất với chi nhánh cả trong nước và quốc tế; Thiết kế
NDT công nghệ mới và tham gia Vũng Tàu, tạo thành chi nhánh Công mối tương quan lãnh đạo/ điều hành
nhiều hơn các dự án ngoài Việt Nam. nghiệp Công ty, tạo một thực thể THẾ hàng ngang để đảm bảo thực hiện
Bên cạnh đó, còn phát triển trung và LỰC mạnh nhất từ trước tới nay tốt công việc theo chiến lược phát
tâm đào tạo với đầu tư 500K USD từ của ngành Công nghiệp với gần 200 triển chung.

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 26
Ông Đức Chương – Phó Tổng Giám
đốc/Giám đốc chi nhánh Công nghiệp
cho biết, Ban lãnh đạo Công ty và chi
nhánh đã quyết liệt đẩy mạnh các
dịch vụ Turn Around, Advanced NDT,
Rope access và Lifting Inspection và
đã đạt được những thành quả nhất
định trong năm vừa qua với các công
việc cho các nhà máy Nhiệt điện
(Nhiệt điện Mông Dương 2, Nhiệt
điện Vĩnh Tân, Nhiệt điện Uông Bí,
Nhiệt điện Phả Lại, Nhiệt điện Nhơn
Trạch…), các offshore platform (08 Khóa đào tạo nội bộ nâng cao năng lực tác nghiệp NDT tại Vũng Tàu
Platform của Công ty Dầu khí Nhật
Việt - JVPC, 02 Platform của Thăng Công nghiệp mà nhân lực của APAVE vật lực được tận dụng tối đa, nhân sự
Long JOC, 01 platform của Cửu Long Asia – Pacific đóng vai trò chủ lực. quản lý, nhân sự tác nghiệp được hòa
JOC,…); các kho chứa xăng dầu thành một khối tổng thể đáp ứng yêu
Top Management của APAVE
SKYPEC tại ba miền Bắc- Trung - Nam. cầu cao của dự án.
International cũng đang “TÁC CHIẾN
Trong năm 2017, các kỹ sư, kỹ thuật CHIẾN LƯỢC”, nhắm đến việc mua lại Kết quả năm 2017, các chỉ số về tài
viên của chi nhánh Công nghiệp một số Công ty NDT & INSPECTION cỡ chính của chi nhánh Công nghiệp
tiếp tục tham gia tác nghiệp tại 1000 Kỹ sư và Kỹ thuật viên, trong đó đã có những tăng trưởng đột phá và
nước ngoài như Brunei, Myanmar, có một Công ty tại Ấn Độ lên đến 500 khởi sắc rõ rệt so với các năm trước
Cambodia, Ghana, Equatorial Guinea, Kỹ sư và Kỹ thuật viên. Hai lãnh đạo đây. Doanh thu, giá trị phát hành hóa
Chad, Algeria, Nigeria, Morocco với của chi nhánh Công nghiệp, Giám đơn rất ổn định, tăng trưởng đột phá
hơn 50 lượt, đóng góp hơn 10% đốc Nguyễn Viết Tuấn và Giám đốc những tháng cuối năm 2017 và đầu
doanh thu cho chi nhánh. Phạm Anh Tú đã tham gia nghiên cứu năm 2018. Đặc biệt, giá trị tiền ròng
Tổng Giám đốc Nguyễn Công Phú cho việc Audit Công ty này tại Ấn Độ. thu về trong 3 tháng gần đây của chi
chia sẻ, chiến lược tái cấu trúc chi Qua một năm hoạt động, chi nhánh nhánh Công nghiệp chiếm tới 30%
nhánh Công nghiệp của APAVE Asia Công nghiệp đã đạt được những tổng thu của cả Công ty.
– Pacific mang tầm châu Á và quốc thành quả rất khởi sắc. Nổi bật là dự Những thành quả đạt được trong
tế. Vũng Tàu là trung tâm lưu trữ án Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn –
năm 2017 là tiền đề vững chắc để chi
trang thiết bị NDT từ truyền thống lớn bậc nhất khu vực Đông Nam Á,
nhánh Công nghiệp đạt được những
đến công nghệ cao, tiến tới trở thành APAVE đã được Tổng thầu EPC JGCS
thành quả rực rỡ hơn nữa trong năm
trung tâm đào tạo và chứng nhận tiếp tục tin tưởng giao cho nhiệm vụ
2018 và các năm tiếp theo tại Việt
các chuyên gia NDT/Rope Access, Thử nghiệm không phá hủy (NDT),
Nam và ngoài Việt Nam, như chia sẻ
các giám định viên CE Marking, API, bao gồm cả NDT truyền thống
của TGĐ Nguyễn Công Phú “Tái cấu
ASME… Hub Công nghiệp tại Vũng (Conventional NDT) và NDT Công
trúc ngành Công nghiệp là một trong
Tàu về Oil&Gas, các nhà máy điện, nghệ cao (Advanced NDT). Đây là dự
các tác chiến chiến lược của Tập đoàn
nhà máy công nghiệp… đã bổ trợ án NDT đầu tiên của chi nhánh Công
mà tôi trực tiếp tham gia trong định
cho hub Oil&Gas tại Singapore mà nghiệp có doanh thu trong tháng lớn
hướng bàn giao cho kế thừa 7X, 8X, 9X,
Ban lãnh đạo Tập đoàn giao cho các nhất từ trước đến nay và sự huy động
song song với PMC&CM Xây dựng, Hạ
lãnh đạo Nick Markov và Phạm Đức nhân sự nhanh nhất, lớn nhất, lên đến
tầng cơ sở. Đó là ba hướng phát triển
Chương chèo lái từ năm 2014. Mục hơn 150 nhân sự. Dự án cũng được sự
mãnh liệt của APAVE Asia – Pacific cho
tiêu trung hạn là Hub Công nghiệp hỗ trợ của Tập đoàn với các chuyên gia
3, 5, 10, 20 năm đến!”.
này sẽ nối với Hub Trung Đông đi đến về PAUT. Sự hợp nhất của chi nhánh
tận Hub Châu Phi, hình thành nên Công nghiệp trên cả ba miền thực sự Trần Thị Nhi
“con đường tơ lụa” xuyên lục địa về đã rất hiệu quả ở dự án này, nhân lực, Ban Truyền thông

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 27
LEADER TALK

W ith the strategy of turning the industry into a vertical branch of the
company, spearheading Apave Asia - Pacific to advance globally
in the process of globalization, in 2017, Industry division of APAVE Asia
- Pacific was merged from its branches, establishing a branch of the
company, located in Vung Tau. The objective of this strategy is to focus
on the total industry as a whole, from T&C (Technical & Commercial)
to operational development. In addition to its traditional services, the
Starting in January 2017, when the branch has been aggressively developing inspection services including
Ho Chi Minh City branch of industry turn-around offshore services for offshore drilling platforms, turn-
was incorporated into the Vung around onshore services for thermal power plants, industrial plants,
Tau branch, the branch focused storage tanks, petroleum tanks, chemicals ... using Advanced NDT
on developing industrial services, (Advanced Non Destructive Testing), Rope access, Lifting Inspection in
improving the quality of human Vietnam and outside Vietnam. Human resources and equipment are
resources and service quality, improved both in quality and quantity, in accordance with international
especially in the areas of Oil & Gas, standards for international or international projects, in collaboration
In-service Inspection, Advanced with foreign experts (APAVE Macedonia, APAVE International ...).
NDT and more involved in projects
outside Vietnam. more efficient using new equipment industry with nearly 200 engineers,
In addition, a training center have and facilities. technicians.
been developed with a $ 500K In October 2017, the two branches It can be seen as an online operating
investment from APAVE International of Ha Noi and Da Nang were merged structure that functions as a unit
and APAVE Asia - Pacific with mission with Vung Tau branch, forming a to perform T&C and operation. In
of training and retraining, as well as branch of the Company, creating addition, it will advises/assists the
focus on developing, investing and the strongest entity ever of the Board of Directors to develop both

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 28
domestic and international, design this hub will connect with the Middle in this project, human resources,
a horizontal/vertical relationship to East Hub to the Hub of Africa, forming material resources are fully utilized,
ensure good performance in line with the intercontinental “Silk Road” in the management personnel, personnel
the overall development strategy. industry where APAVE Asia - Pacific’s work is merged into a whole block
human resources play a key role. meeting the high requirements of
Mr. Duc Chuong - Deputy General
the project.
Director /Director of the Industrial Top Management of APAVE
Branch said that the Board of International is also “STRATEGIC In 2017, financial indices of the
Directors and branches have STRATEGY”, aiming at acquiring some Industrial Branch have seen
strongly promoted Turn Around, 1,000 engineers and technicians, remarkable, compared to previous
Advanced NDT, Rope access and including an Indian company of up years. Revenue, invoice value is very
Lifting Inspection services. Some to 500 engineers and technicians. stable, breakthrough growth in the
achievements in the past year with The two leaders of the branch of last months of 2017 and early in 2018.
the works for thermal power plants Industry, Director Nguyen Viet Tuan In particular, the net worth earned
(Mong Duong 2 thermal power and Director Pham Anh Tu have in the last 3 months of the branch
plant, Vinh Tan thermal power plant, participated in the study for audit the of Industry accounted for 30% total
Uong Bi thermal power plant, Pha company in India. revenue of the whole company.
Lai thermal power plant, Nhon Trach The results achieved in 2017 is a solid
After a year of operation, the branch
power plant ...), offshore platforms has achieved very good results. premise for the Industrial Branch to
(08 Platform of Nhat Viet Petroleum Outstanding is the project of Nghi achieve more brilliant results in 2018
Company - JVPC, 02 Platform of Son Petrochemical Refinery - the and the following years in Vietnam
Thang Long JOC, 01 platform of Cuu largest in Southeast Asia, APAVE and outside Vietnam. As shared by
Long JOC, ...); SKYPEC petroleum has been entrusted by EPC General General Director Nguyen Cong Phu
depots in the north-central-south. Contractor JGCS for Non-Destructive “Industrial restructuring is one of the
In the year 2017, engineers and Testing (NDT), including Traditional strategic operations of the Group,
technicians of the branch continued NDT and Advanced NDT. This is which I personally participate in the
to work in foreign countries such as the industry’s first NDT project to handover direction of successor 7X,
Brunei, Myanmar, Cambodia, Ghana, have the largest monthly sales ever 8X, 9X, in parallel with PMC & CM
Equatorial Guinea, Chad, Algeria, and the fastest, largest, and more Construction, Infrastructure. That is
Nigeria and Morocco, contributing than 150 employees. The project is the three strong directions of APAVE
also supported by the Group with Asia - Pacific for next 3, 5, 10, 20
more than 10% of revenue to the
PAUT experts. The unification of years!“
branch.
the industrial branches in all three Tran Thi Nhi
General Director Nguyen Cong Phu
regions has been very effective Communication Division
said, Industrial branch’s restructuring
strategy of APAVE Asia- Pacific is at
Asia and international level. Vung Tau
is the center for the storage of NDT
equipment from traditional to high
technology, becoming the training
center for NDT / Rope Access experts,
CE Marking, API, ASME ... Hub The
oil & gas industry, power plants and
industrial plants in Singapore have
complemented the Oil & Gas hub
in Singapore, which the leaders of
the Group assigned to leaders Nick
Markov and Pham Duc Chuong to
drive in 2014. In the medium term,

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 29
LEADER TALK

N ăm 2017, chi nhánh APAVE Bình Dương đã đạt được
những thành quả ấn tượng, tiếp tục là chi nhánh hoạt
động hiệu quả với các chỉ số tài chính tốt. Trong đó, kế hoạch
hợp đồng đạt 110% kế hoạch, tăng 92% so với năm 2016;
BTT: Với những chỉ số tài chính ấn Giá trị sản xuất đạt 115% kế hoạch, tăng 42% so với năm
2016; Thu tiền đạt 99% kế hoạch, tăng 28% so với năm 2016.
tượng trong năm 2017, chi nhánh
Nhân dịp đầu năm mới, ông Trần Huỳnh Thế Vọng - Giám
Bình Dương là một trong những
đốc chi nhánh APAVE Bình Dương đã chia sẻ với Ban Truyền
đơn vị có hiệu quả hoạt động tốt của
thông (BTT) về hành trình năm 2017 của chi nhánh – hành
Công ty. Làm thế nào để chi nhánh
trình của sự đồng lòng, hiệu quả.
đạt được kết quả đó?

Ông Thế Vọng: Chỉ số tốt đẹp này là công nghiệp ở khu vực Bình Dương – và phát triển dịch vụ của chi nhánh
kết quả phấn đấu không mệt mỏi cả Đồng Nai – Bà Rịa Vũng Tàu – Long An trong năm 2017 và hướng đến việc
năm qua của tập thể cán bộ, nhân – Tây Ninh nhằm tạo thế cân bằng với chắc chắn hoàn thành kế hoạch 2018.
viên Chi nhánh Bình Dương. Hơn thị trường Xây dựng dân dụng đang Trong điều kiện giảm 30% nhân lực
hết, tôi cảm thấy vui mừng và tự bị cạnh tranh gay gắt về giá. Để thực của năm 2017, bộ phận kế toán vẫn
hào khi không chỉ Ban Lãnh đạo mà hiện nhiệm vụ này, T&C chi nhánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm
tất cả các thành viên đều quan tâm, hiện nay không còn thụ động chờ 2017, bộ phận kế toán Chi nhánh
phấn đấu hết mình vì sự phát triển khách hàng tìm đến, hay trông chờ Bình Dương đã phối hợp nhịp nhàng
của chi nhánh. Có thể thấy rõ thông mối quan hệ hoặc chỉ đạo của Ban với các Giám đốc PMU, các Giám sát
qua từng hoạt động của chi nhánh Lãnh đạo mà đã chủ động tìm kiếm trưởng/ Trưởng dự án để thu tiền
như: thu thập và triển khai thông tin và khai thác các nguồn thông tin về đúng hạn, quản lý chặt chẽ chi phí dự
Marketing (T&C), thu tiền tại các dự khách hàng, khai thác thị trường tại án và cung cấp thông tin kịp thời đến
án, kiểm tra và hỗ trợ hoạt động tác các tỉnh lân cận ngoài Bình Dương các Trưởng dự án/Giám sát trưởng để
nghiệp… như: Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu... Sự có những điều chỉnh kịp thời nhằm
Bộ phận T&C đã chủ động tập trung lớn mạnh của bộ phận T&C là tiền đề đảm bảo tính hiệu quả tác nghiệp tại
khai thác mạnh thị trường Xây dựng để đạt được tăng trưởng hợp đồng dự án theo biểu mẫu F11.

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 30
Năm 2017, nhân sự chi nhánh có biến
động lớn. Việc tăng trưởng nhân lực
của chi nhánh từ con số 68 nhân sự
vào đầu năm đến 117 nhân sự vào
cuối năm, đã chứng tỏ sự nỗ lực
của bộ phận Hành chính - Nhân sự
trong khâu tuyển dụng nhằm cung
ứng nhân lực kịp thời cho các dự án.
Không chỉ vậy, bộ phận Hành chính
- Nhân sự đã trở thành hậu phương
vững chắc lo việc hậu cần, nhất là hậu
cần cho các dự án có vị trí địa lý cách BTT: Qua chia sẻ của ông, có thể Trong môi trường khó khăn của các
xa văn phòng chi nhánh. khẳng định, một trong những yếu dự án có vốn đầu tư nước ngoài mà
tố góp phần làm nên thành công chi nhánh Bình Dương phục vụ như
Bộ phận tác nghiệp được tái cấu của chi nhánh, chính là sự đồng P&G, Bosch, Sermcorp VSIP, Becamex
trúc, chia làm bốn PMU, đứng đầu lòng. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về sự Tokyu … các lãnh đạo trẻ đã xông
là các Giám đốc. Các PMU đã phối “đồng lòng” này? lên, lăn xả cùng đồng đội.
hợp tốt trong ma trận chức năng với
Ông Thế Vọng: Sự đồng lòng của BTT: Do đặc trưng của thị trường
các trưởng /phó phòng tác nghiệp
Bình Dương có được, có lẽ bắt đầu Bình Dương và các tỉnh lân cận,
chuyên môn, nhờ đó việc điều động,
từ công sức xây dựng nhiều năm của ngoài triển khai các dịch vụ thuần
sử dụng nhân sự hiệu quả và hợp lý
các thế hệ lãnh đạo đi trước cũng về tư vấn xây dựng, Công ty đã có
hơn tại các dự án, dù lực lượng nhân
như sự hậu thuẫn lớn của Ban lãnh hướng phát triển các dịch vụ in-
sự với 50% là trẻ tuổi đời và tuổi nghề
đạo Công ty với những hỗ trợ cần services tại thị trường này. Ông có
( < 6 năm kinh nghiệm).
thiết, đúng lúc, đúng thời điểm để thể chia sẻ về sự kết hợp giữa khối
Điều qua trọng nhất và là thành Bình Dương có thể vượt qua nhiều Năng lực Công ty và chi nhánh Bình
quả lớn nhất mà tôi rất tự hào về khó khăn. Từ ban đầu, năm 2009 đầy Dương, kế hoạch hành động của
chi nhánh Bình Dương là các yếu tố khó khăn về nhân sự tác nghiệp, phải chi nhánh Bình Dương để nâng cao
sức trẻ, năng động, có đam mê học “cầu cứu” các chi nhánh khác như chi doanh thu của dịch vụ này trong giai
hỏi và khao khát khẳng định mình nhánh Hồ Chí Minh, chi nhánh Huế, đoạn tới?
đều hội tụ trong một tập thể đoàn chi nhánh Nha Trang, chi nhánh Đà
Ông Thế Vọng: Tôi rất trăn trở trước
kết, cùng nhau chiến đấu vì mục tiêu Nẵng… để đào tạo, hình thành nên
định hướng phát triển dịch vụ in-
phát triển của APAVE nói chung và bộ khung tác nghiệp, T&C ban đầu.
service, một định hướng đúng đắn
của chi nhánh nói riêng. “Cùng làm, Sự đồng lòng này như tôi đã đề cập ở
mà Ban lãnh đạo Công ty đã đặt ra
cùng chơi, cùng chịu trách nhiệm” là trên cũng là từ sức trẻ của anh chị em
cho chi nhánh, thế nhưng năm 2017
điều mà tôi cảm nhận được khá sâu cán bộ, nhân viên chi nhánh với khao
chi nhánh chưa hoàn thành được kế
sắc của tập thể này. khát chinh phục, khẳng định mình.
hoạch. Năm 2018, chi nhánh sẽ tập
trung các nguồn lực để phát triển
theo định hướng này. Chi nhánh đã
xây dựng, đào tạo nâng cấp, tuyển
dụng nhân sự, nhất là các kỹ sư
chuyên ngành có thâm niên hoạt
động trong lĩnh vực bảo trì - bảo
hành, tuyển dụng các kỹ sư tối ưu hóa
sản xuất để hỗ trợ khách hàng khi có
nhu cầu cải tạo, mở rộng sản xuất; Xây
dựng các mối quan hệ chiến lược với
các nhà tổng thầu hoạt động trong

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 31
LEADER TALK
thời, việc củng cố tác nghiệp thông
qua đào tạo, sát hạch và kiểm tra của
chi nhánh kết hợp với Khối Năng lực
Khu vực Nam chắc chắn sẽ giúp chi
nhánh Bình Dương định hình các
công trường/dự án kiểu mẫu, đúng
với chuẩn mực mà Công ty đang xây
dựng tại các chi nhánh lớn khác.

Với hàng loạt các hoạt động củng
cố và tăng cường cho bộ phận tác
nghiệp, Chi nhánh Bình Dương hy
vọng sẽ đảm bảo mức tăng trưởng
lĩnh vực công nghiệp nhằm đón đầu nóng của chi nhánh trong năm 2017,
ổn định hàng năm là 2 con số. Trong
giai đoạn hậu bảo hành của họ và và những hợp đồng đầu năm 2018.
đó, tỷ lệ khách hàng là các Chủ đầu
tiếp cận tư vấn ngay trong giai đoạn Do tăng trưởng doanh thu - giá trị sản
tư nhà máy công nghiệp sẽ tăng tỷ
còn bảo hành công trình để tiếp cận xuất sẽ tạo áp lực lên khối tác nghiệp
trọng giá trị hợp đồng từ 25% hiện
chủ đầu tư; Tiếp cận phòng quản lý hạ với bộ máy nhân sự quản lý còn mỏng,
nay lên 35% năm 2018 và 50% năm
tầng của các khu công nghiệp để khai kiêm nhiệm nhiều vị trí và khá non trẻ.
2019, bảo đảm nguồn thu ổn định.
thác các mối quan hệ với các nhà máy Điều này đe dọa trực tiếp đến sự tăng
Hơn nữa, tỷ trọng của dịch vụ “in-
đang vận hành và tìm kiếm cơ hội tiếp trưởng và phát triển bền vững của chi
service” sẽ tăng dần từ 10% năm 2018
cận các doanh nghiệp có nhu cầu về nhánh trong thời gian tới.
đến 20% năm 2019, biến Bình Dương
dịch vụ này; Phối hợp khối Năng lực, Nhận thức rõ điều này, ngay từ đầu thành một chi nhánh có tỷ trọng lớn
Trung tâm Tư vấn Tổ chức khu vực năm, Ban lãnh đạo Chi nhánh đã bắt khách hàng trong lĩnh vực xây dựng
Nam xây dựng hoàn chỉnh các bài tay vào việc củng cố khối năng lực - công nghiệp và dịch vụ “in-service”,
chào, phương pháp luận, quy trình tác nghiệp, xây dựng KPI cho từng vị chiếm trên 50% nguồn thu của chi
của dịch vụ “in-service”; Xâm nhập vào trí nhằm đánh giá, phát triển nhân sự nhánh, làm tiền đề phát triển thêm
dịch vụ Tư vấn giám sát lắp đặt thiết tiềm năng, loại trừ các nhân sự yếu các dịch vụ mới như kỳ vọng của Ban
bị nhà máy sứ Viglacera, lắp đặt thiết kém. Mặt khác, hệ thống lại các PMU, lãnh đạo Công ty.
bị y tế bệnh viện 200G Tân Uyên…để ban hành các quy định ràng buộc
trong giai đoạn này, chi nhánh Bình Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú
trách nhiệm, quyền lợi của các Giám
Dương có nhân sự quen với mô hình, vị này, chúc chi nhánh APAVE Bình
đốc PMU gắn liền với hoạt động của
hiểu về quản lý công nghệ, hiểu rõ Dương luôn phát huy tính đồng
các dự án trong PMU, phân chia hiệu
phương thức vận hành khai thác của lòng, gắn kết, tận dụng những ưu
quả hay trách nhiệm lỗ lãi của từng
một nhà máy hay một công ty y tế sẽ thế của thị trường, phát triển ngày
dự án. Mục tiêu của các công tác này
hoạt động và vận hành trong tương càng vững mạnh.
nhằm khuyến khích tinh thần trách
lai. Từ đó, tìm ra chiến lược khai thác nhiệm, tính hỗ trợ của các thành Nguyễn Hương Giang
dịch vụ “in-service” để đón đầu phục viên và Giám đốc các PMU. Đồng Ban Truyền thông
vụ nhu cầu khách hàng.

BTT: Trước thềm năm mới, Ông có
thể chia sẻ những chiến lược và
kỳ vọng của chi nhánh trong năm
2018 và những năm tiếp theo để chi
nhánh ngày càng phát triển, tiếp tục
là “vựa thóc” của Công ty?

Ông Thế Vọng: Năm 2018, đối với
chúng tôi là một năm thật sự thách
thức. Thách thức đến từ việc phát triển

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 32
I n 2017, APAVE branch in Binh Duong has achieved
impressive results, continue to operate branches with good
financial indicators. In particular, the contract plan reached
110% of the plan, up 92% compared with 2016; Production
value reached 115% of the plan, up 42% compared to 2016;
Cash received reached 99% of the plan, up 28% compared
CD: With impressive financial with 2016. On the occasion of the New Year, Mr. Tran Huynh
indicators in 2017, Binh Duong The Vong - Branch Director of APAVE Binh Duong has shared
branch is one of the units with good with the Communication Division (CD) about the branch’s
2017 journey - the journey of consensus and efficiency.
performance of the company. How
does the branch achieve that result?
T & C division has actively exploited Tau ... The growth of T & C division is a
Mr. The Vong: These great the industrial construction market precondition for contract growth and
achievements are the result of in Binh Duong - Dong Nai - Ba Ria service development of the branch
tireless efforts of the entire staff of Vung Tau - Long An - Tay Ninh to in 2017 and is aimed at ensuring the
Binh Duong branch. Most of all, I create a balance with the current civil completion of the 2018 plan.
feel very happy and proud of not construction market, which made In terms of the 30% reduction in
only the Board of Directors but the fierce competition on price. To manpower in 2017, the accounting
all members who are interested, carry out this task, T & C division of department still excellently
striving hard for the development branch are no longer waiting for accomplishes its mission. In 2017,
of the branch. It can be clearly seen clients to look forward to, or look for the accounting department of Binh
through the activities of the branch the relationship or direction of the Duong branch has coordinated with
such as collecting and implementing Board of Directors but actively seek the PMU Directors, Chief Supervisors
marketing information (Technical & and exploit the source of information /Project Managers to collect money
Commercial - T&C), collecting money on clients, the market in the on time, strictly manage the project
at projects, checking and supporting neighboring provinces outside Binh costs and provide timely information
operational activities. Duong such as Dong Nai, Ba Ria Vung to Project Managers/Chief Supervisor

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 33
LEADER TALK
From the beginning in 2009,
branch has meet many difficulties
in operating personnel and must
“seek” other branches such as Ho
Chi Minh branch, Hue branch, Nha
Trang branch, Da Nang branch ... to
train and the operational as well as
T&C framework. The consensus as
I mentioned above is also from the
youth of all staffs with the desire to
conquer, assert themselves. In the
difficult environment of the foreign
invested projects that Binh Duong
branches serve as P & G, Bosch,
Sermcorp VSIP, Becamex Tokyu …,
young leaders rushed, rolled together
to make timely adjustments to a collective unity, together fighting
with teammates.
ensure operational effectiveness of for the development goals of APAVE
the project in form F11. in general and of the branch in CD: Due to the characteristics of the
particular. “Doing, playing together, Binh Duong market and neighboring
In 2017, manpower of the branch
taking responsibility” is what I feel provinces, in addition to deploying
has big changes. The growth of the
quite deeply of this branch. the services of construction
human resources of the branch from
consultancy, the company has
68 staffd at the beginning of the CD: Through your sharing, we can
developed in-services services in
year to 117 staffs at the end of the see one of the factors contributing
this market. Could you share about
year has proved the efforts of the to the success of the branch is the the combination of the Competence
HR department in the recruitment consensus. Could you share more Division of the Company and the
phase to provide human resources in about this “consensus”? Binh Duong branch as well as the
a timely manner for projects. Besides,
Mr. The Vong: Binh Duong branch’s Binh Duong branch’s action plan to
the HR department has become
consensus may have begun with increase the revenue of this service
a strong backend for logistics,
the many years efforts of the leading in the coming period?
especially logistics for projects
located geographically away from generations of leaders as well as Mr. The Vong: I am very interested
branch offices. the great support of the Board of in the development of in-service
Directors with the necessary support services, a direction that the Board
The operational division was
to help Binh Duong to overcome of Directors set for the branch, but in
reorganized, divided into four PMUs,
many difficulties. 2017 the branch has not completed
headed by the Directors of PMU.
The PMUs have coordinated well in
the functional matrix with Manager/
Deputy Manager, so that the
mobilization and use of personnel is
more efficient and reasonable in the
projects, despite the staffing of 50%
is young age (<6 years of experience).

The most important thing and the
biggest achievement that I am proud
of the Binh Duong branch are the
young, active, passionate and aspiring
elements that assert themselves in

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 34
the plan. for us. Challenges come from the hot Division of Southern region will
development of the branch in 2017, certainly help the Binh Duong branch
By 2018, the branch will focus
and the early contracts in 2018. Due shape the model site/project with
resources to grow in this direction.
to revenue growth - the value of the standard that the company is
The branch has built, upgraded and
recruited personnel, especially senior production will put pressure on the building in other major branches.
engineers who have been working in workforce with the management staff
With a series of consolidation and
the field of maintenance - warranty, still weak, multi-position and relatively
young. This directly threatens the enhancement activities, Binh Duong
employed production optimization
growth and sustainable development branch hopes to maintain a stable
engineers to assist clients when they
of the branch in the future. annual growth rate of 2 digits. In
need to renovate or expand their
particular, the proportion of clients
production. We also build strategic Recognizing this challenge, right
who are industrial plant investors
relationships with industry-leading at the beginning of the year, the
will increase the proportion of
contractors to anticipate their Board of Directors has begun to
post-warranty period and access contract value from 25% now to 35%
consolidate the competence and
counseling right in the warranty operation, building KPI for each in 2018 and 50% in 2019, ensuring
period to reach the investor. position to evaluate and develop stable revenue. In addition, the
potential personnel, remove the proportion of “in-service” services
Besides, we tried to approach
weak personnel. On the other hand, will increase from 10% in 2018 to
the infrastructure management
department of the industrial zones we re-system the PMUs, promulgate 20% in 2019, making Binh Duong a
to exploit relationships with existing regulations binding responsibilities large proportion of clients in the field
plants and seek access to businesses and interests of the PMU Directors of industrial construction and in-
with demand for this service; associated with the activities of service, hoping to account for over
Coordinate the Competence Division, projects in the PMU, division of 50% of the revenue of the branch, as
Consulting Center of the Southern profitability or liability of each a premise to develop new services as
region to build the complete project. expected by the Board of Directors.
presentation, methodology, process The objectives of these activities Thank you for this interesting
of “in-service” service; Involved in are to promote the sense of
conversation, wish the APAVE Binh
consulting services to supervise the responsibility, support of members
Duong branch always promote the
installation of equipment Viglacera and PMU managers. At the same
consensus, take advantages of the
porcelain factory, installation of time, the consolidation of its
medical equipment hospital 200G market and grow stronger.
operations through the training,
Tan Uyen ... The aim is our branch testing and inspection of its affiliates Huong Giang
familiar with the model, understands in conjunction with the Competence Communication Division
technology management,
understands the operating mode of
a plant or a health care company will
operate and operate in future. From
there, find out strategies to exploit
“in-service” service to meet the needs
of clients.

CD: On the threshold of the new
year, could you share the strategy
and expectations of the branch in
2018 and the next years to make the
branch grow, continue to be “barn”
of the company?

Mr. The Vong: 2018 is a real challenge

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 35
TIN VẮN
Distribution Project in Dinh Vu, Hai
Phong inspected and confirmed that
APAVE Asia - Pacific had successfully
fulfilled its part of controlling
quality of three 7000m3-tanks in
accordance with API 650 standard
and approximately 7000 ID technical
pipeline system under the contract.
Highly appreciated the competence
and responsibility which APAVE
engineers performed during the
operation, the Owner decided to
award the team with certificate of
merit, showing his wish for further
cooperation in the future.
Ngày 3/1/2017, Công ty Cổ the project, on schedule as planned.
phần Đèo Cả tổ chức đêm Chiều ngày 8/2/2017, Đoàn
Trước thềm năm mới, Công ty TNHH
Gala Dinner mừng năm đánh giá của Tập đoàn
nhựa đường PUMA Energy Việt Nam
mới cho toàn thể nhân sự thuộc dự APAVE về Pháp chế và
– Chủ đầu tư dự án Tổng Kho Chứa
án hầm Đèo Cả bao gồm chủ đầu Tài chính đã đến Sài Gòn, bắt đầu
và Phân Phối Bitumen - Đình Vũ, Hải
tư, các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn chuyến công tác tại APAVE Châu
Phòng nghiệm thu và xác nhận đơn
quản lý dự án và đơn vị tư vấn giám Á – Thái Bình Dương và các công ty
vị tư vấn APAVE Châu Á – Thái Bình
sát. Tại buổi tiệc, Chủ đầu tư ghi nhận con trong khu vực. Đoàn lần lượt làm
Dương đã hoàn thành tốt công tác
những đóng góp của Liên danh Tư việc tại APAVE Hồ Chí Minh, APAVE
kiểm soát chất lượng 3 bồn 7000m3 Huế và APAVE Myanmar, những địa
vấn giám sát Apave International -
theo tiêu chuẩn API 650 và hệ thống bàn đang là tâm điểm của sự phát
A2Z - Apave Asia - Pacific và đã trao
đường ống công nghệ khoảng 7000 triển mạnh mẽ, với nội dung xoay
tặng bằng khen cùng tiền thưởng.
ID theo hợp đồng. Đánh giá cao năng quanh các vấn đề liên quan đến pháp
Cảm ơn sự khích lệ ấy, APAVE cam
lực và trách nhiệm mà nhóm kỹ sư lý, T&C, triển khai dự án và tài chính.
kết tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt
APAVE thể hiện suốt quá trình tác Mục tiêu của các cuộc đánh giá này
nhiệm vụ trong năm 2017, góp sức
nghiệp, Chủ đầu tư quyết định trao là tiến tới chuẩn hóa đồng bộ từ Tập
đưa dự án hoàn thành tốt đẹp, đúng
tặng giấy khen và bày tỏ mong muốn đoàn đến các công ty con.
tiến độ như dự định.
sẽ tiếp tục hợp tác trong tương lai.
In the afternoon of February 8th,
On January 3rd, 2017, Deo Ca JSC
On the New Year’s occasion, PUMA 2017, APAVE Group’s Audit Team of
organized Gala Dinner to celebrate
Energy Vietnam Bitumen Ltd, the Legislation and Finance arrived in
New Year for all staff of Deo Ca
owner of Bitumen Depot and Saigon, beginning their business
Tunnel Project including investors,
construction contractors, project
management and construction
supervision consultancy units. At the
party, the investor highly appreciated
the contribution of construction
supervision consortium: APAVE
International – A2Z – APAVE Asia –
Pacific and awarded certificates of
merit and bonus. Thanks for that
encouragement, APAVE committed
to continue to perform well in 2017,
contributing to the overall success of

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 36
On March 2nd, 2017, An Gia
Riverside and An Gia Skyline
project held a roofing ceremony
with participation of the owner An
Gia, Ricons general contractor of
Coteccons Group, APAVE Supervision
ConsultancyCompany, reprentatives
of project distributors…An Gia
Riverside and An Gia Skyline are two
key projects of the owner, which are
expected to gain the spotlight of Nam
Sai Gon area with the scale of 25 and
35 storeys in order, whose highlight is
trip in APAVE Asia - Pacific and nóc công trình với sự tham gia của classy Sky Pearl Lake. In the ceremony,
its subsidiaries in the region. The Chủ đầu tư An Gia, đơn vị tổng thầu the owner sent thanks to APAVE for
delegation alternately worked in always accompanying, monitoring
Ricons thuộc tập đoàn Coteccons,
APAVE Ho Chi Minh, APAVE Hue and providing the best solutions in
công ty Tư vấn Giám sát APAVE, đại
and APAVE Myanmar, which are key the process of construction, not only
diện các nhà phân phối dự án ... An
regions for significant development, technically but also in the effort of
Gia Riverside và An Gia Skyline là hai
focusing on legal issues, T&C, ensuring environmental sanitation,
dự án tâm huyết của chủ đầu tư, được
project implementation and finance. labor safety, and driving the project 2
kì vọng là tâm điểm của khu Nam Sài
The objective of the audit is to months ahead of expected schedule.
Gòn với qui mô 25 và 35 tầng cùng
standardised from the group to its Sáng ngày 22/3/2017, Mapletree
điểm nhấn là hồ Sky Pearl đẳng cấp.
subsidiaries. Business Center (Tức Saigon South
Trong buổi lễ, Chủ đầu tư gửi lời cảm
Từ ngày 20-23/2/2017, Khối Năng Office 1 - SSO1) đã chính thức khai
ơn APAVE đã luôn đồng hành, giám
lực Khu vực Nam tổ chức khóa đào trương với sự chứng kiến của Thủ
sát chặt chẽ và đưa ra những giải
tạo về Hệ thống quản lý tích hợp ISO tướng Singapore Lý Hiển Long và
pháp tối ưu nhất trong quá trình thi Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình
9001: 2008 và ISO 17020: 2012 cho
công, không chỉ đảm bảo về mặt kỹ Dũng. Tổng Giám đốc Nguyễn Công
các nhân sự QA/QC toàn công ty để
thuật mà còn nỗ lực trong việc đảm Phú đại diện cho APAVE - đơn vị Tư
vận dụng vào thực tế và hướng dẫn
bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao vấn giám sát thi công tham dự sự kiện
áp dụng các biểu mẫu về kiểm soát
chất lượng. Khóa đào tạo bao gồm 28 động, và đưa dự án vượt tiến độ dự quan trọng này. Mapletree Business
nhân sự từ các chi nhánh tham gia. kiến 2 tháng. Centre là dự án văn phòng hạng A

From February 20 to 23, 2017, the
Southern Regional Competence
Division organized training course on
Intergrated Management System of
ISO 9001: 2008 and ISO 17020: 2012
for all QA/ QC staffs in the company
for practicing in real working and
guide on the application of quality
control forms. The training course
was attended by 28 staffs from
branches and subsidiaries.

Ngày 2/3/2017, dự án An
Gia Riverside và An Gia
Skyline đã tổ chức lễ cất

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 37
TIN VẮN
inaugurated and officially came into
operation. The project is built on
an area of 26 hectares with a total
investment capital of VND 1,820 billion
and a capacity of 500 million liters
per year. As a Project Management
Consultant and Construction
Supervision Consultant, APAVE is
highly appreciated by investors and
thanked for their unremitting efforts,
along with contractors and investors.
to complete project on time.

theo tiêu chuẩn quốc tế, cao 17 tầng, professionality and the contribution Ngày 27/3/2017, Hub Oil & Gas Vũng
có tổng diện tích xây dựng 28.700 mét to completing the project on time, Tàu đã tổ chức khóa đào tạo về
vuông và được xây dựng theo tiêu phương pháp Long Range Ultrasonic
APAVE has gained trust form the
chuẩn công trình xanh LEED (Mỹ). Từ Testing ( LRUT) cho các nhân sự ở chi
owner, along with invitation to
dự án này, chủ thuyết “CHẤT LƯỢNG nhánh Vũng Tàu, Hà Nội và Đà Nẵng,
participate in further projects.
- AN TOÀN - XANH, SẠCH” chính thức dưới sự hướng dẫn của chuyên gia
Ngày 24/3/2017, nhà máy nước giải NDT người Macedonia – Frosina
ra đời và được áp dụng cho tất cả các
khát Number One Chu Lai tổ chức Talevska. Đây là chuyên gia có nhiều
dự án của APAVE. Với đánh giá cao của
khánh thành và chính thức đi vào kinh nghiệm trong việc thực hiện các
Chủ đầu tư về tinh thần trách nhiệm,
hoạt động. Dự án xây dựng trên diện phương pháp NDT advanced cho
chuyên nghiệp trong tác nghiệp, góp
tích 26 ha với tổng vốn đầu tư 1.820 các dự án lớn. LRUT là phương pháp
phần đưa dự án hoàn thành đúng tiến
tỷ, công suất 500 triệu lít/năm. Trong siêu âm đường ống bằng sóng bề
độ, APAVE được Chủ đầu tư tin cậy,
vai trò là đơn vị Tư vấn quản lý dự án mặt nhằm phát hiện các dấu hiệu ăn
mời tham gia một số dự án tiếp theo.
và Tư vấn giám sát thi công, APAVE mòn bên trong cũng như bên ngoài
On March 22, 2017, Mapletree
được chủ đầu tư đánh giá cao và gửi đường ống. Phương pháp này có thể
Business Center (also known as
lời cảm ơn vì những nỗ lực không kiểm tra đường ống có chiều dài lên
Saigon South Office 1 - SSO1) was
ngừng nghỉ, sát cánh cùng nhà thầu, đến 150m chỉ với một lần kiểm tra,
officially opened with the witness
chủ đầu tư để kịp hoàn thành đúng đồng thời có thể kiểm tra đường ống
of Singapore Prime Minister Lee
tiến độ. đang trong tình trạng bọc bảo ôn hay
Hsien Loong and Vietnamese Deputy
chôn sâu dưới lòng đất.
Prime Minister Trinh Dinh Dung. On March 24, 2017, Chu Lai
General Director Nguyen Cong Phu Number One Beverage Factory was On March 27, 2017, Vung Tau Hub
represented APAVE - the construction
supervision consultant attending this
important event. Mapletree Business
Center is a 17-storeys international
class A standard office building
project with a total construction area
of 28,700 square meters, being built
according to LEED Green Building
Standards (The United States). From
this project, the policy “QUALITY -
SAFETY - GREEN, CLEAN” officially
introduced and applied to all APAVE
projects. As being highly appreciated
by the owner on responsibility,

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 38
Division, APAVE’s representative
introduced the services and
emphasized APAVE’s Construction
Supervision Consultancy service in
the project.

Sáng ngày 14/5/2017, Công
ty Cổ phần ACC Thăng
Long long trọng tổ chức
lễ khánh thành dự án The Artemis
Tower. Tọa lạc tại vị trí đắc địa, nơi
hội tụ năng lượng và vượng khí tài
lộc, Artemis được ví như “Ốc đảo kinh
tế hiếm có” với một tòa nhà kép cao
24 tầng nổi và 3 tầng hầm. Ông Lê
Oil & Gas held a training course JSC held the inauguration of Phu Tự Minh - Chủ tịch HĐQT ACC Thăng
on Long Range Ultrasonic Testing My Sotrans Warehouse, officially Long chia sẻ đây là dự án tâm huyết
(LRUT) for staff in Vung Tau, Hanoi put Sotrans Phu My warehouse và đã lựa chọn những đơn vị nhà thầu
and Da Nang branches, under the into operation. This is a large-scale tốt nhất. Trong đó, ông gửi lời cảm ơn
guidance of Macedonia NDT expert – industrial construction project nhiều lần đến đơn vị Tư vấn giám sát
Ms. Frosina Talevska. He is a specialist built on an area of 50,000 m2, in APAVE đã đồng hành cùng Chủ đầu
who has extensive experience which APAVE acted as Supervision tư trong suốt dự án và góp phần tích
in implementing advanced NDT Consultant. At the ceremony, the cực đưa dự án đến đích đúng hẹn.
methods for large scale projects. owner sent thanks and honored
LRUT is a pipelines ultrasonic method APAVE for accompanying the owner
by using surface waves to detect signs with high sense of responsibility,
of internal and external corrosion contributing to complete the project
of pipelines. This method can test a on schedule.
pipe up to 150m in length with only
Ngày 27/04/2017, Công ty
one inspection and check whether
CP Đầu tư Đại Thịnh Phát
the pipe is insulated or buried deep In the morning of May 14, 2017, Thang
thuộc Tập đoàn LDG đã tổ
underground. Long ACC Joint Stock Company
chức buổi lễ ra mắt dự án Marina
Ngày 31/3/2017, tại Bà Rịa – Vũng Tower – Khu căn hộ ven sông bắc Sài solemnly held the inauguration of
Tàu, Công ty CP Kho vận miền Nam Gòn với qui mô cao 19 tầng và hơn The Artemis Tower Project. Located
Sotrans đã tổ chức Lễ khánh thành 900 căn hộ. Ông Khaw Aik Heng - Phó in a prime location, where energy
kho Sotrans Phú Mỹ, chính thức đưa Giám đốc Khối Năng lực, đại diện and fortune converge, Artemis is
kho Sotrans Phú Mỹ đi vào khai thác. APAVE đã giới thiệu về các dịch vụ và considered as a “rare economic oasis”
Đây là dự án Xây dựng Công nghiệp nhấn mạnh đến dịch vụ Tư vấn giám with a 24-storey dual-rise building
có quy mô lớn được xây dựng trên sát thi công mà APAVE cung cấp tại and 3 basements. Mr. Le Tu Minh -
diện tích 50.000 m2, trong đó APAVE dự án. Chairman of ACC Thang Long said
đóng vai trò là đơn vị Tư vấn Giám sát. that this project is the dedicated
On April 27, 2017, Dai Thinh Phat
Tại buổi lễ, Chủ đầu tư gửi lời cảm ơn one with selected best contractors.
Investment Joint Stock Company of
và vinh danh APAVE đã đồng hành In particular, he sent thanks to
the LDG Group held a ceremony to
cùng chủ đầu tư với tinh thần trách APAVE who accompanied with the
launch the Marina Tower project -
nhiệm cao giúp dự án hoàn thành owner throughout the project and
North Saigon River residential area
đúng tiến độ. contributed actively to complete the
with 19-storey-height and more than
project on schedule.
On March 31, 2017, in Ba Ria - Vung 900 apartments. Mr. Khaw Aik Heng
Tau, Sotrans Southern Forwarding - Deputy Director of Competence Từ ngày 15/5 đến 26/5/2017, APAVE

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 39
TIN VẮN
14 months. APAVE Asia - Pacific
participates in this project as Project
Management Consultant and
Construction Supervision Consultant.

Sáng ngày 27/6/2017, Chủ đầu tư dự
án Đại Quang Minh long trọng tổ
chức Lễ cất nóc Tòa nhà văn phòng
lô 5.5 với sự tham dự của các nhà
thầu thiết kế, thi công và tư vấn. Tọa
lạc ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. Hồ
Chí Minh, trên diện tích hơn 20.000
Vũng Tàu tổ chức khóa đào tạo CE will rapidly in the next two years. m2, với quy mô 4 tầng hầm, cao 20
Marking mang tầm quốc tế với các tầng, dự án Khu cao ốc văn phòng,
Ngày 3/6/2017, Dự án
học viên đến từ nhiều quốc gia như thương mại dịch vụ Đại Quang Minh
Nhà máy sản xuất các
Bỉ, Nhật Bản, Malaysia, Trung Quốc được xếp vào công trình dân dụng
sản phẩm nhựa Duy Tân
và Việt Nam... dưới sự hướng dẫn cấp 1. Đối với APAVE, trong vai trò
(Long An) chính thức khởi công tại
của ông Frederic Rimpault - chuyên tư vấn quản lý và tư vấn Giám sát,
Khu Công nghiệp Đức Hòa, Long An.
gia của APAVE Pháp về CE Marking. Đại Quang Minh là dự án điển hình,
Đây là dự án có qui mô lớn, gồm 2
Khóa đào tạo vinh dự đón ông Mahé chuẩn mực cho một công trường
kho nguyên liệu và thành phẩm, sân
Deport - Chủ tịch APAVE Nord – Ouest “Chất lượng – An toàn – Xanh sạch”.
đường nội bộ. Dự án trải rộng trên
và Tổng Giám đốc Nguyễn Công Phú Phát biểu tại buổi lễ, đại diện chủ đầu
diện tích 180.000 m2, chia làm 2 giai
đến thăm. Ngay tại khóa đào tạo, tư gửi lời cảm ơn đến các nhà thầu,
đoạn kéo dài trong 14 tháng. APAVE
Tổng Giám đốc chia sẻ, CE Marking đặc biệt là đơn vị Tư vấn quản lý và Tư
Châu Á – Thái Bình Dương tham gia
là một dịch vụ mới và hứa hẹn nhiều vấn Giám sát APAVE đã góp phần đưa
dự án này trong vai trò Tư vấn quản dự án hoàn thành đúng tiến độ.
triển vọng tại khu vực Châu Á - Thái
lý dự án và Tư vấn giám sát thi công.
Bình Dương, nhất là tại Nhật Bản và In the morning of June 27th, 2017,
Trung Quốc - hai nước châu Á xuất On June 3rd, 2017, Duy Tan Plastic the owner of Dai Quang Minh project
khẩu nhiều máy móc sang châu Âu Factory Project (Long An) officially solemnly held the roofing ceremony
nhất, và sẽ phát triển một cách ồ ạt commenced in Duc Hoa Industrial of Office building block 5.5 with the
trong vòng 2 năm tới. Zone, Long An. This is a large-scale participation of design, construction
project, consisting of 2 raw material and consultancy contractors. Located
From May 15th to May 26th, 2017,
and finished products warehouses, in Thu Thiem new urban area, on the
APAVE Vung Tau organized an
internal roads and yards. The project area of more than 20,000 m2, with 4
international CE Marking training
course with trainees from Belgium, spreads over an area of 180,000 basements and 20 storeys, Dai Quang
Japan, Malaysia, China and Vietnam… m2, divided into 2 periods lasting Minh office, commercial and serviced
under the guidance of Mr. Frederic
Rimpault – expert on CE Marking
from APAVE France. The training
course was attended by Mahé Deport
- President of APAVE Nord - Ouest
and General Director Nguyen Cong
Phu. At the training course, General
Director said that CE Marking is a new
and promising service in the Asia
Pacific region, especially in Japan and
China - two Asian countries exporting
a great deal of machines to Europe,

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 40
building park is classified into civil of MIPEC Nha Trang Hotel. Attending
works level 1. For APAVE, in the role the ceremony were representatives
of management consultant and of local authorities, investors and
supervision consultant, Dai Quang contractors. Representative of
Minh is a typical project, the standard APAVE, supervision consultancy
for a “Quality - Safety – Green and contractor was Mr. Nguyen Thanh
Clean” site. Speaking at the ceremony, Trung - Director of APAVE Nha Trang
the representative of the owner with APAVE team working in the
sent his thanks to the contractors, project. The project is located at 62
especially APAVE Management and Tran Phu - Nha Trang, with 26 storeys
Supervision Consultant, who helped and 1 basement, commenced from
consultancy service for the project
to make the project complete on September 2014. This is a project
“High quality serviced area - Quang
time. that was conducted with the close
guidance of the General Director Ngai General Hospital. The project
Ngày 16/7/2017, Công ty
and Board of Directors of Head Office has one basement, 12 functional
Cổ phần Hóa dầu Quân đội
from the very first phase to mobilize storeys, one technical storey on the
đã long trọng tổ chức Lễ
the full strength of APAVE Asia - area of 11,000 m2, total construction
khai trương Khách sạn MIPEC Nha
Pacific. area of 42,000 m2 according to
Trang. Tham dự buổi lễ có đại diện
international standard of general
các cơ quan chức năng của Thành Ngày 3/8/2017, APAVE Đà
hospital class 1, with 500 high quality
phố, Chủ đầu tư và các nhà thầu. Đại Nẵng đã ký kết thành công
beds, 40 clinics, 10 operation rooms,
diện APAVE, đơn vị Tư vấn giám sát có hợp đồng cung cấp dịch vụ
treatment specialties and a variety of
ông Nguyễn Thành Trung – Giám đốc tư vấn giám sát thi công cho dự án
utility services.
Chi nhánh APAVE Nha Trang cùng các “Khu dịch vụ chất lượng cao - Bệnh
kỹ sư tư vấn làm việc tại dự án. Dự án viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi”. Dự Trong 4 ngày 14, 15, 21, 22 tháng
tọa lạc tại số 62 Trần Phú - Nha Trang, án có qui mô 1 tầng hầm, 12 tầng 8/2017, Khối Năng lực kết hợp với
với quy mô 26 tầng nổi và 1 tầng chức năng, một tầng kỹ thuật trên Trung tâm Nam tổ chức đợt đào tạo
hầm, khởi công từ tháng 9/2014. Đây khu đất có diện tích 11.000 m2, tổng chuẩn hóa nghiệp vụ Tư vấn Quản
là dự án được thực hiện với sự chỉ đạo diện tích xây dựng 42.000m2 theo lý dự án/Tư vấn giám sát cho ngành
sát sao ngay từ giai đoạn đầu của tiêu chuẩn bệnh viện đa khoa hạng Xây dựng các chi nhánh với nội dung
Tổng Giám đốc và Ban Lãnh đạo Trụ 1, tiêu chuẩn quốc tế với 500 giường tập trung vào các kỹ năng cần thiết
sở chính để huy động được sức mạnh bệnh cao cấp, 40 phòng khám, 10 của nghiệp vụ Tư vấn Quản lý dự
tổng lực của cả APAVE Châu Á – Thái phòng mổ, các chuyên khoa điều trị án /Tư vấn Giám sát và chia sẻ kinh
Bình Dương. và đa dạng các dịch vụ tiện ích.
nghiệm tại các dự án trọng điểm.
On July 16, 2017, Military On August 3rd, 2017, APAVE Da Nang
In 4 days - August 14, 15, 21, 22 2017, the
Petrochemical Joint Stock Company has successfully signed the contract
Competence Division in conjunction
solemnly held the opening ceremony of providing construction supervision
with the Southern Consultancy
Center organized a standardized
profession training course on
Project Management Consultancy/
Supervision Consultancy for the
Construction Division of branches
and subsidiaries. The program focuses
on providing necessary skills of the
Project Management Consultancy /
Construction Supervision Consultancy
along with experience sharing from
key projects.

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 41
TIN VẮN
of construction investment projects,
supervision of construction works.
This is a very important certificate, a
necessary condition for the company
to develop in the field of construction.

Đầu tháng 10/2017, APAVE
Nha Trang đã chính thức ký
và thực hiện hợp đồng dịch
vụ: Tư vấn Giám sát thi công và lắp
đặt thiết bị cho công trình “Chung cư
CT2 - Khu Đô thị VNC – Phước Hải”.
Đây là dự án với qui mô 21 tầng trên
diện tích 48.000 m2.

In early October, 2017, APAVE
Nha Trang officially signed and
implemented the contract on
providing service of Construction
Supervision Consultancy and
Equipment Installation for “CT2
Apartment Building – Urban Area
VNC – Phuoc Hai”. This is a 21-storeys
project on an area of 48,000 m2.

Nhằm nâng cao năng lực, nhận dạng
và hiểu biết rõ hơn về Green Building,
sáng ngày 5/10/2017, ngành Xây
dựng - Giao thông chi nhánh Hồ Chí
Minh đã tham gia hội thảo LEED và
khóa đào tạo cấp chứng chỉ “LEED
GRREN ASOCIATE TRAINING - BASIC
KNOWLEDGE” do Chuyên viên LEED
Đáp ứng các yêu cầu của ty ngày càng phát triển trong lĩnh vực từ USGBC (U.S GREEN BUILDING
Nghị định số 59/2015/ xây dựng. COUNCIL) của Mỹ giảng dạy.
NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Meeting the requirements of Decree
quản lý dự án đầu tư xây dựng và No. 59/2015 / ND-CP on June
Nghị định số 42/2017/NĐ-CP sửa đổi, 18th, 2015 about management of
bổ sung một số điều của Nghị định construction investment projects
số 59/2015/NĐ-CP, ngày 28/8/2017 and Decree No. 42/2017/ND-CP
vừa qua, APAVE Châu Á - Thái Bình amending and supplementing a
Dương đã được cấp Chứng chỉ năng number of articles on Decree No.
lực hoạt động xây dựng hạng 1 số 59/2015 / ND-CP, on August 28,
BXD-00003429 do Cục Quản lý hoạt 2017, APAVE Asia Pacific received
động Xây dựng - Bộ Xây dựng cấp Certificate of Construction With the aim of improving
cho hai phạm vi hoạt động: Quản lý Performance grade 1, No. BXD- competence, identifying and
dự án đầu tư xây dựng công trình, 00003429 issued by Department understanding more about Green
Giám sát thi công xây dựng công of Construction Management - The Building, in the morning of October
trình. Đây là chứng chỉ năng lực rất Ministry of Construction provides on 5, 2017, APAVE HCMC branch has
quan trọng, là điều kiện cần để Công two areas of activity: management joined LEED workshop and training

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 42
course of issuing certificate “LEED praise from the owner, pledging to branch and Nguyen Ho Cong Duc –
GREEN ASOCIATE TRAINING - BASIC make more efforts for the project to Construction Division- APAVE Ho Chi
KNOWLEDGE” taught by LEED well completed on time. Minh City Branch in cooperation with
Specialist from USGBC (U.S GREEN APAVE team successfully deployed
Từ ngày 3 – 10/10/2017, hai kỹ sư
BUILDING COUNCIL) of the United project “Site assessment on asbestos”
Nguyễn Bảo Tịnh - ngành Công
States. of Total Cambodia. Tasks include
nghiệp Công ty và Nguyễn Hồ Công
site checking to identify Amiang
Ngày 5/10/2017, Tập đoàn Hà Đô Đức - ngành Xây dựng chi nhánh
contained materials, getting sample
đã long trọng tổ chức Lễ cất nóc dự APAVE Hồ Chí Minh đã phối hợp
of presumed ACM present material
án “Hado Centrosa Garden – Block cùng team APAVE triển khai thành
for study, issuing alerts for Amiang
Orchild”, đánh dấu bước đầu thành công dự án “Site assessment on
contained areas. Currently, in the
công của dự án. Đây là dự án trọng asbestos” của khách hàng Total tại
world, there are some countries have
điểm, có quy mô lớn, tọa lạc ngay Cambodia. Công việc cụ thể là khảo
totally banned the use of amiang
trung tâm TP.Hồ Chí Minh và đòi hỏi sát công trường để xác định các loại
due to its harmful effects on human
tiến độ rất gắt gao. APAVE bằng năng vật liệu có chứa Amiang, tiến hành
health, including France, where this
lực và kinh nghiệm không những đã lấy mẫu phân tích các vật liệu nghi
service is very popular.
thực hiện tốt phạm vi công việc mà ngờ (presumed ACM present), đưa ra
còn cùng chủ đầu tư vượt tiến độ 7 cảnh báo đối với các khu vực có chứa Tiếp nối thành công của dịch vụ
ngày. Hiện diện tại buổi lễ, Ban Lãnh Amiang. Hiện nay, trên thế giới, một Chứng nhận sự phù hợp chất lượng
đạo Công ty nhận lời khen ngợi từ số nước đã cấm hoàn toàn việc sử Nhà máy bia Đà Nẵng phase 4.2 (năm
Chủ đầu tư và cam kết sẽ nỗ lực hơn dụng amiang vì các tác hại của nó đối 2015), Nhà máy bia Quảng Nam (năm
nữa để dự án đi đến đích tốt đẹp. với sức khỏe con người, trong đó có 2016), APAVE tiếp tục được Heineken
Pháp, nên đây là dịch vụ rất phổ biến Việt Nam lựa chọn cung cấp Dịch
On October 5, 2017, Ha Do Group held
tại Pháp. vụ “Thẩm tra Thiết kế kỹ thuật và
a solemn ceremony of the project
Chứng nhận sự phù hợp về chất
“Hado Centrosa Garden - Block
lượng công trình xây dựng Mở rộng
Orchild”, marking the initial success Nhà máy bia HVB Đà Nẵng, Giai
of the project. This is a key project, đoạn 3.3”.
located in the center of Ho Chi Minh
City, requiring very strict progress. As
being well qualified and experienced,
APAVE not only fulfilled the scope of
work but also accompanying the
owner to progress 7 days ahead of
schedule. Attending the ceremony, From October 3rd to 10th, 2017, two
APAVE’s Board of Director received engineers Nguyen Bao Tinh – Industry
After successful completion of service
on certificating quality of Da Nang
Brewery phase 4.2 (2015), Quang Nam
Brewery (2016), APAVE continues to
be selected by Heineken Vietnam to
provide service on “Technical Design
Review and Construction Quality
Conformity Certificating of HVB Da
Nang Extended Construction Project
Phase 3.3”

Nối tiếp thành công trong
các năm 2015 & 2016, APAVE
tiếp tục được đối tác Thăng

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 43
TIN VẮN
– Singapore’s group of project
development on Properties &
Infrastructure and OCIC (Oversea
Cambodian Investment Corporation),
one of the largest Cambodia
company on finance, infrastructure
and real estate.

Ngày 1/12/2017, APAVE
Châu Á – Thái Bình Dương
đã được Cục đăng kiểm
Việt Nam đánh giá và cấp giấy
chứng nhận công nhận năng lực cơ
sở cung cấp các dịch vụ “Kiểm tra
không phá hủy” phù hợp với QCVN
65/2015/BGTVT “Quy chuẩn kỹ thuật
Quốc gia về đánh giá năng lực cơ sở
Long JOC, một tập đoàn dầu khí lớn thị trường xây dựng tại Cambodia. chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển”.
chọn lựa, cùng với APAVE Macedonia Tại đây, APAVE đã làm việc với Tổng
cung cấp dịch vụ kiểm tra NDT cho thầu lớn của Pháp LBL Construction,
hai giàn HST và HSD platform. Mặc SOMA, Tập đoàn phát triển dự án lớn
dù thời tiết không thuận lợi, sóng to về Properties & Infrastructure của
gió lớn, đặc biệt là gây trở ngại cho kỹ Singapore WORLDBRIDGE, tiếp đón
thuật Rope Access, nhưng các kỹ sư OCIC (Oversea Cambodian Investment
APAVE đã vượt qua và hoàn thành tốt Corporation) – một trong những công
công việc trong an toàn, chất lượng, ty tài chính và cơ sở hạ tầng, bất động
hiệu quả và được khách hàng đánh sản lớn nhất trong nước.
giá cao, gửi thư khen ngợi.

In succession of success in 2015 &
2016, APAVE continued to be selected
by Thang Long JOC, a big petroleum
corporation, together with APAVE
Macedonia to provide NDT Testing
services for HSR and HSD platforms.
Despite extreme weather, APAVE On December 1st, 2017, APAVE Asia
engineers managed to complete the Pacific was assessed by the Vietnam
tasks with safety, quality, efficiency, APAVE Asia - Pacific participated in the Register Department and issued
receiving high appreciation from Cambodia Construction Exhibition a Certificate of Accreditation for
client with praising letter. from November 30, 2017 to December Non-Destructive Testing Services
2, 2017 at the Koh Pich Exhibition in accordance with QCVN. 65/2015
APAVE Asia – Pacific tham dự Hội
Center, Phnom Penh, to seeking for / BGTVT “National technical
nghị triển lãm xây dựng Cambodia
partners and introduce about APAVE regulation on capacity assessment
từ ngày 30/11/2017 đến ngày
services, its development orientation of manufacturing and shipping
02/12/2017 tại Trung tâm Hội nghị
in Cambodia, as well as exploring services”.
Triển lãm Koh Pich, thủ đô Phnôm
Pênh nhằm gặp gỡ, tìm kiếm đối tác, construction market in this country. Ngày 11/12/2017, APAVE Châu Á –
giới thiệu các dịch vụ APAVE cung cấp, There, APAVE has worked with SOMA Thái Bình Dương đã được Cục Cảnh
các định hướng phát triển của APAVE - France’s general contractor of sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu
tại Cambodia cũng như tìm hiểu LBL Constructions; WORLDBRIDGE nạn cứu hộ - Bộ Công an cấp giấy xác

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 44
đại diện của APAVE Châu Á – Thái
Bình Dương đã đến Paris tham dự
seminar quan trọng về Phoebus với
các thành viên quốc tế từ Đông Âu,
Trung Đông, Châu Phi và Châu Âu.
Phoebus là một dự án về phần mềm
của Tập đoàn APAVE, được khởi động
từ năm 2016 nhằm chuẩn hóa toàn
bộ các hoạt động của các Công ty con
ngoài Pháp, từ quản lý mối quan hệ
với khách hàng (CRM), báo giá, triển
khai thực hiện đến xuất hoá đơn, thu
tiền... Các công ty thành viên thuộc
APAVE International sẽ có chung một
nền tảng quản trị, chuẩn hoá đánh
giá của các chuyên gia, chuẩn hoá
phương thức triển khai và các giá trị
gia tăng với khách hàng.

On December 20, 2017, Mr. Nguyen
Quoc Tuan and Mr. Nguyen Hoang
Anh - representative of APAVE
Asia - Pacific arrived in Paris for an
important seminar on Phoebus with
international members from Eastern
Europe, Middle East, Africa and Asia.
Phoebus is a software project of the
APAVE Group, which was started
in 2016 to standardize all activities
of non-French subsidiaries, from
customer relationship management
(CRM), quotation, implementation to
nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch Department of Fire Rescue and invoices, payments... The subsidiaries
vụ phòng cháy và chữa cháy với dịch Rescue - Ministry of Public Security of APAVE International will have a
vụ: Tư vấn giám sát về phòng cháy on specific services including Fire common management platform,
và chữa cháy. Với đặc trưng dịch vụ prevention and fighting Supervision standardized assessment of experts,
trong lĩnh vực tư vấn xây dựng của Consultancy. With the specificity of standardization of deployment
APAVE, việc có thêm giấy phép hành APAVE’s construction consultancy methods and extra value for clients.
nghề trong lĩnh vực Tư vấn giám sát services, the addition of a getting
phòng cháy chữa cháy sẽ thêm cơ hội license to operate in the field of Fire
để APAVE đóng góp vào sự AN TOÀN Prevention and Fighting Supervision
- CHẤT LƯỢNG của mỗi công trình, Consultant will give APAVE the
cũng như nâng cao giá trị các hợp opportunity to contribute to SAFETY
đồng tư vấn giám sát. - QUALITY of projects as well as
enhancing the value of supervision
On December 11, 2017, APAVE Asia
consultancy contracts.
- Pacific received the Certificate of
Eligibility for Fire Prevention and Ngày 20/12/2017, ông Nguyễn Quốc
Firefighting Services from the Police Tuấn và ông Nguyễn Hoàng Anh -

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 45
TIÊU ĐIỂM

C hiều ngày 7/3/2017, tại Văn phòng Bộ Xây dựng, Tiến sĩ Nguyễn Công Phú
- Phó Tổng Giám đốc APAVE International, Tổng Giám đốc APAVE Châu Á -
Thái Bình Dương đã tiếp kiến Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Cùng dự buổi làm việc về
thị trường xây dựng. Bộ trưởng nhấn
mạnh, Bộ Xây dựng luôn luôn sẵn
sàng mở rộng quan hệ hợp tác với
phía Bộ Xây dựng có lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, phía APAVE có bà Bích Hằng, các đối tác trong nước và quốc tế,
Trợ lý Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc truyền thông. trong đó có Tập đoàn APAVE, nhằm
mục tiêu phát triển ngành Xây dựng
Tiến sĩ Nguyễn Công Phú bày tỏ sự Phạm Hồng Hà đánh giá cao những Việt Nam ngày càng vững mạnh.
vui mừng khi đến thăm Bộ Xây dựng thành tựu mà APAVE đã đạt được
Thay mặt cho Ban Lãnh đạo Tập đoàn
và diện kiến Bộ trưởng Phạm Hồng trong suốt quá trình hình thành và
APAVE và 1000 nhân viên, kỹ sư tại
Hà, ông giới thiệu về Tập đoàn APAVE, phát triển, đặc biệt là sự kiên định Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Công Phú
đơn vị hàng đầu của Cộng hòa Pháp
của Tập đoàn APAVE trong sự phát cam kết luôn sẵn sàng phụng sự Bộ
chuyên về giám định kỹ thuật, tư
triển tại Việt Nam, ngay cả trong Xây dựng như đã từng thực hiện
vấn quản lý, đào tạo và kiểm soát rủi
những giai đoạn khó khăn nhất của trong suốt 20 năm qua.
ro. Tiến sĩ Nguyễn Công Phú gửi lời
cảm ơn đến Bộ Xây dựng về những
tin tưởng mà Bộ đã dành cho APAVE
trong suốt 20 năm qua. Các Bộ trưởng
tiền nhiệm đã tạo điều kiện để APAVE
phụng sự Bộ và ngành Xây dựng Việt
Nam trong từng thời kỳ phát triển
của đất nước. Đồng thời, ông bày
tỏ mong muốn tổ chức chuyển giao
khoa học công nghệ tiên tiến của
APAVE cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư xây
dựng Việt Nam, đồng thời tạo điều
kiện đưa kỹ sư Việt Nam làm việc tại
các nước trên thế giới.

Lắng nghe và ghi nhận, Bộ trưởng

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 46
MR. PHAM HONG Minister Pham Hong Ha. He also took On response, Minister Pham Hong Ha
HA, MINISTER OF chance to introduce about APAVE highly appreciated the achievements
CONSTRUCTION Group, leading company of France that APAVE has made during its
expertized in technical inspection, establishment and development
RECEIVED GENERAL
management consulting, training process, especially the persistence of
DIRECTOR NGUYEN CONG
and risk management. Dr. Nguyen APAVE Group in its development in
PHU
Cong Phu showed his gratitude Vietnam, even in the most difficult
In the afternoon of March 7th, 2017, to Ministry of Construction for the times of the construction market.
at Ministry of Construction Office, Dr. trust the Ministry has given APAVE Minister emphasized that the Ministry
Nguyen Cong Phu – Deputy General over the past 20 years. The former of Construction is always ready to
Director cum General Director of ministers have granted chances for expand cooperation with domestic
Apave Asia - Pacific, accompanied by APAVE to serve the Ministry and and international partners, including
Mrs Bich Hang, Assistant to General Industry of Construction in every APAVE Group, aiming to develop
Director cum Communication development period of the country. Vietnam’s construction industry more
Director was received by Mr. Pham Also, he expressed his wish to and more strongly.
Hong Ha, Minister of Construction
organize the transfer of advanced On behalf of Board of Directors
along with Leader of International
technology science of APAVE to of APAVE Group and 1000 staffs,
Cooperation Department.
Vietnam construction engineers and engineers in Vietnam, Dr. Nguyen
At the meeting, Dr. Nguyen Cong Phu staffs, along with creating chances Cong Phu committed to serving the
expressed his pleasure to visit the for Vietnam engineers to works in all Ministry of Construction as it has
Ministry of Construction (MoC) and over the world. done for the past 20 years.

APAVE ASIA&PACIFIC ĐẠT CHỨNG NHẬN
“TRUSTED GREEN – CHỈ SỐ TÍN NHIỆM
XANH 2017”

N gày 22/03/2017, Công ty TNHH APAVE Châu Á – Thái
Bình Dương đã đạt chứng nhận “Trusted Green – Chỉ số
tín nhiệm xanh 2017”. Chứng nhận này do Trung tâm Đánh
giá chỉ số Tín nhiệm Châu Á Thái Bình Dương khảo sát, Tổ chức
đánh giá và chứng nhận quốc tế InterConformity – CHLB Đức
và Ủy ban Liên minh Thương mại Toàn cầu - Global GTA giám
sát chất lượng, Viện Doanh nghiệp Việt Nam cấp.

Chứng nhận “Trusted Green” là một thước đo chuẩn xác
những bằng chứng về hành động thân thiện với môi trường,
tiết kiệm năng lượng, an toàn, có trách nhiệm và nhiều
quyết định mang tính đột phá hướng đến tiêu dùng bền
vững. Doanh nghiệp được cấp chứng nhận này phải đáp
ứng các tiêu chí theo chuẩn mực quốc tế: Đạt được chỉ số
tín nhiệm lợi thế cạnh tranh; Sản phẩm của doanh nghiệp
đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về thân thiện môi trường; Có
ý thức tiết kiệm trong tiêu thụ năng lượng mang tính bền
vững; Có trách nhiệm với xã hội; Có ý thức ngăn chặn các tác
động tiêu cực đến môi trường; Doanh nghiệp mở rộng thị

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 47
TIÊU ĐIỂM
trường mới bằng cách tạo nước đã gây thiệt hại cho con người tác. Đến thời điểm hiện tại, tấm biển
ra các sản phẩm xanh. và tài sản chung của xã hội, APAVE, “Chất lượng - An toàn – Xanh Sạch” đã
với trách nhiệm trước cộng đồng, hiện diện tại hầu hết các công trường
Trong chặng đường 20 năm hình
đã phát động CHỦ THUYẾT “CHẤT mà APAVE đang tác nghiệp, là lời cam
thành và phát triển tại Việt Nam và khu
LƯỢNG –AN TOÀN – XANH SẠCH” kết của APAVE về những công trình
vực Châu Á, APAVE Châu Á – Thái Bình
áp dụng trên toàn bộ các dự án mà xanh sạch, an toàn ngay trong quá
Dương đã chứng minh được năng lực
APAVE tham gia với mong muốn góp trình thi công, và chất lượng công
và uy tín trên thương trường. Hơn
phần giảm thiểu tai nạn, đảm bảo an trình cho hôm nay và mai sau.
thế nữa, một điểm nhấn trong chủ
toàn, an sinh cho xã hội.
thuyết Phụng sự Con người – Tổ chức Chứng nhận “Trusted Green – Chỉ số
và Đất nước của APAVE, chính là sự an Chủ thuyết mang tính nhân văn sâu Tín nhiệm Xanh 2017” là một bằng
toàn cho chính con người và cho xã sắc, cho con người và vì con người chứng thuyết phục về những đóng
hội. Trong bối cảnh những sự cố mất này đã nhận được sự phối hợp, ủng góp của APAVE cho sự phát triển vì xã
an toàn lao động xảy ra trên khắp cả hộ nhiệt tình của các Chủ đầu tư, đối hội, vì cộng đồng.

APAVE ASIA&PACIFIC competitive advantage trust index; has launched the theory “QUALITY
ACHIEVED “TRUSTED Its products meet all standards – SAFETY – GREEN & CLEAN” to
GREEN 2017” of environmental friendliness; Be apply on all projects which has
CERTIFICATION aware of sustainably saving energy participation of APAVE on the desire
consumption, Accountable to society, of contributing to reduce accidents,
On March 22, 2017, APAVE Asia
Put an effort in preventing negative ensure safety and security for society.
- Pacific received “Trusted Green
impacts on environment, Expanding This deeply humanistic, focusing on
2017” Certification. This certificate is
to new market by making green and pay tribute to human theory
reviewed by Asia - Pacific Center of
products. has received profound support
Trust Index Assessment, supervised
by InterConformity – Germany along Throughout 20 years of establishment and cooperation of investors and
with Global GTA – United Kingdom and development in Vietnam and partners. For the time being, APAVE’s
and issued by Vietnam Enterprises Asia, APAVE Asia - Pacific has proven “Quality - Safety – Green & Clean”
Institute. its competence and prestige in the plaque is presented at almost all
market. Moreover, a highlight in the sites where APAVE is operating,
“Trusted Green” certification is a
APAVE’s theory of Serving Human which is a commitment of APAVE to
true measure of APAVE’s efforts
– Organization and Country, is the green, clean and safe works right in
on environmental friendly, energy
safety for human and society. In the construction process, and quality of
saving, safe and responsible activities
context of insecure labor incidents works for today and tomorrow.
and many groundbreaking decisions
towards sustainable consumption. taking place all over the country The “Trust for Green” certification is
To achieve this certification, an with serious damages on human a compelling evidence of APAVE’s
enterprise has to meet international and social property, APAVE, with its contribution to social, community
standard criteria including: Achieve responsibility to the community, development.

DỰ ÁN MAPLETREE
BUSINESS CENTRE NHẬN
GIẢI THƯỜNG BẤT ĐỘNG
SẢN VIỆT NAM 2017
Dự án MapleTree Business Centre (hay
trước đây còn gọi là dự án SSO1) đã
hoàn thành tốt đẹp và là một dự án

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 48
có nhiều dấu ấn đáng nhớ với APAVE m2, tọa lạc tại quận 7 sát cạnh Phú được mong đợi của ngành bất động
Châu Á – Thái Bình Dương trong vai Mỹ Hưng, MapleTree được kì vọng là sản với tên gọi của các giải thưởng:
trò Quản lý dự án và Tư vấn Giám sát. trung tâm thương mại xứng tầm khu
Best Universal Design Development,
vực. Dự án đã được nhận Giải thưởng
Với qui mô gồm 1 tầng hầm, 17 tầng bất động sản Việt Nam 2017 (Vietnam Best Office Development, Best Office
cao, xây dựng trên diện tích 30.000 Property Awards 2017) - Sự kiện uy tín Architectural Design.

MAPLETREE BUSINESS with APAVE Asia - Pacific as Project be the commercial center of the
CENTRE PROJECT Management and Construction area. The project has received the
REWARED VIETNAM Supervision Consultancy. Vietnam Property Awards 2017 - The
PROPERTY AWARDS 2017 With a scale of 1 basement, 17 prestige event of the real estate

The MapleTree Business Center storeys, constructed on an area of industry with the awards of: Best
Project (formerly known as the 30,000 m2, located in District 7, Universal Design Development, Best
SSO1 Project) has been successfully in the neighborhood of Phu My Office Development, Best Office
completed. It is a memorable project Hung, MapleTree is expected to Architectural Design.

TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN
CÔNG PHÚ DIỆN KIẾN ĐẠI
SỨ PHÁP TẠI VIỆT NAM
Sáng ngày 11/4/2017, Tiến sĩ Nguyễn
Công Phú - Phó Tổng Giám đốc APAVE
International, Tổng Giám đốc APAVE
Châu Á - Thái Bình Dương cùng đoàn
APAVE đã diện kiến Ngài Bertrand
Lortholary - Đại sứ Pháp tại Việt Nam
nhân nhiệm kỳ mới của ông. Cùng
tiếp đoàn có bà Laure Grazi - Phó
Tham tán kinh tế. và những công trình tiêu biểu mà dạng trong dịch vụ tri thức.
Buổi gặp gỡ diễn ra thân mật, ấm áp APAVE đã tham gia. Đại sứ bày tỏ Thay mặt APAVE, Tiến sĩ Nguyễn
tại phòng làm việc của Đại sứ, Tổng sự thán phục APAVE, doanh nghiệp Công Phú cảm ơn sự quan tâm và hỗ
Giám đốc đã giới thiệu với ông về Pháp được đánh giá hàng đầu tại Việt trợ của Sứ quán Pháp đã dành cho
các dịch vụ của APAVE tại Việt Nam Nam trong lĩnh vực tư vấn, với sự đa APAVE trong nhiều năm qua.

GENERAL DIRECTOR Ambassador in Vietnam in his new French company which was highly
NGUYEN CONG PHU MET term of office and Mrs Laure Grazi, appreciated as leading company in
FRENCH AMBASSADOR IN Deputy Economic Counsellor. Vietnam in the field of consultancy
VIETNAM In the warm and friendly meeting and the variety of knowledge
In the morning of April 11, 2017, Dr. at Ambassador’s office, the General services.
Nguyen Cong Phu, Deputy General Director introduced to Mr Bertrand
On behalf of APAVE, Dr. Nguyen
Director of APAVE International/ Lortholary about APAVE’s services
Cong Phu showed his gratitude
General Director of APAVE Asia - in Vietnam, and some outstanding
towards French Ambassy for their
Pacific, accompanied by APAVE projects APAVE had taken part
support to APAVE in many past years.
delegation was received by Mr. in. The Ambassador expressed
Bertrand Lortholary, French his admiration for APAVE, the

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 49
TIÊU ĐIỂM
ký Châu Âu.

Tại buổi lễ, thứ trưởng Bộ Giao thông
vận tải Lê Đình Thọ đã khen ngợi và
biểu dương thành tích của VAECO,
Vietnam Airlines đã từng bước khẳng
định vai trò tiên phong, làm chủ khoa
học kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế
giới, cũng như khẳng định năng lực và
vị thế của ngành Hàng không Việt Nam
trong tiến trình hội nhập với thế giới.
APAVE CHÂU Á – THÁI quan chức cấp cao Bộ Giao thông vận
Với việc được cấp chứng chỉ EASA-
BÌNH DƯƠNG THAM DỰ LỄ tải, Cục Hàng không và Tổng Công
145, VAECO là tổ chức bảo dưỡng máy
CÔNG BỐ CHỨNG CHỈ TỔ ty Hàng không Việt Nam. Đại diện
bay đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam
CHỨC BẢO DƯỠNG MÁY APAVE có sự tham dự của Tổng Giám
nhận được chứng chỉ uy tín thế giới,
BAY EASA-145 CỦA VAECO đốc Nguyễn Công Phú và Giám đốc
mở rộng khả năng cung cấp dịch vụ
Truyền thông Nguyễn Bích Hằng.
Ngày 14/4/2017, Công ty TNHH MTV bảo dưỡng cho các khách hàng trong
Kỹ thuật máy bay Việt Nam (VAECO) Chứng chỉ EASA-145 rất quan trọng khu vực và thế giới.
– thành viên của Tổng Công ty Hàng trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo Trong 2 năm qua, APAVE Châu Á –
không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã dưỡng đáp ứng yêu cầu quy định Thái Bình Dương đã đồng hành và tư
tổ chức Lễ công bố Chứng chỉ tổ chức theo luật của Liên minh Châu Âu. vấn cho VAECO đáp ứng những đòi
bảo dưỡng máy bay EASA-145 do Cơ Tổ chức bảo dưỡng nhận chứng chỉ hỏi khắt khe theo chuẩn EASA-145.
quan An toàn Hàng không Châu Âu EASA -145 được phép cung cấp dịch Qua sự kiện này, một lần nữa APAVE
(EASA) cấp. vụ bảo dưỡng, sửa chữa và đưa vào chứng tỏ năng lực của mình trong
Buổi lễ có sự hiện diện của nhiều khai thác đối với các máy bay có đăng lĩnh vực Hàng không.

APAVE ASIA - PACIFIC Communications Nguyen Bich Hang. world.
ATTENDED CEREMONY The EASA-145 certificate is very With the EASA-145 certification,
OF ANNOUNCING EASA important in providing maintenance VAECO is the first and only aircraft
PART 145 APPROVAL services that meet the requirements maintenance organization in
CERTIFICATE ISSUED BY of European Union law. The
Vietnam to receive the world’s
THE EUROPEAN AVIATION EASA-145 certified maintenance
prestigious certification, extending
SAFETY AGENCY (EASA). organization is authorized to
its ability to provide maintenance
provide maintenance, repair
On April 14, 2017, VAECO, a member and commissioning services for services to its clients in region and all
of Vietnam Airlines held a Ceremony registered European aircraft. over the world.
to Announce Certificate of EASA part
At the ceremony, Deputy Minister of Over the past two years, APAVE
145 issued by the European Aviation
Transport Le Dinh Tho praised the Asia - Pacific has accompanied and
Safety Agency (EASA).
achievement of VAECO, appreciating consulted VAECO with the aim of
The ceremony was attended by that Vietnam Airlines had gradually meeting the stringent requirements
many senior officials of Ministry of affirmed the leading role, mastering of the EASA-145 standard.
Transport, Aviation Administration the most advanced science and
Through this event, APAVE again
Department and Vietnam Airlines technology in the world, as well
demonstrated its competence in the
Corporation. Representatives of as declaring the competence and
field of Aviation.
APAVE included General Director Vietnam aviation industry position in
Nguyen Cong Phu and Director of the process of integration with the

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 50
LỄ THÔNG XE TOÀN
TUYẾN ĐƯA HẦM ĐƯỜNG
BỘ ĐÈO CẢ VÀO SỬ DỤNG
Ngày 21/8/2017, được sự chấp thuận
của Bộ Giao thông Vận tải, Công ty CP
Đầu tư Đèo Cả đã long trọng tổ chức
“Lễ thông xe toàn tuyến đưa hầm
đường bộ Đèo Cả vào sử dụng” tại
quảng trường phía bắc hầm đường
bộ Đèo Cả, thôn Hảo Sơn, xã Hòa
Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh
Phú Yên.

Trong vai trò đứng đầu liên danh
Tư vấn giám sát thi công APAVE -
DOHWA (Hàn Quốc) – TEDISOUTH,
trong suốt 5 năm triển khai, APAVE
đã bố trí trên 60 chuyên gia, kỹ sư ty CP Đầu tư Đèo Cả để thực hiện chỉ khai, công ty APAVE và cá nhân TGĐ
có kinh nghiệm tham gia quản lý/ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận Nguyễn Công Phú đã nhiều lần được
tác nghiệp tại dự án, đặc biệt là các tải là tập trung sử dụng các doanh nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ
chuyên gia về hầm và công trình nghiệp Việt Nam thi công với sự trợ Giao thông Vận tải với những thành
ngầm. TGĐ Nguyễn Công Phú và lực về thiết kế, tư vấn giám sát nước tích xuất sắc trong việc triển khai xây
Ban lãnh đạo Công ty luôn theo sát
ngoài, để giảm bớt tổng vốn đầu tư. dựng dự án. Trong buổi lễ, nhiều kỹ
dự án để có những chỉ đạo kịp thời,
hỗ trợ cho dự án. Hơn thế nữa, chính Thành công của dự án đã khẳng định sư APAVE tác nghiệp tại dự án được
TGĐ và Ban lãnh đạo APAVE đã tham vị thế của APAVE trong lĩnh vực Giao UBND tỉnh Phú Yên và Khánh Hoà
mưu trực tiếp cho Ban lãnh đạo Công thông. Trong suốt quá trình triển vinh danh.

CA PASS TUNNEL OPENED experts, engineers to get involved contractors in construction and
TO TRAFFIC in management/ execution at design supervision to reduce total
construction site, especially experts investment.
On August 21, 2017, with the on tunnels and underground The success of project has affirmed
approval of Ministry of Transport, construction. General Director APAVE’s position in the field of
Deo Ca Investment JSC solemnly Nguyen Cong Phu and Board of Transportation. Throughout the
held the inauguration ceremony in Directors had closely followed the implementation process, APAVE and
North Square of Deo Ca Road Tunnel, project to give timely guidance, General Director Nguyen Cong Phu
Hao Son Village, Hoa Xuan Nam support for the project. had received many certificates of
Ward, Dong Hoa District, Phu Yen Moreover, it was General Director merit from the Minister of Transport
Province. for outstanding performance in
and Board of Directors of APAVE who
As the leader of Construction directly consulted the Management project execution. During the
Supervision Consultancy Board of Deo Ca Investment Joint ceremony, many APAVE engineers
Consortium APAVE – DOHWA Stock Company to implement the worked in the project were honored
(Korea) – TEDISOUTH, throughout regulation of Minister of Transport by Phu Yen and Khanh Hoa People’s

5 years of implementation, APAVE of focusing on using Vietnamese Committees.

had assigned over 60 experienced enterprises with support of foreign

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 51
TIÊU ĐIỂM

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN Châu Á – Thái Bình Dương cùng Ban danh du lịch nổi tiếng.
HỢP TÁC TOÀN DIỆN GIỮA lãnh đạo Trụ sở chính, Ban Lãnh đạo
Với mong muốn hợp tác lâu dài, bền
APAVE VÀ CÔNG TY CP khu vực Nam.
vững để cùng tạo lên những công trình
ĐỊA ỐC PHÚ LONG Về phía Công ty CP Địa ốc Phú Long có chất lượng cao, vừa là nơi làm việc lý
sự hiện diện của ông Nguyễn Thanh tưởng hay nơi an cư/nghỉ dưỡng, vừa
Ngày 14/8/2017, lễ ký kết thỏa thuận
Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản trị; mang lại nhiều giá trị gia tăng, Công
hợp tác, đối tác toàn diện giữa APAVE
ông Phùng Chu Cường – Tổng Giám
Châu Á – Thái Bình Dương và Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long và công ty
đốc; ông Vũ Hoài Nam – Phó Tổng
ty Cổ phần địa ốc Phú Long được tổ APAVE đã ký thỏa thuận hợp tác toàn
Giám đốc; ông Nguyễn Vũ Anh Tú –
chức tại quận 1, TP. Hồ Chí Minh diện trong lĩnh vực tư vấn xây dựng.
Phó Tổng Giám đốc. Buổi lễ còn có
Theo đó, APAVE sẽ cung cấp dịch vụ tư
Về phía APAVE có sự hiện diện của sự tham gia của Tập đoàn Sovico đại
vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát
các lãnh đạo cấp cao như ông Lê diện là bà Nguyễn Thị Phương Thảo –
thi công cho các dự án do Phú Long
Văn Phúc – Phó Chủ tịch Điều hành Chủ tịch HĐQT.
đầu tư và phát triển.
Tập đoàn APAVE, kiêm Chủ tịch Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long
APAVE International; ông Emmanuel hiện là chủ đầu tư, nhà phát triển Buổi lễ đã thành công tốt đẹp, cùng
Petit – Đồng Tổng Giám đốc APAVE của nhiều dự án bất động sản lớn với việc ký kết hợp đồng tư vấn cho
International; ông Nguyễn Công như khu đô thị Dragon City tại Nam dự án Dragon Village đã mở ra một
Phú – Phó Tổng Giám đốc APAVE Sài Gòn, Dragon Village tại quận 9... chương mới cho sự hợp tác giữa
International, Tổng Giám đốc APAVE và các dự án nghỉ dưỡng ở những địa APAVE và Phú Long.

THE SIGNING CONTRACT of APAVE Group, Chairman of APAVE Nguyen Vu Anh Tu, Deputy General
OF COMPREHENSIVE International; Mr Emmanuel Petit, Director. The ceremony was also
COOPERATION BETWEEN Co-CEO of APAVE International; Mr. attended by Sovico Corporation
Nguyen Cong Phu, Deputy General
APAVE AND PHU LONG represented by Ms. Nguyen Thi
Director of APAVE International, Phuong Thao, Chairman of The Board.
REAL ESTATE JSC
General Director of APAVE Asia -
On August 14, 2017, the signing Phu Long Real Estate JSC is now
Pacific, accompanied with Board of
ceremony of cooperation agreement Directors of APAVE Asia – Pacific. investor and developer of many
between APAVE Asia - Pacific and big real estate projects such as
On representatives of Phu Long Real
Phu Long Real Estate JSC was held in Dragon City in South Saigon, Dragon
Estate JSC was the presence of Mr.
District 1, HCMC. Village in District 9, …and many
Nguyen Thanh Quang, Chairman of
resort projects in famous tourist
On behalf of APAVE was the the Board; Mr. Phung Chu Cuong,
attractions.
presence of Top Management such General Director; Mr. Vu Hoai Nam,
as Mr. Le Van Phuc, Vice Chairman Deputy General Director and Mr. With the aim of long term and

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 52
sustainable cooperation to create construction consulting. Accordingly, The ceremony was a great success,
high quality projects, which are APAVE will provide consultancy with the signing of a consultancy
both ideal working or residential/
services on project management and contract for the Dragon Village
resorts places along with extra added
construction supervision consultancy project, which opened a new
value, Phu Long Real Estate JSC and
APAVE has signed a comprehensive for projects invested and developed chapter for the cooperation between
cooperation agreement in the field of by Phu Long. APAVE and Phu Long.

APAVE ĐƯỢC VINH DANH
VÀ TRAO TẶNG GIẢI
THƯỞNG “THƯƠNG HIỆU,
NHÃN HIỆU TIÊU BIỂU
NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT
NAM”
Chương trình “THƯƠNG HIỆU, NHÃN
HIỆU TIÊU BIỂU NGÀNH XÂY DỰNG
VIỆT NAM” lần thứ II là chương trình
bình chọn uy tín, chất lượng nhất
dành cho các doanh nghiệp hoạt
động trong lĩnh vực Xây dựng trên
khắp lãnh thổ Việt Nam, được tổ chức
5 năm một lần do Bộ Xây Dựng chỉ
Nguyễn Anh Dũng - Tổng biên tập hội nghị “Giám định kỹ thuật, chứng
đạo; Báo Xây dựng, Đài truyền hình tổ
Báo Xây dựng cùng các Lãnh đạo đại nhận chất lượng các tòa nhà cao tầng
chức thực hiện nhằm chào mừng 60
diện cho các doanh nghiệp tiêu biểu và công trình xây dựng” tại Hà Nội và
năm ngày truyền thống ngành Xây
trong ngành Xây dựng. TP. HCM từ năm 2003. Cho đến nay,
dựng Việt Nam.
APAVE đã cung cấp dịch vụ tư vấn
APAVE Châu Á – Thái Bình Dương,
Chương trình được tổ chức trọng thể xây dựng cho hàng trăm công trình
qua 20 năm hình thành và phát triển
vào sáng ngày 20/8/2017 tại Trung xây dựng/công nghiệp trên khắp mọi
tại Việt Nam, đã đóng góp rất nhiều
tâm Nghệ thuật Âu Cơ, số 8 Huỳnh miền đất nước, đóng góp sức mình
trong lĩnh vực xây dựng, từ làm việc
Thúc Kháng, Hà Nội và được truyền vào thành công của các dự án.
với Bộ Xây dựng để đóng góp phần
hình trực tiếp trên sóng truyền hình,
mình nhằm hệ thống hóa dịch vụ Ông Trần Nam Trung –Phó Tổng
Đài Tiếng nói Việt Nam.
Tư vấn giám sát và Quản lý cho các Giám đốc và ông Phương Xuân Hiếu
Buổi lễ có sự tham dự của Ông công trình dân dụng và công nghiệp – Giám đốc ngành Xây dựng Hà Nội
Nguyễn Đình Toàn - Thứ trưởng Bộ đươc Luật và Nghị định hóa, cũng đã đại diện Công ty nhận giải thưởng
Xây dựng, Ông Phan Huy Hiền - Phó như tổ chức nhiều hội thảo liên quan “THƯƠNG HIỆU, NHÃN HIỆU TIÊU
Tổng biên tập Báo Nhân dân, Ông đến dịch vụ xây dựng, điển hình như BIỂU NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM”.

APAVE WAS HONORED The program “Outstanding brand 5 years, regulated by the Ministry
AND RECEIVED REWARD and trademarks of Vietnamese of Construction, organized by
Construction Sector II” is the most
OF “OUTSTANDING Construction Newspaper, National
prestige and qualified voting
BRAND AND TRADEMARK program for businesses operating
Television in celebration of 60 years
OF VIETNAM in construction industry throughout of traditional Vietnam Construction
CONSTRUCTION SECTOR” Vietnam, which is held once every Industry.

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 53
TIÊU ĐIỂM
The program was held solemnly APAVE Asia-Pacific, with over in Hanoi and Ho Chi Minh City since
in the morning of August 20, 2017 20 years of establishment and 2003. Until now, APAVE has provided
at Au Co Art Centre, No.8 Huynh development in Vietnam, has a construction consultancy services
thuc Khang Street, Hanoi and massive contribution to construction for hundreds of construction/
broadcasted live on television, Radio industry, from working with industrial projects across the
Voice of Vietnam. the Ministry of Construction to country, contributing to the success
contribute to systematization of projects.
The ceremony was attended by
services of Supervision and
Mr. Nguyen Dinh Toan - Deputy Management Consultancy for Mr. Tran Nam Trung – Associate
Minister of Construction, Mr. Phan civil and industrial works under General Director and Mr. Phuong
Huy Hien - Deputy Editor-in-Chief of the Law and Decree, as well as Xuan Hieu - Director of Hanoi
Nhan Dan Newspaper, Mr. Nguyen organizing many workshops related Construction Division have
Anh Dzung - Editor-in-Chief of to construction services, such as the represented for company to
Construction Newspaper and leaders conference “Technical Inspection, receive the “OUTSTANDING BRAND
representing typical enterprises in Quality Certification high-rise AND TRADEMARKS OF VIETNAM
the construction industry. buildings and construction works” CONSTRUCTION SECTOR”.

KHÓA ĐÀO TẠO T&C CHO
CÁC APAVER TẠI KHU
VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH
DƯƠNG
Thực hiện chủ trương của APAVE
International, sáng ngày 3/10/2017,
khóa đào tạo T&C cho các công ty con
và chi nhánh trong khu vực Châu Á –
Thái Bình Dương đã được khai mạc tại
trụ sở APAVE Hồ Chí Minh. Khóa đào tạo qui tụ các công ty con và chi nhánh mẫu bài chào, hợp đồng, chương
do các chuyên gia từ Tập đoàn APAVE trong khu vực như APAVE Myanmar, trình chi tiết.
Pháp giảng dạy gồm bà Florence APAVE Malaysia, APAVE China và
Xen kẽ các buổi đào tạo tại văn phòng
Altmayer – Giám đốc Phát triển Xây APAVE Japan.
là các chuyến đi thực địa đến công
dựng và hạ tầng; bà Anne Perreau –
Khóa đào tạo diễn ra liên tục trong 5 trường, thăm chi nhánh Công nghiệp
Chuyên gia, phụ trách Pháp chế của
ngày, từ ngày 23-27/10/2017, với nội và chi nhánh Bình Dương, cũng như
Tập đoàn; bà Stéphanie Imbault –
dung về T&C: từ lập hồ sơ, thương tiếp xúc gặp gỡ và lắng nghe khách
Chuyên viên pháp chế của Tập đoàn.
thảo, các điều kiện điều khoản hợp hàng, đáp ứng ngày càng tốt hơn
Đây là khóa đào tạo về T&C đầu tiên đồng theo quy định của tập đoàn, nhu cầu của khách hàng.

T&C TRAINING COURSE at APAVE Ho Chi Minh office. The Legal Officer of the Group.
FOR APAVE SUBSIDIARIES course was conducted by experts This is the first T&C Training course
IN ASIA –PACIFIC REGION from French APAVE Group, including that brings together subsidiaries
Ms. Florence Altmayer - Director and branches in the region such as
Implementing the policy of APAVE
International, in the morning of of Construction and Infrastructure APAVE Myanmar, APAVE Malaysia,

October 3rd, 2017, T&C training Developmentl Ms. Anne Perreau APAVE China and APAVE Japan.

course for branches and subsidiaries – Expert, in charge of Legal in the The training course took place
in Asia - Pacific region was opened Group, Ms. Stephanie Imbault – continuously for 5 days, from

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 54
October 23 to 27, 2017, with regulations, welcoming, contracting visits to industrial and Binh Duong
content on T&C from documenting, and detailed programs samples. branches, as well as meeting and
negotiating, terms of contracts Interspersed with training sessions listening from clients to better
in accordance with corporation at the office are field trips to site, client’s satisfaction.

Trước ngày hội thảo diễn ra, từ chiều
và tối 20/10/2017, Trường Đại học
Xây dựng miền Trung mời APAVE
toạ đàm cùng tập thể các giảng
viên và sinh viên chuyên ngành Xây
dựng của Trường với Chủ đề: Quản
lý và giám sát dự án xây dựng của
APAVE. Tại buổi toạ đàm, chuyên gia
Khaw Aik Heng mở đầu bằng bài
giới thiệu “APAVE ASIA PACIFIC – 20
years leading in the field of project
and construction management”. Bài
giới thiệu đã gây được ấn tượng với
tập thể giảng viên và sinh viên của
APAVE THAM DỰ HỘI Đây là Hội thảo thường niên của
Trường. Sau đó, đoàn APAVE đã cùng
THẢO KHOA HỌC VỀ KẾT Trường Đại học Xây dựng miền
trao đổi, giải đáp nhiều câu hỏi của
CẤU & VẬT LIỆU XÂY DỰNG Trung, hội tụ nhiều báo cáo khoa học sinh viên và giảng viên Nhà trường về
CHO CÁC CÔNG TRÌNH VEN từ các trường đại học và viện nghiên các dịch vụ tư vấn xây dựng, những
BIỂN VÀ HẢI ĐẢO cứu chuyên ngành xây dựng trong và kỹ năng cần phải có của sinh viên xây
ngoài nước. Hội thảo chủ yếu xoay dựng để đáp ứng nhu cầu hiện nay.
Theo lời mời của Ban Giám hiệu Trường
Đại học Xây dựng Miền Trung, APAVE quanh các vấn đề về vật liệu và công
Thành công của buổi tọa đàm và hội
Châu Á – Thái Bình Dương đã tham dự nghệ xây dựng tương thích cho các thảo đã thắt chặt mối quan hệ giữa
Hội thảo Khoa học về Kết cấu và vật công trình miền biển, chịu xâm thực APAVE và trường Đại học Xây dựng
liệu xây dựng cho các công trình ven cao trong bối cảnh những tài nguyên Miền Trung, gợi mở những hợp tác lâu
biển và hải đảo được tổ chức vào ngày thiên nhiên dành cho xây dựng như dài trong nghiên cứu, trao đổi các vấn
21/10/2017 tại Tuy Hoà, Phú Yên.. đá, cát, gỗ ngày một cạn kiệt. đề kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế.

APAVE ATTENDED on Structure and Construction works, withstand high erosion in
SCIENTIFIC CONFERENCE Materials for Coastal and Island the context of natural resources for
Construction Works”, held on October construction such as stone, sand,
ON STRUCTURE AND
21, 2017 in Tuy Hoa, Phu Yen. wood is gradually exhausted.
CONSTRUCTION
MATERIALS FOR This is the annual conference of Prior to the day of conference, on

COASTAL AND ISLAND Construction, converging many the late afternoon of October 20,
scientific reports from domestic and 2017, Construction University of
CONSTRUCTION WORKS
foreign universities and research Central Region invited APAVE to
In the invitation of Management institutes specialized in construction confer with lecturers and students
Board, Construction University of field. The workshop focused on the of Civil Engineering Faculty on
Central region, APAVE Asia- Pacific issues of material and construction topics of: Managing and Supervising
had attended Scientific Conference technology compatible for coastal Construction Projects of APAVE.

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 55
TIÊU ĐIỂM
At the seminar, Mr. Khaw Aik and answered many questions workshop has strengthened the
Heng introduced “APAVE ASIA from students and lecturers of relationship between APAVE and
-PACIFIC – 20 years of leading in the the university about construction Construction University of Central
field of project and construction consultancy services, required skills region, paving the way for long term
management”. The presentation
of students to meet the current cooperation in researching and
posed huge impression on lecturers
needs of the market. exchanging technical issues and
and students of the University.
Then, APAVE Delegation exchanged The success of the seminar and practical experience.

Sekkei, Takenaka Vietnam, Tập đoàn
Xây dựng Hòa Bình, APAVE Châu Á –
Thái Bình Dương…

Tại hội thảo, các báo cáo chất lượng
cao đã thu hút sự chú ý và tranh luận
của các đại biểu tham dự như báo cáo
về “ Giải pháp công nghệ đảm bảo độ
thẳng đứng của tòa nhà siêu cao tầng
LANDMARK 81” bằng hệ thống thiết
bị công nghệ VAS (Vertical Alignment
System) được nhà thầu Coteccons
áp dụng thi công tại dự án Vinhome
APAVE THAM DỰ HỘI và Kiểm định công trình 2017 được tổ
Central Park, TP. Hồ Chí Minh.
THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ chức vào ngày 10/11/2017 tại Hà Nội.
Tham dự hội thảo khoa học là một
“VẬT LIỆU, KẾT CẤU, CÔNG Đây là hội thảo thường niên, quy tụ trong các hoạt động mà APAVE coi
NGHỆ XÂY DỰNG VÀ KIỂM rất nhiều báo cáo viên từ các trường trọng, nhằm gặp gỡ và trao đổi với
ĐỊNH CÔNG TRÌNH 2017” đại học chuyên ngành trong và ngoài các nhà khoa học trong và ngoài nước
APAVE Châu Á – Thái Bình Dương đã nước và sự tham gia của các tên tuổi trong lĩnh vực xây dựng, tiếp cận với
tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế về lớn trong ngành như: Viện Khoa học kiến thức và công nghệ mới nhằm
Vật liệu, Kết cấu, Công nghệ xây dựng Công nghệ Xây dựng ( IBST), Nikken nâng cao chất lượng tác nghiệp.

APAVE ATTENDED Hanoi. Vertical Heights of the LANDMARK
INTERNATION This is annual conference, which 81 Super Building” by Vertical
SCIENTIFIC CONFERENCE attracts many reporters from Alignment System (VAS) applied by
ON “MATERIALS, domestic and foreign university in Coteccons contractor at Vinhome
STRUCTURAL, this field and the participation of big Central Park, Ho Chi Minh City.
CONSTRUCTION names in the industry such as IBST, Taking part in such scientific
TECHNOLOGY AND WORK Nikken Sekkei, Takenaka Vietnam, workshop is one of activities that
INSPECTION 2017” Hoa Binh Construction Group, APAVE APAVE focus on, with the aim of
Asia – Pacific, … meeting and sharing with domestic
APAVE Asia – Pacific has attended
International Scientific Conference At the conference, high quality and foreign scientists in construction
on Materials, Structural, Construction reports drew attention and debate field, accessing to new knowledge
Technology and Work Inspection of attendees such as the report on and technology to enhance
2017, held on November 10, 2017 in “Technology Solutions to Ensure operational quality.

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 56
APAVE KÝ KẾT HỢP ĐỒNG lược, có hệ thống kho bồn trải dài khắp nhiên liệu hàng không sân bay quốc
VỚI CÔNG TY TNHH MTV Bắc, Trung Nam. tế Đà Nẵng và kho sân bay Tân Sơn
NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG Hợp đồng bắt đầu từ việc đánh giá 3 Nhất TP. Hồ Chí Minh.
VIỆT NAM (SKYPEC) trong số 5 bể dầu của Tổng kho miền Tại dự án này, APAVE đã kết hợp
Tháng 7/2017, APAVE Châu Á – Thái Trung, thể tích bể 3200m3 chứa xăng với nhóm chuyên gia từ APAVE
Bình Dương đã ký kết thành công hợp máy bay Jet-A1. SEE, APAVE Macedonia thực hiện
đồng “Khảo sát đánh giá hiện trạng Với năng lực và trách nhiệm cao cùng các kỹ thuật mới như Rope Access,
công trình cho các bồn chứa xăng dầu kết quả tốt trong việc đánh giá bồn Hydrofom, khẳng định năng lực vượt
hàng không Jet – A1 tham chiếu theo bể tại Tổng kho miền Trung, SKYPEC trội và dẫn đầu trong lĩnh vực kiểm
tiêu chuẩn API 653” với Công ty TNHH đã tin tưởng giao cho APAVE tiếp tục định không phá hủy và hoàn toàn
MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam đánh giá các bồn bể tại kho sân bay thuyết phục khách hàng tin tưởng,
(SKYPEC). Đây là một khách hàng chiến Nội Bài, kho xăng dầu Liên Chiểu, kho hợp tác toàn diện.

APAVE SIGNED The contract begins with assessment Airport, Tan Son Nhat Airport
CONTRACT WITH SKYPEC 3 out of 5 tanks in Central Depot, Reservoit.
3200m3 tank containing jet fuel of
In this project, APAVE has cooperated
In July, 2017, APAVE Asia - Pacific Jet-A1.
with experts from APAVE SEE, APAVE
successfully signed contract of
With high competence and Macedonia to implement new
“Surveying and Evaluating the
responsibility, along with positive technologies such as Rope Access,
current condition of contruction
feedbacks in assessment of 4 tanks in Hydroform, assuring outstanding
works for Jet -A1 aviation petrol tank Central Depot SKYPEC has entrusted competence and leading position
in reference to API 653 Standard”with APAVE to continue its evaluation in non-destructive testing field,
SKYPEC. This is a trategic partner, in Noi Bai Airport Reservoir, Lien which has totally persuaded
with storage tanks system stretched Chieu Petroleum Depot, Aviation partners to trust and cooperate
across North, Central and South. Fuel Depot at Da Nang International comprehensively.

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 57
PHÓNG SỰ

• Muốn biết giá trị thật sự của 1 năm, hãy hỏi 1 học sinh thi rớt đại học.
• Muốn biết giá trị thật sự của 1 tháng, hãy hỏi người mẹ đã sanh con non.
• Muốn biết giá trị thật sự của 1 tuần, hãy hỏi biên tập viên của 1 tạp chí ra hàng tuần.
• Muốn biết giá trị thật sự của 1 giờ, hãy hỏi những người đang yêu chờ đợi để được gặp nhau.
• Muốn biết giá trị thật sự của 1 phút, hãy hỏi người vừa lỡ chuyến tàu.
• Muốn biết giá trị thật sự của 1 giây, hãy hỏi người vừa thoát khỏi 1 tai nạn hiểm nghèo.
• Muốn biết giá trị thật sự của 1/100 giây, hãy hỏi vận động viên điền kinh vừa đoạt huy chương bạc tại Olympic.
• Muốn biết giá trị của cuộc sống, hãy hỏi người đang mắc bệnh nan y.

Những chia sẻ về câu chuyện thời
gian ý nghĩa của kỹ sư giám sát Phan
Thanh Long có lẽ là lời dẫn hoàn hảo
nhất cho những giá trị mà từng giờ,
từng phút, từng giây team dự án
đem lại cho thành công bước đầu
của quần thể sinh thái kiểu mẫu với
phong thủy tượng trưng cho sự “nhân
vượng, gia an” tọa lạc tại cửa ngõ phía
Nam Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên -
dự án Aqua Bay Sky Residences.

Aqua Bay Sky Residences gồm 7
toà tháp cao từ 30 đến 36 tầng, sau Tổng thể dự án đén ngày 8-11-2017
khi hoàn thành sẽ cung cấp cho thị

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 58
Và thực tế đã chứng minh, với năng
lực và sự chuyên nghiệp, APAVE đã
được Chủ đầu tư tin tưởng giao hợp
đồng giám sát thi công toàn bộ các
tháp còn lại của dự án bao gồm A1
+A2 và B1 + B2 + B3 với tổng cộng 7
tòa tháp, cao từ 30 đến 36 tầng.

Đến nay công tác giám sát cho toàn
bộ dự án đang được triển khai theo
đúng những gì APAVE đã cam kết với
khách hàng, Chủ đầu tư rất hài lòng,
ghi nhận những kết quả tác nghiệp
của APAVE tại dự án. Ngoài những
trường gần 3.000 căn hộ diện tích đây, Chủ đầu tư đã tìm nhiều đơn công việc đang thực hiện theo hợp
phong phú, phù hợp với nhiều đối vị Tư vấn để triển khai dự án nhưng đồng, Ban lãnh đạo Chi nhánh Hà Nội
tượng khách hàng. Đặc biệt, đây là không đạt được kỳ vọng cùng đồng thường xuyên trao đổi và hỗ trợ Chủ
cụm nhà ở có vị trí vô cùng đắc địa tại hành với Chủ đầu tư. Để ký được hợp đầu tư trong các công việc liên quan
trung tâm phân khu Aqua Bay, tiện đồng tư vấn dự án Aquabay, chúng ta đến công tác đầu tư, mở ra các cơ hội
ích 5 sao hàng đầu, thiết kế tinh tế và đã đi một quãng đường khá dài. Khởi hợp tác tiếp theo giữa hai bên.
nội thất cao cấp, kiến tạo nên cuộc điểm, Chủ đầu tư giao cho APAVE Dự án đã ghi vào kỷ lục của ngành
sống hiện đại riêng tư và thoáng rộng giám sát hai tòa nhà A3 + A4. Xây dựng Chi nhánh Hà Nội với số
bậc nhất. lượng nhân sự tham gia tác nghiệp
Ban lãnh đạo Công ty và ngành Xây
Các toà tháp được thiết kế một cách dựng Hà Nội nhìn nhận đây là hai tòa đông nhất từ trước đến nay nhưng
sáng tạo, dựa trên cảm hứng từ nhà quan trọng, làm tiền đề để có thể anh em kỹ sư rất đoàn kết, cùng nỗ
những dốc núi, mang đến tầm nhìn ký được hợp đồng giám sát các tòa lực, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong
đa dạng từ các góc độ khác nhau nhà còn lại trong dự án. Ngành đã công việc và cuộc sống với tinh thần
của dự án, từ sự phong phú trong đặt mục tiêu cũng như yêu cầu các kỹ “WE ARE APAVE”.
quy hoạch tổng thể của khu đô thị sư giám sát cho tòa nhà A3+A4 phải Tuổi đời của một công trình có thể
Ecopark. Những khối nhà được đặt chứng minh cho Chủ đầu tư thấy được kéo dài hàng thế kỷ, là biểu tượng cho
tại vị trí hợp lý để mở rộng tầm nhìn năng lực thực sự của APAVE, việc lựa sự phát triển của thành phố và gắn
thoáng rộng nhất có thể, không nhìn chọn APAVE là sự lựa chọn đúng đắn. liền với cuộc sống của hàng nghìn
trực tiếp vào nhau để đảm bảo tính
riêng tư. Các kiến trúc sư đã nghiên
cứu kỹ lưỡng phong thuỷ để căn hộ
giảm thiểu tối đa hướng Đông – Tây,
đón ánh nắng mặt trời tốt lành vào
buổi sáng, buổi chiều tránh được ánh
nắng gay gắt hướng Tây, áp dụng các
biện pháp tiên tiến hạn chế tiếng ồn
để mang đến cho khách hàng cuộc
sống hoàn hảo nhất.

Vì Aqua Bay Sky Residences là dự án
cao cấp, nằm ở vị trí đắc địa nên Chủ
đầu tư đặt yêu cầu rất cao đối với các Ông Phạm Văn Hậu - PGĐ ngành Xây dựng chi nhánh Hà Nội tham dự lễ cất nóc
nhà thầu và các đơn vị tư vấn. Trước

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 59
PHÓNG SỰ
tình hình, báo cáo công việc, luôn
online – ontime, nóng và sôi động.

Vất vả là thế nhưng tiếng cười không
lúc nào ngưng trên công trường
Aqua Bay. Các anh em cùng nhau
phấn đấu vì “huy chương tuần” 01
chân gà Đông Tảo tại quán Gà Già
thuộc thị trấn Văn Giang và được “anh
Cả” Tất Thắng tuyên dương trao phần
thưởng, sau đó các anh em cùng
“tặng hoa”, cười đùa vui vẻ.
Bộ phận QA/QC kiểm tra tại dự án Kỹ sư Thanh Long, một thành viên
trong team dự án chia sẻ: “Nếu nhạc sĩ
người. Dựng xây lên giá trị lớn lao ấy, công trường” vẫn đang hối hả, đương
Y Moan mô tả trên đỉnh núi cao, có hai
là những góp nhặt trong từng giây đầu với cái lạnh giá trên đỉnh tòa nhà
người đã sống và họ chỉ nhớ một mùa
trên công trường, mỗi giây có biết để gấp rút hoàn thành đúng tiến
là mùa yêu thì tôi sẽ rất nhớ một mùa
bao người thợ, kỹ sư cùng hăng say độ. Nhìn lại chặng đường của dự án,
là mùa lạnh trên đỉnh công trường
làm việc, 1 phút là bao nhiêu khối bê những ngày hè đổ lửa trong cái nắng
Aquabay”. Đúng vậy, không riêng gì
tông cùng chạy, 1 tuần là bao nhiêu 40 độ, mặt trời chiếu thằng đỉnh đầu,
ai, mà chắc hẳn những mùa qua đối
đêm trực ca trên sàn đổ bê tông, 1 anh em kỹ sư đồng hành cùng công
với tất cả các anh em dự án đều thật
nhân miệt mài làm việc, ban đêm khi
tháng là bao nhiêu tầng được hoàn đáng nhớ trong cuộc đời, sự nỗ lực
nhà nhà đã tắt đèn, thì ánh điện vẫn
thành. của cả một tập thể lớn cùng chung
chiếu sáng rực trên sân vận động,
Trong không khí tưng bừng của sức vì một mục tiêu và trách nhiệm:
cũng là lúc công trường đang bận rộn
những ngày giáp Tết, khi mà hoa mai, “Sứ mệnh của sự tin cậy”!
trong guồng máy đổ bê tông không
hoa đào đang đua sắc trên khắp các dừng cho tới sớm mai. Những dòng Nguyễn Bích Thủy
phố phường, thì những “người lính tin nhắn Zalo cứ 5 phút lại cập nhật Ban Truyền thông

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 60
• If you want to know the true value of one year, ask a student who failed the entrance examination to university
• If you want to know the true value of one month, ask a mother whose baby was born prematurely
• If you want to know the true value of one week, ask an editor working for a weekly magazine.
• If you want to know the true value of one hour, ask lovers who are waiting to met each other.
• If you want to know the true value of one minute, ask a person who missed the train.
• If you want to know the true value of one second, ask a person who has just escaped a fatal accident.
• If you want to know the true value of 1/100 second, ask the athlete who has just the silver medal at the Olympics.
• If you want to know the value of life, ask someone who is suffering from a terminal illness.

Supervisor engineer Phan Thanh for the “Prosperous Human, healthy exquisite design and high-class
Long’s sharing story about the Family”. interior, bringing a spacious and
meaning of time perhaps is the most private modern life.
Aqua Bay Sky Residences consists of
perfect guide to express the value 7 towers whose height from 30 to The towers are designed creatively,
of each hours, minutes and seconds 36 storeys. After completing, it will based on the inspiration of the
which Project team gave to the initial provide to the market nearly 3,000 mountain slopes, bringing a diverse
success of the typical ecological various-size apartments suitable for a view from different angles of the
population which located at the wide range of customers. Especially, project, from the richness in the
southern gate of Ecopark, Van Giang, these constructions are located on general plan of the urban Ecopark.
Hung Yen - Aqua Bay Sky Residences a breeding ground in the center The blocks are located in a position
project with feng shui symbolizing of Aqua Bay, with top 5 star utility, which provide the widest the field

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 61
PHÓNG SỰ

of view, avoid directly opposite APAVE is a right action. The reality two sides.
at each other to ensure privacy. has proven it. With their competence
The project has marked a record
Architects have carefully studied and professionalism, APAVE has been
in Construction division of Ha Noi
feng shui to minimize the East- entrusted by the Owner to supervise
branch with the largest number
West apartment, received much remaining towers of the project
ever in personnel involved in the
sunshine in the morning and avoid including A1 + A2 and B1 + B2 + B3
operation. Moreover, the engineers
scorching sunlight from the west in with a total of 7 towers, from 30 to 36
are uniting, making effort, sharing,
the afternoon and apply advanced storeys.
supporting each other in work and
measures to limit noise in the aims to So far the monitoring of the entire life with the spirit of “WE ARE APAVE”.
bring customers the most perfect life. project is being implemented
as what APAVE has committed The life span of a building can
As Aqua Bay Sky Residences is a
to clients, the investor was very last centuries, symbolizing for the
high-end project, which is located
satisfied, acknowledging what APAVE development of the city and involving
in a favourable location so the
has contributed to the project. In with the lives of thousands of people.
Investor required high demands
addition to the ongoing work under Building up that great value, it was the
on contractors and consultants.
the contract, Board of Directors of gathering of seconds working on the
Previously, the investor sought many
Hanoi branch also regularly discuss site. In every seconds, many workers,
consulting units to implement the
and supports the Investor in cases engineers work zealously together. In
project. However, all of them did not
meet expectations of Investor. To sign related to investment, creating 1 minute, loads of concrete blocks are
opportunity for next cooperation for carried together. In one week, many
the Aquabay consultancy contract,
we have come a long way. Initially, the
investor assigned APAVE to supervise
two buildings: A3 and A4.

The leaders of the company and the
Hanoi construction division recognize
these as two important buildings,
a prerequisite to sign contracts of
supervision the remaining buildings
belong to the project. Hanoi
construction division has set goals
and require engineers in charge of
supervising the A3 + A4 building
to prove to the Owner the APAVE’s
true competence, and that choosing

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 62
workers who stay up all night to work
on concrete grounds. One month is
various of floors are completed.’’

In the jubilant atmosphere of just
some days before of Tet, when
the yellow apricot and peach
flower bloom along streets, the
“construction-site-soldiers” are still
hustling, struggling with the cold
on the top of the building to quickly
complete on schedule.

Looking back on what the project
has gone through, there are summer
days in the 40-degree sun-burning
day when sun shines directly above QA/QC Division auditing at the project

head, our engineers work tirelessly.
At night, when the light of houses never stop on the Aqua Bay working - love season, then I will also miss a
was turned off, however, the light still site. All of them strive for the “weekly season which is the cold season at
shines brightly on the working site, it medal” - One Dong Tao chicken leg at the top of the Aquabay site.
is also the time when the site is busy Ga Gia restaurant in Van Giang town
in the concrete pouring machine yes, not specifically anyone, but
and was praised by “Big Brother”
which does not stop until tomorrow Tat Thang, then they “give flower”, surely the seasons they have passed
morning. Zalo messages came laughing merrily. are unforgetable in life, the efforts of
up every 5 minutes to update the a whole team to work together for
Engineer Thanh Long, a member of
situation, report the work and always one goal and responsibility: “Mission
the project team shared: “If musician
online - ontime in a hot and exciting of confidence”!
Y Moan describes there are two
atmosphere. Nguyen Bich Thuy
people lived on the high mountain
Strenuous as it is, however, laughters and they only remember one season Communication Division

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 63
PHÓNG SỰ

điều phối cùng lúc nhiều nhà thầu
Mối nhân duyên với thương hiệu Sheraton có thể ví von là “một câu tư vấn thiết kế trong và ngoài nước
chuyện tình” khi APAVE Châu Á – Thái Bình Dương chinh phục niềm tin cho nhiều hạng mục khác nhau về
tín của các chủ đầu tư để cùng góp sức cho các công trình resort mang các khía cạnh như thiết kế kiến trúc
thương hiệu Sheraton nối liền Trung – Nam: Sheraton Đà Nẵng, Sheraton và kết cấu, thiết kế điện nước, tư vấn
Phú Quốc, Sheraton Hội An và sắp tới là Sheraton tại Hòn Tằm, Nha Trang. hoạt động, thiết kế nội thất, tư vấn
ánh sáng, tư vấn bếp và giặt ủi, tư
Trong đó, Sheraton Phú Quốc là bản Marriott International. Suốt thời gian vấn IT, tư vấn PCCC, tư vấn âm thanh
hòa ca bí ẩn và gợi nhiều tò mò khi này, APAVE hỗ trợ chủ đầu tư trong nghe nhìn, tư vấn an ninh, tư vấn spa,
những hình ảnh phối cảnh kiến trúc việc quản lý thiết kế thay đổi theo tư vấn bảng hiệu, nhà thầu thi công,
xuất hiện trong màu xanh ngút ngàn tiêu chuẩn Marriott International, tư vấn thẩm tra ... Không chỉ vậy,
như chìm đắm giữa thiên nhiên và
gắn liền với tên tuổi của kiến trúc sư
Võ Trọng Nghĩa, người nổi danh với
những kiến trúc nước và tre mang
đậm hồn Việt.

Bắt đầu từ năm 2015, tiền thân là dự
án Asiara Phú Quốc Resort thuộc chủ
đầu tư Công ty TNHH MTV Viễn Đông
Phú Quốc nhưng bị gián đoạn một
thời gian chờ đợi thiết kế do chủ đầu
tư thay đổi phương thức kinh doanh
Vị trí Sheraton Phú Quốc
từ tự chủ sang liên kết với tập đoàn

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 64
APAVE còn duy trì hoạt động nhân sự
để triển khai các công tác chuẩn bị và
thử nghiệm thử tĩnh do thay đổi qui
mô kết cấu. Điểm đặc biệt khó khăn ở
đây chính là vừa thiết kế vừa thi công.
Và đến cuối năm 2016, đầu năm 2017,
dự án chính thức hoạt động trở lại với
tên gọi Sheraton Phú Quốc Resort.

Tới thời điểm này, dự án đang chạy
nước rút để kịp tiến độ thiết kế và thi
công nhằm đạt mục tiêu hoàn thành
vào tháng 12/2019, vì thế các kỹ sư
APAVE thường xuyên tác nghiệp trên
công trường, gần như 24/24h, cả 7
ngày trong tuần để đảm bảo giám Chuyên gia APAVE họp cùng các kiến trúc sư về kiến trúc của dự án

sát chất lượng, đúng tiến độ. Hầu hết
các kỹ sư tác nghiệp tại đây chỉ được tầng, với gần 300 phòng khách sạn, hoa cùng các cộng sự đã thổi hồn
về thăm nhà hai tháng một lần. Vượt công trình Sheraton Phú Quốc Resort Việt qua tre nứa, giai điệu của nước và
qua những khó khăn đó, APAVE luôn đảm bảo nghiêm ngặt các tiêu chuẩn màu xanh cỏ cây trên tinh thần cam
đặt trách nhiệm lên trên hết và nỗ lực của resort 5 sao cũng như yêu cầu kết: Bảo tồn thiên nhiên vẹn nguyên
hết sức mình để chứng tỏ năng lực cao của chủ đầu tư, từ các tiện ích đi của Phú Quốc; Kết nối con người với
trong quản lý đấu thầu, quản lý thi kèm như phòng họp, phòng hội nghị, cỏ cây; Ôm ấp truyền thống và cảnh
công và giám sát thi công khách sạn nhà hàng, spa, khu thể thao, khu hồ quan Việt.
đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, và đặt bơi, khu vui chơi trẻ em...đến từng chi Theo đó, công trình sử dụng tre, đá và
sự hài lòng của khách hàng là tiêu chí tiết nội thất và ánh sáng cũng như âm giữ nguyên các loài cây địa phương
phụng sự lớn nhất. thanh. Tưởng chừng với các yêu cầu để tôn tạo lối đi, không gian và tạo
Xây dựng trên tổng diện tích toàn khu đó là những khối bê tông lạnh lùng, nên một khối nhà hàng hoàn toàn
hơn 25.000 m2, quy mô 5 block cao 6 nhưng không, người kiến trúc sư tài bằng tre với mái nghiêng, vòm cong

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 65
PHÓNG SỰ
hoạch kinh doanh; tôn trọng và thực
hiện tất cả các chính sách, hướng dẫn
của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên
quan đến việc xác định và giảm thiểu
tác động môi trường của dự án; đánh
giá rủi ro môi trường và cung cấp các
giải pháp dài hạn để giảm thiểu các
rủi ro môi trường; góp phần vào việc
bảo tồn và cải thiện môi trường ở Việt
Nam, theo dõi và kiểm soát liên tục
Công trường Sheraton Phú Quốc các hoạt động thường nhật để giảm
thiểu lượng khí thải carbon.
độc đáo giữa tiếng sóng vỗ rì rào. lĩnh vực bảo vệ môi trường. Giải
Không chỉ vậy, khối khách sạn bằng thưởng do Hiệp hội Tư vấn và Nghiên Giải thưởng là niềm vui và tự hào đối
bê tông nhưng được phủ xanh toàn cứu - Một trong những hiệp hội uy với tất cả các bên cùng tham gia vào
bộ và điểm nhấn là trần bằng tre trúc. tín hàng đầu trụ sở chính đặt tại Paris, dự án, thế nhưng đây cũng là thách
Nhìn từ trên cao, Sheraton Phú Quốc Pháp tổ chức.
thức rất lớn cho APAVE trong vai trò
Resort mang hình chữ Z, zích zắc giữa
Công trình Sheraton Phú Quốc Resort tư vấn quản lý và giám sát thi công.
mảng xanh cây cối bao la và làn nước
được Green Era Award 2016 đánh giá
mát bao quanh. Ghi nhận năng lực và sự chuyên
và trao giải dựa trên các tiêu chí cụ
Chính sự hòa quyện và tôn trọng thể: cải tiến liên tục tính hiệu quả và nghiệp của APAVE Châu Á – Thái Bình
thiên nhiên đã mang lại cho công ty công năng các hoạt động của công Dương, không chỉ bằng lời khen ngợi,
kiến trúc Võ Trọng Nghĩa giải thưởng trình nhưng vẫn đảm bảo sự cân đánh giá cao, chủ đầu tư còn trao cơ
Green Era Award 2016 vừa qua tại bằng cho môi trường sinh thái; sử hội và khẳng định sự tin tưởng bằng
Đức. Green Era Award 2016 được dụng hiệu quả và điều độ các nguyên việc cùng APAVE viết tiếp câu chuyện
biết đến như là một trong những giải vật liệu, năng lượng và không gian Sheraton Hội An, Sheraton Hòm Tằm,
thưởng uy tín thế giới được tổ chức phát triển, không gây ảnh hưởng
nối liền Trung – Nam.
định kỳ hàng năm nhằm tôn vinh các đến môi trường; vừa đảm bảo cho
cá nhân, tổ chức có những sáng kiến mục tiêu kinh doanh, vừa đảm bảo Nguyễn Hương Giang
và những đóng góp tích cực trong cho sự phát triển bền vững trong kế Ban Truyền thông

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 66
T he predestined affinity with the Sheraton brand can be likened to “A love story” when APAVE Asia - Pacific successfully
conqueres the trust and faithfulness of the investors to join hand contributing to resort constructions branded
Sheraton which connecting South-Central region: Sheraton Da Nang, Sheraton Phu Quoc, Sheraton Hoi An and upcoming
Sheraton at Hon Tam, Nha Trang. In which, Sheraton Phu Quoc is a mysterious choir and arroses much curiosity when
the image of architectural perspective appears in a vast green color of trees as merged in nature and associated with the
name of architect Vo Trong Nghia, who is famous in the water and bamboo architecture which contains distinctive marks
of Vietnamese soul.

In early 2015, the predecessor - Asiara consultancy contractors at the same and structural design, electricity
Phu Quoc Resort project which under time for many different categories and water system design, operation
the investor Vien Dong Phu Quoc on various aspects like architectural consultancy, interior design, lighting
One Member Company Limited was
interrupted in a period to wait for the
design because the investor change
the business method from being
self-employed business to cooperate
with Marriott International.

APAVE assists the investors in
managing the design changes
according to Marriott International
standards, coordinating many
Location of Sheraton Phu Quoc
domestic and foreign design

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 67
PHÓNG SỰ

design consultancy, kitchen and two months. Overcoming these rooms, Sheraton Phu Quoc Resort
laundry consultancy, IT consultancy, difficulties, APAVE always put the is guranteed to strictly comply with
fire prevention consultancy, responsibility to the top and try the 5 star resort standards as well as
audio-visual consultancy, security best to demonstrate its competence high requirements from investors,
consultancy, spa consultancy, in procurement management, from the accompanying facilities
sign consultancy, construction construction management and such as meeting room, conference
contractors consultancy, verification construction supervision of 5 star room, restaurant, spa, Sport area,
consultancy… Not only that, APAVE international standard hotel and pool area, Children’s play area... to
also maintains HR activities to consider client’s satisfaction as the every furniture, lighting as well as
implement the Static testing and biggest service criterion. sound details. It seems that those
preparation due to changes in scale above requirements will be just
The construction on the total area
or structure. The especially difficult
of over 25,000 m2, scale of 5 blocks cold concrete blocks, however,
task here is managing the design and
with six storeys, nearly 300 hotel talented architects and colleagues
construction at the same time. And
by the end of 2016 and early 2017,
the project officially re-named as
Sheraton Phu Quoc Resort.

At this point, the project is sprinting
to catch up the schedule of design
and construction in order to achieve
the goal of completion in December
2019. Thus, APAVE engineers
regularly work on the site, almost 24
/ 24h, 7 days a week to guarantee the
supervising of quality and make sure
everything is ontrack.

Most of the engineers who work here APAVE team working with design consultants of the project.
are only able to visit home every

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 68
have breathe Vietnamese soul into
bamboo, the melody of water and
the green color of grass in the spirit of
commitment: To preserve the natural
integrity of Phu Quoc; Connecting
people and plants; Embracing
Vietnamese tradition and landscape.

Thus, the work uses bamboo, rock
and keep local species to embellish
the path, decorate space and create
a completely-made-by-bamboo
restaurant with tilting, unique
arch roof with the lapping sound Apave team supporting the Owner in the meeting on design
schedule of the project
of the waves. Not only that, the
concrete Hotel block was completely plan at the same time; Respect and all parties involved in the project,
covered by green color with the follow all policies and guidelines set however, this is also a big challenge
centerpiece is bamboo ceiling. From by the Ministry of Natural Resources for APAVE as a role of management
above, Sheraton Phu Quoc Resort and Environment which related to consultancy and construction
is Z-shaped, zig zag between the the identification and minimizing supervision. Recognize the
vast green of trees and cool water environmental impacts of the competence and professionalism
surrounding. project; Assess environmental risks of APAVE Asia-Pacific, the investors
The harmony and respect for nature and provide long-term solutions not only praise, highly appreciate
have brought Vo Trong Nghia to minimize environmental risks; but also give the opportunity and
Architects the Green Era Award contribute to the preservation affirming their belief to APAVE by
in 2016 in Germany. Green Era and improvement of Vietnam continuing to write the story about
Award 2016 is known as one of the environment, continuous monitor Sheraton Hoi An, Sheraton Hontam,
prestigious awards in the world which and control of daily activities to connecting South-Central.
held annually to honor individuals reduce carbon emissions.
Nguyen Huong Giang
and organizations whose innovations The award brings a joy and pride to Communication Division
and the positive contribution in the
environmental protection field. The
awards held by Qualitative Research
Consultants Association - One of
the leading prestigious associations
headquartered in Paris, France.

Green Era Award 2016 awarded
Sheraton Phu Quoc Resort based
on specific criterias: Continuously
improve on the efficiency and
function of construction activities
and ensure the balance of ecological
environment at the same time;
use moderately and effectively
materials, develop energy and space,
no effect to environment; Ensure
business objectives while maintain a
sustainable development in business

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 69
PHÓNG SỰ

Đ iều mong chờ bấy lâu nay đã thành hiện thực. Thật khó quên thời khắc này. Sau những ngày mưa cuối đông
ẩm ướt đằng đẵng, tự dưng hôm nay trời hửng nắng, thổi hơi thở đầy sinh khí vào núi rừng Cù Mông căng
tràn cảm xúc. Tất cả mọi vật như bừng tỉnh. Đúng 16 giờ 29 phút ngày 16 tháng 1 năm 2018, nhát đánh quyết định
đã nối hai nửa hầm Nam, Bắc, ống hầm Đông hầm Cù Mông tại lý trình Km3+771.903. Một camera đặt kín trong
hầm, gắn chắc chắn bên vách, được bảo vệ bằng kính cường lực đã ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này.

Các cánh quân hai đầu Nam-Bắc đã
tiến vào bắt tay nhau lúc 16h51p. Vậy
là hầm cuối cùng trên đường thiên lý
Bắc - Nam đã thông, nối liền hai tỉnh
Bình Định, Phú Yên.

Chúng tôi nối đuôi nhau đi vào cửa
hầm Đông từ phía Nam trong khói
mìn còn vương, mặc dù lẽ ra phải chờ
thêm chút nữa. Dường như ai cũng
nôn nóng bước nhanh. Phía xa ngay
dưới quầng sáng nóc hầm vừa mới
thông, đã thấy một hàng lố nhố rất
đông anh em cánh quân phía Bắc. Họ
đứng reo hò vẫy tay khi thấy chúng
tôi. Các anh em bên đó nhanh thật,

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 70
thôi đều do các kỹ sư cao cấp người
Nhật quyết định.

Thêm nữa, hầm Cù Mông vừa có
đường cong nằm, cong đứng cũng
là thử thách không nhỏ cho các kỹ sư
trắc đạc trẻ tuổi. Tuy nhiên, chúng tôi
tin vào độ dày dạn trận mạc của họ.
Trẻ tuổi đời nhưng tuổi nghề không
hề trẻ. Và thực tiễn chứng minh niềm
Chụp ảnh lưu niệm trước giờ thông hầm Cù Mông tin mọi người đặt vào họ không
nhầm.
hay họ chạy nhỉ? cho những thợ hầm. Kỹ sư địa chất đã
Thùng bia được ai đó chuẩn bị sẵn tự
làm quá tốt công việc của họ. Đánh
Tiếng ai đó lao xao: “Tuổi Mùi đâu, lúc nào. Mọi người chuyền tay nhau
giá khoa học, chính xác điểm địa chất
đâu rồi?” Hai anh chàng trẻ măng tươi những lon bia trong tiếng hoan hô,
từng gương hầm.
rói từ hai phía tách ra khỏi đội hình, những cái bắt tay thật chặt. Nụ cười
tiến lên bắt tay nhau trong tiếng reo Các kỹ sư hầm đã mạnh dạn đưa ra lấp lánh trong bóng tối sáng của vòm
hò, vỗ tay không ngớt. Dù chúng tôi những kết cấu chống đỡ phù hợp hầm, trên những giương mặt rạng
làm công việc khoa học nhưng bạn ắt dựa trên những số liệu quan trắc biến ngời nhễ nhại mồ hôi.
sẽ đồng cảm về thủ tục mang yếu tố dạng, điểm số chất lượng đá RMR
Hai đường màu đỏ vạch trên nóc
tâm linh này, nếu hình dung cảm giác (Rock Mass Rating) cũng như đánh
gióng tim hầm thẳng tắp từ hai nửa
trống trải của người thợ hầm khi phải giá thực tế hiện trường. Công bằng
ống hầm được đào đối hướng. Lệch
trải qua hàng trăm, thậm chí cả ngàn mà nói, với những khu vực tầng địa
1cm. Tự dưng tôi có ý nghĩ muốn tự
ngày đằng đẵng trước bức tường đá chất dưới sâu, các đề xuất dạng địa
tay cầm bút vẽ nối hai đường tim này
vô hồn, câm lặng với bao hiểm nguy chất dựa trên vận tốc truyền sóng
với nhau, hoặc ghi một chữ gì đó trên
rình rập. Họ cần một điểm tựa tâm đo bằng sóng chấn động của Tư vấn
vách hầm làm kỷ niệm, kiểu như các
linh để dựa vào, giúp họ tự tin với thiết kế cũng chỉ là yếu tố tham khảo
đôi tình nhân trẻ thích khắc tên lên
những mũi khoan, nhát nổ, lầm lũi vì sẽ rất khó chính xác. Do vậy, thực
ghế đá vậy.
tiến sâu vào lòng núi. tiễn, kinh nghiệm, bản lĩnh lúc này
rất quan trọng. Và các kỹ sư hầm Việt Khiêm tốn đến mấy nhưng thú thật,
Vậy là sau 670 ngày miệt mài từ thời
Nam đã làm được điều này, điều mà chúng tôi vẫn có niềm tự hào về cú
điểm mở cửa hầm phía Bắc, 437 ngày
từ trước, hay như ở Đèo Cả mới đây đột phá hoàn hảo. Chúng tôi đã làm
khai đào hầm phía Nam, chúng tôi
đã đào đối hướng, xuyên qua lòng
núi Cù Mông dài 2600m, tuyệt đối an
toàn.

Địa chất, địa hình khu vực Đèo Cù
Mông tuy vẫn nằm trong phức hệ
Đèo Cả nhưng có phần phức tạp hơn
do tầng phủ mỏng, bề mặt suối chia
cắt dày, đất đá biến chất, phong hoá
mạnh. Các vận động kiến tạo đã tạo
ra nhiều vùng đứt gãy xuyên cắt sâu,
cũng như hình thành các đới đất đá
uốn nếp, vò nhàu, xen kẹp rất khó
lường, đầy rẫy nguy cơ gây sụt, sạt
hầm. Những túi nước kín tiềm ẩn,
hoặc xuất lộ do các hệ khe nứt liên
thông cũng đã gây không ít khó khăn

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 71
PHÓNG SỰ
Chúng tôi tự hào về các anh.

Tôi là chứng nhân may mắn được
chứng kiến cả lúc thông hầm Đèo
Cả mới đây cũng như Cù Mông lần
này. Nhớ hôm thông hầm Đèo Cả,
hứng khởi đêm về viết một mạch
bài Ống hầm nối những bờ vui, may
mắn được đăng trên Tạp chí Đèo Cả.
Trước ngày thông hầm Cù Mông, anh
em trêu vậy lần này anh dồn cảm xúc
viết lại đi anh. Mình cười cười. Đúng
là mỗi lúc mỗi khác. Như tiếng sét ái
Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đèo Cả kiểm tra tại dự án tình vậy.

Khối anh nghỉ phép cứ tiếc hụi hụi,
điều này không có người Nhật. nhật, luôn đối diện với những hiểm thở dài, giá mà...Sẽ chẳng có nữa đâu
nguy rình rập. Đây là sản phẩm của các bạn ơi, nhưng đóng góp của các
Viết những dòng này để vinh danh
họ, những người thợ lao động chân bạn đã được ghi nhận bằng thành
công sức những người thợ hầm thầm
quả hôm nay!
lặng. Họ là những người trực tiếp, tay tôi rất kính trọng. Cảm ơn các
ngày đêm miệt mài bám trụ, thi công anh. Các anh đã làm nên kỳ tích này, Nhớ mãi phút giây này. Và, như thông
lệ, tôi lặng lẽ chọn nhặt viên đá cho
ba ca liên tục 24/24, kể cả ngày lễ, chủ không ai khác. Hãy tự hào về điều đó.
mình, bổ sung vào bộ sưu tập ít ỏi
nhưng với tôi, nó vô giá.

Những thử thách vẫn đang chờ
chúng tôi phía trước.

Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm
nay.

Cố lên, các bạn tôi!

Lê Luân
Phó Giám đốc dự án Hầm Cù Mông

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 72
W hat we have been waiting so long has come true - Such a memorable
moment. After days of heavy rain in late winter, suddenly, it’s sunny
today, breathing new life into Cu Mong mountain forest. Everything
in front of the lifeless, silent wall of
stone with the dangers lurk along
the way. They need spiritual fulcrum
seems to wake up. At 4:29 pm, January 16, 2018, the decisive “battle” has to lean on , help them confident with
connected south and north half-tunnel, Cu Mong East tunnel at Chainage drills, bursting and thrust deep into
Km3+771.903. A camera set on the wall inside tunnel, protected by the mountain.
tempered glass, has captured this wonderful moment.
So after 670 days relentless working
from the time opening the northern
The North-South “troops” has entered They cheer and wave at us. How can tunnel, and 437 days of starting
and shaked hands at 16h51. Finally, they appear so fast? Did they run? tunneling from the south, we have
the last tunnel on the North-South safely dug in the opposite direction,
Someone ask in babble voices:
Mandarins’ Road has been connected, pass through the Cu Mong mountain
“Who was born under the auspices
cleared the way from Binh Dinh which is 2600m long.
of Goat?” Two young guy from both
province to Phu Yen province.
sides separated from teams, moving Although the geology and
We followed each other to the East up shaking hands in cheers, clapping topography of Cu Mong area is still
Gate from the south in smokes of unceasingly. Although we do science in the Deo Ca complex structure but
remaining land-mine, although we work, you will be sympathetic are more complicated due to the thin
should have waited a little longer. about this spiritual perspective. covering layer, the densely surface-
Everyone seems eager to quickly walk Let’s imagine the empty feeling cutting stream, metamorphic soil,
up. Far below the halo of the rooftops of the tunnel worker when spend strongly weathered. Tectonic motion
was a huge row of North “troops”. hundreds, even thousands of days creates deep-penetrating fractures,

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 73
PHÓNG SỰ

as well as form folded, crumpled soils recommendations based on the wave soldiers. Although they are still
layer, with a high risk of collapse, velocity measured by the vibration young, they have been worked for so
landslide. Water pockets which is waves of the Design Consultant are long. Practical proof that the faith we
hidden or expose due to systems of just a reference factor because it put on them is right.
interconnected fractures also caused will be very difficult to be accurate.
Since when boxes of beer have been
a lot of difficulties to tunnel workers. Thus, practice, experience, bravery
prepared. Everybody passed cans of
Geological engineers have done their at this moment are very important.
beer to each other in the cheers and
work excellently, assess scientifically And Vietnam tunnel engineers have
tightly handshakes. The sparkling
and accurately the geological points done this task successfully, which
smile in the of shining light from
of each mirror tunnel used to decided by senior Japanese
tunnel’s ceiling, on the dashing face
engineers as in Deo Ca project and
Tunnel engineers have been soaked with sweat.
previous construction projects.
confident to suggest suitable
Two red lines on the roof of tunnel’s
supporting structures based on In addition, Cu Mong tunnel has
heart, straight from two half of tunnels
deformation monitoring data, Rock been curved in both vertical and
which are opposite dug, is 1cm away
Mass Rating (RMR) as well as realistic horizontal which is also a challenge
from each other. Suddenly, it appears
site assessment. It’s fair to say that for young survey engineers. However,
on my mind that I should draw a line
with deep geologic areas, geological we believe they are battle-hardened
connecting them together, or write
something on the wall of tunnel to
memorize this moment, as young
couple loving carving their name on
the stone bench.

No matter how much I tried to be
modest, but honestly, we still have
pride in our perfect breakthrough.
We did this without the joining of
Japanese people.

I wrote these lines to honor silent
tunnel workers. They are directly join
in, day and night tirelessly belays to
construct three ship continuously
24/24, including holidays, Sunday,

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 74
been there... It it was just wishes, my
friends, however, your contribution
is recognized by the achievements
today!

I will never forget this moment.
And, as usual, I quietly picked up a
stone for myself, added to my mini-
collection, it’s invaluable.

The challenges are still waiting for us
ahead.

Tomorrow is starting from today.

with danger lurking every time. This emotions to write one more time. Fighting, my friends!
is their achievement which made by It is true that each time has its own
Lê Luân
hardworking manual laborers whom situation. Like the thunder of love.
Deputy Director of Cu Mong Tunnel
i honestly respected. Thank you all.
Anyone absented from the event all Project
You have accomplish this wonder, no
one else. Take pride in that. We are regret and wish they should have
proud of you.

I am a lucky witness who can be at
both recent Deo Ca Tunnel Conecting
and Cu Mong like this time.
Remember when I witnessed Deo
Ca Pass Tunnel, I was so excited that
I spend that night to write the article
“ Tunnel connects joyfulness sides”.
Luckily, it was published on Deo
Ca magazine. Before the Cu Mong
Pass Tunnel, my friends jokingly tell
me this time I should spend all my

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 75
PHÓNG SỰ
Chúng tôi đến dự án vào một ngày cuối năm, khi Tết đã cận kề, nhưng cả công trường vẫn khẩn trương như
không hề biết đến không khí tết rộn ràng ngoài kia. Các kỹ sư chia nhau đi kiểm tra công trường, nhắc nhở
nhà thầu đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo chất lượng thi công. Khắp công trường, màu xanh và sự sạch
sẽ trải dài từ đường nội bộ, đến khuôn viên và lên từng tầng, từng căn hộ. “Chất lượng – An toàn – Xanh
sạch” là tiêu chí hàng đầu của dự án này, cũng là chủ thuyết của APAVE trong công tác tư vấn quản lý dự án,
tư vấn giám sát thi công. Đứng từ trên cao nhìn bao quát, New City được bao bọc bởi màu xanh tươi mát,
quả thật là một nơi xứng đáng chọn lựa để sống, để trở về sau những tất bật ngoài kia, tận hưởng bình yên
bên gia đình.

Đúng như tên gọi và sự kì vọng về
một “thành phố mới”, dự án được
thiết kế thành một khu phức hợp
khép kín với đầy đủ tiện ích nội khu
hiện đại, phục vụ các nhu cầu giải trí
và thư giãn của cư dân. Đây là dự án
căn hộ cao cấp đầu tay do Thuận Việt
phát triển và phân phối. Đây cũng là
một trong những công trình hiếm hoi
tại TP HCM do một đơn vị đảm nhận
Team APAVE tại dự án New City
toàn bộ quá trình từ thiết kế, xây
dựng, bàn giao, bảo hành.
là khâu có giá trị không lớn so với cao. Hơn nữa, tại dự án này, lan can,
Dự án gồm 4 block có tên gọi khá ấn toàn bộ dự án, nhưng lại rất quan cửa ra vào và phòng vệ sinh của căn
tượng của những thành phố nổi tiếng trọng, bởi chỉ cần có sai sót nhỏ trong hộ được trang bị hệ thống cảm ứng
trên thế giới: Hawaii, Bali, Venice,
việc lắp đặt trang thiết bị, hệ thống tự bật - tắt đèn, nước tại vòi sẽ đảm
Babylon, cao từ 25-28 tầng, với tổng
cấp thoát nước sẽ gây cho người ở bảo đủ tiêu chuẩn uống trực tiếp,
số 1.330 căn hộ.
trong căn hộ không ít phiền toái, việc bếp điện Nhật an toàn cao, tự động
Quy mô và những điều kiện thiên sửa chữa lại phức tạp, tốn kém, mất tắt thông minh. Ngoài ra, hệ thống xử
nhiên ưu đãi cho dự án cũng chính thời gian. Tư vấn giám sát thi công lý từ nguồn nước sau sinh hoạt của cư
là thách thức không nhỏ cho APAVE
nội thất phải làm việc với nhiều nhà dân sẽ giúp tiết kiệm nước cho tưới
Châu Á – Thái Bình Dương trong
thầu khác nhau như nhà thầu lắp tiêu cây xanh, đồng thời tiết kiệm chi
hành trình chinh phục khách hàng
thiết bị điện nước, nhà thấu lắp thiết phí vận hành, vì vậy tư vấn giám sát
Thuận Việt với hợp đồng Tư vấn Giám
bị nhà bếp, nhà thầu lắp thiết bị vệ phải theo sát hiện trường hàng ngày,
sát thi công phần hoàn thiện 1.330
sinh…công việc đòi hỏi sự chính xác hàng giờ. Khối lượng công việc lớn,
căn hộ tại dự án New City, Khu đô thị
mới Thủ Thiêm, Phường Bình Khánh,
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Làm sao để mỗi căn hộ là một tổ ấm
hoàn mỹ, tiện nghi, sang trọng nhất?
Làm sao để mỗi cư dân, ai ai cũng hài
lòng trong một không gian xanh mát?
Những câu hỏi ấy luôn nhắc nhở các
kỹ sư APAVE phải chặt chẽ, khắt khe
đến từng chi tiết trong công tác giám
sát thi công. Nội thất phải đạt chuẩn.
Quá trình lắp đặt phải đúng thiết kế,
đảm bảo thẩm mỹ. Thi công nội thất

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 76
hợp đồng vỏn vẹn 6 tháng, APAVE Thiên nhiên ban tặng cho dự án New trường sống trong lành tự nhiên.
đã huy động 16 nhân sự giàu kinh City khu đất bồi tự nhiên, hai mặt
Năm 2017 khép lại, APAVE nỗ lực ghi
nghiệm, thường xuyên tác nghiệp giáp sông và công viên, một mặt giáp
dấu ấn bằng những công trình, dự án
tại công trường. Điều này cho thấy công viên có hồ cảnh quan, vì thế có
lớn đang ngày một thành hình hiện
sự gấp rút trong tiến độ, cũng như thể nói New City Thủ Thiêm là thế đất
đại và sang trọng, khẳng định niềm
ý thức trách nhiệm, quyết tâm hoàn “Thuận phong tụ thủy”. Đây là một
tin vững chắc với khách hàng.
thành công việc với chất lượng cao trong những dự án tiên phong tối đa
nhất của tư vấn APAVE. hóa mảng xanh (lên đến 75% diện Nguyễn Hương Giang
tích là mảng xanh) và sở hữu môi Ban Truyền thông
Nằm ngay mặt tiền đường Mai Chí
Thọ, tuyến đường huyết mạch và
quan trọng nhất trong khu đô thị mới
Thủ Thiêm, từ New City dễ dàng kết
nối trực tiếp với tuyến Metro số 2 nối
dài từ chợ Bến Thành sang khu đô thị
Thủ Thiêm, và trong tương lai gần,
khi cầu Thủ Thiêm 2 được hoàn thiện
thì việc di chuyển càng thêm thuận
tiện. Không chỉ vậy, dự án nằm ngay
trung tâm hành chính Quận 2, liền
kề UBND Quận 2, cách quận 1 chỉ 15
phút di chuyển.

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 77
PHÓNG SỰ

S unshine City is the most beautiful riverside urban area in the west of Hanoi. It is compared to the
diamond converged by the beauty of all cities in the world. Inspired by the Hudson River and the
New York City Freedom Tower, Sunshine City is built on the southern bank of the Red River, beside the
VietinBank Tower- the new financial symbol of Hanoi. Located in the heart of Nam Thang Long urban
area, and connecting easily to the inner city, Sunshine City is where the traditional values and modern
life are reconciled.

Engineers split up themself to check City is surrounded by a fresh green, Ho Chi Minh City that an unit entirely
the site, remind contractors to ensure which is a truly worthy place to live, take responsibility from the design,
labor safety, ensure the quality of to return after the busy day out there construction to handover, warranty
construction. Throughout the site, and enjoy the peace with the family. The project consists of 4 blocks
the blue color and cleanliness are all
As the name and expectation about named them after impressive names
over from the internal road, to the
a “New City”, the project is designed which are famous cities in the world:
campus and up to each floor, each
to be a closed complex with full Hawaii, Bali, Venice, Babylon, height
apartment. “Quality - Safety – Green
modern interior facilities, serving all from 25-28 storeys with a total of
& Clean” is the first criterion of this
entertaining and relaxing needs. This 1330 apartments.
project, also APAVE’s doctrine in
project management consultancy is the first luxury apartment project The scale and favorable nature
and construction supervision developed and distributed by Thuan conditions for the project is also
consultancy. Seeing from above, New Viet. This is one of the rare project in a great challenge for APAVE Asia -

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 78
the work with the highest quality of
the consultant APAVE.

Located in Mai Chi Tho street, the
most important and main road in
Thu Thiem new urban area, New City
is easily connected to Metro Line
2, stretch from Ben Thanh market
to Thu Thiem urban area, and in
the near future, when Thu Thiem 2
bridge is completed, the transport
would be more convenient. In
addition, the project is located in
APAVE team working at New City Project the administrative center of District
2, next to the People’s Committee of
Pacific in the journey of conquering need the high accuracy. Moreover, District 2, only 15 minutes away from
Thuan Viet on the construction in this project, each apartment will district 1.
supervising consultant contract to be equipped the auto-turn-on-off in
Nature offered New City a natural
complete 1.330 apartments belong the railing, doors and bath room, and
accretion, two sides face river and
to New City project, Thu Thiem New Japanese high power safety cooker
park, one side face park with lake-
Urban Area, Binh Khanh Ward, District with automatic off smart function.
view, thus, New City can be seen as
2, Ho Chi Minh City. Water at taps meets drinking waters
a “fine wind - converging waters”.
standards.
How to transfer each apartment This is one of the pioneering projects
into a perfect home with the most In addition, water treatment systems that maximize green space (up to
comfortable, luxurious? How to after using will help saving water 75% of the area covered by green
make all resident satisfy with the for irrigation and reduce operating color) and own a fresh natural living
green space? These always remind costs, so monitoring consultants environment.
APAVE engineers to strictly control must follow the scene every day
Closing 2017, APAVE had strived to
every details of the construction and hourly. High volume of work in
make a mark by large construction,
work. The furniture must meet just 6 months contracting period,
projects that are increasingly modern
certain standards. The installation APAVE has mobilized 16 experienced
and luxurious, strengthen client’s
process must be properly designed, personnel, regularly working at the
conviction on APAVE.
ensuring the aesthetics. Interior site. This shows the haste in progress,
construction stage does not account as well as the sense of responsibility, Nguyen Huong Giang
for a great value compared to the the determination spirit to complete Communication Division
whole project, but highly important,
because if there is just a small flaw
in the equipment installation, water
supply and drainage system, it will
cause inconveniences to residents
and the repair is complicated,
expensive, time-consuming. Interior
design supervision consultants
requires to work with varieties of
contractors such as electrical and
home appliance installers, kitchen
equipment installers, sanitary
equipment installers, etc. which

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 79
DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TA

T rong thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21, thế giới đang tiến vào những bước ngoặt phát triển mới cùng cách mạng công
nghiệp 4.0. Bối cảnh này đặt ra cho các doanh nghiêp rất nhiều thách thức, vừa bền vững trong phát triển nhưng phải
không kém phần linh hoạt trong hoạt động. Trong bối cảnh đó, chỉ những doanh nghiệp với hệ thống quản lý “mạnh”
mới đủ sức tiến bước trong tương lai. Ngay đối với tổ chức ISO, sự phát triển đã và đang tạo ra những áp lực rất lớn và đến
năm 2015, tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý Chất lượng đã được nâng cấp lên phiên bản mới, thay thế cho phiên bản ISO
9001:2008.

Tại Việt Nam, sự phát triển đang đối nghiệp phải đầu tư vào hệ thống Tiêu chuẩn Quốc gia, bao gồm TCVN
mặt với những nghịch lý khá lớn. Nền quản lý cũng như năng lực quản lý ISO 9001 để triển khai các hệ thống
kinh tế nằm trong nhóm giữa của của người lao động. quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9000 cho
ASEAN, nhưng năng suất lao động nhiều doanh nghiệp.
Ngay từ những năm đầu của thập
không tương xứng, thậm chí đang niên 90 thế kỷ trước, APAVE đã là đơn Hơn 20 năm phát triển, APAVE đã
đứng sau nước bạn Lào. Nhìn thấy vị đầu tiên tại Việt Nam giới thiệu về cung cấp dịch vụ tư vấn hệ thống
vấn đề này, chính phủ Việt Nam đã Hệ thống quản lý chất lượng phù quản lý cho hơn 800 doanh nghiệp
chủ trương phát triển kinh tế dựa hợp tiêu chuẩn ISO 9000. Công ty đã thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực
vào tăng năng suất lao động. Để phối hợp với Tổng cục Đo lường Chất khác nhau. Trong đó, một số khách
làm được điều đó, ngoài đổi mới và lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) - hàng hàng lớn, tiêu biểu trong các
nâng cao trình độ công nghệ, doanh cơ quan nhà nước quản lý tất cả các lĩnh vực này như:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Công thương;
BỘ & Bộ Tài chính; Văn phóng Ban chỉ đạo Nhà nước về tài nguyên – môi trường biển; Uỷ
SỞ BAN ban Dân số Gia đình và trẻ em (Tổng cục dân số); Tổng cục Thống kê – Viện Khoa học
NGÀNH thống kê; Các UBND, Ban, Ngành, Sở tại các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Đà
Nẵng, Hà Giang, Thanh Hóa, Bình Định, Lạng Sơn…

Tổng Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI), Tổng Công ty xây dựng Thăng NGÀNH
Long, Tổng Công ty xây dựng Đường thủy, Tổng Công ty xây dựng Công nghiệp XÂY
(Vinaincon), Tổng Công ty Công trình giao thông 5 (Cienco 5), Tổng Công ty Sông DỰNG
Đà…

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 80
Liên doanh Việt – Nga, Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP), Tổng
DẦU KHÍ Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí, Lọc hóa dầu Bình Sơn, PV Drilling (PVD) …

Tổng Công ty Dệt May Việt Nam (VINATEX), May Nhà Bè, May 10, May 40, Giày Hữu
Nghị, Hanosimex, Fashion Garment, Dệt may Đông Quang, May Bình Minh, Dệt may DỆT MAY
Thành Công, Pungkook Saigon, May Sông Đà, May Thăng Long, Dệt Nam Định...

DU LỊCH Khách sạn Rex, Khách sạn Majestic, Khách sạn Caravelle, Khách sạn Continential…

Tổng công ty điện lực Miền Nam (EVNSPC), Công ty thủy điện Miền Nam, Công ty ĐIỆN
thủy điện Miền Trung, Lưới điện cao thế Miền Nam, Điện lực Ninh Thuận, Công ty Cơ LỰC
Điện lạnh – REE, …

NGÀNH
ĐIỆN TỬ, Mitsuba Việt Nam, Nec Tokin, Kurabe Việt Nam, Harada, Nissei Electric Việt Nam, Denso,
LINH KIỆN Orion Hanel, Deasung...
Ô TÔ, XE
MÁY

Vietnam Airlines, Vietstar, Vietjet Air, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng HÀNG
KHÔNG

NGÀNH
NHỰA, TPC Vina, Akzo Nobel Coating, Henkel, PPG Việt Nam, Sơn TOA, Rohm & Haas Việt Nam,
HÓA CHẤT, BASF Việt Nam, Bảo vệ Thực vật An Giang (AGPPS), Xi măng Holcim, Xi măng Nghi Sơn,
XI MĂNG

Vina Kyoei, Nhà thép tiền chế PEB (Peb steel), thép Việt Nam (Vina Steel), thép UBI, NGÀNH
thép Mitsui Thăng Long, Lenex, Bluescope Steel, … THÉP

NGÀNH
Coca Cola Việt Nam, Nestle Việt Nam, Nutifood, C.P Việt Nam, Proconco, Redbull,
THỰC PHẨM
BRC, TBC Ball, Viet SAF, CJ Vina, Khatoco, Phan Duy…
& THỨC ĂN
CHĂN NUÔI
nghiệp, đặc biệt là các đơn vị ngành chỉ được tập đoàn APAVE xây dựng
Dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý của
Dầu khí, kể cả trong những năm khó qua hơn 150 năm đã được các thế hệ
APAVE không chỉ thành công ban đầu
khăn nhất, vì khách hàng luôn tin chuyên viên tư vấn của APAVE Asia
mà nhiều khách hàng còn có được
tưởng vào giá trị mang lại sẽ cao hơn - Pacific kế thừa, truyền tải và phát
sự tin cậy dài lâu. Nhiều khách hàng
chi phí đầu tư. triển từ những ngày đầu thành lập.
sau khi kết thúc hợp đồng đầu tiên
đã tiếp tục lựa chọn sử dụng dịch vụ Những thành quả mà Dịch vụ tư vấn Trong suốt quá trình phát triển, dịch
của APAVE. Nhờ luôn đặt chất lượng quản lý của APAVE đạt được hôm vụ tư vấn quản lý của APAVE luôn nỗ
dịch vụ lên hàng đầu nên APAVE là nay, đó là nhờ sự kiên trì với tôn chỉ lực, không ngừng học hỏi, cải tiến và
một đối tác tin cậy của nhiều doanh “Sứ mệnh của sự tin cậy”. Một tôn nâng cao chất lượng. Kết quả khảo
Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 81
DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TA
năng mềm cho các cán bộ phụ trách
ISO, lãnh đạo cấp trung và nhân viên
tiềm năng; Tư vấn tái cấu trúc; Quản
lý rủi ro; Quản lý sự thay đổi…

Trong thời gian gần đây, với sự phát
triển ngày càng sâu của các ngành
công nghiệp, nhu cầu tích hợp việc
quản lý chất lượng/an toàn/môi
trường vào tất cả các hoạt động ngày
càng tăng, từ thiết kế, quản lý chuỗi
đại lý, đến quản lý thiết bị. Với kinh
nghiệm dồi dào từ Tập đoàn APAVE
sát hàng năm đều cho thấy hơn 96% khách hàng, Trung tâm Tư vấn & Đào
và lực lượng 1000 nhân viên trong
khách hàng đánh giá cao chất lượng tạo của APAVE Asia - Pacific luôn khảo
các ngành Xây dựng và Công nghiệp
dịch vụ, tính chuyên nghiệp và tinh sát nhu cầu thực tế của các doanh
của APAVE Asia – Pacific tại Việt Nam,
thần tận tụy của các chuyên viên tư nghiệp, nghiên cứu và phát triển dịch
vấn trong quá trình hỗ trợ xây dựng, APAVE đã, đang và sẽ luôn đồng hành
vụ mới để có thể mang lại nhiều giá
cải tiến các hệ thống quản lý, góp cùng khách hàng vượt qua các thách
trị gia tăng cho các khách hàng đã
phần không nhỏ trong nâng cao hiệu thức, phát triển ngày càng vững
tin tưởng lựa chọn APAVE. Một trong
quả hoạt động sản xuất kinh doanh mạnh.
các dịch vụ điển hình là: Tư vấn và
của doanh nghiệp. đào tạo áp dụng các công cụ cải tiến Lê Thị Quỳnh Như
Bên cạnh đó, với mong muốn đáp năng suất/chất lượng, nâng cao hiệu Đinh Kim Nghĩa
ứng các yêu cầu khác và cao hơn của quả công tác quản lý; Đào tạo các kỹ Trung tâm TVTC – ĐT khu vực Nam

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 82
I n the second decade of the 21st century, the world has been passing through several new turning points of
development together with the Industrial Revolution 4.0. This situation poses many challenges to enterprises in how
to be sustainable in development but also keeping the flexibility in operation. Also in such context, only companies who
own a strong management system can survive to move forward in the future. Even with ISO, the development has been
putting tremendous pressure and by 2015 the Quality Management System standards have been upgraded to the new
version, replacing the ISO 9001:2008.

In Vietnam, the development is enterprises must invest in the National Standards, including
facing considerable paradoxes. management system as well as TCVN ISO 9001, to apply ISO 9000
The economy is in the middle- employee’s managing capacity. management systems to enterprises.
class growth in ASEAN, but labor From the early 90s, APAVE has For over 20 years of development,
productivity is inadequate, even falls been the first company in Vietnam
APAVE has provided management
behind Laos. Realize this problem, to introduce the ISO 9000 quality
Vietnamese government has consultancy services to more than
management system. We have
advocates an economic growth based corporated with General Department 800 enterprises in many different of
on increasing labor productivity. To of Standards Metrology and Quality industries and different sectors. In
do that, in addition to innovating (Ministry of Science and Technology) particular, following are our major
and upgrading technology level, - The state agency manages all clients who are typical in the fields:

Ministry of Agriculture and Rural Development, Ministry of Home Affairs,
Ministries and Ministry of Justice, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Finance,
ministerial- The National Steering Committee for Resources and Marine Environment,
level agencies, Committee for Population, Family and Children (General Department of
departments Population); General Statistics Office - Institute of Statistical Science; People’s
Committees, departments and localities such as Ha Noi, Hai Phong, Ha Giang,
Thanh Hoa, Binh Dinh, Lang Son, Da Nang ...

LICOGI, Thang Long Construction Corporation, Waterway Construction
Corporation, Vietnam Industrial Construction Corporation (Vinaincon), Civil Construction
Engineering Construction Corporation No. 5 (Cienco 5), Song Da Corporation ... industry

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 83
OUR SERVICES
Joint Venture Vietsovpetro, PetroVietnam Exploration Production Corporation
Oil
(PVEP), PetroVietnam Fertilizer and Chemicals Corporation (PVFCCo), Binh Son
industry Refining and Petrochemical Company Limited, PV Drilling (PVD) …

Vietnam National Textile And Garment Group (VINATEX), Nhabe Garment Textile and
Corporation JSC (NBC), May 10, May 40, Huu Nghi Shoes, Hanosimex, Fashion
garment
Garment, Dong Quang Spinning Corporation, Binh Minh Garment JSC, Thanh
industry
Cong Textile Garment Investment and Trading JSC, Pungkook Saigon, Song
Da Garment Export JSC, Thang Long Germent JSC, Nam Dinh Textile Factory,...

Tourism Rex Hotel, Majestic Hotel, Caravelle hotel, Continential Hotel…

Southern power corp. (EVNSPC), Southern hydropower JSC, Central Electric
hydropower JSC, South High Voltage Grid Company, Ninh Thuan Power power
company, REE Corp, … industry

Electronics
and Mitsuba M-tech Vietnam, Nec Tokin, Kurabe Vietnam, Harada, Nissei Electric
Automobile Vietnam, Denso, Orion Hanel, Deasung...
Motorcycle
Parts

Vietnam Airlines, Vietstar, Vietjet Air, Da Nang International Airport Aviation

Plastics, TPC Vina, Akzo Nobel Coating, Henkel, PPG Vietnam, TOA paint, Rohm & Haas
chemicals Vietnam, BASF Vietnam, An Giang Plant Protection JSC, Holcim Cement, Nghi
& cement Sơn Cement,

Vina Kyoei, Peb steel, Vina Steel, UBI steel, Mitsui Thanglong Steel, Lenex, Steel
Bluescope Steel, … industry

Food and
animal Coca Cola Vietnam, Nestle Vietnam, Nutifood, C.P Vietnam, Proconco, Redbull,
BRC, TBC Ball, Viet SAF, CJ Vina, Khatoco, Phan Duy…
feed
industry

APAVE's management consultancy of APAVE.. is because clients always believe that
system service does not just archive the value they get will be higher than
By always put service quality on
the initially successful but have been the investment cost.
top, APAVE was chosen as a reliable
builded a long-term trust with client. partner for many enterprises, The achievements of APAVE’s
After finishing the first contract, many especially, the oil and gas industry, Management Consultancy Services
clients continued to choose services even in the most difficult years. This gained today builded up by the

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 84
persistence of the principal: "Mission
of Confidence which set by APAVE
Group over 150 years and inherited,
transmitted and developed by APAVE
Asia - Pacific generations since the
early day of establishment. During
the development process, APAVE's
management consultancy service
always strive to learn, enhance and
improve quality.

Annual survey results shows that
more than 96% of clients highly
appreciate the service quality,
Consulting and training the design, dealer chain management,
the professionalism and the
applyments of productivity / to equipment management. With
devotion of consultants in the
quality improving tools, enhancing APAVE Group's abundant experience
process of constructing, improving
management efficiency; Training and 1,000 employees in APAVE Asia
management systems support. In
soft skills for ISO staff, middle - Pacific's construction and industrial
addition, with the desire to meet the
managers and potential employees; sectors in Vietnam, APAVE has been
other higher requirements of clients,
APAVE Asia - Pacific's Consulting & Restructuring consultancy; Risk
and will always be with clients to
Training Center always researches management; Change management.
overcome the challenges and grow
the actual needs of enterprises, Recently, with the deeper stronger.
study and develop new services to development of the industries, the
bring more value to clients who have Lê Thị Quỳnh Như
need to integrate quality / safety/
chosen APAVE. environmental management into Đinh Kim Nghĩa
One of the typical services is: all the activity is increasing, from Consultancy Center – Southern region

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 85
GÓC QUẢN TRỊ

H AVARD BUSINESS REVIEW CÓ MỘT SỐ BÀI THÁNG 4&5 MÀ NỘI DUNG XIỂN DƯƠNG CÁC CÔNG TY QUỐC TẾ ĐÃ DÁM
CÓ CHIẾN LƯỢC ĐẾN CÁC ĐẤT NƯỚC THU NHẬP KÉM (<1500USD/NGƯỜI/NĂM) ĐỂ VỪA ĐÁP ỨNG THỊ TRƯỜNG
LOCAL MÀ TỪ THỊ TRƯỜNG NÀY XUẤT KHẨU RA CÁC THỊ TRƯỜNG ĐÒI HỎI GIÁ TRỊ GIA TĂNG: MỘT CASE STUDY VỀ LÃNH
ĐẠO? ĐIỀU HÀNH (LĐ/ĐH) trong MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ, KINH TẾ BIẾN ĐỔI KHÔN LƯỜNG VÌ THAM NHŨNG,THỂ CHẾ
CÒN MÙ MỜ, THU NHẬP TRÊN ĐẦU NGƯỜI THẤP...

Hôm qua, như mọi khi tôi đi mua một năm đã dám đầu tư tại Việt Nam, một ĐH thích ứng với môi trường CHÍNH
số sách, tạp chí...để đọc, suy ngẫm. Vớ đất nước được đánh giá là RISK “RED”. TRỊ, KINH TẾ “KHÓ DỰ BÁO, BIẾN ĐỔI
được Havard Business Review (HBR) Thành công của SAMSUNG là biết LĐ/ KHÔN LƯỜNG...”.
của tháng 4&5 mới ra lò. Thấy công
việc 20 năm qua của APAVE được gián
tiếp mổ xẻ, bình luận...thấy THÍCH CHÍ
nên tôi san sẻ trên FORUM.

Một số bài báo nhấn mạnh trường
hợp các TẬP ĐOÀN như SAMSUNG,
UNILEVER, OIL&GAS, ENERGY, MAY
MẶC “CHIC”...

Như SAMSUNG vào ĐẦU TƯ tại Việt
Nam hàng TỶ USD, vừa bán được vô
số điện thoại tại Việt Nam, vừa xuất
khẩu được đến 1/3 tổng PIB của Việt
Nam! Và LÃI rất nhiều, sau gần 20

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 86
Một số bài báo dài còn đưa ra các
trường hợp tương tự. Cái cốt lõi là
LĐ/ĐH trong trường hợp của TIÊU
ĐỀ nêu trên là TOP MANAGEMENT
LĐ/ĐH như thế nào để giải được các
“THUẦN LÝ & NGHỊCH LÝ” Khi chiến
lược thay đổi từng tháng, từng năm.
Trở lại với APAVE ASIA&PACIFIC, vì sao
tôi THÍCH CHÍ, SẢNG KHOÁI... khi đọc
số bài báo đó.

APAVE qua 20 năm trong chừng
mực nào đó đã tạo một THỊ TRƯỜNG Tương lai doanh nghiệp không còn là SỰ THẬT nữa.
LOCAL (tại Việt Nam) về ngành, nghề là một chân trời xa xôi mà đến từng
2. LĐ/ĐH TOP MANAGEMENT CẦN,
của mình. Và nay từ SẢN XUẤT LOCAL phần. Mỗi ngày một chút cần được NÊN, PHẢI CÓ KHẢ NĂNG NHẬN
đã chuyển đổi qua “XUẤT KHẨU TRÍ “đọc, nghe, hiểu” từ Top Management DẠNG CÁC SỰ THẬT ĐA DẠNG VÀ
TUỆ” ra ngoài Việt Nam với một THẾ và Người số 1. Tương lai ngẫu nhiên ĐỐI NGHỊCH. TRONG MỘT MÔI
& LỰC 1000 CON NGƯỜI, CÔNG TY đến từng chút, từng ngày “hôm nay” TRƯỜNG BIẾN ĐỔI KHÔN LƯỜNG
hạng nhất tại Việt Nam trong ngành, mang nhiều tín hiệu có khi rất mâu CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, CÁC SỰ THẬT
nghề của mình. thuẫn, vừa là thách thức vừa là cơ ĐA CHIỀU LẠI PHÁT KHỞI CÙNG MỘT
hội!. Từ thịnh đùng một cái là suy tàn. LÚC VÀ ĐẦY MÂU THUẪN. LÀM THẾ
Dù hiện nay LÃI chưa tương đương
Đổ vỡ không phải đột nhiên mà thật NÀO ĐÂY?
với phần trăm của SAMSUNG,
ra đã được báo trước từng ngày bằng
UNILEVER... nhưng nếu chỉ cần hơn Tiêu đề trên rất NGHỊCH LÝ khi các
những tín hiệu nho nhỏ!
100 kỹ sư Việt Nam ra khỏi Việt Nam nước thu nhập đầu người thấp,
thì LÃI RÒNG sẽ tăng đến vài trăm Cái cốt lõi là LĐ/ĐH trong trường thể chế chính trị, kinh tế không ổn
phần trăm là chuyện NẰM TRONG hợp của TIÊU ĐỀ nêu trên là TOP định (đôi khi còn tệ hơn là không ổn
TẦM TAY nếu kế thừa LĐ/ĐH 7, 8, 9X MANAGEMENT LĐ/ĐH NHƯ THẾ định) như UZBEKISTAN, BURKINA,
từ nay đến 3 năm tới giải được cái NÀO ĐỂ GIẢI ĐƯỢC CÁC “THUẦN LÝ OUGANDA,CHINA, VIỆT NAM, KENYA,
MÂU THUẪN về “THUẦN LÝ & NGHỊCH & NGHỊCH LÝ” KHI CHIẾN LƯỢC CẦN TANZANIA, BANGLADESH, CAMBODIA,
LÝ” trong LĐ/ĐH! ĐỔI THAY TỪNG THÁNG, TỪNG NĂM. MYANMAR, LYBIA...lại có nhiều Tập
1. TƯƠNG LAI DOANH NGHIỆP THỜI Cái THUẦN LÝ & NGHỊCH LÝ có thể đoàn đa quốc gia đến đầu tư!
ĐẠI SỐ BÂY GIỜ THƯỜNG LÀ RẤT tóm lược là để PHÁT TRIỂN cần một Thêm vào đó, đại đa số các TẬP ĐOÀN
NGẪU NHIÊN, KHÓ DỰ ĐOÁN,THUẬN TỔ CHỨC với các Ban Giám đốc ổn này lại có những CODE NỘI BỘ THEO
LÝ CHƯA HẲN LÀ ĐÚNG MÀ NGHỊCH định về cơ cấu trong một thời gian. CHUẨN QUỐC TẾ về KINH DOANH CÓ
LÝ CHƯA HẲN LÀ SAI! Nhưng các biến chuyển, biến động ĐẠO ĐỨC (ETHIC) như KHÔNG THAM
về chính trị, kinh tế từ vĩ mô, là NHÀ GIA THAM NHŨNG, SỬ DỤNG LAO
Điều trên cần được minh chứng tại
NƯỚC, KHU VỰC, đến các TẬP ĐOÀN, ĐỘNG TRẺ EM, BÓC LỘT LAO ĐỘNG...
các nước thu nhập thấp và thể chế
TỔNG CÔNG TY khách hàng, làm biến Mà những thứ này trên thực tế vẫn
chính trị, kinh tế còn chưa minh bạch.
động về CƠ CẤU, TỔ CHỨC để sự ỔN tồn tại ở các quốc gia còn nghèo.
Như tại Việt Nam, cách đây 10 năm có
ĐỊNH trở thành NGHỊCH LÝ cho THAY
rất nhiều ĐẠI GIA này ĐẠI GIA khác Cái đã được nói rất nhiều trong QUẢN
ĐỔI, PHẢN ỨNG NHANH để BIẾN
mà bây giờ một số trong đó không TRỊ và KINH DOANH là THÁCH THỨC
THÁCH THỨC thành CƠ HỘI.
còn tồn tại. Khoa học quản trị bây giờ là CƠ HỘI nếu THÁCH THỨC được
nói rằng những đảo lộn từ thịnh qua Các quốc gia thu nhập thấp đạt đến VƯỢT QUA! Các NHÀ ĐẦU TƯ QUỐC
suy thật ra không đột ngột mà cái thu nhập vượt nghèo thì lại rớt vào TẾ thành công thì sự PHÁT TRIỂN, LÃI
suy đã được báo trước bằng nhiều tín BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH THẤP của họ đều là 2 con số % mỗi năm!
hiệu nhỏ nhoi mà TOP MANAGEMENT với những hệ lụy mới. Càng làm cho Tại CHÂU ÂU và ngay ở MỸ phát triển
không nắm bắt được. cái là SỰ THẬT HÔM QUA không còn kinh tế từ 2 đến 5% được gọi là tốt,

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 87
MANAGEMENT CORNER
quá tổn hại quá về TÀI LỰC mà
từ THẤT BẠI này, các cán bộ liên
quan cũng có một trải nghiệm
TÁC CHIẾN CHIẾN LƯỢC.

2. Một cơ cấu như APAVE
ASIA&PACIFIC gồm 1000 người,
với gần 10 cơ sở xuyên VIỆT+5
Công ty ngoài Việt Nam, có một
cơ chế tác nghiệp theo mẫu F11
rất OPERATIONAL nếu trộn lẫn
với “PHÁT TRIỂN CƠ HỘI hay TÚM
CƠ HỘI PHÁT TRIỂN” thì gây nhiều
MÂU THUẪN NỘI TẠI. Cơ cấu
TẠM THỜI, TRUNG CHUYỂN phải
chăng phù hợp hơn cho một CƠ
rất tốt! Ấy thế mà có rất nhiều doanh nghiệp
CẤU CỨNG mà MỀM LÀM THẾ Ỷ
vẫn tồn tại và thành công trong một
Dù dự báo không dễ dàng như xưa DỐC?
thời gian dài và có thể tiếp tục như
mà là KHÔNG TUYẾN TÍNH (NON
thế lâu dài hơn như APAVE hơn 20 Thật ra, cách làm trên trong chừng
LINEAR) nhưng các LĐ/ĐH TOP
năm tại/từ VIỆT NAM. mực nào đó đã được áp dụng để
MANAGEMENT các DOANH NGHIỆP
kia luôn tự đặt các câu hỏi sau đây và 3. TRONG MỘT MÔI TRƯỜNG BIẾN thành hình APAVE tại/từ Việt Nam rồi
luôn có những trả lời thoả đáng dù ĐỔI, CƠ HỘI CÓ, NHƯNG CÒN LẮM ra khỏi Việt Nam. CÓ NHIỀU THÀNH
TẠM THỜI (TEMPORARY), mà trong MÙ MỜ, MỘT GIẢI PHÁP LÀ THIẾT CÔNG và MỘT SỐ CHƯA THÀNH
chuỗi trả lời thoả đáng kia lại NHIỀU CHẾ MỘT CƠ CẤU TRUNG CHUYỂN CÔNG. Trước đây làm với tính THỰC
SỰ THẬT ĐA CHIỀU và MÂU THUẪN! MIX MỘT VÀI CÁN BỘ CƠ HỮU+VÀI NGHIỆM dựa vào TRỰC CẢM. Nay đọc
CONSULTANTS CHO CHẠY SONG loạt bài trên HBR LÝ THUYẾT HOÁ tiến
1. KHÁCH HÀNG NGÀY MAI LÀ AI?
SONG VỚI CƠ CẤU CHÍNH. trình trên khiến tôi có hưng phấn viết
HỌ XEM GÌ LÀ ƯU TIÊN?
mấy đoản khúc này để tặng THẾ HỆ
Làm thế nào ở đây thường được sử
2. CÓ LOẠI CÔNG NGHỆ, DỊCH VỤ, KẾ THỪA 7, 8, 9X!
dụng 2 CHIẾN THUẬT:
ĐỐI THỦ CẠNH TRANH NÀO CHỈ
Ts. Nguyễn Công Phú
CẦN XUẤT HIỆN LÀ TA BỊ OUT 1. Càng tăng tính dự báo chính xác
TGĐ APAVE Châu Á - Thái Bình Dương
NGAY?
2. Càng linh hoạt, lanh trí, lanh lợi
3. CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH NGÀY (AGILITÉ)
MAI LÀ AI? VÌ SAO, THẾ NÀO?
Nhưng cả 2 chiến thuật này cũng sẽ
4. CÁCH LÀM TECHNICO - tiệm cận nhanh khi sự thay đổi của
COMMERCIAL HÔM NAY CÓ CÒN thị trường là ĐỘT BIẾN! Mà TỔ CHỨC
HỢP LÝ CHO NGÀY MAI? lại có tầm cơ hữu lớn như 1000 người
với sự phát triển địa dư rộng, dài. Hai
5. TẬP TRUNG TÀI LỰC & NHÂN LỰC
chiến thuật nói trên cần có thêm một
VÀO CÁC DỊCH VỤ ĐẮT KHÁCH
công cụ MỀM: Thành lập một cơ cấu
HIỆN NAY hay SỬA SOẠN DỊCH
TẠM THỜI,TRUNG CHUYỂN để thử cơ
VỤ CHO NGÀY MAI?
hội chiến lược trong bước đầu.
Để có những trả lời thoả đáng cho
Cách làm như trên có 2 điểm lợi lạc:
5 câu tự hỏi trên thì các LĐ/ĐH TOP
MANAGEMENT đã thấy chóng mặt. Vì 1. Không cần đầu tư quá nặng. Nếu
tính XÁC QUYẾT rất THẤP mà NGẪU qua một thời gian thấy không
NHIÊN, MÙ MỜ rất CAO! thành công thì dừng mà không

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 88
I N HARVARD BUSINESS REVIEW OF APRIL AND MAY, THERE IS A SOME ARTICLES ANALYSING ABOUT INTERNATIONAL
COMPANIES WHICH HAS BRAVELY CARRY OUT STRATEGIES TO DO BUSINESS IN LOW INCOME COUNTRIES (<$ 1500/
PERSON/YEAR) TO MEET THE LOCAL MARKET REQUIREMENTS WHILE MARKET DEMANDS ADDED VALUE. AND THERE
IS ONE CASE STUDY ABOUT THE LEADERSHIP/ MANAGEMENT IN UNPREDICTABLE POLITICAL, ECONOMIC CHANGING
ENVIRONMENT DUE TO CORRUPTION, CONFUSING INSTITUTION, LOW INCOME PER PERSON.

Yesterday, as always, I went to buy sold countless phones in Vietnam, “NORMALITY & PARADOX” when the
some books, magazines ... to read, and exported up to 1/3 of Vietnam’s strategies have to be changed every
ponder. total PIB! And make a huge profit month, every year. Back to APAVE
Suddenly I pick up a book called after nearly 20 years dared to invest in ASIA & PACIFIC, why I am EXCITED,
Harvard Business Review (HBR) of the Vietnam, a country listed “RED” in RISK REFRESHING... when reading one of
new release of April and May. Then I level. SAMSUNG’s success is knowing articles.
read and found out that the past 20 how to lead and admin adapting to
Over 20 years, at some extent, APAVE
years of APAVE is indirectly commend the . “UNPREDICTABLE, UNEXPECTED
has created a LOCAL MARKET (in
in the book. I was so amazed and CHANGING ...” POLITICAL, ECONOMY
Vietnam) for their industry. And
excited to share on this FORUM. environment
now, It has converted from LOCAL
Some articles highlight cases in Some long articles outlining similar MANUFACTURERS to “INTELLECTUAL
which SAMSUNG, UNILEVER, OIL & cases. The core of leadership and EXPORT” out of Vietnam with the
GAS, ENERGY “CHIC” ... management in the case of HEADING STANDING & POWER 1000 PEOPLE,
For example, SAMSUNG has INVESTED above is how TOP MANAGEMENT the COMPANY ranks FIRST CLASS in
billions of USD, in return, they has load and manage? To solve all the their line of business in Vietnam.

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 89
MANAGEMENT CORNER
TRAP with new impacts. And will
make the YESTERDAY TRUTH is no
longer the truth.

2, IN THE LEADERSHIP AND
MANAGEMENT, TOP MANAGEMENT
NEED, SHOULD AND MUST
HAVE ABILITY TO RECOGNIZE
MULTIDIMENSIONAL AND PARADOX
TRUTH. IN A UNPREDICTABLE
POLITICAL, ECONOMIC
CHANGING ENVIRONMENT, THE
MULTIDIMENSIONAL TRUTH
HAPPENED AT THE SAME TIME AND
CONTRADICTORILY. WHAT SHOULD
Although currently, PROFIT of APAVE understand”. The future comes WE DO?
lower than SAMSUNG, UNILEVER, randomly little by litle, each “today” The above headline is quite a
etc, however, if more than 100 carry many signals which sometimes paradox when low income countries
Vietnamese engineers are export is very conflict, both challenges with unstable political and economic
to oversea, the NET INTEREST will and opportunities. From prosperity institutions (sometimes even worse)
increase to several hundred percent, suddenly became nothing in one such as UZBEKISTAN, BURKINA,
WHICH IS WITHIN OUR GRASP if the blink. Failure is not suddenly but OUGANDA, CHINA, VIETNAM,
7x, 8x, 9x generation leadership in actually was reported each day with KENYA, TANZANIA, BANGLADESH,
next 3 years can solve the conflict minor signals! CAMBODIA, MYANMAR, LIBYA,
of “NORMALITY AND PARADOX” in etc, attracts many multinational
The core of leadership and
LEADERSHIP/ MANAGEMENT. corporations come to invest!
management in the case of HEADING
1. THE FUTURE OF THE COMPANY above is how TOP MANAGEMENT In addition, the majority of these
IN THE DIGITAL AGE IS USUALLY load and manage to solve all the company has to follow INTERNAL
INCIDENTAL, UNPREDICTABLE, “NORMALITY & PARADOX” when the CODE WHICH requires the company
NORMALITY IS NOT COMPLETELY strategies have to be changed every to comply with INTERNATIONAL
RIGHT AND PARADOX IS NOT month, every year. STANDARDS about ETHICAL
ALWAYS WRONG. BUSINESS, such as NO CORRUPTION,
The NATURALITY & PARADOX can be
NO CHILD LABOR, NO LABOR
The above should be proven in low summarized as to DEVELOP, there
EXPLOITATION, etc. and these things
income and ambiguous economic must be an ORGANIZATION with
actually exist in the poor countries.
political institutions countries. As board of directors stable in structure
in Vietnam, 10 years ago, there are in a certain period of time. But the What has been mentioned a lot in
many RICH MAN but now, some of political and economic changes ADMINISTRATIVE and BUSINESS is
them has disappear. Management from the macro (the state, region) to CHALLENGES and OPPORTUNITIES.
science now says that the turning our the GROUP, CORPORATION impacts If CHALLENGES are SOLVED! the
from prosperity to failure in fact not to STRUCTURE, ORGANIZATION PROFIT DEVELOPMENT of succeed
a sudden but the failure is foretold which make the stability became International Investors will be dozens
by many minor signals that TOP PARADOX to CHANGING, QUICK % per year! In Europe and even in
MANAGEMENT may not aware of. REACTION to transform challenges to America, the economic development
opportunities. from 2 to 5% is consider to be good
Future of enterprises is no longer a
or sometimes very good!
far away horizon but very particular. Low-income countries, who just
Everyday, Top Management reach income above the poverty line, Although forecast is not as easy as
and leader need to “read, hear, fall back on LOWER MIDDLE INCOME before but NON LINEAR, but the

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 90
LEADERSHIP AND ADMINISTRATION HIGH! FINANCIAL LOSS if it is not
OF TOP MANAGEMENT in these successful after a period
However, many enterprises still exist
COMPANIES always ask themselve running. And from this FAILURE,
and succeed for a long time and can
the following questions and the involved employee can
continue to be alive for a long time
always have satisfactory answers experienced in CARRYING OUT
like APAVE over 20 years in/from
even though TEMPORARY, STRATEGIES.
VIETNAM.
and always have satisfactory 2. APAVE ASIA - PACIFIC structure
3. IN A CHANGING ENVIRONMENT,
answers even TEMPORARY, and has 1000 people, with nearly
THERE IS OPPORTUNITIES,
in these answers, MANY TRUTH 10 facilities all over Vietnam, 5
HOWEVER, MANY AMBIGUOUS.
ARE MULTIDIMENSIONAL AND oversea subsidiaries, it is pretty
ONE SOLUTION IS THAT BUILDING
CONTRADICTION! OPERATIONAL when run as
UP A TRANSIT STRUCTURE WHICH
1. WHO IS OUR CLIENTS F11 model. if it is mixed with
MIX SOME MOBILIZABLE EMPLOYEE
TOMORROW? WHAT IS THEIR “OPPORTUNITY DEVELOPMENT
AND SOME CONSULTANTS AND LET
PRIORITY? or CATCH A DEVELOPING
THEM RUN PARALLEL WITH THE
OPPORTUNITY”, it will lead to
2. WHAT ARE THE TECHNOLOGIES, MAIN STRUCTURE
many INTERNAL CONFLICTS. The
SERVICES, COMPETITORS Somehow 2 below STRATERGIES are TEMPORARY TRANSIT structure
CAN KICK US OUT ONCE THEY often used here: perhaps the most suitable for
APPEAR?
1. More accuracy in forecasting A HARD STRUCTURE but SOFT
3. WHO ARE OUR COMPETITORS sometimes, which two of these
2. More flexible, clever, AGILITÉ
TOMORROW? WHY AND HOW? will leans on each other.
But both 2 tactics will also be fast
4. IS THE TECHNICO-COMMERCIAL Actually, the above method, at some
approaching to eachother when the
TODAY STILL APPROPRIATE FOR extent, has been applied to form
market change is SUDDEN and the
TOMORROW? APAVE in / from Vietnam and out of
ORGANIZATION is as large as 1000
Vietnam. SOME ARE SUCCESSFUL
5. FOCUS FINANCIAL RESOURCES people with long, wide geographic
BUT SOME HAVE NOT. Previously, I
AND WORKFORCE FOR SERVICES growth. The two mentioned tactics
work with the EXPERIMENTAL, based
ENJOYING THE MOST CLIENT require a more SOFT tool: Establish
on FEELING. After reading series of
or PREPARE FOR NEW SERVICES a TEMPORARY TRANSIT structure, to
articles in this book, the THEORILIZE
TOMORROW? test strategic opportunities in the
OF THE ABOVE PROCESS make me so
In order to have satisfactory answers, first step.
excited to writes these lines to share
the TOP MANAGEMENT must be very There are two benefits when conduct with the next 7x, 8x, 9x generation as
dizzy. the above method: a small gift.
Because DECISIONS’S ACCURACY 1. There is no need to invest Dr Nguyen Cong Phu
IS LOW WHILE ABIGIOUSTY is quite too much. Just stop to avoid General Director of APAVE Asia - Pacific

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 91
BÀI VIẾT CHUYÊN GIA

V ới nhiều tín hiệu tốt ở kinh tế vĩ mô cùng dòng vốn đầu tư nước ngoài, sự phát triển của thị trường bất động sản có
thể dự đoán ngành xây dựng sẽ tăng trưởng cao trong năm nay. Theo đó, ngành xây dựng sẽ tiếp tục là ngành có tốc
độ tăng trưởng hàng đầu trong hơn 10 năm qua. Tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và triển
khai kế hoạch năm 2018 của ngành Xây dựng đã đưa ra các chỉ tiêu tăng trưởng như sau:
• Tốc độ tăng trưởng về xây dựng quốc đạt khoảng 24m2 sàn/ Theo Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm
đạt khoảng 8,46- 9,21%. người. vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự
• Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng • Sản lượng xi măng khoảng 83-85
38,4%. toán ngân sách nhà nước năm 2018,
triệu tấn, tăng 4-6% so với năm
chúng ta sẽ xây dựng kết cấu hạ tầng
• - Tỷ lệ quy hoạch vùng tỉnh đạt 2017; tổng sản lượng gạch ốp lát
đồng bộ, hiệu quả; tập trung rà soát,
100%, quy hoạch chung đạt khoảng 770 triệu m2, tăng 10%
xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các
100%, quy hoạch phân khu đạt so với năm 2017; kính xây dựng
quy hoạch liên quan đến kết cấu hạ
khoảng 78%, quy hoạch xây khoảng 320 triệu m2, tăng 20%
tầng đến năm 2020 và tầm nhìn đến
dựng nông thôn đạt 100%. so với năm 2017; sứ xây dựng sản năm 2030 theo các quy định pháp
• Tỷ lệ người dân đô thị được cung xuất ước đạt 16 triệu sản phẩm, luật về quy hoạch. Xây dựng cơ chế,
cấp nước sạch qua hệ thống cấp tăng 9% so với năm 2017; tổng chính sách phù hợp nhằm tăng tính
nước tập trung đạt khoảng 86%. sản lượng gạch không nung sản hấp dẫn để khuyến khích các thành
xuất ước đạt 7,7 tỷ viên, tăng 10% phần kinh tế tham gia đầu tư phát
• Tỷ lệ thất thoát nước sạch giảm
so với năm 2017; gạch nung sản triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao
xuống còn 21,5%.
xuất ước đạt 18 tỷ viên tương thông, lưới điện, thủy lợi, hạ tầng
• Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải đương năm 2017. thích ứng với biến đổi khí hậu... Kiểm
rắn sinh hoạt đô thị đạt khoảng
soát chặt chẽ tiến trình đô thị hóa gắn
85,5-86%. CHÚ TRỌNG ĐẦU TƯ PHÁT với công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
• Diện tích bình quân nhà ở toàn TRIỂN HẠ TẦNG nước. Từng bước xây dựng các đô thị

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 92
đồng bộ về kết cấu hạ tầng kỹ thuật, THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG đoàn FLC.
hạ tầng xã hội; đô thị thông minh, SẢN SÔI ĐỘNG 2018 được dự báo tiếp tục là năm
xanh, tiết kiệm năng lượng, thích ứng
Theo đánh giá của CBRE, nền tảng của bất động sản nghỉ dưỡng trong
với biến đổi khí hậu. Hoàn thiện thể
tích cực từ kinh tế vĩ mô năm 2017 bối cảnh kinh tế phát triển ổn định,
chế, chính sách, pháp luật về đối tác
với tốc độ tăng trưởng GDP 6,81% du lịch Việt Nam không ngừng khởi
công tư.
cùng dòng vốn FDI đạt kỷ lục gần sắc. Trước thời cơ này, nhiều doanh
Chấn chỉnh những bất cập trong hình 36 tỷ USD sẽ tiếp tục tạo động lực nghiệp bất động sản đã có kế hoạch
thức đầu tư đối tác công tư, khẩn phát triển cho thị trường bất động đầu tư dự án mới. Nhưng thay vì
trương rà soát tổng thể hình thức sản 2018, trong đó phân khúc nghỉ tập trung vào các địa phương đã
đầu tư BOT, các trạm BOT giao thông dưỡng, đất nền, căn hộ chung cư vẫn
bão hòa, các nhà đầu tư đang có xu
đường bộ nhằm bảo đảm tính công sẽ chiếm ưu thế.
khai, minh bạch, bảo đảm hài hòa hướng dịch chuyển địa bàn đến khu
Do vậy, ngay từ tháng đầu năm 2018, du lịch mới trước đây chưa được chú
lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp
thị trường bất động sản cả nước đã trọng khai thác hay các đặc khu kinh
và người dân; lựa chọn nhà đầu tư
đón nhận hàng loạt dự án bất động tế mới hình thành.
có năng lực về tài chính và chuyên
sản mới. Tại TP. HCM, nơi đón nhận
môn, kỹ thuật. Tập trung nguồn lực, Đánh giá về triển vọng của thị trường,
dòng vốn FDI lớn nhất, nhiều dự án
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự
căn hộ cao cấp đã được tung ra thị bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc bộ
án quan trọng, công trình thiết yếu
trường như: Victoria Village, Dragon phận nghiên cứu CBRE cho rằng, thị
có quy mô lớn, có sức lan tỏa, kết
Village … Một số dự án quy mô lớn trường bất động sản 2018 sẽ có thêm
nối giữa các vùng miền, nhất là hạ
cũng rục rịch chuẩn bị được mở bán nhiều sản phẩm đa dạng và độc
tầng tại các khu vực trọng điểm, đô
ở phía Đông và phía Nam gồm: GEM đáo, bởi các chủ đầu tư ngày càng
thị lớn, như tuyến đường bộ cao tốc
Riverside, Green Field… khắt khe và bám sát nhu cầu của thị
Bắc - Nam, dự án Cảng hàng không
quốc tế Long Thành, cảng biển, điện Tại Hà Nội, các dự án mới cũng đang trường hơn.
và năng lượng, các dự án giảm ùn tắc liên tiếp được đổ bộ ra thị trường, Tựu trung lại, thị trường ngành xây
giao thông; đẩy nhanh tiến độ, sớm đáng chú ý là dự án căn hộ cao cấp dựng năm 2018 có nhiều tín hiệu rất
hoàn thành tuyến đường sắt đô thị ở khu vực phía Đông và Nam Thủ đô
khả quan, qua đó tạo điều kiện cho
Cát Linh - Hà Đông, tuyến Metro Bến như Hinode City, T&T 120 Định Công
những doanh nghiệp trong ngành có
Thành - Suối Tiên, tuyến hành lang hay Sunshine Sky Park… Phía Tây Hà
cơ hội mở rộng kinh doanh và củng
ven biển phía Bắc và phía Nam; kết Nội, khu vực được coi là trung tâm
cố nguồn lực vững chắc.
nối một số tuyến giao thông trong mới của Thủ đô cũng đã ghi nhận
tổng thể hành lang Đông Tây, hành dự án đầu tiên trong năm Mậu Tuất Nguyễn Bích Thủy (tổng hợp)
lang Xuyên Á... là Khu đô thị FLC Asia Park của Tập Ban Truyền thông

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 93
EXPERT’S ARTICLE

W ith many good macroeconomic signals and foreign investment flows, the development of the real estate market
can be predicted that construction industry will grow stronger this year. Accordingly, the construction industry
will continue to be the leading growth industry in more than 10 years. The Conference on reviewing task performance in
2017 and implementing Plan in 2018 of the construction industry has set the following growth targets:

• Construction growth rate reaches • The rate of clean water loss 320 million m2, increasing 20%
about 8.46 - 9.21%. reduced to 21.5%. compared to 2017; production
of ceramics construction is
• The rate of urbanization reaches • The rate of collection and
estimated at 16 million units,
about 38.4%. treatment of municipal solid
up 9% compared to 2017; Total
waste reach about 85.5-86%.
• The provincial planning rate unburnt brick production is
reach 100%, overall planning rate • The national average housing estimated at 7.7 billion, up
reaches 100%, the subdivision area reaches about 24 m2 per 10% compared to 2017; Brick
rate reaches about 78%; The rate person. production is estimated at 18
of rural construction planning billion, same in 2017.
• Cement output is about 83-
reaches 100%.
85 million tons, 4-6% increase
• The percentage of urban people compared to 2017; Total volume
FOCUS ON INVESTMENT
provided clean water through of ceramic tiles is about 770
IN INFRASTRUCTURE
the central water supply system million m2, up 10% compared to DEVELOPMENT
reaches about 86%. 2017; Glass construction is about According to Resolution No.

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 94
01 / NQ-CP on major tasks and of important projects, large scale FDI capital, many luxury apartment
solutions to implement the socio- works, having spreading power and projects have been launched such
economic development plan and connecting regions, especially the as Victoria Village, Dragon Village
State budget estimates in 2018, infrastructure in key areas, large ... A number of large-scale projects
we will build a synchronous and urban areas, such as the North-South are also being prepared for sale in
efficient infrastructure; To focus highway, Long Thanh international the East and South including: GEM
on reviewing, building, adjusting airport project, seaport, electricity Riverside, Green Field ...
and supplementing infrastructure- and energy and other projects on
In Hanoi, new projects are also
related plannings up to 2020 and a reducing traffic jams; accelerate the
poured out in the market, notably
vision toward 2030 according to the working pace to complete early the
high-end apartment project in the
planning legislation. Cat Linh - Ha Dong urban railway, the
Eastern and Southern Hanoi such as
Ben Thanh - Suoi Tien metro route,
To strictly control the urbanization Hinode City, T & T 120 Dinh Cong or
the northern and southern coastal
process in connection with Sunshine Sky Park… West of Hanoi,
route; connecting several routes in
industrialization and modernization considered as the new central of the
the East West corridor, Trans-Asia
of the country. Step by step build up capital, has also recognized the first
corridor ...
synchronous urban area on technical project in this year - the year of dog:
infrastructure, social infrastructure; FLC Asia Park - FLC Group.
smart, green, energy-saving urban
DYNAMIC REAL ESTATE
area which is adaptable to climate
MARKET 2018 is forecasted to continue to
be the year of resort real estate in
change. Improving institutions, According to CBRE, the positive
the context of stable economic
policies and legislation on public- macroeconomic fundamentals in
development and constantly
private partnership (PPP). 2017 with a GDP growth rate of
flourishing of Vietnam tourism.
6.81% and a record FDI of nearly US
Rectify the shortcomings in the form Standing in front of this oppotunity,
$ 36 billion will continue to create
of public-private partnerships, to many real estate enterprises have
momentum for the real estate market
thoroughly review the form of BOT planed to invest in new projects. But
in 2018, in which the segment of
investment and BOT road traffic instead of concentrating on saturated
condominiums, land plots and
stations to ensure the publicity and
apartments will still dominate. locals, investors are moving to a new
transparency, ensuring harmony
tourist site that has not previously
between the interests of the State, Therefore, right from the beginning
been exploited or new-formed
enterprises and citizens; Select of 2018, the real estate market has
economic zones.
investors who meet the financial and received a number of new real
technical capacity. Focus all resources estate projects. In Ho Chi Minh City, Evaluating the market’s prospects,Ms.
for speeding up the implementation where received the largest influx of Nguyen Hoai An - Director of CBRE
Research Division, said that the real
estate market in 2018 will have more
diversified and unique products
because investors are increasingly
demanding and sticking to the
market demand than ever.

In short, the construction market
in 2018 has many positive signals,
thereby creates conditions for
enterprises in the fields have the
opportunity to expand their business
and strengthen their solid resources.

Nguyen Bich Thuy (collected)
Communication Division

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 95
CÂU CHUYỆN CUỘC SỐNG

The greatest danger for most of us wilderness of the world, and the Có hai loại người trên thế giới này, đó
is not that our aim is too high and best we can find in our travels is a là những người tìm kiếm nguyên nhân
we miss it, but that it is too low and honest friend. và những người đi tìm thành công.
we reach it. Those who are looking for a reason
Chúng ta đều là những kẻ lữ hành
Mối nguy lớn nhất đối với hầu hết trong thế giới hoang vu, và điều tốt always seeking the reasons why
chúng ta không phải là cái đích đẹp nhất mà chúng ta có thể tìm the work is not finished. And
chúng ta nhắm tới quá cao và chúng được trong hành trình của mình là people who find success are always
ta không đạt tới, mà là cái đích chúng một người bạn chân chính. looking for reasons why the work
ta nhắm tới quá thấp và chúng ta đạt can be completed.
I have learned more from my
được nó. failures than from my success. Loại người tìm kiếm nguyên nhân
The rain may be falling hard luôn luôn cố tìm cho ra những
Tôi đã học được nhiều điều từ thất bại
outside nguyên nhân tại sao công việc không
của tôi hơn là từ thành công của tôi.
But your smile makes it alright được hoàn thành. Còn những người
I’m so glad that you’re my friend A friend is one who believes in you đi tìm thành công luôn luôn tìm hiểu
I know our friendship will never when you have ceased to believe in những lý do tại sao công việc có thể
end. yourself. hoàn thành.

Dù ngoài trời mưa đang rất to Bạn là người tin vào ta khi ta đã hết You lifted me up when I could not
tin vào bản thân mình. lift up myself, you made me smile
Bạn mỉm cười, thế là mưa hóa nhỏ
when I forgot how to, you were
Success is not final, failure is not
Mình vui lắm khi mình có bạn there for me in my times of need
fatal: it is the courage to continue
Tình bạn chúng ta sẽ mãi vững bền. and you were there for me when I
that counts.
needed nothing at all.
Learn to be happy with what you Thành công không phải là cuối cùng,
have while you pursue all that you Bạn nâng tôi lên khi tôi không thể
thất bại không phải là chết người:
gượng dậy, bạn khiến tôi mỉm cười
dream. lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng. khi tôi quên cách mỉm cười, bạn luôn
Hãy học cách hạnh phúc với những gì There are two kinds of people in có mặt khi tôi cần và cả khi tôi không
bạn có trong khi bạn đang theo đuổi this world: those who are looking cần gì cả.
tất cả những gì mình mơ ước. for a reason and those who are Many people dream of success.
We are all travelers in the finding success. Success can only be achieved

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 96
through repeated failure and My father always used to say that 9 out of 10 things I did were failures.
introspection. In fact, success when you die, if you’ve got five real I didn’t want to be a failure so I did
represents the 1% of your work friends, you’ve had a great life. 10 times more work.
that results from 99% that is called Cha tôi thường bảo rằng nếu khi con Khi tôi còn trẻ, tôi chú ý thấy 9 trong
failure. qua đời, con có được năm người bạn 10 việc tôi làm là thất bại. Tôi không
Nhiều người ước mơ được thành thật sự thì con đã có một cuộc đời muốn bị thất bại nên tôi đã làm việc
công. Thành công chỉ có thể đạt được tuyệt vời. nhiều hơn gấp 10 lần.
qua thất bại và sự nội quan liên tục. It’s how you deal with failure that For the friendship of two, the
Thật ra, thành công thể hiện 1% công determines how you achieve patience of one is required.
việc ta làm – kết quả có được từ 99% success.
cái gọi là thất bại. Cho tình bạn của hai người bền chặt,
Chính cách bạn xử trí thất bại quyết cần có sự kiên nhẫn của một người.
Friends are like stars, they always định cách bạn đạt được thành công.
seem to shine when the night is at I do the very best I know how the
To preserve a friend, three things very best I can
its darkest.
are necessary: to honor him and I mean to keep on doing so
Bạn hữu giống như những vì sao, present, praise him absent, and until the end
luôn luôn chiếu sáng vào những đêm assist him in his necessities. If the end brings me out all right
tối trời nhất.
Để giữ gìn tình bạn, cần làm ba điều what is said against me will not
I may not be there yet, but I’m sau: Kính bạn khi bạn có mặt, khen amount to anything.
closer than I was yesterday. bạn khi bạn vắng mặt, và giúp bạn If the end brings me out all wrong
Tôi có thể chưa đến được nơi đó, khi bạn cần. ten angels swearing I was right
nhưng tôi đã đến gần hơn so với vị trí would make no difference.
People who fail to succeed usually
của tôi ngày hôm qua. Tôi làm hết mức trong khả năng của
get stopped by frustration. All
mình. Hết sức lực của tôi
When a winner makes a mistake, succesful people learn that success
Và tôi nhất định làm việc đó đến cùng
he says, “I was wrong”. When a loser is buried on the other side of
Nếu kết quả chứng minh là tôi đúng
makes a mistake, he say, “It wasn’t frustration. Unfortunately, some
Những lời nói chống lại tôi sẽ không
my fault”. people don’t get to the other side.
có nghĩa lý gì
Một người thắng cuộc khi phạm lỗi Những người không đạt được thành Nếu kết quả chứng minh là tôi sai
nói: “Tôi đã sai”. Còn một người thua công thường bị tâm trạng thất vọng Mười thiên thần có thề rằng tôi đúng
cuộc khi phạm sai lầm nói: “Đó không chặn lại. Tất cả những người thành thì cũng chẳng có gì khác.
phải là lỗi của tôi” công đều biết rằng thành công được
The strongest oak tree of the forest
che giấu ở mặt bên kia của sự thất
In the confrontation between the is not the one that is protected from
vọng. Thật không may, một số người
stream and the rock, the stream the storm and hidden from the sun.
không đến được mặt bên đó.
always wins, not through strength It’s the one that stands in the open
but by perseverance. There are the people you have where it is compelled to struggle
known forever. Who like…know for its existence against the winds
Trong sự đương đầu giữa dòng suối
you…in this way that other people and rains and the scorching sun.
và hòn đá, dòng suối luôn luôn
can’t. Because they’ve seen you
thắng, không phải qua sức mạnh mà Cây sồi vững chãi nhất của khu rừng
change. They’ve let you change.
bằng sự bền bỉ. không phải là cây được bảo vệ khỏi
Có những người mà bạn sẽ quen cơn bão và giấu mình tránh ánh nắng
The winner says, “Let me do it for
thuộc mãi mãi. Những người hiểu mặt trời. Đó chính là cái cây mọc ở
you”.
bạn theo cái cách mà những người khu đất trống, ở đó nó buộc phải đấu
The loser says, “That is not my job”. khác không thể hiểu. Bởi vì họ chứng tranh cho sự sinh tồn của mình chống
kiến bạn thay đổi. Họ để cho bạn thay chọi với gió mưa và mặt trời rát bỏng.
Người thắng cuộc nói: “Để tôi làm
đổi.
việc đó cho bạn”. Kẻ thua cuộc nói:
“Đó không phải là việc của tôi”. When I was a young man I observed (St)

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 97
TẢN MẠN

T ừ xa xưa, người Việt đã có truyền thống quây quần bên gia đình trong mâm cơm Tất Niên ngày
cuối năm. Trước là để thấy ông bà, cha mẹ, anh em vẫn còn khỏe mạnh, để mọi người chia sẻ
những vui buồn trong năm qua, cũng như khích lệ nhau học tập, làm việc tốt trong năm mới. Và sau
nữa, ai nấy cùng thưởng thức những món ăn ngon, hội đủ bao ước mơ, khát vọng của thân quyến,
hướng đến một tương lai tươi sáng, vui vẻ, hạnh phúc.

Do quanh năm bận rộn, ít có điều kiện chăm ăn rất đơn giản, ví dụ ở miền Bắc chỉ là canh cải
sóc, đỡ đần gia đình, chưa kể đi làm ăn xa, thiếu nấu với cá rô đồng hay cà tím nấu cùng chuối,
vắng tình cảm ruột thịt, nên dù ở đâu vào 30 đậu, ở miền Nam là lẩu cá tra rau chua, khổ qua
Tết, mọi người đều trở về, sum họp bên mâm nhồi thịt, hay thịt lợn, trứng vịt kho tàu… song
cỗ Tất Niên, có cả nhà chung vui, xem đây là chứa đựng rất nhiều hoài niệm thân thương
thời khắc ấm cũng nhất của đại gia đình. của gia đình.

Không khí chuẩn bị cho buổi đoàn viên hết sức Mỗi món ăn Tất Niên do vậy gửi gắm khá nhiều
nhộn nhịp. Trước đó, gia đình đã sửa soạn mọi tình cảm và chứa đựng những biểu tượng gia
thứ từ củi lửa, thóc gạo đến rau dưa, thịt cá để đình. Ở đầu mâm không bao giờ thiếu bánh
nấu những món ngon đón con cháu.Người về chưng, bánh tét hoặc bánh dày, là các loại
ai cũng gấp rút, mang theo lỉnh kỉnh đủ thứ bánh từ thời Hùng Vương, thể hiện cho truyền
trong đó có các loại thực phẩm đóng góp cho thống hiếu đạo lâu đời. Hình dáng vuông của
bữa ăn thật thịnh soạn. Tuy có nhiều món ăn lạ bánh chưng, tròn của bánh dày tượng trưng
mắt, song trong buổi gặp mặt cuối năm, con cho trời và đất, thể hiện tấm lòng uống nước
cháu thường nghĩ tới các món ăn quen thuộc nhớ nguồn, nhớ công ơn sinh thành dưỡng
của cả nhà, hoặc cha mẹ yêu thích. Nhiều món dục to lớn, bao la như trời đất của cha mẹ.

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 98
Tương tự bánh chưng là xôi. Tùy nơi là xôi gấc, chả, thịt viên, thịt luộc, được ăn nguội để cảm
xôi đậu, xôi ngô, xôi vò hay xôi ngũ sắc. Xôi gấc nhận hương vị tinh tế
có màu đỏ ngụ ý về huyết thống, năng lượng,
Cũng có các món chè kho, chè lam, bỏng gạo,
may mắn. Xôi đậu có màu vàng thể hiện phú
bánh khảo, bánh in, bánh tổ, bánh thuẫn,
quý, đỗ đạt. Xôi ngô, xôi vò chứa nhiều hạt nhỏ,
mứt, kẹo mà thành phần là bột đường quyện
mềm, mọng cho các thành quả. Xôi ngũ sắc dính, mang lại sự ngọt ngào, gắn bó. Người ta
mang đến sự đa dạng, giàu có. thường dùng chúng sau bữa cơm chiều, với ý
Ở miền Bắc, luôn có món canh thập cẩm, đôi nghĩa khổ tận cam lai- đắng cay nhiều rồi sẽ
khi rút gọn thành măng giò heo, miến lòng gà, đến ngọt, để khích lệ người thân cố gắng trong
nấm ôm mọc… Trong món ăn, măng là hình mọi việc..
ảnh của sự vươn lên cùng thế hệ trẻ, có câu nói Toàn bộ các món mặn, ngọt của cỗ Tất Niên
tre già măng mọc. Thịt lợn tượng trưng cho sự đều được dâng lên ban thờ gia tiên để con
vô ưu của tuổi già và nghỉ ngơi. Miến, có nơi là cháu cảm tạ công lao sinh thành, nuôi dưỡng
mỳ, bún, phở, bánh đa nhờ sợi dài, lại to cho của tổ tông.
tuổi thọ. Gà đồng nghĩa với tuổi trẻ, bình minh
Bữa cỗ Tất Niên do đó có ý nghĩa vô cùng
và một ngày mới trong nhà. Con vật cũng rất
thiêng liêng trong cuộc sống người Việt. Không
đạo mạo, hùng dũng ứng với thời kỳ sung sức
chỉ đem tới một gia đình hạnh phúc, tâm đầu ý
nhất của mỗi người. Nấm cũng biểu thị cho
hợp khi cả nhà cùng nhau vào bếp, cùng tế lễ,
tuổi thọ, nhất là nấm đen, khi kết hợp với mọc
cùng chờ đợi, cùng thưởng thức và mỗi thành
là thịt xay hồng –tuổi xuân, tạo ra một ấn tượng
viên quan tâm tới nhau, vợ chăm chồng, con
tươi đẹp về một tổ ấm có cả già lẫn trẻ, bao bọc
chăm cha, trẻ chăm già. Đó còn là một nét đẹp
và đầm ấm.
văn hóa tiêu biểu, cho thấy lễ hiếu, sức sống,
Mâm cỗ Tất Niên cũng thường phải có ít nhất tình yêu, niềm tin, hy vọng của mỗi người trong
một loại nem. Thường là nem rán, nem tươi, không khí chào đón năm mới, mùa xuân, lễ Tết
nem chạo hoặc nem chua. Tất cả đều được làm tưng bừng của dân tộc.
từ các sợi mảnh, dai, dài, cũng có khi sắt nhỏ Nguyễn Bích Thủy
đan kết như một ngôi nhà. Ngoài ra, còn có giò, Ban Truyền thông

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 99
TẢN MẠN

S ince long before, Vietnamese own the custom of family reuinion in the last dinner of the Lunar New
Year. First and foremost, this custom is chance for a man to witness that his beloved people, including
grandparents, parents, and other siblings are still well. Then, the gathering dinner is the time for people to
share all things happened during the passed year, motivating others to better in work and study. Last but
not least, everyone enjoys delicious traditional dishes together, which is made with love and hope of family
members, looking forwards to a bright and happy future.

As people are busy throughout the year, there meal. There are many fancy foods, however, in
are not many chances for them to take care or the year end family reunion, children often think
support their family, not to mention those have of usual dishes of the family, or favored foods of
to work far away from home, lacking care from parents. Some dishes are very simple but filled
family. Thus, no matter where they are in the last with love and memories of the family, such as
day of Lunar Year, everyone will be back home, broccoli soup with perch, eggplant with green
gathering around the dinner table in the New banana and tofu in North, and catfish hotpot
Year’s Eve. It is considered the coziest moment of with vegetables, bitter melon filled with meat or
family as the whole family sit happily together. caramelized pork and eggs…in South region.

Preparation atmosphere is very bustling. Thus, every dish in year end dinner contained
Before this time, family have already prepared many love and meanings. Chung cake, Tet cake,
everything from firewood, rice to vegetable or Day cake play essential parts in the meal.
and meat to make the most delicious dishes on Those cakes are originated from Hung Emperors
welcoming others back home. Those people, period, reflecting the long tradition of filial piety.
often make it out to be home just in time for the Square shape of Chung cake, round of Day cake
Eve, carry many things to contribute to a hearty symbolizes heaven and earth, expressing the

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 100
respect for parents and ancestors. fermented pork roll. All of them are made with long,
thin and durable fibers, sometimes they are sliced
Similarly, sticky rice is also must-have dish for this
small to mixed like building a house. Besides, there
special meal. Depend on local custom, people will
prepare different ingredients to mix with sticky are also sausages, meatballs, boiled meat, which are

rice such as gac fruit, corn, bean, colored leaves. all used cool for people to enjoy their delicate taste.
The red of gac sticky rice means family, power and There are soft green-lentil cake, popcorn, sweet
luck while yellow color of bean sticky rice is regard short cake, snow-flaked cake, nian gao, jams,
as fortune and success. Corn sticky rice, with many candies, bringing sweetness and attachment. Those
small and soft rice, show the meaning of outcome. foods are often served as dessert after dinner, with
Five-colored-sticky rice is considered to bring the meaning of cloudy mornings give way to clear
variety and wealth. evening, to motivate family members to try hard in
In North, people often prepare a mixed soup with all things.
many ingredients, some people will make it short All of the salty and sweet dishes of the year end
to a pig trotters stewed with dried bamboo shoots, dinner are respectfully brought to altar to show
noodle with chickencoop, mushroom with meat children’s gratitude towards the nourishments of
balls…In the dish, bamboo shoot is symbolized for
the ancestors.
development will of the young, as there is a saying
that “when bamboo gets old, bamboo shoot grows”. That’s why New Year Eve dinner is so sacred in
Pork represents rest and unconcerned status of the Vietnamese life as it brings happiness for family
old. Noodles with long fibers are symbolized for as people join together in making meal, praying,
longevity. Chicken is considered as youth, dawn waiting for the new year while enjoying delicious
and a new day. This animal is also very gentle, traditional foods. Everyone takes good care for
heroic, represents the most energetic period of each others, wife cares for husbands, children care
person. Mushrooms also indicate the longevity, for parents, the young care for the old. It is also a
especially the black fungus, when combined with typical cultural beauty, showing filial piety, vitality,
fresh meat balls, creating a beautiful impression of love, faith, hope of everyone in the atmosphere
a cozy family with both old and young generations. of welcoming new year, spring and jubilant Tet
celebration of the nation.
Tet Banquet often has at least one kind of spring
rolls. Common kinds of spring rolls should be Nguyen Bich Thuy
mentioned are fried spring rolls, fresh spring rolls, Communications Division

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 101
TẢN MẠN

N hắc đến Sài Gòn, ai ai cũng cảnh
báo những trận mưa ngập đường
ngập phố, nếu không là cái nắng gay
hoa cỏ dần dần tràn ra vỉa hè hai bên
đường, vừa thành chợ hoa, vừa điểm
tô thành phố. Không chỉ có mai vàng
vời vợi, mà đã được nối liền chung vui.

Tết về, bến Bình Đông trở thành
“nhịp cầu” nối giữa các tỉnh miền Tây
gắt như thiêu như đốt. Thế nhưng, Sài của miền Nam nắng ấm, mà cả đào
Gòn còn có một mùa rất riêng, khí trời hồng miền Bắc cũng về đây khoe sắc. và Sài Gòn hoa lệ. Từng thuyền hoa
dịu nhẹ, nắng vàng như mật, đủ để Bắc Nam không còn là điều gì đó xa xuôi dòng từ đồng bằng sông Cửu
ban sớm, khẽ khàng mang lên mình
chiếc áo khoác mỏng làm duyên.

Đó là khi Tết về!

Tết về, đường phố đông đúc hơn,
cảnh chợ búa, mua bán tấp nập hơn,
nghĩa là kẹt xe nhiều hơn. Thường
ngày, người ta dễ nổi nóng, văng tục
trong những trận kẹt xe kinh hoàng.
Nay, mọi người nhìn nhau cười xòa,
mỗi người nhường nhau một chút để
đường mau thông thoáng, kịp công
việc riêng.

Khắp nơi, nhà nhà, hàng quán, cửa
tiệm rộn ràng nhạc Xuân. Chậu cây,

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 102
trong những tòa nhà cao tầng san sát
như hộp diêm.

Sài Gòn của những ngày giáp Tết
đông đúc bao nhiêu, thì Sài Gòn của
những ngày Tết lại thênh thang bấy
nhiêu. Đường sá thoáng đãng, khí
trời dịu dàng, hoa khoe sắc thắm.
Từ một phố thị sôi động chẳng bao
giờ tắt đèn hóa bình yên như một cô
thiếu nữ. Để rồi sau đó, lại mở rộng
vòng tay bao dung đón người tứ xứ
tha phương, trao cho họ cơ hội học
hành, lập nghiệp, đón nhận hết xô bồ
Long tụ hội về đây khoe sắc thắm. nồi bánh chưng, giữ nếp nhà, giữ
ồn ào mà chẳng hề trách lấy một lời...
Khung cảnh buôn bán “trên bến, dưới phong tục cha ông và mang bánh đi
thuyền” rộn ràng, tấp nập. Dường tặng người khốn khó. When it comes to Saigon, anyone
như muôn hoa, cỏ cây đều dưỡng sức could be warned about road flooded
Tết về, bên cạnh tiếng cười niềm vui,
mà nở bừng đón Xuân. rains, if not the hot sun which seems
vẫn còn có tiếng thở dài rất khẽ. Có
to make everything melt down.
Tết về, khu trung tâm hiện đại bỗng bạn sinh viên nghèo nén nỗi nhớ
However, Saigon still has another
trở về những hình ảnh xưa cũ đầy nhà, ở lại chốn phồn hoa, làm thêm
special season, when the air is gentle,
ý nghĩa, đây cội mai vàng, đây dây mấy ngày Tết, kiếm tiền trang trải
the yellow sunshine is like honey, just
pháo đỏ, các ông đồ trẻ mặc áo dài học kì sau. Có người chị, người mẹ
enough for the dawn to wear a thin
the, khăn đóng bày mực tàu giấy đỏ, xa quê bán buôn đắp đổi, nét ưu tư
coat to grace.
tay đưa nét bút tặng chữ bên phố lo lắng cứ hằn sâu trên gương mặt
trong phiên chợ sau cùng của năm That’s when the Lunar New Year
phường tấp nập còi xe. Góc kia là lân
cũ. Người không dư dả ngóng chờ comes!
là trống, là cảnh gia đình sum vầy bên
nồi bánh chưng xanh, trẻ con chúc chút lương thưởng cuối năm để vội In Tet, streets become more crowded,
Tết ông bà. Đường Nguyễn Huệ hóa vàng tất bật sắm sửa ngày Tết. Những markets get more bustling, meaning
mình thành đường hoa. Các công tòa nhà chung cư ngày thường ríu that the traffic jam is also heavier. On
viên cũng khẩn trương mở hội Xuân. rít tiếng nói cười, bỗng vắng vẻ lặng a normal day, people might easily
Xuân xuống phố, len lỏi từng ngõ im. Người người, nhà nhà nối đuôi lose temperature on such crazy
ngách. Xuân xúng xính theo chân em nhau về quê ăn Tết. Ai ở lại, chợt thấy traffic jam. But for this time, people
bé cười xinh. Xuân lúng liếng theo lọt thỏm giữa mênh mông hun hút give others the friendly looks with
dáng nam thanh nữ tú rủ rê áo dài đi
chụp ảnh. Sài Gòn nóng bức, Sài Gòn
mấy khi thấy áo dài ơi là áo dài như
thế. Xuân mang về đó, kéo mọi người
xích lại gần nhau hơn.

Người Sài Gòn hồn hậu. Người Sài
Gòn sẻ chia. Quanh năm suốt tháng
lo lắng làm ăn, chẳng ai có thời gian
để nhìn ngó, thế nhưng, Tết đến,
những chuyến xe nghĩa tình nối đuôi
nhau đưa kẻ tha hương về thăm quê,
cùng quà cáp trao tặng với nụ cười
niềm nở. Đâu đó góc phố, sân trường,
sinh viên tình nguyện thổi lửa nấu

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 103
TẢN MẠN
along with full of gifts in the luggage,
exchanging gifts with warm smiles.
Somewhere downtown, in school
yards, volunteering students set fire
to cook sticky rice cakes, keeping the
customs passed from the older, then
take time for delivering the cakes to
the poor over the city just before the
Eve moments.

As Tet is coming, apart from happy
laughing, there’re still quite sighs. It
may come from a poor student trying
to hide his homesick, keep staying in
the splendid city to earn some living
on Tet for next term tuition fee. It
might be of the sister, the mom living
pleasant smiles, trying to condescend old meaningful images with yellow far away from home, trying to trading
a little bit to pave the way for all to apricot, red petard rope, young with anxiety deeply on the face. Those
make their businesses in time. scholars in traditional costumes, have tight budgets look forward to
presenting Chinese ink with red some final bonus, just to get enough
The Spring Music can be heard
papers, giving away wishes in preparation before the coming of Tet.
anywhere, from house to stores or
beautiful handwriting on the side of Apartment buildings, where used
shops. Plants and flowers gradually
busy streets. At another corner, you to be filled with laughs and talking
spread over the sidewalks, forming
can witness the gathering scene of noise, now seems to be evacuated in
flower market while also making
the family sitting around big pot
impressive decoration for the city. quiet. The flows of people heading
of boiling sticky rice cake, children
Not only yellow apricot, which is for home seem endless. Those who
saying best wishes to grandparents.
specialty of the warm South, but also stay can’t help feeling lost among the
Nguyen Hue Road turns into flowering
the pink blossom from the North also strangely large city, with numberless
road. Parks in urge of opening Spring
gather here. The North is no longer buildings sitting closely to others.
Festivals. Spring spreads quickly
somewhere far away, seeming to join
down the streets, squeezing in every The more crowded of the streets in
with the South in the same joy.
alley. Grace spring follow the step of days prior to Tet, the emptier they are
Tet, Binh Dong Port becomes the children, looking towards the young during this holiday. The roads seem to
“bridge”, connecting western well dressed in traditional costumes be wider, air is gentle with nourishing
provinces with splendid Saigon. Every for photographing. With normal heat flowers. From a busy city which “never
flowering boat goes downstream in four seasons, it might very hard for
sleep”, Saigon now becomes peaceful
from Mekong Delta to gather here, someone to catch this kind of scene
like a young girl in her 18. Then,
showing off their beauty. There, you in Saigon. It’s spring that make this
it can widen its hugs to welcome
can witness bustling and crowded possible, bringing people close to
people from all over the country,
scene of business from the wharf to others.
boat of floating market. It seems like granting them with education and
The kind Saigonese, the sharing
every flowers or plants have saved employment opportunities, take in
ones. All around the year of busy
their best just for nourishing to all bustles, crowdedness without any
working, no one has time for looking
welcome Spring. complaint.
around. But when the New Year
On the arrival of new year, the modern comes, the endless flow of buses Nguyen Huong Giang
center suddenly be converted to the brings the far away back home, Communication Division

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 104
T ừ lâu, lễ chùa đầu xuân đã trở
thành nét đẹp văn hoá tâm linh
truyền thống của người Thủ đô nói
lên ông bà tổ tiên. Nếu nhà nào chưa
đi lễ chùa sau Giao thừa thì sau khi
Trái ngược hẳn với không khí tĩnh
lặng, êm ả của của phố xá, tại các ngôi
đoàn tụ bên mâm cơm đầu năm sẽ đi chùa lớn, sáng Mồng 1 năm nào cũng
riêng, và người dân Việt Nam nói
lễ Phật, lễ Thánh. đông đúc người đến dâng hương lễ
chung.

Năm hết Tết đến là khoảnh khắc khởi
đầu một chặng đường mới, những
dự định mới, tương lai mới với những
mong ước tốt đẹp, người Việt đi lễ
Chùa vừa để ước nguyện bình an,
may mắn, vừa để thả mình tĩnh tâm
nơi cửa Phật từ bi, bỏ lại những bộn
bề mưu sinh trong năm cũ. Chính
vì thế, vào sớm mùng 1 Tết, phố xá
thường vô cùng vắng vẻ, khác xa một
Hà Nội hối hả thường nhật, bởi lẽ các
gia đình sau giao thừa đã đi chùa lễ
Phật cũng như trẩy lộc đầu Xuân để
về kịp làm mâm cơm đầu năm dâng

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 105
TẢN MẠN

Phật. Có người đi một mình lặng lẽ, Tử, chùa Hương, chùa Đậu, Đền Cửa Chân - Thiện - Mỹ, khơi gợi cái Tâm,
cũng có những gia đình vài ba thế Ông, Đền Trần, Phủ Dày... cái Tình trước ngưỡng cửa đất trời
hệ cùng đi lễ. Những em bé áo dài giao thoa, trong tiếng chuông chùa
Phong tục lễ chùa du xuân với người
xúng xính đứng bên cạnh bố mẹ cúi ngân xa, vang vọng...
miền Bắc hầu hết còn kéo dài cho tới
đầu chắp lễ. Phải chăng, Phật là hiện hết tháng Giêng. Sau những ngày For a long time, the Spring pilgrimage
thân của cái thiện, của lòng nhân từ Tết chính, khi công việc đầu năm còn has become a traditional spiritual
mà mọi người ai cũng đều hướng chưa quá bận, người dân thường đi culture of the capital residents in
đến. Những người cao tuổi, hay các những ngôi chùa ở xa và nổi tiếng particular and the Vietnamese people
cô bác đã về hưu thường đến chùa linh thiêng để kết hợp với du ngoạn in general.
làm công quả như quét tước, dọn cảnh đẹp ngày xuân. Hoà cùng dòng
New Year is the beginning of a new
dẹp, hương khói. Khung cảnh tĩnh người đi lễ đầu xuân, nhất là lúc tiết
journey, new plans, new future
mịch, thanh tao của các ngôi chùa trời se lạnh, lất phất làn mưa phùn
with good wishes. Vietnamese go
vào dịp này bỗng trở nên đông đúc, như cảm nhận thấy đất trời đang giao
to temples and pagodas not only
chùa rực sáng ánh đèn, nến, vào sâu hòa. Con người dường như cũng trở
to wish for peace, luck but also to
bên trong, hương khói nghi ngút tỏa nên cởi mở hơn ở chốn linh thiêng,
release themselves to find peace in
ra từ các ban thờ. Trong khói hương những người dù mới gặp lần đầu
mind in Buddha’s compassionate
mờ mịt, tiếng đọc kinh lúc bổng, lúc cũng sẵn sàng trao nhau nụ cười trìu
door, leaving behind chaos of the
trầm…; ngoài kia, vạn vật như đang mến. Tiếng chuông chùa ngân vang
passed year. Therefore, on the early
khoác lên mình một bộ áo mới, phơi giữa hơi sương sớm, khói nhang, hoa,
morning of the 1st of Lunar New Year,
phới niềm vui như lòng người vậy. lễ... tạo nên không khí yên bình, làm
streets are often very quiet, much
Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói mỗi người khi đến chốn cung nghiêm
different from them in a hustle Hanoi
chung có lẽ vẫn là nơi Phật giáo và này thấy tâm hồn thanh tịnh lạ kỳ!
on normal days, because after Lunar
chùa chiền quy tụ phong phú nhất, Ngày xuân đi lễ chùa không chỉ là New Year Eve, families have already
với rất nhiều những ngôi đền, chùa một nét văn hoá tín ngưỡng truyền headed for temple and pagoda or
thiêng có thể kể đến như: Phủ Tây Hồ, thống của người Việt, mà còn mang picking buds and young leaves on
Tứ trấn Thăng Long, Chùa Hà, chùa nhiều ý nghĩa giáo dục tốt đẹp, giúp belief of getting luck in the coming
Phúc Khánh, Thiền viện Trúc Lâm Yên con người hướng tới những điều year. However, no matter what they

Số 1-2018 | APAVE TODAY page 106
do in the 1st day of Tet, everyone
managed to arrive home in time to
make a meal to dedicate to ancestors.
If they can’t go to pagodas and
temples after Eve, they will do this
after family reunion in the first meal
of the year to worship Buddha and
Saints.

On the contrast with quiet and
peaceful atmosphere of streets, on
the 1st morning of Lunar New Year, a
stream of people goes on a pilgrimage
at famous pagodas. There are people
quietly walk alone. There are also
families with several generations join
together for worshipping. Some kids
well dressed in traditional costumes, the main days of Lunar New Year creating a peaceful atmosphere,
stand besides parents, performing Festival, when the work is not too which makes everyone feeling
rituals. Maybe for them, Buddha is busy at the beginning of the year, extremely tranquil when being in this
the embodiment of the good, the people often go to sacred pagodas scared place.
kindness that everyone is headed to. in other provinces to pray along Spring pilgrimage is not only a
Elderly people, or retired aunts and with sightseeing. Joining the flow of traditional cultural religious custom
uncles often come to pagodas to do devotees when the weather is cool of Vietnamese, but also represents
volunteering work such as sweeping, with fluttering rain, you may feel the many good educational meaning,
cleaning, caring for incense. The guide people towards the Truth –
harmony of the sky and the earth.
normal silent, gracious scene of Kindness – Beauty, evoke kindness
People seem to be more open in the
pagodas turns out to be crowded, and love in people before the
sacred environment, even strangers
lighted up with lamps, candles and moment when earth and heaven are
would willingly give others bright
smoke of incense exposed from harmonized, in the atmosphere of
smiles. In the mist, the temple bell
altars. In this obscure atmosphere of
ring, along with smoke from incense, echoed temple bell rings far away.
incense’s smoke, the reading voice
worshipping flowers and rituals Nguyễn Bích Thủy
of Buddhist scripture switching
between high and low altitude… performance…all mixed together, Communication Division
Out there, all things are like wearing
a new set of clothes, exposed the joy
as in human heart.

Hanoi in particular and North region
in general is possibly where Buddhism
and pagodas are abundantly
gathered, with many sacred temples
and pagodas such as Phuc Khanh, Ha,
Dau, Huong Pagodas; Cua Ong, Tran,
Tay Ho and Day Temples, Truc Lam
Yen Tu Monastery.

The traditional rituals of the spring
festival with the northerners lasted
until the end of January. After

Số 1-2018 | APAVE TODAY Page 107
APAVE Hà Nội APAVE Bình Dương APAVE Japan
Tầng 9, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Lầu 3 tòa nhà VNPT, 326 Đại Lộ Bình JETRO BUILDING KOBE C.I.T CENTER
phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Dương, Phú Hòa, Thủ Dầu Một BLDG – 14F – 5-1-14 HAMABEDORI –
TP. Hà Nội Tel: (+84-274) 3 856 097 CHOU – KU KOBE – 651 6591 JAPAN
Tel: (84-24) 3.7887 7880 Tel: +81-78-222-1376
APAVE Cần Thơ
APAVE Đà Nẵng Tầng 3, số 77-77B Võ Văn Tần, P.Tân An, APAVE Singapore
Tầng 4 – Tòa nhà VNPT số 346 đường Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ No. 80 Robinson Road # 02-00
2/9 – P. Hòa Cường Bắc – Q.Hải Châu Tel: (+84.292) 3 733835 Singapore (068898)
Tel: (84-236) 3.626263 Tel: +65 6236 3333
APAVE Vũng Tàu
APAVE Nha Trang Số 65A – Đường 30/4 – Thắng Nhất APAVE Myanmar
Số 238 Ngô Gia Tự, Bà Rịa - Vũng Tàu No. (192) second floor, Bogyoke Aung
Tp. Nha Trang Tel: (84-254) 3.591229 San Street, Ward 10, Botahtaung Town-
Tel: (84-258) 3 528 233 ship, Yangon. Tel: +95 1 379064
APAVE Malaysia
APAVE Huế Suite E603, 6th Floor East Tower, Wisma APAVE International
29 Phan Văn Trường - Phường Vỹ Dạ Consplant 1, No 2, Jalan SS16/4, 47500 Z.I. - avnue Gay - Lusac
TP Huế Subang Jaya, Selangor, Malaysia 33370 Artigues-près- Bordeaux
Tel: (84-234) 3 933 775 Tel: +603 50317668/669 Tel: (33) 5 56 77 27 42

APAVE Hồ Chí Minh APAVE China
Lầu 9 - 10, tòa nhà MB, số 538 Cách Room 422-423, Area 5E, Aoyuan City APAVE Group
Mạng Tháng 8, P. 11, Q. 3, Tp.HCM Plaza, Hanxing Road, Panyu Dist., 191, rue de Vaugirard
Tel: (84-28) 39905588 Guangzhou, China 75738 Paris Cedex 15
Tel: (86) 020 38202081 Tel: (33) 1 45 66 99 44

© Copyright 2015 www.apave.com.vn
Số 1-2018 | APAVE TODAY page 108