You are on page 1of 7
UNIVERSITATEA DE MEDICINA $1 FARMACIE "IU HATIEGANU” CLUENAPOCA ADMITERE 26 IULIE 2017 MEDICINA, MEDI INA DENTARA, Biologie + Chimie organics VARIANTA 2 referitoare la prontos ‘8 Ese un colorant cuaciune bacteriostatic, 1. Su acjunenenzimelr din organism, se transforma in promos lb Se objne din cultur de Pnicilium. Este un produ natural. Este un medicament flost pentru induceres elas sia somal 2, Precizat afirmatile corect cu priviee la comportarea himied a +-penten-2-luh ‘8 Dact este Oxdat eu K,Cr,O¥H,SO., formeazi o dicetond Prin aii ape! poate forma un compu chiral Dict se oxideat cu K,Cr,0yH,S0,,formesz acid $hidroxibuanic 1. Dact se oxides cu K:CrsOyH,S0,,formeaz acl Bcetobutanoie 1, Dact se oxideant cu KMnOJH,SO,, se obi oud cetone 2 Preciai firmatilecorect referitoae'agliceind. 4 Prin etrifcae cu acid butane, formeaza 0 triglceri simp, 8. Ni formenz legatur de hidrogen cu aps. ‘Este o molcult chiral, Prin eterfcae cu aeiul azo, n raper molar sliceriniacid azote 1:3, formeazd un lich uleosflost ca ‘medicament. E,Contine doi atom de carbo primar. 4 O cantitate de 3g diat-odiamin afta satarath Feacfioneaza ew 400 ml solutie de ae clorhidri 08M. ‘tind cd amina st acidul -au consumat complet, 8 se Stabilescd formula moleeulara a diamine! ssi se precizeze numirl dlaminelor izomere de consttuie cu ‘ctvitate optics, corespunzitoareformlel moleeulare ‘determinate. NSCHeN, 2 omer de consti BQH Ns 3 iomer de constitu CAHN: Tiomer de consti D.GHANs 8 izomer de constitute E.GIH,.N;, 9 iomer de consti 5. Precizat firmatile corecte referitoare cu formula CHy{CH;) SON ‘Ste o cated ini, 1 Este un detergent cationic biodepraebil Din pet de vedere structural, est sara de sdiu a un ‘sul acd de al , Penru un comnutprocentual masi de sul de 1.191%, ompusul din enn are formula molculr&C;sH,SOsNa. ack n“I1, compusul din enon ae propre compusul Biologie » Chimie Organicd | Varianta 2 6 Cevolum de solute de hidroxid de sodin de ‘concentrate 0.5 M este necesar petra neutralizarea a ‘doi molt de asparagi-lutamiserinA? ‘520i B16 it, 12 Slit Eid. 2. Procizat afirmailecorecterefritoare la uncle ‘A Deriva dela acidul azo, in molecula ciruia sa inlocuit © grup hidroxi ca un res hidroarbona. ‘Bln molecula N-metilaniine’ exist o sigur pereche de econ neparicipany. (C:Aminel terre conn legit covalentepolare crbor-azot. '. Aminelearomatce primar se pot obgne prin reduceea (fe $i acid eloridrc a nitrodervailor aromatic. E-NN-dimetianlina se cupleaz cu sara de dnzoniu a ‘scidulu sulfa formetz4 metilorajul Un amestec de do alcooll monohidroslic saturat A s 1, cu masa de 131.2, consuma 46g de soi, Sind ch stabil alcool au reafionat complet ie aleoolul A are "aportul de mast: ” problemei sist se calculezecompozitia procentuall de Iash amesteculal de aloo [AAs metal, 20%: B: propan-2ol 80%. BA: metano, 22.6194; B:propan--o, 77.38% CA: etanol, 21.04%: B: bua 2-0, 78.96%. A etano, 30%; Bs butanol, 70%. A. etanol, 2.04%; B: erpbutanol, 78.96%, 9. Alegoi refi corecte care se refera la caractera acid al unor compusl organic. ‘A.CH,OH * CH,COONa = CH,COOH +CH,ONa B2CILCOOH + Za (CHLCOO)zZn-+ He € HOOC-COOH + 2NaHCO, ~ NaOOC.COONa + 2140, D.CH,COOH + CHCH.OH 5 CH,COOCH.CH, + #.0 F.CH,CH,COOH = CaCO, ~ CH,CH,COOCS*+ H,CO, 10, Prciaai car dintre urmatori alcoliformeazi acti arbor prin tatare cu ageni oxidant indicat 1S Terbutanol + KMnOJHSO. {8 2-Metlpropan-2-l + KsCr,O/H.SO. € Pentan-2-l + KMn04H1:S0, D.lzobutanol + KMnO/HS0. Btanol + reactiv Tolens. 11. Precizgi care dntre afrmatile de mai jos, ew privire la acid lorhidric, sunt adevarate. ‘A Are carter amfoter insole apes 1 Reactioneazacuo solute de acetat de clea formeaz sole care conduc curentl electri (Reacjioneaz cu trimetilamina, rezlind lor de ‘retlamon. Este slab n sp. Un vlum de 10 lit de solute de acid cloridrie de concentrate 0.01 M are pF 2 12. Care dintre urmitoarsle substante sunt derivai funcional a acid eet | Acid acetal By Acetatul de beni © Acetona. D.Acetoniti Glicitalania, 13. Preciat afirmatiecorectereferitoare la formele clclie ale gucoze i fuetozel. ‘Aa-D-slucpiranoza ae un atom de carbon asimetric in lus fa deforms ais, 3 P-D-glucofuranoza si forma el acclic u acelyi numa Acid benzoie~etinol = 2. Preciaai care diate alchenele de mai jos pot gener, prin aia ape in prezenta de acid sulfur, dol compas molecule chiral. ‘AzHexena, 1B 4-Meti-2-pntena, (C.2-MetiL2-pentena D2Pentens 3.3-Dimetl- buena, 2, Precizafi afirmapilecorectereferitoare la oligozaharide | Cellozn ae caraterreducitor 1. Zaharona formas prin hiro zhar invert .Celobiozs este consi din doud unit de B:Deslucopianors .Maltoza eto dzaharidh. Dizaharidele care conn dous unit dehexoz8 au formula molculart CFOs 24, Preeizati care dntre urmatori compusi presi lzomerie de conigurate pot rezuta fn urma intre2-meti-2-propenal butanond. A. Mai 6heptadien ona 1. 3.5-Dimedi-3.Shexadien2-ona, .6-Meti-6heptaien-2-ona D.S-Hidrox-6-meti-6-hepten- ona E-4-Hideoxi3,S-dimet-Shexen-2-0n8, 25. Preciatafirmatilecorecte eu prvire la 2aminobutan. {Exe o amin secundar, 1. Poate accept un proton lapereshea de elctoni ‘epartcipang a tomulul de soot din grupa amin. reo eaten ramiiath Este izomer de fnetiune cu 2-ntrobutanl Tonizeaza paral In sli apast. 24 Despre urechea medi se pot afirma urmatoaree ‘este cavitate preumatid spain stinca temporal 1 impanalformeazaperetele medial la nivel carla se see feresrele oval rotund lanivelulperetli posterior se deschide romp lui Eustachio prin care casa timpanul comuniea cu nazofaringele contin lair oos format din anal aiculat de scoare ~ ciocanal, nicoval sarin confine mugehiul serie curl in diminuareavibeailor sonore puternice i ascendent cu rigne in lobul frontal, ce ‘transite impulse contoleaza motiltateavolunara ‘enuu rnchi si membre 1. apeductal mezeaceflic Sylvis care asigura comunicarea Ine venta I gi1V ‘Cmuceulpaasimpasc care comands contracia mushiloe ‘rela ai irs urmats de mia, ca oscil stmlarea cu lumind putericd a retin 1. fasciculul eu origin in ctl gracilis cuneat de ‘sceeai part, cu pole in lbul parietal aia somesteicd primar F-nuclul care transit tml destinati mugchiuli drop center, partcipind a mieare global cular 28 Urmatoareeafirmatirefertoare la hema suat aMdevarate ‘cele tre sunt dstrse In organullcaizat ine ‘colon tansvers gi diaffagm, la deapa loc gstrice 1 pevec In medic 0.78 secunde la nivel caplareloe pulmonar, imp suficient penta caalarea presiunilor Paral, alveolar sangvind, ale grzcor respirator ‘sunt ceule care posed mitocondei gi moleu ag leuooctele aro in menfnereaechlbrulu acid-bazi ca hormonal ce determina reabsorbjia de Nain schimbul K” ‘sau Ha nivel bilorurnferi conor distal colectori Eimpreun cu trombocitle, participa la fazacea mal laborious a coagulri, ce reac 4» 8 minute 2, Despre fitratul glomerular se pot afima ‘urmitonree: ‘este lichiul care flireaz din capilarceglomerlare fn capsula renala cae are aprape acess comporitie cu cei Gl de ici care tenn in ners la nivelul cpilarelorartriale ‘Leste o plas care conine protein In cant semmficative,detrminind opresiue cloid-osmotica de 32mm Hg .camitatea de flat glomerular care se frmesz8 nun ‘minut prin oi nefroni cer doi nih se numeste debial ‘lari slomeruare In mod obignut, peste 9% din Sita este reaberbt, cea ‘mal important eabsortiea ape avind lela nivel ‘wbilor contr proximal debit iva glomerulare este de aproximativ 125 mbimin ain, 180 L) si poate crest in hiposeerefia de sasoprsing 50. Urmitoaree vitamin au rol functionarea ‘Acacidul scobi, cae este absorbit la nivel porn proximal a intestinal subir 1 cobalaming, care este absorb ileal cu jutoral uel slicopoteneseretate de glandele oxintie (califerlu, care ese activa a nivel rinichilut 1 nictinamida, are are rl in ciculatiapevifeicd © tiamina gi adrenalin, care au aciune gi asupra rmetabolismull gli 51, Despe sstemal respirator se pot afirma srmatonrele ‘A broil principale, rami ‘vercbrei 4, ptrund prin Tormind arborele brome Bk serasa ce acoper pin prezin dou fot ne care exit o cavitate reali cuo lama de ici pleural, care