You are on page 1of 20

Geef het leven door!

Dankzij uw gebaar
zetten anderen een stap

-- 1 --
ONZE
ORGANISATIE

• 337 projecten
• 56 begunstigde landen
•  .233 medewerkers
3
wereldwijd
•  o-winnaar van de Nobelprijs
C
voor de Vrede in 1997
als lid van de internationale
campagne tegen landmijnen
•  udget van het HI-netwerk:
B
152 miljoen euro

Design : BELTZA - Foto omslag : © L. VEUVE - HI

Verantwoordelijke uitgever: Jean Van Wetter


Handicap International
Gewijde-Boomstraat 44 bus 1
1050 Brussel – België
Tel. : +32 (0)2 280 16 01
www.handicapinternational.be
Rekeningnummer: BE80 0000 0000 7777
Ondernemingsnummer: 432 235 661
Druk: Nevelland, maatwerkbedrijf

-- 2 --
© HANDICAP INTERNATIONAL

Dromen hebben uw leven mee richting gegeven. Daarvan hebt u er sommige


kunnen realiseren, andere bleven opgeborgen in een uithoek van uw hoofd.
Maar u hebt ook bepaalde waarden meegekregen, zoals menselijkheid en
solidariteit.

Het is nooit te vroeg om aan later te denken. Vanaf nu kunt u in alle sereniteit
kiezen wat er met uw bezittingen gebeurt wanneer u er niet langer bent.

Door Handicap International op te nemen in uw testament, geeft u kinderen


met een handicap de kans om een prothese te krijgen, naar school te gaan,
een toekomst uit te bouwen en een waardig leven te leiden, daar waar ze die
mogelijkheden niet hebben.

Deze vrijgevige daad stelt veel meer voor dan de overdracht van een goed
of een geldbedrag. Het is ook een ontmoeting tussen uw verleden en een
toekomstproject ten voordele van kinderen, vrouwen en mannen met een
handicap. U geeft het leven door.

Deze hartverwarmende ingeving van onschatbare waarde staat ons toe om


onze projecten op lange termijn te kunnen verzekeren.

Laat het bezinken. Dankzij uw gebaar zetten anderen een stap.

In naam van iedereen die wij helpen, wil ik u mijn oprechte dankbetuigingen
overbrengen.

Jean Van Wetter - Algemeen directeur

-- 3 --
Wees solidair
en schrijf mee
aan het verhaal 1997
van Handicap Het Verdrag van

International
Ottawa wordt
ondertekend en
verbiedt antiper-
soonsmijnen. De
In 1979 werd ik als dokter naar de Thaise grens Nobelprijs voor
de Vrede wordt
gestuurd om de Khmer-bevolking te helpen die er toegekend aan
op de vlucht was. Ik was al snel geschokt toen ik de Internatio-
vaststelde dat er geen enkele ondersteuning was nale campagne
tegen landmij-
voorzien voor de 6.000 Cambodjanen die een
nen, waarvan HI
amputatie hadden moeten ondergaan. Vanuit deze medeoprichter is.
verontwaardiging is Handicap International ontstaan. De prijs vormt een
beloning voor
Dr Jean-Baptiste Richardier, 5 jaar onafgebro-
Medeoprichter van Handicap International ken inzet.

1982 1986 1995


Handicap Handicap Handicap
International wordt International International voert
officieel opgericht België wordt actie tegen anti-
om protheses opgericht in persoonsmijnen.
te leveren aan Brussel. België is het eerste
duizenden land ter wereld
personen met dat het gebruik
een handicap aan van deze wapens
de grens tussen verbiedt.
Thailand en
Cambodja.
-- 4 --
Vandaag is Handicap
International aanwezig in 60
landen. De HI-teams zetten
ontwikkelingsprojecten op lange
termijn op en komen tussen
bij humanitaire crisissituaties
(natuurrampen, conflicten).

2000
H.K.H. Prinses 2008 2013
Mathilde van
België kent Het Verdrag Handicap
haar Hoge van Oslo wordt International zet
Bescherming toe ondertekend een interventie op
aan Handicap en verbiedt in het kader van
International. clustermunitie. de crisis in Syrië.

2004 2010 2017


HI zet een Handicap De campagne
noodinterventie International “Stop bommen op
op touw in snelt de burgers” wordt
Zuid-Azië naar slachtoffers van gelanceerd.
aanleiding van de de aardbeving
tsunami. in Haïti te hulp
en gaat zo een
ware humanitaire
uitdaging aan.
Schenk onze missies een
toekomst over de hele wereld
Protheses leveren
en revalidatiezorg
Handicap International levert orthopedisch
materiaal, organiseert bijeenkomsten
HERSTELLEN. voor revalidatiezorg en psychologische
ondersteuning om de autonomie te vergroten
van personen die getroffen worden door
protheses en ziekte en voor slachtoffers van ongevallen,
revalidatiezorg natuurrampen of gewapende conflicten.
voor personen met
een handicap:

132.774 Rajab raakte gewond toen een bom zijn huis in Syrië
verwoestte. Hij moest een amputatie ondergaan.
begunstigden Handicap International bezorgde hem een rolstoel en
voorzag kinesitherapie in afwachting van een prothese.

© C. FOHLEN - HANDICAP INTERNATIONAL

-- 6 --
Hulp bieden
in noodsituaties
Al te vaak worden personen met een handicap
vergeten bij crisissituaties die verband houden
 HULPVERLENING. met natuurrampen of gewapende conflicten.
Handicap International verleent zorg, levert
het meest essentiële materiaal en biedt
Noodhulp aan psychologische ondersteuning aan slachtoffers.
bevolkingsgroepen
die het slachtoffer
zijn van oorlog
of natuurrampen: In 2015 bood de organisatie, na de aardbeving in
Nepal, ondersteuning aan gewonde, verlamde of
235.679 geamputeerde personen zoals Nirmala en Khendo. HI is
vandaag nog aanwezig om de projecten voor revalidatie
begunstigden en risicobeperking bij natuurrampen op te volgen.

© L. VEUVE - HANDICAP INTERNATIONAL

-- 7 --
Oorzaken van handicaps
voorkomen
Diabetes, polio, epilepsie, ondervoeding ...
Handicap International leidt plaatselijk
personeel op, onderneemt acties om oorzaken
BESCHERMEN.
van handicaps te voorkomen en voert
sensibiliserings- en screeningscampagnes.
preventie van
de oorzaken
van handicaps
(verkeersongevallen,
moeder- en
kindzorg ...) en
ziekten die Samnang is 8 maanden oud. Hij werd geboren met
invaliditeit een klompvoet, een aangeboren afwijking die kan
veroorzaken: leiden tot een zware handicap, maar die gemakkelijk
kan worden verzorgd als de baby op zeer jonge leeftijd
915.608 wordt ondersteund. Dankzij de opvolging door de
kinesitherapeuten van het centrum van HI in Kompong
begunstigden Cham in Cambodja zijn de voeten van de kleine jongen
goed gecorrigeerd.

© L.VEUVE - HANDICAP INTERNATIONAL

-- 8 --
Actievoeren tegen mijnen
Handicap International ontmijnt gebieden,
wijst bevolkingsgroepen op de gevaren van
antipersoonsmijnen of clusterbommen, streeft
ernaar een einde te maken aan het gebruik van
ONTMIJNEN. explosieve wapens in bevolkte gebieden en
verleent bijstand aan slachtoffers.
humanitaire
ontmijning,
sensibilisering
voor de
gevaren van
antipersoonsmijnen
en explosieve
wapens:

599.534 In Colombia spoort Handicap International explosieve


begunstigden oorlogsresten op, voert de organisatie ontmijningsope-
raties uit en onderneemt ze educatieve activiteiten om
de bevolking te wijzen op de risico’s.

© J.M. VARGAS - HANDICAP INTERNATIONAL

-- 9 --
Een waardig leven voor
personen met een handicap
Onze organisatie wil de fundamentele rechten
van mensen met een handicap laten gelden:
INCLUSIE. het recht op gezondheid, onderwijs, werk,
toegankelijkheid, veiligheid...
Handicap International heeft bijgedragen tot de
een plaats in de
opstelling van het Internationaal Verdrag inzake
samenleving, op
de rechten van personen met een handicap,
school en op
aangenomen door de Verenigde Naties in 2006.
het werk:

233.779
begunstigden
Boubacar, 33 jaar, leeft in Senegal. Als kind kreeg
hij polio, waardoor hij zich met behulp van krukken
moet verplaatsen. Zijn handicap vormde lange tijd
een obstakel om werk te vinden. Dankzij een project
voor integratie op de arbeidsmarkt, opgezet door HI
in de Senegalese hoofdstad Dakar, kon de jurist van
opleiding toch werk vinden.

© E. FITTE-DUVAL- HANDICAP INTERNATIONAL

-- 10 --
Er bestaan “Ik ben er zeker van
dat mijn legaat naar de
duizend en één begunstigden zal gaan.”

redenen om Evelyne V. werkte haar hele leven


als kinesitherapeute. Als trouwe
een organisatie donateur nam ze contact op met
Handicap International toen ze het
als Handicap plan had een goed doel in haar
testament op te nemen.
International “Ik heb op een nicht na geen
te steunen. rechtstreekse erfgenamen.
Mijn notaris besprak met mij de
Wat is die mogelijkheid van een duolegaat.
Hierdoor moet mijn nicht geen
van u? successierechten betalen
en tezelfdertijd kan ik een
organisatie steunen die me na
aan het hart ligt.”
“Daar is zo veel hulp nodig!”

Steeds meer mensen beslissen om


een liefdadigheidsorganisatie op
te nemen in hun testament. Voor
Marcel S. was het vanzelfsprekend,
want hij vindt “dat we in een
mondiale wereld leven die niet
leefbaar is zonder solidariteit.”

Hebt u vragen of wil u


hierover praten?
Neem dan contact op
met Nicole Luyckx
per telefoon: 02 233 01 02
per e-mail: n.luyckx@hi.org

Wij raden u echter aan u te laten


bijstaan door een notaris, die erop
zal toezien dat uw laatste wensen
© HANDICAP INTERNATIONAL gerespecteerd worden.
-- 11 --
Handicap International
in uw testament
Door Handicap International in uw testament op te nemen, bestendigt u uw
engagement voor een zaak die u nauw aan het hart ligt en geeft u personen
met een handicap en de meest kwetsbare mensen in de armste landen een
kans op een beter leven, in een wereld die menselijker en inclusiever is.

Welke mogelijkheden zijn y Het olografisch testament of ma-


er om een testament op te nuscript is een document dat u zelf
stellen? opstelt.
Het moet
Een testament opstellen, geeft u de • door uzelf met de hand geschreven
zekerheid dat uw bezittingen te- zijn (niet met een machine of een
rechtkomen bij uw dierbaren en dat computer en niet door een andere
uw laatste wensen worden geres- persoon);
pecteerd. Het testament treedt pas • opgesteld zijn door één enkele per-
in werking na uw overlijden en kan soon (het mag bijvoorbeeld niet
op ieder moment worden gewijzigd door een koppel zijn gemaakt);
of herroepen. • ondertekend en gedateerd zijn (dag,
maand en jaar).
Er zijn twee belangrijke types van
Het voordeel: flexibiliteit. U kunt het
testamenten:
testament op elk moment zelf her-
schrijven.
y Het authentiek testament is een
akte die wordt opgemaakt door een Het nadeel: het risico bestaat dat
notaris. het niet wordt gevonden of dat het
U geeft uw wensen door aan uw no- wordt betwist.
taris in aanwezigheid van twee ge- Advies: u laat het testament best re-
tuigen of een tweede notaris. gistreren in het centraal register van
Dit soort testament geeft de groot- testamenten. Het volstaat het toe te
ste zekerheid op het vlak van geldig- vertrouwen aan een notaris die de
heid, bewaring en discretie. registratie op zich zal nemen.
Aarzel niet om ons te contacteren in-
dien u meer informatie wenst.

-- 12 --
Ben ik verplicht om een Kan ik al mijn bezittingen
testament op te maken? nalaten aan een organisa-
tie?
Neen. Indien u geen testament op-
maakt, worden de wettelijke voor- De wet stelt dat een deel van de na-
schriften bettreffende nalatenschap- latenschap naar uw meest directe
pen toegepast. Deze variëren in verwanten moet gaan, de wettige
functie van uw gezinssituatie. Indien erfgenamen. Alleen het deel dat niet
u bijvoorbeeld geen wettelijke erf- wettelijk toekomt aan de overlevende
genaam heeft en u geen testament echtgenoot, de kinderen of de ouders
heeft opgesteld, zal alles toekomen van de overledene, kan per testament
aan de Staat. aan derden worden nagelaten.

Ja. Indien u zelf de bestemming van


uw eigendommen wilt kiezen en een Kan ik mijn testament nog
deel van uw bezittingen aan Handi- herroepen?
cap International of aan derden wilt
nalaten, moet u een testament op- Het testament is enkel geldig vanaf
maken. het moment van overlijden van de
erflater. Vóór uw overlijden kunt u
dus op ieder moment uw testament
Wat met de herroepen of aanpassen. Op het
successierechten? moment van overlijden wordt enkel
rekening gehouden met het meest
Successierechten zijn belastingen recente testament.
die de overheid int op de nalaten-
schap van een overleden persoon.
Uw nalatenschap is onderworpen Wie voert het testament
aan de reglementering van het ge- uit?
west waar u uw “laatste effectieve
domicilie” had of waar uw fiscale Het testament wordt uitgevoerd vol-
domicilie het langst was gevestigd gens de wensen van de overledene.
tijdens de laatste 5 jaar vóór uw In de meeste gevallen ziet de nota-
overlijden. De rechten verschillen ris erop toe dat dit correct gebeurt.
naargelang de verwantschap tussen De erflater kan steeds per testament
u en uw erfgenamen. een uitvoerder van de nalatenschap
aanwijzen, vaak een naaste.

-- 13 --
Hoe gebruikt Handicap Hoe kan ik erop
International de legaten? vertrouwen dat mijn
legaat goed wordt
Het geld gaat integraal naar de pro- besteed?
jecten van Handicap International.
Bezittingen zoals kunstwerken, juwe- Handicap International ziet nauwlet-
len of een huis worden verkocht en de tend toe op het gebruik en het beheer
opbrengsten van de verkoop worden van het geld dat afkomstig is van le-
ook integraal toegewezen aan de fi- gaten en donaties. Alle rekeningen
nanciering van onze projecten. van de organisatie worden jaarlijks
doorgelicht door een bedrijfsrevisor
die wordt aangesteld door de Al-
gemene Vergadering. Dankzij deze
controles en onze uiterst strenge in-
terne procedures zijn we in staat het
optimale beheer van de goederen
die te onzer beschikking zijn gesteld
te garanderen.
B. BLONDEL - HI

Handicap International is bovendien


een actief lid van de Vereniging voor
Ethiek in de Fondsenwerving (VEF,
www.vef-aerf.be) en de organisatie
Van elke € 100 die werd
respecteert de deontologische code
uitgegeven in 2017 ging
van de VEF.
meer dan 80 % naar
projecten op het terrein.
Op welke leeftijd moet ik
81 € mijn testament opstellen?
Onze projecten Er staat geen leeftijd op het opstellen
van een testament. Elke persoon kan
11 € op een bepaald moment in zijn leven
de wens ervaren zijn overlijden zo
Fondsenwervings-
goed mogelijk voor te bereiden om
kosten
ervoor te zorgen dat het zijn naasten
aan niets ontbreekt en om een aan-
8€ denken na te laten aan dit leven.
Werkingskosten

-- 14 --
Onze engagementen

RESPECT

Omdat een legaat naast een kostbare financiële of materiële steun vooral
de erfenis van een herinnering is, verbindt Handicap International zich
ertoe uw wensen en uw bezittingen ten volle te respecteren.

VERTROUWELIJKHEID

Praten over nalatenschap, betekent dat je een persoonlijk moment deelt:


er wordt zonder oordeel en in een sfeer van absolute vertrouwelijkheid
geluisterd naar uw familiegeschiedenis en de keuzes die u in de loop van
uw leven hebt gemaakt.

TRANSPARANTIE

Handicap International verbindt zich ertoe steeds met u te delen op welke


manier uw bezittingen zullen worden besteed.

HERINNERING

Handicap International verbindt zich ertoe u te gedenken volgens uw laatste


wensen, voor uw naasten, maar ook bij de personen die u zult helpen.

-- 15 --
Het duolegaat, een legaat dat tweemaal
voordeel oplevert
Successierechten kunnen hoog oplopen indien u geen directe erfgenaam hebt
en u iets wilt nalaten aan een naaste zoals een vriend of een nicht.
Dit voorbeeld geeft aan dat u bij de verdeling van uw nalatenschap tussen
een organisatie zoals Handicap International en een andere persoon naar
keuze een mooie bijdrage kunt leveren aan een organisatie die u nauw aan
het hart ligt en ook een dierbare naaste kunt begunstigen.

Situatie 1 zonder duolegaat

Mevrouw Durant woont in


het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Zij heeft geen
rechtstreekse erfgenamen.
Haar vermogen wordt
geschat op € 300.000. Ze wil
alles nalaten aan haar nicht
Stéphanie.
Staat Stephanie
175.000 € 125.000 €
58% 42%

Voorbeeld bij een bedrag van Stephanie Staat Handicap


€ 300 000 (Brussels Hoofdstedelijk International
Gewest)
300.000 0

35 % van 0,01 tot 50.000 euro -17.500 17.500 0

50 % van 50.000 tot 100.000 euro -25.000 25.000 0

60 % van 100.000 tot 175.000 euro -45.000 45.000 0

Boven 70 % 175 000 euro -87.500 87.500 0

Netto legaat na successierechten 125.000 175.000 0

-- 16 --
Hieronder vindt u een voorbeeld Via deze volkomen wettelijke
van een duolegaat. Een notaris blijft vorm van legaat begunstigt
uw beste raadgever om u te helpen mevrouw Durant haar nicht en
met de details. Handicap International. Ze kiest
zelf de bestemming van haar
bezittingen.

Situatie 2 met duolegaat

Mevrouw Durant wijst Han- Handicap International


dicap International aan als 44.000 €
universeel erfgenaam en haar 15%
nicht als privé-erfgenaam op
voorwaarde dat Handicap
International de successie-
rechten van Stéphanie op zich
neemt. Handicap International
betaalt als erkende vereniging Staat Stephanie
ook de eigen successierechten 96.000 € 160.000 €
aan een tarief van 12,5 %. 32% 53%

Voorbeeld bij een bedrag van Stephanie Staat Handicap


€ 300 000 (Brussels Hoofdstedelijk International
Gewest)
160.000 140.000

35 % van 0,01 tot 50.000 euro Handicap 17.500 -17.500


International
50 % van 50.000 tot 100.000 euro neemt de 25.000 -25.000

60 % van 100.000 tot 175.000 euro successie- 36.000 -36.000


rechten voor
Boven 70 % 175 000 euro zijn rekening -

Vaste rechten voor vzw te


17.500 -17.500
Brussel-Hoofdstad 12,5 %

Netto legaat na successierechten 160.000 96.000 44.000

-- 17 --
Successierechten
 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Legaat aan Handicap International - één tarief ongeacht het bedrag: 12,5 %
Ooms, tantes, neven en nichten
Eerste schijf van 0,01 tot 50.000 euro 35 %
Tweede schijf van 50.000 tot 100.000 euro 50 %
Derde schijf van 100.000 tot 175.000 euro 60 %
Vierde schijf boven 175.000 euro 70 %
Elke andere persoon in een hogere graad van verwantschap
Eerste schijf van 0,01 tot 50.000 euro 40 %
Tweede schijf van 50.000 tot 75.000 euro 55 %
Derde schijf van 75.000 tot 175.000 euro 65 %
Vierde schijf boven 175.000 euro 80 %

Waals Gewest
Legaat aan Handicap International – één tarief ongeacht het bedrag: 7 %
Ooms, tantes, neven en nichten
Eerste schijf van 0,01 tot 12.500 euro 25 %
Tweede schijf van 12.500 tot 25.000 euro 30 %
Derde schijf van 25.000 tot 75.000 euro 40 %
Vierde schijf van 75.000 tot 175.000 euro 55 %
Vijfde schijf boven 175.000 euro 70 %
Elke andere persoon in een hogere graad van verwantschap
Eerste schijf van 0,01 tot 12.500 euro 30 %
Tweede schijf van 12.500 tot 25.000 euro 35 %
Derde schijf van 25.000 tot 75.000 euro 60 %
Vierde schijf boven 75.000 euro 80 %

 Vlaams Gewest
Legaat aan Handicap International - één tarief ongeacht het bedrag: 8,5 %
Ooms, tantes, neven, nichten en elke andere persoon in een hogere graad van
verwantschap
Eerste schijf van 0,01 tot 75.000 euro 45 %
Tweede schijf van 75.000 tot 125.000 euro 55 %
Derde schijf boven 125.000 euro 65 %

-- 18 --
Hoe kunt u ons nog op een
andere manier helpen?

VIA EEN EENMALIGE OF MAANDELIJKSE GIFT

U kunt de projecten van Handicap International nu al steunen, via een gift op


onze rekening BE80 0000 0000 7777 of via een maandelijkse domiciliëring.

Elke jaarlijkse gift vanaf 40 euro geeft u het recht op belastingverminde-


ring (volgens de bepalingen van art. 145/33 – Wet van 13 december 2012).

VIA EEN SCHENKING

U kunt ook vóór uw overlijden een deel van uw bezittingen aan Handicap
International overmaken. Het gaat dan om een schenking. In tegenstelling
tot een legaat, dat wordt overgemaakt per testament en dat u op elk mo-
ment kunt wijzigen, is een schenking onherroepelijk.

VIA EEN LEVENSVERZEKERING

Een levensverzekering is een spaarformule die u bij een bank of een verze-
keraar tekent om een kapitaal op te bouwen. Bij overlijden kunt u dit kapi-
taal aan een fiscaal voordelig tarief nalaten aan een andere persoon of een
organisatie zoals Handicap International. Deze bepaling kan in het contract
worden opgenomen. Vraag hierover inlichtingen bij uw bank of uw verze-
keringsinstelling.

Bedankt!

-- 19 --
© L. VEUVE - HANDICAP INTERNATIONAL

-- 20 --