You are on page 1of 42

Volum 1

L’ORDINADOR
I LES SEVES PARTS
Inicia’t en l’ús del PC

Inicia’t en Internet. Manuals Cibernàrium d’alfabetització digital

Edita: Barcelona Activa Cibernàrium

Continguts elaborats per: Gabinet de Comunicació i Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
J.M. Pérez Tornero, S. Tejedor (Eds.), A. Bravo, A.I. Sarmiento, M. Navarro, M. Sanz.

Aquesta col·lecció s’emmarca dins les actuacions previstes en el Pla d’Alfabetització i Capacitació Digital
per Barcelona 2010-2015.

Per ampliar els teus coneixements sobre Internet, pots assistir a les sessions formatives gratuïtes del Cibernàrium,
al Parc Tecnològic Barcelona Nord (C/ Marie Curie 8-14, Barcelona) o a la Xarxa d’Antenes Cibernàrium de Biblioteques
de Barcelona.

Consulta l’oferta a www.cibernarium.cat o trucant al 93 291 76 10.

El Cibernàrium de Barcelona Activa posa al teu abast la metodologia i els espais necessaris per tal de formar-te
i millorar les teves competències tecnològiques.

Disseny, maquetació, fotografia de coberta i impressió: Sistemes d’Edició

Dipòsit legal: B-5843-2011

Els textos d’aquest llibre són titularitat de Barcelona Activa SPM SA (C/Llacuna, 162 - 08018 Barcelona)
i resten subjectes a la llicència de Creative Commons BY-NC-ND.

És a dir, sou lliures de:

Copiar, distribuir i comunicar públicament l’obra.

Sota les condicions següents:

S’ha de fer constar que Barcelona Activa Cibernàrium edita l’obra i el Gabinet de Comunicació i Educació
de la Universitat Autònoma de Barcelona n’ha elaborat els continguts.

No comercial: No es pot emprar el contingut d’aquesta obra per a finalitats comercials o promocionals.

Sense obres derivades: No es pot alterar, transformar o generar una obra derivada a partir d’aquesta obra.

Índex
Què busquem…?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Què sabrem fer…?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Què estudiarem…? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Què aconseguirem…? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Conceptes clau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Les tecnologies de la informació i de la comunicació . . . . . . . . . . 9
Aspectes generals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Fonaments de la tecnologia digital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Aplicacions professionals de les TIC. . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Aplicacions quotidianes de les TIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
L’ordinador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Maquinari i programari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
El teclat i el ratolí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
El punter i les seves formes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
El ratolí: tipus de clic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
El teclat i les seves àrees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Les tecles més utilitzades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Encendre i apagar un ordinador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Escriptori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Com organitzar un ordinador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Unitats de disc: internes i externes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Carpetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Què és un arxiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Buscar i recuperar arxius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Com escollir el teu ordinador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Diferències entre un portàtil i un ordinador de taula. . . . . . 36
Diferències entre Windows i Macintosh. . . . . . . . . . . . . . . 36
Recomanacions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Per ampliar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Per practicar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

1

volum 1 L’ordinador i les seves parts

Què busquem…?

En aquesta guia trobaràs recomanacions que t’ajudaran a apropar-te
amb seguretat i confiança al teclat, al ratolí i als arxius i a fer les pri-
meres pràctiques d’emmagatzemament.

Actualment, a la nostra societat es realitzen intercanvis de dades amb
molta rapidesa. Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
permeten la lliure expressió d’idees, com també l’aprenentatge continu
i autònom. Per això és important aprendre a fer servir els ordinadors.

Iniciar-nos en l’ús de l’ordinador és tan sols la primera etapa per
aconseguir les habilitats i les capacitats necessàries que requereix la
societat de la informació i el coneixement a la qual vivim. Aquestes
pàgines t’ajudaran a fer els primers passos en el procés d’alfabetitza-
ció digital que ara tot just comences.

índex 2

� Conèixer les parts principals d’un ordinador i el seu funcionament. habilitats i competències en l’àmbit de les tecnolo- gies de la informació i la comunicació. volum 1 L’ordinador i les seves parts Què sabrem fer…? El contingut d’aquesta guia et permetrà practicar i adquirir un conjunt de coneixements. índex 3 . Després d’estudiar el contin- gut i seguir les recomanacions que s’hi fan. � Desenvolupar la teva confiança en l’ús de l’ordinador. al final seràs capaç de: � Identificar els fonaments de la tecnologia digital i les seves aplica- cions a la vida quotidiana.

guardar-lo a una carpeta i obrir- ne de noves a les diferents unitats de disc. � El teclat i el ratolí. Situaràs el punter a la pantalla i reconeixeràs les seves diferents formes. � Escriptori. � L’ordinador. �O rganització de l’ordinador. el cursor i la mà. Sabràs distingir entre el maquinari i el programari. a més d’emprar les tecles més importants del teclat. canviar-ne el nom i eliminar-los. Aprendràs a crear un arxiu. tant pel que fa als models. Per això cal que coneguis els concep- tes que t’ajudaran a triar-ne l’adequat a les teves necessitats. i en faràs algunes opera- cions bàsiques amb els botons dret i esquerre del ratolí. Identificaràs els elements de l’escriptori i la seva funció. Coneixeràs els passos que cal seguir per realitzar aquests procediments de forma adequada. Et familiaritzaràs amb la fletxa. po- dràs buscar-lo amb les eines de cerca que ofereix l’ordinador i recuperar-lo de la pa- perera en el cas que l’hagis eliminat anteriorment. a més de copiar i moure arxius i carpetes. en què consisteixen les TIC i quines són les seves aplicacions en els àmbits privat i professional. � Cerca i recuperació d’arxius. � Encendre i apagar un ordinador. Avui disposem d’una gran oferta d’ordinadors. Si no recordes on has guardat un arxiu o carpeta. � Com escollir el teu ordinador. Conei- xeràs els fonaments de la tecnologia digital. índex 4 . volum 1 L’ordinador i les seves parts Què estudiarem…? En aquest volum estudiaràs: �E ls aspectes generals de les tecnologies de la informació i la comunicació. com a les capacitats i usos.

volum 1 L’ordinador i les seves parts Què aconseguirem…? La comprensió de les qüestions que s’exposen a continuació et servi- rà per millorar diferents facetes de la teva vida personal i professional. � Dominar l’ús del ratolí i el teclat. la utilitat i la millor forma d’administrar-los. la seguretat i la confiança necessàries per fer servir les TIC i participar de manera més activa a la societat de la informació. saber-ne el nom. índex 5 . � Identificar els elements que apareixen a la pantalla. com ara: �C omprendre la importància d’aprendre a fer servir l’ordinador i les TIC. �A dquirir les bases.

El repte de la nostra societat implica «incorporar l’adquisició del saber. finestres. la informació i l’experiència de la co- índex 7 . Interfície: a grans trets. oferir servei de suport i per- metre tota classe de tasques. En aquest manual el terme es refereix a l’esquema gràfic que veiem a la pantalla i mitjançant el qual podem comunicar-nos amb l’ordinador per processar tasques i indicar-li instruc- cions (menús. Societat de la informació i del coneixement: la societat en què vivim actualment es troba en un procés de transformació impulsat pels nous mitjans disponibles orientat a la creació i divulgació d’informació mitjançant la tecnologia digital. integrar i avaluar la informació per tal que els usuaris participin de manera més activa en la societat del coneixement.). Sistema operatiu: conjunt de programes instal·lats a l’ordinador i destinats a perme- tre’n i simplificar-ne l’ús. teclats. utilitzar. administrar recursos. crear. sons. etc. volum 1 L’ordinador i les seves parts conceptes clau Alfabetització digital: procés que implica la utilització d’eines de tecnologia i comunica- ció digitals a més de xarxes per accedir. Està dissenyat per desenvolupar quatre funcions bàsiques: subministrar una interfície d’usuari. ratolí. tot allò que ens permet interactuar amb l’ordinador.

. UNESCO. volum 1 L’ordinador i les seves parts municació en el centre de l’organització de la vida i la comunitat. Targeta de so: dispositiu que permet l’entrada i la sortida d’àudio a un ordinador. 24. 1 PÉREZ TORNERO. Guía Mentor de Comunicación y Educación. Targeta gràfica: dispositiu que s’encarrega de processar les dades que provenen del CPU i les transforma en imatges mitjançant el monitor d’ordinador. pág.. índex 8 . JOSÉ MANUEL. exigeix aprendre en qualsevol lloc i a qualsevol moment i ha accelerat molt la necessitat d’adquirir nous coneixements o d’actualitzar els ja adquirits» 1.

se’ls coneix com a tecnologies de la infor- na i per entendre’l cal que l’ordinador tin. Es diu que la informació és digital perquè està representada amb dígits (o núme. La digitalització de la informació ha per- fons mòbils. mació i de la comunicació (TIC). vídeo. ordinador no són uns i ceros. so i vídeo. avui binari se’l coneix com a llenguatge màqui. dinàmica i interactiva. cions d’emmagatzematge. processament més dos valors: 1 i 0. deo. A totes les tècniques. En el cas específic dels ordinadors. televisions. consoles de videojocs. índex 9 . sinó ele- ments multimèdia fàcilment identifica- La tecnologia digital permet que gairebé bles pels usuaris a la pantalla: text. D’aquesta mane- ha transformat àmpliament els procedi. la informació digital que veiem a un ments de comunicació i informació. desenvolupaments ros). ràpida. l’accés a una gran font d’informació digi- tal és àgil. magatzemada. reproductors de música i ví. mès l’automatització de les dades i ara. em. la xarxa on tots els or- electrodomèstics. transmesa o consultada en dispositius avançats com ordinadors. volum 1 L’ordinador i les seves parts Les tecnologies de la informació i de la comunicació Aspectes generals Fonaments de la tecnologia digital gui instal·lat el programari adequat per «traduir» la informació creada en llen- En els darrers anys. i dispositius avançats que integren fun- las dades són representades amb no. la tecnologia digital guatge binari al nostre. gràcies a Internet. telè. llibres electrònics i molt més. càmeres de fotografia i dinadors del món poden estar connectats. ge. imat- qualsevol informació pugui ser creada. A aquest sistema i transmissió de dades digitalment. ra.

! I el més important: fins al moment.. �Les fotografies i els vídeos domèstics �Gestió dels serveis d’emergència a es poden compartir amb familiars i hospitals. propis. llocs d’elecció popular. �Les tarifes per fer trucades telefòni- ta entre persones situades arreu del món. mació ràpida i eficaç a les empreses a �Si la trucada és d’ordinador a ordina- l’hora de fer inventaris. són infinites. consisteix en que els individus. TIC permeten una comunicació immedia. xes que amb la telefonia tradicional. no només es rep informació sinó que és molt fàcil crear-la i donar-la a conèixer. ris de les TIC poden introduir continguts etc. proveir magat. Gràcies a Internet. els seus itineraris. Fins i tot hi ha qui coneix la �Eines per a l’educació a distància. Cada cop hi ha més �Saber què fan els amics i fer-ne de nous aplicacions professionals com ara: és més ràpid gràcies a les xarxes socials.. �Tràmits a l’administració pública. �Videotrucades i videoconferències que Les aplicacions quotidianes de les TIC eviten trasllats de personal. controlar vehicles de transports i tenim instal·lada una càmera. podem veure l’altra persona si hi zems. seva parella per Internet i acaba casant- �Difusió de campanyes de candidats a s’hi. els usua- �Mercadotècnia per a petites empreses.. amics connectats a la xarxa. les ràpid i econòmic que el correu postal. per exemple. l’aplicació més gene- l’administració i l’enviament automàtic ralitzada és la comunicació: de dades. dor. ques des d’un ordinador són més bai- com també una administració de la infor. �Enviar cartes per correu electrònic és més A l’àmbit professional.. índex 10 . volum 1 L’ordinador i les seves parts Aplicacions professionals de les TIC Aplicacions quotidianes de les TIC La gran aportació de les TIC consisteix en En l’àmbit quotidià.

índex 11 . controla tots els seus moviments: obrir güents: (Fig. Ratolí: fa possible moure el punter a la poral perquè es buida en reiniciar l’or. és a dir. és el cervell de l’ordinador i tualment. tingui informació a l’abast per proces- sar-la més ràpid. 1. canviar la panta- lla. alguns dispositius de maquinari com la memòria RAM i la CPU. el control i les tasques. 7. executar una ordre. Disc dur: memòria permanent on és possible emmagatzemar grans quanti- 2. 5. En altres físiques i tangibles d’un ordinador. T orre: és una caixa rectangular que té tats d’informació. pantalla de l’ordinador i en facilita l’en- dinador. 6. És una memòria tem. M onitor: ens ajuda a visualitzar les tasques que realitzem. volum 1 L’ordinador i les seves parts L’ordinador Maquinari i programari 4. 1. M emòria RAM: permet que l’ordinador trol de dades o tasques a realitzar. trada. Teclat: permet la comunicació amb l’ordinador. etc. paraules. CPU o processador: interpreta instruc- cions i processa dades contingudes El maquinari correspon a totes les parts als programes de l’ordinador. el composen els elements se. Habi. l’entrada i el con- 3.1) i tancar un programa.

1 Tornar al text índex 12 . volum 1 L’ordinador i les seves parts Maquinari d’un ordinador 4  3  1 2 5 7 6 Fig. 1.

els processos i eines de control a l’or- fotografies. fent possible la interacció amb les distingir-ne de dues menes: (Fig. llegir i �Sistema operatiu: permet a la resta de processar informació per realitzar tas. índex 13 . vídeos. etc. àudios. ens mostra tota la informació sobre tals. dinador. textos. programes funcionar de forma adequa- ques específiques a l’ordinador. A més proveeix d’una in- �Aplicacions informàtiques: programes terfície (el que es veu en pantalla) on que permeten crear documents digi.2) parts físiques de l’ordinador i la resta d’aplicacions. dibuixos. fulls de càlcul. 1. Podem da. volum 1 L’ordinador i les seves parts El programari ens permet veure.

1.2 Tornar al text índex 14 . volum 1 L’ordinador i les seves parts Programari a l’ordinador Fig.

volum 1 L’ordinador i les seves parts El teclat i el ratolí El punter i les seves formes Rellotge de sorra: indica que l’ordinador necessita un temps per processar l’ordre i El punter és un indicador utilitzat per mos. 1. de tal ma- text. índex 15 . tit. nera que amb el polze quedi ben agafat La línea parpelleja quan tenim l’opció del costat esquerre i amb l’anular i el pe- d’escriure dades. Fletxa: és la seva forma habitual. l’activitat que està realitzant a la interfí- cie on es troba. El ratolí: tipus de clic Cursor: quan estem sobre una àrea de El ratolí s’agafa amb una mà. (Fig. que està «pensant» o «executant» una acció. Ajuda a assenyalar el lloc de la pantalla on es tro- ba el ratolí. pressionar els botons dret i esquerre. trar la posició del ratolí a la pantalla del monitor. la fletxa canvia a una línia vertical. Les formes descrites són les més ha- bituals. del costat dret.4) Mà: la fletxa adopta aquesta forma quan Els altres dos dits queden lliures per està sobre un enllaç. (Fig.3) cie. El punter acostuma a canviar de El punter pot adoptar més formes segons forma segons els elements de la interfí. 1.

1. volum 1 L’ordinador i les seves parts Formes del punter Fig.3 Tornar al text Com Com s’agafa s’agafa el el ratolín ratolí Fig. 1.4 Tornar al text índex 16 .

A aquesta àrea del una vegada. Scroll: també conegut com a «roda de Les tecles més utilitzades desplaçament» perquè. Shift: si es manté pressionada. Als ordinadors de taula n’hi ha dos: una al teclat alfabètic i El teclat i les seves àrees una altra al numèric. per marcar les cometes. a una adreça web després d’escriure-la a la barra del navegador. cal pitjar dreta del teclat. A aquestes tres àrees del teclat hi tro- re dues vegades seguides. molt ràpidament. dor. volum 1 L’ordinador i les seves parts Clic: l’índex pressiona el botó esquerre que indiquen direcció. Doble clic: l’índex pressiona el botó esquer. índex 17 . (Fig. Serveix per navegar a grafs i deixar línies en blanc en els docu- llocs web de tamany més gran que una ments de text. serveix per confirmar les pantalla. Als ordi- Existeix també un grup de tecles. El dit mitger ens ajuda a despla. aquesta tecla juntament amb la que cor- cles corresponents als números. com també escriure en majúscula una o més lletres. situades zona alfabètica i la numèrica. ordres als formularis d’Internet i dirigir-se çar la roda cap a dalt o cap a baix. bem diverses tecles molt importants per a l’entrada i sortida de dades de l’ordina- Clic dret: el dit mitger pressiona una ve. es poden bètica i la numèrica. entre la nadors d’escriptori n’hi ha dues. situada part superior d’algunes tecles (per exem- tant a dalt de la zona alfabètica com a la ple. respon al número 2). La primera presenta aconseguir els caràcters inclosos a la les lletres de l’alfabet. La segona. en accionar-la.5) gada el botó dret (l’altre). 1. porta el punter del ratolí a dalt i a baix Enter (o intro): a més de marcar parà- d’una pàgina web. El teclat té dues àrees principals: l’alfa. està formada per les te. teclat se la coneix com a cursors. amb fletxes al teclat alfabètic i al numèric.

5 Tornar al text índex 18 18 . 1. volum 1 L’ordinador i les seves parts El típic teclat Fig.

pots escriure en Tecles de cursor: indiquen les direccions majúscules. els ordinadors Apple. cal pitjar-la juntament Suprimir o Delete: elimina els caràcters amb la que correspon al número 2). diferent de la que hi ha també en els altres. índex 19 . baix. en qüestió (per exemple. En situats a la dreta del cursor. per marcar el símbol d’arrova. (dalt. esquerra i dreta). aquesta tecla apa- reix com a Alt. Alt Gr: permet obtenir els caràcters infe- riors d’algunes tecles si es manté pres. volum 1 L’ordinador i les seves parts Bloq Majús: en pitjar-la. pitjar-les per avançar en un text sense es- borrar el que està escrit. la qual es fa servir per a diferents propòsits. Només cal tan sols has de prémer-la un altre cop. Backspace o Esborrar: mou el cursor cap a sionada mentre se selecciona el caràcter l’esquerra i esborra el que hi ha al seu camí. Per tornar al mode normal.

Seleccionar Apagar l’ordinador. Tan sols restaria pressionar el s’han de donar les ordres a l’ordinador: botó del monitor. pi botó. primer mateix. E ncendre el monitor polsant el seu pro. 1. dre de diàleg que apareix ens hem d’assegurar que està escollida l’opció 2. volum 1 L’ordinador i les seves parts Encendre i apagar un ordinador Per encendre l’ordinador només cal se. L ’ordinador procedirà a apagar-se ell Per apagar l’ordinador en canvi. Pressionar el botó situat a la torre. índex 20 . Apagar i fer clic a Acceptar. 3. Portar el punter cap a Inici. guir aquests dos passos: 2. Al qua- 1.

Serveix per davant veurem com crear i nomenar controlar i executar aplicacions. ponents a: dor.xls pertanyen a l’aplicació Excel i els . també hi és a la part inferior. El seu objectiu és oferir una interac- ció amigable i còmoda amb l’usuari. vídeo). Només però. programes i aplicacions. una carpeta. Més en- la part inferior de l’escriptori. Permeten organitzar la informació que 1. Al Mac. A �Carpeta: dins de l’ordinador es poden l’entorn de l’escriptori podem trobar els crear carpetes amb diferents noms per següents elements: (Fig. té l’extensió . se n’ha de fer doble clic sobre alguna �Programa: aplicació que permet pro- per obrir arxius o programes. volum 1 L’ordinador i les seves parts Escriptori L’escriptori és la primera interfície que A l’escriptori podem trobar icones corres- apareix a la pantalla en encendre l’ordina. so. per bé que en formació (text. arxius s’identifiquen segons el programa amb el qual han estat creats. representa. B arra de tasques: a Windows. Els aquests sistemes se l’anomena Dock. que fem servir amb freqüència. En canvi. �Arxiu: document digital que disposa in- da només amb icones. programes i aplicacions al ment de Word. Icones: són els dibuixos que represen. 1.jpg l’escriptori corresponen a elements corresponen a arxius d’imatge. imatges. cessar tasques específiques a l’ordina- índex 21 . molts altres tipus d’extensions. Si un arxiu 2.6) guardar arxius.doc. Hi ha. els que porten nostre ordinador. es tracta d’un docu- ten arxius. es troba a emmagatzemem a l’ordinador. Els que apareixen a .

6 Tornar al text índex 22 . volum 1 L’ordinador i les seves parts L’escriptori de Windows  2 4  3 1   Fig. 1.

programes o apli. presenten textos d’avís o fan opcions per minimitzar-les. 5. es tanquen les fi- nat. representada per un guió mig. na a fer-se petita. s’obren diferents opcions. hi aparei- finitiva. preguntes amb opcions per respondre les i tancar-les. com ara textos. aquestes tres opcions es troben a l’ex- vegació per Internet. Els elements es poden recuperar. fulls de càlcul. canvis no s’han guardat. reixen en color gris i en forma de rec- tres tenen a l’extrem superior dret tres tangle. La majoria de les fines. F inestres: quan estàs treballant amb un programa o un arxiu a l’ordinador. positen els arxius. Quadres de diàleg: és una forma que feina es visualitza en forma de fines. Tancar: s’identifica amb una X. (Fig. la 6. za i es queda a la barra de tasques. na. En fer clic a dem obrir per començar a treballar aquesta instrucció. 1. Des d’allà. nestres dels programes o arxius. En cacions que s’han esborrat o elimi. Maximitzar: té forma de quadrat portant ens porta al llistat de progra. en pressionar-la una altra vegada. etc. tot fent-hi clic a sobre. En el cas del Mac. maximitzar. xerà un quadre de diàleg que pre- gunta si es volen mantenir o no. La més im. però un cop esborrats de la paperera En el cas dels documents. P aperera de reciclatge: lloc on es di. fa tan gran com la pantalla i. l’usuari i demanar-li alguna cosa. En fer clic sobre ell. tor- 4. els po. Apa- re el contingut). la finestra es amb ells. M enú d’inici: en fer clic a aquest menú. fer clic a sobre. ma d’una «finestra».7) podem tenir la icona dels programes que més fem servir per accedir a ells inimitzar: aquesta instrucció està M de forma ràpida.8) índex 23 . té l’ordinador per comunicar-se amb tres (rectangles que ens permeten veu. si els desapareixen de manera gairebé de. la finestra es minimit- 3. (Fig. 1. A l’escriptori trem superior esquerre. volum 1 L’ordinador i les seves parts dor. per representar justament la for- mes de l‘ordinador.

7 Tornar al text índex 24 . 1. volum 1 L’ordinador i les seves parts Finestres i les seves parts Barra Barra de Barra Botó Botó de títol menú d’eines minimitzar maximitzar   Icona Botó del menú   tancar control Barra de  desplaçament vertical Àrea de treball  Barra d’estat Barra de desplaçament Fig.

volum 1 L’ordinador i les seves parts Quadres de diàleg Fig.8 Tornar al text índex 25 25 . 1.

D isc dur: aquesta unitat d’emmagatze. És la unitat els 2 MB. Ambdós tipus d’unitats ajuden a emmagatzemar dades. �Les meves imatges. 1.9) guardat. índex 26 . on podem emmagatzemar informa- mar i/o visualitzar la informació que hem ció. és a dir. Disquet: és una unitat d’emmagatze- matge d’informació també és conegu. 2. volum 1 L’ordinador i les seves parts Com organitzar un ordinador Unitats de disc: internes i externes també programes per al processament d’activitats específiques. per exemple: (Fig. 1. Alguns ordinadors fins el sistema operatiu de l’ordinador. són unitats que con. programari Les unitats de disc són els dispositius o de jocs i arxius que anem creant i guar- aparells que realitzen l’escriptura i lectura dant en carpetes. nador. de la informació digital. com i tot ja no tenen disquetera. ja que emmagatzema A de l’ordinador. Poden trobar-se dins de l’ordinador o també ser externes Aquesta unitat es troba a l’escriptori i a i extraïbles. doncs la seva capacitat no sobrepassa cintosh HD al cas del Mac. segones permeten a més traslladar infor. �La meva música. mentre que les �El meus documents. matge d’informació que està en desús da com Unitat C a Windows i com Ma. mació d’un ordinador a un altre. les carpetes predeterminades per l’ordi- nectem amb l’ordinador per emmagatze. El disquet apareix a la Unitat més important.

Als discos compac. La majoria d’ordinadors. esgarrapades i. M emòria USB: també coneguda com a pendrive o «llapis de memòria». El DVD té major capaci. tenen un espai o una unitat especial per in. volum 1 L’ordinador i les seves parts 3. tot i que ara es fa servir per cos durs multimèdia permeten guardar guardar informació de tota mena. 4. Les carpetes són índex 27 . la s’han de seguir els següents passos: �Vés a la barra de tasques i col·loca el Carpetes punter sobre la icona de la USB. Es útil per a tenir un mapa de les carpetes connecta en algun port USB fins i tot als i arxius que anem creant i per a crear de la torre o al teclat. Per aques- és regravable. És la Dades d’interès: unitat de disc extraïble més utilitzada Per visualitzar unitats de disc hem de actualment per la seva major capacitat buscar INICI a l’Explorador de Win- i resistència a la pols. Alguns dis- digital. Disc dur extern: és un disc dur sem- troduir i llegir CD’s. zemament extraïble». és la millor opció per fer còpies tat de memòria que el CD. però pel seu disseny i capacitat mació només una vegada si el disc no és fàcilment transportable. 5. Per desconnectar. tant portàtils com d’escriptori. leg mitjançant el qual l’ordinador indi- mació digital. C D-ROM: és un disc de plàstic pla on �Espera que aparegui un quadre de dià- es pot emmagatzemar o gravar infor. va ser creat de seguretat de tota la informació que inicialment per emmagatzemar vídeo tenim al nostre ordinador. més elements. �Fes clic al quadre de diàleg: «Extrac. en alguns casos a l’aigua. amb diferents noms per guardar arxius. blant al que està dins del nostre ordi- tes (CD) es pot emmagatzemar infor. programes i aplicacions. A l’ordinador es poden crear carpetes ció segura del dispositiu d’emmagat. L’explorador de Windows és fins i tot. carà: «És segur retirar el dispositiu». vídeos i reproduir-los connectant la sor- tida de vídeo al televisor. ta raó. nador. dows (6).

pressiona Intro. 1. menú principal de l’aplicació. 1. Amb independència del programa amb el tat de tasques d’arxiu i carpeta. 1. Col·loca el punter a la part superior de 3. Selecciona Nou per crear nous docu- Un arxiu és un document digital que conté ments o arxius en aquest programa. la majoria de les aplica- clic sobre Crear nova carpeta. �full de càlcul. Una vegada obert el progra- indica que pots assignar-li un altre ma amb el qual es treballarà: (Fig. Vés a Inici. El tipus dependrà del programa amb el 4. hi veuràs el llis. Passos per crear una carpeta �imatge. �música.) permeten crear nous arxius o que està marcada en blau. A la de l’esquerra. Veuràs dio. cosa que documents. S’obrirà un full en blanc a la pantalla. Què és un arxiu 3. cions per processar tasques específiques lumna dreta apareix una nova icona (text. on es troba el Ja hauràs creat la carpeta. (Fig. dibuixar o índex 28 . etc. a la co. 2. fotos. Tria l’opció Arxiu. dibuixos. (Fig. E n acabar d’escriure’l. En fer qual es treballa. A ctiva Mis documentos. qual va ser creat. volum 1 L’ordinador i les seves parts útils per tenir organitzada la informació Tipus d’arxius més emprats: que es va emmagatzemant a l’ordinador. imatges. àu- amb la llegenda Nova carpeta. informació (text.11) Ja pots començar a escriure. 2. la finestra del programa. 1.10) �text. 1. �vídeo. L’explorador Crear arxius de Windows ens mostra dues colum- nes. etc. vídeo.). so. fulls de càlcul.12) nom.

1.10  Tornar al text índex 29 . volum 1 L’ordinador i les seves parts Com es veuen les unitats Fig. 1.9 Tornar al text  5 2   3  4 Com es crea una carpeta 2    3 1 Fig.

DOC . 1.PDF . 1. volum 1 L’ordinador i les seves parts Tipus d’arxiu Fig.11 Tornar al text .PPT Crear un document nou Fig.JPG .MP3 .XLS .12 Tornar al text índex 30 .

Si es tria només Copiar i després Engan- 2. 4. una còpia de l’element romandrà a sigui un arxiu o carpeta. Eliminar 3. volum 1 L’ordinador i les seves parts introduir dades segons el programa 3. L’element es tras- amb el qual treballis. Fes clic al botó Guardar. Selecciona Eliminar. Col·loca el punter sobre l’element i 3. ja xar. C ol·loca el punter sobre l’element. Selecciona l’opció Enganxar. Vés al menú principal i fes clic a Arxiu. S elecciona Guardar com. prem el botó l’antiga ubicació i n’hi haurà una altra dret. 1. polsa un altre cop el botó dret. Se t’obrirà ubicació: una finestra. Copiar rador de Windows. menú. 1. 2. L ocalitza l’element a eliminar a l’explo. un cop allà. Si vols traslladar un element a una nova 2. Hi apareixerà un cació a alguna carpeta que hagis creat. 1. lladarà a la paperera de reciclatge. Hi apareixerà un menú. Vés a l’indret on el vols desar i. exactament igual a la nova.13) Moure 1. prem el botó dret. 1. Fes clic a l’opció Tallar.14) 4. Per eliminar arxius o carpetes i tot el seu contingut: (Fig. Guardar arxius a la carpeta (Fig. índex 31 . A ssigna-hi un nom a l’arxiu i tria’n la ubi.

14 Tornar al text índex 32 .13 Tornar al text Eliminar. 1. volum 1 L’ordinador i les seves parts Guardar com Fig. 1. moure i copiar Fig.

Es desplegarà una finestra de cerca. tra per ajudar-nos a definir la cerca se- met buscar imatges. 1. mena. gons els nostres criteris. Fes clic al menú Cercar. no tindràs que memoritzar el llistat carpetes. Vés a Inici. en poc temps veuràs que se t’obli- daran els noms que els has assignat. 1. frase a l’arxiu». A continuació. 4. per la mida o per Només cal que segueixis aquests passos: moltes altres opcions. fulls de càlcul.15. de noms de tots els documents. 5. de lupa. Hi apareixeran diverses opcions de cer- Gràcies a les eines de cerca de l’ordina. 1. per la data de modificació. criure només una paraula a «Tot o part tes i. el cercador es diu Spotlight i la seva icona. altres equips com impres. També pots buscar ar- (Fig. música o vídeos. fins i tot. Hauràs d’es- documents de text. La més usada és Tots els arxius i dor. carpe. s’obrirà una nova fines- L’Assistent de cerca de Windows per.16 i 1. En el cas d’ordinadors Mac. ca. en forma 2. del nom d’arxiu» o a «Una paraula o sores o ordinadors connectats en xarxa. volum 1 L’ordinador i les seves parts BUSCAR i recuperar arxius En crear i emmagatzemar arxius de tota 3.17) xius i carpetes a les unitats. es troba al cantó superior dret de índex 33 .

2. és re- eliminat.18) comanable buidar-la de tant en tant. La paperera de reciclatge també ocupa nos l’oportunitat de recuperar el que hem espai de la memòria de l’ordinador. També hi pots accedir pre. S elecciona els elements que vols recu- perar. volum 1 L’ordinador i les seves parts la pantalla. 3. 1. L’ordinador en destina aquest espai per tal de donar. barra d’espai. 1. (Fig. S elecciona Restaurar aquest element ment la tecla amb la icona de la poma i la o Restaurar els elements seleccionats. índex 34 . Paperera de reciclatge. E ls arxius o elements seleccionats tor- L’ordinador emmagatzema els arxius i naran al lloc on estaven abans de ser carpetes que eliminem de la Unitat C a la eliminats. sem- pre que existeixi la certesa que els docu- Els passos per Restaurar són els següents: ments ja no ens faran servei.

1. 1.17 Tornar al text Fig. 1.15 Tornar al text Fig. volum 1 L’ordinador i les seves parts Assistent de cerca Fig. 1.18 Tornar al text índex 35 .16 Tornar al text Paperera de reciclatge Fig.

el resultat és una quantitat enor- me de fidels seguidors de Windows (PC). versos fabricants d’ordinadors (Dell. el preu. etc. Com- paq. amb el sistema prats actualment perquè ocupen menys operatiu Windows. sulta: 25 novembre 2009. fins i tot. volum 1 L’ordinador i les seves parts Com escollir el teu ordinador Diferències entre un portàtil Tant els ordinadors PC com els Mac per- i un ordinador de taula meten el funcionament d’altres sistemes operatius com Linux i FreeBSD. el qual segueix sent el líder del mercat. no es pot espai. A diferència ris de PC i Mac. 2009. però. pot funcionar. men- nen un panell tàctil conegut també com a tre que els primers perceben el sistema trackpad mitjançant el qual es pot dirigir Mac molt més complex. Con- marca. si a això li sumem el punter sense fer servir el ratolí. índex 36 . http:// només als ordinadors que produeix la www. els portàtils te. Diferències entre Windows i Macintosh La diferència més significativa és el preu.) i el segon es troba instal·lat 1 Mac OS X te protege. mateixes tasques que els de taula i po- den treballar un cert temps sense estar Hi ha una gran controvèrsia entre els usua- connectats a l’electricitat. que és més fàcil treballar amb Mac. A un PC.com/es/macosx/security/. han es contagia dels virus dels PC. HP. El primer s’ofereix a di.apple. més coneguts com a PC i Mac. ja que els segons afirmen dels ordinadors de taula. són lleugers. realitzen gairebé les instal·lar el sistema operatiu d’un Mac. Apple. te protegits de programes perjudicials»1. I un Mac Els ordinadors portàtils són els més em. Els sistemes operatius Windows i Macin. El seu sis- estat desenvolupats per Microsoft i Apple. tema defensiu integrat ajuda a mantenir- respectivament. Però el gran avantatge del Mac és que «no tosh.

volum 1 L’ordinador i les seves parts Recomanacions 3. Amb els mateixos: disc dur. tots els elements bàsics de maquinari un escàner. és molt més sen. bateria i vida útil de la mateixa. connexió a la xarxa elèc- textos o també vols fer servir imatges? trica. C onsidera quin ús li has de donar. Al final. teclat ergo- 1. una impressora. necessaris per un bon funcionament: disc dur. ratolí inalàmbric. processador o CPU. la targeta gràfica. connexió a electricitat. En el cas dels portàtils els elements de maquinari a considerar són quasi 2. etc. En aquest darrer cas. altaveus. Només el vols per escriure de so. més alt serà el preu i més famosa la marca. processador o quins tipus d’arxius treballaràs més CPU. etc. Només has de tenir present aquestes pots afegir-ne perifèrics: càmera (al- recomanacions. 4. ratolí. etc. En realitat. targeta gràfica i vegades. el teu pressupost influirà molt segurament Triar un ordinador sembla molt complicat en la decisió. guns portàtils ja la inclouen). teclat i i flexibilitat. memòria RAM. Recorda que quan més capacitat. del que a tu més et convingui. llavors millor un portàtil. índex 37 . Pel que fa al sistema operatiu. vols guardar-les o també les editaràs? Penses muntar 6. micròfon. targeta gràfica i de so. sobretot si estàs pen- per tot el llenguatge tècnic del maquinari sant en comprar un Mac. memòria 5. que hauràs de considerar al moment de comprar-lo. cast? Respondre a aquestes pregun- tes t’ajudarà a resoldre les capacitats del disc dur. A ssegura’t d’adquirir un ordinador amb nòmic. de so. teclat. un monitor pla. Tingues en compte que posteriorment zill. el processador. Analitza també si necessites mobilitat Ram. el teu veredicte serà el resultat pel·lícules de vídeo? Produiràs un pod.

� Windows (www. � Curso de introducción a Windows XP (www. t’animem a consultar les referències següents.microsoft.com/watch?v=NY1pGW64dLU&feature=related).com/Spain/windows).youtube. �V ídeo didàctic sobre les parts de l’ordinador (subtitulat): Computer hardware in plain english (http://www.monografias. � Apple (www.shtml).com/es). � Vídeo didàctic sobre programari (subtitulat): Computer software in plain english (http://dotsub.htm).com/trabajos/discoduro/discoduro.aulaclic.com/view/253fc0e4-32fe-4c36-80e4-5dfb692dbb95). � El disco duro (www. volum 1 L’ordinador i les seves parts Per ampliar… Si vols aprofundir més en el tema i obtenir-ne més informació. Tots els links verificats a data 21 de gener de 2011 índex 38 .es/winxp/index.apple.

pbclibrary. A con- tinuació. En les activitats que hi apareixen. podràs practicar com fer clic. Activitat 01 Practica l’ús del ratolí Obre el programa Paint i practica l’ús del ratolí dibuixant amb les diferents eines del programa.htm.org/raton/mousercise. cal practicar sempre per assimilar els continguts estudiats. et proposem diferents exercicis per reforçar els teus coneixements sobre els temes tractats en aquest material didàctic. volum 1 L’ordinador i les seves parts Per practicar… En l’àmbit de les TIC. doble clic. índex 39 . Activitat 02 Fes clic i doble clic Obre el programa Internet Explorer i vés a www. arrossegar i desplaçar.

Tria un dels arxius que has guardat i mou-lo a l’escriptori. volum 1 L’ordinador i les seves parts Activitat 03 Memoritzar el teclat Obre un processador de textos i escriu una carta d’agraïment dirigida a la darrera per- sona que t’hagi fet un favor. Guarda-hi un dels arxius que has realitzat (dibuix o text) o tots dos. accents i cometes. Fes servir majúscules. Tots els links verificats a data 21 de gener de 2011 índex 40 . minúscules. Activitat 04 Guardar arxius a una carpeta Crea una carpeta a l’escriptori. Activitat 05 Moure arxius Obre la carpeta que has creat a l’escriptori. et va recolzar o et va ajudar a aconseguir qualsevol cosa.

Continguts elaborats per: Amb el suport de: .