You are on page 1of 2

3

1

2

10

6 9 5

4 8

7

MENEGAK

1) Analisis kualitatif adalah analisis yang menggunakan pertimbangan ________
berdasarkan maklumat tidak boleh diukur.
2) Pembolehubah dalam penilaian kualitatif memfokuskan kepada ________.
3) ________ merupakan data dalam perbezaan kualitatif dan kuantitatif.
4) Penyungkilan idea ______ berdasarkan kepada pengalaman membuat keputusan dalam
proses tersebut.
5) Penglibatan dalam penilaian kualtitatif merujuk kepada penyelidik yang terlibat secara
_______.

10) Analisis kualitatif berbeza dengan analisis kuantitatif yang memberi tumpuan kepada ________. 8) Kunci utama penilaian kualitatif dalam menentukan kebolehpercayaan tersebut adalah __________. MELINTANG 6) Analisis kualitatif merupakan analisis yang berasaskan _____. JAWAPAN 3P 1S E U 2I M B 10N O M B O R E J T R 6T E M A 9P E R M A S A 5L A H A N K R A A 4K E T U L E N A 8N N T R I K G I E F S S A A I U N T N I 7A N G K A F . 9) Penilaian kualitatif merujuk kepada istilah _________. 7) Pembuatan keputusan secara kualitatif ialah proses pembuatan keputusan berdasarkan faktor subjektif iaitu tidak melibatkan _____.