You are on page 1of 1

Rabka-Zdrój, dnia 30.03.

2016 r

Klub Radnych „Nasze Miasto”

Ewa Przybyło
Burmistrz Rabki-Zdroju

Zapytanie

W związku z zakończonym w dniu 29 stycznia 2016 r. naborem wniosków
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o dofinansowanie
projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,
działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa, realizowanych w aglomeracjach o wielkości co
najmniej 10 000 RLM, zwracam się z zapytaniem:
- Czy gmina złożyła wniosek o dofinansowanie wraz z projektem bądź projektami,
dotyczącymi gospodarki wodno - ściekowej? Jeśli tak, to proszę o przedłożenie tego
wniosku wraz z projektem oraz informację na jaką kwotę opiewał wniosek.
- Do ilu i jakich projektów związanych z dofinansowaniem sieci wodno – kanalizacyjnych
i modernizacji oczyszczalni ścieków gmina aplikowała przez ostatnie 10 lat?
- Jakie środki zewnętrzne i w jakiej wysokości pozyskano w ramach złożonych wniosków
do w/w projektów?
- Jeżeli wnioski, o których mowa w punktach powyższych, nie otrzymały dofinansowania,
czym to było spowodowane?

Radni Klubu „Nasze Miasto”

Katarzyna Karkula

Rafał Hajdyła

Marek Ciepliński

Janusz Wójciak