Tematická kartografie Kompozice mapy

Přednáška z předmětu Tematická kartografie (KMA/TKA) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Datum vytvoření dokumentu: 1. 9. 2005 Poslední aktualizace: 27. 9. 2011

Kompozice mapy
• Rozmístění základních prvků mapového díla • Závisí na – účelu mapy, – okruhu uživatelů mapy, – měřítku mapy, – kartografickém zobrazení, – tvaru a velikosti území, – na formátu mapového listu, – na estetickém hledisku.

Co na mapě chybí?
Základní kompoziční prvky mapy

Vlastní mapa Vlastní mapa

Co na mapě chybí?
Titulek Titulek

Vlastní mapa Vlastní mapa

Základní kompoziční prvky mapy

Co na mapě chybí?
Titulek Titulek Měřítko Měřítko

Vlastní mapa Vlastní mapa

Základní kompoziční prvky mapy

Co na mapě chybí?
Titulek Titulek Měřítko Měřítko Legenda Legenda

Vlastní mapa Vlastní mapa

Základní kompoziční prvky mapy

Co na mapě chybí?
Titulek Titulek Měřítko Měřítko Legenda Legenda Tiráž Tiráž Vlastní mapa Vlastní mapa

Základní kompoziční prvky mapy

Titulek – kam s ním?
? ? ?

?

?

?
?

?

?

?

?

Co je důležité?
Nejdůležitější prvky

Nejméně důležité prvky

Titulek – kam s ním?
? ? ?

?

?

?
?

?

?

?

?

Titulek – jak napsat?
Titulek mapy Titulek mapy Titulek mapy Titulek mapy Titulek mapy Titulek mapy

?

Titulek – jak napsat?
Titulek mapy Titulek mapy Titulek mapy Titulek mapy Titulek mapy Titulek mapy
Titulek tvoří část mapy, která má být rozpoznatelná na první pohled.

?

Je zapsán bezpatkovým fontem písma (písmem z rodu grotesk, např. fonty Arial, Helvetica apod.), velkými písmeny, aby byl čitelný z větší vzdálenosti.

Titulek – co napsat?
• Nejvýraznější a nejdůležitější • Obsahuje krátké věcné, prostorové a časové (u časově proměnlivých jevů) vymezení zobrazovaného jevu • Většinou se nepoužívá slovo „mapa” • Název být doplněn podtitulem psaným malými a menšími písmeny – může obsahovat časové a prostorové vymezení mapovaného jevu Při sestavování (nejen) názvu mapy sledujeme následující postup:

účel mapy - téma - název - hlavní vyjadřovací prostředky - legenda

Legenda
• slouží k výkladu – použitých mapových znaků, – ostatních kartografických vyjadřovacích prostředků, – barevných stupnic. • Legenda musí být úplná úplná (obsahuje všechny prvky nutné ke kompletnímu sdělení informace), uspořádaná (prvky seřazené do logických skupin), srozumitelná. • Její tvorba je velmi náročná a vyžaduje značné zkušenosti – více viz tvorba kartografických znaků.

Měřítko
1 2 3 Které je správné? 4 5 6 Které je povinné? 7 8 9 10
500m

2:200 000 1 : 36 789 1 : 300 000
2km 1000m

1cm na mapě je 1km ve skutečnosti
2km

1:1200000
500m

Měřítko
1 2 3 Které je správné? 4 5 6 Které je povinné? 7 8 9 10
500m

2:200 000 1 : 36 789 1 : 300 000
2km 1000m

1cm na mapě je 1km ve skutečnosti
2km

1:1200000
500m

Měřítko
• Grafická, verbální nebo číselná forma. • Základní je měřítko grafické – při kopírování mapy nemění. • Grafické měřítko se z důvodů přehlednosti často dělí na jemnější části – je doporučeno dekadické dělení. • Číselné měřítko nepoužíváme, pokud není ve standardizovaném tvaru (např. 1 : 36 894). • Produkty digitální kartografie a GIS by měli obsahovat tzv. interaktivní měřítko schopné změny při každé operaci s mapou.

1 : 1 000 000

Tiráž (metadata)
• Obsahuje vždy – jméno autora, resp. vydavatele (křestní jméno psáno malými a příjmení velkými písmeny), – místo a rok vydání (případně sestavení) mapy (v případě map s častou aktualizací je nutné podrobné datum včetně času). • Dále v tiráži může být kartografické zobrazení, náklad mapy, redaktoři, číslo vydání, lektoři, copyright ©, podklady a další informace. • Je-li tiráž velice obsáhlá, může být rozdělena do více částí. • Většinou se umisťuje doprava k dolnímu okraji mapy.

Kompoziční prvky

základní

nadstavbové

Nejdominantnější a povinná (existují výjimky) složka mapy --------------------------------Název Legenda Měřítko Tiráž Mapové pole (vlastní mapa)

Zvyšují informační hodnotu mapy a její atraktivnost --------------------------Méně je někdy více

Nadstavbové prvky
• Zvyšují informační hodnotu mapy a její atraktivnost. • Nesmí omezovat ani jinak upozaďovat základní kompoziční prvky. • Například – Grafické prvky: směrovka, logo, obrázky, tabulky, grafy, diagramy, blokdiagramy, schémata, rámečky, reklamní panely – Textová pole: definice, popisy metod, doprovodný text, motto, citace, rejstříky, seznamy... – vedlejší mapy: • podrobnější výřezy (detaily) • lokalizační (přehledné) mapy usnadňující orientaci • Pokud na mapě používáme převzatá data, je nutné k nim uvést také odkazy.

Nadstavbové prvky – směrovka
• Směrovka (severka) – může mít různý tvar; popis světových stran se uvádí v jazyce, ve kterém je také legenda a nadpis. – nepoužívá se ve třech základních případech. – pozor na rozdíl geografického a magnetického pólu!!!

Nadstavbové prvky – směrovka
• Směrovka (severka) – může mít různý tvar; popis světových stran se uvádí v jazyce, ve kterém je také legenda a nadpis. – nepoužívá se ve třech základních případech. – pozor na rozdíl geografického a magnetického pólu!!!

I. Území je jasně orientované. II. Mapa obsahuje zeměpisnou síť III. Mapa je součástí souboru map nebo atlasu v němž mají všechny mapy stejnou orientaci

Správně komponovaná mapa
TITULEK MAPY

Legenda

Měřítko Tiráž

Správně komponovaná mapa
TITULEK MAPY

?

Legenda

Měřítko Tiráž

Správně komponovaná mapa
TITULEK MAPY

?

Legenda

Měřítko Tiráž

Správně komponovaná mapa
TITULEK MAPY

Tiráž Měřítko

Legenda

Správná kompozice mapy
Logické uspořádání

Vyváženost

Kompozice mapy

Zaměření na téma mapy

Hierarchické uspořádání

Děkuji za pozornost a případné dotazy

cerba@kma.zcu.cz

http://cz.linkedin.com/in/otakarcerba