You are on page 1of 1

Rujukan

Al-Quran.
Abu ihsan Al-Atsari. (1994). Tafsir Ibnu Katsir jilid 6. Kairo: Mu-assasah Daar al-Hilal
Mahmud Saedon bin Osman. (1988). “Asas Pembentukan Keluarga Bahagia”, Jurnal
Kolokium Kefahaman dan Penghayatan Islam ke- 8, 1(4), 5- 8.

Ahmad Ibrahim. (2002). Undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Kuala Lumpur:
Malayan Law Journal Sdn Bhd.

Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). (Ogos, 2010). Permohonan Perkahwinan Bagi
Perempuan.http://www.jais.gov.my/index.php?option=com_content&task=view&id=3
46.

Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. http://www.jksm.gov.my/index.php/awam/undang-
undang-syariah.

Mimi Kamariah Majid. (1992). Undang-undang Keluarga di Malaysia. Malaysia:
Butterworths Asia.

Mohamad Isa Abd Ralip. (Ogos, 2010). Kahwin Bawah Umur dikira Penderaan.
http://peguamsyarie.org/?p=1315.

Najibah Mohd Zin et al. (2007). Undang-undang Keluarga (Islam). Jil. 14. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nur Zahidah dan Raihanah. (2011). Model Keluarga Bahagia Menurut Islam. Jurnal Fiqh,
8(11), 25-44.

Shihab dan Quraish. (2011). Keluarga Sakinah. Jurnal Bimas Islam, 4(1), 110-143.
Yusuf al-Qaradawi. (1995). Al-‘Ibadah Fi Al-Islam. Al-Qahirah: Maktabah al-Wahbah