You are on page 1of 1

Rabka-Zdrój, dnia 28.12.

2017 r

Ewa Przybyło
Burmistrz Rabki-Zdroju

Zapytanie

W zwiazku z ogłoszeniem w dniu 21.12.2017 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2018, za kwotę 2 037 000 zł,
zwracam się z zapytaniem:
- dlaczego Pani Burmistrz na poprzedniej Komisji Problemowej twierdziła, że firma „IB”
z Nowego Targu odbierająca śmieci od mieszkańców przestała istnieć, skoro po upływie
trzech tygodni okazało się, że firma ta jednak istnieje i wygrywa przetarg? Z materiałów
do przetargu oraz regulaminu utrzymania czystości jednoznacznie wynikało, iż przetarg
może wygrać tylko ta firma, na co zwracałem uwage na Komisji Problemowej.
- w związku z zabezpieczeniem w budżecie na rok 2018 kwoty 86 000,00 zł na
wynagrodzenia dla osób, które zajmują się gospodarką odpadami, proszę o wskazanie
gdzie i na jakich stanowiskach są te osoby zatrudnione?
- czy planuje Pani kolejną podwyżkę śmieci w 2018 roku?

Radny Klubu Radnych „NASZE MIASTO”

Janusz Wójciak