You are on page 1of 2

Poziv na broj: 1706077454

MEDPOINT d.o.o. Sarajevo


Lješevo bb
ILIJAŠ

DODATAK 1
Oblik i pakovanje (veličina,
Redni
Zaštićeno ime Generički naziv Namjena Model dimenzije sa svim Kataloški broj
broj
varijacijama)
Koristi se za postizanje
Stereotaksijski hirurški sistem, bezbjednog vođenja
1. Insertion Cannula Kit 907801
neurološki implantata stereotaksičkom
tehnikom.
Koristi se za punkciju u
dijagnostičke i terapijske
Stereotaksijski hirurški sistem,
2. Injection/Aspiration Needle Kit svrhe, zatim za 1506444
neurološki
injekcije/aspiracije i
evakuacije.
Omogućava hirurgu da
postavi otvor odgovarajućeg
Stereotaksijski hirurški sistem,
3. Salcman Twist Drill Kit I prečnika na unaprijed A2200-01
neurološki
određeno mjesto na glavi
pacijenta.
Koristi se za uzimanje više
Sedan Side-Cutting Biopsy Needle Kit Stereotaksijski hirurški sistem, uzoraka za biopsiju sa
4. A2430-01
I neurološki jednog ili više ciljnih
područja u jednoj putanji.
Stereotaksijski hirurški sistem, Koristi se za provođenje
5. Disposable Biopsy Needle Kit, set of 6 911933
neurološki intrakranijskih biopsija.
Omogućava evakuaciju
hematoma kroz jedan
Stereotaksijski hirurški sistem,
6. Backlund Haematoma Evacuator Kit trepanacioni otvor A2600-01
neurološki
primjenom stereotaksičnih
tehnika.
Koristi se za dobijanje
standardizovanih i
bezbjednih rutinskih
Backlund Catheter Insertion Needle Stereotaksijski hirurški sistem,
7. postupaka punkcije A2800-15
Kit I neurološki
intrakranijalnih šupljina
primjenom stereotaksičke
tehnike.

Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka Вељка Млађеновића бб, 78000 Бања Лука
Centrala: +387 51 456 040; 456 050 Faks: +387 51 450 301 Централа: +387 51 456 040; 456 050 Факс: +387 51 450 301
E-mail: info@almbih.gov.ba www.almbih.gov.ba Електронска пошта: info@almbih.gov.ba www.almbih.gov.ba

Datum i vrijeme štampe obrasca: četvrtak, 09. kolovoza 2018. 10:02:34 Strana 1 od 2
Poziv na broj: 1706077454

MEDPOINT d.o.o. Sarajevo


Lješevo bb
ILIJAŠ

Oblik i pakovanje (veličina,


Redni
Zaštićeno ime Generički naziv Namjena Model dimenzije sa svim Kataloški broj
broj
varijacijama)
Koristi se za dobijanje
standardizovanih i
bezbjednih rutinskih
Backlund Catheter Insertion Needle Stereotaksijski hirurški sistem,
8. postupaka punkcije A2800-26
Kit III neurološki
intrakranijalnih šupljina
primjenom stereotaksičke
tehnike.
Koristi se za uzimanje više
Sedan Side-Cutting Biopsy Needle Kit Stereotaksijski hirurški sistem, uzoraka za biopsiju sa
9. 1522155
2 neurološki jednog ili više ciljnih
područja u jednoj putanji.

______________________________________
M.P. (Potpis lica predlagača)

Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka Вељка Млађеновића бб, 78000 Бања Лука
Centrala: +387 51 456 040; 456 050 Faks: +387 51 450 301 Централа: +387 51 456 040; 456 050 Факс: +387 51 450 301
E-mail: info@almbih.gov.ba www.almbih.gov.ba Електронска пошта: info@almbih.gov.ba www.almbih.gov.ba

Datum i vrijeme štampe obrasca: četvrtak, 09. kolovoza 2018. 10:02:34 Strana 2 od 2