B I J L A G E N

Bij

Van A naar Bloemendaal aan Zee,
Logistieke problemen rond aanvoerwegen op drukke stranddagen

Thieme Hennis

1052381

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave..............................................................................................................................................................2 Bijlage A Factoren in causaal relatiediagram...............................................................................................................3 Bijlage B Logistieke alternatieven................................................................................................................................4 Bijlage C Tabel Actoren en probleempercepties...........................................................................................................5 Bijlage D Tabel Afhankelijkheid en vervangbaarheid....................................................................................................8 Bijlage E Criteria........................................................................................................................................................10

2

Bijlage A............................................................... ...................................... ....................................................... ........Factoren in causaal relatiediagram
In de figuur in de hoofdtekst zijn er vier elementen gearceerd. Deze zijn tevens de kernelementen, oftewel de belangrijkste factoren die de gemeente stelt binnen deze problematiek. De bereikbaarheid van de bezoekers, dus eigenlijk de factor die meer betrekking heeft op economische uitkomst en de continuïteit van het strand, wordt berekend met behulp van de bereikbaarheid per auto en de bereikbaarheid per Openbaar Vervoer. De andere modaliteiten, zoals fiets, zijn in orde en hoeven dus niet meegenomen te worden. Het aandeel van de bezoekers dat per auto gaat, is afhankelijk van de bereikbaarheid van het strand per auto en de bereikbaarheid per OV. Verder is uiteraard het aantal bezoekers belangrijk in de analyse, aangezien zij de files veroorzaken. Er kunnen uiteraard alternatieven worden bedacht die het aantal bezoekers doet verminderen, maar gezien de economische en culturele waarden die het strand heeft, wordt dit verder niet behandeld. Ook een vermeerdering van het aantal bezoekers door verbeterde infrastructuur/ Openbaar Vervoer wordt niet meegenomen, aangezien het strand al redelijk vol is. Ook andere factoren die met het aantal bezoekers te maken hebben, zoals overlast, overmatig drugs- en drankgebruik etc. worden niet meegenomen. Het diagram richt zich dus allen op de logistiek. De variabelen worden hieronder gekwantificeerd: Bereikbaarheid per OV Bereikbaarheid bezoekers Bereikbaarheid per auto Aantal parkeerplaatsen Aandeel bezoekers per auto Aantal bezoekers Kilometer file Milieuschade Bereikbaarheid bewoners Leefbaarheid Overlast door verkeer = reistijdsverlies (minuten) = reistijdverlies bezoekers (minuten) = reistijdsverlies (minuten) == t.o.v. totaal aantal bezoekers per OV en auto (%) == afstand richting strand (kilometer) = uitstoot schadelijke stoffen, geluidsoverlast, verloren milieugebied (gram, dB, m²) = reistijdsverlies naar en van woning (minuten) = rapportcijfer = stank, uitzicht, geluid (rapportcijfer)

3

Bijlage B

Logistieke alternatieven

Allereerst is het handig om te behandelen hoe de belangrijkste aanvoerroute naar het strand eruit ziet. Om het overzichtelijk te maken heb ik een tekening gemaakt van de situatie, inclusief stations Zandvoort en Overveen. In de linkerfiguur is de gestippelde lijn het traject dat de treinen richting Zandvoort rijden. Dit traject stopt in Zandvoort en komt vanaf station Haarlem, in de zomer rijden er treinen rechtstreeks vanuit Amsterdam. De afstand tussen station Zandvoort en het strand van Bloemendaal (BaZ è Bloemendaal aan Zee) bedraagt ongeveer 3,5 kilometer, dezelfde afstand tussen station Overveen en Bloemendaal aan Zee. De weg tussen station Overveen en Bloemendaal aan Zee heet de Zeeweg en bestaat uit twee 2-baanswegen, die door een middenberm zijn gescheiden. Het is mogelijk om daarvaan één gedeelte (d.w.z. één 2-baansweg) te reserveren voor Openbaar Vervoer en spoedeisende hulp als ambulances en politie. Hetzelfde geldt min of meer ook voor de boulevard tussen Zandvoort en Bloemendaal aan Zee, de N200; deze is, voor het grootste gedeelte, breed genoeg voor 4 banen. Er zou hier dus ook eventueel een aparte baan worden gereserveerd voor bussen en transferia. Vanaf nu zullen de bovenstaande lijnen, dus Overveen – BaZ en Zandvoort – BaZ, respectievelijk 81a en 81b worden genoemd.

Figuur 1 - Overzicht Zeeweg Oplossingen ten behoeve van het aantal parkeerplaatsen: •Parkeren op afstand; Zeeweg afsluiten voor bezoekers per auto en shuttlebusjes/transferia laten rondrijden om mensen naar het strand te vervoeren. Er moet dan wel een geschikte parkeergelegenheid gevonden worden. •Twee rijstroken op de Zeeweg (heen en terug) reserveren voor parkeerplaatsen op drukke dagen. Vergt veel coördinatie, maar verder weinig investeringskosten. •Circuit Zandvoort in gebruik stellen als parkeergelegenheid op drukke dagen. Oplossingen ten behoeve van het verbeteren van het Openbaar Vervoer: •Lightrail neerleggen en uitbreiden om Zandvoort Bloemendaal aan Zee en Overveen te ontsluiten. Tijd- en kostenintensief project, maar biedt wel een structurele oplossing. •Bootpendel Amsterdam – Bloemendaal aan Zee of Zandvoort (strand) – Bloemendaal aan Zee. •Apart weggedeelte voor (snel)bussen, transferia, hulpdiensten, lijn 81a. •Speciale buslijn tussen station Zandvoort en Bloemendaal aan Zee, voor het grootste gedeelte ook een aparte baan, lijn 81b. •OV-fiets vanaf station Overveen.

4

Bijlage C
Actor Economisch Strandtenteigenare n

Tabel Actoren en probleempercepties
Belang Winstgevende bedrijfsvoering en continuïteit. Doel Zoveel mogelijk publiek laten betalen en een goede naam behouden. Reizigers veilig, op tijd en comfortabel vervoeren via aantrekkelijke stations. Betrouwbaar, transparant en voorspelbaar openbaar vervoer.2 Bereikbaarheid van Zandvoort. Genoeg leuk publiek op het strand, niet te Maatstaf Inkomsten, continuïteit, naam (publiciteit). Tevredenheid reizigers, bereikbaarheid plaatsen.1 Tevredenheid opdrachtgevers en reizigers. Probleempercepti e Gevaar voor continuïteit en vergunningen door overlast van bezoekers en slechte bereikbaarheid. Kansen om meer mensen per trein naar het strand te vervoeren, vooral BaZ is slecht ontsloten. Onbereikbaarheid Bloemendaal aan Zee op mooie stranddagen. Kansen voor meer reizigers. Sommige dagen met zeer veel moeite Zandvoort in en uit gaan. Eventuele intrekking vergunningen, prijsverhoging. Oorzaken Overlast, slechte bereikbaarheid OV, alcohol en drugs. Afstand Zandvoort en Bloemendaal te groot, bussen staan vast. Files naar het strand toe, geen aparte busbaan (voor grootste gedeelte). Wegen richting en vanuit strand staan vol, treinen zijn overvol. Overpopulariteit BaZ, te veel overlast. Beïnvloedingsmaatregelen Meedenken over oplossingen, geld beschikbaar stellen, voorlichten. Financiële middelen, kennis en informatie.

Nederlandse Spoorwegen

Winstgevende bedrijfsvoering en continuïteit.

Connexxion, divisie Openbaar Vervoer

Bezoekers en toeristen Zandvoort3 Publiek BaZ – Bloemendaal en omstreken
1 2 3 4

Voldoen aan wensen en voorkeuren opdrachtgevers en reizigers op een winstgevende manier. Mooie vakantie, bezoek Iets te doen hebben in de buurt met leuk publiek4.

Financiële middelen, kennis en informatie, lobbyen voor maatregelen. Niet meer komen.

Reistijdvertagin g, mate van doelbereiking. Aantal feesten per zomer, soort publiek

Weinig, niet meer komen.

www.ns.nl www.connexxion.nl Dit zijn vaak geen dagtoeristen, maar zitten een langere tijd in Zandvoort. Niet Zandvoorts publiek, wel hip en goed opgevoed publiek met wat te besteden. 5

duur. Actor Publiek BaZ – niet uit de buurt Belangenvereniging en Natuurmonumenten Belang Mooie dagen hebben in de zomer. Doel Zoveel mogelijk feesten op het strand. Behoud natuurpark ZuidKennemerland. Naamsbehoud voor Zandvoort, betere bereikbaarheid. Bevorderen kwaliteit en aandeel OV.5 Optimaal gebruik NoordHollandse kust, ontwikkeling vernieuwende bereikbaarheidstrategieën.6 Bereikbaarheid BaZ, tevredenheid burgers.

op strand, kosten. Maatstaf Aantal feesten, bereikbaarheid van de kust.

Probleempercepti e Onbereikbaarheid van de kust.

Oorzaken Slecht Openbaar Vervoer, onbereikbaarheid per auto. Onvoldoende parkeerruimte voor hoeveelheid auto’s. Teveel mensen die met de auto naar het strand gaan. Slechte kwaliteit OV naar BaZ, onbereikbaarheid . Slechte bereikbaarheid kust, grote aantallen dagtoeristen. Wegennet slecht berekend op piekdagen. OV ontoereikend.

Beïnvloedingsmaatregelen Weinig, niet meer komen.

Natuurbehoud en ontwikkeling in Nederland. Behartigen belangen toerisme en recreatie sector. Belangen behartigen OVreizigers. Openbaar toegankelijke basisvoorzieningen voor recreatie en een florerend toerisme. Behartigen belangen burgers en bedrijven in gemeente.

-

VVV Haarlem e.o.

Aantal toeristen, tevredenheid toeristen. Tevredenheid reizigers, aandeel OV naar strand. Aantal kilometer file, bereikbaarheid BaZ.

ROVER

Mogelijke ingrepen in het ecologisch systeem, zoals aanleg parkeerplaats. Overvolle wegen maken aan- en afvoer van toeristen Zandvoort onmogelijk. Ontevredenheid, klein aandeel.

Lobby, publiciteit.

Lobby, publiciteit.

Onderzoek, rapportage, publiciteit. Onderzoek en uitvoering plannen.7

Overheidsinstanties Provincie NoordHolland

Negatieve houding t.o.v. kusttoerisme (meerdaags).

Gemeente Bloemendaal, Haarlem
5 6 7

Tevredenheid burgers en bedrijven in regio.

Overlast en overvolle wegen op mooie dagen.

Vergunningen, oplossingen financieren, bestuurlijke

www.rovernet.nl Agenda Recreatie en Toerisme 2004-2007, Bruggen naar Buiten, provincie Noord-Holland Er is zelfs al een budget beschikbaar gesteld voor het project Bereikbaarheid Kust, dat zich toespitst op de deze situatie. 6

Gemeente Zandvoort

Behartigen belangen burgers en bedrijven in de gemeente. Belang Bereikbaarheid en veiligheid.

Bereikbaarheid van Zandvoort, naamsbehoud. Doel Betere bereikbaarheid BaZ. Goede bereikbaarheid BaZ creëren. Snel hulp kunnen bieden of interveniëren. Goede bereikbaarheid huis en alledaagse bestemmingen.

Actor Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer Politie en brandweer Bewoners Bewoners Haarlem Bloemendaal, Overveen en Zandvoort.

Reistijdvertragi ng richting Zandvoort, aantal toeristen. Maatstaf Aantal kilometer file, bereik-baarheid kust. Bereikbaarheid, mobiliteit, km file. Snelheid en doelbereiking.

Onbereikbaarheid door overvolle wegen richting Zandvoort. Probleempercepti e Slechte ontsluiting kust door OV, veel files op mooie dagen. Onbereikbaarheid BaZ, per auto en OV. Slechte bereikbaarheid in noodgevallen. Onbereikbaarheid huis per auto, overlast.

Wegennet slecht berekend op piekdagen. OV ontoereikend. Oorzaken Geen of slecht OV, hoog percentage per auto. Geen of slechte voorzieningen. Drukte, volle wegen.

macht. Blokkeringsmacht , oplossingen financieren, bestuurlijke macht. Beïnvloedingsmaatregelen Financiële middelen, beleid maken. Onderzoek, financiële middelen. Lobby, netwerk.

Uitvoering beleid V&W, adviseren over verkeerkwesties. Creëren veiligheid, assisteren in noodgevallen. Fijne leefomgeving.

Bereikbaarheid, mogelijkheid tot verplaatsing.

Overvolle wegen, stank etc.

Organiseren, stemmen.

7

Bijlage D
Actor Economisch Strandtenteigenaren

Tabel Afhankelijkheid en vervangbaarheid
Hulpbronnen die belangrijk zijn Financiële hulpbronnen, aandeel lokale economie. Aanbieder treinvervoer richting Zandvoort. Mate van vervangbaarheid De situatie van BaZ als uitgaansstrand is in de buurt redelijk uniek en daarom onvervangbaar. Nog steeds kiezen er veel mensen ervoor om met de auto te gaan, voor de mensen die geen ander vervoer hebben onvervangbaar. Voorlopig de enige vorm van OV richting strand van BaZ, onvervangbaar dus. Hele toeristeneconomie in Zandvoort is gericht op deze mensen, echter voor dit probleem zijn ze niet van belang. De belangrijkste groep voor de strandtentbezitters, onvervangbaar, wederzijdse afhankelijkheid. Redelijk vervangbaar met lokaal publiek die wegblijft door de drukte. In het geval van beslissingen over aanleg op of gebruik van ruimte onvervangbaar, verder niet onvervangbaar. Binnen deze problematiek niet heel erg van belang. Gemiddeld vervangbaar. Afhankelijkheid Hoog Critical actor? Ja

Nederlandse Spoorwegen

Hoog

Ja

Connexxion, divisie Openbaar Vervoer Bezoekers en toeristen Zandvoort Publiek BaZ – Bloemendaal en omstreken Publiek BaZ – niet uit de buurt Belangenverenigingen Natuurmonumenten

Aanbieder busvervoer richting BaZ. Aandeel in toeristenbranche Zandvoort. Besteden geld op strand, grootste groep bezoekers (circa 70%). Besteden geld op strand.

Hoog Laag

Ja Nee

Hoog

Ja

Gemiddeld

Nee

Invloed op politiek, eigenaar natuurgebied ZuidKennemerland. Connecties, netwerk. Informatie over tevredenheid en

Gemiddeld

Ligt eraan. Nee Ja 8

VVV Haarlem e.o. ROVER

Laag Gemiddeld

invloed op politiek. Kennis aangaande eventuele oplossingen. Hulpbronnen die belangrijk zijn Overheidsinstanties Provincie Noord-Holland Gemeente Bloemendaal, Haarlem Gemeente Zandvoort Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer Politie en brandweer Bewoners Bewoners Haarlem Bloemendaal, Overveen en Zandvoort. Initiator en financier onderzoek. Vergunningen, financieel en politieke hulpbronnen. Blokkeringsmacht. Vergunningen, financieel en politieke hulpbronnen. Blokkeringsmacht. Subsidies, regelgeving, verordeningen. Uitvoerende instantie, verantwoordelijk, informatie, politieke invloed. Politieke invloed. Mate van vervangbaarheid Onvervangbaar binnen dit probleem. Onvervangbaar, mede dankzij vergunningen. Onvervangbaar Gemiddeld vervangbaar, vaak wel afhankelijk van subsidies. Onvervangbaar. Gemiddeld, wanneer het gaat om innovatieve oplossingen, wel hun opinie meenemen. Bewoners zijn niet onvervangbaar bij logistieke oplossingen. Afhankelijkheid Hoog Hoog Hoog Hoog (subsidies) Hoog Gemiddeld/hoog Critical actor? Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Stemrecht, invloed in gemeente.

Gemiddeld

Nee

9

Bijlage E

Criteria
Eenheid Aantal per dag Mate van onvrede Eenheden schadelijke stoffen Vertraging in minuten Kilometer Aantal Aantal % % Methode Tellen Enquête bewoners langs aanvoerwegen Berekenen via congestie Expertmening Meten Aanvraag bij hulpdiensten Meten Tellen Tellen Tellen en berekenen Aanvraag bij NS en Connexxion

De volgende criteria zijn gevormd om de beleidsresultaten te toetsen. Criterium Overlast (valt buiten onderzoek) Aantal auto’s in berm Geluidsoverlast8 Uitstoot CO², CH4 e.d. Milieuhinder (geluid, stank, zwerfvuil etc.) Bereikbaarheid Bereikbaarheid bussen Bereikbaarheid hulpdiensten Kilometer file per ‘drukke dag’ Aantal alternatieven naar BaZ Aantal parkeerplaatsen Percentage keuze auto Percentage OV

8

www.milieuloket.nl 10

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.