You are on page 1of 7

staroveký EGYPT – dedičstvo faraónov

EGYPT a ríša 1 Kráľovstvá a ríše, asi
1500- 1100 pred n.l.
- Chetitská ríša založená

MITANNI – vzťahy dvoch
Šuppiluliumašom I.
- územie Churritskej ríše
v čase najväčšieho
rozmachu, asi
1480-1340 pred n.l.
- Churritská ríša po roku
1340 pred n.l., pod che-

starovekých mocností ?
titskou a asýrskou nad-
vládou
- asýrske územie získané
Aššuruballitom I.
- Babylonia za vlády
autor | DRAHOSLAV HULÍNEK MICHAL BURZA,
foto, mapy, tabuľky a ilustrácie | Barnaburiaša II.,
1347- 1321 pred n.l.
DRAHOSLAV HULÍNEK, ZOROSLAV KOLLÁR - Elam za vlády
a z archívu SAHI Tepti- ahara, asi
1353-1318 pred n.l.
- Egypt za vlády
Amenhotepa IV.
a Tutanchamón

Egypt a Mitanni boli
vo svojej dobe mocnosťami,
ktoré udávali prím
vtedajšiemu starovekému
svetu. Aj v čase
písania tohto článku
som nezabudol na
M itanni v tretej štvrtine druhého tisícročia pred n. l. patrila spolu s Egyptom medzi
najdominantnejšie mocnosti vtedajšieho starovekého sveta. Môžeme smelo kon-
štatovať, že práve ríša Mitanni a Chetitská ríša s Egyptom boli v druhom tisícročí pred
do doby bronzovej a najstaršie fázy doby bron-
zovej v Sýrii východne od Eufratu. Okrem iného
práve stupeň Chuera IA môžeme pokladať za za-
obsah vzájomných n. l. dominantnými súpermi o významné obchodné cesty smerom východ – západ a čiatok staršej doby bronzovej. V tom čase bola
aj opačne v blízkovýchodnom sýrsko-levantskom priestore. Jeho významnými mestský- Tell Chuera pradávne starobylé sídlo, v ktorom
rozhovorov medzi
mi strediskami a prístavmi na pobreží Stredozemného mora boli okrem iných miest začala ako v jednom z prvých oblastí nadvláda
členmi archeologického bronzu v Sýrii.
najmä Byblos a Ugarit. Možno práve na mieste dnešného Tell Fecheriye písali mitann-
tímu počas posledných skí panovníci listy svojim egyptským náprotivkom. Doterajšie archeologické výskumy V rokoch 2200/2000 pred n. l. sa usadzujú
výkopov (v roku 2007) nielenže nepotvrdili v Tell Fecheriye lokalizáciu Vašukanni, ale zatiaľ ani nedokázali na severe Mezopotámie Asýrčania. Do časového
na lokalite v Tell existenciu zvlášť významnejšieho osídlenia z obdobia ríše Mitanni. V nasledujúcich medzníka okolo roku 2000 pred n. l. sa datuje aj
Fecheriye v povodí riadkoch sa ponoríme do druhého tisícročia pred n. l., aby sme pochopili dejinné pu- začiatok strednej doby bronzovej v Sýrii. Okolo
rieky Chábur tovanie ríše Mitanni, jej postavenie v súdobom spektre mocensko-politických bojov, roku 2000 pred n. l. dobyli semitskí Amoriti mes-
a to všetko v zrkadle jej vzťahov s Egyptom. to Mari na juhovýchode Sýrie. Asýria – význam-
v severovýchodnej ný politický útvar s viacerými fázami vývoja v se-
Sýrii. Táto poloha PRED VZNIKOM RÍŠE MITANNI vernej Mezopotámii – sa rozprestierala najmä na
býva považovaná za Okolo roku 3000/2900 pred n. l. sa začína časová fáza starovekého obdobia doby území dnešného severného Iraku a Sýrie. Je vše-
miesto, kde sa mohlo bronzovej, fáza Chuera IA, ktorá súvisí s povodím rieky Balich a je nazvaná podľa obecne známe, že má tri základné periodické
nachádzať hlavné významnej vrstvy osídlenia na polohe Tell Chuera. Táto dôležitá lokalita v severozápad- fázy: staroasýrske, stredoasýrske a novoasýrske
mesto ríše Mitanni. nej Mezopotámii v podstatnej miere prezentuje prechod z chalkolitu (doba medená) obdobie. Staroasýrske obdobie súvisí s prvou štvr-

Počas spomínaných
debát sme viackrát
konštatovali,
že ríša Mitanni
nie je v súčasnom
bádaní docenená.

SÚSOŠIE ZNÁZORŇUJÚCE
THUTMOSEHO IV. (VĽAVO)
A JEHO KRÁĽOVSKÚ
MANŽELKU – OBDOBIE
18. DYNASTIE (NOVÁ
RÍŠA). PRAVDEPODOBNE
POČAS JEHO VLÁDY
DOŠLO K PRVEJ
DIPLOMATICKEJ SVADBE
PROCESIA ÁZIJCOV. TENTO VÝNIMOČNÝ VÝJAV SA NACHÁDZA V HROBKE VÝZNAMNÉHO MUŽA CHNUMHOTEPA II. Z OBDOBIA 12. DYNASTIE.
MEDZI EGYPTSKÝM NAMAĽOVANÁ SCÉNA VZNIKLA V 6. ROKU VLÁDY SENUSRETA II. V SÚVISLOSTI S TOUTO NÁSTENNOU MAĽBOU SA PRVÝKRÁT POUŽÍVA
VLÁDCOM A MITANNSKOU POJEM „HYKSÓS“ (PÔVODNÝ EGYPTSKÝ VÝRAZ ZNEL „HEKACHASUT“). PÔVODNE SA HYKSÓSOVIA DÁVALI DO SÚVISLOSTI AJ S CHURRITSKÝM
PRINCEZNOU. OBYVATEĽSTVOM RÍŠE MITANNI. DNES S NAJVÄČŠOU PRAVDEPODOBNOSŤOU VIEME, ŽE SPOLU NESÚVISIA.

2–3|2008 ročník XIX HISTORICKÁ REVUE | 77

: THE ARCHAEOLOGY OF SYRIA. – SCHWARTZ. (CA. Achnaton priestor v okolí miest Arrapcha a Nuzi smerom palác a chrám až k pohoriu Zagros. Je ktorý bol amoritského pôvodu. 86. POLOVICI 2. mose III. Mari a Nuzi. východe dnešnej Sýrie. P. (MAPA JE PREVZATÁ Z PRÁCE: AKKERMANS. NÁZOV LOKALITY TELL FECHERIYE JE UVEDENÝ AKO FAKHARIYAH. (ide predovšetkým o obyvateľov churritského pô- Asýrska ríša dostala pod nadvládu Babylonskej nulosti tejto starovekej ríše sa dozvedáme predovšetkým z churritských písomných vodu) ríše Mitanni bolo najmä pôvodom to isté etnické spoločenstvo ako Hyksósovia. dynastia ským panovníkom stal Sauštatar (okolo 1420 Emar pred n. Na základe absolútnej ríše.. chronológie je ohraničené rokmi 2000/1900 1760 – 1759 pred n. viac než pravdepodobné. SEVERNÁ Prvý mocenský rozmach ríše Mitanni nastáva ZÁPADNÁ SÝRIA STREDNÝ EUFRAT BALICH CHÁBUR ANATÓLIA EGYPT MEZOPOTÁMIA za panovníka Parratarna I. Príslušníci etnickej skupiny Mitanni. storočia pred n. Samotní Chur- ODTLAČOK MITANNSKÉHO PEČATNÉHO VALČEKA Z RANOMITANNSKEJ DOBY riti sa tu prvýkrát objavujú už v druhej polovici tretieho tisícročia. niektorí bádatelia v súčasnosti minimalizujú po. l. Počas jeho vlády dosiahla ríša naj- 1300 Alalach III Stredoasýrske obdobie väčší územný rozsah. a mitannským vojskom nastal s najväčšou pravdepodobnos- Najvýznamnejším panovníkom staroasýrskeho obdobia bola značná časť územia Asýrie ovládnutá ríšou Mitanni. Dnes vieme. mestami Ugarit. v článku) uskutočnil menšiu vojenskú výpravu do Sýrie. (1479 – 1425 pred n. 74. nebolo bezprostredne ohrozené. Práve v priebehu rokov 1600 pred n. 92. sa mitann- paláce v neskorej dobe bronzovej Sabi Abyad dunnu Stredoasýrske obdobie Tukultí – Ninurta I. až do priebehu 18. Churrit- ské obyvateľstvo sa ako výrazný mocenský činiteľ medzi etnikami v blízkovýchodnom priestore za- čalo výraznejšie expanzívne prejavovať už v 17.) sa ríša Blízkeho východu v priebehu druhého tisícročia pred n. CAMBRIDGE 2005. Emar. pričom prekročil Eufrat. hrobky TT 42. vrstvy. že obyvateľstvo Po jeho smrti (asi okolo roku 1781 pred n. nastie egyptských vládcov predamarnského obdo. L. Po zániku starobabylonského že pod pojmom Hyksós môžeme vnímať predsta. A V 2. 155 a 200). lavných nápisoch minimálne v jedenástich hrobkách z obdobia vlády Thutmoseho III. A V DRUHEJ POLOVICE 2. l. l. Ninive a Erbil. CAMBRIDGE 2005.). severný priestor Sýrie s významnými et – Turkman VIIIB Thutmose III. ktorá jej mala strety nabrali na intenzite až počas vlády predamarnského panovníka Thutmoseho III. L. (1427 – 1400 pred n. storočia pred n. Tabuľky týchto textov sa našli v archí- voch významných súdobých miest: Ugarit. Obdobie Ramesse II. môžeme v povodí rieky Chábur hovoriť o začiatkoch neskorej doby bronzovej – v ob. TISÍCROČIA PRED N.. l. l. respektíve náčelníckej ťou až v 33. Pôvodne sa churritské obyvateľstvo spolu a z úvodných rokov vlády Amenhotepa II. l. roku jeho vlády (vrátane vlády Hatšepsut – pôvodne jeho regentky). Alalach II Neskorá doba bronzová okupácia Šalmaneser I. 88. sa prav- depodobne zo stepného priestoru juhu východ- nej Európy alebo Balkánu presunuli smerom na juh – do priestoru východného Stredomoria. EGYPT a ríša MITANNI – vzťahy dvoch starovekých mocností staroveký EGYPT – dedičstvo faraónov prameňov. dy- AKKERMANS. l. Práve v tomto časovom úseku egyptské vojská pre- pri riešení problému periodizácie strednej doby RÍŠA MITANNI NA SCÉNE A už vôbec nemôžeme súhlasiť s niektorými tvr- bronzovej (MB) v oblastiach Blízkeho východu.M. ských semitských kmeňov a etnických zoskupení. Podľa niektorých odborných ná.G. l. FROM COMPLEX HUNTER-GATHERERS TO EARLY URBAN SOCIETIES. (1504 – 1492 pred n. Thutmose I. v chetitskej Chattuši a v nemalej miere v egyptskej Tell el Amarne – niekdajšom Achetatone. ktorej početne dominovalo práve churrit. l. ktorý začal ešte mohutnejšie sýrske ťaženia.M. okrem iného aj zorov vládnuca kasta domnelého indoeurópske. 1600 Alalach VI Ríša Mitanni nejaký čas bojovala o hegemóniu v sýropalestínskej oblasti so svojím mocenským CHRONOLOGICKÁ TABUĽKA ÚZEMIA SÝRIE OKOLO ROKU 1500 PRED N.000-300 BC). súkromných sôch a v os- P. Thutmose I. keď ho pôvodu nie je jednoznačne doložená. l. l. Vtedy Churriti ovládli staro- asýrske mestá Aššur. G. krajina Kizzuvatna v južnej 1400 Alalach IV Hammam Obdobie ríše Mitanni Anatólii. armádou Thutmoseho III. l. keď ju dobyl vládca Chammurapi (vládol 1792 – 1750 pred n. Priamy bezprostredný súboj (keď bolo ohrozené samotné jadro ríše Mitanni) medzi pred n.) tanni. G. – Sýria – Mitanni) sa spomína na početnom množstve stél. (okolo roku 1530 pred bia neboli tieto strety veľmi časté. zdolal mitannského kráľa a Egypt ovládol pohraničné oblasti jeho ríše. Dobytie Sýrie.: THE ARCHAEOLOGY OF SYRIA. ba dokonca má väčšie množstvo vojnových skom) období.M.) sa do svojho rozkvetu sformovala ríša Mi. K tomuto presunu mohlo dôjsť okolo roku 2000 pred n. dať svoje meno. l. Aj preto ešte predtým vstúpil do oblasti Karchemiše.). v dobe bronzovej. 131.. l. (okolo 1470 pred n. ktorý sa dostal do priameho stretu s mitannským vojskom. NOVODOBÁ REKONŠTRUKCIA BABYLONSKÝCH HRADIEB Z NOVOBABYLONSKÉHO OBDOBIA 78 | HISTORICKÁ REVUE 2–3|2008 ročník XIX HISTORICKÁ REVUE | 79 . L.M. tinou druhého tisícročia. že samotné jadro ríše Mitanni s hlavným mestom Vašukanni vlády sa považuje za dôležitý časový medzník ktorí v Druhom prechodnom období napadli Egypt. prav- 1200 Ras ibn Hani Ugarit – deštrukcia Alalach I Dur – Katlimmu depodobne okolo roku 1420 pred n.M.G. Výnimočné mocenské postavenie dvojkolesových vozov. l. l. radšej sa stiahol. 84. V tom čase sa Hama G 3 – 1 1500 Alalach V Hammam 18. bol vlastne prvý egyptský pa- v ríši Mitanni mohla mať práve mitannská etnická novník. Brak Mitanni Šupiluliumaš I. V poslednej tretine 15. ské obyvateľstvo kaukazského pôvodu. ktorí mohli byť indoeurópskeho pôvodu. 16.). Od tohto obdobia viteľa vládnucej zložky. l. – podľa stred- n. Ďalšie vojenské zložka indoeurópskeho pôvodu. FROM COMPLEX HUNTER-GATHERERS TO EARLY URBAN SOCIETIES diel indoeurópskej zložky na zakladaní ríše Mi. Thut- obdobia bol Šamši Adad (1813 – 1781 pred n. l. že mi- časového úseku hovoríme o mitannskom (churrit. nej chronológie pre staroveký Egypt. až 1500 pred n. Ma- lej Ázie a Blízkeho východu. Chetitskej ríše 19. Alalach a Chalpa. 85.M. babylonský vládca Chammurapi dobyl mesto Mari (Tell Charíri) na du dávalo do súvislosti s Hyksósmi.). Obdobie jeho dobí po roku 1600 pred n. L. Na začiatku 18. tannská vojenská technika je kvalitnejšia. V SÝRII V SYNCHRONIZÁCII S EGYPTOM PODĽA: konkurentom – Egyptom. Niekedy v rokoch s niektorými semitskými kmeňmi Blízkeho výcho. 100. Keď ale zistil. dynastia územie ríše rozprestieralo od pohoria Zagros po et – Turkamn VIIIA Stredozemné more. s najväčšou pravdepodobnosťou iba ázij. l. l. TISÍCROČIA PRED N. ktorá je použitá aj pri iných egyptských vládcoch tanni. Mitanni bola významná a v súčasnosti stále nedostatočne preskúmaná staroveká deniami z nedávnej minulosti. Patrilo jej územie Asýrie. alebo Nahrinu (Levanta SÝRIA OKOLO ROKU 1500 PRED N. Od tohto V priestore Karchemiše dokonca nechal vztýčiť stélu víťazstva. storočí pred n. ktoré následne výrazne upadlo.). – SCHWARTZ. O mi. proti koalícii mesta Kadeš v západnej Sýrii a tiež prenikol východne za Eufrat.

(1400 – 1390 pred n. lokálnych vládcov. báša s panovníkom. ho I. Ho. POČAS JEHO VLÁDY skou/mitannskou princeznou. môžeme na po svojom príchode do Egypta z dôvodu so- jej severnom okraji rozpoznať ríšu Mitanni. V tom- to vojenskom konflikte teda zvíťazil. zajatci z výpravy proti vazalom ríše Mi- predtým znázorňovaní na rôznych egyptských vyobraze. A SPOMÍNANEJ SOCHY. Z obdobia vlády Thutmo. znázornenie je počas začínajúceho mie- Tento nový stav len upozorňuje na dôležitosť spojenectva. (1427 – 1400 pred ského mena Henutempet. V rámci poznania dejín má chodnom priestore a upokojilo egyptskú hranicu. EGYPTA. že mala zo Sýrie. podobu spriaznených spojencov. Scéna zá- SOCHY THUTMOSEHO III. dy Thutmoseho IV. ktorá ským menom Henutempet. Niektorí egypto- ULOŽENÉ seho III. „poe. ťažení pri Kadeši – proti „Seceteju“. výnimočné. respektíve s jej súdobými vyslovil skôr hypotetický názor. lebo má v štýle propa- Už počas vlády Thutmoseho IV. To pravdepo. DYNASTIE. Nakoniec došlo tovného uzatvorenia mieru. alebo nene môžeme predpokladať jedine to.“ Dokonca obyvatelia Nahrinu. DIORITU JE úrovni opakovať viackrát. získavajú počas mestským štátom v Sýropalestíne. Chatti a dobie. Text nápisu oznamuje: tom. KTORÁ SA NACHÁDZA AMENREOVOM CHRÁME PALICOU. SA TU ROZHÁŇA ZNÁMA „LUKOSTRELECKÁ STÉLA“ AMENHOTEPA II.) sa tu dostal do stretu aj s mitannským vojskom a setskom pohrebisku (Západné Téby). Známi povýšili na Veľkú kráľovskú manželku. l. Sarkofág s týmto me- nom sa našiel v známom úkryte múmií vlád- OBJAVUJÚ SA CHETITI cov a ich rodinných príslušníkov v Dér el- Treba konštatovať. TENTO BLOK RELIÉFU SA SÚ V TROCH RADOCH VYMENOVANÉ NÁZVY NÍM PODROBENÝCH MIEST A NÁRODOV. že vyústili do opä- niť ďalšie vojenské výpravy Egypťanov. tannskú princeznú môžeme stotožniť s egypt- tickej stéle“ Thutmoseho III. za vlády Amenhotepa II. Toto vlády Amenhotepa II. DOŠLO K NAJVÄČŠIE- tannské vazalské mestá a mestské štáty. ktorá bola nositeľkou egypt- Ázijcom. Sarkofág sem preniesli po vylúpení tepa II. len hypotéza. No si ju zobral za ďalšiu manželku v šiestom roku MU VOJENSKÉMU ríša Mitanni bola s Egyptom v nepriamom STRETU MEDZI svojej vlády. vojenskom. lógovia – bez dostačujúcich dôkazov – považu- V UMELECKO- sut. kej identifikácie mitannskej manželky Thut- KRAVY. THUTMOSE III. Egypt však dobyl Z OBDOBIA NOVEJ RÍŠE. riadkoch. V SÚČASNOSTI NACHÁDZA V MÚZEU V KÁHIRE. Nachádza sa novenie diplomatických stykov s Egyp- medzi štvrtým a piatym pylónom. respektíve viac či menej napätom ARMÁDOU RÍŠE V tomto období pravdepodobne prvýkrát stave počas celého obdobia reálnej vlády MITANNI A STA. DAL JU POSTAVIŤ PRE SOCHU HATHORINEJ priateľovi z Mitanni. hoci len nepriamy. Amenhotep II. l. 80 | HISTORICKÁ REVUE 2–3|2008 ročník XIX HISTORICKÁ REVUE | 81 . EGYPT a ríša MITANNI – vzťahy dvoch starovekých mocností staroveký EGYPT – dedičstvo faraónov kročili tok Eufratu. Thutmose IV. KTORÚ DAL POSTAVIŤ THUTMOSE III... kráľovskú nevestu pochádzajúcu z Mitanni jín prinášajú dary na dvor panovníka. sú v hrobke nosiča mi na chrbtoch. sa bude na najvyššej vládcovskej ne mestské štáty. vrátane vlády jeho regentky Hatšep. o vplyv v levantsko-kanaánskom priestore. TÁTO SCÉNA MÁ UPOZORNIŤ NA SILU A ZRUČNOSŤ VLÁDCU. Thutmose III. (1390 – 1352 pred n. Súviselo to najmä so snahou rodu ríše Mitanni a egyptským panovníkom. DYNASTIA. NAD NEPRIATEĽMI EGYPTA.. (okolo 1400 pred n. že za vlády Amenho. ktoré vraj prijala zaznamenáva vtedajší známy svet. ktoré po- Ázie mali súvis. Samotná ných textov (okrem zaužívaných toponymií hrobka nebola doteraz nájdená. jej hrobky na sklonku Novej ríše. NOVÁ RÍŠA) V DÉR EL-BAHRÍ V ZÁPADNÝCH TÉBACH. náčelníci pramene neupozornili na skutočnosť. Zatiaľ môžeme iba konštatovať. ZACHOVANÁ HORNÁ ČASŤ nej obnovenej spoločnej dohody. že by alebo podmanení predstavitelia rôznych kra. l. VRÁTANE NÁSTENNÝCH MALIEB voria už iba o nevyšpecifikovanom sýrskom moseho IV. TORZO SOCHY Svadobný akt. kráčal vo dobne vyústilo do spomínanej predpoklada- vojenskej línii svojho predchodcu Thutmose. Doteraz žiadne staroegyptské nástenné výjavy. tanni a vzbúreným vazalským egyptským niach ako pokorení nepriatelia a prosebníci. ale aj vlády Amenhotepa II. ktoré výrazne stabilizovalo situáciu v ázijskom – blízkový. Opráv- sú napríklad návštevníci z Kréty (Keftiu). roveň môže istým spôsobom upozorňovať na čiť ďalšiu stélu víťazstva. dôležitý význam. ako uvádzame v nasledujúcich Išlo o lokálne súboje v snahe ovládnuť miest. titská ríša. respektíve Nahrinu. diplomatický sobáš Thutmoseho IV. Uzatvorenie mieru s Nahrinom je do.) boli medzi oboma ničnou spoločnosťou významnejšie po- NACHÁDZA SA V KARNAKU V AMONOVOM CHRÁME. pričom dal popraviť sedem miestnych. Bahrí. V SÚČASNOSTI SA CELÁ ZREKONŠTRUOVANÁ KAPLNKA. sa v súk. HISTORICKOM jú egyptskú kráľovnú Mutemuju za mitann- romných vasetských hrobkách významných MÚZEU skú manželku Thutmoseho IV.) PRINÁŠA OBETE AMENREOVI. POD JEHO NOHAMI štátmi priateľské vzťahy. Aj keď paradoxne z obdobia vlá- „Vodcovia (veru) Mitanni (Mj-tn) ku nemu prichádzajú s dar. so sýr- iba spomínané okrajové územia ríše a mi. minimálne rovnaké spoločenské postavenie depodobné. keď sa mitannský vládca Artata- Sangaru (Babylonu). chádzali zo Sýrie. ma I. Jej objav by KRÁĽ (V TOMTO PRÍPADE THUTMOSE III. NACHÁDZA V MÚZEU V KÁHIRE. KTORÝCH UCHOPIL ZA VLASY. čo je však egyptských hodnostárov nachádzajú malebné VO VIEDNI. s obyva. rového obdobia po Amenhotepovi II. možno napomohol vyriešiť záhadu historic- SA NACHÁDZA V HATHORINEJ KAPLNKE. – VLÁDCU 18. NÁSTENNÁ MAĽBA v „symbolických hradbách“) nezmieňuje o ne. (18. V poslednom období sa teľmi ríše Mitanni.) a gandy zvýrazniť pred domácou aj zahra- SCÉNA ZNÁZORŇUJÚCA VÍŤAZSTVO THUTMOSEHO III. l. Je viac než prav.) snažil o ob- konca uvedené v stĺpovej sieni v Karnaku. z Karnaku. sa žiadny z monumentálnych oslav. no situáciu v regióne posilňujúci a rozpínajúci protivník – Che- sa mu nepodarilo upokojiť a o štyri roky sa museli uskutoč. Z GRANO.. respektíve Nahrinu. Práve na tzv. Ich nastolenie (pravdepodobne už stavenie Egypta voči ríši Mitanni počas V KARNAKU. výrazne sa ich vzájomného rokovania. ABY ZABIL NEPRIATEĽOV. že návštevníci z blízkovýchodnej ako iné manželky Thutmoseho IV. že túto mi- alebo bývalými vazalmi. dochádza k sobášu medzi ženou z vládnuceho ROVEKÉHO Thutmoseho III. Bolo to ob- k uzatvoreniu spojenectva s vládcami Nahrinu. Je možné. čiže že hrobka ženy. na ktorých vyslanci. Amenhotepa III.) si vyžiadal spoločný. aby si od jeho výsosti vyžiadali zmierovacie štandardy Nebamona (TT 90) zobrazení dary (hetepu) a dych života. sa nachádzala na va- n. a tiež nechal na brehoch Eufratu vztý.

Nakoniec [Amenhotepa III. (Mynářová. l. (Achnaton) neoslovuje len týchto dvoch panovníkov. Považoval ju za garantku novník Šupiluliumaš I. l. definitívne rozvrátili Chetiti. aby sme Taduchepu mohli stotožniť s Nefertiti. In: PES – Praž. Išlo vraj o najkrajšie korešpondencie. v priestore dnešnej Tell el hypoteticky v nej mohla byť pochovaná žena vlády). Dokonca niektoré staršie egyptologické a historické teórie uvažovali A EGYPTOM. Tu už nešlo o rovnocenné spojenectvo dvoch ríš. KRÁĽOVNÁ TEJA. komorných vrátil svoju pozornosť od Egyp- ale on mu ju nedal. V SÚČASNOSTI SA NACHÁDZA V EGYPTSKOM MÚZEU V KÁHIRE. že náboženský DETAIL SCÉNY ZO STÉLY AMENHOTEPA III. storočia pred n. Šattivazovi Ako dar poslal mitannský vládca Tušratta svojmu Amenhotepa III. začal upevňovať styky so svojím ské egyptologické studie 2004. Prostredníctvom korešpondencie s Achnatonom nechával odkazy pre manželku dom – Chetitskou ríšou. Nedá sa vylúčiť ani taká verzia.). Gilupecha sa stala jeho ďalšou manželkou pravdepodobne v desiatom časť staršej zahraničnej z neskorších listov medzi mitannským vládcom roku jeho vlády. že sa Achnatonove 82 | HISTORICKÁ REVUE 2–3|2008 ročník XIX HISTORICKÁ REVUE | 83 . (M(N)immureja). CHETITI DOMINUJÚ Mitannskí vládcovia sa z dôvodu chetitskej hrozby neus- tále snažili posilniť svoje spojenectvo s Egyptom. Na sobáš medzi dcérou Arta. Dokonca jeden z listov nájdených v Tell el Amarne HLAVA KRÁĽOVNEJ TEJI. Gilupechou a Tušrattovou dcérou Achetaton. (okolo roku 1380 pred n. ktorá si prisvojila meno Meritaton. otec M(N)immureja domácnosť jednu štvrtinu kráľovského paláca. V ZÁPADNÝCH TÉBACH. vybraté pravdepodobne z háremu panovníka ríše Tušrattu nastali v mitann- IV. A ACHNATON nebohého Amenhotepa III. V TELL EL-AMARNE. Jeho obsah. sa v jednej z novších teórií predpokladá. V SÚČASNOSTI JE ULOŽENÉ ženu. AMENHOTEP III. v podobnom znení ako spomínané odkazy. bola Dnes sa táto teória pokladá za málo pravdepodobnú. známu pod egyptským menom Kija (Ki´a). l. Aj vďaka početnému svadobnému sprievodu zabrala Gilupechou riadená sko-churritskom štáte boje „Keď [Thutmose IV. (Achnaton). ÚČASTNÍČKOU KOREŠPONDEN- následne musel odolávať znovu sa formujúcej Asýrskej ríši sať žien a mužov (otrokov. Aj podľa týchto zastaraných V SÚČASNOSTI NACHÁDZA V EGYPTSKOM – 1336 pred n. šesťkrát. Šuttarna II. NAŠLI HO bezprostredným a čoraz mocnejším suse. stále zostáva záhadou. V hrobke KV 55 sa našla truhla s vápencovými vázami. nové hlavné mesto Egypta (to bolo dovtedy v meste Vaset v južnom Egypte). (1370 – 1330 pred Ríša Mitanni mala rozvinuté vzťahy s Egyptom pravdy.). Táto teória nie je vylúčená a stále sa pokladá za pravdepodobnú.) tepom IV. – Achnatona (1352 – 1336 pred n. Je všeobecne známe. Ríšu Mitanni okolo okrem iného aj zodpovedajúce množstvo zlata.). l. l. Podľa zatiaľ nie celkom overeného pred- pokladu sa mitannská princezná pokladá skôr za tajuplnú ženu. môjmu sta. Jej svadobný sprievod tvorilo až 317 žien. ďalšiu manželku faraóna-kacíra (pre iného náboženského reformátora) Achnatona. ktorý však od- a sestru môjho otca.) a neskôr aj Tušratta poslali Amenhotepovi III. to znamená počas vlády jej syna Amenhotepa IV. respektíve po až potom pod takýmto tlakom mu ju dal. počas vlády Achnatona (1352 VYČESANÝM ÚČESOM NESÚCEJ KORUNU SA Aj keď hlavnou manželkou Amenhotepa III. DYNASTIE. a jeho synom Amenho. a iných služobníčok (iné údaje uvádzajú číslo 270) a 70 služobníkov mužského pohla. požiadal o dcéru môjho starého otca (v 35. ale ČULÉ KONTAKTY MEDZI RÍŠOU MITANNI egyptskému náprotivku Amenhotepovi III. roku jeho vlády). Pôvodne sa totiž CIE MEDZI VLÁDCAMI OBOCH RÍŠ BOLA AJ – tentoraz zo stredoasýrskeho obdobia. ale nemusela byť to- tožná s Taduchepou. Zmienky o Gilupeche sa po príchode o vládcovský post. No či ide o niekdaj- šiu mitannskú princeznú. uzatvoril Amenhotep III. o vazalský vzťah ríše Mitanni ku Chetitskej ríši. môžeme naznačiť Kijin zaujímavý osud aj po jej smrti. l. ktorá súvisela s rokovaniami medzi egyptskými a cudzími vládcami – v tom- aj počas vlády Amenhotepa III. že Kija bola manželka mitannského pôvodu. trid. respektíve sluhov) a o mitannskom pôvode Achnatonovej krásnej manželky Nefertiti.. Preniesol tam aj tamu I. ceznami z ríše Mitanni – a to s dcérou Šuttarnu II.. upozorňuje aj jeden Taduchepou. No je takmer úplne vylúčené. Dokonca legendárna kráľovná Teje (od druhého roku jeho hypotéz. ba dokonca aj kráľovského. ta a v polovici. Ak túto hypotézu ďalej rozvinieme.]. Keď mu napísal siedmykrát. stotožňovala s dcérou mitannského panovníka Tušrattu – so spomínanou Taduchepou. Amarny v strede Egypta a nazval ho pôvodom z Mitanni.. Skôr bola popri Nefertiti ďalšou kráľovskou manželkou a spolu s ňou sa asi podieľala na náboženskej reforme manžela. Po smrti Tušrattom (ako odosielateľom) a Amenhotepom predstaviteľky nežného pohlavia. POČAS OBDOBIA JEHO VLÁDY ROZKVITALI sa zo závislosti na Chetitskej ríši podarilo neskôr vymaniť. do vasetského paláca 404 šľachtičien (niečo podobné ako dvorné dámy). l. Taduchepa si v rámci sobáša priviedla z ríše Mitanni syn Šattivaza.] písal Artatamovi. O jej zaslaní nás oboznamuje objavená korešpon- dencia z egyptskej Tell el Amarny. PÔVODNE SA TÁTO SCÉNA NACHÁDZALA reformátor Achnaton vybudoval NA NÁDVORÍ ZÁDUŠNÉHO CHRÁMU AMENHOTEPA III. sochu bohyne Šavušky z Ninive (churritská obdoba babylonskej bohyne Ištar – prostredníctvom tohto daru mala bohyňa svojou magickou silou napomôcť k vylieče- niu faraóna). novej manželky Amenhotepa III. Z OBDOBIA NOVEJ RÍŠE. polovici 14. EGYPTSKÉHO VLÁDCU AMENHOTEPA III. Vtedy sa aj múmia tejto ženy (podobne ako iné) preniesla do vasetského Údolia kráľov. V PARÍŽSKOM LOUVRI. sa k moci dostal Tušrattov rému otcovi. (Naphurereja). niekoľko politických svadieb. s Thutmosem IV. ale aj ich osudovú SÚSOŠIE ACHNATONA A NEFERTITI. nebola Taduchepa iba manželkou Amenhotepa III. Písal mu päťkrát. ORIGINÁL HLAVY S VYSOKO roku 1350 – 1300 pred n. ale ním a kráľom Tušrattom (1365 – 1335 pred n. dcéry mitannského panovníka Tušrattu. Jana: Královná Teje. sa defi- nitívne opustilo ním založené sídlo Achetaton (Tell el Amarna). strácajú. MÚZEU V BERLÍNE.). okrem iných s prin. upozorňuje na dôležitosť politického postavenia Teji a jej značného vplyvu po smrti Z 18. Tušratta pri písomnej korešpondencii s Amehotepom III. n. PRVEJ MANŽELKY bohatá korešpondencia z Tell el Amarny medzi je adresovaný priamo jej. EGYPT a ríša MITANNI – vzťahy dvoch starovekých mocností staroveký EGYPT – dedičstvo faraónov ale aj Amenhotepa IV.“ via (iné údaje uvádzajú počet 30). Taduchepy. – legendárnu kráľovnú Teje. čo dokazuje aj to prípade najmä mitannskými. Potom ako nasledovníci Achnatona zatratili niekdajšieho kacírskeho faraóna. ale aj mnohých súčasných. ktorej vládol pa. Na nich bolo uvedené meno Kija – meno ženy. V ňom sa dozvedáme: Mitanni.

ktoré majú analógiu v indických menách Násatja. existencie štátu Mitanni patrila výroba luxusnej keramiky Nuzi. l. proti poslednému zvyšku Mitannskej ríše. Rozpad ríše Mitanni (pravdepodobne na dva štátiky) a Mitraššil. tradície. ale aj strážiť svoje hranice pred útočiacimi skupinami nie je jednoznačne jasné. Z Nuzi pochádzajú sar I. l. Indar(a). po vláde Tušrattu. Výcviku a chovu koní venovali nemalú pozornosť. storočia sa uvažuje. ktorý vychádzal z mitannskej ského obdo. NOVÁ RÍŠA). ale z dôvodu liek s klinovým písmom. Kôň patril v Mitanni medzi najčastejšie chované domes- asýrskeho obdobia boli do tikované zvieratá. upozor. Mitannské vozotajské umenie patrilo v druhom tov. Od týchto dejinných medzníkov môžeme vnímať formovanie Asýrskej ríše kanni svojmu egyptskému náprotivku. Medzi najlepšie rozpoznateľnú keramiku z mitann. Dokonca istý til príchod Aramejcov. ktoré (v akkadských textoch sa spomína ako Chanigalbat. niť sa zo závislosti a upevniť svoju nezávislosť dobytím mitannských územ- chu územne siahala až po vody Stredozemného mora. bol problematiky vniesli výsledky pedologického pektíve presnejšie po roku 1350 pred n. v súčasnosti sa táto (1307 – 1275 pred n. pričom jej posledné predpokladať. ale najmä z vojenských dôvodov a aj pre jeho kupením vazalských štá- drezúru ako takú. Nuzi (názov Nuzi je starovekého pôvodu. Okolo roku 1400 pred n. KTORÝ PRIJAL nazvaná podľa významného mesta tohto starovekého štátu.). Egypťania ju často považovali za súčasť Naharinu (to zna. Bol napísaný na štyroch hlinených tabuľkách. lebo ríša Mitanni a po vynikajúci koniari a výrobcovia nej i Asýrska ríša stredo- obuvi. ale veľmi často používali aj vý. panovníkom ríše Už od prvej polovice 20. najmä na území dnešnej Sýrie. res. vrátane s dôrazom na povodie KTORÉ ZALOŽIL FARAÓN ACHNATON – ZNÁMY NÁBOŽENSKÝ REFORMÁTOR českých orientalistov Bedřicha Hrozného a Miloša Bíča. vládcom v regióne. Môžeme oprávnene už bola v smrteľnej agónii. nezávislosť Aššuru od Mitanni. Podobne ako iní vedci aj B. l. EGYPT a ríša MITANNI – vzťahy dvoch starovekých mocností staroveký EGYPT – dedičstvo faraónov vojenské jednotky v 12. Bolo to už v čase.. roku jeho vlády dostali do bojového nili na ich potenciálny árijský pôvod. EGYPTSKÉHO VLÁDCU OD UMENIA K ZÁNIKU uballita I. a 13. Dokazuje to aj slovná zá. l. sa spomínajú božstvá Našattijanna. Bolo tomu tak nielen pre poľnohospodárske určitej miery vlastne zos- a ťažné účely.). DYNASTIA. Hrozný konštatoval. Práve Salmanassar I. l. storočia pred n. a upadajúcej a ná- sledne rozvrátenej ríše Mitanni. bronzovej v priestore borné výrazy uvedené na hlinených tabuľkách sú bezpochyby severovýchodnej Sýrie SITUÁCIA V TELL AMARNE – V STAROVEKOM ACHETATONE – MESTA. stredoasýrskeho obdobia. 84 | HISTORICKÁ REVUE 2–3|2008 ročník XIX .. ZREKONŠTRUOVANÉ HRADBY VÝZNAMNÉHO ASÝRSKEHO MESTA NINIVE chádza na severe dnešného Iraku v povodí rieky Tigris. Indra. literatúre často spomínaný pacifizmus Achnatona. ktorí porazili vojsko ríše Mi. imperiálnej veľmoci. Za zakladateľa PIESKOVCOVEJ SOCHY Asýrskej ríše v stredoasýrskom období môžeme považovať Aššur. pozostatky zanikli v 13. Do Kikkuliš z Mitanni napísal v 14. rozporov v začínajúcej miernej kríze a onedlho (o viac než 50 rokov) sa rozpadla na poslal vládca Mitanni z hlavného mesta Vašu- bat). čiastočne Iraku a v juž. ktorá soba a z nej použité slová v textoch z Nuzi. Viacerí bádatelia. Ide o tabuľky nájdené támii. Týkalo sa to najmä organizácie vojenstva. (1365 – 1330 pred n. l.) takým dôležitým rozboru a chemickej analýzy hlinených tabu- Mitannská ríša mala svoje epicentrum v severnej Mezopo. l. Práve jeho otec Eríb-Adad I.. (1274 – 1245 pred n. vytvorili Asýr- čania teritoriálny štát. Medzi relevantnú remeselnú produkciu aj počas obdobia (1392 – 1366 pred n. dobre známy z textov z Nuzi ďuje v kontexte – niekdajšieho sídla vazalské- predchádzajúcich ho štátu prináležiaceho ríši slov keramika nájdená Mitanni. k najlepším. pôvodu Šamšiho-Adada I.) a Tukultí-Ninuruta (1244 klinopisné texty z palácového a privátnych archívov. keď ríša Mitanni začínala byť z dôvodu dynastických dajšie hlavné mesto faraóna Achnatona). AMENHOTEPA IV. že v Nuzi žila početná vrstva churritského oby. Dokonca aj na počiatku asýrskych výbojov bola snaha vyma. boru hliny majú podobné zloženie. vateľstva. ktorý vychádzal zo sta- ČREP KERAMIKY TYPU NUZI roasýrskej tradície panovníka amoritského Z POLOHYTELL FECHERIYE. získal (18. Doteraz ných oblastí. l. V pod- statných znakoch sa to týkalo aj systému držby pôdy. 16 km stredoasýrskych kráľov – okrem neho to boli Salmanas- DO PODOBY.. stretu možno s tými istými Chetitmi. (1402 – 1393 pred n. ktoré nás – 1208 pred n. V 14. na lokalite Tell Fecheriye. Tieto tabuľky s textami v akkad. Podľa roz- mená širokého územia Sýrie). Nové svetlo do tejto sa podľa absolútnej chronológie datuje do obdobia okolo. prekvapivé Mitanni.). Tento systém je pomerne bia sa zara. V čase svojho najväčšieho rozma. ale aj for- movania panovníckej moci ako takej. l. l. aké má pôda raz obdobný slovu Mitanni. kde sa nachádzalo jej hlavné mesto nomádov. Od obdobia jeho nástupu na SOCHA SA NAŠLA lokalita nazýva Jorghan Tepe) je dôležitá lokalita. storočí pred n. Prelom v dejinách stredo. dva štáty. sformovala Asýrska ríša stredoasýrskeho obdobia. v chetitskom tohto obdobia sa datu- jazyku – klinopisom možno najstaršie známe state o drezúre je záver neskorej doby koní. bojoval skom jazyku písali churritskí autori. indoeurópskeho (árijského) znenia. asýrskeho obdobia rozvrá- ktoré opisujú výcvik tohto ušľachtilého zvieraťa.) – ich vlády už dávali Asýrii istý punc upozorňujú na ríšu Mitanni. Práve z ríše Mitanni pochádza viacero textov. l. Arunaššil (Uruwana. asýrskeho obdobia nastal počas vlády Adad-nárárího I. že tieto výrazy sa dajú veľmi dobre vysvetliť z indického jazyka. chronologických nepresností to nie je jednoznačne potvrdené) poslal asi dvadsať v egyptskej Tell el Amarne (Achetaton – niek- nom Turecku. l. l. Aruna) že hlavné mesto ríše Mitanni mohlo byť práve zistenie. storočí pred n. Veď aj v medzištát- TELL FECHERIYE A TABUĽKY Z ACHETATONU tanni. respektíve na začiatku 14. Asýrsky štát stredo- tisícročí pred n. Asýrčania a Babylončania ju nazývali Chanigalbat talentov zlata. storočí pred n. Varuna a Mitra. ktorá sa na. A to je. že mu egyptský panovník (uvádza sa Amenhotep III. Respektíve Nuzi bolo vo vrstve Nuzi II. Po rozvrátení Mitannskej ríše Chetitmi sa postupne HORNÁ ČASŤ Vašukanni. V AKEJ ASI VYZERALI POČAS NOVOASÝRSKEHO OBDOBIA juhozápadne od súčasného mesta Kirkúk. Chaligal. rieky Chábur. ak berieme do úvahy vo vedeckej i popularizačnej nej zmluve medzi chetitským vladárom Šupiluliumašom a Šattivazom. nástupca Aššur-nádim-anchého. vládca z Aššuru – Aššur-nádim-anché II. Rôzne od. MENOACHNATON. významné mitannské stredis- Obyvatelia Mitanni boli ko. vladársky stolec sa začala perióda troch najúspešnejších V KARNAKU.

tvojím šľachticom. vrátane aby sme denne boli veľmi.: Ľudia medzi oboma krajinami vrátane zadržovania poslov. kráľovi Egypta.) hlinenej tabuľke z Tell el Amarny – Achetatonu. Ide o rozsiahly tell vozom. smútočných slávnostiach [smrti Amenhotepa III. tvojím koňom. ktorý počas svojej výkopovej sezóny na neďalekom Tell Halafe v rokoch moju veľkú sústrasť. panovníka Tušrattu egyptskému vládcovi Tukultí-Ninuruta I. Darí sa mi dobre. a výskumu odkryli rezidenciu z novoasýrskeho obdobia. tvoj brat: Mne sa dobre darí. čo ti patrí.]. ktorý začal zanedbávať vzájomné vzťahy (Prevzaté z knihy Klíma. EGYPT a ríša MITANNI – vzťahy dvoch starovekých mocností staroveký EGYPT – dedičstvo faraónov na telle v Tell Fecheriye. ale ich pravdepodobne tomuto nášmu priateľstvu! Tešub. ktorému si významná lokalita starovekých civilizácií Blízkeho východu. a začiatku 8. tvoj svokor. (ACHETATONE). Bratislava 1988. riaditeľ PRI VÝROBE ĎALŠÍCH SÔCH SLÁVNEJ ACHNATONOVEJ MANŽELKY. aby vyslovili naozaj. Na tejto rozsiahlej medzinárod- VASET). ŽE NEFERTITI MALA MITANNSKÝ PÔVOD. Praha 1974. aké je teraz. biehajúci výskum v Tell Fecheriye pod vedením prof. – Achnatonovi (1352 – 1336 pred n. s.« Teraz však po ty si ho vytvoril ešte desať ráz silnejšie V roku 1940 tu podnikol výskum tím pod vedením Calwina McEwana z Orientál. ktorým je mesto Hasseke. V SÚČASNOSTI UŽ LEGENDÁRNA BUSTA NEFERTITI (18. riaditeľa Inštitútu pre blízkovýchodnú archeológiu zo Slo. storočia n. 18. že socha stála pred chrámom božstva počasia z Guzany (Tell Halaf) v meste. K významnému nálezu na Tell Fecheriye došlo v roku 1979. svojmu tepovi III. Geografické ostatným ženám. storočia pred n.]. 145. či je mesto Sikani z doby železnej totožné s hlavným mestom ríše Mi- tanni. súradnice tellu sú: 36° 50‘ severnej šírky a 40° 4‘ východnej dĺžky. tvojím nech sa aj tebe dobre darí. o. Prvý priebežný archeologický prieskum podnikol Max Freiherr von poslov Pirizziho a Purpriho a nariadil im. Vyslal som ich len s nepatrnou udržiavali priateľstvo s mojimi otcami. DYNASTIE (NOVÁ RÍŠA). BUSTA SA NACHÁDZA V EGYPTSKOM MÚZEU V BERLÍNE. keď toto Po následnom povrchovom zbere a jeho topografickom zameraní ako prvý vyslovil »Zadržím posla svojho brata do tej doby. tvojím bojovníkom. kde sa našli v jej spodnej veľmi. l. ktorý sa datuje do konca 9. – dlhodobým ľudským osídlením a činnosťou vytvorená vyvýšenina. ZÁDUŠNOM PRAVDEPODOBNE SLÚŽILA AKO PREDPÍSANÝ MODEL. DYNASTIA. Na pro.: Paměť národů. Je tvojím bratom. l. ktorý bol nájdený mnienkou. hraniciach. preklad z češ- tiny. Po niekoľkomesačných až niekoľkoročných prípravách a získaní MONUMEN. svojmu švagrovi. keramiky Habur a Nuzi datoval Achnatonovi. venského archeologického a historického inštitútu – SAHI. Zachovali sa aj tabuľky zaslané jeho synovi svojmu zaťovi. mojej dcére. licencie (prospekčný prieskum na úvod tejto kampane sa uskutoč- TÁLNA HLAVA AMENHO. NOVÁ RÍŠA). Taduchepe. veľmi zadržuje. tvojej až o rozlohe 90 ha.. V roku 1996 sa v priestore tzv. ktorý a ktorý je milý mne. kráľ Mitanni. tvojím mojej sestre a tvojím ostatným paniam. Lokalita sa nachádza dobre darí! Tvojím domom. Sýrsku stranu zastupuje bádateľ ‘Abd al-Masih Bagdo. J. Tento asýrsko(akkadsko)-aramejský nápis nám hovorí. W. nech sa i tebe kráľ.] ich ako s mojím otcom. veľký Aj na základe doterajších. kráľovi Egypta. svokor. AMENHOTEPOVI III. List na Mezopotámie. aby sa vrátili. KTORÁ JE LISTOM PÔVODNE SA UVAŽOVALO. Pod podlahou sa tam ponáhľali a prišli. počuť pozdrav druhého. tvojím deťom. Obsahujú listy (už z viackrát spomínanej vzájomnej ko- „Nimmuriovi [Amenhotepovi III. s. Prečo zarmútili poslovia srdce takým. naozaj dobre darí. „K Amenhotepovi [IV. KTORÝ PÔSOBIL V TELL EL AMARNE KTORÁ BOLA začiatku projektu bolo aj nájdenie hlavného mesta ríše Mitanni. čo ti patrí. ktoré prekvitalo na konci doby bronzovej. Teji. ktorý pokračoval v spomínaných amerických výkopoch. ktorý mňa miluje a ktorého i ja milujem.“ (Z listu mitannského ďalšej stredoasýrskej stavby sa našli dokonca hlinené tabuľky z obdobia vlády môjho brata? Prečo nemá jeden. Nech bohovia žehnajú neho inštitútu v Chicagu a Múzea krásnych umení v Bostone. Nech počujem pozdrav vyrytej na hlinenej tabuľke. skôr krátkodobých výkopov sa vie. KDE SA AJ NAŠLA TÁTO BUSTA. svojho brata. Jedným z hlavných cieľov vytýčených na JE DIELOM THUTMOSEHO SOCHÁRA. l. NACHÁDZA SA V PERGAMONSKOM MÚZEU V BERLÍNE. ORIGINÁL SA V SÚČASNOSTI NACHÁDZA HLINENÁ TABUĽKA NÁJDENÁ V TELL EL AMARNE. (1390 – 1352 pred n. DNES SA TÁTO ÚVAHA POVAŽUJE ZA MÁLO PRAVDEPODOBNÚ. tvojej žene. V zásypovej vrstve mimo archeologického výskumu sa našla socha miestneho asýrskeho hodnostára – s menom Hadad yis´i s biling- válnym nápisom. Jeden z posledných výskumov sa uskutočnil v roku 2001 pod vedením Alexandra Prußa z Univerzity v Halle. že Tell Fecheriye je ťa miluje. Tvojmu domu. ktoré sa nazývalo Sikani. l. tvojím náčelníkom. panovníčke milý. tvojej krajine tvojím synom. pokiaľ môj brat priateľstvo obidvaja vzájomne pestujeme. VYKOPALA JU NEMECKÁ V JEHO jekte kooperuje Directorate-General of Antiquities and Museums v Da. v rokoch 1955 – 1956. bratovi. nech sa ti darí čo najlepšie. Na čo zabudli moji poslovia? Oni Amón nech toto priateľstvo opatrujú navždy časti staršie slonovinové fragmenty zo stredoasýrskeho obdobia. Odkryli tiež nálezové situácie z mitannského obdobia. pán. veľkému kráľovi. že sa na lokalite mohlo nachádzať Vašukanni. nil v roku 2005) sa výkopmi v lete roku 2006 začal aktuálne pre- TEPA III. ORIENTÁLNA SPOLOČNOSŤ V ROKU 1911 V THUTMOSEHO DIELNI. bodnej univerzity v Berlíne. veľmi šťastní? Môj brat nech Amenhotepovi III.). domnienku. 86 | HISTORICKÁ REVUE 2–3|2008 ročník XIX HISTORICKÁ REVUE | 87 . Už tvoji otcovia Oppenheim. horné mesto – dominujúca vyvýšenina tellu má 12 ha a dolné K smútočným slávnostiam som poslal svojmu bratovi krajine a všetkému. tvojím vojnovým vozom. dolného mesta našla monumentálna rímska socha z konca 2. Následne sa vynorila otázka. urýchlene prepustí mojich poslov. tvojím koňom. A teraz. In: Ekschmitt. Dr. že sa tu možno rozprestieralo hlavné mesto ríše Mitanni – Vašukanni. kráľ z Mitanni. Dominika Z OBDOBIA Bonatza. v bezprostrednej blízkosti (východne) mestečka Ras al Ain. ty 1911 – 1913 a 1927 – 1929 niekoľkokrát prospekčne preskúmal polohu Tell Fecheriye. družinou a vtedy som povedal svojmu bratovi tieto slová: si ho ešte väčšmi upevnil. 83. l. BREH NÍLU V PRIESTORE STAROVEKÉHO MESTA Directorate of Antiquities v Hasseke. rešpondencie) mitannského panovníka Tušrattu egyptskému vládcovi Amenho. Prostredníctvom nálezov tzv. ležiacom pri tureckých Egypta. v klinopisnej akkadčine keramických nálezov. ktorému som milý Amenhotepovi IV. Pri skúmaní kultúrnych vrstiev sa okrem geofyzikálneho zame- rania a tradičných archeologických metód uplatnilo aj aplikova- nie poznatkov rôznych exaktných vied. neprepustí mojich poslov a oni neprídu. MITANNSKÉHO VLÁDCU TUŠRATTU SVOJMU EGYPTSKÉMU NÁPROTIVKU nej akcii sa v nezanedbateľnej miere zúčastňujú aj zástupcovia Slo.). tvojej matke. pričom aj bádanie ohľadne tohto výskumu pracovalo s do. náboženskému reformátorovi v archíve egyptskej Tell el Amarny – Achetaton. V BRITSKOM MÚZEU V LONDÝNE. z. [píše] Tušratta. Napriek krátkosti môj brat neposiela.. prehovoril takto Tušratta.) začiatky osídlenia tellu do prvej polovice druhého tisícročia pred n. k svojmu bratovi. nech sa mesto má 78 ha. Tzv.“ (List mitannského panovníka Tušrattu v množstve zahraničnej korešpondencie Ďalší pokus lokalizovať Vašukanni na tomto telle realizoval Anton Moortgat egyptskému faraónovi. v tomto prípade a všetkému. KTORÝ SA VYUŽÍVAL CHRÁME V ZÁPADNÝCH TÉBACH (ZÁPADNÝ mašku. neďaleko sídla miestneho kraja.

) ASÝRSKEHO MIESTODRŽITEĽA HADAD YIS´I S DVOJJAZYČNÝM NÁPISOM (AKKADSKÝM A ARAMEJSKÝM). Zoroslav Kollár. V DAMAŠKU.. že hlavné mesto ríše Mitanni sa nakoniec podarí lokalizovať. mov sa potvrdilo výraznejšie stredoasýrske osídlenie. Finančno-organizačné záležitosti na Slovensku zabezpečovali Zoroslav Kollár a Peter Valent. ktoré dominuje v doterajších od- krytých vrstvách. Opäť sa na ňom podie- ľala i slovenská strana zo SAHI. novoasýrskeho. vrátane zlatých šperkov. pričom okrem fi- nančnej podpory bola jeho osobná odborná účasť zas- túpená troma pracovníkmi v zložení: Drahoslav Hulínek a Pavol Minarčák ako archeológovia a Michal Burza ako expedičný fotograf. respektíve no- voasýrskeho obdobia s bohatšou výbavou. že mitannské osídlenie na lokalite Tell Fecheriye je možné NAJVYŠŠIE POLOŽENÉ MIESTO NA POLOHE TELL FECHERIYE stotožniť s polohou Vašukanni. helenisticko-rímskeho a is- lamského obdobia. o. KTORÁ SA V ROKU 1979 NAŠLA NA LOKALITETELL FECHERIYE V SÝRII. STOR. Počas najnovších výsku. V SÚČASNOSTI POLOHA TELL FECHERIYE – ODKRYTÝ REZ (SONDA) D V PRIESTORE STUPŇA 4 A JEHO OKOLIA. Peter Valent a Drahoslav Hulínek. že ak nájdeme v novoobjavenom Vašukanni archív s hlinenými tabuľkami. S DOMINUJÚCOU NOVODOBOU ISLAMSKOU HROBKOU SOCHA (9. Výskum na lokalite prebiehal aj v roku 2007 v mesiacoch august a september. VYSTAVENÝ KDE SA PRELÍNAJÚ NÁLEZOVÉ SITUÁCIE ZO STREDOASÝRSKEHO./8. Tým sa potvrdil mimoriadny význam lokality v dejinách staroveku v priestore severnej Mezo- potámie. NA SNÍMKE VIDÍTE ODKRYTÚ SITUÁCIU. L. JE ORIGINÁL STAV ZO ZÁVERU VÝSKUMNEJ SEZÓNY V ROKU 2007. potom nám ich texty ponúknu aj nové pohľady na vzťahy dvoch starovekých ríš: Egypta a Mitanni. Dokonca sa našlo viacero hrobov zo stredoasýrskeho. že sa v rámci aktuálne zisteného výraznejšieho stredoasýrskeho osídlenia identifikuje mitannská fáza. Preto zatiaľ nemôžeme potvrdiť hypotézu. ARCHEOLOGICKÝ TÍM V TELL FECHERIYE POČAS VÝKOPOVEJ SEZÓNY V ROKU 2007 88 | HISTORICKÁ REVUE 2–3|2008 . PRED N. ktorá mu reálne predchádzala. Počas tejto kampane sa našli na telle vrstvy zo stredo- asýrskeho. PRAVDEPODOBNE RÍMSKEHO V MÚZEU A ISLAMSKÉHO OBDOBIA. z. Nám zostáva len dúfať. respektíve zúčast- nili. Dokonca môžeme potenciálne veriť. Nie je vylúčené. EGYPT a ríša MITANNI – vzťahy dvoch starovekých mocností V roku 2006 sa na projekte podieľali. Doteraz sa počas najnovších zistení projektu Tell Feche- riye nepotvrdila existencia smerodajnejšej mitannskej archeologickej vrstvy (aj keď mitannské osídlenie tu exis- tovalo).